19
DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie Waffen-SS je spojena se jmény, která získala svoji proslulost pro své mimoøádné èiny, a již to byly vynikající výkony na bojišti nebo spáchané nelidské zloèiny. Historie divize Das Reich není v tomto ohledu výjimkou. Panzer Div. Das Reich

SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

DAS REICH2. SS Panzer Division

Historie druhé divize SS 1939-45

Historie Waffen-SS je spojena se jmény, která získala svoji proslulost pro své mimoøádné èiny, a� již to byly vynikající výkony na bojišti nebo spáchané nelidské zloèiny. Historie divize Das Reich není v tomto ohledu výjimkou.

Panzer Div. Das Reich

Page 2: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Historie :

SS Verfügungstruppe : 9.1939 - 10.1939

SS Division Verfügungstruppe : 10.1939 - 4.1940

SS Division Deutschland : 4.1940 - 12.1940

SS Division (mot) Reich : 12.1940 - 5.1942

SS Division (mot) Das Reich : 5.1942 - 11.1942

SS Panzergrenadier Division Das Reich : 11.1942 - 10.1943

2. SS Panzer Division Das Reich : 10.1943 - 5.1945

Velení divize :

SS-Obergruppenführer Paul Hausser : 19.10.1939 - 14.10.1941

SS-Brigadeführer Wilhelm Bittrich : 14.10.1941 - 31.12.1941

SS-Brigadeführer Matthias Kleinheisterkamp : 1.1.1942 - 1.4.1942

SS-Gruppenführer Georg Keppler : 1.4.1942 - 15.2.1943

SS-Oberführer Herbert Ernst Vahl : 15.2.1943 - 18.3.1943

SS-Standartenführer Kurt Brasack : 18.3.1943 - 3.4.1943

SS-Gruppenführer Walter Krüger : 3.4.1943 - 1.11.1943

SS-Brigadeführer Heinz Lammerding : 1.11.1943 - 26.7.1944

SS-Obersturmbannführer Christian Tychsen : 26.7.1944 - 28.7.1944

SS-Standartenführer Otto Baum : 28.7.1944 - 23.10.1944

SS-Brigadeführer Heinz Lammerding : 23.10.1944 - 20.1.1945

SS-Standartenführer Karl Kreutz : 20.1.1945 - 4.2.1945

SS-Gruppenführer Werner Ostendorff : 4.2.1945 - 9.3.1945

SS-Standartenführer Rudolf Lehmann : 9.3.1945 - 13.4.1945

SS-Standartenfürher Karl Kreutz : 13.4.1945 - 8.5.1945

DAS REICH

Page 3: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Zøejmì nejvýznamnìjší dùstojník v historii Waffen-SS byl Paul Hauser, veterán I. svìt. války. V roce 1932 skonèil službu v armádì v hodnosti generálmajora,vstoupil do organizace vojenských veteránù. O dva roky pozdìji se stal pøíslušníkem SS Verfügungstruppen. Po dobytí Polska z plukù "Deutschland", "Germania" a "Der Führer" Paul Hausser zorganizoval jednotnou divizi, která nakonec obdržela oznaèení 2. tanková divize SS Das Reich. Pøi velení divizi v prùbìhu operace Barbarossa byl Hausser tìžce zranìn a pøišel o jedno oko. Velení divize po nìm pøevzal Willi Bittrich.

SS-Obergruppenführer Paul Hausser

Waffen-SS Panzer Division Das Reich byla nejsilnìjší nìmeckou divizí, jedna z "klasických" SS divizí. Pùvodnì známá jako SS-Verfüngstruppen (SS-VT) nebo jednotka pro "speciální úèely". SS-VT divize byla složena z nìkolika polovojenských praporù SS zkombinovaných v letech 1935 až 1938. V té dobì nebyl úèel SS-VT jasnì specifikován, protože obrana státu byla v rukou armády. SS-VT byla pro Himmlera zárukou pokraèujícího rùstu SS.

Pøesun tankù divize SS Das Reich zasnìženými lesy 250 km jihovýchodnì od Kyjeva -prosinec 1943.

Insignie - vlèí hák (Wolfsengel) jegermánský symbol, jehož pùvod sahá do støedovìku. V lidovém folklóru pøedstavoval druh pasti na vlky.

