32
Na osnovu člana 11 i člana 16 stav l Zakona o političkim partijama (Sl. list RCG br. 21/04) i člana 56 Statuta Hrvatske građanske inicijative od 24.05.2003. godine sabor Hrvatske građanske inicijative na zasjedanju održanom 17.02.2007.godine u Tivtu usvojio je izmjene i dopune Statuta hrvatske građanske inicijative. S T A T U T HRVATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE ( izmijenjen i dopunjen tekst ) I OPĆE ODREDBE Hrvatska građanska inicijativa Član 1. Hrvatska građanska inicijativa ( u daljem tekstu HGI ) je politička stranka u kojoj se ostvaruju i zastupaju interesi Hrvata u Crnoj Gori kao i drugih naroda, na načelima demokracije i vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda, a u skladu s važećim zakonskim propisima. Pravni status HGI Član 2. HGI ima svojstvo pravnog lica i registrirano je u Ministarstvu pravde RCG. Naziv i sjedište stranke Član 3.

STATUT HGI

  • Upload
    zvonko

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STATUT HRVATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE

Citation preview

Page 1: STATUT HGI

Na osnovu člana 11 i člana 16 stav l Zakona o političkim partijama (Sl. list RCG br. 21/04) i člana 56 Statuta Hrvatske građanske inicijative od 24.05.2003. godine sabor Hrvatske građanske inicijative na zasjedanju održanom 17.02.2007.godine u Tivtu usvojio je izmjene i dopune Statuta hrvatske građanske inicijative.

S T A T U THRVATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE

( izmijenjen i dopunjen tekst )

I OPĆE ODREDBE

Hrvatska građanska inicijativa

Član 1.

Hrvatska građanska inicijativa ( u daljem tekstu HGI ) je politička stranka u kojoj se ostvaruju i zastupaju interesi Hrvata u Crnoj Gori kao i drugih naroda, na načelima demokracije i vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda, a u skladu s važećim zakonskim propisima.

Pravni status HGI

Član 2.

HGI ima svojstvo pravnog lica i registrirano je u Ministarstvu pravde RCG.

Naziv i sjedište stranke

Član 3.

Naziv stranke je: Hrvatska građanska inicijativa.Skraćeni naziv je HGI.Sjedište stranke je u Tivtu.

Područje djelovanja HGI

Član 4.

HGI djeluje na teritoriji Crne Gore i šire.

Page 2: STATUT HGI

- 2 -

Pečat, štambilj i zastava stranke

Član 5.

HGI ima svoj pečat, štambilj, zastavu i Dan stranke.Pečat HGI je okruglog oblika promjera 30mm s tekstom ''HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA TIVAT – CRNA GORA''.Štambilj je četvrtastog oblika dimenzija 30x20mm i ima tekst ''HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA TIVAT – CRNA GORA'' u gornjem redu, ispod u lijevom kutu broj, a desno datum.Pečat Općinskog odbora stranke je isti kao i pečat na republičkom nivou, osim što sadrži dodatne riječi ''Općinski odbor…''.Štambilj Općinskog odbora stranke je isti kao i štambilj stranke na republičkom nivou, osim što sadrži dodatne riječi ''Općinski odbor…''.Zastava stranke je trobojna i sastoji se: iz gornjeg crvenog, srednjeg bijelog i donjeg tamno plavog polja, pravokutnog oblika dimenzija. 200x100cm. U bijelom polju piše velikim zlatnim slovima HGI.Znak stranke je tri dijagonalno postavljena kvadrata crvene boje i tamnoplave boje u odnosu na natpis HGI koji je svijetlo plave boje.Dan stranke je 24. kolovoz.O potrebi zaštite znaka, pečata, štambilja i zastave odlučuje Središnji odbor HGI.

Osnovni dokumenti stranke

Član 6.

Osnovni dokumenti stranke su: Program, Statut, Poslovnici, Kodeksi, Rezolucije i Deklaracije.

