218

Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

  • Upload
    snsdg

  • View
    45

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Предлаганият синонимен речник съдържа синоними на най-често употребяваните думи в езика ни. Посочено е кога някоя дума може да се използва с друго значение; включени са и синоними, които се употребяват в разговорната реч или в народните говори. Книгата е предназначена за ученици. Тя ще ги улесни в избора на думи, когато преразказват или съчиняват, ще им помогне да разширят и обогатят своя речник, да разнообразят ежедневните си разговори и да ги направят по-изразителни. Тази възможност е особено актуална днес, когато децата прекарват повече време в интернет, общуват и четат по-малко, а това ограничава изразните им способности и писмените им умения. Книгата ще бъде полезна и за широк кръг читатели, които искат да опознаят богатството на българския език, да направят речта си по-изразителна и да разширят общата си култура.

Citation preview

Page 1: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас
Page 2: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ЛЕВЧО ГЕОРГИЕВ • СТАНКА ВЪЛКОВА

СИНОНИ МЕН РЕЧНИК

за ученици от първи до осми клас

1ИАИАСОфИЯ 1996

Page 3: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

Автори:© Станка Вълкова

Левчо Георгиев

Художник на корицата: © Костадин Димчев

© Издателство "ТИЛИА

15ВИ 954-8706-51-2

Page 4: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

Драги ученици.

Пред Вас е синонимен речник, който подготвихме за Вас.

Убедени сме, че знаете кои думи са СИНОНИМИ. Още от първи клас Вие се учите да откривате думи с близко зна­чение и да ги използвате 6 своята реч. Тези думи са бо­гатство за българския език.

Отгърнете нашия речник и ще се удивите колко разно­образни са възможностите да изберете една или друга дума и да я използвате, когато говорите или пишете.

Как ще Ви помогне нашият речник?Първо. Вие ще научите много нови думи и много нови

значения на думи, които употребявате в своята реч.Второ. Ще разберете, че синонимите имат близко

значение, но някои от тях могат взаимно да се заместват, а други - не. Това е така, защото много често значението на отделни думи - синоними е свързано с нещо допълнител­но. Думите бесел и щастлив са синоними, но ако искаме да назовем радост, която е различна по сила, ще използваме една от двете думи. Помислете и за синонимите викам, пищя, дера се. Какъв звук сякаш чуваме? Да, думите са близки по значение, но всяка от тях "носи" нещо свое и според конкретния случай ние трябва да използваме една от тях.

Трето. От нашия речник ще научите кога някоя дума може да се използва и с друго значение.

Четвърто. Вероятно ще Ви е интересно да откриете синоними, които се употребяват най-често в разговорна­та реч или в народните говори. Тези думи правят нашите ежедневни разговори много изразителни.

Искрено желаем да ползвате нашия речник по-често и с удоволствие.

До нови срещи ... До скоро ... Довиждане ...

От авторите

3

Page 5: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

Какво означават знаците:

• друго значение на думите, включени в синонимния ред

А думи-синоними, които се използват в разговорната реч или в народните говориСинонимният речник за учениците е разработен въз

основа на Български синонимен речник от Любен Нанов, 1968г.

Синонимен речник на съвременния книжовен български език, БАН, 1980 г.

Как да работя със синонимния речник:1, Чета написан текст или пиша текст.

2. Откривам, че една и съща дума се повтаря.Търся думата в речника.Чета синонимите. Избирам тази ду­ма, която е най- близка по значение с повторената.

2. Откривам, че ду­мата не ми пома­га да си предста­вя добре действия­та, преживявания­та, качествата на предметите или на човека.Намирам думата 6 речника.Чета синонимите. Замислям се как мога да ги подре­дя така, че да по­казват промяна на действията, пре­живяванията, ка­чествата.Избирам подходя­щата за текста дума.

2. Откривам, че се води разговор.Откривам, че в не­го се повтаря ед­на и съща дума.Намирам думата в речника.Чета синонимите. Избирам дума, коя­то е най-близка по значение с повто­рената. Може и от синонимите, отбелязани със знака А.

4

Page 6: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

'0’

ако посмее ако има смелост ако е решителен

абитуриентзрелостник абсолвент

абсолютеннеоспорим безспорен категоричен безусловен точен

•неограничен самовластен тираничен деспотичен

абсолютизъм самовластие диктатура неограничена власт неограничена монархия

• тирания деспотизъм

абсолютнонапълно

безусловно съвсемдосущ всецяло

абстрактеннереален въображаем неконкретен отвлечен

• фиктивен измислен неосъществим неприложим

■ утопичен невъзможен невидим неосезаем

абстрахирам се не се интересувам откъсвам се оставям без внимание

5

Page 7: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

абсурд безсмислиеглупост безсмислица парадокс нелогичност

абсурден безсмислен глупав нелогичен невъзможен парадоксален

аванс преднина първенство челно място

• предплата авансирам

предплащам плащам в предплата

•напредвамминавам напред задминавам

авантюра приключение случка премеждие

• необмислена постъпка безразсъдствориск

авантюрист скитник бездомник

• решителен дързъклуда глава А безразсъден

автентичен истински действителен неподправен .

достоверен оригинален същински точен верен същ

автентичност достоверност точност оригиналност истинност меродавност

автократ самовластник властелин монарх деспот тиран

автоматичен механически самодействащ машинален

• несъзнателен неволен инстинктивен интуитивен безсъзнателен

автономен самостоятелен самостоен независим свободен

автономия самостоятелност независимост свобода самоуправление самостойност

автортворец създател

6

Page 8: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изобретател писател

• причинител деятел извършител инициатор подбудител виновник

авторитарен властнически диктаторски фашистки

авторитет влияние тежест важност обаяние уважение достойнство респект престиж

• власт мощ сила господство

авторитетен влиятелен с тежест уважаван почитан с престиж наложил се властен мощен силен внушителен наставнически

• компетентен вещ опитенучен

агитатор пропагандатор популяризатор разпространител просветник вдъхновител

агитация пропаганда разяснение разпространение политическа просвета

агитирам проповядвам разпространявам разяснявам пропагандирам

агонияпредсмъртни мъки предсмъртна борба спазмигърч

агресивен нападателен завоевателен поробителски

• налитащ настъпателен дързъксмел предизвикателен свадлив враждебен

агресивност враждебност настъпателност експанзивност

• дързост смелост предизвикателност

агресия нападение

7

Page 9: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

завоевание настъпление окупация акт на войнолюбие

адмъчилище пъкъл бездна

адаптация приспособление пригаждане нагаждане натъкмяване

адвокатправник юрист

• защитник закрилник покровител ходатай

адекватен еднакъв равнозначен тъждествен съответстващ отговарящ съвпадащ симетричен съизмерим

администрация управа управление ръководство режим

• бюрокрация А адресант

подател изпращач

адресирам отправям насочвам

изпращам пращам на адрес

адскимъчителен ужасен непоносим зверски

академичен научен строго научен теоретичен книжовен просветен

аклиматизация пригаждане свикване привикване приспособяване нагаждане адаптация

аклиматизирам се приспособявам се пригаждам се нагаждам се навиквам свиквам привиквам

аков случайпри условие стига само

акорд съзвучие хармония благозвучие консонанс

акредитиран упълномощен изпратен при някого натоварен

8

Page 10: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

актдействие деяние постъпка жест

•дейностделоработа

• документ протокол

активзаслуга придобивка

• преимущество А преднина

активендействендеен деятелен бърз пъргав подвижен енергичен експедитивен

активизирамускорявам раздвиждам засилвам подтиквам

активнодейно действено пъргаво трескаво енергично интензивно експедитивно живо

•усърдно ревностно

активност действеност деятелност бързина енергичност пъргавост експедитивност

• оживление трескавост движение' раздвижване кипеж

актуален съвременен модерен нов

•действителен •злободневен текущ животрептящ

актуалност новост навременност

•злободневка злободневие

акуратен старателен точен изпълнителен прецизен редовен грижлив усърден внимателен взискателен

•педант формалист

акуратност старание грижливост внимание

9

Page 11: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изправност изпълнителност. редовност точност

ала но обаче

аларма шум глъч врява олелия безредие суматоха паника смут тревога

алармирам вдигам тревога сигнализирам

, предизвестявам предупреждавам

• внасям смут вдигам на крак плаша изплашвам

аленчервен пурпурен румен яркочервен

алченненаситен неутолим лаком жаден стръвен

• користолюбив егоистламя А

алчност лакомия жажда

• ненаситност користолюбие

амбициозен упорит твърд преприемчив пристрастен

•славолюбив честолюбив

амнистия помилване опрощаване прошка пощада оправдание освобождение

амнистирам помилвам прощавам опрощавам

анархия безвластие беззаконие неподчинение своеволие безредица

•безпорядък Д бъркотия Д смут Д хаос Д безпътица Д обърканост Д

анблокизцяло накуп из един път на един дъх

10

Page 12: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ангажимент задължение дадена дума обещание уговорка договор

• отговорност ангажирам

заемам наемам запазвам завземам

ангажирам се обвързвам се задължавам се нагърбвам се заемам се наемам се

анемичен малокръвен безкръвен

• слаб безжизнен болен посърнал изтощен блед пребледнял прежълтял изпит

анемия малокръвие

• слабост безжизненост

анкета изследване издирване проучване проверка

анонимен таен

скрит неизвестен невидим

антагонизъм противоречие непримиримост противоположност съперничество вражда омраза конфликт несъгласие

антагонистичен непримирим враждебен противоречив вражески неприятелски

антипатиченнеприятен противен отвратителен омразен отблъскващ досаден ненавистен

антипатияотвращение омраза неприязън озлобление ненавист враждебност вражда лошо чувство

античендревен старинен архаичен старовремски стар

11

Page 13: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

антрактпауза междудействие промеждутък

анулирам обявявам за недействителен отменям прекратявам унищожавам премахвам развалям заличавам изтривам

апатичен равнодушен безучастен хладен студен безразличен неотзивчив безучастен незаинтересован

апатияравнодушие бездушие хладнина въздържаност незаинтересованост безразличие отпуснатост

апелмолба обръщение възвание подкана

апелирам обръщам се към призовавам подканвам моля

апостолдеятел труженик деец борец радетел

•проповедник апропо

по този случай тъкмо при това тъкмо навреме

арбитър посредник помирител съдия съдник

аргумент основание мотив доказателство свидетелство довод съображение

аргументация обосновка мотивировка доказателство мотиви

аргументирам обосновавам мотивирам доказвам подкрепям с доказателства

арогантен нахален надменен предизвикателен груб горделив

12

Page 14: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

високомерен безочлив безсрамен

арогантност нахалство грубост високомерие надменност презрение безочливост безсрамие

архаичен стар старинен остарял старовремски отживял древен античен

асортиментподбор сортировка отбор избор

атаканападение настъпление стремително нападение щурм офанзива устрем

•нападка обвинение

атакувам нападам

нанасям удар настъпвам щурмувам

• порицавам бичувам осъждам обвинявам А

атентат покущение нападение посегателство убийство

атентатор нападател

афектнервна възбуда раздразнителност възбуда

афектирам седразня се възбуждам се нервирам се

афишобявление обява разгласа реклама плакат

афиширам разгласявам съобщавам публикувам обявявам давам гласност оповестявам

13

Page 15: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ълвам змии и гущери

бабастарица А

• акушерка А баячка А врачка А

• слабохарактерен А безхарактерен А страхлив А безволев А мекушав А малодушен А

бавнополека малко по малко мудно провлачено лека-поле ка лениво със закъснение

бавяотлагам закъснявам

ядосан съм сърдит съм гневен съм разярен съм

разтакавам протакам задържам просрочвам удължавам

багря боядисвам оцветявам украсявам

банален старомоден изтъркан незначителен

• отегчителен досаден безинтересен

банда група дружина чета

• мафия

14

Page 16: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бандит разбойник похитител грабител злосторник

бараж бентстена преграда

• препятствие пречка спънка

баракаколиба хижа

басоблог обзалагане

баснословен пословичен приказен

• неимоверен .лъжлив измислен фиктивен въображаем невероятен фалшив

бащинияродина татковина отечество родно място роден кът бащин дом наследство

бдителен предпазлив съобразителен зорък съсредоточен

внимателен бдителност

предпазливост будност внимание

бдя над грижа се закрилям покровителствам

беглонабързо

•повърхностно незадълбочено отгоре-отгоре

бегълповърхностен кратък бърз външен незадълбочен

беданещастие бедствие зло щастие злополучие неволя тегло теглило злина напаст злополука опасност премеждие

беденбезимотен бездомен несъстоятелен гол и бос А

•оскъден лишен недостатъчен

15

Page 17: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ограничен• окаян

нещастен злощастен злочест клет

бедност сиромашия немотия нищета оскъдица мизерия липса лишение недостатъчност

бедняк бездомник сиромах просяк

бедствие нещастие злочестина злощастие напаст беда зло поразия катастрофа злополука

безбожник атеист нерелигиозен безберник

• еретик богохулник нечестивец

безброен многоброен многочислен безчислен неизчислим

неизброим безчетен

безбластие беззаконие безредие междувластие междуцарствие анархия

безволев безхарактерен слабоволев слабохарактерен непостоянен непоследователен малодушен колеблив нерешителен

безвъзвратен окончателен неотменим неповторим категоричен неизбежен съдбоносен фатален

безвъзвратно окончателно веднъж за винаги неповторимо непредотвратимо

безгласен безмълвен ням мълчалив * безсловесен

безграничен безкраен необятен безконечен бездънен необхватен

16

Page 18: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

просторен огромен

безгрешен непогрешим безпогрешен точен верен сигурен правдив

•непорочен чист невинен праведен

безгрижен волен

• весел доволен щастлив самодоволен лекомислен

безгрижие волност празнота

• равнодушие апатия незаинтересованост нехайство небрежност

бездареннеспособен некадърен несръчен глупав посредствен тъп

бездарност неспособност некадърност несръчност непохватност неумение

посредственост тъпота

бездеен пасивен флегматичен неактивен безучастен равнодушен апатичен

бездействие безучастие апатия равнодушие безделие застой незаетост

бездействам стоя безучастен безделнича нищо не правя не работя

• дремяспя проспивам излежавам се лентяйствам бавя се

безделен мързелив ленив бездеен нехаен безгрижен лентяй празноскитащ безделник

безделие празнота бездействие безгрижие безделничество

17

Page 19: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• леност мързел лентяйстбо нехайство немарливост

безделник нехранимайко лентяй негодник ленивец скитник празноскитащ лумпен хайлазин Д готован А търтей А

бездомник скитник бродяга босяк

• безимотен беден несретник

бездушен безчувствен безжалостен безсърдечен безжизнен равнодушен

•хладен студен апатичен безразличен неотзивчив

беззаконен незаконен противозаконен непозволен недопустим забранен неоснователен

неправилен несправедлив

беззакониенеправда несправедливост неуредица безправие безредие безвластие анархия

•своеволие безотговорност

беззащитен безсилен безпомощен нещастен изложен на опасност изоставен

безисходица затруднение мъчнотия отчаяние невъзможност

безкраен безграничен необятен необхватен неограничен неизмерим обширен

• непрекъснат постоянен продължителен вечен

безлюден необитаем ненаселен пуст изоставен

• див девствен

18

Page 20: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

безнравствен покварен развратен разпуснат безсрамен аморален

безобиден невинен чистосърдечен наивен детински добър безвреден

безпогрешен непогрешим изправен точен сигурен верен безгрешен

• непорочен безподобен

несравним единствен оригинален различен невиждан нечуван рядък

безпокойство смут смущение тревога аларма възбуда вълнение нервност загриженост раздразненост

безпокоя се боя се

страхувам се кахъря се А вълнувам се нервирам се ядосвам се смущавам се стеснявам се

безполезен ненужен излишен напразен безсмислен неподходящ нецелесъобразен

безпомощност беззащитност безнадеждност безсилие слабост изтощение отпадналост изнемощялост липса на сили

безпорядък бъркотия безредие неразбория неуредица

• смут вълнение анархия междуцарствие

безпощаден безмилостен безжалостен безчовечен безсърдечен жесток свиреп зверски кръвожаден

19

Page 21: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

безпрабие несправедливост беззаконие неправда анархия

• робство робия потисничество

безпредметен ненужен напразен излишен безполезен безсмислен

безпринципен непоследователен непостоянен нелогичен безхарактерен своенравен

безразличен безучастен апатичен равнодушен

• студен пасивен бездушен чужд безинтересен

безразличие равнодушие апатия незаинтересованост безучастие безгрижие отчужденост

безразсъден необмислен неразумен лекомислен неразсъден

неблагоразумен нелогичен непоследователен прибързан глупав детински

безразсъдно безумно неразумно лекомислено несериозно повърхностно

безсилен отпаднал немощен изтощен слаб без сили безпомощен

безсмислен неразумен глупав безразсъден неблагоразумен абсурден нелогичен

безспорен неоспорим несъмнен установен недвусмислен категоричен очевиден сигурен истински явен доказан

безстрашен смелрешителен неустрашим

20

Page 22: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

юначен мъжествен храбър

безсърдечен безжалостен безмилостен безчовечен безчувствен неумолим

безумен необмислен безразсъден безсмислен

•луд побъркан А обезумял

безчувствен равнодушен безразличен безучастен безстрастен невъзмутим незаинтересован студен

безчувственост безчовечност жестокост безсърдечие

• равнодушие неотзивчивост

белег знак следа

• отличителна черта особеност символемблема

бележит известен прочут личен

славен изтъкнат издигнат забележителен прославен знатен

белязан означен отбелязан маркиран

• куц Дс недостатък сакат А

бесенразпален раздразнен гневен полудял помрачен разярен яростен необуздан свиреп разлютен самозабравен озверен освирепял

беснея буйствам лудувам вилнея лудея безчинствам разярявам се разлудявам се свирепствам

бижу скъпоценност накит украшение

21

Page 23: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бистърпрозрачен светъл ясен пречистен кристален

бит начин на живот обичай нрави навици традиция живот

биткасхватка стълкновение сблъсък сражение бой въоръжена среща двубой война борба

биянанасям удар удрям набивам наплясквам нанасям побой

• чукам начуквам забивам набивам

благсладък А вкусен А приятен

•добър добродушен кротък скромен

тих наивен милостив нежен

благовиден приличен хубав красив приятен

• учтив благодарностпризнателност

• задоволство доволство

благодаря признателен съм изказвам благодарност доволен съм мерси благодарен съм сполай Д

благодат плодородие изобилие богатство берект А

благоденствие благополучие добруване щастлив живот щастие блаженство

• богатство благосъстояние

•напредък преуспяване

благодеяние добрина добро милосърдие състрадание

22

Page 24: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

•дарпомощ милостиня

благодушен добродушен състрадателен кротък добър благ отстъпчив безропотен наивен

благодушие добродушие доброта благост добросърдечие смиреност кротост отстъпчивост наивност

благозвучен мелодичен хармоничен музикален приятен

благополучен сполучлив благоприятен успешен резултатен удачен

• доволен благоприятен уместен удобен подходящ

■ полезен изгоден

благоразположен доброжелателен

благосклонен отзивчив снизходителен отстъпчив радушен приятен любезен

благоразумен предвидлив съобразителен досетлив мъдър внимателен предпазлив

благороден почтен честен доблестен достоен

•добър снизходителен състрадателен милостив

• възпитан благовъзпитан изтънчен

благородник аристократ дворянин царедворец

благосклонен благоразположен благоприятен снизходителен одобрителен доброжелателен отстъпчив отзивчив любезен ласкав радушен

23

Page 25: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

приятен благосклонност

благоразположение отзивчивост любезност снизходителност съчувствие състрадание . милост отстъпчивост

