12
INFORMAČNÍ OBČASNÍK SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ VOLBY 2014 VOLTE ČÍSLO 6 SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ 10. - 11. ŘÍJNA 2014

SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍKSDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ

VOLBY 2014

VOLTE ČÍSLO 6SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ

10. - 11. ŘÍJNA 2014

Page 2: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

2 www.prolepsihostinne.com

AŤ ŽIJÍ VOLBY! (Kéž by byly každý rok!)Jak jste si všichni jistě všimli, v  našem městě se

očividně věci najednou hýbou kupředu v  různých oblastech našeho života. Mám především na  mysli různé opravy cest (ať už smysluplné či zcela nesmyslné, sloužící jen k rychlému dočerpání peněz). Dále překotné stavební práce na opravách a údržbách parkových ploch, parkovišť a  veřejných budovách. Jsem rád, že je vedení města takto aktivní, ale zároveň se nabízí otázka proč? Proč až nyní? Proč se najednou ta aktivita děje, když se nic tak překotného nedělo roky předešlé. Naposledy to pamatuji na  konci léta 2010. Odpověď je zcela jasná. Blíží se nám volby

do  zastupitelstva, a  tak vedení města ukazuje nám obyčejným občanům, jak mu leží na  srdci blaho a  čistota města. Teprve nyní před volbami se ledy vždy hnou. Z  toho mi jasně vyplývá, že ideální by bylo, aby volby do zastupitelstev byly každý rok. Pak bude vedení města pracovat pro město celé 4 roky, místo toho aby se snažilo po dobu 3 let prosazovat jen své vize s  megalomanskými projekty. Spoléhají na to, že jsou lidé hloupí a stačí jim předhodit kosti v posledním roce funkčního období a ono to zabere.

Richard Stavrovski

ČTYŘI ROKY V OPOZICIV roce 2010 Sdružení pro lepší Hostinné díky 7.934

hlasům získalo pět členů v zastupitelstvu. Navzdory tomu, že jsme byli ve volbách druzí, na místo v Radě města jsme nedosáhli. Pan starosta Klíma nás hned na začátku volebního období důrazně upozornil, že město není o diskusi. Pak je tedy o diktátu a v tomto duchu se nesly následující čtyři roky.

Přesto se nám pár věcí podařilo prosadit, navzdory těsné menšině v  zastupitelstvu. Změnou jednacího řádu se v zápisech ze zastupitelstva města uvádí, kdo a jak hlasoval. Bohužel zvukový ani obrazový záznam se nám prosadit nepodařilo (údajným důvodem bylo to, že zastupitelé by se pak styděli).

Obraceli se na nás občané Hostinného v situacích, kdy s  nimi město nezacházelo dobře. Často jsem si kladla otázku, čí zájmy má hájit. Zájmy svých občanů nebo majetkové zájmy obce? Odpověď je jasně daná v zákoně o obcích § 1 který říká, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek. V  §2 odst.2 se dočteme, že obec pečuje o  všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Hájili jsme tedy zájmy občanů například na Podháji, kdy po  nich město požadovalo úhradu nákladů kanalizačních přípojek, které si neobjednali, a nikdo s  nimi tuto otázku předem nediskutoval. Nebylo to lehké, ale za  pomoci právníků jsme občanům z Podháje poskytli takové podklady, na jejichž základě neobjednané práce platit nemuseli.

Také jsme se zabývali placením stočného v lokalitách, kde nebyla zavedena kanalizace a  navzdory tomu Městská správa Hostinné účtovala odběratelům vody i stočné. Za co? Že odváděli vodu do septiku a odtud trativodem do  polí? Docházelo tak po  desetiletí k  okrádání občanů města. Stočné už sice neúčtují, ale peníze nikdo nevrátil. Takto se město dovede prostřednictvím své dceřiné společnosti chovat ke svým občanům a pečuje o jejich potřeby.

Dlouhodobým tématem byly městské lesy. Díky naší aktivitě byla stanovena jasná pravidla pro samovýrobu (zákaz těžby o  víkendech, limit těžby na  obyvatele). Morální střet zájmů se ale vyřešit nepodařilo. Nikomu z  koalice nevadí, že se o  lesy z  pozice odborného lesního hospodáře stará a  veškeré dřevo i  prodává člověk, který je zároveň majitelem fi rmy, která dřevo od  města vykupuje. Zřejmě se město spokojí s  prohlášením, že pan odborný hospodář hájí prvořadě zájmy našich lesů a až v druhé řadě zisk své fi rmy.

A  abych končila v  co nejpozitivnějším duchu, tak připomenu, že jsme uspořádali tři ročníky dlabání dýní a tři ročníky slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Obě tyto akce se setkaly s kladnou odezvou od veřejnosti a doufáme, že se stanou pro naše město pěknou tradicí. Po dvě jsme zimy za pomoci hasičů z Hostinného a Arnultovic udržovali ledovou plochu na náměstí. Oba roky to bylo milé zpestření nabídky společenského dění v našem městě.

Dagmar Sahánková

Page 3: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

3www.prolepsihostinne.com

DINOSAUŘÍ ZPOVĚĎV době po minulých komunálních volbách, při jedné

(a jediné) povolební schůzce, mě pan starosta Klíma přivítal do  klubu dinosaurů. Přemýšlela jsem, proč jsem si toto členství zasloužila.

V  té chvíli jsem si uvědomila, že už je tomu více než 20let od  doby, kdy jsme jako OF chodili zapalovat svíčky k  „morovému sloupu“ a  debatovali na  náměstí a  v  kině - moje první zkušenost s  komunálními volbami. Pak se doba uklidnila a  já odešla na  7let do  Janských Lázní. Když jsem se vrátila, bylo mi opět nabídnuto místo na kandidátce ODS. Byl rok 2006 - souhlasila jsem. Lidé v  Hostinném mi dali důvěru a  zvolili mě do  zastupitelstva města. Mé zklamání přišlo na  první povolební schůzce ODS - kdy již byly karty rozdány mezi lídry, bez ohledu na  počet získaných hlasů. Celé 4 roky si každý hlasoval dle svého uvážení, žádná diskuse k tématu. V té době jsem moc záviděla skupině mladých lidí okolo paní Sahánkové. Na  jednání zastupitelstva byli vždy připraveni a  danou problematikou se zabývali společně a hlouběji. Jejich jednání se mi líbila tak, že jsem se k nim vnutila. Při dalších volbách jsem byla na kandidátce SPLH. To už byl rok 2010 a paní Sahánková se vypracovala ve výraznou osobnost v  zastupitelstvu města, která ví, o  čem se mluví, umí si ověřit správnost předkládaných usnesení, diskutovat zasvěceně na daná témata. Od našeho prvního setkání, dle mého názoru, velmi vyzrála – vystudovala vysokou školu – regionální rozvoj a získala zdravé sebevědomí.