Osnovni programski ciljevi stranke

Član 7.

Svrha osnivanja HGI je ostvarivanje zajedničkih interesa slobodno i dobrovoljno udruženih građana putem političkih i drugih aktivnosti u cilju ostvarivanja i zastupanja kolektivnih i individualnih prava i interesa Hrvata i drugih naroda u Crnoj Gori s ciljem:

- slobodno iskazivanje svojih nacionalnih, vjerskih opredjeljenja i pripadnosti,- slobodna i ravnopravna upotreba vlastitog književnog jezika i pisma,

Page 3: STATUT HGI

- 3 -

- slobodno udruživanje i organizovanje radi razvoja prosvjete, kulture, umjetnosti, društvenog, privrednog i javnog života Hrvata u crnoj Gori zajedno s drugim narodima,

- očuvanja svijesti o nacionalnoj pripadnosti,- povezivanje s građanima i institucijama naroda s kojima dijele isto etničko, vjersko i

kulturno porijeklo,- slobodni višestranački izbori, parlamentarna demokratija na svim nivoima vlasti,- odgovarajuća zastupljenost u organima lokalne vlasti i srazmjerna u organima vlasti na

državnom nivou,- ravnopravnost, tolerancija, poštovanje pošovanje prava pojedinaca i naroda, rodna

ravnopravnost,- ostvarivanje i drugih zajedničkih interesa, sloboda i prava u skladu sa važećim

zakonskim propisima, Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, te programom, ovim Statutom stranke i Ustavom RCG.

II ČLANSTVO

Uslovi za sticanje članstva

Član 8.

Član HGI može postati svako ko prihvata Program i Statut stranke.Član HGI ne može biti član druge političke stranke.

Učlanjenje

Član 9.

Članom stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članova HGI koji vodi tajnik stranke.Svaki član HGI dobija člansku kartu.Na predlog tajnika Središnji odbor stranke određuje visinu članarine kao i kriterije kojima se određene kategorije članova mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

Prava člana stranke

Član 10.

Prava članova stranke su:

Page 4: STATUT HGI

- 4 -

- da učestvuje u radu stranke,- da bira i bude biran u organe stranke,- da iznosi predloge i sugestije,- da bude obaviješten o svim stavovima i odlukama stranke,- da bude kandidat za poslanika ili odbornika na državnim i lokalnim izborima,- da sudjeluje u kolektivnim tijelima Hrvata u RCG.

Obaveze člana stranke

Član 11.

Član HGI dužan je:- pridržavati se Programa i Statuta stranke,- promicati Odluke Organa stranke,- promicati Program stranke,- zalagati se za interese stranke i očuvanje njenog ugleda,- uredno plaćati članarinu,- promicati prava Hrvata u RCG.

Prestanak članstva

Član 12.

Članstvo u HGI prestaje:- istupanjem na osnovu pismene izjave,- isključenjem,- smrću.

Član 13.

Nepridržavanje pravila iz člana 11. Statuta HGI ugrožava interese stranke što se razmatra u postupku pred Stegovnim sudom. Za nepridržavanje pravila ponašanja u stranci članu se može izreći mjera opomene ( ukora ), oduzimanje dužnosti u stranci ( suspenzija ), isključenje iz stranke.Odluku iz stava 1. donosi Središnji odbor na prijedlog Stegovnog suda natpolovičnom većinom prisutnih članova. Na odluku član ima pravo žalbe u roku od 15 dana izricanja mjere i to Središnjem odboru.

ORGANIZACIONA STRUKTURA STRANKE

Page 5: STATUT HGI

- 5 -

Teritorijalna organizacija stranke

Član 14.

Stranka se organizuje na opštinskom i državnom nivou.Opštinska organizacija predstavlja osnovni oblik organizovanja i djelovanja stranke.

Unutrašnja organizacija stranke

Član 15.