DAS REICH

Page 4: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Podobnì jako u Leibstandarte, vojáci SS-VT odpovídali nacistickým ideálùm arijské rasy a brali svoji roli velmi vážnì. Jako rasové, ideologické a vojenské elitì, Himmler oèekával od SSVT velké èiny – a oni více než splnili jeho pøání. Das Reich okamžitì získala reputaci za stateènost a zúèastnila se témìø všech hlavních nìmeckých ofenzív války, s výjimkou Norska a severní Afriky. Byla jedinou divizí SS, která se v listopadu 1941 zúèastnila útoku na Moskvu. Neustále rozšiøována a vybavována lepší výzbrojí, Das Reich prodìlala nejvìtší tažení historie. Ale reputace divize byla pokažena váleènými zloèiny a krutostmi. Spolu s divizí Wiking mìla tato divize nejvìtší reputaci ze všech hlavních bojových uskupení bìhem války. Bojovala extrémnì dobøe pod nejlepšími a energickými veliteli, které Nìmecko mìlo. Muži jako Paul Hausser, který byl tvùrcem formací Waffen-SS a velitelem divize na poèátku války, Fritz Klingenberg, Werner Ostendorff a Otto Weidinger byli nejlepšími veliteli, kteøí stáli za úspìchy této divize. Na východní frontì získala vynikající reputaci a velitelé Rudé armády byli též zaujati výkony divize, úèastnící se prùniku na Moskvu a obranné bitvy pod Moskvou, znovudobytí Charkova a bitvy u Kursku. Na Západì bojovali se Spojenci v Ardenách a nakonec u Budapešti. Logicky by tato divize mìla mít èíslo 1, protože byla první divizí SS. Ale když se stal pluk Leibstandarte SS "Adolf Hitler" divizí, získala tato strážní formace èíslo 1. U vzniku 2. SS Division byla potøeba NSDAP získat absolutnì politicky loajální formaci pro podporu policie a proti pøípadnému pøevratu proti Hitlerovi. Její pùvod je ve formaci SS Standarte "Deutschland", která byla vytvoøena z bavorských Allgemeine SS a policejních jednotek. Druhá Standarte "Germania" byla zformována v srpnu následujícího roku pod velením Wilhelma Bittricha a tøetí "Der Führer" byla zformován ve Vídni v bøeznu 1938. "Deutschland" a "Germania" byly rozšíøeny do velikosti pluku se tøemi prapory pro službu u SS-VT. SS-VT mìla vlastní generální štáb pod velením Paula Haussera. Ten vytvoøil v øíjnu 1939 motorizovanou SS Verfügungs Division, soustøedìním polovojenských policejních jednotek SS. Ještì pøedtím se zúèastnily malé jednotky ze tøí Standarte invaze do Polska, Deutschland jako èást Kampfgruppe Kempf, Germania jako èást 14. Armee a zbytek jako èást 3. Armee.

Granátníci Das Reich s tìžkým kulometem MG34 - poèátek operace Barbarossa- èervenec 1941.

DAS REICH

Page 5: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Chvilka odpoèinku a osvìžení - východní fronta, léto 1941.

Dne 10. kvìtna 1940 zaèala operace Fall Gelb - útok na západ. V sestavì 18. armády je zaøazena i divize SS - Verfügungs, pøekroèila øeku Másu a spolu s výsadkovými jednotkami dobyla Rotterdam a Haag. Pluk Der Führer, tvoøící pøedvoj 18. armády absolvoval svùj bojový køest. V dubnu 1941 Nìmci zahájili operaci "Marita" s cílem obsadit Balkán. Divize Das Reich byla dislokována u 12. armády jejíž vìtší èásti se nacházely na balkánském území. Zde se velitel 2. roty prùzkumného motocyklového praporu SS - Hauptsturmführer Fritz Klingenberg spolu s deseti muži zmocnil po neoèekávaném výpadu a lsti Bìlehradu, což uspíšilo ukonèení balkánského tažení po 12 dnech. Za tento èin získal Rytíøský køíž.

Již od poèátku operace Barbarossa byla divize Das Reich, zdržující se v prostoru na západ od Brestu Litevského, zaèlenìna do skupiny armád Støed pod vedením polního maršála Fedora von Bocka. Po urputných bojích u Minska, Kyjeva a Smolenska se vojáci divize Das Reich ocitli pøed branami Moskvy a 1. rota motocyklového praporu ovládla Lenino, pøedmìstí vzdálené 17 km od støedu mìsta. Po ústupových a zadržovacích bojích v zimì 1941/1942, kdy nìkteré jednotky divize musely být zrušeny, byla koncem února divize Das Reich odvelena do zálohy, aby v bøeznu zaujala pozice podél øeky Volhy a èelila sovìtské ofenzívì.

DAS REICH

Page 6: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Kulometné stanovištì s MG34 pod železnièním vagonem - východní fronta, léto 1941.

V létì 1942 se divize vrátila do Nìmecka, aby prošla reorganizací. Pluk Der Führer byl plnì motorizován, prùzkumný prapor vymìnil své motocykly za lehké obojživelné automobily Schwimmwagen a stal se 1.praporem novì zformovaného pluku Langemarck, který byl koncem roku rozpuštìn a 1.prapor se tak stal samostatnou prùzkumnou jednotkou. Druhou polovinu roku 1942 strávila divize ve Francii.