Ing.  Sahánková při jednáních zastupitelstva poukázala na  mnohé nedostatky, pochybení, či úmyslně zavádějící údaje. Např:

a) při schvalování zřizovací listiny „Františkánského kláštera“ chyběl zákon, kterým se tato zřizovací listina řídí (tj. Zákon o  sbírkách muzejní povahy č. 122/2000 Sb.), dodnes nebyla ZM předložena ke schválení inventární kniha, kde by byl majetek muzea vymezen (v  zápisu jednání ZM ze dne12. 12. 2011 stojí, že starosta přislíbil na  příští jednání ZM připravit soupis majetku).

b) dotazem na  Min. pro místní rozvoj zjistila, že žádost o  dotaci na  víceúčelový objekt č.p. 139 Kino Hostinné, byla 2x odložena z projednávání, protože se jedná o  zásadní změnu projektu s  prvky nových protipovodňových opatření. Obec Hostinné byla vyzvána k  přepracování projektu s  tím, že protipovodňové opatření není možné hradit z podprogramu Obnova obecního a  krajského majetku po  živelných pohromách v roce 2013. Tak trochu jiná info, než nám dal pan starosta na posledním jednání ZM.

c) ve  fi nančním výboru poukazuje na  skutečnost, že rozpočet města je podhodnocován, výše příjmů je záměrně snižován a  rada města pak schvaluje stavební práce bez vědomí ZM, byť jsou mnohdy zapotřebí (třeba oprava na objektu ZŠ Sluneční, rekonstrukce Hasičské zbrojnice, nekonečné opravy a  vylepšení v  Parku Smířeníči nové parkoviště u polikliniky nebo RÚ).

Věřím, že v  letošních volbách budeme mít v Hostinném také takové štěstí (nebo rozum) a stane se to, co v  Kalné - že po  dlouhých 20ti letech šedi vyjde slunce a na obecní úřad přijde změna – žena. Žena, matka, milující manželka, politička, která dokáže stmelit naše městečko v jednu velkou rodinu.

Hana Kazihnitková

POZVÁNKA KE KOMUNÁLNÍM  VOLBÁM 2014Letošní volby by měly ukázat, kam chce Hostinné

směřovat a  to je možné jen tehdy, pokud budou lidé vědět, že SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ a  „HOSTINNÉ ŽIJE!“ jsou jasně profi lovaná hnutí podporující změnu na  radnici směřující k  jejímu otevření vůči občanům. Strany, které jsou v  zastupitelstvu zastoupeny, již ukázaly, o  co jim šlo a  ačkoli některé deklarovaly posun k  otevření radnice, tak opak byl pravdou. KDU-ČSL, ČSSD,

Nestraníkům pana Václavíka a  TOP 09 se zalíbil pocit, že lze věci řešit direktivně a na diskusi v plénu jaksi zapomněli. Nyní k nim přispěchal pan Fišera, který se schoval za  vlnu popularity ANO 2011. Tyto strany svou kandidaturou již vlastně řekly,že nastalý trend vládnutí nehodlají měnit.

Vyjádřete u  voleb, kterou cestou se má Hostinné vydat!

Page 4: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

4 www.prolepsihostinne.com

NABÍDKA PARTNERSTVÍPo  čtyřech letech jsou komunální volby zase

přede dveřmi a  rozjel se kolotoč slibů, kupování

a nabídek při získávání a přesvědčování jednotlivců,

aby podpořili tu kterou kandidátku. Myslím tím

samozřejmě kandidátky „protistran“. A  jak nám to

tady celá léta funguje? „Pojď s námi, dostaneš tohle,

uděláme ti tohle, to oni by ti to nedali, neudělali“.

K čemu to vede? Z takových zastupitelů se stávají

loutky, které tancují, jak se jim píská. Pro rozvoj

ve městě to není dobré klima.

Naše sdružení nenabízí klientelismus, ale

spravedlivé přerozdělování peněz podle jasně

stanovených pravidel a plánu vzešlých ze společné

diskuse. Nabízíme partnerství, protože z partnerské

spolupráce dvou rovných subjektů vzejde vždycky

víc než z  vazalského vztahu, kdy poddaný čeká,

co vrchnost utrousí. Zvláště před volbami.

Žádné vedení města si nedovolí nedopřát

hasičům, fotbalistům nebo seniorům. Je to totiž

samozřejmost. A  žádný starosta nedává peníze

ze svého. Ze 45 milionů daňových příjmů ročně

už se dá opravdu něco vybudovat, opravit

a nakoupit.

Takže se nebojte. Peníze pro hasiče, sportovce

i seniory se v rozpočtu vždycky najdou! Nikdo se

nechystá, obrazně řečeno, zamknout hasičárnu

ani Tatran☺. Jen by se vztahy radnice, hasičů,

sportovců, seniorů atd. přenesly do partnerské

roviny. Město by se totiž nemělo chovat jako

sponzor (něco za  něco), ale mělo by se chovat

jako rovnocenný partner. Rozděluje přece

peníze z našich daní.

Dagmar Sahánková

KDO JE KDOSdružení pro lepší Hostinné je hnutí, které se

neschovává za  žádnou politickou stranu a  vždy své

názory prezentujeme otevřeně jak na zastupitelstvu

tak veřejně. Je zajímavé pozorovat, kolik

celorepublikových stran je v  komunálních volbách

zastoupeno, kolik mají v  Hostinném členů a  kdo

je jejich lídrem. Pokusili jsem se udělat sumarizaci.

