Soalan Temubual Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

panduan kajian tindakan

Citation preview

09 18 MEI 2011

1

1.0 PENGENALANSekolah adalah sebuah gedung atau institusi bagi setiap insan yang berhasrat meneroka dan memperolehi ilmu pengetahuan tanpa mengira aliran. Aliran agama, sastera, perdagangan, vokasional mahupun sains. Oleh kerana, peranan sekolah sebagai pusat perkembangan dan perolehan ilmu pengetahuan, maka adalah amat penting bagi institusi ini mempunyai persekitaran yang selamat dari sebarang pengaruh negatif yang boleh mengugat fungsi sebenar dalam sesuatu sistem persekolahan itu. Oleh sedemikian, disiplin adalah menjadi asas utama dalam menjamin keberkesanan dalam sistem pendidikan di sesebuah sekolah.

Di sekolah, disiplin menjadi satu daya kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang yang aman dan harmoni supaya segala proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan sejajar dengan inspirasi negara menjadikan sistem pendidikan di sekolah adalah bertaraf antarabangsa. Oleh itu, aspek disiplin murid di sekolah harus diberi perhatian utama pihak sekolah, keluarga mahupun masyarakat sekeliling seperti saranan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1981. Disiplin adalah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu ia hendaklah mendapat perhatian berat dari semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah. KPM 1981

Kini, masalah disiplin merupakan satu isu yang menjadi topik hangat sama ada diperkatakan secara lisan atau dibincangkan melalui pelbagai saluran media samaada bercetak mahupun elektronik. Pelbagai jenis salahlaku dilakukan oleh murid, dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan kesalahan yang berat, seperti penyalahgunaan dadah, membuli, memeras ugut, merosakkan harta benda sekolah (vandalism), mengancam guru guru dan murid, mencabul dan pelbagai lagi. Sekiranya hal ini tidak dibendung dengan segera, dikuatiri ianya akan menjejaskan minat dan fokus murid murid yang bermotivasi untuk belajar yang dimana secara

tidak langsung akan memusnahkan inspirasi sekolah dan negara dalam membangunkan generasi yang terbilang. Apabila diteliti ada banyak faktor yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan perbuatan tersebut dan faktor faktor ini boleh dikategorikan kepada faktor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran, keluarga, pengaruh rakan sebaya, media hiburan dan pelbagai lagi. Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita (sekolah). Oleh yang demikian, kajian saya ini berfokuskan kepada peranan atau tugas kita (sekolah) yang boleh dilaksanakan iaitu tugas itu seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan budaya dan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. Berikut ialah petikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (1988) mengenai perkara ini. Hari ini sekolah sekolah menampung murid murid yang lebih tidak seragam, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan nilai budayanya kerana peluang peluang bagi mendapatkan pelajaran adalah terbuka kepada semua murid. Selain daripada itu, faktor sekolah juga dikatakan sebagai salah satu sebab yang mempengaruhi disiplin murid. Di antaranya ialah struktur dan organisasi sekolah; sistem hukuman dan penghargaan kepada murid; suasana nilai dan interaksi dalam sekolah; budaya sekolah yang lebih berorientasi akademik; dan sikap tanggapan serta harapan para Guru. (KPM1988 pp25-26)

Penyelidik telah mengumpul maklumat jenis salahlaku di sekolah, kekerapan, punca mengikut pandangan murid dan cadangan cara cara mengatasi masalah disiplin khasnya di sekolah yang dikaji. Hasil kajian mendapati masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. Oleh yang demikian usaha pihak sekolah untuk menangani permasalahan disiplin di sekolah tersebut hendaklah dianggap sebagai satu langkah kearah pengukuhan disiplin sekolah. Semoga usaha ini menjurus kearah perubahan sikap dan perlakuan murid kepada yang lebih murni dan berakhlak mulia dalam usaha membendung masalah tersebut ke suatu tahap yang paling minimum.2.0 SOALAN SOALAN KAJIAN1. Apakah jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah di Bandar yang terpilih di daerah Johor Bahru?2. Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji mengikut pandangan pelajar ?3. Apakah strategi/cadangan untuk mengurangkan / mengatasi masalah disiplin murid ?

3.0 PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan, kajian yang akan dijalankan lebih menumpukan kepada beberapa persoalan yang berkaitan dengan persepsi ibu bapa terhadap hukuman merotan ke atas pelajar dari segi disiplin, salahlaku berat dan juga kesan yang mungkin berlaku. Kesesuaian ini akan dilihat dari sudut persepsi ibu bapa terhadap hukuman merotan yang dijalankan oleh pihak sekolah ke atas pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan. Kebanyakan pelajar yang terlibat dengan perilaku salahlaku tidak menyedari bahawa tingkah laku-tingkah laku yang sering dilakukan dalam kalangan mereka sendiri adalah merupakan salahlaku. Jenis-jenis tingkah laku ini dianggap tingkah laku yang biasa berlaku dalam kalangan mereka seperti suka mengejek rakan, menyorok barang, mengugut pelajar, berkuku panjang dan sebagainya. Bagi mereka perilaku tersebut hanyalah sekadar perkara biasa dalam perhubungan sesama rakan rakan. Namun, apabila perilaku itu kerap kali dilakukan tanpa batasan, ianya boleh mengudang pelbagai masalah. Oleh itu, suatu kajian tentang permasalahan yang timbul dari perbuatan yang menjurus kepada salahlaku tersebut akan dilaksanakan dalam kajiaan ini dengan terperinci.