Unutar opštine stranka se može i mjesno organizovati po povjerenstvima, ako za to postoje uslovi.Opštinski odbor će za to područje imenovati Povjerenika sa zadatkom da animira članstvo i obavlja druge Statutom predviđene poslove. Povjerenik se obavezno u radu konsultuje sa Predsjednikom Opštinskog odbora i po funkciji je njegov član.O svom radu Povjerenik je dužan obavještavati Opštinski odbor na njegov zahtjev u pismenoj formi.

Član 16.

U opštinama u kojima trenutno ne postoje uslovi za organizovanja Opštinske organizacije, Središnji odbor stranke može oformiti Podružnicu i imenovati Povjerenika.Povjerenik je po funkciji član Sabora stranke.Povjerenik je po svim pitanjima u neposrednoj komunikaciji sa Predsjednikom i Središnjim odborom stranke.

IV ORGANI STRANKE

Član 17.

Organi stranke su:1. Sabor stranke,2. Središnji odbor stranke,3. Predsjednik,4. Potpredsjednici,5. Predsjedništvo,6. Statutarna komisija,7. Nadzorni odbor,8. Stegovni sud,9. Savjet stranke,10. Forum žena HGI i 11. Organizacija mladih HGI.

Page 6: STATUT HGI

- 6 -

1. SABOR STRANKE

Pravni statut Sabora HGI

Član 18.

Sabor stranke HGI je najviše statutarno, programsko i izborno tijelo stranke.

Sazivanje Sabora

Član 19.

Redovni Sabor stranke odžava se svake četvrte godine.Svaki redovni Sabor ima karakter izbornog.Vanredni Sabor saziva Središnji odbor stranke u slučajevima:

- kada to zahtjeva više od 1/3 članova Središnjeg odbora,- kada to zahtjeva 1/5 članova HGI,- u slučaju kada Predsjednik stranke podnese neopozivu ostavku ili iz bili kog razloga

prestane obavljati svoju funkciju.

Djelokrug poslova Sabora

Član 20.

Sabor stranke obavlja sledeće poslove:- ustanovljava opštu politiku stranke,- u skladu sa Zakonom odlučuje o spajanju partije I odluku o prestanku rada partije, - donosi i mijenja temeljna načela HGI, programska usmjerenja, Statut HGI, Poslovnik

o svom radu, Kodeks ( definišu odnose i ponašanje članova I rukovodstva unutar stranke HGI, odnos i ponašanje prema građanima RCG, članovima i rukovodstvu drugih partija, pravnih institucija RCG, javnim ličnostima, predstavnicima i građanima drugih država, matične države, međunarodnim institucijama i njihovim predstavnicima i medijima ), Deklaracije ( pismeno formulisane izjave ili progladi opšteg karaktera i njihovo usvajanje ) i Rezolucije ( pismeno formulisani stavovi ili zaključci o nekom aktuelnom društvenom ili političkom problemu sa predlogom normi za rješenje),

- bira i razrješava predsjednika stranke HGI aklamacijom prostom većinom,- bira i razrješava članove Središnjeg odbora na prijedlog predsjednika stranke

aklamacijom prostom većinom,- bira i razrješava članove Statutarne komisije na prijedlog Središnjeg odbora

aklamacijom prostom većinom,

Page 7: STATUT HGI

- 7 -

- bira i razrješava Stegovni sud na prijedlog Središnjeg odbora aklamacijom prostom većinom,

- bira i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog Središnjeg odbora aklamacijom prostom većinom,

- razmatra i usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju,- razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje stranke,- utvrđuje broj članova Središnjeg odbora - usvaja izvještaje o radu na prijedlog predsjednika stranke,- donosi poslovnik o svom radu,- ako Sabor ne usvoji izvještaj o radu stranke, Predsjednik se smatra razriješenim.

Sastav Sabora

Član 21.