Kandidátní listiny stran do komunálních voleb 2014

vypadají takto:

• KDU-ČSL má na kandidátce 2 členy včetně lídra

• TOP 09 má 1 člena - lídra

• ČSSD má 5 členů, ale členové jsou

na kandidátce až od 7. místa

• ANO 2011 má na kandidátce 0 členů svého hnutí

Z toho jasně vyplývá, že se lídři těchto kandidátek

obávají, že by na samostatné kandidátce bez schování

se za  popularitu a  peníze stran, které reprezentují,

nemuseli, až na  výjimky, vůbec získat mandát

v zastupitelstvu.

Politika v  Hostinném je totiž věc lidí místních,

kteří zde žijí a  ne věcí republikových sekretariátů

stran. Schovávání se za  strany je vlastně oblbování

obyčejných lidí a v podstatě jen obyčejná předvolební

lež, těžící z republikových nálad.

Lidé, kteří se střídavě schovávají za politické strany,

jsou buď většinou bez jasných názorů nebo své

názory dle vývoje na  politické scéně mění anebo

sledují vlastní prospěch. Používají totiž politické

strany podle toho, jak se to zrovna v republice vyvíjí

z hlediska popularity té či oné strany.

Fakta:

Pan Junek - TOP 09 kandidoval již za 3 různé politické

subjekty (Nezávislý, ODS, nyní TOP09)

Pan Fišera - ANO 2011:

• v roce 1994 kandidoval za KDU-ČSL

• v roce 1998 kandidoval za Unii svobody

• v roce 2002 kandidoval za Unii svobody-

-Demokratickou unii

• v roce 2010 kandidoval za STAN

• v roce 2014 ANO 2011

Chápeme, že se názory lidí v průběhu života mohou

vyvíjet, ale klaďme si otázku, co je k tomu vede.

SPLH

Page 5: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

5www.prolepsihostinne.com

EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST ZASTUPITELŮ NA  RADNICI: V HOSTINNÉM ZBOŽNÉ PŘÁNÍ.

Vadí mi, že kdykoliv jsme se proti nějaké, z  našeho pohledu, nekalosti na  radnici ozvali veřejně na  zastupitelstvu, okamžitě vyšel článek očerňující dotyčné ve  zpravodaji města nebo na  jeho stránkách. Jakákoliv reakce na starostovy články není možná, protože na  stránkách města již dávno není žádný komunikační prvek, kterým by se dalo také veřejně odpovědět. Vždy si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost a  aroganci v  sobě má člověk, který si dovolí napadat kohokoli za to, že něco zavinil, když celou dobu má v ruce kormidlo on a  intrikami a  politickými výhodami ovládá radu města i část zastupitelů?“ Ptáte se, proč volím takto tvrdá slova? Zde je vysvětlení ve faktech.

Dlouhodobě kritizujeme propojení zastupitelů a radních ve smyslu ekonomické závislosti na městě.

Jedná se nejen o  přímou ekonomickou závislost jako jsou výplaty, odměny, zakázky na  živnostenský list, ale také o  přidělené funkce. Je pro nás nemyslitelné a  přinejmenším nemorální, aby v  radě města, kde se přidělují fi nance pro jednotlivé odbory a  organizační složky, seděli a  zároveň hlasovali stejní lidé, kteří tyto složky vedou. Stačí si projít současné rozložení sil na  radnici a  tyto varianty jsou praxí, která je brána za standard. V současné koalici složené z KDU-ČSL, ČSSD, Nestraníků, TOP 09 najdete prokazatelně lidi, kteří musí hlasovat, jak pan starosta píská, protože jsou přímo závislí oni či jejich rodinní příslušníci na fi nancích z města. Proto také nastávají situace, kdy zastupitelé za čtyři roky ve funkcích neřekli ani jedno slovo na plénu zastupitelstva a neměli žádný komentář, ať už se projednávalo cokoliv.

Pokud se na  to podíváme z  politického pohledu, nutí mne to položit otázku:

Jak můžou zastupitelé, neřkuli radní, nezávisle hlasovat ve  prospěch obyvatel Hostinného, když jsou placeni starostou (městem) a  tudíž nemají možnost hlasovat nezávisle. Je totiž v ohrožení jejich pracovní místo nebo místo jejich rodinného příslušníka. Bohužel ze strany koalice je zde několik případů, kdy se tomu tak děje.

1) Pan Anděl + 1 rodinný příslušník zaměstnán též pod městem. Ihned po nastoupení do zastupitelstva jsem na ustavující schůzi vyzval pana Anděla, aby se vzdal buď mandátu v radě města, do které byl zvolen koalicí, nebo postu vedoucího kláštera jako organizační složky. Čtyři roky tak hlasoval ve věcech, u kterých se měl zdržet nebo se hlasování neúčastnit. Každoročně

tak rozhodoval o cca 4 milionech nákladů pro provoz muzea a knihovny, kde je zaměstnán.

2) Pan Junek + 1 rodinný příslušník zaměstnán též pod městem. Lukrativní zakázky od města pro kabelovou televizi, která je tendenčně vedená a  jen s  nevolí se zde dávají příspěvky opozičních stran. Jednání zastupitelstva jsou úmyslně sestříhána tak aby to vypadalo, že se tam nic důležitého neděje a  že to vlastně občany nezajímá.

3) Pan Šmíd Petr, člen rady města a zároveň jmenovaný a  odvolatelný starostou města ze své funkce v organizační složce města.

Nemám nic proti platbám těmto lidem z obecních peněz, protože za  činnost, kterou pro město vykonávají, jim odměna náleží. Co kritizuji je jejich možná a u některých faktická ovlivnitelnost při hlasováních o majetkových či fi nančních záležitostech města v zastupitelstvu, protože jsou na  tyto platby z  města napojeni a  ani nemohou rozhodovat jinak než s tím, kdo je platí.

Bohužel jsou zde praktikovány i  jiné než přímé ekonomické vazby a  proto zde hlasování a  diskuse v zastupitelstvu vypadají tak, jak vypadají.

