SpiS tre›ci - iopan.gda.pl .SpiS tre›ci Wst™p ..... 5 Cz

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SpiS tre›ci - iopan.gda.pl .SpiS tre›ci Wst™p ..... 5 Cz

SpiS treci

Wstp ......................................................................................................................5

Cz. IJak promowa nauk? ..........................................................................7Natalia Osica

Po co promowa nauk? ..........................................................................................8

Jak moemy przedstawi rezultaty bada? ..............................................................9

Jak napisa artyku popularnonaukowy ................................................................ 11

Wjakie zdjcia warto zainwestowa?.....................................................................15

Jak stworzy grafik owynikach badania? .............................................................18

Kiedy stosowa infografik?...................................................................................22

Jak stworzy video lub podcast? ............................................................................22

Gdzie moemy prezentowa wiedz zbada? ......................................................26

Komu prezentowa wyniki bada? ........................................................................39

Kiedy jest dobry moment na popularyzacj nauki wmediach? .............................55

Cz. II Jak prezentowa nauk? ........................................................................67Wiktor Niedzicki

Sowa zmieniaj wiat ....................................................................................................68

Mity iprawda ...................................................................................................................73

Improwizacja ...................................................................................................................78

Zdobd odbiorc ...........................................................................................................84

Przygotuj swoje wystpienie .........................................................................................90

Jak zaplanowa wystpienie? .........................................................................................98

Zaskocz ich .....................................................................................................................102

Poka si, czyli obraz ....................................................................................................107

Te okropne kable ..........................................................................................................129

Powiedz to prosto .........................................................................................................138

Mw zentuzjazmem .....................................................................................................144

Slajdy to puapka ...........................................................................................................149

Autorzy: Natalia Osica, Wiktor Niedzicki

Tytu: Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowcw.

Wydawca: Orodek Przetwarzania Informacji - Pastwowy Instytut Badawczyal. Niepodlegoci 188 b, 00-608 Warszawawww.opi.org.ple-mail: opi@opi.org.pl

Copyright by:

ISBN: 978-83-63060-17-6

Projekt graficzny, skad iamanie:DoLasu Ipracownia graficznaAnna Surowiec, Renata PrusiewiczOwczary, ul. Duga 12, 32-088 Przybysawice

Druk:

WStp

Szanowni Pastwo,

promocja nauki jest sztuk. Nie wystarczy prowadzenie bada iuzyskiwanie rezultatw. Trzeba jeszcze otym powiedzie, napisa, trzeba zaprezentowa. Realizacja bada na-ukowych kojarzy si zdoskonaoci, wysok jakoci, dbaoci okady szczeg. Tak samo powinnimy podchodzi do promocji tego, co stworzymy.

Ksika, ktr oddajemy wPastwa rce, powstaa zinspiracji naukowcw uczestnicz-cych w konferencji zamykajcej realizacj projektw w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. Wdyskusjach odbywajcych si wczasie tego wydarzenia wypo-wiadali si realizatorzy projektw badawczych dowiadczeni imodzi, uprogu kariery, ale take wybitni naukowcy ze Szwajcarii, zogromnym dorobkiem. Gos zabierali rwnie dziennikarze ispecjalici zajmujcy si zawodowo promocj ipublic relations nauki.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, e prezentowanie wynikw bada to konieczno. To obo-wizek nie tylko wobec sponsorw tych bada, ale take wobec spoeczestwa. Na-ukowcy powinni mie poparcie spoeczne, wymuszajce prowadzenie bada naukowych przyczyniajcych si do rozwoju cywilizacyjnego, lepszej ochrony zdrowia, rodowiska, bardziej racjonalnego korzystania zzasobw, ktre posiadamy. Wyniki bada s wane take dla przedsibiorcw potencjalnych partnerw wkomercjalizacji wynikw prac badawczych.

Ale jak to wszystko zrobi? Jak przystpnie mwi obadaniach ipokazywa je poza her-metycznym rodowiskiem nauki? To trudne, ale moliwe. Staralimy si, eby poradnik, ktry Pastwu przekazujemy zawiera praktyczne wskazwki iinformacje: jak przygoto-wywa materiay dla nie-naukowcw, jak rozmawia zdziennikarzami ina co wtakich sytuacjach zwrci uwag. Poznaj Pastwo zasady, wedug ktrych funkcjonuj media. Wtedy nie bd Pastwo zdenerwowani izaskoczeni, jeli dziennikarz uproci materia. Bdziecie wiadomi, e dzieje si tak dlatego, e ma by on zrozumiay dla osoby nie zajmujcej si okrelon tematyk.