благосъстояние- богаство

имот• благоденствие

добруванеблажен

мазен тлъст маслен

блажен щастлив . честит доволен

блаженство доволство щастие благоденствие

блазни ме ще ми се влече ме изкушава ме съблазнява ме

блато тресавище мочурище тиня гъол А кал

бледнеяставам блед побледнявам

избледнявам• нищо не представлявам

незначителен съм малък съм

бленуваммечтая фантазирам копнея жадувам въздишам по

блестя• отличавам се

изпъквамправя впечатление проявявам се блясвам

блестящгреещсияен ярък заслепителен искрящ

•великолепен прекрасен богат пищен разкошен

блокирам изолирам ограждам заграждам обсаждам задържам спирам

блудник развратник ,покварен корумпиран безпътен

блянмечта

24

Page 26: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

идеалнадежда желание сън въображение фантазия утопия химера

блясвамсветвам проблясвам

• показвам се появявам се изпъквам излизам начело ставам личен правя впечатление

боботябуча ехтя гърмя кънтя еча тътна

боггоспод всевишният всемогъщият божеството творецът спасителят

• идолкумир

богатощедро обилно охолно доволно с пълни шепи

богатство състояние

благосъстояние заможност блага имот иманепари

•изобилие доволство охолство благодат щедрост разкош

боготворя обожавам уважавам обичам тача почитам зачитам издигам в култ прекланям се

бодлив остър заострен изострен

• язвителен хаплив

бодрост пъргавина бързина енергичност активност

• жизненост жизнерадост крепкост

бодър жизнен здрав жив жизнерадостен свеж

25

Page 27: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

весел •събуден

внимателен бдителен буден

божествен възвишен неземен небесенчуден непостижим безсмъртен идеален

болка болезненост страдание изтезание

• рана язва болест

• мъка скръб тъга горест огорчение

бомбастиченшумен гръмък

• ефектен високомерен пресилен

борбабитка бой сражение схватка сблъсък

• стремеж домогване съперничество съревнование

боснеобут

•ограничен невежа неосведомен неподготвен

босота • невежество ограниченост

босякбедняк скитник несретник голтак

боязливстрахлив нерешитилен плах плашлив колеблив стеснителен срамежлив

•недоверчив подозрителен

боя се страхувам се плаша се опасявам се страх ме е безпокоя се тревожа се не смея двоумя се съмнявам се

бразда граница предел синор слог ивица линия

26

Page 28: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• следа диря

брутален вулгарен дързък жесток нечовечен зверски груб суров

бруталност грубост суровост нахалство зверщина жестокост свирепост безчовечност

буден любознателен

• бдителен внимателен съобразителен пъргавжив нащрек енергичен

буквален точен същ истински дословен еднакъв

бунт въстание революция метеж гражданска война размирица безпорядък суматоха

протест негодувание възмущение

бурен размирен смутен неспокоен

• необуздан гневен неудържим

буча боботя ехтя гърмя

буча забучвам набучвам муша намушвам забивам бода набождам пробождам

бъдещ утрешен идущ предстоящ

• евентуален очакван възможен вероятен

бърдо рид могила хълм хребет възвишение височина

бързо скоро веднага

27

Page 29: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

неотложно спешно срочно

• изведнъж изневиделица неочаквано ненадейно

бясдяволдемон

зъл дух бяс•ярост

злоба яд лудост буйство безчинство унес страст

28

Page 30: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

вадя изваждам изкоренявам изтръгвам измъквам изскубвам изкопавам отскубвам отстранявам

• изкарвам Д добивам А проивеждам А

важен от значение необходим първостепенен значителен цднен главен основен

• забележителенпаметен

влиятелен с тежест

• горделив надменен надут

важиима значение отнася се прилага се

важнича големея се гордея се надувам се Д перча се Д пъча се А

важност значимост ценност стойност значение сериозност

29

Page 31: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

вакантеннезает свободен на разположение

валиръми руква дъжд навалява сипе се роси превалява

варварство безчовечие жестокост свирепост вандалщина зверство зверщина

вардя пазя браня щадя запазвам охранявам предпазвам закрилям

• следя бдя причаквам

вглеждам се взирам се заглеждам се впервам поглед фиксирам впивам очи вниквам

вглъбенунесен замислен отдаден потънал в мисли

съсредоточен задълбочен вдълбочен

вглъбявам се вдълбочавам се задълбочавам се потъвам в мисли

вдетинявам се ставам дете капризнича своеволнича издребнявам оглупявам

вдигамизправям подемам качвам покачвам издигам

вдлъбнатина хлътналост дупка ров дол яма котловина

вдълбан врязан вдлъбнат хлътнал продупчен продънен

вдървен вкокален вкаменен корав твърд вцепенен

вдъхновен въодушевен ентусиазиран

30

Page 32: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

прочувстбен настроен

вдъхновявам въодушевявам настройвам ентусиазирам внушавам окрилям

• подстрекавам възбуждам

веднага тутакси в същия миг незабавно без отлагане неотложно на часа на минутата

ведно заедно в куп ом общо съвместно накуп всички

вежлив любезен мил възпитан учтив внимателен отзивчив услужлив ласкав деликатен коректен

вежливост любезност отзивчивост учтивост внимание

доброта вековен

древен античен някогашен стар

великголям величествен заслужил знаменит прочут известен прославен популярен

великодушендобър сърдечен отзивчив снизходителен отстъпчив милостив състрадателен милосърден благороден

великодушие доброта благост състрадание снизхождение добросърдечие

великолепенразкошен прекрасен изящен пищен бляскав внушителен величествен тържествен

31

Page 33: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

великолепнопрекрасно превъзходно разкошно изящно богато хубаво

величая славя прославям възвишавам превъзнасям хваля

величествен огромен грамаден грандиозен монументален внушителен величав

верен правдив истински достоверен автентичен същински правилен действителен точен

•предан доверен привързан последователен отдаден изпитан сигурен честен искрен

• свой близък приближен

вероятенвъзможен предполагаем допустим евентуален очакван

вероятно навярно може би възможно сякаш евентуално

вероятност сигурност възможност предположение допустимост хипотеза евентуалност шанс

версия мълваслух вест

• разказ веселрадостен усмихнат засмян ухилен бодър игрив приятен приветлив духовит разположен в настроение щастлив

• комичен смешен шеговит

32

Page 34: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

веселба празненство празник забава тържество развлечиние

веселяк духовит занимателен весел усмихнат шегаджия

вест известие съобщение хабер А новина сведение

• мълваслух

вестявам сеявявам се идвам появявам се представям се показвам се излизам наяве

вехтизносен изтъркан стар старомоден изоставен негоден

•отживял някогашен отдавнашен

веченпостоянен траен дълговременен

безсрочен вечно

постоянно винаги завинаги дълготрайно трайно продължително безспирно неизменно

вечност продължителност безкрайност неизменност

•слава безсмъртие

вещпредмет нещо обект

• опитен майсторски сръчен кадърен похватен умел способен практичен запознат

вживявам се вниквам дълбоко въодушевявам се ентусиазирам се преживявам изживявам

взаимен съвместен общ другарски

взирам се заглеждам се

33

Page 35: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

поглеждам гледам позаглеждам се впервам поглед впивам очи

взискателен строг претенциозен изискващ прецизен точен

видвъншност форма облик физиономия лик образ фигура

• род разновидност групатипсорт порода

виден изтъкнат забележителен личенпрочут известен именит бележит

видим ясен очевиден явен очебиен

• реален материален естествен

виелица вихрушка вихър буря фъртуна ураган хала стихия

виккрясък писък врява глас стон

• зов повик апел

викамкряскам крещя пищя дера се А рева

•зоваприканвам призовавам

вилнеябуйствам лудея разлудявам се лудувам

• безчинствувам своеволнича върлувам

винапровинение грях прегрешение грешка престъпление

34

Page 36: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

винаги постоянно при всеки случай всеки път много често във всяко време

• трайновиновен

провинен има винагрешен

• подсъдим обвиняем отговорен

виновен съм имам вина сгрешил съм провинен съм не съм прав сбъркал съм

виняобвинявам търся отговорност укорявам осъждам

• набеждавам вироглавупорит твърдоглав неотстъпчив непослушен инат непокорен опърничав

високомерен горд горделив надменен самомнителен грандоман нахален

самолюбив високомерие

надменност гордост самомнителност самонадеяност грандомания презрителност

вияогъвам превивам свивам обвивам

• рева викам пищя стена ридая скимтя

вкусенсладък приятен ароматен апетитен сочен

властен авторитетен могъщ силен деспотичен властолюбив

влизамвстъпвам престъпвам преминавам прониквам

• участвам включвам се вземам участие сътруднича

35

Page 37: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

влияя въздействам повлиявам оказвам влияние внушавам подействам

внезапно ненадейно изневиделица непредвидено изведнъж бързо

вниквам съсредоточавам се задълбочавам се

• разбирам схващам осъзнавам прозирам проумявам

внушавам втълпявам вдъхвам настройвам подстрекавам съветвам посъветвам убеждавам повлиявам въздействам

внушение въздействие влияние натиск съвет подстрекателство

внушителенголям забележителен величествен грандиозен

грамаден монументален

• авторитетен влиятелен

войвода главатар водач водител предводител

войнабитка сражение стълкновение бой борба военни действия

войнственнападателен настъпателен агресивен

• мъжественсмел безстрашен храбър решителен героичен

воленсвободен независим самостоятелен неограничен

• безгрижен охолен

• безпределен необятен

враг неприятел противник зложелател душманин Д

36

Page 38: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

враждаомраза злоба ненавист недоброжелателство завист озлобление

• непримиримост враждебен

неприятелски противников вражески

• недоброжелателен настървен агресивен

•студен чужд

враждувам ненавиждам бия се боря се в лоши отношения съм

вразумявам се . идва ми умът поумнявам опомням се отварям си очите ставам умен

вредител пакостник злосторник нарушител

време период сезон епоха срок час момент

временен краткотраен

кратък •преходен

непостоянен връзвам

съединявам присъединявам прибързвам обвързвам

връхлитам натъквам се нахвърлям се нападам втурвам се атакувам нахлувам

всевъзможен всякакъв различен разнороден разновиден друг

всеизвестен известен общопризнат познат забележителен прочут явен именит славен

всенароден общонароден национален обществен държавен

встъпвам навлизам пристъпвам нахлувам

•започвам залавям се

37

Page 39: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

встъпителен начален първоначален подготвителен

•уводен предисловен

всякакъв разнообразен всевъзможен разновиден нееднакъв най-различен различен

всякогавинаги постоянно безкрайно когато и да е всеки момент

вториченвторостепенен на второ място несъществен помощен неважен

второстепенен неважен страничен допълнителен несъществен незначителен спомагателен

втурвам севпускам се стрелвам се нахвърлям се политам затичвам се впускам се в бяг

втълпявам внушавам

вдъхвам влияя въздействам повлиявам убеждавам

вулгарен просташки прост груб банален изтъркан

вцепененскован вкочанясан вдървен смръзнал

•изненадан изплашен смутен със затаен дъх

възбуден раздразнен развълнуван нервиран разтревожен сърдит разсърден

• разгорещен пламенен

възвишен величествен необикновен величав издигнат идеален благороден

възглед схващане разбиране убеждение поглед

38

Page 40: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

въздържан умерен сдържан

• неутрален възлагам

задължавам натоваравам поръчвам

възможно допустимо вероятно разрешимо

възприемам схващам разбирам разумявам прозирам

възраждане възобновяване обнова обновление подем подновяване промяна преобразуване напредък

възражение несъгласие противоречие забележка опровержение отговор

възторжен въодушевен запален ликуващ вдъхновен ентусиазиран радостен

възхитен захласнат

очарован удивен опиянен пламенен сияен учуден омагьосан

възхищавам сеудивявам се очаровам се пленен съм завладян съм радвам се наслаждавам се изпитвам радост

вълнуващ трогателен покъртителен прочувствен сърцераздирателен трепетен

въображаем нереален фиктивен недействителен фантастичен утопичен отвлечен предполагаем непостижим измислен приказен призрачен

въодушевен вдъхновен възторжен ентусиазиран разчувстван

въпрекимакарбез оглед на

39

Page 41: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

противно на против ако и

въстаниебунт революция вълнение размирица смут

въстаник бунтовник революционер

четник размирник

вярност действителност правилност истинност неизменност точност

• искреност честност добросъвестност

40

Page 42: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

очаровам пленявам увличам

гадател вещател предвещател врач магьосник пророк предсказател предсказвам

гадая врачувам вещая предвещавам пророкувам

• отгатвам догаждам предсказвам предвиждам предполагам тълкувам

гаден противен омразен

мръсен отвратителен гнусен недостоен долен

гадост низост подлост безчестие безсрамие срам ' позор падение гнусота вероломство лукавство измама

газя стъпквам настъпвам тъпча мачкам

41

Page 43: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

премазвам притъпквам изтъпквам смачквам

• позоря чдрня петня скверня

галантен любезен изискан вежлив внимателен мил

галямилвам помилвам погалвам

•лаская• глезя

разглезвамгаранция

залогдепозит поръчителство

• осигуровказастраховка уверение сигурност

генераленобщ всеобщ общоприет общоизвестен

•главеносновен

гениален даровит надарен талантлив способен

героизъм смелост решителност храброст безстрашие мъжество подвиг доблест

героичен храбър смел решителен безстрашен юначен доблестен войнствен

гибелразрушение разруха съсипия

• нещастие злополучие

гиздав красив напет строен хубав кокетен изящен

гиздя крася украсявам разхубавявам кича накичвам разкрасявам

главен основен съществен важен принципиален

42

Page 44: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

пръв първоначален централен възлов решаващ

главно съществено предимно преди всичко особено

гладувам недояждам мизерувам не се храня чувствам глад

глас вик звук зов повик

• мнениедума изказване

гласяподготвям приготовлявам нагласявам натъкмявам начертавам кроя смятам съставям план тъкмя

гледам наблюдавам следя насочвам погледа си съзирам разучавам изучавам забелязвам

констатирам установявам

• грижа се• старая се

стремя сегледище

схващане разбиране становище твърдение

глупав слабоумен малоумен безумен тъп празноглав

• безразсъден безсмислен нелогичен наивен несъобразителен

глупеяобезумявам оглупявам изумявам правя глупости ставам глупав затъпявам

глупост безсмислица нелепост

• безумие лудост неблагоразумие безразсъдство

гневен раздразнен разлютен ядосан сърдит разсърден

43

Page 45: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

възбуден нервиран яростен бесен озверен

гневя ядосвам нервирам сърдя дразня вбесявам раздразнявам

гнеттегло тормоз мъчение измъчване страдание

• робство иго хомот терор ярем

гнетя тормозя угнетявам измъчвам изтезавам потискам мачкам малтретирам

' тероризирам бичувам

гняв възбуда раздразнение яд ярост буйство свирепост лудост

говоря казвам мълвя шепна прошепвам наговарям разказвам

• съветвам увещавам въздействам

гдден способен подходящ валиден употребим приложим отговарящ на условията

голямпросторен обширен огромен необхватен

• едър снажен развит възмъжал

• великименит изтъкнат прочут забележителен

гордчестолюбив самонадеян самоуверен горделив надменен

гордост честолюбие самолюбие достойнство

44

Page 46: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

самонадеяност самоувереност дързост

горещ топъл парещ жарък огнен слънчев

• буен пламенен стихиен неудържим страстен разпален

горещина жега зной топлина омара задух

• пламенност разпаленост страст

горчив неприятен отвратителен противен

• мъчен скръбен тежък тъжен трогателен покъртителен жалък

господар собственик стопанин

• работодател началник шеф

големец владетел

господство влияние силамощ власт авторитет надмощие първенство

готвя приготвям тъкмя кроя нареждам стъкмявам нагласявам уреждам изготвям

готовназрял подготвен приготвен, нареден

• изработен свършен

•склонен грабеж

обир кражба ограбване похитяване хищничество грабителство

грабител похитител крадец разбойник

•хищник експлоататор кожодер

45

Page 47: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

обирник ограбвам

грабяизземам обирам заграбвам лишавам отнемам присвоявам завземам окупирам завладявам

• завличам отмъквам задигам отнасям вдигам

грамаден необятен необхватен обемист неизмерим безграничен безкраен пространен обширен просторен крупен исполински

грандиозен голям грамаден огромен внушителен мощен величествен

граница предел край преграда разграничение

•линиябразда бряг праг

•ограничениемярка норма

грешка неточност неправилност недостатък

• слабост заблуждение недоразумение вина престъпление

грешник виновник провинен престъпник подсъдим

грижа безпокойство неприятност тревога страдание тъга скръб

•внимание бдителност старание занимание

грижлив усърден трудолюбив старателен внимателен прилежен съвестен съсредоточен

46

Page 48: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

грозен противен , неприятен неугледен некрасив отвратителен гнусен

грохнал изнемощял отпаднал уморен изтощен немощен безсилен смазан

груб необработен грапав

• примитивен неучтив невежлив невнимателен нелюбезен

• строг твърд краен

грубост строгост суровост бруталност неучтивост простащина

групов колективен

сборен общ съвместен взаимен

губялишавам се загубвам изгубвам пропилявам пилея

гузенсмутен виновен боязлив плах страхлив подозрителен съмнителен неспокоен

гъвкавразтеглив еластичен жилав подвижен

• ловъкподатлив приспособим

гъстплътен непрогледен непроницаем

• сгъстен кондензиран

47

Page 49: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

датака действително наистина вярно разбира се

дажбадял приспадаща част порция

далечен отдалечен отстранен

• минал преминал отдавнашен

• недосегаем неуловим

далновиден предвидлив прозорлив проницателен

съобразителен досетлив разумен

дарбаталант дарование заложба способност наклонност

дарение завещание дар награда подарък милостиня

даровит способен талантлив надарен кадърен Д със заложби

48

Page 50: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

даромбезплатно без пари безвъзмездно без заплащане

двоумение колебание раздвоеност съмнение двойственост нерешителност боязливост

двоумя се колебая се раздвоен съм намирам се на кръстопът не се решавам

двуличенлицемерен двойствен престорен прикрит лъжливподъл угодлив лукав фалшив неискрен

двусмисленнеясен смътен двояк съмнителен подозрителен загадъчен , противоречив

двусмисленост неяснота загадъчност двоякост противоречие

съмнениедебел

пълентлъстугоен месест шишкав

дебелеянадебелявам затлъстявам тлъстея напълнявам пълнея

дебелоглавие упоритост инат

• тъпота невъзприемчивост

дебнапричаквам чакам изчаквам следя бдя наблюдавам оглеждам се проследявам вървя по следите

дебнешкомпредпазливо бавнонеусетно мълком тихо тайно

девствен чист непокварен неопетнен нравствен невинен

49

Page 51: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

непокътнат незасегнат

деененергичен активен действен предприемчив работлив пъргав старателен усърден работоспособен

деец апостол борец подбудител инициатор сподвижник деятел

дезертьор отстъпник беглец измамник

дейност работа предприемчивост активност енергичност

• постъпка действие поведение

действителен истински реален фактически правдив естествен съществуващ

•годен валиден в сила

действителнонаистина фактически на практика реално в действителност

декларирам заявявам обявявам известявам изявявам съобщавам обнародвам

декорукраса украшение орнамент фон

декрет разпореждане указ заповед предписание закон постановление

делегат представител пълномощник пратеник мисионер депутат

делничен всекидневен обикновен ежедневен еднообразен монотонен

• банален сив

деловит предприемчив

50

Page 52: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

енергичен активен дееспособен работлив

деловитост активност предприемчивост работливост усърдие трудолюбие

демонстрирам показвам излагам проявявам посочвам откривам

денонощно постоянно непрекъснато всеки ден непрестанно всякогаден и нощ

деспотпотисник насилник тиранин диктатор господар

деспотизъм насилничество насилие самовластие тирания диктатура

деспотичен насилнически потиснически тираничен властнически диктаторски

терористичен жесток

дете рожба чедо син младенец наследник

• неопитеннеук наивен доверчив невинен чист неопетнен

детински детски момчешки хлапашки

• неопитеннесериозен повърхностен лекомислен незрял

дефект I недостатък несъвършенство недъг

дешифрирам прочитам разчитам разгадавам отгатвам

дивен прелестен красив чуден чудесен очарователен чаровен омаен

51

Page 53: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

обаятелен великолепен удивителен възхитителен прекрасен чудноват приказен

дирене търсене следене проследяване

• разучаване изучаване изследване

дисциплина ред порядък послушание

• наука учение

близо при крайв допир в съседство недалеч отстрана покрай

добив реколта плодородие продукция производство

добрина благодеяние услуга

• простодушие наивност

доброволен непринуден

незадължителен свободен

доброволно по желание непринудено без принуда с добро по добър начин

добродетел благородство човещина доброта честност скромност добродушие

добродушен добър благодушен добросърдечен отзивчив състрадателен милостив снизходителен мил любезен