Slyším od  některých občanů, abychom tyto praktiky tvrdě odhalovali a od některých, ať to neděláme. Ale ti co nás volili, nás volili právě proto, že jim vadí tyto postupy a vazby a chtějí to změnit. Těm co mne či SPLH kritizují, bych chtěl doporučit a požádat je, aby se účastnili jednání zastupitelstev pravidelně, aby pochopili, o  co nám jde a co kritizujeme. Kdo totiž navštívil někdy zastupitelstvo a  viděl jednání a  hlasování koaličních zastupitelů, tak většinou průběh nazval fraškou a  kontaktoval nás s  dotazem, jak by mohl pomoci to změnit. Změnit to můžete, jen pokud půjdete k  volbám. Každý, kdo se voleb účastní, má legitimní právo se zastupitelů ptát, jakým způsobem Vás voliče v zastupitelstvu hájí.

Chci voličům říci, že my tento stav za  standard nepovažujeme a dokážeme se k těmto situacím postavit čelem. Naším cílem je totiž zastupitelstvo, kde jeho členové nebudou ve  střetu zájmů a  budou tak moci svobodně rozhodovat ku prospěch občanů. Zastupitelé naší případné koalice budou postaveni před volbu: FUNKCE nebo PLAT.

Richard Stavrovski

Page 6: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

SDRUŽENÍ PR1. Ing. Dagmar Sahánková

42 let, manažer nákupu

Dvanáct let jsem zastupitelka a celé období jsem i členem

finančního výboru. V  rámci našeho Sdružení pro lepší

Hostinné mám na starosti rozpočet a vše s ním spojené. Vím

tedy, že městské finance jsou v dobré kondici a nemusíme se

obávat investovat v příštích letech i v oblastech, které byly

dlouhá léta opomíjeny. Co bych chtěla změnit? Město potřebuje závazný a jasný plán

investic a oprav, včetně oprav komunikací, aby bylo alespoň osm let dopředu jasné, co

se kdy bude dělat a tento plán dodržovat. O všech plánech se musí veřejnost informovat.

2. Richard Stavrovski48 let, obchodní zástupce

Jsem spoluzakladatel Sdružení pro lepší Hostinné

a  v  minulém volebním období zastupitel. Po  celou dobu

jsou mými prioritami zprůhlednění radničních aktivit pro

obyčejné občany, čitelnost jednání vedení města a vytváření

příjemného prostředí pro občany Hostinného. Upřednostňuji

profesionalitu nad politikařením a  prospěchářstvím. V  tomto duchu vystupuji

i v zastupitelstvu a snažím se otevřeně každý svůj názor prezentovat. Pro mne jsou všichni

občané, kteří mají chuť pracovat pro město a posunout ho vpřed, vždy vítaným partnerem.

3. Hana Kazihnitková55 let, fyzioterapeutka

V  Hostinném žiji více jak půl století. V  současnosti

provozuji nestátní zdravotnické zařízení - ambulanci

Fyzioterapie, a specializuji se zejména na rehabilitaci dětí

i dospělých Vojtovou reflexní terapií (regionální zástupce

pro Královéhradecký a  Liberecký kraj). Budu prosazovat

zachování, v  současnosti obnovení dostupnosti zdravotní péče pro občany města

a okolí v oblasti ambulantní rehabilitace v Rehabilitačním ústavu v Hostinném.

4. Radomíra Nossková43 let, floristka

V Hostinném pracuji jako floristka už 20 let (práce je

i mým koníčkem). Denně koukám na cestující, čekající

na autobus. Ráda bych, aby pro ně bylo vybudováno lepší

zázemí než je to stávající.

5. Miroslav Šmíd44 let, servisní technik

Je mi 44 let a  jsem rodilý Hostiňák, pracuji jako servisní

technik a  jsem členem zásahové jednotky Sboru dobrov.

hasičů. Vadí mi, že se v  posledních letech tak trochu

pozapomíná na  to, že v  Hostinném nežijí jen naši starší

spoluobčané - spolehliví voliči a  malé děti. Ale žijí,

a doufám, že chtějí žít, i ostatní Hostiňáci a  rád bych se spolupodílel na tom, aby tu

městští zastupitelé byli pro Hostiňáky a ne naopak.

6. Aleš Pírek40 let, obchodní zástupce

Narodil jsem se v  Hostinném, kde žiji a  působím celý

svůj život, kde jsem také založil svou rodinu a  společně

s  manželkou vychováváme 3 děti. Rád bych, aby mé

děti prožily stejně tak hezké dětství a  dospívání v  našem

městě, tak jako jsem ho prožil já. Přes 20 let se pohybuji

v obchodní činnosti, proto bych rád uplatnil své zkušenosti z nadnárodní společnosti

ve prospěch našeho města. Jsem člověk pracovitý, sportovně založený a nemám rád

lež a přetvářku. Takový jsem prostě já ...

7. Jiří Pulpán39 let, vychovatel

Mám rád naše město a  rád zde žiji se svou rodinou

a přáteli. Proto jdu opět do voleb a rád podpořím Naše lepší

Hostinné! Po studiích jsem začal pracovat ve školství, kde

jsem stále zaměstnán. Ve svém volném čase se již mnoho

let věnuji dětem (tábory, víkendové pobyty, kroužky).

K mým největším zálibám samozřejmě patří má rodina a přátelé. K mnohým dalším

patří pasivně i aktivně sport, rybaření, modelařina.

8. Dušan Kučera44 let, specialista pro přípravu barev

V  Hostinném bydlím od  narození a  vychovávám zde

s  manželkou tři dcery. Věnuju se oblasti sportu a  uvítal

bych lepší spolupráci města se všemi sportovními oddíly

a dále bych se chtěl zasadit o vznik většího množství plácků

na hraní pro děti.

9. Jitka Čápová41 let, zdravotní sestra

Pracuji jako zdravotní sestra na dětském středisku tady

v Hostinném. Záleží mi na budoucnosti našich dětí.

10. Josef Joklík53 let, OSVČ

Budujeme město pro život.

dldl háhá lléé í CC

f ll dd l

hh áá íí ččč

dd ffáá žž htějíí žíít ii

bb h dd í č

VOLTEČÍSLO 6

Page 7: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

RO LEPŠÍ HOSTINNÉ11. Jarmila Bryknarová

58 let, kosmetička

Chci pomoci hledat cestu k podpoře každé aktivity, kterou

se stane Hostinné městem zajímavějším pro ty, kteří tu žijí.