V lednu 1943 byla divize opìt pøesunuta na východní frontu, aby pomohla skupinì armád Jih odrazit ofenzívu Sovìtù. V prùbìhu února a bøezna se v okolí mìsta Charkova a mìstì samotném odehrály tuhé boje a koneènì 15. bøezna bylo mìsto opìt obsazeno. Bìhem bojové pøestavby byla jednotka reorganizována a pøipravena na akci Citadela. Divize Das Reich zaujala pozice na pravém køídle u Belgorodu. I pøes dílèí úspìchy byla ofenzíva zastavena a divize odvelena k øece Mius, kde se v rámci sboru støetla se silnými sovìtskými jednotkami. V polovinì srpna se divize vrátila do Charkova. Odtud ustoupila na západní bøeh Dnìpru, poté do Kyjeva a v prosinci již divize nebyla schopna plnit funkce plnohodnotné bojové jednotky a reorganizovala se. Po celou zimu 1943-44 vedli vojáci bojové skupiny ústupové boje a v bøeznu 1944 si zbývající vojáci museli probojovat cestu z obklíèení. Dne 8.dubna 1944 vojáci bojové skupiny Das Reich definitivnì opustili linii východní fronty a pøesunuly se do Toulouse, v jihozápadní Francii. Po doplnìní se Das Reich stala plnohodnotnou tankovou divizí s více než 15 000 vojáky a 200 obrnìnými vozidly.

Tank Pz.Kpfw VI Tigerdivize Das Reich - operaceZitadelle, èervenec 1943.

DAS REICH

Page 7: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Tìžcí obrnìnci Tiger divize Das Reich - východní fronta, Kursk 1943.

V dobì vylodìní vojsk Spojencù se divize nacházela ve vzdálenosti 750 km od pobøeží Normandie. Pokud by se tato divize vèas dostala do blízkosti invazních pláží, mohli její mohutné síly zvrátit vývoj situace. Dne 7. èervna pøišel rozkaz pøesunu a potlaèení odbojových skupin mezi Tulle a Limoges. Pøesun byl obtížný kvùli sabotážím a nièením železnièní trasy a zvláštì pak pøi bojích s partyzány. Dne 10. èervna 1944 velitel divize SS - Gruppenführer Heinz Bernard Lammerding koneènì obdržel od OKW rozkaz k pøesunu na pomoc jednotkám bojujícím proti invazním vojskùm. Stejnì jako na východní frontì sloužily pluky a prapory divize Das Reich i na západì jako "požární sbory" vysílané na nejvíce ohrožená místa bojiš�, Caen, Villers-Bocage, Saint Lo, Percy, Mortain. V prùbìhu ústupových bojù uskuteènila divize rozhodné protiútoky a v oblasti u Falaise, kde Spojenci obklíèili poèetné nìmecké vojsko. Jednotce se podaøilo vybojovat prùchod pro tisíce vojákù, kterým hrozilo obklíèení.

Dne 11. záøí 1944 divize dorazila k Západnímu valu a obsadila 15 km široký sektor mezi Brandscheidem a Leidebornem. V polovinì øíjna se divize pøesunula do Saurlachu, kde se zabývala výcvikem nových vojákù a byla doplnìna novou výzbrojí. Situace ve válèící Evropì se vyvíjela jasnì v neprospìch Nìmecka, Hitler se však ještì jednou pokusil vývoj na západní frontì zvrátit. Divize Das Reich mìla opìt tvoøit pøedvoj útoèných sil, v tzv. ardenské zimní ofenzívì v prosinci 1944. Po neúspìchu ofenzívy se divize dále zúèastnila nezdaøeného pokusu o vypuzení Rudé armády z prostoru maïarského jezera Balaton. Dne 9. kvìtna bojová skupina Der Führer dorazila do Rokycan, kde se vzdala 2. americké pìší divizi. Zbytek divize Das Reich kapituloval nedaleko Drážïan.

Granátníci na transportérech Sd.Kfz 251- Ukrajina 1943.

Støední tanky Pz.Kpfw IV - Ukrajina 1943.

DAS REICH

Page 8: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

SS-Panzer Regiment 2 "Das Reich" - východní fronta, Kursk 1943.

