STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Embed Size (px)

Text of STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 • Na temelju lanka 8. stavka 4. podstavka 2. Zakona o knjinicama ("Narodne novine", broj

  105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), na prijedlog Hrvatskog knjininog vijea, ministar znanosti,

  obrazovanja i sporta donosi

  STANDARD ZA KOLSKE KNJINICE

  OPE ODREDBE

  lanak 1. Ovim standardom odreuju se minimalni uvjeti u pogledu knjinine grae, knjininog

  osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti kolskih knjinica u osnovnim kolama,

  srednjim kolama, umjetnikim kolama i uenikim domovima te se utvruju struni kriteriji

  i mjerila za promicanje kvalitete knjinine djelatnosti.

  lanak 2.

  kolska knjinica je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno sredite kole.

  Sadraj kolske knjinice ini organizirana zbirka knjine i neknjine grae koja, uz

  mogunost pristupa elektronikim izvorima informacija i struni rad knjininog osoblja,

  slui zadovoljavanju informacijskih, obrazovnih, strunih i kulturnih potreba korisnika.

  Program kolske knjinica sastavni je dio kolskog kurikula i ukljuen je u nastavni proces i

  uenje.

  DJELATNOST I ZADAE KOLSKE KNJINICE

  lanak 3.

  Djelatnost kolske knjinice ostvaruje se kao:

  - odgojno-obrazovna djelatnost

  - struna knjinina djelatnost

  - kulturna i javna djelatnost.

  Zadae kolske knjinice su:

  - promicanje i unapreivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada

  - stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za uenje

  - poticanje itanja

  - provoenje programa knjinino-informacijske pismenosti

  - prikupljanje, obrada, omoguavanje koritenja i pristupa svim izvorima informacija i znanja

  na tradicionalnim i novim medijima

  - pomo uenicima u uenju, poticanje istraivakog i stvaralakog duha te kritikog

  miljenja

  - pomo uenicima s posebnim potrebama: rad s uenicima s tekoama u itanju i pisanju,

  slijepima i slabovidnima, rad s darovitim uenicima te rad s uenicima pripadnicima

  nacionalnih manjina, u suradnji s pojedinim strunim slubama, ostalim strunim

  suradnicima, uiteljima, nastavnicima i odgajateljima

  - poticanje odgoja za demokraciju

  - razvijanje svijesti o vrijednostima zaviajne i nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti

  i znanosti

 • - stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi

  - sudjelovanje u kolskim projektima

  - poticanje duhovnog ozraja kole

  lanak 4.

  kolska knjinica moe aktivno sudjelovati u poticanju suradnje obrazovnih institucija irom

  Europe, mobilnosti sudionika obrazovnog procesa, razvijanju tolerancije i multikulturalnosti,

  te istovremenom pripremanju korisnika za uspjeno sudjelovanje na europskom tritu rada

  Odgojno-obrazovna djelatnost

  lanak 5.

  Odgojno-obrazovna djelatnost kolske knjinice obuhvaa rad s uenicima, uiteljima,

  nastavnicima, strunim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i roditeljima te planiranje i

  programiranje odgojno-obrazovnog rada.

  lanak 6.

  Rad s uenicima obuhvaa:

  - organizirano i sustavno upuivanje i pouavanje uenika o radu i koritenju kolske

  knjinice

  - razvijanje italakih sposobnosti uenika, te stvaranje i njegovanje itateljskih navika

  - upuivanje u nain i metode rada na istraivakim zadaama uz upotrebu izvora informacija

  na razliitim medijima, pouavanje za samostalno uenje

  - pouavanje uenika informacijskoj pismenosti

  - organizacija nastavnih sati u knjinici i izvan nje u svrhu realizacije programa knjininog

  odgoja i obrazovanja

  - organizacija i sudjelovanje u provedbi kolskih projekata i programa

  - razvijanje kompetencije uenje uenja.

  lanak 7.

  Suradnja s uiteljima, nastavnicima, strunim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i

  roditeljima obuhvaa:

  - timski rad na pripremi i provedbi nastavnih sati i radionica

  - timski rad na pripremi i provedbi kolskih projekata

  - mentorski rad s pripravnicima

  - sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu i izradi razvojnog plana kole kad je u taj plan

  ukljuena djelatnost kolske knjinice

  - suradnju sa strunim vijeima unutar kole

  - suradnju s roditeljima u svrhu unaprjeenja rada kolske knjinice

  lanak 8.

  Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada obuhvaa:

  - izradu godinjeg plana i programa rada kolske knjinice i pisanje godinjeg izvjea o radu

  - rad na usklaenju s godinjim planom rada kole i ukljuivanje kolske knjinice u kolski

 • kurikul

  - pripremanje za provoenje odgojno-obrazovne djelatnosti, izvannastavnih i izvankolskih

  aktivnosti

  - mjeseno, tjedno i dnevno planiranje i programiranje.

  Struna knjinina djelatnost

  lanak 9. Struna knjinina djelatnost obuhvaa:

  - utvrivanje potreba korisnika i izrada deziderate

  - nabavu knjine i neknjine grae

  - osiguranje dostupnosti i koritenja knjinine grae i izvora informacija

  - izgradnju, strunu i tehniku obradu fonda te zatitu knjinine grae

  - izradu potrebnih informacijskih pomagala (bilteni prinova, bibliografije, letci..)