12. Běla Lhotová42 let, obchodní zástupce

Celý svůj život žiji ráda v  našem městě. Mám teď ale

jedinou otázku: Proč vždy, když se mám rozhodnout, jestli

do  Hostinného nebo do  Rudníku, volím vždy sousedy?

Odpoveď: Protože je tam ve  vedení parta rozumných lidí,

kteří táhnou za jeden provaz, poslouchají názory ostatních.

Jen takový přístup nese kladné výsledky. Tohle je moje volební přání pro naše město.

13. Ing. Jaroslav Šulc35 let, manager

Hostinné je mojím bydlištěm a domovem již více jak 30 let.

Pracuji mimo naše město, ale volný čas většinou trávím

společně se svojí rodinou v Hostinném a jeho blízkém okolí.

Proto je pro mě důležitá otázka volnočasových aktivit.

14. Lenka Dymáková38 let, pedagog volného času

Upřednostňuji přímé, osobní jednání, jednoduchost řešení

a  empatii vůči druhým. Věřím v  hybnou sílu pozitivních

myšlenek.

15. Jindřich Starý51let, řidič

V  Hostinném bydlím od  roku 1980. Dlouho jsem pracoval

v  Městském hotelu (nyní Hotel Dorinka). Jsem předseda

společenství panelového domu J. A. Komenského 762-764

a chci aktivně hájit zájmy obyvatel na sídlišti. Budu

prosazovat lepší komunikaci vedení města s občany.

16. Helena Olšová42 let, zdravotní sestra

Pracuji jako zdravotní sestra. Mé přání je, aby naše děti

chtěly v  Hostinnném žít a  pracovat. Dále bych si přála,

aby se zdravý životní styl mohl stát běžnou součastí života

všech věkových generací. Proto podporuji vznik fitparku

kombinujícího vyžití jak pro mládež, dospělé i seniory, kde

lze spojit zábavu se sportem, kterou ocení všechny generace.

17. Karolína Klacková42 let, OSVČ

Celý život žiji v  Hostinném a  už 16 let mám „Pod Obry„

obchod s  dětským oblečením. Přeji si, aby každý v  našem

městě našel prostor pro své záliby a  lidé se zde cítili

spokojeně a bezpečně...

18. Pavlína Sixtová39 let, OSVČ

Budu podporovat všechny aktivity, které obohatí kulturní

život v Hostinném.

19. Michaela Drápalová26 let, mateřská dovolená

V  Hostinném žiji od  mala, jsem vdaná a  s  manželem zde

vychováváme naše dvě děti. Bohužel za  jinými aktivitami

musíme buď do  okolních vesnic nebo měst, což je škoda.

Nyní jsem na  mateřské dovolené a  často si i  s  jinými

maminkami pokládáme otázku: „Co děti? Mají si kde hrát?“

Chtěla bych, aby se v Hostinném líbilo nejen mým dětem, ale aby zde našla vyžití každá

věková kategorie celoročně a ne například jen o Porciunkuli ☺.

20. Josef Zilvar54 let, dělník

V Hostinném žiji už 30 let a velkou část z toho jsem pracoval

pro Krkonošské papírny. Nyní pracuji ve  strojírenském

podniku ve  Vrchlabí. Dokážu ocenit práci druhých

i vyslechnout názor se kterým nemusím souhlasit. Jsem pro

diskuzi.

21. Hana Voláková56 let, prodejce zájezdů

Pracuji již 20 let v  cestovním ruchu a  chtěla bych, aby se

o našem krásném městě více vědělo, aby místní živnostníci

měli komu prodávat a  naši občané nejezdili na „nákupy“

jinam, aby turisté, kteří naše město naštíví i  o  víkendu

nenašli liduprázdné ulice i náměstí. Přeji si, aby naše město

našlo místo pro svůj kulturní stánek, kde by se scházeli jak děti do svých kroužků, tak

i dospělí při svých aktivitách. Zkrátka, abychom se zde všichni cítili „jako doma“.

www.prolepsihostinne.coml jji ább

h l b h b

šl í ůj k l

J t kk ý říí ttt kllll

Page 8: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

8 www.prolepsihostinne.com

KONTROLNÍ VÝBOR A NAŠE NEČINNOSTPo volbách v roce 2010 se naše Sdružené pro lepší

Hostinné umístilo s  5 mandáty na  druhém místě. I  přesto, že nás volila velká část obyvatel, jsme se do  rady města nedostali a  zůstali jsme v  opozici. Jako opozice jsme měli právo získat kontrolní výbor a  místo ve  fi nančním výboru. Byl jsem navržen na  jeho předsedu a  nominovali jsme za  jeho členy další zástupce opozice tak, aby byla možnost kontrolní činnost provádět bez koaličního vlivu. Jakmile došlo na zastupitelstvu k hlasování o členech KV, tak pan starosta využil pozici řídícího schůze a  nevzal naše návrhy na  členy KV v  potaz a  do  KV nechal navolit členy koalice a  své kandidáty. Říkal jsem si, že není v  pořádku, aby v  KV byli lidé, kteří by vlastně měli kontrolovat sami sebe a  popřípadě napadat či kritizovat svá rozhodnutí. Nicméně jsem svolal 3x KV, kde se mi na prvním zasedání podařilo prosadit drobné kontroly s výtkami proti jednání rady města s  nápravným doporučením. Ale již na  dalším

zasedání KV se pan Junek, již kýmsi instruován, zasadil o schválení přítomnosti paní tajemnice na jednání KV a omezování kontrolní činnosti tohoto výboru. Jelikož jsem v práci zvyklý nedělat věci zbytečně, tak jsem již KV nesvolal. Podotýkám, že odměny z  této činnosti jsme dávali na akce, které SPLH organizovalo, včetně Vánočního koncertu. Na  druhou stranu kontrolní výbor mohl svolat kdokoliv z  jeho členů, ale to se také nestalo. Jsem člověk sebekritický a  cítím, že jsem v této oblasti sice mohl pokračovat v činnosti, ale bylo by to jen proto, abych vykazoval aktivitu, která neměla smysl. Tímto se občanům omlouvám za  nečinnost KV a  doufám, že další zastupitelstvo nedopustí, aby KV nebyl jen hračkou v rukách těch, kteří zároveň mají v  rukou radniční moc. V  každé demokratické společnosti totiž opozice kontroluje toho, kdo je u vlády. I tento demokratický princip byl v Hostinném pošlapán.