доброжелателен благосклонен разположен добросърдечен добър дружески приятелски братски отзивчив

добросъвестен честен почтен благороден съвестен безкористен искрен

52

Page 54: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

предан• изпълнителен доверен

близък ’ интимен приближен свой

•искрен верен предан привързан изпитан

доволен удовлетворен задоволен наситен благодарен признателен

• щастлив радостен непретенциозен

доволство щастие блаженство радост наслада задоволство

• богатство изобилие охолство

догадка предположение предвиждане вероятност

• съмнение подозрение

догонвам настигам стремя се приближавам доближавам

•изравнявам се приравнявам се

доказан изпитан изпробван проверен безсъмнен несъмнен неоспорим обоснован установен признат мотивиран сигурен безспорен

доказвам установявам удостоверявам обяснявам документирам убеждавам

докосвам допирам досягам долепям се приближавам

•засягам загатвам споменавам

долавям схващам възприемам подразбирам предусещам предчувствам

•дочувам подочувам

долен зависим подчинен нискостоящ

53

Page 55: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

второстепенен• низък

подъл непочтен презрян отвратителен мизерен срамен робски

долина котловина прорез дефиле дол

домжилище къща покрив домащен кът огнище

• фамилия семейство домакинство

домогване стремеж усилие цел стремление

домъквам се достигам допълзявам прилазвам долазвам доближавам се

донасям доставям принасям

• докладвам правя донос клеветя

донос клевета злословие клеветничество лъжа

• шпионаж предателство

доносник клеветник злословец

• предател шпионин

допустим позволенразрешен приемлив основателен законен

• вероятен предполагаем възможен мислим

досада скука отегчение тягост смущение безпокойство неприятност огорчение недоволство

досаденскучен тягостен непоносим неприятен мъчителен досадлив отвратителен

досегашенминал

54

Page 56: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изтекъл преминал доскорошен

досетлив прозорлиб съобразителен проницателен далновиден

достоверен проверен точенсигурен оригинален истински

достъпен проходим досегаем

• постижимлесен осъществим възможен

• популярен• евтиндосущ

съвсемнапълно изцяло точно еднакво дословно буквално също

дочувамнаучавам узнавам осведомявам се

• идва до слуха ми подочувам

драг мил скъп

свиден скъпоценен обичан приятен любезен

дразняядосвам възбуждам нервирам тревожа предизвиквам смущавам притеснявам отегчавам

древенантичен старинен стар старовремски исторически библейски

другразличен сменен не същият нееднакъв

дружелюбенд об р ожела т еле н отзивчив благосклонен сърдечен общителен приветлив приятелски другарски

ду*чувство живот настроение душа темперамент

55

Page 57: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

характер• смелост

мъжество воля ентусиазъм

дъбрава гора кория А лес бра ни ще гъсталак

дългосрочен продължителен дълговременен дълготраен многогодишен

държа се не отстъпвам съпротивлявам се противодействам упорствам реагирам отстоявам

издържам дяволит

шеговит закачлив остроумен смешен

•лукав хитър подигравателен

дяволувам хитрувам изхитрям се лъжа мамя измамвам преструвам се

дялчаст парче

•принос заслуга

• участие

56

Page 58: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

зикът му мели като кречетало

бърборко дърдорко дрънкало

евакуация напускане преместване освобождаване

евентуален възможен допустим предполагаем вероятен бъдещ утрешен

евентуалност вероятност предположение възможност случайност съвпадение

евтинна ниска цена изгоден на добра цена

едвабавнослабо постепенно на етапи лека-полека Д малко по малко

• труднос усилие насила с мъка

единединствен самостоятелен сам отделен единичен

единиченсамостоятелен неповторим изолиран еднократен

57

Page 59: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

отделен единствен

единствоцялост целокупност

• сплотеност единодушие единомислие сговор съгласие солидарност неделимост

еднаквостприлика сходство съответствие еднородност подобие еднообразие

еднакъвсъщ същински един и същ еднообразен сходен непроменен

едновременно заедно наведнъж същевременно съвместно задружно

едностранчив ограничен затворен дребнав

едърголям пълен развит

• снажен

широкоплещест ежедневен

всекидневен постоянен чест редовен

• насъщ необходим

ежедневно всеки ден често постоянно всекидневно редовно

ектътнеж ехтеж

•ехоотзвук отглас

експедирам . изпращам насочвам отпращам отправям разпращам

• гоняпрогонвам пропъждам изгонвам

експерт специалист вещо лице опитен познавач техническо лице

експлоатирам стопанисвам обработвам работя разработвам

58

Page 60: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• използвам ограбвам

експлозиявзрив гърмеж трясък възпламеняване избухване

еластичен жилав разтеглив гъвкав пластичен

• пъргав подвижен игрив жив

елегантенкрасив хубав изящен изтънчен изискан грациозен кокетен спретнат

елегантност грациозност изисканост спретнатост кокетност изящество хубост изтънченост

елементаренобикновен прост

• съществен принципиален

•лесенлесно изпълним

• разбираем леснодостъпен

емблема знак белег отличителен белег фигура символ

емигрантбежанец беглец изселник преселник изгнаник

емоция чувство вълнение възторг радост ентусиазъм

енергичен активен предприемчив работлив усърден

' деловинеуморимпъргав

•смелрешителен

енергично смело решително със замах с размах

енергия сила мощ

• активност усърдие старание

59

Page 61: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ентусиазъм въодушевление възторг възбуда настроение

епизод събитие случай случка момент

епилог заключение послесловие край завършек

епоха период време столетие век

естествен натурален природен

•неподправен

прост наивен простодушен

•реалендействителен

ефект резултат последица последствие действие

ефикасен успешен резултатен сполучлив благополучен благоприятен удачен сигурен

ехтя кънтя буча еча боботя бумтя

60

Page 62: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

жаден ненаситен неутолим алчен лаком

жаден съмжадувам пие ми се чувствам жажда

жаждажадност

• алчност ламтеж стремеж копнение ненаситност неутолимост

жалмъкатъгаскръб печал

жал ми е мъчно ми е тъжно мие скърбя домъчнява ми жаля съжалявам

жалбажал плач оплакване въздишка

• тъжбамолба

жалентъженпечален скръбен плачевен трогателен жалостен жаловит

61

Page 63: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

жалък жалостив

състрадателен снизходителен милостив

жалък окаян злощастен за съжаление нещастен клет

• незначителен нищожен мизерен презрян недостоен долен омразен

жаляскърбя тъгувам оплаквам страдам

• щадя жарък

горещ зноен

• разпален пламенен огнен * разгорещен

желантърсен искан жадувай очакван обичан мил драг любим

желание стремеж копнеж мечта намерение интерес

желая искам претендирам ще ми се

•обичам копнея жадувам

железен стоманен

• твърд упорит силен здрав устойчив издръжлив непреклонен

жесток безмилостен безпощаден безсърдечен кръвожаден суров корав бездушен свиреп немилостив звяр варварин

жестокост свирепост кръвожадност безчовечие безсърдечие безпощадност зверство

62

Page 64: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

живздрав жизнен

• пъргав енергичен деен активен подвижен буден игрив весел бодър

живея съществувам прекарвам обитавам населявам пребивавам

•прехранвам се препитавам се издържам се

живописен красив хубав прелестен изящен

жизненжив здрав жизнеспособен

• наложителен належащ важен необходим неотложен

жизнерадостен весел

радостен доволен бодър здрав засмян

жилав еластичен разтеглив гъвкав

• як корав здрав силен

• упорит издръжлив твърд

жилище дом къща квартира апартамент

• леговище гнездо скривалище бърлога

жилка А потекло род коляно

жлъчен злобен злостен язвителен хаплив ехиден зъл

63

Page 65: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

не обръщам внимание нарочно не забелязвам

забравям се унасям се захласвам се прехласвам се увличам се

забрадкакърпа пребрадка

забърквам обърквам заплитам уплитам омотавам

завеждамотвеждам закарам откарвам

завияизвия възвия кривна свия

завладявам завоювам покорявам окупирам завземам превземам

загатвам намеквам подхвърлям подмятам

заграждам ограждам обграждам опасвам

задружен дружен общ колективен съвместен

задушевен интимен сърдечен

64

Page 66: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

задължение дълг ангажираност

заедно съвместно ведно наедно вкупом

заеквам пелтема Д запъвам се препъвам се

закривам скривам прикривам затулвам притулвам

заплашвам сплашвам заканвам се

заравям заривам засипвам

застоявам се задържам се заседавам се

затвор дранголник Д тъмница зандан тюрма Д

затоплям стоплям загрявам сгрявам нагрявам

зачертавам задрасквам

•избърсвам изтривам извличам

унищожавам зачитам

уважавам тача ценя

• признавам зашеметен

замаян изумен шашардисан Д захласнат

зашеметявам обърквам замайвам изумявам

защита отбрана закрила покровителство застъпничество опора

защитавамбраня пазя вардя отбранявам охранявам предпазвам

•закрилям заявявам

съобщавам обявявам известявам казвам

заядлив предизвикателен язвителен свадлив злъчен

заяждам се противопоставям се

65

Page 67: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

упорствамне се съгласявам

зверскибрутален безчовечен кръвожаден варварски дивашки

звученгласовит мелодичен звънлив

здравкрепъксиленустойчив жизнеспособен

здравинаустойчивост издръжливост стабилност сила твърдост

землищеместност територия покрайнина място земя

златен• прекрасен

безценен незаменим

злобаковарство омраза злина жлъч

злобен ненавистен зъл

лошковарен завистлив подъл отмъстителен

зловещзлополучен гибелен пагубен

злодейпрестъпник разбойник пакостник злосторник

злонамерензлопаметен злобен ехиден коварен

злонравенпроклетзъл злобен с лош характер

злонравие злопаметност лошотия А проклетия А злина

злопаметенковарен подъл ехиден лош отмъстителен ненавистен

злополука нещастие произшествие беда инцидент

66

Page 68: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

злополучен несполучлив неблагополучен нещастен бедствен гибелен

злослобяхуля охулвам клеветнича одумвам доноснича

злосторниквредител пакостник злодей нарушител

злочестнещастен злополучен злощастен гибелен пагубен съкрушителен

знамебайрак А триколъор

• девиз емблема

знаменит прославен прочут известен популярен личен знатен бележит

знаниевещина познание опитност

умение компетентност осведоменост

знатенпрочут заслужил голям известен прославен

значение смисъл същност важност значимост

значителен важен крупен голям първостепенен

• внушителен забележителен

знаяосведомен съм известно ми е имам представа чух видях

зноенгорещ задушен топъл жарък палещ огнен

зной жега топлина задух пек горещина

67

Page 69: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

зоб вик глас повик призив апел възвание

зона територия местност област землище място страна ивица земя сектор район

зорък внимателен бдителен съобразителен наблюдателен буден

зрелищегледка изглед сцена събитие случка

• спектакъл

зрелост мъдрост улегналост разсъдливост

зрял• развит

подготвен напреднал улегнал разсъдлив сериозен пълнолетен

зъбат •заядлив

жлъчен свадлив язвителен

зъллош проклет неприятен коварен злопаметен злонамерен безчовечен

зяпам Агледам заглеждам се заплесвам се захласвам се

68

Page 70: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ивица линия бразда

• лента черта резка

иго робство робия А гнет ярем хомот

• тегло теглило А тормоз бреме изтезание

игразабава забавление развлечение занимание

рискувам осмелявам се да извърша нещо рисковано

веселбаиграя

забавлявам се развличам се

•изпълнявам роля • изигравам

измамвам подлъгвам мамя лъжа

игривпалав скоклив жив пъргав подвижен весел закачлив

игуменмонах свещеник духовник

69

Page 71: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

идеал цел стремеж мечта

• образец съвършенство -

идеализирам възвеличавам боготворя превъзнасям

идеален съвършен образцов безпогрешен непостижим възвишен

индентичен еднороден тъждествен равен сходен подобен аналогичен

идеология възглед разбиране убеждение теория

избивам унищожавам затривам убивам

избистрям• изяснявам

прояснявам просветлявам обяснявам разяснявам

изблъскбам изтиквам изгонвам

изтласквам избутвам изритвам

избухлив• несдържан

сприхав буен необуздан невъздържан

избягвам •измъквам се• страня

заобикалямизвадка откъс пасаж цитатчаст извлечение

изваянкрасив строен хубав изящен

изведнъж внезапно ненадейно изневиделица неочаквано отведнъж за миг

известенпрочут именит прославен знаменит личен популярен

известен информиран осведомен

70

Page 72: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

уведомен предизвестен

известиесъобщение новина вест обявление уведомление

известностслава знаменитост

• прослава популярност гласност

• яснота известявам

уведомявам съобщавам информирам донасям обаждам А разгласявам давам гласност

извлечение извадка откъс пасаж резюме

изглед панорама пейзаж форма

• образ вид външност

изгнание заточение каторга прокуда изгонване емиграция

изгодаполза печалба придобивка доход резултат интерес

изграждам построявам съзиждам строя застроявам

издаден съобщен разкрит предаден

издайник доносчик предател шпионин

изделие продукт произведение творба

издигнат• просветен

образован изтъкнат личен забележителен възвишен

издирване търсене претърсване дирене

• изучаване проучване

издръжлив стабилен здрав неизтощим

71

Page 73: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

твърд жизнеспособен неуморим як А устойчив

издънка стъбло корен израстък фиданка

• наследник дете

издържан образцов примерен изискан изправен редовен перфектен

изискване необходимост потребност взискателност

изключено невъзможно невероятно невярно

• не се разрешава изключителен

рядък необикновен несравним забележителен

• извънреден изключително

особено рядко необикновено извънредно единствено

изкушавам съблазнявам блазня прелъстявам

• подмамвам измамвам

излагам демонстрирам показвам изяснявам обяснявам описвам

излетекскурзия разходка пътуване

излъганизмаменизигран надхитрен подмамен подведен

излъгбаммамя лъжа измамвам подмамвам заблуждавам изхитрям подвеждам

• прелъстявам А излъчвам

отделям отстранявам отлъчвам откъсвам

измамалъжа лицемерие машинация игра

72

Page 74: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

подвеждане изиграване подмамване заблуда заблуждение подлост

измаменизигран подведен заблуден излъган

измамник лъжец шарлатанин А мошеник изнудвам подлец лицемер

изменникпредател дезертьор неверник измамник вероломник

йзмет сметотпадъци боклук А нечистотии

• хора неморални. морално пропаднали

изминализтекъл минал преминал отминал стар отдавнашен

измъквамизваждам изтеглям

•изплъзвам се избягвам изклинчвам А изчезвам

измъчвам изтезавам тормозя малтретирам инквизирам угнетявам огорчавам

измъчвам се страдам тормозя се терзая се топя се А затруднявам се

измъчен изстрадал изтерзан претеглил А угнетен

• изнемощял изнурен

измяна предателство издайничество изменничество невярност

• бягство отстъпление

•изневяра изневиделица

внезапно изведнъж бързо

•неочаквано ненадейно непредвидено

изнемощял \ отслабнал

73

Page 75: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

отпаднал изтощен посърнал унил безсилен слаб

изненада учудване смайванезахлас

• недоумение загадка

изненадан учуден изумен слисан А озадачен смаян

изнуда насилие натиск принуждение принуда

•изнудване шантаж

изобилие голямо количество плодородие богатство излишество плодовитост берекет А

изобличавам разкривам разобличавам излагам опозорявам бичувам

изображение картина рисунка

фигура печат образ

изобразявам рисувам изписвам изрисувам обрисувам възпроизвеждам

изобретателен остроумен находчив съобразителен умен досетлив предвидлив

изобретение откритие творение идеямисъл

изобретявам измислям създавам сътворявам откривам изнамирам

изолация отделяне отстраняване изолиране уединение

изолиран самединичен самотен уединен усамотен отстранен отделен

74

Page 76: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изоставен занемарен напуснат захвърлен пренебрегнат отритнат бракуван

изпечен• изпитан

издръжлив як Д здрав кален закален

• опитен обигран

изпитслаб отслабнал болнав бледен хилав посърнал пожълтял

изпитан проверен проучен изучен пробван изпробван сигурен

•верен предан опитен

изповед признание самопризнание откровение покаяние

използвам употребявам

прилагам прибягвам

изправностредовност точност правилност

• акуратност прецизност

изпробванпробван изпитан проверен опитан изучен разучен

изпъквамправя впечатление проявявам се прочувам се прославям се ставам известен проличавам

изработен произведен направен завършен създаден свършен довършен

изражениемимикавид външност физиономия лицеизглед

изразявам изказвам говоря формулирам показвам

75

Page 77: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изряден примерен безупречен образцов отличен изискан

• редовен точен прилежен акуратен

изрядност безупречност изисканост изправност издържаност

•редовност прилежност

изследвам проучвам разучавам изучавам анализирам разработвам издирвам анкетирам търся

•пробвам опитвам

изстрадал измъчен угнетен изтерзан страдал мъчен

изтдчен заострен изострен остър бодлив

източникначало

произход извор

изтощен отпаднал изморен уморен немощен изнемощял грохнал безсилен омаломощен

• омърлушен унил повяхнал измъчен

изтощение умора слабост отпадналост безсилие изнемощялост

изтрит изличен изчистен премахнат

• банален вулгарен изтъркан блудкав безинтересен

изтъквам изяснявам излагам отбелязвам соча посочвам показвам подчертавам

изтъкнат известен познат

76

Page 78: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

личен издигнат виден забележителен знаменит бележит влиятелен

изуменучуден удивен изненадан объркан слисан А поразен смаян зашеметен обезумял

изхитрям надхитрям изигравам мамя лъжа излъгвам

изходврата отвор

• край завършек резултат

• разрешение изцяло

общо взето А накуп заедно изобщо напълно съвсем

изчерпан свършен приключен ликвидиран

• изразходван пропилян

изчерпателен подробен обстоятелствен обстоен пълен в подробности обширен богат цялостен детайлен точен

има съществува намира се среща се налице е съдържа се

именазвание наименование

• популярност слава чест

имение стопанство владение земя имот чифлик ферма имущество

именит прославен прочут бележит забележителен знатен известен популярен

77

Page 79: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

личен имуществоимот състояние богатство пари

• собственост владение притежание

инструкция указание наставление напътствие упътване ръководство нареждане

• съвет интелигентен

образован просветен културен начетен

• разумен способен

интервал промеждутък разстояние дистанция

• пауза интерес

облага ползаизгода печалба

• потребност •вниманиелюбопитство

интересен любопитенстранен привлекателен

увлекателен занимателен

интименличен свой частен близък фамилиарен

• скрит душевен

интригант клеветник клюка р злословник доносчик

интуиция прозрение предчувствие догадка усет вътрешно усещане

иронизирам подигравам осмивам присмивам се вземам на подбив А

ироничен подигравателен насмешлив комичен шеговит

искра• блясък

проблясване светлинаогън пламък

искреноткровен чистосърдечен открит

78

Page 80: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

верен честен

•сърдечен

истинареалност действителност

79

Page 81: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

смирен тих кротък скромен

кавга Апрепирня разпра караница А спречкване конфликт спор неразбирателство виканесцена