Secara umumnya, penyumbang kepada lahirnya perbuatan salahlaku dikalangan murid - murid adalah berpunca dari pelbagai faktor seperti faktor biologi dan perangai, pengaruh keluarga, rakan sebaya dan persekitaran namun, penyumbang utama kepada masalah salahlaku ini adalah dari dalaman (rohani) diri murid murid itu sendiri yang dimana, rohani pelajar itu yang lemah, sunyi atau ketiadaan ketenangan dan keimanan yang mendorong pelajar itu mudah untuk melakukan perbuatan salahlaku yang berpandukan nafsu semata mata tanpa memikirkan keburukannya.

Kebanyakkan pelajar yang terbabit dengan permasalah salahlaku ini tidak sedar kesan-kesan buruk akibat salahlakutersebut.Jika ianya melibatkan salahlaku yang kecil maka ianya mudah untuk diperbaiki dan tidak mendatangkan impak yang besar keatas pelajar yang melakukan salahlaku tersebut. Tetapi, sekiranya ianya melibatkan salahlakuyang besar seperti kes bergaduh, merogol dan sebagainya, maka sudah pasti ianya akan memberikan impak yang buruk kepada pelajar itu sendiri yang dimana boleh memalukan diri dimata keluarga mahupun masyarakat. Apabila ianya telah berlaku, kebanyakkan sudah terlambat. Kesan-kesan negatif ini juga akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran remaja terbabit akan terbantut, dan seterusnya bakal merosakkan masa depan mereka sendiri. Masalah salahlakudikalangan pelajar jika tidak ditangani dengan serius dan berkesan dikuatiri akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pelajar dan juga institusi sekolah. Kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang salahlaku pelajar di sekolah oleh guru dan mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan amat perlu dalam usaha mengawal serta mengatasi masalah ini.

4.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk :

i) Mengenapasti jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah di bandar yang terpilih di daerah Johor Bahru.ii) Mengenalpasti punca berlakunya masalah disiplin murid mengikut pandangan murid.iii) Mengenalpasti strategi,pendekatan atau cadangan untuk mengurangkan atau mengatasi masalah disiplin murid.

5.0 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini diharap akan menghasilkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan salahlakupelajar di sekolah rendah. Dapatan daripada kajian ini juga akan dapat menjelaskan lagi tentang salahlaku dalam kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau seperti berambut panjang, ponteng sekolah, mencuri, memeras ugut, membuli (berkelakuan kasar terhadap murid), berkuku panjang, dan mengancam/memukul/mencederakan murid lain serta program-program pencegahan yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak pentadbir sekolah khususnya di Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau di Johor Bahru. Di samping itu, dapatan ini juga diharapkan membolehkan pelajar yang terlibat salahlaku tersebut supaya mendapatkan bantuan daripada pihak yang berkenaan

seperti pihak guru, kaunselor dan sebagainya bagi menyelesaikan konflik dalaman dan luaran yang dialami mereka.Dapatan kajian ini juga akan dapat digunakan sebagai garis panduan serta asas kepada pembentukan polisi bagi menangani dan mencegah salahlakudi sekolah seperti polisi sifar salahlaku. Para guru khususnya guru-guru kaunseling akan mendapat faedah daripada dapatan kajian ini. Dapatan kajian ini akan dapat membantu guru untuk mengatasi dan mencegah masalah salahlaku pelajar yang berlaku di kelas atau di sekolah. Ianya juga akan membekalkan maklumat-maklumat berkenaan salahlaku pelajar yang boleh digunakan oleh guru bagi menangani masalah yang berlaku di kelas mereka.6.0 SKOP DAN BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya mengambil kira rekod rasmi/penyata salahlaku pada tahun 2010 bagi pelajar pelajar dari salah sebuah sekolah rendah di Bandar yang terpilih sahaja di daerah Johor Bahru. Dapatan dari kajian ini merupakan sampel sebenar responden responden yang terhad sahaja. Oleh itu, ianya tidak sesuai untuk membuat generalisasi kepada sekolah lain. Namun, bentuk dan kaedah penyelidikan ini boleh dijadikan rujukan / panduan bagi sekolah lain yang bermasalah yang hampir sama bagi mencari jalan membendung masalah yang dihadapi.7.0 TINJAUAN LITERATUR Sebagai manusia, sudah pastinya murid murid tidak lari dari mempunyai masalah. Masalah masalah ini timbul disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya ialah disebabkan oleh keperluan asasi, psikologi dan rohani (agama) serta harapan harapan tertentu yang dipunyai oleh seseorang murid itu tidak dapat dipenuhi seperti yang dinyatakan oleh Hasnan (2008), Al Banna ( 2003) dan Train (1995)Untuk membina pelajar yang cemerlang dari sudut tingkah laku antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah ibadah yang khusus terutamanya solat lima waktu dan ibadat ibadat sunat yang lain. Ini kerana menurut beliau, tingkah laku seseorang pelajar terhadap Penciptanya dapat diterjemahkan dengan melakukan ibadah solat yag diwajibkan dan disunatkan. Melalui ibadah ini seseorang pelajar bukan sahaja dapat mewujudkan hubungan baik dengan Allah S.W.T, bahkan dia juga dapat membentuk tingkah laku seorang muslim yang sejati. Solat juga boleh menghindarkan dirinya daripada melakukan perkara dan perbuatan yang buruk. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: : Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar.