Richard Stavrovski

CO PRO NÁS ZNAMENÁ OTEVŘENÝ ÚŘADJaká se plánuje výstavba? Kolik hektarů lesa vlastní

město? Co se bude dít se silnicí skrz město?Jaké fi rmy se hlásily o  veřejné zakázky a  jaké byly

jejich nabídky?Také vás občas napadly otázky, jak město

hospodaří s  penězi? Zda-li je výdajová stránka městského rozpočtu efektivně využívána. Všichni mají právo na  informace. Ze zákona. Proto není nic jednoduššího, než sepsat písemnou žádost o  informaci a poslat ji na městský úřad. Tato žádost bude podle tzv. stošestky tedy zákona 106/1999 o  svobodném přístupu k  informacím, do  určitého termínu možná vyřízena. Proč možná? Protože, když se zeptáte například, za  kolik a  komu je prodáváno dřevo z  městských lesů, můžete se také dozvědět, že to má na  starosti Městská správa s.r.o. Toto eseróčko je sice vlastněno sto procenty městem, ale je to podle úředníků obchodní společnost a do jejího hospodaření vám nic není. A i když předložíte opačné stanovisko právníků z  Transparency International, nezmění se na odpovědi z úřadu nic.

Naše cesta je opačná. Nezatajovat důsledně, jak se hospodaří s  penězi daňových poplatníků. Žijeme ve  druhé dekádě dvacátého prvního století. Již naprostá většina lidí ví, co je to internet a  ví, že informace se mají hledat tam. Město provozuje ze

zákona městské stránky s  elektronickou vývěsní deskou. Proč tedy nevyužít tento komunikační kanál ke sdělování maxima informací občanům. Když nekryji žádnou nekalost, nemám důvod nezveřejnit detaily například o  výběrovém řízení v  hodnotě desítek milionů korun, jaké jsou podmínky účasti, včetně zdůvodnění, aby již zadání podmínek nezvýhodňovalo jednu společnost. Sdělit, kdo se zúčastnil řízení a jaké byly předloženy nabídky. Kdo vyhrál a  hlavně, když je akce dokončena prozradit, kolik doopravdy stála oproti původní nabídce. A  stejným způsobem by měl být zveřejňován jakýkoliv investiční záměr. Tedy dříve, než je zadáno zpracování studie realizace jedné fi rmě nebo nedejbože po té, co je již zastupitelstvem schváleno vypracování projektu. Občané Hostinného se pak často o tom, že se něco děje, dozví až tehdy, když se začne někde bagrovat, když je najednou uzavřen most přes Čistou a podobně.

Pouze otevřená komunikace mezi radnicí a občany je správný základ vztahu, kdy je veřejnost partnerem radnice, která pracuje ve prospěch občanů. A pouze zastupitelstvo, které dobrovolně zveřejňuje zápisy jednání včetně toho, kdo jak hlasoval, se může čele postavit občanům a  s  klidným svědomím říci: „Děláme maximum pro vás, pro lepší Hostinné.“

SPLH

Page 9: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

9www.prolepsihostinne.com

SLAVNOSTNÍ DLABÁNÍ DÝNÍChtěla bych Vás pozvat na slavnostní dlabání dýní,

které se stává tradicí v našem městě. Konat se bude

25.10.2014 ve  14:00 v  parčíku na  autobusovém

nádraží. Letos pro Vás bude připraveno více her

a  malé zpestření od  organizátorů. Těší mě, že

se každý rok účastní stále více dětí s  rodiči

a prarodiči. Je to již čtvrtý ročník, věřím, že se

opět sejdeme v hojném počtu. Tuto sváteční

sešlost pořádám velmi ráda i se svými kolegy.

Je to krásné trochu, upatlaně strávené

odpoledne s  občerstvením, které pro vás

připravily naše kuchařky. Letos můžete přijít

i v halloweenské masce a trochu nás postrašit.

Těšíme se na vás

Radka a kolegové ze SPLH

KDO OŘE BRÁZDY?Když jsme vedli povolební jednání s panem starostou

v  roce 2010, tak místo aby vyslyšel naše názory,

potažmo názory skoro poloviny obyvatel města, kteří

s  námi sympatizují a  volili nás, řekl, že město není

o  diskusi a  je třeba ty, kteří vystrkují růžky, seknout

přes prsty. (Zde se musím starosty zastat, slovo

dodržel ☺). Tam jsem pochopil, že je něco špatně.

Tvrdil, že jsme vyhloubili brázdu, kterou nepřekonají

ani naše děti. To se ale spletl. Brázdu totiž nemůže

vytvořit někdo, kdo nemá pluh. Chci podotknout,

že v tomto městě má 20 let pluh na vytváření brázd

v  rukou jeden člověk, POLITIK, který již zapomněl

na  to, koho by měl zastupovat a  jehož priority jsou

na  hony vzdáleny potřebám obyčejných lidí. Nikdo

z  vedení města není ze své podstaty schopen ani

ochoten o  věcech diskutovat se všemi. Proto musí

uměle vytvořit nepřítele, aby bylo na  koho házet

špatná rozhodnutí. V současnosti se nestačíme divit,

jak profesionálně před volbami rozhádali lidi a  ještě

mají drzost dělat, že oni nic. My jsme nikdy neusilovali

o rozdělení města na mladé a staré.

Slyšel jsem, že někteří jeho příznivci a členové rady

v  pracovní době navštěvují klub důchodců a  tvrdí

zde, že pokud bude ve vedení města někdo jiný než

pan Klíma, již dotace a  dary od  města nedostanou

a že my jsme proti starým lidem zaujatí. Je to blbost

a hloupá demagogie. Všichni máme rodiče důchodce

nebo se tomuto věku blíží a všichni se k nim chováme

s  úctou a  respektem. Pravda je, že nechceme,

abychom je odstrčili na  vedlejší kolej, ale máme

zájem jejich zkušenosti využít ku prospěchu města

v našich projektech sblížení generací. Nechceme jen

dát našim starším a  zkušenějším občanům peníze

a  zbavit se jich tím. Chceme jim vytvořit podmínky

pro aktivní život.