кадърен Аспособенумел опитен сръчен гдден работоспособен

казвамговоря мълвя брътвя А

• изразявам

заявявам твърдя уверявам съобщавам известявам

калентрениран твърд закоравял як А здрав

• опитен изпитан

к&ленизцапан мръсен нечист измърсен измацан

калъпформа образец

80

Page 82: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

модел шаблон

каменен• твърд

безсърдечен жесток безчувствен

канализирам• направлявам

регулирам насочвам напътвам

канон закон правило ред правилник предписание

капан примка клопка

• примамка уловка хитрост

капиталпари сума богатство имущество състояние средства

картинаилюстрация рисунка платно

• описание обрисовка

• гледка пейзаж панорама изглед

категоричентвърд рязък

• недвусмислен решителен сигурен уверен убеден

керванвърволица колона обозпроцесия шествие

кипеждвижение раздвижване

• недоволство брожение вълнение

китен Агиздав хубав красив напет живописен

кичаукрасявам закичвам крася накичвам обкичвам

класирамстепенувам подреждам групирам подразделям систематизирам редя подбирам

81

Page 83: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

клатялюлея люшкам клатушкам заклащам пораздвижвам полюлявам

клетнещастен злочест злощастен сиромах беден окаян изоставен клетник страдалец

клисура теснина прорез устие проход долина дефиле

клокочи ври кипи бушува къкри

клопка примка капан

• засада примамка въдица стръв уловка хитрост лъжа измама

клюказлослоВие интрига донос клевета сплетня злодумство

книжовност писменост книжнина литература

•образованост грамотност начетеност

коваренподъл злобен зъл хитър лицемерен двуличен долен лъжлив

коварствоподлост лукавство лицемерие злоба зли на злорадство

кокетенхубав гиздав нагизден строен красив изящен елегантен

колебание непостоянство несигурност

82

Page 84: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

неустановеност неустойчивост неопределеност

• кръстопът нерешителност малодушие неувереност съмнение боязливост

колебливо нерешително несигурно боязливо плахо неуверено

колективен групов общ задружен съвместен сборен масов

количество брой численост размер обем мярка

колона върволица ред низ редица керван

колоритен живописен ярък

• оцветен обагрен

колосален грамаден

гигантски исполински необятен грандиозен изключителен внушителен

колянород потекло поколение корен

комбинирам съчетавам смесвам нагласявам съединявам групирам систематизирам

коментар тълкуване обяснение разяснение

коментирам тълкувам разяснявам изяснявам пояснявам - обяснявам

компетентенвещ опитен способен знаещ осведомен запознат

компетентност вещина умение способност опитност умелост

83

Page 85: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

осведоменост конкретен

реален определен даден осезаем

конкретизирам определям уточнявам установявам прецизирам фиксирам

конкретност реалност даденост определеност прецизност

конкуренция съперничество надпреварвано съревнование състезание борба

консервативен закостенял изостанал назадничав реакционен

конспиративно нелегално тайно скрито прикрито

констатирам установявам виждам забелязвам отбелязвам

контактдопир допирна точка

близост досег връзка общуване

контрол надзор ревизия проверка преглед надзираване

контури очертание профил скица схема релеф

конфликт стълкновение борба двубой сблъсък

• съперничество вражда неразбирателство несъгласие антагонизъм спор препирня

конфортенудобен сгоден А приятен разкошен богат

координация съгласуваност съчетаване уеднаквяване

координирам съгласувам уеднаквявам

84

Page 86: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

пригаждам нагласявам

копнеж мъка жажда жадуване

• желание стремеж блян идеал мечта цел

копнея жадувам мъча се

• бленувам корав

твърд як жилав затвърдял вкокален втвърден

• упорит непоколебим неподатлив непреклонен издръжлив несломим

• безмилостен коректенточен редовен изправен изпълнителен образцов

• почтен честен любезен възпитан

корен• произход

коляно поколение род

•начало кормчия

водач ръководител вдъхновител

корумпиран пропаднал подкупен компрометиран покварен неморален

корягълча А укорявам карам се мъмря смъмрям порицавам упреквам осъждам нападам

кошмарен призрачен

• мъчителен потискащ тягостен

красивхубав напет гиздав прелестен очарователен изящен строен прекрасен грациозен

85

Page 87: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• живописен краска

багра шарка цвят боя

• оттенък нюанс колорит тон

красноречив сладкодумен приказлив увлекателен убедителен общителен

красноречие сладкодумство ораторство

•увлекателност приказливост убедителност изразителност

красота хубост прелест чар очарование обаяние

кратък• сбит

съкратен бегъл лаконичен

крахпроваляне пропадане неуспех несполука поражение провал

• банкрут фалит

• катастрофа гибел

крепкост сила здравина издръжливост устойчивост якост твърдост стабилност

крещя викам кряскам извиквам рева развиквам се

крещящ •ярък

силен ослепителен

• подчертан очевиден

критика оценка преценка мнение обсъждане анализ тълкуване

кротко тихо мирно спокойно добродушно

кротък мирен смирен търпелив сдържан

86

Page 88: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

послушен спокоен

•добродушен толерантен вежлив учтив тих

кръгозор хоризонт простор поглед

кръшен строен снажен подвижен грациозен

• весел •звънлив

гласовит културен

цивилизован образован просветен учен ученолюбив начетен книжовен издигнат

• възпитан благороден

кураж смелост безстрашие решителност мъжество самоувереност

кър А поле ниви ливади . пасбища

кътъгъл

• огнище дом жилище

•покрайнина област край страна място

къщен домашен домакински семеен фамилен

къщовник домакин стопанин

•прибран

87

Page 89: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

лабилен невъздържан нестабилен неустойчив

• неустановен колеблив

лабилност неустойчивост нестабилност неиздръжливост колебливост слабост

лавирам криволича обикалям заобикалям отклонявам лъкатуша

• избягвам отбягвам кръшкам изопачавам

хитрувам лазурен

небесен небесносин чист ведър свеж ясен бистър

лакейслуга прислужник наемник ратай аргатин

•лицемер ласкател подлизурко угодлив сервилен низък

88

Page 90: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

лакирам полирам лъскам излъсквам шлифовам изглаждам

• замазвам заглаждам

лаком жаден чревоугодник ненаситен неутолим алчен гладник

лаконичен кратък къс сбит съкратен ограничен отсечен

• точен категоричен

лапавица киша кал влага мокрота

л^ска нежност галене внимание милване милувка прегръдка

ласкав любезен вежлив учтив внимателен

мил благ нежен гальовен приветлив отзивчив благосклонен благоразположен

ласкаяполаскавам хваля похвалвам възвеличавам славя

•угоднича подмилквам се сервилнича подмазвам се

легалензаконен легитимен признат от закона узаконен позволендопустим правилен открит явен

легендарен приказен невероятен необикновен

• прочут славен

. известенименит

леговище легло скривалище убежище дупка

89

Page 91: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бърлога жилище

леден мразобит студен хладен

• безчувствен равнодушен строг суров

лековерен доверчив наивен простодушен простосърдечен детински незлоблив откровен искрен добряк наивник лекомислен заслепен

лекомислено наивно несериозно повърхностно безразсъдно безгрижно с леко сърце

лекоподбижен пъргав гъвкав лек подвижен бърз живенергичен

ленивмързелив отпуснат

бавен тежък муден пипкав А лентяй безделник нехаен безгрижен нехайник

леностмързел отпуснатост безделие безделничество лентяйство безгрижие нехайство небрежност нерешителност безволие

лентяй безделник мързелан А ленив мързеливец ленивец

лесендостъпен осъществим изпълним постижим преодолим възможен удобен прост елементарен обикновен

летящкрилат хвърчащ

• бърз90

Page 92: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бързоподвижен стремителен

либерален демократичен свободомислещ прогресивен напредничав

ликвидирам приключвам прекратявам преустановявам завършвам

• премахвам унищожавам

ликувамрадвам се тържествувам веселя се празнувам

лицемер престорен прикрит двуличник ласкател подлец

личенчастен свой

•бележит славен известен виден знаменит прочут забележителен изтъкнат

личностчовек особа лице индивид

персона индивидуалност

лишениеоскъдица нужда липса недостиг бедност несгода нищета немотия мизерия беднота

ловъкумел сръчен вещ похватен изкусен майсторски способен

лошотия А зли на проклетия А злоба

• нещастие бедствие пакост беда

лукав хитър коварен подъл двуличен злорад злобен

' зъл завистлив ехиден

• дяволит лъжлив

91

Page 93: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

игрив лукавство

коварство подлост хитрост ехидност лицемерие преструвка ласкателство интриганство лъжа заблуда

завистлукс

комфорт удобство разкош блясък разточителство

любознателенученолюбив любопитен внимателен

92

Page 94: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

колебая се съмнявам се

малограмотен слабограмотен непросветен необразован ограничен некултурен невежа полуграмотен слабообразобан

малоумен глупав слабоумен глуповат

малък незначителен неголям нищожен дребен

• млад невръстен малолетен дете

непълнолетен мамя

лъжа излъгвам подлъгвам заблуждавам изигравам примамвам

маниер начин способ средство подход похват тактика

• държание поведение обноски отношение

мараня горещина

. зной

Page 95: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

зЬдух жега омйра

масивен плътен набит солиден стабилен твърд здрав тежъкедър

маскировка прикритие закритие параван заблуждение

масоввсеобщ поголовен общ всестранен популярен повсеместен

• многолюден махам

размахвам жестикулирам

•премахвам отстранявам отделям отблъсквам изключвам отклонявам отхвърлям захвърлям изоставям отмествам

машинаапарат механизъм

мотор двигател автомат уред

междинен промеждутъчен.среден средищен пределен граничен

• временен преходен

мек•благ

добър снизходителен благодушен кротък милостив добродушен нежен мекушав отстъпчив •

меланхолиятъга скръб печал униние песимизъм мрачно настроение депресия потиснатост

мелодиченблагозвучен звучен звънъкприятен хармоничен музикален

мелодичност музикалност

94

Page 96: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

хармоничност хармония благозвучие благозбучност напебност

местностмясто област страна зона територия землище покрайнина

местяразмествам премествам движа раздвижвам поставям на друго място отмествам

методичен планомерен последователен постепенен правилен систематичен тактичен

• обмислен внимателен

мечтаблянсънхимера фантазия въображение утопия копнежидеал стремление желание

мечтая бленувам фантазирам сънувам желая стремя се копнея

мигновен моментен моментален кратковременен краткосрочен краткотраен кратък

• бърз незабелязан светкавичен

•неочакван ненадеен бнезапан

мигновено ' моментално внезапно бързо скоро за миг на минутата незабавно

•изведнъж ненадейно мигом неочаквано изневиделица

мизерен беден клет окаян жалък плачевен нещастен

• низък

95

Page 97: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

подъл недостоен презрян

• нищожен незначителен

мизериябедност беднота немотия А сиромашия лишение нищета оскъдица неволя

милсвиден А драг любим скъп обичан

• приятен приветлив симпатичен привлекателен благ добродушен добър

• нежен деликатен любезен

милвамгаля погалвам глезя целувам

милеямило ми е свидно ми е А обичам жаля тъгувам

• щадя миловиден

милолик нежен деликатен хубав приветлив мил благ добродушен добър приятен симпатичен

милост благоволение благоразположение добрина доброта

• състрадание съжаление милосърдие жалост

• пощада прошка амнистия

минал досегашен преминал свършен изпълнен отдавнашен

• отдалечен минимален

най-малък микроскопичен миниатюрен малък незначителен дребен нищожен незабележим

96

Page 98: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

невидим мирентихспокоен кротък

•смирен търпелив сдържан

мисляразмишлявам разсъждавам обмислям обсъждам

• кроя тъкмя глася

«смятам' на мнение съм предполагам

мистерия тайнственост загадка загадъчност

млад невръстен малолетен непълнолетен малък дете юноша

• новак нов вчерашен наивен неумел неопитен незрял недорасъл зелен

мнениесхващане

убеждение възглед идея разбиране твърдение мисъл съвет

мнимвъображаем фиктивен самозван фалшив лъжлив привиден предполагаем неистински фантастичен нереален недействителен престорен

мнителен подозрителен недоверчив невярващ боязлив скептичен

многократен чест повтарян нееднократен постоянен ежедневен всекидневен непрекъснат

многочислен многоброен безброен безчислен неизчислим изобилен обилен

97

Page 99: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

чест многократен

могилахълм възвишение височина бърдо .рид баир А

могъщ мощен силен всесилен властен влиятелен

•крепък здрав як

модел образец копие мостра тип макет кройка

модерен моден нов съвременен актуален

•изискан образцов

моментмиг минута секунда мигновение

мотив подбуда причина начало

повод предлог стимул подтик

•съображение обосновка

мощ сила якост твърдина здравина

•жизненост енергия

•могъщество влияние

мощен силен як крепък твърд могъщ здрав неизтощим непобедим

• властен влиятелен

мрачен тъмен затъмнен непрозрачен непрогледен

•неприветлив навъсен печален скръбен натъжен замислен загрижен неРадостен грижовен

98

Page 100: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

мъдрост разум философия

• поука урок

• съобразителност предпазливост

мъдър умен разумен разсъдлив здравомислещ далновиден прозорлив

мъжествен храбър неустрашим доблестенсмел твърд решителен

мъкастрадание мъчение терзание горчивина безпокойство изпитание трагедия

• тормоз тегло теглило А

•усилие напрежение

• печал скръб огорчение тъга

мълваслух версия вест

мъмрягълча А хокам А нахоквам нагрубявам смъмрям сгълча вам укорявам

мързеливленив лентяй безделник мързеливец мързелан А отпуснат

мъчителентежък уморителен непоносим труден обезпокоителен угнетяващ досаден

мяркаразмер големина доза

• критерий мерило степен

• норма ограничение предел граница

99

Page 101: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

враждувам с някого

набирам натрупвам събирам трупам

набитплътенгъст масивен солиден натъпкан

•здравяк

• пребитсмазан

наблизов съседство около близо до наоколопо тези места тук

наблюдавамгледам разглеждам оглеждам преглеждам наглеждам бдя следя пазя вардя Д съзерцавам

наблюдател зрител свидетел очевидец

• страж надзирател контрольор надзорник

наблюдателен внимателен бдителен

100

Page 102: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

съобразителен буден зорък предпазлив съсредоточен

навалица множество многолюдие маса тълпа мнозинство гъмжило

• сбирщина сган

набеден приведен надвесен наклонен изкривен накривен прегърбен извит прегънат превит клюмнал

навикпривичка обичай нрав традиция практика

навъсеннамусен намръщен смръщен сърдит мрачен мълчалив нацупен тъжен печален

• замислен тих вглъбен

нагизден накичен украсен декориран разхубавен кокетеннапет пременен елегантен

нагледноясно явно видимо очевидно прегледно' изразително изразно показателно

• образно картинно

надмененгорд високомерен превзет горделив

• презрителен пренебрежителен дързък арогантен самонадеян

надменност горделивост, високомерие превзетост арогантност надутост пренебрежение самонадеяност

101

Page 103: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

наивен простодушен добродушен откровен искрен чист доверчив

наивност простодушие доброта добродушие доверчивост непринуденост откровеност естественост

наистина действително навярно всъщност фактически в действителност сигурно

накичен украсен нагизден кокетен разхубавен декориран

наложителен задължителен важен необходим нужен потребен неотменен неизбежен неминуем фатален

• спешен незабавен неотложен

намек подсещане подмятане подхвърляне загатвано споменаване

намерение замисъл идея план проект цел

•стремеж желание воля

напаст зли на злощастие бедствие злополучие поразия А нещастие

напетхубав строен красив гиздав наконтен - спретнат

напразно напусто безцелно безуспешно безполезно без полза без смисъл

напуснат изоставен самотен занемарен захвърлен

102

Page 104: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

отхвърлен пренебрегнат отблъснат

напълноизцяло досущ съвсем свършено абсолютно точно

напъстреннашарен обагрен оцветен многоцветен разноцветен пъстър шарен

народен национален обществен публичен държавен общонароден общ всенароден народностен

нарочен специален особен

•умишлен съзнателен неслучаен

нарочно преднамерено умишлено съзнателно обмислено специално с намерение

нарушение престъпление провинение неизпълнение неспазване непокорство

насилие принуда принуждение

•безправие беззаконие гнет тормоз мъчение

•изнуда наскоро

неотдавна скоро преди малко отскоро завчера малко време след в скоро време

насоченостустременост целеустременост цел направление

• предназначение определеност

наставление напътсвие упътване ръководство директива инструкция нареждане

• поука поучение урок съвет

103

Page 105: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

назидание настойчивупорит твърд настоятелен заповеднически неотстъпчив амбициозен дързък самонадеян самоуверен натрапчив

насърчавам окуражавам ободрявам поддържам духа подтиквам подканвам поощрявам

насърчителен поощрителен окуражителен ободрителен похвален утешителен успокоителен

• надежден натиск

напън напор сила тласък отпор

• влияние насилие принуда

натрапен наложен нежелан заповядан предписан

натрапчив настойчив отегчителен притеснителен нахален досаден

натъжен тъжен скръбен за тъжен нажален опечален нещастен огорчен загрижен

нахален безочлив безсрамен нагъл натрапчив дързък упорит настойчив

нахално безогледно безцеремонно дръзко смело нагло грубо невъзпитано натрапчиво отегчително

нахалство безочлибост дързост наглост грубост безсрамие настойчивост смелост

104

Page 106: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

безобразие начетенграмотен образован учен книжовен просветдн културен

небивалица измислица история лъжа приказка фантазия анекдот

неблагодарен непризнателен недоволен незадоволен неудовлетворен

неблагоприятен неподходящ неудобен неизгоден ненавременен

небреженнехаен отпуснат разпуснат безгрижен непридирчив пренебрежителен

невежанеграмотен неначетен неук необразован прост ограничен назадничав незнаещ

невежествонепросветеност простотия изостаналост незнание ограниченост неграмотност дивотия

невероятен чуден чудноват необикновен изненадващ непредполагаем странен изключителен фантастичен

неволябеда мъка бедствие страдание нещастие злополучие

•лишениесиромашия беднотия

невръстен непълнолетен малолетен млад малък непорасъл

невъзпитан невежлив неучтив некултурен некоректен груб

негодувание възмущение

105

Page 107: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

недоволство протест брожение гнявяд

недоверие съмнение подозрение подозрителност недоверчивост мнителност боязливост страх

• колебание недоверчив

мнителен невярващ подозрителен боязлив страхлив

недостъпен недостижим непостижим непристъпен непроходим труден мъчен непреодолим

недоумение неразбиране изненада изумление удивление учудване

неженизтънчен елегантен префинен деликатен крехък слаб

• мил благ гальовен любезен приятен чувствителен

•красив хубав

незначителен нищожен неважен маловажен второстепенен несъществен

• малък дребен недоловим

неизвестен незнаен непознат чужд скрит таен

• непопулярен безславен

неизвестност неопределеност неяснота тайнственост загадка

неизмерим безмерен голям необхватен необятен огромен обширен безкраен безбрежен безграничен просторен

106

Page 108: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

неограничен неизпълним

неосъществим невъзможен непреодолим неприложим мъчен труден

неизчерпаем изобилен обилен богат вечен безкраен

неискрен неоткровен лицемерен престорен скрит прикрит лъжлив неестествен

неловъкнесръчен непохватен неумел

• стеснителен свенлив смутен

немилостив безсърдечен безмилостен безжалостен безчовечен зъл жесток

ненавистзлоба омраза вражда презрение

враждебност ненадейно

внезапно мигновено незабелязано неочаквано непредвидено изневиделица

необходим нужен потребен наложителен задължителен неотложен неотменен неизбежен

неопределен неточен неустановен съмнителен колеблив неясен мъгляв нерешен неокончателен несигурен