Hasnan, 2008Peribadi atau personaliti Muslim adalah peribadi yang tersendiri yang terbentuk daripada latihan latihan melalui ibadat. Dimana antara cara yang terbaik untuk membersihkan jiwa manusia adalah dengan solat solat yang khusuk. Solat dapat mengilap hati manusia dan dapat membuang segala noda dan dosa serta kekotoran hati.Oleh itu, perlu dilaksanakan dengan cara yang terbaik agar dapat memperbaharui diri dan membersihkan hati. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud Mintalah pertolongan (untuk menghadapi kesusahan dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah S.W.T.) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) solat (al-Baqarah, 2:153)

Al Banna, 2003There are three main reasons why a child reacts aggressively:

When he feels that his objectives are being thwarted.

When anyone criticizes him or his friends.

When he feel that a situation is unjust, or that someone has been negligent or careless.

Train, 1995 (pp 24)

If he has a feeling of being trapped, with no choice, he will react with increasing difficult behaviour.

Train, 1995 (pp 60)

If a child is becoming frustrated because he cannot understand something, he will be restless dan will start to misbehave.

Train, 1995 (pp 116)

Masalah disiplin yang timbul mempunyai perkaitan yang rapat dengan cara didikan dan asuhan di rumah. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak kanak dari segi sahsiah dan aspirasinya (Stodgil, 1970:27) selain itu, setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosioekonomi. (W.C Miler 1971:102)

Disamping itu, sikap ibu bapa yang membantah keras langkah kementerian mengetatkan disiplin murid, sedikit sebanyak mendorong ke arah kemerosotan disiplin murid ( Utusan Malaysia, 1987)

Murid murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah, dimana mereka tidak mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa yang cukup, menambah kepada masalah tatatertib di sekolah sekolah (A. Rajaguru, Mohd Daud Saad dan Ibrahim Saad, 1982:260)

Kecelaruan dalam keluarga dan kurang perhatian ibu bapa adalah punca utama yang mempengaruhi jiwa remaja. Kajian Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) mendapati kerenggangan hubungan kekeluargaan menjadi punca utama remaja terjebak ke kancah maksiat (Berita Harian, 10.11.93,23)

Kajian yang dibuat oleh Universiti Chicago (Czikszentmihalyi, 1987) mendapati purata masa yang dikongsi oleh remaja dan ibu bapa yang bekerja hanya 12 jam seminggu. Ini mengakibatkan kekurangan masa bagi ibu bapa untuk mengasuh, mendidik dan membimbing anak mereka. Tugas mereka sekadar menyediakan keperluan kewangan dan persekolahan bagi tujuan membesarkan anak. Ibubapa juga tidak sepatutnya menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada guru sepenuhnya. Mereka sepatutnya mengunjungi sekolah sekali sekala supaya lebih memahami situasi anak mereka di sekolah.

Rakan sebaya dialam persekolahan adalah kumpulan rujukan murid yang memberikan sokongan moral dalam mencari identiti pembentukan imej (Pomberi, 1990, Mahmood, 1991). Rakan sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek aspek gaya pakaian, pertuturan, orientasi kepada muzik, tarian, tayangan filem dan lain lain. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan disiplin dan moral mereka.8.0 METODOLOGI KAJIAN

8.1 Rekabentuk Kajian

Reka bentuk kajian permasalah salahlaku dikalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau di Johor Bahru, Johor adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah temubual separa struktur dengan guru, murid dan rekod rasmi / penyata salahlaku yang ada di sekolah. Data yang diperolehi dianggap penting kerana kesimpulan dan keputusan daripada kajian akan dapat ditentukan dan ditafsirkan secara kuantitatif.

8.2 Populasi dan Sampel Kajian

Populasi kajian ialah jumlah keseluruhan pelajar tahap 2 Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau iaitu seramai 252 orang pada sesi 2010. Di mana 20 orang pelajar telah terlibat dengan salahlaku di sekolah itu pada tahun 2010. Pelajar-pelajar yang menjadi sampel (temu ramah) dalam kajian ini adalah merupakan pelajar yang pernah terlibat dengan aktiviti salahlaku. Kajian ini dijalankan selama 2 minggu di bawah pengawasan guru bagi memastikan perancangan, tindakan, pemerhatian, pengkajian dan refleksi dapat dilaksanakan dengan jayanya.

8.3 Instrumen Kajian

Tiga jenis instrumen telah digunapakai untuk melaksanakan kajian ini, iaitu temubual separa struktur dengan guru, murid dan rekod rasmi / penyata salahlaku yang ada di sekolah.

Temubual separa struktur dengan Guru Besar, Guru Disiplin, dan guru guru penolong mengenai masalah disiplin secara keseluruhan di sekolah tersebut, tindakan pihak sekolah dan cara cara menangani masalah tersebut. (Lampiran 1)

Temubual separa struktur dengan pelajar yang ada rekod masalah disiplin di sekolah yang dikaji. (Lampiran 2)Analisis berdasarkan rekod rasmi / penyata salahlaku / masalah disiplin / SSDM Jenis salahlaku pelajar dan kekerapan Perbandingan kekerapan salahlaku di antara murid lelaki dan perempuan Jadual punca salahlaku Jadual jenis tindakan disiplin / hukuman8.4 Prosedur Melaksanakan Kajian

Kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif ini adalah berdasarkan data masalah disiplin disalah sebuah sekolah rendah di Bandar yang terpilih di daerah Johor Bahru yang berlatar belakang sosioekonomi yang rendah. Hampir 80% pelajarnya berasal dari penempatan setinggan di kawasan sekitar sekolah yang dimana pendapatan seisi keluarga kurang RM1000.00 sebulan. Melalui kajian soal selidik dan penyelidikan didapati 90% pelajar adalah bukan penduduk tempatan, iaitu mereka datang berhijrah dari negeri luar Johor. Sekolah ini merupakan sekolah satu sesi dimana semua murid sekolah ini berasal dari sekitar kawasan setempat dalam lingkungan 5 km dari sekolah yang dikaji. Penyelidik telah mengadakan temubual separa struktur kepada guru besar, guru disiplin dan guru kauseling sekolah tersebut. Penyelidik juga telah menemubual 15 dari 20 orang murid yang mempunyai rekod masalah disiplin di sekolah. Hasil temubual dianalisis secara kualitatif. Maklumat yang diperolehi daripada temubual dan disokong dengan rekod rasmi masalah disiplin telah dianalisis secara kualitatif juga.8.5 Analisis Data

Analisis data mengenai soalan kajian adalah berdasarkan maklumat temubual separa struktur dengan murid dan pihak pengurus sekolah yang dikaji untuk mendapatkan maklumat atau pandangan sumber lain disokong dengan rekod atau penyata rasmi salahlaku yang sedia ada disekolah yang dikaji.

Antara maklumat yang diperolehi ialah yang berkaitan dengan jenis masalah disiplin, kekerapan, perbezaan kekerapan di antara murid lelaki dan perempuan, punca berlakunya masalah disiplin mengikut pandangan murid dan tindakan pihak sekolah untuk menangani masalah ini.

8.5.1 Rekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan

Jumlah Kekerapan Kes SalahlakuJadual 1 menunjukkan salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji. Ia menunjukkan jenis salahlaku, gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumah kekerapan berlaku kes salahlaku. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti berambut panjang, ponteng sekolah, mencuri, memeras ugut, membuli (berkelakuan kasar terhadap murid), berkuku panjang, dan mengancam/memukul/mencederakan murid lain.Jadual 1 : Jenis Salahlaku dan Kekerapan dalam Tahun 2010

KodJenis SalahlakuKekerapan / Bilangan murid yang terlibatJumlah murid yang terlibatJumlah kekerapan berlaku kes salahlaku

LelakiPerempuan

*B*K*B*K

112Tingkah laku Jenayah

Mencuri241337

121

Mengancam/memukul/mencederakan murid lain.130013

115Memeras ugut220022

116Membuli210021

332Kekemasan Diri

Berkuku panjang224567

331Berambut Panjang220022

882Ponteng

Ponteng Sekolah321345

Jumlah14166112027

Sumber; Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK Kangka Tebrau 2010Petunjuk ; *B Bilangan murid yang teribat dengan kes salahlaku

*K Kekerapan berlaku kes salahlaku Jadual 1 menunjukkan 14 orang murid lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 6 orang murid perempuan telah terlibat dengan 11 kes salahlaku. Pada keseluruhannya, seramai 20 orang murid telah terlibat dengan 30 kes salahlaku di sekolah yang dikaji sepanjang tahun 2010.8.5.2 Perbandingan Kekerapan Salahlaku antara Murid mengikut Gender

Jadual 2 menunjukkan perbandingan kekerapan antara murid mengikut gender dan kelas. Daripada 252 orang murid Tahap 2 di sekolah pada masa yang dikaji, 20 orang murid, bersamaan 7.94% daripada murid murid Tahap 2 pernah melakukan perbuatan salahlaku. Pada keseluruhannya, 20 daripada enrolmen 565 orang murid bersamaan 3.54% murid murid pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2010.Jadual 2 : Perbandingan kekerapan salahlaku mengikut gender, Tahun 2010PembolehubahEnrolmen MuridBilangan kes SalahlakuKekerapan Salahlaku

Tahap 1Tahap 2Tahap 1Tahap 2Tahap 1Tahap 2

Gender

Lelaki

Perempuan1731401231290

014

60

018

12

Jumlah313252020030

Sumber; Buku Rekod Salahlaku / Masalah disiplin

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK Kangka Tebrau 2010

Pada keseluruhannya, murid murid Tahap 2 sahaja yang terlibat dengan kes salahlaku. Seramai 14 orang lelaki telah terlibat dengan 18 kes salahlaku manakala 6 orang murid perempuan telah terlibat dengan 12 kes salahlaku.8.5.3 Punca Salahlaku Murid Murid Tahap 2, Tahun 2010

Jadual 3 menghuraikan 4 kategori punca salahlaku yang telah dikenalpasti mengikut pandangan murid murid. Faktor diri murid, keluarga, sekolah dan persekitaran merupakan faktor yang menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. 12 kes telah dikenalpasti adalah berpunca dari diri murid, 9 kes dari faktor persekitaran, 2 kes dari faktor keluarga dan 2 kes dari faktor sekolah.Jadual 3: Punca Salahlaku Murid-murid Tahap 2, Tahun 2010

BilPunca SalahlakuBilangan Kes SalahlakuJumlah

LelakiPerempuan

1Diri Pelajar8311

2Keluarga224

3Persekitaran213

4Sekolah202

Jumlah

14620

Sumber; Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK Kangka Tebrau 2010

Pada keseluruhannya, faktor diri murid mencatatkan punca salahlaku yang paling kerap menjadi punca penyebab utama salahlaku di sekolah yang dikaji. Ini diikuti dengan faktor persekitaran, faktor keluarga dan faktor sekolah.8.5.4 Jenis Tindakan Disiplin / Hukuman Yang Telah Diambil, Tahun 2010