Jsem si jistý, že jde udělat věci pro starší i  mladší

obyvatele tak, že to bude za  minimální peníze

s maximálním efektem. Toto jsou věci, které mne tíží

a se kterými se nechci smířit. Kdyby totiž na radnici

byli lidé, kteří chtějí posunout Hostinné kupředu,

nebudou se bránit otevřenosti v  komunikaci

s obyčejnými lidmi a nebudou hledět hlavně na svůj

prospěch a  prospěch svých přisluhovačů. Pak

bychom mohli mít město, na které budeme všichni

hrdí a  do  kterého se budou chtít lidé vracet žít

a zakládat rodiny. Richard Stavrovski

Ý Í,

e

m

H

ÝNÍ,

e

m

H

Page 10: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

10 www.prolepsihostinne.com

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ A JEHO OKOLÍ V HOSTINNÉMMožná si někdo řekne, proč o  tomto tématu píše

někdo, kdo na  sídlišti vlastně nebydlí. Omyl, sice

nebydlím na  sídlišti, ale mám na  něj krásný výhled,

a jelikož se jedná i o jeho okolí tak se mě to týká. Víte

vlastně někdo, že se něco podobného připravuje

a co to pro Vás bude znamenat? Dle toho, že jsem byl

na dvou prezentacích, tak mám pocit, že se o tomto

důležitém tématu moc neví, ale možná, že je to

opravdu jen můj pocit.

A jak jsem se o tom dozvěděl já? No vlastně úplně

náhodou, když jsem si před dvěma lety prohlížel

naše stránky města Hostinného, dlouho jsem nic

zajímavého nenašel, až mě zaujal jeden článek a  to

právě revitalizace našeho sídliště. Řekl jsem si, to se

Tě také týká a  celý článek i  s  podrobným návrhem

celého projektu prostudoval. Přiznám se, že mě

v té době zaujala čistě osobní pohnutka a  to, že mi

před barákem zmizí parkovací místo a přístup z auta

k mému domu.

I vyrazil jsem jako „správný Hostiňák“ si to jít „vyřídit“,

co že mi to chtějí „udělat“ před barákem. A nejen já,

ale i další rozhořčení, nebo zvědaví občané, kteří se

o tom asi zřejmě náhodou dozvěděli také. Na prvním

setkání v  kině jsem přednesl svou připomínku a  se

mnou další občané obávající se jakékoliv změny.

Všechny dotazy byly zodpovězeny a změny v tomto

prvním návrhu byly zaznamenány s  tím, že budou

zapracovány do dalšího návrhu.

Odcházel jsem s  dobrým pocitem, že se konečně

v našem kousku města začne něco dít, byť neznámo

kdy, neboť se na to musí sehnat dotace, či grant a až

ta správná chvíle přijde, tak musíme byt připraveni.

Na druhém setkání, zhruba po roce, jsem byl osobně

pozván dopisem, což mě svým způsobem opravdu

překvapilo a  nemohl jsem se dočkat další schůzky,

která proběhla přímo na radnici našeho města.

Druhá schůzka již byla hodně konkrétní s přesahem

na  infrastrukturu, dopravní značení a  ekologickou

stránku věci. Na  této schůzce jsem si uvědomil, že

již nejde jen o mé parkovací místo před domem, ale

o projekt, který nemá v našem městě obdoby, a byl

jsem hrozně rád, že s tím naše radnice přišla a že já

mohl být u toho. To co jsem se ale dozvěděl, mě jednak

potěšilo, něco překvapilo a  nad něčím mě zůstával

rozum stát. Zjistil jsem, že tu bude více parkovacích

míst vzhledem k  velkému počtu aut na  sídlišti, což

zase vadilo jedné občance, které připadalo, že je těch

parkovacích míst nějak moc.

Že zde bude více zeleně, což zase vadilo jednomu

pánovi, kterému stínil již nyní jeden starý strom

do okna a což teprve až jich bude více a požadoval

jeho pokácení.

Že tu kolem školy nebudou jezdit auta rychlosti

100 km v hodině, proč ale zase čekat na revitalizaci,

když to může vyřešit okamžitě jeden silniční retardér.

Že hřiště pod okny jednoho panelového domu, které

bude sloužit malým dětem bude jedné paní vadit,

protože na něm budou děti křičet a hrát si … „co taky

jiného tam mají dělat,“ říkal jsem si v duchu. Nestačil

jsem se divit a bylo mi z toho opravdu smutno …

Myslel jsem si, že z toho mám divný pocit jen já, ale

po  skončení celého setkání mě oslovil autor celého

projektu a  zeptal se mě, zdali jsou v  Hostinném

i  mladé rodiny a  jiní obyvatelé a  zda i  oni to vidí

stejně jako tento vzorek občanů? Proč tu nejsou?

A  co si o  tom všem myslím já? Nedokázal jsem mu

v té chvíli odpovědět … a sám jsem se ptal po cestě

domů stejnými otázkami sebe.

Proč tu vlastně nebylo více lidí? Je nám to jedno?

Věděl o tom ještě někdo? Vždyť já tu byl vlastně skoro

náhodou …

Abych to tedy celé nějak zakončil a  hlavně nějak

pozitivně, neboť mám rád šťastné konce …

Jsem rád, že se o  revitalizaci sídliště a  okolí vážně

uvažuje. Co je ale určitě velká škoda, že byl v první fázi

vybrán pouze jeden návrh projektu a  neoslovilo se

více architektů … více projektů = více nápadů. Přesto

jsem rád, že i přes výše uvedené, řešíme konkrétně, co

se bude na našem sídlišti dít a že budeme připraveni,

až nastane ta správná chvíle.

Mrzí mě ale, že o takovýto důležitý projekt projevilo

zájem tak málo hostinských občanů (mohlo to být

samozřejmě způsobeno i menší osvětou) a věřím, že

v  roce 2015 na  další setkání přijde více lidí, kterým

není lhostejné, co se pod jejich okny bude jednou dít.