Poradnik zawiera praktyczne wskazwki izestawy wicze. Dla naukowcw, ktrzy chc budowa relacje ze wiatem nienaukowym iinformowa go oprowadzonych pracach, to odpowied na pytanie, jak to robi. Poradnik zawiera te podpowiedzi, ktre mo-na samodzielnie wdroy wycie. Porzdkuje kwestie zwizane ztym, jak informowa opracy naukowej iosigniciach badawczych. Jest to pierwszy na polskim rynku porad-nik dla naukowcw zzakresu promocji iprezentacji bada naukowych. Jego celem jest

Co ztym stresem? .........................................................................................................155

Krtkie wystpienia ......................................................................................................161

Wradiu, wtelewizji ina scenie ....................................................................................164

Puapki, czyli oczym jeszcze warto pamita ............................................................173

Promocja ........................................................................................................................176

wicz ...............................................................................................................................178

Podsumowanie .............................................................................................................180

Dobra praktyka: Promocja Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego .......... 184Katarzyna Wicek, Dzia Koordynacji Projektw i Komunikacji Spoecznej OPI PIB

OAutorach .............................................................................................................. 194

OWydawcy ............................................................................................................. 198

Jak promoWa nauk?

Natalia Osicaprzede wszystkim zachcenie Pastwa do dziaania, do pokazania si wiatu, izacieka-wienie Pastwa poszczeglnymi wtkami.

Autorzy wprosty sposb pokazuj, jak przygotowa si do trudnej sztuki promowania osigni naukowych.

Mamy nadziej, e porady zawarte w naszej publikacji pomog Pastwu odkry lub doskonali sztuk promocji nauki.

Zesp Dziau Koordynacji Projektw i Komunikacji Spoecznej OPI PIB

dr Agnieszka Gryzikzastpca dyrektora OPI PIB

dr Olaf Gajldyrektor OPI PIB

8 9Jak promowa nauk?

Jak moemy przedStaWi rezultaty bada?

Najbardziej standardow form prezentacji wynikw bada jest tekst. Warto jed-nak uwzgldnia take inne formaty, tj. grafiki, zdjcia, video, podcasty czy prezen-tacje. Wybr formatu zaley od celu, jaki chcemy osign, grupy odbiorcw, do ktrych chcemy dotrze iod moliwoci, ktre mamy (czas, rodki finansowe, do-stpne rodki przekazu, dziki ktrym bdziemy mogli dystrybuowa stworzone materiay).

Kady ztych formatw mona wykorzystywa winternecie (strona WWW, blog, me-dia spoecznociowe), co przekada si na zasig (coraz wicej osb dowiaduje si onaszym projekcie), lub podczas zaj ze studentami, konferencji czy spotka, na ktrych chcemy watrakcyjny iprzystpny sposb pokaza, czym si zajmujemy.

Jeli mamy gotowe materiay oprowadzonych pracach badawczych, to jestemy przygotowani na spotkania zbiznesem, mediami, administracj pastwow lub or-ganizacj, ktra chce sfinansowa nasze badania. Dlatego warto otym pomyle ipowici czas na przygotowania. Co wybra?

Tekst stanowi baz, porzdkuje myli, aopracowanie go pomaga wselekcji infor-macji, uoeniu struktury wypowiedzi czy przygotowaniu si na sytuacj, wktrej bdziemy opowiada oprojekcie. Inaczej bdzie wyglda komunikat prasowy, ina-czej tekst blogowy, ajeszcze inaczej artyku popularnonaukowy. Co jednak najwa-niejsze, jest to przepustka do wiata pozanaukowego, ktry jest zainteresowany naszymi badaniami, ale nie korzysta zczasopism naukowych.

Zdjcie to ilustracja do tekstu, ktra funkcjonuje jako jego stay dodatek. Moe przedstawia problem, nawizywa do tematu badania. Moemy zrobi je sami lub skorzysta zbezpatnych lub patnych zbiorw zdj dostpnych wsieci. Ale zdjcie moe te by portretem koordynatora bada lub caego zespou badaczy.

Grafika jest dodatkiem do tekstu albo funkcjonuje samodzielnie. Moe by ob-razkiem, ktry zawiera gwne wnioski zbada wformie tekstowej (wten sposb uwypuklamy te informacje, ktre naszym zdaniem s najwaniejsze dla odbiorcy), ale moe te prezentowa dane (wwczas mwimy oinfografice). Oile zdjcie jest

po co promoWa nauk?

Wsppraca naukowcw ze wiatem nienaukowym, w t