Jadual 4 menunjukkan jenis tindakan disiplin / hukuman yang telah diambil untuk menangani salahlaku murid di sekolah yang dikaji. Ahli jawatankuasa sekolah ini telah mengambil keputusan memberi nasihat / bimbingan kepada murid yang telah melakukan salahlaku dengan harapan murid berkenaan akan sedar dan hormat kepada rakan, guru dan sekolah. Semoga matlamat sekolah berteraskan konsep Sekolahku Syurgaku, Sekolah Penyayang dan Sekolah Selamat menjadi realiti.Jadual 4 : Jenis tindakan disiplin / hukuman yang telah diambil, Tahun 2010

BilJenis Tindakan DisiplinBilangan KesCatatan

LelakiPerempuan

1Pembuangan

2Penggantungan

3Hukuman Hukuman Biasa

3.1Hukuman dera / rotan31 Kali

3.2Penahanan

3.3Denda

3.4Amaran33Amaran Pertama

3.5Nasihat83

Jumlah146

Sumber; Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK Kangka Tebrau 2010

Pada keseluruhannya, tindakan memberi nasihat lebih kerap diambil oleh AJK Disiplin sekolah untuk menangani masalah salahlaku di sekolah yang dikaji. Kesemua 20 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku telah diberi jenis tindakan disiplin mengikut jenis kes salahlaku dari yang ringan kepada berat mengikut keperluan sekolah. Seramai 11 pelajar telah diberi sesi bimbingan dan nasihat oleh kauseling sekolah, manakala 6 pelajar telah diberi Amaran Pertama dan 3 pelajar lagi telah diberi hukuman dera / rotan diatas kesalahan berat yang berulangan. AJK Unit Disiplin dan Lembaga Pengawas sekolah memandang serius salahlaku tersebut dengan memantau disiplin semua pelajar pelajar dari semasa ke semasa khususnya pelajar yang pernah melakukan salahlaku.8.6 Analisis Kualitatif

Data diperolehi daripada temubual separa struktur dengan guru dan murid juga boleh menyokong maklumat/rekod/penyata rasmi salahlaku murid yang ada di sekolah.

Data daripada temuduga separa struktur dapat memberikan beberapa perkara yang boleh diambil kira dalam analisis. Perkara- perkara ini diklasifikasikan seperti berikut.

8.6.1 Bentuk / Jenis masalah disiplin murid

Masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji merangkumi kesalahan seperti berambut panjang, ponteng sekolah, mencuri, memeras ugut, membuli (berkelakuan kasar terhadap murid), berkuku panjang, dan mengancam/memukul/mencederakan murid lain.Bentuk / jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama kecuali memeras ugut dan mengancam/memukul/mencederakan murid lain. Ini ditunjukkan dalam transkrip temubual separa struktur seperti contoh contoh di bawah.

Masalah disiplin pelajar sekolah ini adalah merangkumi kesalahan seperti mencuri, mengancam murid lain, berkuku panjang, berkelakuan kasar dengan murid, ponteng sekolah dan berambut panjang bagi pelajar lelaki.

( Guru A)

Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah hampir sama.Tetapi pelajar perempuan tidak memeras ugut dan mengancam/memukul/mencederakan murid lain.

(Guru S )

Salahlaku murid lelaki yang membuli dan ponteng sekolah lebih rumit dan kerap kali berlaku berbanding dengan pelajar perempuan yang kesalahannya biasanya tidak akan berulang.

(Guru R)

8.6.2 Bilangan murid terlibat dan kekerapan salahlaku

Sepanjang tahun 2010, seramai 20 orang murid lelaki dan perempuan telah dicatatkan pernah terlibat dengan kes salahlaku di sekolah seperti yang dinyatakan oleh Guru R. Jumlah murid lelaki dan perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama seperti yang dinyaakan oleh Guru B. ini dapat diperkukuhkan dalam contoh contoh transkrip temubual separa struktur dengan guru guru seperti berikut.Jumlah murid lelaki dan perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama

(Guru B)

Pada tahun 2010, 20 orang murid terlibat dengan 30 kes salahlaku di sekolah yang dikaji. Pada keseluruhannya, tiada masalah disiplin murid yang serius pernah berlaku.

(Guru C)

9.0 DAPATAN KAJIAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan, dapatan kajian dapat dirumuskan seperti berikut:9.1 Punca Salahlaku

Kajian yang dijalankan di sekolah yang dikaji telah berjaya mengenalpasti empat kategori punca salahlaku. Punca salahlaku boleh dirumuskan seperti berikut.9.1.1 Faktor diri murid

11 daripada 20 orang murid, bersamaan 55% telah dikenalpasti melakukan salahlaku kerana kehendak diri sendiri. Pada keseluruhannya, murid murid yang ditemubual telah terdorong melakukan perbuatan salahlaku atas alasan seperti masalah kewangan. Gambaran yang lebih jelas bagi dapatan ini ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Murid S, Murid T dan HSaya ingin membeli ( jenis makanan) seperti (rakan sebaya) tetapi saya tidak ada duit yang mencukupi jadi saya ambillah duit rakan saya dalam beg (nama mangsa). ( Murid S)

Saya tidak yakin saya boleh lulus jadi saya rasa lebih baik saya ponteng sekolah. (Murid U)Saya rasa sekolah hanya membosankan kerana akan mendapat banyak kerja rumah yang akan diberi guru nanti.