Sastav Sabora sačinjavaju svi kandidati stranke sa posljednjih opštinskih izbora, cjelokupan sastav aktuelnog Središnjeg odbora, kao i novoizabrani predstavnici iz svih opšinskih organizacija,Novoizabrani predstavnici biraju se po ključu koji utvrđuje Središnji odbor posebnom odlukom.Povjerenici iz opština u kojima stranka nema Opšinski odbor ulaze u sastav Sabora po funkciji.

2. SREDIŠNJI ODBOR

Pravni status Središnjeg odbora HGI

Član 22.

Središnji odbor je najviši politički i programski organ stranke između dva Sabora.

Sazivanje Središnjeg odbora

Član 23.

Redovne sjednice Središnjeg odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje 4 ( četiri ) puta godišnje. Sjednice saziva predsjednik Stranke ili po njegovom ovlaštenju jedan od potpredsjednika.Sjednica može biti zakazana i na zahtjev 1/ 3 članova Središnjeg odbora.

Page 8: STATUT HGI

- 8 -

Sastav Središnjeg odbora

Član 24.

Članovi Središnjeg odbora su:- predsjednik HGI, po funkciji i predsjednik Središnjeg odbora,- potpredsjednici stranke,- 17 članova koje predlaže Predsjednik Stranke po kriterijumu koji određuje Središnji

odbor.- U slučaju preklapanja funkcija, predlaže se drugi član iz dotične opštinske

organizacije.

Mandat članova Središnjeg odbora

Član 25.

Mandat članova Središnjeg odbora traje 4 ( četiri ) godine i mogu biti ponovo izabrani.

Prava i dužnosti Središnjeg odbora

Član 26.

Središnji odbor dužan je:- da utvrđuje programske smjernice za područje političkog, ekonomskog, društvenog i

kulturnog života, a na osnovu programskih dokumenata i Statuta, te na osnovu toga donosi odluke i zaključke,

- U skladu sa Zakonom odlučuje o povezivanju HGI sa drugim političkim strankama i organizacijama,

- Na prijedlog Predsjedništva odlučuje o saradnji ili stupanju HGI u koaliciju sa drugim političkim strankama i organizacijama, na svim nivoima ( i istupanju), odlučuje o postupku učlanjenja stranke u međunarodne organizacije,

- Bira i razrješava Potpredsjednike stranke na prijedlog Predsjednika stranke,- Na prijedlog Predsjednika stranke bira Tajnika stranke,- Utvrđuje kandidata ili kandidate za Predsjednika stranke- Utvrđuje prijedlog za sastav članova Statutarne komisije, Stegovnog suda i Nadzornog

odbora,- Na prijedlog Opšinskog odbora i Predsjedništva utvrđuje kandidata (e) HGI za izbor

zastupnika u parlamentu RCG u skladu sa izbornim zakonodavstvom, Opštinskim parlamentima, za članove izvršne vlasti na nivou RCG, kandidate za funkcije na nivou lokalne samouprave i članova drugih organa ili institucija na nivou RCG,

- Bira VD predsjednika stranke iz redova potpredsjednika, ako izabrani predsjednik iz bilo kojeg razloga prestane obavljati dužnost,

- Donosi odluku o formiranju novih Opštinskih organizacija,

Page 9: STATUT HGI

- 9 -

- Obavlja sve potrebne radnje u cilju animacije članstva, i formira Podružnice u opštinama gdje nije moguće oformiti Opštinsku organizaciju i imenuje Povjerenika Podružnice,

- Usvaja finansijski plan i završni račun HGI za pojedinu godinu,- Osniva glasila i druge publikacije,- Daje suglasnost na izbor Predsjednika i Potpredsjednika opštinskih odbora,- Nadležan je za pravilan rad i raspuštanje nižih organa stranke, ukoliko ocijeni da je to

potrebno,- Donosi pravilnik o radu Opštinskih odbora,- Obavlja i druge poslove predviđene Statutom,- Odluke Središnjeg odbora obavezne su za sve organe stranke na svim nivoima, a u

slučaju kolizije tih odluka sa nadležnostima Središnjeg odbora HGI-a, isti su ih dužni primjenjivati do tumačenja Statutarne komisije.