  - kvantitativno i kvalitativno vrednovanje rada kolske knjinice

  - informiranje o radu i aktivnostima kolske knjinice

  Kulturna i javna djelatnost

  lanak 10.

  Kulturna i javna djelatnost kolske knjinice obuhvaa:

  - organizaciju, pripremu i provedbu kulturnih sadraja (knjievne i filmske tribine,

  natjecanja u znanju, knjievni susreti, predstavljanje knjiga, likovne i druge tematske

  izlobe, filmske i video projekcije, kazaline predstave, glazbene i plesne izvedbe i dr.)

  - suradnju s kulturnim i drugim ustanovama koje organiziraju rad s djecom i mladei u

  slobodno vrijeme (narodne i druge knjinice, arhivi, muzeji, kazalita i dr.).

  - poticanje integracije kulturnih i javnih djelatnosti s nastavom razliitih odgojno-obrazovnih

  podruja

  - promicanje kulturno-povijesnih vrednota i osobitosti kako vlastite, tako i ostalih

  nacionalnosti

  - promicanje opeljudskih vrijednosti i usklaivanje drutveno-humanistikih vrednota s

  ciljevima odgojno-obrazovnog programa

  - suradnju sa strukovnim udrugama i srodnim institucijama

  - javno zagovaranje i promidba djelatnosti kolske knjinice

  KNJININA GRAA

  lanak 11.

  Izbor kvalitetne knjinine grae, primjerene potrebama odgojno-obrazovnog procesa temelj

  je svake kolske knjinice. kolska knjinica osigurava grau koja zadovoljava korisnike

  potrebe u skladu s njihovim obrazovnim, informacijskim i osobnim razvojem. Fond se mora

  kontinuirano izgraivati nabavom novih naslova te otpisom unitene, dotrajale i zastarjele

  grae kako bi se odravala njegova aktualnost.

  Struni suradnik knjiniar treba suraivati s nastavnim osobljem i ostalim strunim

  suradnicima te odgajateljima na donoenju smjernica kolske knjinice za nabavu knjininog

  fonda. Smjernice treba izraditi prema IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za kolske

  knjinice.

 • lanak 12.

  Knjininu grau ine:

  - tiskana graa (knjige, asopisi, novine i sl.)

  - audio-vizualna graa

  - elektronika graa i izvori (elektroniki izvori informacija trebaju ukljuivati pristup

  internetu, specijaliziranim referentnim bazama podataka i bazama podatka s cjelovitim

  tekstovima, kao i raunalne softverske programe s obrazovnim sadrajima)

  - didaktike i drutvene igre.

  lanak 13.

  Knjinini fond u knjinici osnovne kole ini ueniki i uiteljski fond.

  U knjinicama srednjih kola, umjetnikih kola i uenikih domova knjinini fond je

  jedinstven i njime se slue svi korisnici. Sadraj knjininog fonda ovisi o vrsti kole odnosno

  o nastavnom planu i programu po kojem kola radi.

  U umjetnikim kolama, pored knjininog fonda, formiraju se fonoteka, nototeka i zbirka

  glazbala (instrumentarij).

  lanak 14.

  Knjinini fond kolske knjinice sadri:

  obvezatnu lektiru iz hrvatskoga jezika (15 - 30 primjeraka odabranih naslova), a u

  kolama u kojima se izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine i obvezatnu lektiru

  na tom jeziku

  referentnu zbirku (enciklopedije, rjenike, leksikone, atlase...)

  znanstveno-popularnu i strunu literaturu za sva nastavna podruja

  literaturu iz pedagogije, metodike, psihologije, sociologije te knjiniarstva,

  informacijskih znanosti i informatike

  grau namijenjenu za itanje iz uitka i za osobne potrebe

  ostalu knjininu grau - prema programu kole knjinica e razvijati fond koji

  podupire struku (do 5 primjeraka po naslovu)

  literaturu na stranim jezicima koji se ue u koli

  posebne zbirke grae koje knjinica stvara prema vlastitim potrebama (zaviajna

  zbirka, zbirka grae lagane za itanje, zbirka grae za slijepe i slabovidne...)

  strune, znanstveno-popularne i pedagoke asopise te asopise i listove za djecu i

  mlade.

  lanak 15.

  S obzirom na sadraj knjininog fonda, u skladu s IFLA -inim i UNESO-ovim

  smjernicama za kolske knjinice, omjer knjiga u kolskoj knjinici je sljedei:

  80 % jedinica knjinine grae mora biti u funkciji odgojno- obrazovnog procesa, odnosno u

  skladu s nastavnim i kolskim kurikulom (lektira i graa iz ostalih nastavnih predmeta). Od

  ovog postotka 10% jedinica knjinine grae ini referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni,

  rjenici, bibliografije i sl.) a 20 % jedinica struna (pedagoko, metodika) literatura

 • Najvie 20 % jedinica knjinine grae ini graa namijenjena za itanje iz uitka i za

  osobne potrebe, graa za specifine aktivnosti pojedine kolske k