Page 11: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPLH

VOLBY 2014

11www.prolepsihostinne.com

ŽENY V POLITICESe zájmem jsem si přečetl 18.3. t.r. na blogu článek

paní Wartuschové, kde spílá nad nedostatkem žen v  politice. Proč tomu tak je nedovedou zcela jasně vysvětlit ani renomovaní odborníci a  spíše se kladou na misku vah klady a zápory popř. dispozice/indispozice pro tuto zvláštní práci. Neuškodí trochu statistiky z článku:

Jak by vypadala politika, kdyby v ní byly ženy. Myslím Ženy, ne ženy, ze kterých se bohužel musely stát tak trochu muži, protože v  tom mužském, a  ano řeknu to narovinu, šovinistickém světě, by jinak neměly šanci na  přežití, natož něco výrazného změnit. A  mám také na mysli výrazný počet žen, ne jen 34 poslankyň vs. 166 poslanců, 14 senátorek vs. 67 senátorů a  3 ministryně vs.13 ministrů + 1 premiér.

Autorka neuvádí statistiku komunální úrovně a  přiznám se, že se mi ji nechtělo hledat. Snad jen

u nás v Hostinném z 21 členného zastupitelstva, kde je celkem 8 žen (což je více než 1/3), lze konstatovat, že tento poměr je více než příznivý.

Pominu úvahu a  přání, jak asi dopadnou naše komunální volby na podzim a jaká se ustanoví vláda či koalice na  naší radnici. Přesto, když už jsou tam zastoupeni 2 obři a to jsou jak je vidět pořádní řízci, lze jen doufat, že jejich maskulinita bude vyvážena trochou jiného vnímání světa a reality.

Snad by se slušelo, aby žen bylo letos zvoleno ještě více a  následně tyto ženy si vydobyly pozice přímo ve vedení města a byly tím více respektovány svým okolím, neboť jejich názory a  myšlenky dle mého názoru nepochybně mohou pomoci kvalitativnímu rozvoji našeho města.

Úspěšnou ruku při vhazování lístku přeje Karel Korba.

Z čeho mám ale upřímnou radost je, že i téma které navrhla v  našem městě „takzvaná opozice“ a  měla ho ve  svém volebním programu, přijala i „takzvaná koalice“ a  ukázala nám, že když je dobrá vůle, tak se naši zastupitelé dokáží společně na  něčem prospěšném domluvit.

Takže věřím, že i  téma jako je například: „multifunkční sportovně-kulturní areál na  bývalém koupališti“ na kterém se společně celá koalice shodla a  jednohlasně odsouhlasila (byť předtím smetla ze stolu přání a  vůli nemalé části našich občanů

rozhodnout se svobodně v  referendu a  to jak proti nebo pro), nezůstane jen jako jedna z  informací na  našich webových stránkách města Hostinného, ale že to bude další téma, které se společně dotáhne do zdárného konce, ve prospěch Těch, pro které tady, milí zastupitelé a radní“ jste a to jsou občané našeho města Hostinné.

Neboť jak je vidět, když se chce, tak to jde ☺A z toho mám opravdu upřímnou radost …

Aleš Pírek

UDĚLEJME Z KOMUNÁLNÍCH VOLEB REFERENDUM „Tak nám nevyhlásili referendum!“ 1.200 občanů

Hostinného se chtělo v referendu vyjádřit k tomu, zda chtějí či nechtějí, aby se město komplexně zabývalo drogovou problematikou a konečně nejen rozhodlo, ale i realizovalo přestavbu koupaliště na multifunkční sportovně-kulturní areál.

Sdružení Hostinné žije! a  SPLH předložilo návrh na  konání místního referenda současně s  konáním voleb do obecních zastupitelstev. Zastupitelé za KDU-ČSL a  jejich koaliční partneři se usnesli, že s  danými otázkami souhlasí, podpoří je, a  proto není nutné vyhlašovat referendum. Protidrogový plán se zavázali připravit do 31.12.2014. Pouze u koupaliště nedokázali

stanovit termín realizace. Takže nic závazného a takové usnesení může zastupitelstvo kdykoli zrušit. Realizace přestavby koupaliště je tedy znovu zastupitelstvem posvěcená a  schválená. Pokolikáté? Kolikrát si ještě vyslechneme z  vedení města, že realizace by byla hazardem s  městskými penězi a  prioritou se pak stane nějaká jiná investiční akce? Kolikrát se ještě v  tisku od  pana starosty dozvíme že: „Dozrál čas na koupaliště“.

Proto pojďme udělat z komunálních voleb referendum a  přijďte volit ty, kteří referendum sice připravili, ale stávající koalice ho šmahem smetla se stolu!

Dagmar Sahánková

Page 12: SPLH Volby 2014 v2 - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:542dc55d454d7.pdf.upl/OBČASNÍK... · si při čtení článku pana starosty řeknu: „Jakou drzost

Naším cílem je ve volebním období 2014-2018

1. Město pro život

• REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ

• rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit (dětská hřiště, skatepark,

sportoviště, bezpečné odpočinkové zóny pro seniory i matky s dětmi)

• podpora organizovaným spolkům zajišťující aktivní trávení volného času všech generací

• vybudování nového multifunkčního sportovně-kulturního areálu v místě

bývalého koupaliště s důrazem na co nejnižší provozní náklady

2. Otevřená komunikace radnice s občany

• vedení města bude otevřeně sdělovat své plány na investiční akce dříve,

než utratí za studie a projekty statisíce

• veškeré zápisy z jednání zastupitelstva budou dostupné na internetu

• detailní rozpočet včetně jeho čerpání bude dostupný na internetu - veškeré zápisy

z výběrových řízení, smlouvy a faktury za investiční akce dostupné na internetu

3. Spolupráce se soukromým sektorem

• aktivní a otevřená komunikace s podnikateli a zaměstnavateli

a jejich podpora ze strany města

4. Ekologický přístup k životnímu prostředí ve všech oblastech

• rozvoj a obnova městské zeleně

• zkvalitnění rekreační funkce příměstských lesů

5. Město bezpečné bez drog a hazardu

• strategie boje s drogovou problematikou

• zákaz hazardu v katastru města

www.prolepsihostinne.com

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ

VOLTEČÍSLO 6