- Donosi odluku o organizovanju, Foruma žena i Organizacije mladih HGI, kao i prati i usmjerava njihov rad.

- Središnji odbor donosi Poslovnik o svom radu.- Vodi brigu o položaju Hrvata u RCG,- Nadležan je za prava i obaveze koje proističu po osnovu odredbi Zakona o pravima i

obavezama nacionalnih manjina u RCG,- Sarađuje sa krovnom udrugom i hrvatskim NVO u Crnoj Gori i inostranstvu,- Utvrđuje i opoziva članove Upravnog odbora,- Na prijedlog Stegovnog suda donosi mjere opomene (ukora), suspenzije ili isključenja

iz stranke.

3. PREDSJEDNIK HGI

Djelokrug poslova predsjednika HGI

Član 27.

Predsjednik HGI:- Predsjednik HGI rukovodi strankom, izvršava i provodi odluke Sabora i Središnjeg

odbora te odlučuje o tekućim poslovima vezenim za neposredno upravljanje strankom,- Predstavlja i zastupa stranku u RCG i van nje,- Komunicira sa javnošću,- Sprovodi politiku stranke,- U skladu sa programskim ciljevima i osnovnim dokumentima stranke donosi odluke,

zaključke, uputstva i druge akte, u skladu sa Statutom- Samoinicijativno ili na prijedlog Predsjedništva utvrđuje dnevni red sjednica

Središnjeg odbora,- Saziva i vodi sjednice Središnjeg odbora i Predsjedništva stranke,- Potpisuje akte Sabora, Središnjeg odbora i Predsjedništva stranke,- Stara se o međusobnoj saradnji Predsjedništva i Središnjeg odbora stranke,- Podnosi Saboru izvještaj o svom radu i radu stranke,

Page 10: STATUT HGI

- 10 -

- Obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Izbor predsjednika HGI

Član 28.

Predsjednik HGI bira se na Saboru stranke po pravilu aklamacijom.U slučaju više kandidata Predsjednikom postaje kandidat koji dobije najveći broj glasova članova Sabora stranke koji su pristupili tajnom glasanju.U slučaju kada postoji više kandidata koji su dobili jednaki broj glasova pristupa se drugom krugu glasanja koje se obavlja tajno, a Predsjednikom postaje onaj koji dobije najveći broj glasova.Ako ni tada Predsjednik ne bude izabran izbor se ponavlja tajnim glasanjem do konačnog izbora.U slučaju jednog kandidata predsjednikom se postaje natpolovičnom većinom glasova članova Sabora stranke koji su glasali.

Prestanak obavljanja dužnosti predsjednika

Član 29.

Ukoliko Predsjednik HGI prestane obavljati svoju dužnost tokom razdoblja svog mandata iz bilo kojih razloga, Središnji odbor imenuje vršioca dužnosti Predsjednika HGI iz redova potpredsjednika do sledećeg Sabora.

4. POTPREDSJEDNICI STRANKE

Izbor Potpredsjednika

Član 30.

HGI ima dva Potpredsjednika o čemu odluku donosi Središnji odbor stranke.Potpredsjednike HGI bira i razriješava Središnji odbor stranke na prijedlog Predsjednika stranke i to prostom većinom.Za svoj rad Potpredsjednici odgovaraju Predsjedniku i Središnjem odboru stranke.Potpredsjednici su članovi Predsjedništva stranke po funkciji.

Djelokrug poslova

Član 31.

Page 11: STATUT HGI

- 11 -

Potpredsjednici obavljaju sledeće poslove:- zamjenjuju Predsjednika stranke u njegovoj odsutnosti,- zamjenjuju Predsjednika stranke u poslovima iz njegove nadležnosti za koje ih on

ovlasti,- komuniciraju sa Opštinskim organizacijama,- komuniciraju sa javnošću uz konsultaciju sa Predsjednikom stranke,- po ovlaštenju Predsjednika sprovode povjerene im aktivnosti predviđene programom

ili Statutom stranke,- obavljaju i druge poslove predviđene Statutom.