1.41-3.41

10.417.41-9.41

5.41-6.41

4.41

6.425.423.42-4.422.421.4211.41-12.41

3.434.43

2.4312.42-1.439.42-11.42

2.44-3.441.4412.4311.4310.439.438.437.435.43-6.43

11.4410.449.448.447.445.44-6.444.44

5.454.452.45-3.451.4512.44

XXXXI

III

XXVIIXXXXVIVIXXXXVIXXXXLXVIIXXXXVIreorganizaceXXXXI

záloha OKHII. SSreorganizacezálohaSS PanzerkorpszálohazálohaSS Panzerkorpsreorganizace

reorganizaceLXVII. SSII. SSLXXXIVzálohaI. SSLXXXVIXXXXVIIIXXXXIIXXXXVIIIXXIV

---II. SSreorg./zálohaII. SSzáloha

9.Armee

9.Armee9.Armee4.Panzergruppe4.Panzergruppe4.Panzergruppe2.PanzergruppeBdE12.Armee1.Armee

8.Armee4.Panzer ArmeeCharkov---Kempf4.Panzer ArmeeOKH---15.Armee9. Armee

7.Armee7.Armee5.Panzer Armee7.Armee---1.Armee4.Panzer Armee4.Panzer Armee4.Panzer Armee8.Armee

------BdE4.Panzer Armee6.Panzer Armee6.Panzer Armee6.Panzer Armee

MitteMitteMitteMitteMitteMitteMitte------D

MitteSüdSüdBOB West---BBBBDDDSüdSüdSüdSüdSüdSüdSüdSüdSüdSüdBDDMitte Ržev

RževRževRževMožajskMoskvaVjazmaSmolensk, KyjevWehrkreis XVIIJugoslávieFrancie

Kyjev, FastowDnìprPoltavaStalinoBelgorodCharkovCharkovCharkovJižní RuskoRennesRennes

ÈechyMaïarskoMaïarskoArdenyArdenyPaderbornEifelEifelNormandieNormandieToulouseToulouseToulouseVinnicaŽitomir

Nasazení divize v prùbìhu 2. svìtové války

Období Sbor Armáda Skupina armád Dislokace

DAS REICH

Page 9: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Tiger v ulicích Charkova - duben 1943.

Složení SS-Panzer Division Das Reich v letech 1943-1945

SS-Panzer Regiment 2 „Das Reich“ SS-Panzergrenadier Regiment 3 „Deutschland“SS-Panzergrenadier Regiment 4 „Der Führer“ SS-Panzer Artillerie Regiment 2 SS-Kradschützen Bataillon 2 SS-Sturmgeschütz Abteilung 2 SS-Aufklarungs Abteilung 2 SS-Panzerjäger Abteilung 2 SS-Flak Abteilung 2 SS-Panzer Pionier Abteilung 2SS-Nachrichten Abteilung 2 SS-Wirtschafts Bataillon 2 SS-Nachschub Abteiung 2 SS-Instandsetzungs Abteilung 2 SS-Sanitäts Abteilung 2 SS-Feldgendarmerie Truppe 2 SS-Feldpostamt 2 SS-Kriegsberichter Zug 2

Operace Barbarossa - èervenec 1941.

Pancéøový granátníci SS Das Reich v ulicích Charkova - bøezen 1943.

Paul Hausser poblíž Charkova - bøezen 1943.

DAS REICH

Page 10: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Pancéøový granátníci SS Das Reich na tanku Tiger - východní fronta, zima 1943-44.

Palebná síla divize Das Reich

Divize SS byly vyzbrojeny pozoruhodnou škálou výzbroje, ruèními zbranìmi poèínaje a tìžkými dìly konèe. Das Reich v tomto ohledu nebyla výjimkou, po své reorganizaci na granátnickou a posléze tankovou divizi se v její výzbroji objevily i tanky. Stojí za pozornost, že i když se o divizích SS traduje, že byly výbornì vyzbrojenými elitními jednotkami, èerstvì vytvoøené divize LSSAH, SS-VT a Totenkopf do prvních bojù vyjíždìly mimoøádnì špatnì vybavené, což bylo dáno odporem armády vùèi zvìtšování jednotek Waffen-SS. Až poté, co pùvodní divize Waffen-SS v prùbìhu krutých bojù v zimì 1941-42 v Sovìtském svazu prokázaly své bojové schopnosti, mohly poèítat s dodávkami nejlepší moderní výzbroje. I poté však byly pøednostnì zásobovány jen elitní divize, jako Das Reich, Leibstandarte, Totenkopf, Wiking a Hitlerjugend.

Pistole

P-08 Parabellum - ráže 9mm, zásobník 8 nábojù, hmot. 0,877kg, støela 320m/sP-38 Walther - ráže 9mm, zásobník 8 nábojù, hmot. 0,960kg, støela 350m/sWalther PP - ráže 9mm, zásobník 8 nábojù, hmot. 0,682kg, støela 290m/sWalther PPK - ráže 9mm, zásobník 7 nábojù, hmot. 0,568kg, støela 280m/sPistole P38(T) - ráže 9mm, zásobník 8 nábojù, hmot. 0,909kg, støela 296m/s

Samopaly

MP 28 - ráže 9mm, zásobník 32 nábojù, hmot. 5,2kg, kadence 350-450 ran/min.MP 35 - ráže 9mm, zásobník 24 (32) nábojù, hmot. 4,7kg, kadence 650 ran/min.MP 40 - ráže 9mm, zásobník 32 nábojù, hmot. 4,1kg, kadence 500 ran/min.