•уклончив двусмислен неразбираем

неопределено несигурно неточно неустановено съмнително неясно . смътно

•уклончиво двусмислено неразбрано

неосъществим неизпълним

107

Page 109: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

невъзможен непреодолим нереален непостижим неприложим труден

неотдавнаскоро наскоро . отскоро преди малко допреди от близко време

неотложенбърз спешен незабавен

• наложителен належащ необходим

неотложнобързо срочно веднага

• незабавно належащо необходимо

неотстъпчив твърд упорит неумолим непреклонен настойчив самоуверен самонадеян амбициозен непримирим твърдоглав

неотстъпчивост твърдост упорство

непреклонност настойчивост самонадеяност самоувереност амбиция

неочаквано ненадейно внезапно изневиделица случайно

неподходящ несъобразен непригоден неуместен несъответстващ неотговарящ

непослушеннепокорен немирен неизпълнителен недисциплиниран твърдоглав

непредвиден неочакван изненадващ ненадеен неподозиран случаен внезапен

непредвидлив несъобразителен непрозорлив непроницателен недосетлив

• невнимателеннеразумен

непреклонен упорит твърд неотстъпчив несломим

108

Page 110: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

категоричен непоколебим настойчив неумолим настоятелен непримирим

непреодолим мъчен труден неосъществим неизпълним невъзможен непостижим

• непристъпен непрестанно

непрекъснато дълго постоянно винаги безспирно безкрайно продължително дълговременно дълготрайно

непривлекателен грозен неприветлив некрасив противен отблъскващ отвратителен

непримирим упорит твърд неотстъпчив безкомпромисен непоколебим непреклонен

непринуден доброволен

• непресторен

естествен неподправен

неприятен противен досаден непоносим отвратителен антипатичен омразен лош грозен

, некрасив неприветлив нежелан неканен скучен

неразумен необмислен безсмислен неразсъдлив глупав

нереален недействителен неестествен

• невероятен нематериален утопичен фантастичен въображаем

нерешителен колеблив мекушав страхлив боязлив малодушен плах слабохарактерен

• свит неуверен

несломим непреклонен

109

Page 111: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

несъкрушим устойчив неподатлив непоколебим неизтощим неумолим издръжлив непобедим твърд упорит

несръчен непохватен некадърен неспособен неопитен невещ неумел непривикнал* неук новак

несъзнателно неумишлено неволно без намерение по инстинкт автоматически

несъществен незначителен второстепенен без значение посредствен маловажен нищожен

неуверен колеблив нерешителен страхлив боязлив малодушен несигурен раздвоен

неудържим буен мощен силен устремен необуздан възбуден

неукрепнал немощен болнав неиздръжлив

• нестабилен неустойчив

неуместен неблагоприятен неудобен ненавременен неподходящ

неумолим жесток безмилостен безжалостен злобен

•непреклонен строг суров неотстъпчив упорит

неусетно незабелязано

•внезапно мълком изневиделица невидимо нечуто

неутолим ненаситен жаден алчен

• буен разпален

110

Page 112: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

незадоволен неучтив

нелюбезен невъзпитан невнимателен недружелюбен нахален

нехаен небрежен безгрижен равнодушен

• отпуснат ленив немарлив

нехайство немарливост небрежност безгрижие равнодушие разпуснатост

нехранимайко безделник нехайник негодник

нечестеннепочтен недостоен безнравствен продажен подкупен

• подъл низък долен коварен измамник

нещастен злополучен пагубен бедствен

♦клетгоркият А

злочест •жалък

нищожен мизерен

неясен мъглив мрачен

• съмнителен неизяснен нерешен неразбран

низъкподъл срамен безчестен недостоен безсрамен презрян

нищоженнезначителен безличен несъществен малоценен маловажен посредствен

• незабележимминимален дребен малък

норма предел граница ограничение

• мярка доза размер

нужда необходимост потребност

• оскъдица беднотия

111

Page 113: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

сиромашия мизерия

нужен необходим наложителен неотложен неотменен задължителен

няма как заставен съм не може иначе принуден съм няма друг избор няма друг изход принудително

112

Page 114: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

търся диря претърсвам тършувам

обагрен оцветен боядисан нашарен напъстрен пъстър шарен разноцветен

обаяние очарование чар красота прелест захлас възторг омая

обаятелен очарователен прелестен прекрасен пленителен чаровен

възхитителен удивителен

обвинен оклеветен нападнат порицан осъден онеправдан об руган охулен

обвинениеупрек нападка осъждане обида

• винасъдебно преследване

обвинявамвиня укорявам порицавам осъждам

113

Page 115: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ругая оклеветявам хуля петня

обединен организиран групиран съединен сплотен

обезверявам обезкуражавам разочаровам разколебавам отчайвам

обезлюден изоставен напуснат необитаем безлюден пуст

обезпокоен разтревожен смутен отегчен

• загрижен угрижен измъчен

обективенреален действителен правдив справедлив

обемистголям просторен дебел грамаден огромен

обещанопределен предопределен

обречен обигран

опитен хитър ловък

обиданападка оскърбление горчивина

обиден оскърбен засегнат огорчен нагрубен засрамен сконфузен

• сърдит обикновен

всекидневен постоянен традиционен чест

• прост лесен нищожен незначителен елементарен

обичайпривичка навик практика традиция бит нрав обред порядък

областзона територия местност част

114

Page 116: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

землище• сфера

среда район сСягп кръг

обмислям обсъждам разсъждавам премислям размислям мисля

обновявам подновявам подобрявам възстановявам модернизирам

обноска поведение отношение постъпка държание

обобщавам обединявам уеднаквявам

• правя изводи резюмирам съкращавам

обособенгрупиран събран оформен обобщен

• отделен самостоятелен изолиран

образовандипломиран учен начетен културен

просветен обречен

обещан предопределен предназначен

• осъден пожертван отдаден

обрисувам изписвам изрисувам нарисувам рисувам

• описвам изобразявам охарактеризирам

обузданукротен смирен покордн безропотен сдържан въздържан

обширенпросторен необятен необхватен безкраен

• подобрен обстоятелствен дълъг обстоен

общмасов всеобщ универсален

• съвместенвзаимен

• общопризнат• солидарен

единодушен115

Page 117: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

общителен разговорлив сърдечен дружелюбен приказлив сладкодумен весел приятен

общо заедно дружно взаимно съвместно

общоизвестен прочут познат популярен именит всеизвестен знаменит

обясним разбираем ясен логичен очебиещ понятен

огнище огън

• пожар• дом

семейство домакинство кът домашен кът къща жилище покрив

огорчен обиден оскърбен наскърбен

засегнат засрамен натъжен

огорчение неприятност неудоволствие

•скръб печал тъга жал мъкадушевно страдание

ограничавам намалявам стеснявам свеждам до редуцирам съкращавам

ограничен незначителен малък стеснен намален

• едностранчив тесногръд дребнав затворен посредствен невежа

одобренутвърден потвърден възприет позволен разрешен

одобрение потвърждение съгласие разрешение позволение

• похвала116

Page 118: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

насърчение одобрявам

утвърждавам потвърждавам

• разрешавам давам съгласие позволявам

ожесточен озлобен озверен разлютен раздразнен враждебен жесток яростен зъл ненавистен

озадачен изненадан в недоумение учуден смаян смутен

окачествен преценен охарактеризиран обрисуван нарисуван описан

• определен окаян

жалък за съжаление нещастен злощастен злочест клет беден сиромах мизерен

окаяност беднотия немотия мизерия

• нещастие зло щастие злочестина

оковивериги железа

•подчинение гнет потиснатост робство

около близо до при в съседство в допир покрай

окончателен последен краен заключителен решителен неотменен

• невъзвратим неизбежен

окончателно напълно свършено решително съвсем изцяло веднъж за винаги

окупация завладяване превземане заграбване

117

Page 119: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

окупирам превземам заграбвам завземам завладявам

окуражен насърчен поощрен обнадежден похвален

• окрилен въодушевен подтикнат подбуден

омаен очарователен чаровен прекрасен пленителен хубав красив блестящ изящен

омраза ненавист злоба вражда враждебност завист гняв мъст

омразен отвратителен противен антипатичен отблъскващ неприятен грозен гнусен гаден ненавистен

омръзвам досаждам отегчавам дотягам нахалнича

омърлушен свитспотаен мълчалив сгушен

• унил отпаднал отпуснат неразположен немощен уморен

онеправдан безправен потиснат

• пренебрегнат изоставен

• незадоволен невъзнаграден недооценен непризнат

опак А обратен крив изкривен обърнат противоположен не като другите

• мъчен своенравен дръпнат неразбранни се води, ни се кара А

опасан заобиколен , заграден ограден

118

Page 120: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

обвитопасен

страшен критичен мъчителен ужасен вреден гибелен

опасност риск рискованост

• премеждие гибел

операция действие акция работа сделка

опечален тъжен натъжен нажален за тъжен жален скръбен загрижен

• мрачен замислен навъсен огорчен

описвам разказвам излагам изобразявам обрисувам рисувам охарактеризирам

опитпроба експеримент

• практика

знания познания подготовка

опитвам пробвам изпитвам правя опит проверявам

• вкусвам дпитен

вещ изкусен сръчен ловък способен обучен запознат знаещ врял и кипял Д добил опит майстор

опитомявам дресирам научавам обучавам укротявам усмирявам

опияненопит упоен пиян

• смаян омаян заслепен захласнат очарован

оповестявам разгласявам известявам прогласявам съобщавам

119

Page 121: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

давам гласност правя достояние обнародвам

опожарявам изгарям превръщам 6 пепелище подпалвампаля запалвам

опозиция противодействие реакция противопоставяне отпорнесъгласие упорство противоречие пречка

опозорен обруган изложен оплютзасрамен

• очернен опетнен наклеветен компрометиран

опомням се съвземам се идвам на себе си Д свестявам се отрезнявам сепвам се Д окопитвам се съживявам се

опонирам възразявам противя се реагирам противодействам упорствам

преча противореча споря

опора основа база фундамент подпора

•подкрепа поддръжка помощ закрила защита

опорочен корумпиран порочен развратен осквернен покварен

оправдавам защитавам извинявам признавам за невинен

• прощавам помилвам освобождавам оневинявам

определен установен този точен ясен постоянен явен

• решен •предназначен

предопределен•дефиниран

формулиран очертан

• характерен120

Page 122: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

типиченопределено

ясно категорично безусловно безспорно несъмнено

• решено казано речено дадено

•предназначено определеност

яснота известност точност конкретност даденост

определям конкретизирам уточнявам фиксирам дефинирам означавам посочвам различавам

• отреждам посвещавам отделям избирам

опровергавам отричам оборвам не признавам отхвърлям възразявам критикувам доказвам неверността

опустошен унищожен разорен

разрушен разсипан опропастен

• безлюден изоставен напуснат

опустошителен унищожителен гибелен разрушителен разсипнически

опустял пуст празен изоставен напуснат запустял занемарен безлюден

ораторство красноречие реторика

• убедителност изразителност приказливост сладкодумие патос прочувственост

оригинален неподправен автентичен истински достоверен

• особен чудноват своенравен самобитен рядък невиждан изключителен

121

Page 123: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ориентирам направлявам напътствам насочвам отправям осведомявам

дрис съдба орисия А участ предопределение

осведомен уведомен информиран посветен запознат ориентиран получил сведения

освобождавам избавям спасявам отървавам пускам на свобода развързвам

• опразвам напускам изоставям

осквернен опорочен опозорен опетнен замърсен оцапан

• неморален покварен корумпиран

оскъденбеден лишен недостатъчен сиромашки

бедняшки ограничен

оскъдица недоимък лишение немотия липса недостиг бедност сиромашия глад голота мизерия

основенпървичен начален необходим

• важен съществен централен ' възлов

• радикален цялостен

оспорвам отричам отказвам отхвърлям не признавам възразявам

• опровергавам протестирам

остроумен проницателен прозорлив проникновен предвидлив изобретателен находчив сече му главата А

• весел забавен

122

Page 124: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

духовит остроумие

изобретателност предвидливост находчивост съобрази телност проницателност прозрение проникновение

осъзнавам разбирам схващам усещам виждам ясно имам ясна представа

осъществим изпълним постижим достъпен възможенлесен прост елементарен обикновен

отдих почивка отмора

• облекчение спокойствие

• пауза прекъсване

• ваканция отпуска

отзивчив благоразположен разположен мил приятен учтив ласкав състрадателен

сърдечен услужлив добър

откровенискрен неприкрит открит сърдечен чистосърдечен добродушен

откровеноискрено чистосърдечно с открито чело

откровеност искреност чистосърдечност сърдечност прямота

отлитампонасям се излитам хвръквам изхвръквам

отличителенприсъщ свойствен

• особен характерен забележителен оригинален типичен съществен специфичен

• личен субективен

отпорсъпротива противодействие защита реакция

123

Page 125: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

опозиция• натиск

напън отправям

насочвам изпращам отпращам направлявам напътвам адресирам

отреждам определям посвещавам отделям предопределям запазвампазя

отричам оспорвам отхвърлям отказвам не признавам опровергавам протестирам

отстъпка компромис спогодба помирение

• отбив намаление

отстъпник дезертьор изменник беглец предател

отстъпчив мек мекушав снизходителен добър благ

милостив благосклонен благоразположен

отчаян обезкуражен разочарован разколебан

• безразсъден отчаяние

униние малодушие безнадеждност слабост разочарование песимизъм

официален тържествен церемониален публичен .

• служебен длъжностен правителствен

• вежливхладен сдържан

оцелявам запазвам се опазвам се спасявам се съхранявам се

очарователен обаятелен прелестен омаен прекрасен пленителен привлекателен хубав красив дивен

124

Page 126: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ощеповече пак също освен това

ощетявамвредя пакостя увреждам накърнявам

125

Page 127: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

впускам се

паважнастилка калдъръм А

пагубен разрушителен бедствен съкрушителен разорителен убийствен гибелен катастрофален смъртоносен

падамтупвам пропадам сгромолясвам се стоварвам се повалям се срутвам се цопвам Д

пада ми сеимам право

заслужавам полага ми се

• хак ми е А падам на колене

коленича моля

падениеупадък провал поквара

падина котловина долина низина валог А

пазарлък А спазаряване преговори споразумение

пазарувам купувам снабдявам се

126

Page 128: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

пазаряпазя

охранявам браня закрилям защитавам вардя бдя

пайпарче част кос дял

пакоствреда щета беля А

пакостниквредител злосторник

пакостявредя повреждам напакостявам увреждам развалям

палавигрив немирен буен пъргав жив

палавник немирник пакостник непослушник палавец

паланкаград градец селище

палатдворец замък

палещжарък горещ - огнен нажежен

палязапалвам подпалвам стъквам огън възпламенявам

паметен незабравим незаличим траен

• важен бележит забележителен

паникасмут объркване тревога суматоха

•уплахастрах ужас

панорамагледка изглед пейзаж картина

параванпреграда перде завеса прикритие

паралелен успореден сравнителен

127

Page 129: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

пари горещо е гори

• люти парлив

лютив лют

• остър бодлив болезнен

парцалив дрипав окъсан одърпан одрипавял дрипльо

парцел място двор имот

парче част къс отломък резен къшей отрязък

• дял пасбище

пасище ливада морава мера паша

пасивен безчувствен равнодушен неутрален апатичен спокоен бездеен

пастир овчар говедар чобан А

пастор свещеник духовник проповедник

пасубам А въздържам се държа се на страна А не вземам участие безучастен съм

патила А беди неволи теглила А страдания премеждия

патос въодушевление възторженост възторг пламенност

патриотизъм родолюбив любов към отечеството

патя систрадам пострадвам

пауза прекъсване антракт

паянтов А слаб нездрав нестабилен неустойчив нетраен

пейзаж гледка

128

Page 130: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

изгледкартина панорама

пекзнойгорещиназадух жега

пелтечазаеквамзапъвам се

пепелищеразвалина останки руини

• пепел пердаша А

биянабивам напердашвам А удрям

периодическипонякогаот време на време на промеждутъци сегиз - тогиз А

перпендикуляренвертикален отвесен

песимистотчаян разочарован унил обезверен обезсърчен обезкуражен

песимизъмотчаяние разочарование скръб печал

униние безнадеждност

пестяспестявам икономисвам скътвам А пазя

петня опетнявам очерням

• опозорявам осквернявам клеймя охулвам

печалскръб мъка тъга жал болка жалба горест

печалентъжен скръбен натъжен нещастен опечален кахърен А

печатщемпел клеймо

печеля придобивам получавам имам печалба

пилеяразпилявам пръскам пропилявам разпръсквам

129

Page 131: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

пилея се лутам се блуждая бродя скиторя А

пипам докосвам допирам се попипвам напипвам

пипкав А бавен муден ленив мързелив туткав А

пипкам се бавя се мая се Д туткам се А

пиругощение гуляи веселба веселие

пират разбойник мародер корсар злодей грабител

пирувам веселя се гуляя

• тържествувам ликувам

пискампищя викам кряскам крещя

пискливкреслив шумен

плакна мия измивам изплаквам умивам промивам

пламвамобхваща ме пламък пламтягоря запалвам се подпалвам се възпламенявам се

пластястеля слой напластявам настилам

платтъкан материя

плахстрахлив боязлив плашлив нерешителен колеблив стеснителен срамежлив свит А

плачридание стенание стон вопли хленч рев Д сълзи

130

Page 132: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

плаша тревожа безпокоя изплашвам смущавам разтревожвам поизплашвам заплашвам стряскам

плашлив страхлив боязлив плах наплашен изплашен

пленен покорен заробен подчинен победен в плен

пленителен обаятелен прелестен прекрасен хубав красив очарователен омаен чаровен

пленявам покорявам вземам в плен заробвам завладявам подчинявам завоювам

плескамиапам мацам замайвам

мърся плисвам

изливам лисвам А

плодовит плодоносен плодотворен плодороден

плосъкравен изравнен

плътенсбит набит стегнат масивен твърд

повърху отгоре

по мед и масло Алесно без спънки гладко

по никое времекъсно неудобно

побеждавам покорявам надвивам разгромявам сразявам спечелвам победа

побягвамзатичвам се изтичвам хуквам

повалямсъбарям сривам бутвам

131

Page 133: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

гътвам А катурвам д

повдигам изправям надигам издигам

повдигам се надигам се поизправям се ставам привдигам се

повеждамводя заставам начело предвождам подкарвам

поверявам доверявам доверявам се споделям

повреждамразвалям увреждам влошавам похабявам

повърхностен външен лицев горен

повърхностно незадълбочено лекомислено несериозно безразсъдно

повявамзадухвам лъхам полъхвам подухвам

повяхвам увяхвам

завяхвамлинея посървам съхна

погазвам сгазвам стъпквам тъпча

• потъпквам пренебрегвам не зачитам

погалвамгаля милвам помилвам поглаждам

поглежам отварям очи хвърлям поглед заглеждам се съглеждам назъртам

поглъщам нагълтвам налапвам гълтамлапам

погромразруха катастрофа поражение разгром

погубвам губя

• съсипвамунищожавам убивам премахвам

под дърво и камък Д навсякъде къде ли не

132

Page 134: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

навред подавам

връчвам поднасям

подавам се показвам се появявам се мяркам се

подарък дар дарение армаган А

податлив неустойчив неиздръжлив мекушав отстъпчив слабохарактерен

подбирамизбирам отделям сортирам пресявам

подбуждам подстрекавам подучвам придумвам подтиквам насъсквам надъхвам

подбутвам подтиквам подритвам

подвеждам сеподдавам се отстъпвам скланям не устоявам

подвивамподгъвам прегъвам

сгъвам подвиг

геройство мъжество самоотверженост

подвижностпъргавина живост пъргавост

подготвям уреждам глася тъкмя редя

поддръжкаподкрепа опора защита закрила

поделямразделям деля

поделянеделба подялба дележ

подемнапредък възход растеж

подигравам сенадсмивам се осмивам присмивам се иронизирам

подигравка присмех насмешка подбив ирония

133

Page 135: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

подкопавам подривам подронвам дълбая

подкрепа съдействие помощ подпомагане

подлизурко угодник ласкател лакей А блюдолизец мазник А

подлост предателство измама вероломство

подмазвам се А подлизурствам угоднича подмилквам се правя мили очи А

подмамвам подлъгвам измамвам мамя подвеждам

подмятам подхвърлям

• подигравам се закачам се шегувам се

подобава прилича съответства подхожда

подобенсходен еднакъв

подправен изкуствен фалшив

подражавам копирам повтарям имитирам

подробно пълно обширно изчерпателно с подробности

подсещам напомням припомням

подсилване усилване укрепване засилване заякчаване

подслонявам приютявам прибирам давам подслон

потисник угнетител деспот насилник тиранин диктатор

потисничество насилничество тирания гнет безправие насилие робство

подчертавам подсилвам наблягам обръщам внимание

134

Page 136: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

придавам значение изтъквам

подчинен зависим подвластен зависещ

•заробен поробен

подчинявам покорявам заробвам поробвам умирявам смирявам укротявам

подъл лицемерен лукав хитър

• низък долен гнусен

• вероломен изменчив

пожелание желание стремеж воля искане

пожертвам губя загубвам изгубвам хвърлям рискувам

поза положение стоика

позамислям се замислям се съсредоточавам се

размислям се позволен

разрешен незабранен допустим

позволявам разрешавам допускам

• търпя понасям

позивапел призив обръщение възвание повик зов

познавам разпознавам различавам разграничавам правя разлика отличавам

позор безчестие срам скандал петно

позоря безчестя посрамвам опозорявам срамя петнйчерня охулвам

показвамсоча посочвам означавам отбелязвам

135

Page 137: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

показвам се появявам се явявам се представям се подавам се излизам на повърхността

