Click here to load reader

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY · PDF fileskonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy ciech za 2017 rok (w tysiącach złotych) 2 grupa ciech – wybrane dane finansowe

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY · PDF fileskonsolidowane sprawozdanie finansowe...

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH ZA 2017 ROK (w tysicach zotych)

1

dyw59

https://cloud.ciechgroup.com/public.php?service=files&t=39e8ba07d98f111f493f8634e5927cd1

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH ZA 2017 ROK (w tysicach zotych)

2

Grupa CIECH WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. z w tys. EUR

12 miesicy zakoczonych

31.12.2017

12 miesicy zakoczonych

31.12.2016

12 miesicy zakoczonych

31.12.2017

12 miesicy zakoczonych

31.12.2016

Przychody netto ze sprzeday 3 579 393 3 455 335 843 262 789 665

Zysk/(strata) na dziaalnoci operacyjnej 588 808 660 320 138 716 150 906

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 515 745 624 950 121 503 142 823

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 393 975 594 136 92 815 135 780

Zysk/(strata) netto wacicieli jednostki dominujcej 393 413 593 513 92 683 135 638

Zysk/(strata) netto udziaw niekontrolujcych 562 623 132 142

Inne cakowite dochody netto 27 178 (21 958) 6 403 (5 018)

Cakowite dochody ogem 421 153 572 178 99 218 130 762

Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej 628 832 836 871 148 145 191 254

Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej (389 137) (445 582) (91 676) (101 831)

Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej (165 773) (177 545) (39 054) (40 575)

Przepywy pienine netto razem 73 922 213 744 17 415 48 848

Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z/EUR) 7,47 11,26 1,76 2,57

stan na dzie 31.12.2017

stan na dzie 31.12.2016

stan na dzie 31.12.2017

stan na dzie 31.12.2016

Aktywa razem 4 643 511 4 501 892 1 113 311 1 017 607

Zobowizania dugoterminowe 1 369 282 1 695 514 328 294 383 254

Zobowizania krtkoterminowe 1 089 584 1 042 886 261 235 235 734

Kapita wasny razem 2 184 645 1 763 492 523 782 398 619

Kapita wasny wacicieli jednostki dominujcej 2 187 596 1 766 827 524 490 399 373

Udziay niekontrolujce (2 951) (3 335) (708) (754)

Kapita akcyjny 287 614 287 614 68 957 65 012

Powysze wybrane dane finansowe zostay przeliczone na PLN wedug nastpujcych zasad:

pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosujc redni kurs okrelony przez

Narodowy Bank Polski na dzie koczcy okres sprawozdawczy,

pozycje skonsolidowanego sprawozdania z zyskw lub strat, skonsolidowanego sprawozdania z innych cakowitych

dochodw oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepyww pieninych przeliczono wedug kursu stanowicego

redni arytmetyczn rednich kursw okrelonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie kadego miesica

kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

na dzie 31.12.2017 na dzie 31.12.2016 okres 12 miesicy

zakoczony 31.12.2017 okres 12 miesicy

zakoczony 31.12.2016

1 EUR = 4,1709 PLN 1 EUR = 4,4240 PLN 1 EUR = 4,2447 PLN 1 EUR = 4,3757 PLN

https://cloud.ciechgroup.com/public.php?service=files&t=39e8ba07d98f111f493f8634e5927cd1

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH ZA 2017 ROK (w tysicach zotych)

3

SPIS TRECI

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKW LUB STRAT GRUPY CIECH .............................................................................................. 5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAKOWITYCH DOCHODW GRUPY CIECH ..................................................................... 6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY CIECH .......................................................................................... 7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPYWW PIENINYCH GRUPY CIECH .................................................................................. 8

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WASNYM GRUPY CIECH ............................................................................ 9

1. INFORMACJE OGLNE .................................................................................................................................................................. 10

1.1. INFORMACJE O DZIAALNOCI .................................................................................................................................................... 10

1.2. PODSTAWA SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWOCI ......................................................................... 10

1.2.1. OWIADCZENIA ZARZDU ........................................................................................................................................................... 10

1.2.2. PODSTAWA SPORZDZENIA ........................................................................................................................................................ 11

1.3. WALUTA FUNKCJONALNA I PREZENTACYJNA ............................................................................................................................... 11

1.4. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOCI .......................................................................................................................................... 12

1.5. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOCI I ZAKRES UJAWNIE ..................................................................... 13

2. SPRAWOZDAWCZO WEDUG SEGMENTW ............................................................................................................................. 20

3. NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKW LUB STRAT ORAZ INNYCH CAKOWITYCH DOCHODW ............................................................................................................................................................................... 26

3.1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAY ......................................................................................................................................................... 26

3.2. KOSZT WASNY SPRZEDAY ........................................................................................................................................................ 26

3.3. UKAD RODZAJOWY KOSZTW ................................................................................................................................................... 27

3.4. POZOSTAE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE .......................................................................................................................... 27

3.5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ............................................................................................................................................. 30

3.6. SKADNIKI INNYCH CAKOWITYCH DOCHODW ......................................................................................................................... 31

4. PODATEK DOCHODOWY, AKTYWA I REZERWA Z TYTUU PODATKU ODROCZONEGO ................................................................... 32

4.1. PODSTAWOWE SKADNIKI OBCIENIA PODATKOWEGO ............................................................................................................ 32

4.2. EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA ............................................................................................................................................... 32

4.3. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY ......................................................................................................................................... 33

5. NOTY OBJANIAJCE POZYCJE AKTYWW W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ .......................... 36

5.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAE...................................................................................................................................................... 36

5.2. PRAWO WIECZYSTEGO UYTKOWANIA GRUNTW ..................................................................................................................... 39

5.3. WARTOCI NIEMATERIALNE ........................................................................................................................................................ 40

5.4. BADANIE UTRATY WARTOCI W ODNIESIENIU DO WARTOCI FIRMY .......................................................................................... 44

5.5. NIERUCHOMOCI INWESTYCYJNE................................................................................................................................................ 45

5.6. NALENOCI DUGOTERMINOWE ............................................................................................................................................... 46

5.7. DUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ................................................................................................................................. 46

5.8. UDZIAY WE WSPLNYM PRZEDSIWZICIU / INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ............................................ 46

5.9. ZAPASY ....................................................................................................................................................................................... 47

5.10. NALENOCI KRTKOTERMINOWE ............................................................................................................................................. 48

5.11. KRTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ..........................................

Search related