Pušky

Karabiner MAUSER 98K - ráže 7,92mm, zásobník 5 nábojù, hmot. 3,9kg, støela 755m/sSturmgewehr StG 44 - ráže 7,92mm, zásobník 30 nábojù, hmot. 5,2kg, støela 650 m/s

DAS REICH

Page 11: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Pancéøový granátníci divize Das Reich - Ardeny, prosinec 1944.

Kulomety

MG 34 - ráže 7,92mm, náb.pás 50 nábojù, hmot. 11,5kg, kadence 800-900 ran/min.MG 42 - ráže 7,92mm, náb.pás 50 nábojù, hmot. 11,5kg, kadence 1550 ran/min.MG 30 - ráže 7,92mm, zásobník 30 nábojù, hmot. 11,5kg, kadence 500 ran/min.

Protitankové pušky

Panzerbüchse PzB39 - ráže 7,92mm, hmot. 12,6kg, prùbojnost 25mm na 300m

Protitankové kanony

PaK 36 - ráže 37mm, hmot. 328kg, dostøel 7000m, prùbojnost 38mm na 365mPaK 38 - ráže 50mm, hmot. 1000kg, dostøel 2650m, prùbojnost 100mm na 750mPaK 40 - ráže 75mm, hmot. 1425kg, dostøel 7680m, prùbojnost 98mm na 2000m

Ruèní protitankové zbranì

Panzerfaust 30 - dostøel 30m, hmot. 5,2kg, prùbojnost 200mmPanzerfaust 60 - dostøel 60m, hmot. 6,8kg, prùbojnost 200mmPanzerschreck RPzB54 - dostøel 150m, hmot. 11kg, prùbojnost 160mm na 150m

Minomety

Granatwerfer leGrW 36 - ráže 50mm, hmot. 14kg, dostøel 520mGranatwerfer sGrW 34 - ráže 81,4mm, hmot. 56,7kg, dostøel 2400m

Pìchotní kanony

Støední tank Pz.Kpfw IV - nejpoèetnìjší tahounnìmeckých tankových divizí.

leichte Infanteriegeschütz 75mm leIG 18 - ráže 75mm, hmot. 400kg, dostøel 3550mschwere Infanteriegeschütz 150mm sIG 33 - ráže 150mm, hmot. 1750kg, dostøel 4700m

Polní dìla a houfnice

ès.houfnice vz.14/19 100mm leFH 14/19(T) - ráže 100mm, hmot. 1505kg, dostøel 9970mleichte Feldhaubitze 105mm leFH 16 - ráže 105mm, hmot. 1955kg, dostøel 12325mschwere Feldhaubitze 150mm sFH 18 - ráže 150mm, hmot. 5512kg, dostøel 13325mschwere Kanone 105mm K-18 - ráže 105mm, hmot. 5624kg, dostøel 19075m

DAS REICH

Page 12: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Stíhaè tankù Sturmgeschütz III Ausf.G

Sd.Kfz 251 - obrnìný polopásový transportér pìchoty - východní fronta 1942.

Protiletadlové kanony

FlaK 38 - ráže 20mm, hmot. 420kg, dostøel 2200m, kadence 420-480 ran/min.FlaK 36 - ráže 37mm, hmot. 1550kg, dostøel 4800m, kadence 160 ran/min.FlaK 43 - ráže 37mm, hmot. 1392kg, dostøel 4800m, kadence 420-480 ran/min.FlaK 41 - ráže 50mm, hmot. 3000kg, dostøel 3000m, kadence 180 ran/min.FlaK 18 - ráže 88mm, hmot. 5150kg, dostøel 8000m

Osobní automobily

Pkw.K1 Kübelwagen Type 82 - lehký vojenský osobní automobilPkw.K2s Schwimmwagen Type 166 - obojživelný osobní automobil

Obrnìná bojová vozidla (Sd.Kfz)

Sd.Kfz 222 leichte Panzerspähwagen 2cm (4x4)osádka: 3 hmotnost 5 300kg motor: benzinový Horch 3,5 l výkon 75hpvýzbroj: 20mm kanon KwK 30 L/55, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 251 mittlere Schützenpanzerwagen (mSPW)osádka: 2+výsadek hmotnost 8 500kg motor: Maybach HL42 výkon 100hpvýzbroj: 2x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 251 v zimní kamufláži.

DAS REICH

Page 13: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Tank Pz.Kpfw III - východní fronta 1942. Tanky Panther - východní fronta 1943.