5. PREDSJEDNIŠTVO HGI-a

Sastav predsjedništva HGI

Član 32.

Predsjedništvo HGI sačinjavaju Predsjednik HGI, Potpredsjednici i 6 do 8 članova iz redova Središnjeg odbora koji se biraju na prijedlog Predsjednika.Sjednica Predsjedništva može se održati ako je prisutna većina članova Predsjedništva i odluke se donose prostom većinom.Predsjednik može pozvati istaknute stručnjake i javne radnike kao i članove savjeta da učestvuju u radu ali bez prava odlučivanja.

Djelokrug poslova predsjedništva

Član 33.

Predsjedništvo obavlja sledeće poslove:- predlaže Središnjem odboru stupanje u koalicije i druge oblike saradnje na raznim

nivoima, kao i istupanje iz njih,- predlaže Središnjem odboru plan rada, plan prihoda i rashoda za narednu godinu i vrši

kontrolu ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja,- donosi akte, odluke, zaključke, rješenja iz svoje nadležnosti uz verifikaciju Središnjeg

odbora stranke,- u izuzetnim slučajevima i posebnim situacijama može donijeti i odluke iz nadležnosti

Središnjeg odbora, koju će isti razmatrati na prvoj narednoj sjednici,- predlaže Središnjem odboru predizbornu strategiju stranke,- raspravlja i odlučuje o dnevno političkim pitanjima, uz obavezu obrazloženja

Središnjem odboru na prvoj narednoj sjednici,- odlučuje o službenoj odnosno poslovnoj tajni stranke,- predlaže Središnjem odboru kandidate stranke za funkcije na svim nivoima,

Page 12: STATUT HGI

- 12 -

- brine o članstvu stranke, prati rad Podružnica i tijela Opštinskih organizacija i kroz intezivnu komunikaciju doprinosi skladnom djelovanju opštinskih i republičkih organa stranke i izvještava Središnji odbor o njihovom radu,

- stara se o ostvarivanju zaključaka, stavova i odluka Središnjeg odbora - sprovodi odluke i drugih organa stranke,- kontroliše rad tajnika stranke,- vrši godišnji popis imovine,- podstiče tijela stranke na donošenje odluka iz svoje nadležnosti- vodi računa o pravima Hrvata u RCG,- donosi Pravilnik o svom radu,- vrši i druge poslove predviđene Statutom.

6. STATUTARNA KOMISIJA

Sastav Statutarne komisije

Član 34.

Statutarnu komisiju HGI čine 3 (tri) člana koje bira Sabor HGI. Predsjednik HGI saziva konstitutivnu sjednicu Statutarne komisije u roku od 30 dana od dana održavanja Sabora na kojoj se bira predsjednik Statutarne komisije.

Djelokrug poslova Statutarne komisije

Član 35.

Statutarna komisija ocjenjuje statutarnost opštih i drugih akata, odluka i postupaka tijela i rukovodioca HGI i to na osnovu pisanog zahtjeva člana ili organa stranke.

Odgovornost za rad

Član 36.

Statutarna komisija neposredno odgovara Saboru HGI kome predsjednik Statutarne komisije podnosi izvještaj o radu.Članstvo u Statutarnoj komisiji isključuje članstvo u Središnjem odboru HGI ili nekom drugom organu stranke.

7. NADZORNI ODBOR

Page 13: STATUT HGI

- 13 -

Sastav Nadzornog odbora

Član 37.

Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana koje bira Sabor i ima svog Predsjednika.Ako nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kog razloga njegovu nadležnost preuzima Središnji odbor HGI.

Djelokrug poslova Nadzornog odbora

Član 38.

Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad organa i rukovodilaca HGI u saglasnosti sa zakonima i drugim državnim propisima RCG, te Statutom i Programom HGI i da li se sredstvima HGI raspolaže zakonito, uredno i namjenski.Mišljenje na izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Nadzorni odbor podnosi redovno Saboru stranke, a vanredno Središnjem odboru na njegov zahtjev.

8. STEGOVNI SUD

Sastav i djelokrug poslova Stegovnog suda

Član 39.

Stegovni sud HGI broji 3 (tri) člana koje bira Sabor HGI.Članovi Stegovnog suda između sebe biraju Predsjednika. Stegovni sud djeluje prema Pravilniku o Stegovnom sudu koji propisuje djelokrug rada i nadležnost suda.Članstvo u Stegovnom sudu isključuje članstvo u središnjem odboru ili nekom drugom organu stranke.Kao osnovni posao Stegovnog suda navodi se razmatranje pritužbi članova koje se odnose na povrede prava predviđenih Statutom od drugih članova ili organa HGI.

9. SAVJET STRANKE

Pravni status i djelokrug poslova savjeta stranke

Član 40.

Savjet HGI je organ koji ima konsultativnu i inicijativnu funkciju.

Page 14: STATUT HGI

- 14 -

Natpolovična većina članova Savjeta ima pravo da predlaže sazivanje Središnjeg odbora, po nekom pitanju te njegovi članovi imaju pravo učestvovati u radu sjednice Središnjeg odbora, ali bez prava odlučivanja.

Sastav i sazivanje Savjeta stranke

Član 41.

Predsjedniku stranke članovi Središnjeg odbora predlažu sastav Savjeta iz redova članova stranke, istaknutih aktivista, kao i vanstranačkih ličnosti, a sastav savjeta potvrđuje Središnji odbor stranke.Savjet stranke saziva se po potrebi, a njegove sjednice saziva predsjednik HGI.Članove Savjeta mogu predlagati i Opštinski odbori stranke.Članovi organa: Središnjeg odbora, Predsjedništva, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i Stegovnog suda stranke ne mogu biti i članovi Savjeta stranke.Članovi Savjeta ne mogu biti članovi drugih političkih organizacija i njihovih organa.

10. FORUM ŽENA HGI

Član 42.

Žene članovi HGI mogu imati svoju organizaciju na nivou stranke.Žene HGI su članovi stranke sa potpuno jednakim pravima da budu birane u sve organe i na svim nivoima u stranci bez ograničenja bilo koje vrste kao i da budu ispred stranke predlagane i birane u sve strukture vlasti.

11. ORGANIZACIJA MLADIH HGI

Član 43.

Stranka ima organizaciju mladih.Organizacija mladih HGI je tijelo članova stranke koji su do 30 godina starosti.Organizacija mladih je ustrojena i radi u skladu sa Programom, Statutom i drugim osnovnim dokumentima stranke.

V OPŠTINSKA ORGANIZACIJA

Sastav i način osnivanja

Page 15: STATUT HGI

- 15 -

Član 44.

Opštinska organizacija je najveći oblik organizovanja stranke u dotičnoj opštini.Odluku o osnivanju opštinske organizacije donosi Središnji odbor HGI.

Tijela opštinske organizacije

Član 45.

Tijela opšinske organizacije čine:1. Opštinski Sabor2. Opštinski odbor3. Predsjedništvo opštinskog odbora4. Predsjednik opštinskog odbora.

Tijela opštinske organizacije dužna su o svom radu redovno izvještavati Izvršni odbor Središnjeg odbora stranke.Opštinske organizacije mogu imati i Forum žena i Organizaciju mladih ukoliko zato postoje uslovi. Predsjednici ovih tijela su po funkciji članovi Opštinskog odbora.

1. OPŠTINSKI SABOR

Sastav, saziv i djelokrug poslova

Član 46.