показва си зъбите А зъбя се озъбвам се

• недоволствам ръмжа

поканвамканяповиквам призовавам

покачвам се качвам се катеря се покатервам се

покланям сенавеждам се правя поклон свеждам глава

поклащамклатя размърдвам раздрусвам

покоймиртишина спокойствие почивка отдих

покорство послушание смирение подчинение примирителност

покорявам се изпълнявам слушам

подчинявам се примирявам се

покосявам кося окосявам

• повалям събарям помитам унищожавам

покрай около заедно А

покрив стряха

• 9°м къща убежище

покровител защитник застъпник закрилник благодетел

покровителствам защитавам застъпвам се браня предпазвам закрилям

покъщина мебели домашни вещи

полегат наклонен наведен кривнат

полезен потребен изгоден резултатен

полека бавно

136

Page 138: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

без бързане лека-полека А едва-едва

полетлетеж

• поривустремжар увлечение

ползаизгода печалба облага

поливамнамокрямзаливам пръскам ръся

политамполетявам литвам понасям се излитам втурвам се

полугласно тихо шепнеижом

полумракздрачмрачина дрезгавина здрачина

получавам вземамприемам придобивам сдобивам се

помагамоказвам помощ улеснявам притичвам се на помощ

помилвампогалвам милвам галя

помирявамспогаждам А примирявам усмирявам

помитамизмитампрочиствам изхвърлям

• унищожавам премахвам

помнязапомнямзадържам в паметта си

, запаметявампомощ

подкрепасъдействие поддръжка

помощен спомагателен допълнителен

помъквам мъкна влача тегля

помъквам сетръгвам бавно повличам се мъкна се влача се кретам

помъчвам сенапрягам се напъвам се силя се

понасямтърпя

137

Page 139: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

издържам изтърпявам претърпявам изтрайвам

понася ми харесва ми допада ми нрави ми се

понасям селетя политам хвръквам изхвръквам

поненай-малко само колкото да що-аоде

понижавам свалям смъквам намалявам снижавам

пониквам покарвам никна изниквам израствам раста

понякога от време на време не винаги сегиз-тогиз А

поозъртам се оглеждам се пооглеждам се попоглеждам хвърлям поглед

поотмествам отмествам малко отдръпвам

измествам поощрение

насърчение подтикване окуражаване

поощрявам насърчавам подтиквам подбутвам подбуждам обнадеждавам окуражавам

попарен осланен повяхнал

• посърнал клюмнал

популяренпознат известен прочут знаменит бележит разпространен

поради защото заради тъй като по причина на в резултат на

поражение несполука неуспех погром

поразенсразен смазан разбит победен

• потресенужасен

138

Page 140: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

поразия Апакост беда злина злощастие

поразявамсразявам сломя вам съкрушавам побеждавам громя разгромявам разбивам убивам

•смайвам слисвам изумявам

поредпоследователно един след друг ред поред А

поривстремеж възторг ентусиазъм вълнение

• напор устрем

пороенпроливен изобилен

• силен неудържим

поругабам безчестя осквернявам петня гавря се омърсявам кощунствам

порядъкред дисциплина правилност

порядъченчестен почтен благоприличен свестен

посветенпредназначен отреден предопределен

посещавам навестявам наминавам спохождам отбивам се гостувам

послеслед след това по-късно след време сетне А

последен краен финален

• окончателен заключителен

пословиченпрочут известен

послушание смирение кротост изпълнителност покорство

посочвампоказвам отбелязвам

139

Page 141: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

посред между всред помежду в средата

посредством чрез сс помощта

постдлъжност служба място ранг

• стража каракул патрул

постепенно последователно крачка по крачка малко по малко едва - едва лека-полека А

постигам успявам осъществявам придобивам

постлан покрит застлан настлан

• осеян посипан

постройка сграда строеж здание къща

посъвземам се идвам на себе си окопитвам се

опомням се свестявам се

посървам побледнявам пожълтявам

•вехналинея слабея съхна чезна

потвърждавам удостоверявам доказвам засвидетелствам

потокручей рекичка бързей бара

потушавам загасвам потъпквам смазвам задушавам смирявам

поука наставление съвет назидание напътствие

• урок извод заключение

похвала одобрение комплимент насърчение

похватен умен опитен сръчен

140

Page 142: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

със златни ръце А ловъкиде му отръки А

почвамзахващам залавям се предприемам подхващам подемам заемам се

почивам си отморявам се отдъхвам си успокоявам се дремя спя

почти приблизително около горе-долу А кажи-речи А едва донякъде

пощада прошка помилване милост снизходителност

поянапивам

• мокряквася кисна заливам пръскам ръся навлажнявам

правдаправо законност справедливост

правота• истина правдоподобен

истински верен достоверен действителен реален

правилен безпогрешен верен точен истински

• законен позволен

• редовен нормален съразмерен

правилонорма закон принцип формула

• предписание нареждане повеля

правобез заобикалки непосредствено направо пряко директно

правявърша сторвам А осъществявам реализирам

• изработвам създавам произвеждам творя

141

Page 143: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

празен кух незапълнен

•свободен незает вакантен

празнота липсанедостиг отсъствие пропуск

• пустота безсъдържателност

празнувам тържествувам ликувам пирувам чествам

• почивам не работя

практикувам прилагам употребявам действам

практичен приложим удобен целесъобразен полезен сгоден А

прахосвам пилея хабя пръскам разхищавам харча изразходвам

• губя развалям похабявам

прахосник разсипник разточителен развейпрах А

пребивавам обитавам живея прекарвам намирам се престоявам

пребогато щедро изобилно пищно богато разкошно

превземка преструвка превзетост каприз позиране

превзет надменен надут високомерен капризен суетен префърцунен А

превит прегънат сгънат огънат

• приведен наклонен

• прегърбен превръщам

променям преобразувам изменям придавам друг вид видоизменям

142

Page 144: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

преправям превъзмогвам

преодолявам надвивам надмогвам побеждавам излизам наглава А надделявам

превъзнасямхваля възхвалявам прославям боготворя

превъзходство преимущество предимство преднина превес надмощие

прегазвамсгазвам премазвам стъпквам премачквам

преглътвам гълтам

• търпя понасям претърпявам

преговарям договарям уговарям водя преговори

преградастена бараж барикада

• пречка спънка препятствие

прегракналпресипнал загубил гласа си охриптял

• дрезгавгърлен

прегъвам сгъвам подгъвам превивам свивамломяизкривявам

• дипля надиплям

прегърбвам сеставам гърбав изгърбвам се навеждам се прегъвам се превивам се

предавам се капитулирам слагам оръжие отстъпвам подчинявам се признавам се за победен вдигам ръце

преданверен честен привързан отдаден

предание вярване митлегенда поверие традиция

предател изменник

143

Page 145: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

неверник издайник продажник шпионин

• беглец дезертьор

предвестник предшественик предтеча

предвещавам предсказвам предричам предвиждам

предвидлив съоразителен прозорлив д*осетлив проницателен

предвиждам досещам се отгатвам предчувствам предусещам пророкувам

пределпреграда граница край синор межда

• връх степен ограничение лимит

предизвестявам предупреждавам уведомявам съобщавам осведомявам информирам

предизвикателен нахален дързък нагъл оскърбителен обиден арогантен

предлог повод причина мотив подбуда основание съображение оправдание

предмет обект вещ нещо материя

предназначен определен отреден посветен обречен насочен

преднамерено умишлено съзнателно обмислено с намерение с план с умисъл тенденциозно

предопределение съдба участ орис неизбежност фаталност

144

Page 146: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

предотвратявам възпирам спъвам възпрепятствам попречвам отклонявам

• осуетявам предпазвам

предпазвам защитавам закрилям покровителствам вземам мерки запазвам браня

предпазлив внимателен бдителен зорък недоверчив резервиран

• нерешителен колеблив плах

предполагам мисля допускам смятам считам струва ми се

предпочитан любим обичан желан харесван търсен

предприемам започвам захващам залавям се заемам се

подхващам начевам А запретвам се

предразполагам успокоявам вдъхвам доверие настройвам подготвям коткам А

предразсъдък предубеждение заблуда

• поверие суеверие

представителен величествен величав внушителен солиден едър

предстоящ бъдещ следващ скорошен непосредствен

предумвамскланям кандардисвам А увещавам убеждавам

• подтиквам подбуждам подстрекавам

преждевременен предсрочен ненавременен прибързан предварителен

преживелица случка приключение

145

Page 147: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

събитие авантюра

прежуря прилича пече силно задушно е жега е А пари горещо е

през куп за грош А небрежно през пръсти А отгоре-отгоре А как да е А през просото А надве-натри А

презглава А стремително стремглаво лудо бързо

- главоломно вихрено

презирам ненавиждам пренебрегвам не зачитам мразя отвращавам се гнуся се

презрително пренебрежително високомерно надменно отвисоко

• оскърбително арогантно обидно

преиначавам изопачавам изкривявам

променям извъртам извращавам

прекален преувеличен прекомерен твърде голям пресилен

прекрасен прелестен удивителен дивен възхитителен чуден омаен очарователен

прекратявам прекъсвам пресичам преустановявам приключвам

прекроявам преправям преустройвам променям видоизменям

прекършбам пречупвам скършвам счупвам преломявам ломя чупя

прелестчар обаяние очарование привлекателност

премазвам смазвам сгазвам

146

Page 148: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

прегазвам премачквам стъпквам

премервам меря размервам отмервам измервам

• претеглям преценявам

премислям обмислям анализирам размишлявам умувам А

премръзбам измръзвам вкоченясвам се вледенявам се изстивам

премятам се преобръщам се прехвърлям се прекатурвам се

пренебрегвам подценявам онеправдавам занемарявам не се интересувам не искам да зная А нехая

преодолявам надвивам надмогвам надделявам превъзмогвам успявам

преправям преработвам поправям видоизменям

възстановявам преобразувам преустройвам

преселникизселник бежанец имигрант

пресен нов скорошен

• свежопреснен прохладен

преситен задоволен утолен наситен преял

• гъст обилен

пресичам сека режа прерязвам разрязвам разкъсвам

• преграждам препречвам прекъсвам прекратявам

престаравам се проявявам усърдие насилвам се пресилвам се отивам до крайност

престиж влияние авторитет достойнство тежест

147

Page 149: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

престорен фалшив изкуствен неистински

• неискрен прикрит притворен лицемерен коварен подъл

преструвам се престорвам се А лицемеря хитрувам прикривам се мамя превземам се

престъпен злосторнически злодеен злодейски разбойнически

• наказуем противозаконен забранен незаконен

престъпление злодеяние нарушение провинение грешка прегрешение закононарушение

претеглям А преживявам претърпявам изстрадвам понасям

претоварен натоварен претрупан

• заетангажиран

претръпвам А свиквам привиквам не ми прави впечатление не ме е страх не се смущавам

претърпявам изтърпявам понасям издържам

преуморенизтощен изнемощял грохнал капнал от умора съсипан 'изнурен немощен смазан

прехапвампрегризвам прехрусквам схрусквам сгризвам

прехласнатунесен залисан зяпнал заблеял се А

придо близо в съседство в допир

прибирам събирам обирам струпвам привличам към себе си

148

Page 150: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

отмъквам замъквам грабвам

• вземам завземам

прибирам се идвам си завръщам се дохождам си А

• свивам се затварям се

приблизително почти горе-долу А има-няма А кажи-речи А

прибързан преждевременен ненавременен

• припрян бърз

• необмислен необсъден

приветлив приятен доброжелателен любезен вежлив отзивчив сърдечен

привечер на мръкване по здрач по мрачина

привиквам свиквам приучвам се приспособявам се пригаждам се

привързан завързан

вързан свързан

• веренпредан

пригаждам нагласявам натъкмявам приспособявам стъкмявам

пригоденудобен подходящ отговарящ предразположен

пригоден приспособен нагласен годен натъкмен

придаден прибавен присъединен добавен допълнен включен принаден

придвижвам се приближавам се напредвам примъквам се

придирчив взискателен строг точен съвестен

• дребнав капризен

придобивам спечелвам набавям си сдобивам се

149

Page 151: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

снабдявам се• купувам придържам

подкрепям поддържам задържам крепя

придържам се прикрепям се хващам се

• спазвам изпълнявам следвам

приземенпартерен сутеренен нисък

призивпозив обръщение апел .зов повик лозунг

признаккачество отличителна черта свойствобелег знак

призорисутринна разсъмване на съмване сутрин рано

призраченлъжлив нереален недействителен мним въображаем

приказвам говоря разправям изричам хортувам А

приказен великолепен прелестен възхитителен чуден

• вълшебен фантастичен необикновен невероятен

приказлив разговорлив словоохотлив бъбрив сладкодумен дърдорко А

приключение случка събитие премеждие перипетия патила А похождение

прикован прикрепен закован забит

• фиксиран неподвижен вцепенен вкаменен

прикривам затулвам притулвам крия скривам покривам

150

Page 152: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

прилеженусърден старателен изпълнителен съвестен примерен редовен послушен

прилика подобие сходство близост общност еднаквост

примамвам прилъгвам подмамвам въвличам прикотквам Д

• подвеждам излъгвам

примеробразец модел тип терк Д

примерен образцов съвършен идеален за пример

принуден заставен насилен притиснат накаран задължен

принудително силом по принуда насила

по неволя от немай къде Д против волята

принцип правилозакон норма основа

принципен основен главен първоначален съществен

• праволинеен приобщавам

съединявам присъединявам събирам включвам причислявам обединявам

припознавам се оприличавам уподобявам изглежда ми струва ми се

припомням си спомням си идва ми на ум сещам се теква ми Д хрумва ми

припряно набързо нетърпеливо прибързано сприхаво нервно

присвоявам вземам усвоявам

151

Page 153: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• отнемам заграбвам похищавам грабвам

присипвам д оливам допълвам притурям прибавям

прислонявам се приютявам се скривам се подслонявам се

присмех подигравка насмешка осмиване шега гавра

присмивам се осмивам подигравам надсмивам се иронизирам

пристъп атака напън щурм нападение нахълтване

притаен скрит прикрит стаен спотаен притихнал

притежавам владея имам ползвам собственик съм

притихвамутихвам стихвам успокоявам се смълчавам се затаявам се

притурям добавям прибавям додавам

приучвам се свиквам навиквам приспособявам се

прихвам изсмивам се засмивам се изкикотвам се изкисквам се кикотя се

прихлупен схлупен надвиснал

. наведен нисък

причаквам дебна издебвам следя

причинен породдн създаден подбуден резултат на предизвикан

пришълец чужденец другоземец чуждестранен имигрант

152

Page 154: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

прищявкахрумване каприз лудория

• желание искане

приятелдругар побратим събрат

пробивам пронизвам дупча промушвам пробождам дълбая

проблясвам светвам изгрявам просветвам искря мъждея

пробуждам се събуждам се ставам от сън отварям очи

• опомням се сепвам се съвземам се стряскам се

провалям се пропадам загазвам потъвам чезнаотивам по дяволите

провиквам се извиквам надавам вик изкрещявам възкликвам

провлечено мудно лениво тежко бавно полека

провокирам предизвиквам подстрекавам подбуждам насъсквам

проговарям продумвам заговарям промърморвам заговорвам

прогонвам пропъждам изгонвам прокуждам А изблъсквам изтласквам

продълговат удължен източен длъгнест А въздълъг

продължително дълго време дълготрайно постоянно винаги

проехтява ехти кънти

А ечи отеква прозвучава

прозорлив досетлив предвидлив

153

Page 155: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

проницателен съобразителен

произвеждам правя изработвам изготвям създавам

проклетзъл злопаметен лош злонравен злобен отмъстителен

прокуден пропъден изпъден изгонен отстранен

проличаваличи вижда се забелязва се явно е

пропадам сгромолясвам се търкулвам се прекатурвам се

• затъвам изгубвам се провалям се обеднявам западам

проповед поучение наставление

пропуснат изтърван забравен пренебрегнат незабелязан

пропътувам обхождам обикалям пребродвам прекосявам кръстосвам странствам бродя скитам

просвам се падам тръткам се стоварвам се

• опъвам се излягам се лягам цопвам

просвещавам уча поучавам обучавам

прослава възхвала величаене похвала увековечаване

прославен прочут знаменит популярен известен изтъкнат бележит велик

просмукан пропит напоен

• надъхан обзет овладян

154

Page 156: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

просрочвам закъснявам пропускам отлагам проточвам бавя

простивам настивам простудявам се изстивам смръзвам се вледенявам се вкочанясвам се

простодушен откровен сърдечен искрен доверчив непресторен добродушен добряк

• лекомислен лековерен

просторен широк обширен необятен необхватен голям огромен

простосърдечен чистосърдечен

» добродушен добър благ мек кротък милостив снизходителен доверчив любезен

наивен просълзявам се

разплаквам се роня сълзи

• домъчнява ми натъжавам се става ми мъчно

протакамбавя мая се А закъснявам отлагам отсрочвам задържам удължавам

протест недоволство негодувание възмущение неодобрение несъгласие възражение бунт

противник съперник конкурент

• враг неприятел

противозаконен незаконен беззаконен в нарушение на закона неправомерен

противоположен срещуположен насрещен противопоставен

противопоставям се опълчвам се реагирам упорствам

155

Page 157: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

съпротивлявам се противя се

противоречив спорен неустановен съмнителен несигурен

протривам протърквам жуля ожулвам изхабявам изтривам

проумявам схващам разбирам сещам се прозирам догаждам се А отгатвам проблясва ми А

проучвам разследвам изучавам анализирам

професия занаят кариера занятие специалност

прохладен свеж ведър освежителен хладен ветровит

проходим достъпен преодолим пристъпен

процесразвитие развой движение ход

прочувам сеставам известен прославям се носи ми се името проявявам се отличавам се изпъквам