Pz.Kpfw III Ausf.M (Sd.Kfz 141/1)osádka: 5 hmotnost 22 300kg motor: Maybach HL120 výkon 300hpvýzbroj: 50mm kanon KwK 39 L/60, 2x kulomety MG 34 ráže 7,92mm

Pz.Kpfw IV Ausf.H (Sd.Kfz 161/2)osádka: 5 hmotnost 25 000kg motor: Maybach HL120 výkon 300hpvýzbroj: 75mm kanon KwK 40 L/48, 2x kulomety MG 34 ráže 7,92mm

Pz.Kpfw V Panther Ausf.A (Sd.Kfz 171)osádka: 5 hmotnost 45 500kg motor: Maybach HL230 P30 výkon 700hpvýzbroj: 75mm kanon KwK 42 L/70, 2x kulomety MG 34 ráže 7,92mm

Pz.Kpfw VI Tiger I Ausf.E (Sd.Kfz 181)osádka: 5 hmotnost 55 000kg motor: Maybach HL230 P45 výkon 700hpvýzbroj: 88mm kanon KwK 36 L/56, 2x kulomety MG 34 ráže 7,92mm

Detail vìže tanku Panzer IV,nejvíce nasazovaného strojena východní frontì.

Tanky

DAS REICH

Page 14: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Tìžký tank Königstiger - Maïarsko 1945.

Kolona stíhaèù Sturmgeschütz III - východní fronta 1942.

Pz.Kpfw VI Tiger II Ausf.B "Königstiger" (Sd.Kfz 182)osádka: 5 hmotnost 69 800kg motor: Maybach HL230 P30 výkon 700hpvýzbroj: 88mm kanon KwK 43 L/71, 2x kulomety MG 34 ráže 7,92mm

Königstigery poblíž Caen - Francie 1944.

Stíhaèe tankù

Sturmgeschütz III Ausf.Gosádka: 4 hmotnost 23 900kg motor: Maybach HL120 výkon 300hpvýzbroj: 75mm kanon StuK 40 L/48, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 131 Marder IIosádka: 4 hmotnost 11 000kg motor: Maybach HL62 výkon 140hpvýzbroj: 75mm kanon PaK 40 L/46, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 138M Marder IIIosádka: 4 hmotnost 10 100kg motor: Praga AC výkon 150hpvýzbroj: 75mm kanon PaK 40 L/46, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

DAS REICH

Page 15: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Znièený stíhaè tankù Jagdpanther - Nìmecko 1945.

Sd.Kfz 162 Jagdpanzer IVosádka: 4 hmotnost 25 800kg motor: Maybach HL120 výkon 265hpvýzbroj: 75mm kanon PaK 39 L/48, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 173 Jagdpantherosádka: 5 hmotnost 45 500kg motor: Maybach HL230 P30 výkon 700hpvýzbroj: 88mm kanon PaK 43 L/71, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Samohybné dìlostøelectvo

Sd.Kfz 124 Wespeosádka: 5 hmotnost 11 000kg motor: Maybach HL62 výkon 140hpvýzbroj: 105mm houfnice leFH 18/2, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Sd.Kfz 165 Hummelosádka: 5 hmotnost 24 000kg motor: Maybach HL120 výkon 300hpvýzbroj: 150mm houfnice sFH 18/1, 1x kulomet MG 34 ráže 7,92mm

Stroje Hummel a StuG III divizeDas Reich - východní fronta 1943.

DAS REICH

Page 16: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

Chronologie událostí a nasazení divize DAS REICH :