(Murid H)

9.1.2 Faktor keluarga4 daripada 20 orang murid, bersamaan 20% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid M.

Saya ponteng sekolah kerana emak suruh saya menjaga adik. Ayah dan emak terpaksa pergi kerja.

(Murid M)

9.1.3 Faktor persekitaran

3 daripada 20 orang murid, bersamaan 15% telah melakukan salahlaku kerana faktor persekitaran. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid F.

Saya disuruh mengacau (rakan sebaya) oleh (rakan sebaya). Kalau saya tidak ikut, saya akan dimarahi dan dipukul oleh (rakan sebaya).Saya takut. (Murid F)

9.1.4 Faktor sekolah

2 daripada 20 orang murid, bersamaan 10% telah melakukan salahlaku kerana faktor sekolah. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid Z seperti berikut..

Saya rasa bosan, tiada hiburan di sekolah. Guru selalu memberi terlalu banyak kerja rumah setiap hari.

(Murid Z)

Pada keseluruhannya, faktor diri murid paling kerap menyebabkan murid melakukan perbuatan salahlaku, ianya berlaku kerana pelajar mempunyai kelemahan rohani yang disebabkan kurangnya penghayatan dalam agama. Selain itu, faktor persekitaran, faktor keluarga dan faktor sekolah juga menjadi penyebab perlakuan salahlaku pelajar pelajar di sekolah yang dikaji.

10.0 CADANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

Pengkaji mencadangkan beberapa langkah yang perlu bagi mengatasi masalah salahlaku dalam kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau di Johor Bahru, Johor iaitu1. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa salahlaku masih berlaku di SK Kangka

Tebrau di Johor Bahru, Johor. Justeru itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia,

JPN, PPG, pentadbir sekolah dan guru-guru tidak boleh memandang ringan masalah salahlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Tindakan dan program yang

berterusan mencegah aktiviti salahlaku di sekolah perlulah dilipat gandakan serta

dinilai keberkesanannya. Pelbagai pendekatan harus dilakukan demi mencegah

perilaku salahlaku pelajar dari terus berleluasa. Salah satu contoh pendekatan

iaitu dicadangkan oleh Rigby (1996) dimana beliau menggunakan tiga pendekatan untuk menangani masalah salahlaku individu iaitu;i) Pendekatan moral iaitu pendekatan ini menghendaki pelajar-pelajar mematuhi semua peraturan dan nilai yang ditetapkan oleh sekolah. Secara unggul, pendekatan ini menegaskan bahawa semua salahlaku akan dikenakan tindakan yang serius.ii) Pendekatan undang-undang iaitu berdasarkan kepada peraturan atau undang - undang yang ditetapkan dalam Ordinan Pelajaran dan melalui pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran atau peraturan sekolah itu sendiri. Ianya disampaikan kepada pelajar melalui buku undang-undang sekolah.iii) Pendekatan kemanusiaan iaitu lebih bersifat kemanusiaan. Ia satu pendekatan dimana pelajar yang bermasalah salahlaku akan bertemu dengan guru disiplin atau kaunselor dalam perbincangan tertutup untuk mendengar alasan, perasaan dan motif tindakan mereka. Kaunselor menggunakan pendekatan ini supaya perilaku salahlaku dapat mengubah tingkah laku, perasaan dan pemikirannya ke arah kebaikan. Pendekatan kemanusiaan dalam bentuk keagamaan seperti solat berjemaah, tazkirah dan sebagainya dalam kalangan pentadbir, guru dan pelajar perlu dilaksanakan bagi memperkukuhkan asuhan jasmani dan rohani yang menjadi asas pembentukkan keperibadian yang mulia berlandaskan nilai nilai islam khususnya bagi pelajar Islam.2. Kajian ini menjelaskan pelbagai punca yang menyebabkan salahlaku pelajar berlaku dalam kalangan pelajar pelajar khususnya pelajar Tahap 2. Justeru itu, pihak pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa perlu mengenal pasti punca-punca salahlaku tersebut terlebih dahulu, kemudian rancangan pencegahan perlu dibuat berdasarkan kepada punca-punca tersebut. Pihak terlibat terutama pihak sekolah dan guru juga dicadangkan agar mengadakan lebih banyak aktiviti yang berbentuk motivasi untuk meningkatkan keyakinan dalam diri para pelajar. 3. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah-sekolah sedia ada perlu dikaji dari segi keberkesanannya. PRS merupakan salah satu unit sokongan kepada pelajar-pelajar untuk meluahkan masalah yang mereka hadapi. Menurut Zuraidah (1988), konsep asas program ini ialah rakan bantu rakan. Dalam konteks ini, pelajar yang telah mendapat latihan khas akan berusaha memberikan bantuan kepada rakan-rakan di sekolah yang menghadapi pelbagai masalah disiplin dan sosial. Seterusnya, pelajar yang mempunyai keyakinan dan motivasi yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan perkara yang berfaedah dan tidak terlibat dalam aktiviti-aktiviti salahlaku seperti yang biasa berlaku. 4. Kajian mendapati penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah merupakan antara program yang tinggi keberkesanannya. Justeru itu, sebagai orang yang paling rapat dengan pelajar, penglibatan ibu bapa dalam setiap program pencegahan yang dijalankan oleh pihak sekolah adalah sangat diperlukan. Disamping dapat memantau perilaku anak-anak di rumah, ibu bapa juga perlu diberikan maklumat dan kesedaran tentang masalah salahlaku ini. Gejala salahlaku di sekolah-sekolah menunjukkan bahawa pelajar semakin berani mencabar undang-undang dan tidak takut melakukan kesalahan jenayah. Setiap kali berlaku insiden negatif seperti bergaduh, membunuh dan lain-lain jenayah di sekolah, banyak pihak akan menunding jari kepada ibu bapa sebagai penyumbang utama. Ibu bapa akan dipersalahkan kerana mereka adalah orang yang bertanggungjawab bukan sahaja melahirkan, tetapi juga membesarkan dan mendidik anak-anak dengan sempurna. Aspek yang perlu ditekankan ialah pendekatan seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling, kemahiran mendengar, kemahiran mengenal pasti masalah dan sebagainya. Oleh itu, kemahiran kemahiran ini harus diperkenalkan, dimiliki dan diaplikasikan dalam sesebuah keluarga agar pembentukan sahsiah dan perkembangan anak-anak dapat