прочувствен трогателен вълнуващ трогващ

прошкамилост пощада милосърдие помилване снизхождение състрадание

пръскамхвърлям разпръсквам

• ръсянапръсквам рося оросявам намокрям

• сеяпосипвам

• пилея хабя прахосвам губя

пръхкав сипкав трошлив ронлив

156

Page 158: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

прям открит откровен искрен смел дързък непосредствен

публикувам разгласявам обявявам обнародвам оповестявам

• печатам издавам

публично явно открито официално

пукнатина цепка отвор разрез зев пролука

пуля се опулвам се блещя се облещвам се кокоря се ококорвам се вторачвам се втренчвам се

пурпурен червен ален яркочервен румен

пуст празен безлюден див

ненаселен необитаем запустял изоставен

пустош пустота празнота мъртвило

• пущинак А пустиня

пухкав рехав рохкав мек бухнал

пъдя пропъждам гоня прогонвам прокуждам А разгонвам отстранявам

пълзялазя движа се бавно пропълзявам влача се тътря се А пъпля

• унижавам се угоднича

пъндънер дръвник кютюк А

• недодялан глупав простак

пъргав бърз чевръст А

157

Page 159: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

енергичен подвижен сръчен

пъстря оцветявам багря шаря

пъстър цветен шарен обагрен разноцветен многоцветен петнист

пътдрум

пътекашосеулица

пъхам си носа Азавирам се мушкам се меся се вмесвам се бъркам се А

пъча се Аперча се надувам се важничаголемея се възгордявам се

158

Page 160: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

работа * труд , дейност

• занятие професия длъжност

работлив трудолюбив работен работоспособен усърден

работя бърша правя

• изработвам произвеждам

• занимавам се зает съм

• трудя се равенство

еднаквост сходство

подобие •равноправие равнодушен

безучастен безразличен отчужден студен безчувствен невъзмутим

• безгрижен нехаен

радвам се наслаждавам се ликувам сияя от радост веселя се тържествувам

радост удоволствие веселие наслаждение възхищение

159

Page 161: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

възторг разбеснявам се

лудея вилнея буйствам пощръклявам

• бушувам безчинствам

разбирам схващам съзнавам става ми ясно проумявам вниквам

• умея зная мога

разбира се така е естествено то се знае точно така

разбойничество грабителство грабеж кражба злодейство бандитизъм ганстерство

разбулвам откривам разкривам изваждам на бял свят

• разгадавам отгатвам

разбунтуван размирен въстанал разбунен А

разбъркан размесен

разреден разбутан

• безреден разхвърлян безразборен

развален изхабен негоден разрушен разнебитен

развалям руша повреждам влошавам унищожавам разтурям изхабявам

• ръзхвърлям разбърквам разбутвам

разведрен освежен разхладен ясен

• свеж бистър избистрен

развеселявам забавлявам развличам разсмивам радвам

А развивам разсуквам размотавам отвъртам развинтвам

• разгъвам разгръщам

развиделява се съмва се

160

Page 162: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

зазоряба се разсъмва се пуква зората

разбит отвинтен отвъртян

•напреднал умен схватлив способен

развлечение забавление игра забава увеселение празненство веселие

развръзкакрай завършек заключение

развълнуван разчувстван трогнат покъртен

• неспокоенвъзбуден смутен разтревожен обезпокоен

разгадкаотговор откритие разкритие разрешение отгадка

разгарям разпалвам раздухвам възпламенявам разгорещявам

подпалвам разглезен

своенравен капризен несериозен

разгневябам ядосвам сърдя дразня нервирам гневя лютя А

разгоборлиб приказлив словоохотлив бъбрив общителен

разгорещябам се горещя се въодушевявам се ентусиазирам се пристрастявам се

разгромен разбит съсипан унищожен разнебитен поразен съкрушен сломен сразен

раздалечабам отделям отдалечавам разделям разединявам

раздвоявам разполовявам разделям

• поставям в колебание

161

Page 163: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

раздиплямразгъвам разгръщам разтварям разстилам

раздорнесъгласие недоразумение неразбирателство несговорчивост разцепление свада кавга

раздразнениевъзбуда нервност гнявизбухливост

• вълнение безпокойство тревога

раздранразкъсан скъсанпродран парцалив

раздробявамкъсам разкъсвам дробя кълцам

• разчленявам разделям

раздувамнадувамиздувам

• увеличавам уголемявам разширявам преувеличавам

раздърпан разтегнат разтеглен разширен удължен

• окъсан парцалив дрипав

разисквам споря дискутирам препирам се обсъждам

разкайвам се кая се съжалявам съвестно ми е гризе ме съвестта измъчвам се

разклащам размърдвам раздрусвам разлюлявам друсам треса клатя

разколебан разочарован обезверен обезсърчен отчаян

разкошен великолепен чудесен прекрасен изящен луксозен красив

разкривам намирам разгадавам

162

Page 164: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

забелязвам• разследвам

отгатвам разбирам посочвам разбулвам

• изобличавам разкъсвам

раздирам скъсвам раздробявам разпарям разшивам

различие нееднаквост отлика характерен белег особеност свойство качество

разлъчбам разделям отделям откъсвам отстранявам

разлютявам А сърдя ядосвам гневя нервирам дразня

размер обемголемина формат количество мярка

размествам сменям мястото премествам помествам

мръдвамразмирица

бунт смут безредица метеж

размножавам въдяразвъждам плодя увеличавам роя

размотавам развивам отбивам отмотавам разсуквам

разнебитен съсипан развален порутен разрушен

• сразен разгромен поразен сломен

разнежен разчувстван трогнат нежен

• мекушав слабохарактерен

разнолик многообразен разнообразен разновиден различен

разнообразие разновидност многообразие различие

163

Page 165: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

разноликост разнороден

разносъстабен смесен комбиниран нееднакъв

разноцветен пъстър шарен обагрен изпъстрен нашарен

разобличавам разкривам изобличавам критикувам

• излагам засрамвам

разоравам опустошавам разрушавам съсипвам унищожавам опропастявам

разочарован отчаян огорчен обезверен разколебан загубил вяра

разпален жарък огнен горещ пламтящ

• буен стихиен неудържим възторжен

разпилявам разхвърлям

пръскам сея сипя ръся

•харча прахосвам пропилявам разхищавам

разпитвам поставям въпроси задавам въпроси

•събирам сведения разследвам подпитвам

разплаквам се заплаквам роня сълзи . насълзявам се ридая хълцам

разплата наказание мъст отмъщение възмездие

разполагам слагам поставям намествам

• имам под ръка притежавам

разполагам се сядам намествам се настанявам се заемам място

разположен наместен поставен сложен нагласен

164

Page 166: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• предразположен благосклонен снизходителен

разпореждам заповядвам давам нареждане нареждам диктувам постановявам

разпра спор свада кавга А крамола А спречкване раздор ежба А разправия

разправа наказание свада бой

разпространявам разнасям разпръсквам разпращам

разпускам отпускам разхлабвам развързвам освобождавам

разпуснат хлабав разхлабен

•своенравен разхайтен А небрежен немарлив неспретнат

разпъвам разтягам

опъвам обтягам раздърпвам

разреждам разбутвам разбърквам развалям размествам

разруха разгром съсипия А опустошение гибел провала погром катастрофа

разсейвам се захласвам се заплесвам се забравям не внимавам

• забавлявам се развличам се

разсипвам руша унищожавам срутвам развалям изхабявам пилея прахосвам харча

разсъдлив умен мъдър разумен благоразумен

разсъждавам мисля обмислям размислям

165

Page 167: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

съобразявам анализирам

•умуваммъдрувам колебая се

разтакавам протакам бавя удължавам точа губя време

разточвамточа разтеглям опъвам раздърпвам удължавам

разубеждавам разколебавам отклонявам убивам надежда разкандардисвам А

разфучавам се профучавам

• буйствам лютя се А лудея беснея ядосвам се

разхвърлян пръснат разпилян неподреден разбъркан безреден

разхождам се правя разходка обикалям разтъпквам се

разчува се носи се слух

чува се разнася се слух мълви се ' съобщава се става известно

разяренгневен сърдит бесен полудял яростен свиреп освирепял

рамо до рамо един до друг човек до човек нагъсто плътно

р&ненприбързан преждевременен начален

раненнаранен засегнат ударен с рана

раносутринта заранта на съмване

растапораствам израствам

• едреяголемея увеличавам се

• никнапониквам подавам се издигам се

166

Page 168: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

раяроби

• безправни потиснати

ревплач вик писък стон вопъл стенание ридание вой

ревностен усърден старателен прилежен работлив трудолюбив

революцияповрат прелом промяна преобразование

• въстаниеразмирица бунт преврат

реднизверига редица

• правило начин

•дисциплина порядък

редовно непрекъснато постоянно системно всекидневно

редянареждам сортирам разпределям подреждам групирам

резенпарче отрязък комат А

резливостър наострен

• киселпарлив

• тънък писклив пронизителен

религиявяра изповедание верую

ремонтпоправка преработка

• възстановяване уякчаване

репертоар програма съдържание

реч дума слово говор

• изказване доклад

речовит А приказлив бъбрив словоохотлив сладкодумен

167

Page 169: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

решителен смел храбър мъжествен

• непоколебим твърд категоричен

ридхълм бърдо чукар баир превал рът рътлина

рискугроза заплаха опасност несигурност

роб безправен подчинен зависим затворник крепостник

ровяма трап окоп

роденбащин отечествен

• близъккръвен свой свиден

родина отечество бащиния татковина

роден кът родно място бащин дом

рожбадете . чедо син наследник потомък

ромоли .ромони клокочи бълбука

ронлиб сипкав трошлив чуплив крехък

ропот негодувание протест недоволство неодобрение възмущение

роптая негодувам възмущавам се

. протестирам ръмжа Д зъбя се А бунтувам се

рохкавсипкав рехав пухкав мек

рукбам бликвам потичам заструявам зашуртявам

168

Page 170: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

рухвамсгромолясвам се сривам се срутвам се

•пропадам • разпадам се ръб

край перваз периферия

ръгаммуша бода пронизвам продупчвам пробождам

ръководяуправлявам напътствам насочвам направлявам

ръствисочина големина бой Д

ръчкадръжкахватка

рядкоот дъжд на вятър А сегиз-тогиз А от време на време

рядъкразреденразводненводнист

рядъкособеннеобикновен необичаен неповторим единствен по рода си

• скъпцбнен '

рязъккатегориченпрямдързъкнетърпящ възражение груб

169

Page 171: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ече ми умът

умен съм мъдър съм

сабямечятаган сам самичък самотен

• изоставен захвърлен напуснат отхвърлен

самокритика самооценка самоанализ самоконтрол самонаблюдение

самонадеян самоуверен безстрашен мъжествен сърцат

• надменен високомерен

надут самообладание

хладнокръвие присъствие на духа сдържаност невъзмутимост

самостоятелен независим свободен отделен

самотенуединен усамотен изолиран отделен изоставен

• самотниквглъбен затворен в себе си

самохвалствохвалба надутост А

170

Page 172: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

горделивост сатана

дявол демон зъл дух

• неверен зъл пъклен

сатиричен подигравателен язвителен изобличителен

сбит съкратен къс кратък стегнат

• плътен набит степан

сближавам се сприятелявам се ставам близък свързвам се

сблъсквам се натъквам се докосвам се удрям се

сбутан А непривлекателен неприветлив схлупен неугледен

сбъдва се случва се настъпва идва осъществява се

сбърквамгреша провинявам се

бъркам правя грешка виновен съм не съм прав

свадливраздразнителен заядлив хаплив сръдлив нервен

свалям събарям срутвам катурвам А смъквам снемам свличам

свеждам навеждам привеждам смъквам наклонявам

свежестпрохлада

• чистота ведрина

свенлив срамежлив стеснителен

• плах боязлив несмел

• свит светкавично

бързо стремително мигновено вихрено

светъл блестящ сияещ

171

Page 173: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

искрящ пробляскващ излъчващ светлина

свечерява семръква се здрачава се притъмнява настава вечер

свещеникдуховникпоп проповедник монах

свивам сгъвам огъвам превивам извивам кривя

свиден Амил любезен любим драг скъп приятен

свидетел очевидец зрител присъстващ наблюдател

свирепяростен зверски жесток безчовечен кръвожаден

. свличамсъбарям смъквам свалям

катурвам А свобода

независимост самостоятелност самостойност волност неограниченост

свободолюбивсвободомислещ прогресивен либерален напредничав

своеволие безчинство саморазправа непослушание непокорство

своенравенкапризен чудноват странен опърничав дръпнат ни се води, ни се кара А

свойство качество белег особеност характерност

сврянпъхнат мушнат наместен загнезден сгушен

свързвамзавързвам съединявам скачвам

сгазвамтъпча

172

Page 174: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

мачкам смачквам стъпквам премазвам смазвам

сглобявам съставям стъкмявам снаждам

сграда здание постройка къща

сгрешенпогрешен сбъркан неправилен неточен неверен

сгромолясвам прекатурвам събарям строполясвам А сривам срутвам

сдобрявам сепомирявам се спогаждам се А подобрявам

отношенията си сдружавам се

сприятелявам се сближавам се другарувам А

сдържам сестърпявам се въздържам се възпирам се обуздавам се владея се

сегав този мигв тоя момент тозчас

секирабрадва сатър топор балтия А

сепвам се трепвам стряскам се смущавам се

сечклане убийство кръвопролитие

сещам сеидва ми на ума досещам се отгатвам припомням си догаждам се А хрумва ми

сигнализирам предупреждавам съобщавам давам знак бия тревога

сигурен обезпечен в безопасност

•убеден уверен

• верен предан надежден

силамощ крепкост здравина

173

Page 175: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• могъщество влияние надмощие