3.1935: SS-VT zformována z èet Politische Bereitschaften.9.1935: SS-Standarte Deutchland; umístìná v Mnichovì, obdržela svoji standardu na Reichsparteitagu.9.1936: SS-Standarte Germania; umístìná v Hamburku, obdržela standardu na sjezdu NSDAP v Nürnbergu.9.1938: SS-Standarte Der Führer; umístìná ve Vídni, obdržela standardu na Reichsparteitagu.9.1939: 1.: Nìmecko zaútoèila na Polsko. Deutchland Regiment a SS-VT prùzkumný a dìlostøelecký prapor se zúèastnily tažení jako èást Kampfgruppe Panzer-Verbände Ostpreussen nebo Panzer Division Kempf; Germania Regiment sloužil pod 14. Armee.10.1939: 9.: SS-VT Division oficiálnì vytvoøena spojením Standarte, velitel divize Paul Hausser.3.1940: Poprvé oficiálnì užit termín Waffen-SS.5.1940: 10.: Nìmecko zaútoèilo na Francii, boje v Rotterdamu a Zeelandu, Holandsko12.: Divize zaútoèila na skupinu holandských vojákù a bìhem pøestøelky byl zranìn generál Luftwaffe Kurt Student, který vyjednával o jejich kapitulaci.6.1940: Boje v Belgii, Francii, postup na Paøíž a až k hranicím Španìlska.14.: Paøíž kapituluje.17.: 30.000 francouzských zajatcù.22.: Francouzi zastavují palbu.24.: Francie kapituluje.7.1940: Okupaèní služba, Francie.19.: Georg Keppler, Paul Hausser a Sepp Dietrich obdrželi Rytíøský køíž na oslavì vítìzství v Reichstagu, Berlín.8.1940: Umístìní u Biskajského zálivu.9.-11.1940: Okupaèní služba, Vesol, Francie.12.1940: SS-VT Regiment Germania vyjmut k zformování divize Germania (Wiking), SS-Totenkopfstandarte SS-Infanterie Regiment 11 zaujal její místo, jméno jednotky krátce zmìnìno na SS-Division Deutschland. 1.1941: Okupaèní služba, Francie.28.: Divize pøejmenována na SS-Division Reich (mot.).2.1941: Okupaèní služba, Francie.3.1941: Divize umístìna v Rumunsku v pøípravì útoku na Øecko a Jugoslávii.4.1941: 6.: Invaze do Jugoslávie, dùstojník Das Reich Fritz Klingenberg (s 10 muži!) dobyl Bìlehrad.28.: Britské jednotky v Øecku kapitulovali.5.1941: Doplnìní v Rakousku, pøesun do Polska k pøípravám pro operaci Barbarossa. 6.1941: 22.: Operace Barbarossa - Das Reich umístìna u Armee Gruppe Mitte. Síla divize: 19.000.7.1941: Boje ve støedním Rusku.2.: Dosaženo Beresivo.10.: Boje o Jelòu na øece Desna.14.: Dosažen Gorkij.8.1941: 1.-8.: Boje v Rusku, støední sektor, divize odráží protiútok Sovìtù u Jelni.8.-31.: Doplnìní u Smolenska.

DAS REICH

Page 17: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

9.1941: Boje v Rusku, støední sektor.4.: Dobyta Sosnica.26.: Dobyt Kyjev a zajato 665.000 sovìtských vojákù!10.1941: Boje v Rusku, støední sektor.14.: Regiment 11 rozpuštìn a jeho pøíslušníci zaøazeni do Der Führer a Deutschland.15.: Po tìžkém boji dobyto Borodino.19.: Možajsk, 49 mil od Moskvy.11.1941: Boje v Rusku, støední sektor: Smolensk, Priluki, Moskva, ztráty 7.000 - 60% bojové síly.12.1941: Obranné boje: Istra, Rusa, Ržev; operace Taifun.2.: 20 mil od Moskvy.5.: Operace Taifun konèí, sovìtský generál Žukov zaèíná protiútok u Moskvy.1.1942: Obranné boje: Istra, Rusa, Ržev.12.: Zimní postavení u Gžatsku, odražen sovìtský protiútok.23.: Der Führer Regiment pøidìlen SS-Brigade Schuldt.29.: Der Führer Regiment stav: 29 mužù.2.-3.1942: Obranné boje: Istra, Rusa, Ržev; ztráty jednotky 4.000 mužù.4.1942: Doplnìní v Nìmecku a Francii; pøestavba na Panzergrenadier Division; èást divize Kampfgruppe Ostendorf zùstala ve Rževu. 20.: SS-Infanterie Regiment 11 pojmenován èestným titulem Langermarck.5.1942: Doplnìní, Nìmecko.6.1942: Doplnìní Nìmecko, Kampfgruppe Ostendorf pøipojena k divizi.7.1942: Doplnìní Nìmecko.8.-9.1942: Okupaèní služba, severozápadní Francie.10.1942: Okupaèní služba, Francie; divize pøejmenována na SS-Panzer-Grenadier-Division. 11.1942: Okupaèní služba, Francie.27.: Èást divize umístìna v Toulonu k zabránìní odplutí francouzské flotily.12.1942: Okupaèní služba, severozápadní Francie.1.1943: Okupaèní služba, severozápadní Francie.2.1943: Tìžké boje, Charkov.

Tanky Panzer IV divize Das Reich za bojù v Ardenách, jako souèást 2. SS Panzerkorps - Belgie, prosinec 1944.