dikawal dan dibimbing secara lebih efektif.5. Memandangkan salahlaku khususnya kes berat seperti bergaduh, ponteng sekolah dan membuli dimana ini tidak hanya berlaku di dalam kawasan sekolah sahaja, maka kerjasama pihak luar seperti pihak Polis, pihak Berkuasa Tempatan dan penglibatan masyarakat keseluruhannya adalah perlu untuk memantau kegiatan para pelajar terutama sekali ketika mereka berada di luar kawasan sekolah. Kawalan disiplin bukan hanya dalam kawasan sekolah semata-mata, tetapi remaja juga perlu dididik untuk mematuhi peraturan dan undang-undang ketika berada di luar kawasan sekolah. Penglibatan semua pihak amat diperlukan demi membentuk peribadi remaja yang lebih Gemilang dan Terbilang.

Pihak sekolah haruslah mempunyai sikap positif terhadap disiplin murid. Pihak sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa Disiplin di kalangan guru guru yang bertanggungjawab mengesan menangani dan menyelesaikan masalah/salahlaku murid. Denda yang dikenakan haruslah setimpal dengan kesalahan murid. Semua staf hendaklah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan tindakan disiplin ke atasu murid, memberi peringatan dan khidmat bimbinga. Langkah langkah yang telah diambil oleh sekolah yang dikaji boleh ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Guru R, Guru S dan Guru A seperti berikut,

Denda dan tindakan yang dikenakan haruslah setimpal dengan jenis dan seriusnya sesuatu salahlakumurid.

(Guru R)

Kami mendapati pendekatan bimbingan dan kauseling atau nasihat adalah lebih sesuai dan berkesan bagi murid murid sekolah ini.

(Guru S)

Semua guru dan staf sokongan hendaklah sentiasa bekerjasama untuk memastikan disiplin murid di sekolah sentiasa terkawal.

(Guru B)

Dalam usaha melaksanakan tugas hariannya, guru seharusnya mencari pendekatan yang sesuai supaya mencapai matlamat akhir iaitu membentuk disiplin yang baik dalam murid murid itu sendiri. Disiplin diri sepatutnya datang dari kerelaan dan kesukaan hatinya sendiri dan bukan disebabkan oleh paksaan atau perasaan takut. Untuk mencapai matlamat akhir ini, guru sendiri seharusnya mempunyai disiplin yang baik dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid murid dengan sentiasa bertatatertib, berbudi bahasa, bersopan santun, bertimbang rasa dan bersimpati serta bijak dalam menghadapi masalah.Keberkesanan TindakanPada tahun tahun lepas, pihak pengurusan sekolah mengambil keputusan menangani masalah disiplin murid dengan pendekatan tegas amaran dan merotan walaupun pada tapak tangan sahaja. Dari itu, murid murid bertambah ganas, malah ada ibu bapa yang masuk campur dalam soal salahlaku murid di sekolah. Setelah lebih kurang 5 bulan dalam pemerhatian dan pelaksanaan, pendekatan memberi nasihat atau bimbingan anjuran bersama Unit Bimbingan dan Kauseling dengan Panitia Agama Islam melalui pelaksanaan Program Santapan Rohani boleh dianggap lebih sesuai dengan masyarakat, budaya dan iklim sekolah ini. Ini dapat dibuktikan dengan penurunan kes salahlaku bagi bulan Januari hingga Mei 2011 berbanding dengan tahun 2010. Ini juga boleh diterjemahkan dengan transkrip hasil temuduga seperti berikut:Saya suka dengan (Guru). Dia telah memberi nasihat yang baik, bermakna dan bernas kepada saya supaya tidak mencuri lagi. Saya amat menghormatinya.

(Murid Z)

Ayah saya sudah sedar. Dia mahu saya belajar bersungguh sungguh. Dia tidak lagi suruh saya menolongnya di warung waktu sekolah. Terima kasih, Cikgu.

(Murid K)

Terima kasih, Cikgu, kalau Cikgu tidak menasihati ibu bapa saya, sudah tentu saya tidak bersekolah lagi.

(Murid Y)Maafkan saya Cikgu, saya akan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan akan belajar bersungguh sungguh.

(Murid I)

11.0 KESIMPULANKajian ini mengkaji tentang masalah disiplin di salah sekolah rendah di Bandar Johor Bahru di negeri Johor. Untuk mencapai objektif kajian, penyelidik, guru guru mahupun pihak pengurus sekolah yang terlibat perlulah mengenalpasti atau memilih jenis masalah disiplin murid, punca berlakunya masalah ini dan seterusnya mengenalpasti strategi atau tindakan yang sesuai untuk mengurangkan serta mengatasi masalah tersebut. Hasil kajian ini juga menunjukkan masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius, iaitu seramai 20 orang daripada enrolmen 565 orang murid, bersamaan 3.54% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang tahun 2010.