силенмощен крепък як здрав

• снаженедър плещест

силом Д насила принудително по принуда насилствено по неволя

синор Амежда слог бразда

сиромах бедняк бездомник голтак А

ситнахранен утолен преситен

•задоволенудовлетворен

ситен дребен малък

сияенсветъл лъчист бляскав

сияя светя блестя

искря лъщя

скарвам се смъмрям

• спречквамсе сдърпвам се разсърдвам се смразявам се

скитам странствам пътешествам кръстосвам бродя лутам се снова

склонност готовност съгласие податливост

• влечение предразположение

скованвцепенен вдървен вкаменен

• неподвижен стегнат схванат парализиран

скривам укривам кътам Д забутвам А потулям прикривам

скромен смирен тих кротък

• боязливнесмел

174

Page 176: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

скръбпечал тъга мъка огорчение горест жал болка страдание

скучаяотегчавам се дотяга ми омръзва ми изпитвам скука

слабизтощен немощен крехък

• нездравболен

•хилав слабоволев

слабохарактерен безволев непостоянен нерешителен малодушен колеблив

слабостнемощ безсилие изнуреност изтощение изнемощялост

славенпрочут знаменит известен бележит велик

сладкодумен красноречив словоохотлив бъбрив приказлив

сладък вкусен апетитен

• подсладен следа

диря отпечатък белег знак

следвам нижа се

• съпътствам съпровождам сподирям А вървя по петите А

сливамсъединявам събирам обединявам уедрявам смесвам

слисанизумен учуден удивен смаян смутен

слогмежда синор А граница бразда

сложносттрудност усложненост мъчнотия

175

Page 177: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

заплетеностслой

пластред настилка

сломенгрохнал отпаднал капнал от умора А изморен изтощенпреуморен

• съкрушенслучайно

неочаквано непредвидено ненадейно неподготвено тутакси А

• неволнобез умисъл

случкаслучай събитие приключение история преживелица

смайвам сезамайва ми се главата изненадвам се учудвам се слисвам се

смахнат АпобърканлудЩУР А шантав А залисан

смелбезстрашен решителен

храбър мъжествен сърцат дързък юначен

смешеншеговит закачлив весел комичен хумористичен подигравателен

смилявам се съжалявам съчувствам щадя омилостивявам се

смирявам се усмирявам се успокоявам се уталожвам се навеждам глава

смлянстрит строшен надробен окълцан

смогвам успявам справям се сполучвам съумявам сколасвам А

смутеннеспокоен тревожен объркан развълнуван изплашен отчаян разстроен

176

Page 178: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

смутен размирен бунтовен метежен неспокоен революционен

смущение смут безпокойство обърканост объркване залисия

смълчан притихнал млъкнал безмълвен затаен занемял

смътен неясен замъглен затъмнен

• неопределен неоформен

снабдявам се сдобивам се придобивам набавям си запасявам се доставям си

снаженедър строен як сиирокоплещест

снизходителен добър търпелив благосклонен отстъпчив милостив

сновадвижа се кръстосвам обикалям

• шетам Д собственик

стопанин притежател владетел господар хазяин

солидарен взаимен дружен колективен

• съгласен единодушен

солиден здрав яккрепък издръжлив траен

• плътен набит устойчив

сортирам подреждам разпределям групирам класирам систематизирам

спасявамизбавям отървавам освобождавам

• предпазвам• излекувам спестявам

икономисвам пестя

177

Page 179: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

събирам отделям настрана кътам А

специалнонарочно отделно различно индивидуално

спечелвампридобивам получавам снабдявам се припечелвам

спешенбърз неотложен незабавен

• наложителен спирам

преставам прекъсвам преустановявам прекратявам

• задържам преча

сплашвамстряскам внушавам страх безпокоя разтревожвам

• заканвам се застрашавам

сплетнича доноснича клюкарствам клеветнича интригувам

сплотенобединен организиран единен

единодушен сговорен

спогаждам се А споразумявам се съгласявам се помирявам се

спогодба договор съглашение споразумение уговорка

спокоен равнодушен невъзмутим безразличен

• смирен кротък

• неподвижен тих мирен

сполукауспех шанс късмет А победа благополучие

спомням сидосещам се идва ми на ум възстановявам

в паметта си хрумва ми теква ми А

спорпререкание препирня разискване полемика

споразумение съгласие разбирателство

178

Page 180: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

сговор спогаждаме

• спогодба съглашение договор

спорен противоречив несигурен неустановен оспорим

спорен плодоносен резултатен успешен

• плодороден изобилен

способначин средство метод похват път

способенумел сръчен похватен ловък

способност талант дарба дарование дар заложба

• наклонност• опитност

сръчност умение

справедлив правдив * честен почтен

безпристрастен обективен

справям се успявам смогвам сполучвам съумявам

спретнат стегнат прибран уреден грижлив акуратен елегантен

сприхав раздразнителен избухлив нервен невъздържан гневлив

спъвам запречвам препречвам

• възпирам преча

спънка пречка мъчнотия затруднение препятствие

сравнявам съпоставям оприличавам уподобявам

сражавам се бия се водя бой

• съпротивлявам се срам

свянстеснение

179

Page 181: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

смущение нерешителност

средацентър средище

срещуположен противоположен противопоставен насрещен отсрещен

сривамсъбарям бутвам катурвам Д повалям

• рушасрутвам съсипвам

сръдливдокачлив свадлив избухлив капризен гневлив раздразнителен

сръченумел ловък опитен похватен със златни ръце

стабиленустойчив непоклатим крепък издръжлив солиден

ставаслучва се сбъдва се настъпва

идва осъществява се реализира се

стаенпритаен притихнал безмълвен спотаен

старателен прилежен усърден грижлив акуратен изпълнителен

стариненстар древен античен

стеляслоя пластя настилам покривам натрупвам

стенаниеплач ридание вопъл рев стон дълбока въздишка

степенстъпало равнище нивоградус

стеснителен срамежлив свенлив свит А затворен

180

Page 182: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

стимул тласък подтик подбуда мотив причина

стихиен силен мощен бурен неудържим

• безразборен неорганизиран

стихия буря ураган вихър хала

стобор ограда плет тараба А

стопанство имот ферма земя

• икономика производство

страдам мъча се измъчвам се тормозя се тегля А • къса ми се сърцето

стража охрана пазач караул

• защита странен

чуден

особен чудноват необикновен

странствам пътешествам пътувам обхождам кръстосвам скитам

страня отбягвам отчуждавам се усамотявам се

страхуплаха боязън ужас

страшен ужасен грозен опасен застрашителен

стремителен бърз силен поривист мълниеносен светкавичен буен стремглав стихиен

стремя сецеля домогвам се полагам усилие залягам

• насочвам се запътвам се

стреснат изплашен смутен

181

Page 183: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

сепнат• изненадан строг

суров неумолим непреклонен студен

строен снажен едър напет гиздав

строя градя зидам построявам

• правя създавам творя

струя извирам избликвам руквам щуртя изливам се изтичам

стряха навессуииина покрив подслон

• дом студ

прохлада хлад хладина мраз

стълб подпора колона

• защита

опора подкрепа

стърпя вам се сдържам се овладявам се обуздавам се възпирам се озаптявам се А

стягамзатягам притягам завързвам

суета лекомислие каприз превзетост вятърничавост А

суматоха смут безредица бъркотия паника

сумрак полумрак дрезгавина здрач мрачина

суров неизпечен несварен

• неумолим твърд непреклонен безчовечен

сух изсъхнал безводен

• слаб мършав съсухрен

182

Page 184: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

сфериченбалчест топчест кълбест овален объл кръгъл

схватлив възприемчив умен прозорлив досетлив

схемачертеж скица проект план

схлупен прихлупен нисък снишен надвиснал

сходен подобен сроден близък

събирам побирам вмествам помествам

• доближавам съединявам

• набирам прибирам

събитиеслучка премеждие произшествие епизод преживелица

съблазнявамизкушавам измамвам примамвам прилъгвам

събуждам вдигам от сън разбуждам пробуждам разсънвам

съвестен съзнателен справедлив добродетелен честен почтен

съвет поука поучение урок напътствие препоръка ум

съветвам се консултирам се допитвам се обръщам се за съвет обсъждам

съвсемнапълно изцяло дословно

съвършен идеален безпогрешен образцов непостижим

съгласявам се приемам скланям давам съгласие

183

Page 185: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

склонен съм кандисвам А

съглеждамзървам съзирам забелязам виждам

съдбаучаст предопределение орис орисия А

съдбоносен неизбежен фатален неминуем предопределен

съдействампомагам оказвам помосц сътруднича подкрепям улеснявам

съдружник съучастник помагач ортак А

съдяосъждам издавам присъда давам под съд

• правя извод преценявам обмислям

съединявамсвързвам сближавам слепвам

• обединявам сплотявам

• смесвам

комбинирам съжаление

скръб жал тъга мъка страдание

• съчувствие милост

съзнавам разбирам схващам проумявам

съкратено накъсо със съкращение кратко късо

съкращавам намалявам смалявам скъсявам ограничавам

съкровище богатство имйне.А

• хазна каса

съкрушабам сломявам сразявам съсипвам поразявам

съмва се зазорява се развиделява се пуква зора разсъмва се сипва зора А

съмнение подозрение

184

Page 186: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

опасение недоверие

• неувереност колебание неубеденост

съобразителен предвидлив прозорлив проницателен досетлив находчив

съпротивлявам се противостоя оказвам съпротива противя се упорствам възпротивявам се противопоставям се

сърдечен близък интимен

• искрен мил приветлив

сърдит навъсен кисел А недоволен намусен А намръщен

сърдя се нервирам се лютя се А гневя се разсърдвам се дразня се ядосвам се

съсредоточавам се вдълбочавам се вглъбявам се замислям се

задълбочавам се състезавам се

съревновавам се надпреварвам се преборвам се

сътруднича помагам съдействам спомагам , улеснявам

съумявам сполучвам смогвам справям се успявам

съчетавам комбинирам съгласувам натъкмявам

съчувствие отзивчивост състрадание снизходителност снизхождение човещина

същевременно наведнъж в същото време в това време

съществен главен основен важен значителен

сядамразполагам се подвивам крак А курдисвам се А

сякашкато че ли види се

185

Page 187: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

възможно вероятно

сянкасилует

очертание образ

• мрак тъмнина

186

Page 188: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

тайнствентаен загадъчен неясен непонятен неопределен прикрит

талантлив надарен даровит способен гениален

таласъм А вампир зъл дух призрак привидение

татковинародина отечество роден кът родно място

бащин кът бащин дом

тача А уважавам зачитам ценя

творец създател автор съчинител

творя създавам произвеждам правя

твърдкорав як

• плътен набит солиден

• устойчив издръжлив

187

Page 189: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

• смел решителен

• суров неумолим груб

твърдоглав упорит неотстъпчив непреклонен инат Д непокорен непримирим

тежък масивен солиден плътен

• труден мъчен непосилен

• бавен муден тромав

теза становище гледище разбиране схващане позиция

тема сюжет мотив

• въпрос мисъл

терен място местност земя площ пространство

терор гнет

заплаха насилие изтезание

типобразец пример модел вид

•нахалникбезсрамник безобразник

тиранин диктатор деспот господар потисник насилник

тих безшумен безмълвен беззвучен

•спокоенмирен успокоен смълчан кротък сдържан хрисим А

тишина безмълвие мълчание затишие покой пустота мъртвило

товар тежест багаж

•бреме задължение

188

Page 190: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

тоз часведнага още сега тутакси Д в миг на часа Д бързо

току-що тъкмо преди малко ей сега Д

топлинатоплота горещина жега зной пек

топчесткълбест валчест овален объл кръгъл

топългорещ жарък

• сърдечен любезен

тормозгнет мъчение

• пречка спънка препятствие притеснение

точностправилност безпогрешност

• истинноствярност достоверност

трагедия нещастие гибел катастрофа мъка страдание

траен дълъг продължителен постоянен неизменен вечен

• издръжлив здрав устойчив

тракам дрънча звъня удрям хлопам тропам чукам блъскам

тревога безпокойство суматоха паника

трепвам стряскам се сепвам се Д

• изплашвам се изненадвам се

трепет вълнение възбуда безпокойство напрежение

трескав• възбуден

нервен оживен

189

Page 191: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

напрегнат бърз

трещягърмя бучй бухтя бумтя

трогвамвълнувам разчувствам разнежвам омилостивявам

тромавбавен муден ленив

• несръчен непохватен схванат А

трошачупя ломя разбивам меля строшвам дробя

трудност затруднение пречка препятствие спънка мъчнотия изпитание усложнение

трудолюбив работлив работен усърден старателен неуморен деловит

активен енергичен

трупам наслагвам събирам набирам

тръгвам заминавам потеглям отпътувам поемам запътвам се

трясъкгръм бумтеж грохот тропот пукот шум

тук-там на места разпръснато разхвърляно

тумбестнадут подут изпъкнал корубест Д

туристекскурзиант пътешественик излетник

тъжаскърбя тъгувам жаля страдам жал ми е боли ме тъжно ми е криво ми е Д

190

Page 192: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

тъйтакапо този начин тъкмо тъй точно тъй именно

тъй катопонеже защото щом като при това положение

тълкувамизяснявам обяснявам коментирам давам мнение разкривам

тъмнинамрак тъма мрачина тъмнота непрогледност

• невежество тънък

нежен слаб фин

тъняостряизточвам изщилвам

тъпчагазямачкам сплесквам

• пълня напълвам

• потискам гнетй тероризирам

тържество празненство празник честване

• успех преуспяване победа триумф

търпение спокойствие кротост въздържаност смиреност

• издръжливост постоянство

• търпимост търся

диря издирвам

• изучавам изследвам

• следя гоня преследвам

търтей лентяй готован А безделник паразит мързеливец ленивец

тътря влека влачатегля придърпвам

тюхкам се вайкам се охкам

тягостен неприятен

191

Page 193: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

мъчителен досаден отегчителен мъчен тежък

тялоплът снага организъм

192

Page 194: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

убисвам му на брата

натрапвам се нахалнича

убеждавамувещавам скланям предумвам кандардисвам А

убежищеподслон покрив заслон скривалище гнездо

уважаван почитан обичан ценен тачен

угощениепир пиршество гощавка А гуляй банкет

удивлениезахлас учудване изненада слисване изумление

удоволствие наслада доволство радост веселие

удължавам източвам разтеглям опъвам изтеглям уголемявам

• протакамбавя отлагам просрочвам

193

Page 195: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ужасстрах паника уплаха

ужасявам сеизплашвам се обзема ме ужас възмущавам се погнусявам се отвращавам се

уклончив колеблив нестабилен несигурен

украсявам кича обкичвамгиздя разхубавявам

укротявам обуздавам усмирявам успокоявам покорявам

улисвам се погълнат съм отвличам вниманието си захласвам се вдълбочавам се

умелопитен сръчен способен ловък

умишленосъзнателнонарочно преднамерено с умисъл

умноразумно

мъдро смислено

унивамотпадам отпущам се омърлушвам се отмалявам падам духом оклюмвам

унижение оскърбление обида срам огорчение

унищожавам разрушавам съсипвам опустошавам

•убивам уморявам погубвам

уплахастрах боязън стряскане паника тревога

уповавам се надявам се разчитам вярвам осланям се

уподобявам оприличавам сравнявам приравнявам отъждествявам

упоритост непокорство непослушание опърничавост

194

Page 196: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бироглабство неотстъпчивост

• постоянствотвърдост настойчивост непоколебимост

упреквам укорявам порицавам не одобрявам мъмря карам се осъждам хуля ругая

ураган буря виелица фъртуна тайфун вихър

УРвастръмнина на надолнище наклон скат

уредприбор машина механизъм съоръжение

усамотен самсамотен откъснат изолиран отделен

усвоявам възприемам разбирам схващам

заучавам усет

усещане възприятие чувство нюх

ускорявам засилвам активизирам подтиквам давам зор А

умирявам укротявам обуздавам възпирам успокоявам

успех сполука постижение придобивка късмет А

успокоен спокоен уталожен облекчен примерен тих кротък укротен смирен

успявам сполучвам съумявам постигам смогвам справям се сколасвам А

устат А бъбрив приказлив словоохотлив

195

Page 197: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

говорлив устойчив

твърд стабилен солиден здрав як крепък

устрем подем порив полет стремителност

устремен насочен отправен тласнат ориентиран

устремен стремителен бърз поривист

усуквамвплитам оплитам замотавам омотавам обвивам увивам

усъвършенствам подобрявам поправям довършвам доизкусурявам А

усърден прилежен работлив трудолюбив неуморен старателен

* изпълнителен примерен

утеха успокоение облекчение утешение разтуха А

учтивост любезност вежливост ласкавост приветливост

учудвам се изненадвам се чудя се недоумявам изумявам се слисвам се смайвам се

учуденизумен изненадан поразен удивен

уютенудобен приятен

196

Page 198: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

факт събитие случка обстоятелство

• реалност действителност

фактически наистина действително в същност в действителност на дело

фалшив лъжлив неверен неточенпогрешен неистински измислен

фантазия въображение измислица

заблуждение блян мечта

фантом призрак видение сянка привидение кошмар

фармаяк прожектор

• светило феноменален

необикновен изключителен необичаен рядък забележителен

фермачифлик имение

197

Page 199: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

стопанство физиономия

образ лице лик изражение

фиксирам определям уточнявам конкретизирам установявам

• взирам се вторачвам се втренчвам се впервам поглед

филисоф мъдрец мислител учен

финтънък ефирен изящен

• нежен изтънчен деликатен възпитан учтив

финалкрай завършек

• заключение флаг

знаме . триколъор байрак Д

фокусцентър среда точка

фокус машинация ловкост магия

форма вид облик външност очертание фигура

формален външен повърхностен несъществен

формат размер големина обем

формиран съставен образуван устроен основан

формула образец предписание рецепта

форсирам насилвам подтиквам

• ускорявам засилвам активизирам

фрагмент отрязък къс откъс част парче

198

Page 200: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

вест известие съобщение новина

хабяпохабявам прахосвам разпилявам

• повреждам развалям разнебитвам

хайказасада клопка капанпусия

• преследване гонение

хайманувам А безделнича лентяйствам

подмами се излъга се подлъга се

скитам хайлазувам А

хак ми е Д пада ми се заслужавам

халабуря ураган вихър виелица

• стихиясила

халюцинация видение сън мираж илюзия призрак бълнуване кошмар

хаосбезредие

199

Page 201: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

безпорядък бъркотия обърканост

хапя ухапвам захапвам нахапвам прехапвам прегризвам

• обиждам засягам уязвявам жигосвам

характеризирам обрисувам описвам ‘ очертавам определям

харесвам избирам одобрявам предпочитам допада ми обиквам

хваля лаская превъзнасям величая възхвалявам одобрявам

хващам се за главата А чудя се мая се Д не знам какво да правя изумявам обърквам се

хващам се на въдицата А мамя се лъжа се подмамвам се бивам излъган

хващат ме дяволите А нервирам се вбесявам селудеяподлудявам

хвърквамлитвамполитам излитам изхвръквам отлитам понасям се устремявам се

хвърлямзахвърлямизхвърлям прехвърлям мятам

хвърлям на вятъра Ахабя прахосвам пилея изхабявам

хвърям око Ахаресвам пожелавам поисквам

хвърча летя нося се

• блуждаяфантазирам

хилавслаб немощен неразвит

• недъгавсакат Динвалид

• боленболнав

200

Page 202: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

201

хитрувам хлопамдяволувам чукампреструвам се тракамнадлъгвам удряммамя блъскамлъжа захлопвам

• лавирам затръшвамизвъртам хлътвамотмятам се пропадамусуквам го А затъвам

хитър провалям селукав хлътналподъл вдлъбнатковарен вдълбанловък дълбокобигран издълбанумен ходяопитен вървя

хищник крачаграбител пристъпвамкръвожаден припкам

• див звяр движа сехладнокръвие тропкам

самообладание хокамспокойствие ругаяприсъствие на духа мъмря

• безразличие гълчабезучастие карам серавнодушие сопвам сестуденина натяквам

хлапашки срязвамдетински тросвам се

• несериозен хомотлекомислен бременеопитен иго

хленч робствоплач гнетрев хоризонтвопли кръгозорскимтене поглед

обзор

Page 203: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

небосклон небосвод

• възможности перспектива

храбър мъжествен безстрашен смел самоотвержен юначен героичен

хранаядене гозба А готвено ястие

храняугощавам нахранвам прехранвам изхранвам охранвам подхранвам

хребет било гребен чукар рид бърдо височина възвишение

хрисим А кротък послушен смирен тих добродушен мирен скромен благ

хрумна миидва ми на ума сещам се припомням си спомням си

хубост красота прелест чар обаяние привлекателност изящество великолепие

хуквамвтурвам се затичвам се припвам забързвам се удрям на бяг А побягвам плюя си на петите А

хуланападка обвинение ругатня порицание клевета злословие гавра подигравка

хулиганство безчинство кощунство незачитане неуважание

хуля злословя коря нападам обвинявам порицавам

202

Page 204: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ругая клеветя позоря петня очерням

хуманност човечност човещина отзивчивост

хумор насмешка подигравка ирония

сатира сарказъм

хър-мър А несъгласие недоразумение кавга несговорчивост раздор

хъшхайдутин бунтовник четник харамия Д

203

Page 205: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

цари господства владее царува

• преобладава доминира

царувам управлявам владея господствам

цвятшарка багра краска боя

целеустремен насочен отправен целенасочен

ценен скъп рядък

драгоценен безценен

ценен уважаван зачитан тачен

центърсреда средище средоточие

циклонвихърбуря хала ураган виелица

циниченбезсрамен безнравствен покварен срамен нахален

204

Page 206: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

арогантен дързък

цяр А лек

лекарство лечебно средство медикамент

205

Page 207: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

дрънкам дърдоря бръщолевя

чарпрелест хубост красота великолепие очарование

чародей вълшебник магьосник чудотворец чародеец

чевръст А бърз пъргав подвижен игрив жив бодър енергичен

чезнагубя сегина

топя се слабея гасна вехна линея крея отпадам

чдленпреден начален

•личенвиден изтъкнат пръв

червенален пурпурен румен аленочервен червеникав

черквахрам

206

Page 208: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

обител молитвен дом манастир катедрала параклис

черпяточа изтеглям смуча греба вадя тегля измъквам изтръгвам

чертаятегля линия очертавам начертавам

• кроя тъкмя проектирам възнамерявам мисля

честповтарян постоянен непрекъснат многократен

честностпочтеност неподкупност коректност добродетеленост

честопостоянно неведнъж непрекъснато редовно многократно

честолюбиегордост

самолюбие достойнство амбиция

четагрупа отряд

чист неоцапан

♦ бистър ясен прозрачен

♦ естествен непринуден истински

♦непокварен неопетнен невинен

чистосърдечен искрен простодушен откровен открит незлоблив добродушен благ

човек личност лице същество индивид

човещина човечност човеколюбив хуманност благосклонност снизходителност добрина добродушие милосърдие

чувамслушам

207

Page 209: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

вслушвам се давам ухо

• долавям узнавам научавам разбирам

чувствителен честолюбив самолюбив

• нежен деликатен внимателен

чувствам усещам възприемам изживявам вълнувам се

• разбирам схващам долавям

чуден особен странен необикновен необичаен рядък оригинален

чудесен хубав красив възхитителен очарователен превъзходен

прекрасен чудноватост

странност особеност оригиналност

чудя се изненадвам се недоумявам изумявам се

• захласвам се удивлявам се слисвам се

чужднесвой непознат далечен друг чуждестранен

чумеря се А мръщя се въся сесърдя се муся се

чупятроша ломя разбивам унищожавам

чучурструя улей чешма

208

Page 210: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

неумело прикрита лъжа

шаблонмярка образец модел форма

шайкабанда А тайфа А

шаркабагра краска цвят боя оттенък

шаря пъстря багря боядисвам оцветявам украсявам

• разхождам се ходя насам-натам А

шегувам се смея се подигравам се надсмивам се майтапя се А

шибамудрям бияшляпам пляскам

шикалкавя А хитрувам лавирам извъртам А усуквам А

ширпростор ширина пространство

широкпросторен обширен

209

Page 211: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

голям необятен

шишкаб Адебел пълен тлъст охранен угоен

шпионирамразузнавам дебна следя

подслушвам шут

смешник палячо шегаджия А

шушукам говоря тихо шушна шепна

• клюкарствам одумвам

210

Page 212: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

щадя пазя браня покровителствам

• жаля съжалявам

щастие успех благополучие сполука късмет А

щедро богато обилно с пълни шепи

щетавреда загуба

пакост повреда

щит броня

• опора защита закрила

щом като кога то

щурея А буйствам лудея беснея

щурм пристъп атака нападение

211

Page 213: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

ъгловат ръбат

212

Page 214: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

юбилей годишнина празник

юда предател продажник изменник

юзда повод юлар

• пречка

спирачка задръжка

юначествосмелост мъжество храброст геройство

юноша младеж момък млад човек

213

Page 215: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

явеноткрит видим очевиден

ядгняв раздразнение ярост негодувание

ядосвам се нервирам се яд ме е А кипвам сърдя се кося се Д тровя се догневява ме лютя се А

язвителен злобен зъл злостен

хапливядовит оскърбителен заядлив подигравателен

як Аздравкрепъкжилавтвърд

ямадупкаровтрапизкоп

яростгнявраздразнение лудост озлобление

яръксветъл

214

Page 216: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

бляскав блестящ ослепителен

ясенведър безоблачен бистър светъл сияен

лазурен• очевиден

разбираем понятен

ятоорлякрояк множество

215

Page 217: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас

СТАНКА ВЪЛКОВА ЛЕВЧО ГЕОРГИЕВ

СИНОНИМЕН РЕЧНИК

Художник Костадин ДимчевТехнически редактор Божидар Петров

формат 60x90/16 Печатни коли 13.5

Издава 'ТИЛИА' ООД Печат "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА' ЕАД

Page 218: Синонимен речник за ученици от първи до осми клас