DAS REICH

Page 18: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

11.1943: 6.: Das Reich se stahuje z Kyjeva.12.1943: Obranné boje Mius, západnì od Charkova, Dnìpr, Kyjev, Žitomir. 2.1944: Kampfgruppe Lammerding zùstává na Východì, zbytek divize ve Francii k doplnìní.3.1944: Protipartyzánské operace, Francie.5.1944: Kampfgruppe Lammerding pøesunuta do Francie.6.1944: 6.: Invaze v Normandii, jednotka umístìna u Cahours nedaleko Bordeaux.9.: Divize je na pøesunu do Normandie nìkolikrát napadena francouzským hnutím odporu. Vyproš�uje nìmeckou posádku v Tulle a vìší 99 civilistù v Tulle v odvetu za smrt 40 nìmeckých vojákù.10.: Masakr v Oradouru: 2 dùstojníci, SS-Sturmbannführer Kampfe a SS-Obersturmführer Gerlach jsou zajati partyzány. Gerlach prchá a pøivolává vojáky. Kompanie pod velením SS-Sturbannführer Diekmana prohledá vesnici a zmasakruje 642 civilistù vèetnì 207 dìtí a zapaluje vesnici. 7.1944: Tìžké boje Coutrances, St. Lo, Percy, Mortain.25.: Prùlom Amerièanù u St. Lo.8.1944: Divize ustupuje pøes Rousen a St. Vith k nìmeckým hranicím.6.: Útok na Avranches.16.: Obklíèení u Falaise.20.: Prùnik z kapsy.25.: Ústup k Vitmoutiers.26.: Der Führer Regiment má 120 mužù. 9.1944: 1.: Síla divize: 450 mužù, 15 tankù.10.-11.1944: Divize umístìna v oblasti Schnee Eifel.12.1944: Tìžké boje v Ardenách, divize èástí II. SS Panzerkorps.16.: Zaèíná ofenzíva v Ardenách; II. SS-Panzer Korps (Das Reich a Hohenstaufen) jsou urèeny k prùlomu amerických linií a dosažení Antverp.1.1945: Ardenská ofenzíva selhává.

8.1943: Obranné boje na øece Mius, západnì od Charkova, Dnìpr, Kyjev, Žitomir; jednotka pøejmenována na SS-Panzer-Division Das Reich.13.: Charkov22.: Divize stažena z Charkova.9.-10.1943: Obranné boje Mius, západnì od Charkova, Dnìpr, Kyjev, Žitomir.10.1943: 2. Kompanie schwere SS-Artillerie Abteilung 102 (502) pøidìlena divizi do 4.1944.

15.: Paul Hausser se rozhodl pro ústup z Charkova, navzdory Hitlerovu rozkazu.19.2.-1.3.: SS-TK a Das Reich útoèí na sovìtskou 6. armádu.3.1943: Tìžké boje o Charkov, SS Panzer Korps (LSSAH, Das Reich a SS-TK) dobývají Charkov. 18.: SS-Panzer Korps dobývá Bìlgorod.4.1943: Nìkteøí dùstojníci divize pøidìleni k III. SS Panzer Korps.5.1943: Kradschützen Batallion Langemarck pøesunut k SS-Sturmbrigade Langemarck.6.1943: Pøeskupení, odejmut SS-Infanterie-Regiment Langemarck.7.1943: Èást II. SS Panzer Korps pøidìlena k operaci Zitadelle; tìžké boje Bìlgorod, Prochorovka; divize posílena o samostatnou brigádu tankù Panther (SS-Panther Brigade).5.: Operace Zitadelle zaèíná.6.: Dür Fuhrer Regiment postupuje 40 km.10.: Das Reich proniká 80 km do Kurského výbìžku.13.: Hitler zrušil Zitadelle.

DAS REICH

Page 19: SS DAS REICH - media0.webgarden.namemedia0.webgarden.name/files/media0:51e04783c5f4d.pdf.upl/SS DAS... · DAS REICH 2. SS Panzer Division Historie druhé divize SS 1939-45 Historie

3.1945: 5.: Zaèíná operace Jarní probuzení.13.: Postup je zastaven Sovìty a bahnem.14.: Hitler, rozzuøen selháním útoku u Platensee, pøikazuje divizím SS LSSAH, Das Reich, Totenkopf a Hohenstaufen sejmout èestné rukávové pásky, velitel 6. SS Panzer Armee Sepp Dietrich odmítá tento rozkaz.16.: Sovìtský protiútok.4.1945: Divize pøesunuta do Rakouska, tìžké boje ve Vídni a Èeskoslovensku.13.: Rusové dobývají Vídeò, Das Reich absolvuje tìžké boje u mostu Florisdorf.15.: Èást divize bojuje západnì od mìsta.5.1945: 6.: SS-Obersturmbannführer Otto Weidinger, velitel Der Führer Regiment, zachraòuje zranìné nìmecké vojáky a civilisty z Prahy pøed útoky Sovìtù a Èechù. Vede kolonu 1.000 vozidel k americké linii u Rokycan.8.: Divize kapituluje pøed Amerièany.

2.1945: Divize pøesunuta do Maïarska, tìžké boje u Stuhlweissenburgu.

Stroje StuG III bìhem operace Jarní probuzení - Maïarsko 1945.

Poskytnutí vody zranìnému... Koneèná fáze boje divize Das Reich - Rakousko 1945.

DAS REICH