Melalui kajian ini, guru guru di sekolah yang dikaji menjadi lebih arif dan prihatin terhadap kebajikan dan disiplin murid murid yang diajar. Ini dijangka akan membantu menyelesaikan dan mengurangkan masalah disiplin murid dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik murid. Guru haruslah kreatif, inovatif dan bijak membuat keputusan dan seterusnya mengikis faktor sekolah yang menyebabkan masalah disipilin murid.

Oleh sedemikian itu, semua staf pihak sekolah haruslah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan tindakan disiplin ke atas murid agar hasrat Sifar salahlaku disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan tercapai.

RUJUKAN

Connel, A., dan Farrington, D. P. (1996). Bullying among incarcerated young offenders: Developing an interview schedule and some preliminary results. Journal of Adolescence, 19, 75-93.

Abdullah Sani Yahaya (2005) Mengurus Disiplin Pelajar. Pahang Darul Makmur: PTS Publications dan Distibutors Sdn. Bhd, Bentong

Alan, T. (1993). Helping The Aggressive Child. How to Deal With Diffcult Children. Channel Island: The Guernsey Press co. Ltd, Guemsey

Panduan Am Disiplin Sekolah Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia: 1981

Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru. Kementerian

Pendidikan Malasia : Dewan Bahasa dan Pustaka 1988

Pekeliling Pekeliling Ikhtisas

Kementerian Pendidikan Malaysia

1968 2002

Berkaitan Pengurusan Disiplin Murid Sekolah

Espelage, D. L., Bosworth, K., dan Simon, T. R. (2000). Examining the social context of Bullying behaviours in early adolescence. Journal Counselling Development, 78, 326-333.

Krejcie, R. V. dan Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research. Educational and Psychological Measurements, 30, 607-610.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (2003). Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Skudai: Penerbit UTM.

Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir (2001). Pengenalan kepada analisis data berkomputer: SPSS 10.0 for windows. Kuala Lumpur: Venton Publishing.

Mynard dan Joseph (2000). Development of the Multidimensional Peer-Victimization Scale. Aggressive Behavior, 26, 169-178.

Olweus, D. (1991). Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school-based intervention programme. Dalam Pepler, D., dan Rubin, K. (Eds.). The development and treatment of childhood aggression. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Rigby, K., dan Slee, P. T. (1995). Manual for peer relations questionaire. Underdale:

University of South Australia.

Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan

10 Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007

Rigby, K. (1996). Bullying in schools and what to do about it. Melbourne: The Australian Council For Educational Research Ltd.

Thompson, D., dan Sharp, S. (1998). The dynamics of victimisation and rejection in school. improving schools: Establishing and integrating whole school behaviour policies. London: David Fulton.

Lampiran 1A. Instrumen Temubual Dengan Guru Besar/Guru Penolong HEM/Guru Disiplin Sekolah

BilSoalanResponCatatan

Berapa tahun

4Bagaimanakah latar belakang pelajar di sekolah ini secara amnya ?

5Apakah masalah utama disiplin pelajar di sekolah tuan ?

Jika ponteng menjadi antara masalah disiplin, apakah tahapnya berbanding sekolah lain di daerah ini ?

6Pelajar dalam tingkatan berapakah melakukan kesalahan ponteng ?

7Berapakah kekerapan berlakunya masalah ponteng murid ?

8Adakah kekerapan ponteng di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza ?

9Adakah bentuk salahlaku ponteng di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza ?

10Adakah sekolah mempunyai rekod rasmi untuk setiap salahlaku pelajar di sekolah ini?

11Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid ?

12Bagaimanakah pihak sekolah menangani masalah ini ?

13Sejauh manakah keberkesanan langkah langkah yang diambil untuk menangani masalah ini ?

14Adakah pihak atasan dimaklumkan tentang masalah disiplin di sekolah tuan ?

15Apakah tindakan susulan pihak atasan untuk membantu pihak sekolah dalam perkara ini ?

Lampiran 2

B. Instrumen Temubual Dengan Murid Yang Ada Rekod Masalah Disiplin

BilSoalanResponCatatan

A1Adakah anda menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas? Mengapa?

2Bagaimanakah keputusan ujian bulanan anda bagi bulan lepas ?

3Adakah anda yakin kepada diri sendiri ?

4Siapakah yang mendorong anda melakukan perbuatan salahlaku ?

B1Adakah murid suka kepada ibu bapa ?

2Adakah ibu bapa sayangkan murid ?

3Adakah ibu bapa pentingkan pelajaran murid di skeolah ?

4Adakah murid selalu dibawa oleh ibu bapa untuk menolong mereka berkerja ?

5Adakah murid dipaksa bekerja pada cuti sekolah ?

C1Berapa jauhkan rumah anda dari sekolah ini?

2Adakah anda suka kepada rakan rakan di sekolah ?

3Adakah anda mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya ?

4Adakah anda mudah menyesuaikan diri dengan rakan - rakan ?

D1Adakah peraturan sekolah sesuai dan praktikal ?

2Adakah kerja- kerja rumah yang disuruh oleh guru cukup dan mudah diselesaikan ?

3Adakah guru mengambil berat terhadap masalah pelajar ?

4Apakah hukuman yang biasanya dikenakan kepada pelajar yang melanggar peraturan sekolah yang anda tahu ?