Sabor opštinske organizacije je izborno tijelo opštinske organizacije koje sačinjavaju svi članovi HGI u toj opštini.Opštinski Sabor bira i razrješava Opštinski odbor, Predsjedništvo i Predsjednika opštinske organizacije.Sabor opštinske organizacije po odluci opštinskog odbora saziva Predsjednik opštinskog odbora najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke.Redovni Sabor opštinske organizacije održava se svake četvrte godine.Opšinski Sabor odlučuje o prihvatanju izvještaja Predsjednika opšinskog odbora i o radu Opštinske organizacije u cjelini.U slučaju da Sabor ne prihvati izvještaj Predsjednika opštinskog odbora, predsjednik se smatra razrješenim i pristupa se izboru novog predsjednika opštinskog odbora. Izbor se vrši aklamacijom prostom većinom članova opšinskog Sabora koji su glasali. U slučaju više kandidata izabran je onaj kandidat koji dobije najviše glasova članova Sabora koji su glasali.

Page 16: STATUT HGI

- 16 -

Vanredni Sabor se saziva u slučajevima:- kada to odluči Središnji odbor stranke- u slučaju kada predsjednik opštinskog odbora podnese ostavku ili iz bilo kog drugog

razloga prestane obavljati svoju funkciju- kada to zahtjeva više od 2/3 članova Opšinskog odbora- kada to zahtjeva 1/5 članova HGI u toj opšini.- Opštinski Sabor donosi poslovnik o svom radu.

2. OPŠTINSKI ODBORI

Sastav Opšinskog odbora

Član 47.

Opštinski odbor je najveće tijelo opštinske organizacije između dva opštinska Sabora.Opšinski odbor sačinjavaju: Predsjednik, Predsjedništvo i po jedan predstavnik opštinskih Povjereništava koje bira opštinski Sabor na prijedlog Predsjednika opštinskog odbora, alternativno Predsjednica foruma žena i Predsjednik organizacije mladih.Opštinski odbor ima i Potpredsjednika koji se bira na prvoj sjednici opštinskog odbora.Potpredsjednik opštinskog odbora zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti i zamjenjuje Predsjednika opštinskog odbora u poslovima iz njegove nadležnosti za koje ga on ovlasti.Opštinski odbor ima tajnika koji je ujedno i tajnik opštinske organizacije i po karakteru je tehničko lice čiji djelokrug poslova određuje Opštinski odbor stranke.

Saziv opštinskog odbora

Član 48.

Opštinski odbor saziva se po potrebi, a najmanje jedanput u 2 (dva) mjeseca.Jednom godišnje razmatra ostvarivanje i sprovođenje programa i odluka iz svoje nadležnosti.Sjednice Opšinskog odbora saziva Predsjednik samoinicijativno ili na prijedlog 1/3 članova Opštinskog odbora.

Opis poslova Opšinskog odbora

Član 49.

Page 17: STATUT HGI

- 17 -

Opštinski odbor obavlja sledeće poslove:- inicira i usmjerava političku aktivnost u opštinskoj organizaciji, prati ostvarivanje te

aktivnosti i realizuje odluke republičkih organa partije,- uz obaveznu konsultaciju sa Središnjim odborom stranke: bira i razrješava kandidate

HGI za izbor članova opštinskog parlamenta i drugih organa opštine, bira i razrješava kandidate stranke za gradonačelnika i njegove zamjenike, donosi odluke i upustva za rad članova stranke u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na nivou opštine,

- uz obaveznu konsultaciju sa Središnjim odborom utvrđuje listu kandidata za odbornike,

- formira stalne ili povremene komisije, iz svoje nadležnosti,- stara se za pravilan i efikasan rad povjereništva na svom području,- u javnosti nastupa u ime članova stranke u svojoj opštini, uz obaveznu konsultaciju sa

Predsjednikom stranke,- određuje članove Sabora stranke iz opšinske organizacije po pravilima koje utvrđuje

Središnji odbor stranke,- Pravilnik o radu Opštinskih odbora donosi Središnji odbor stranke.U radu Opštinskog odbora dužni su učestvovati i svi odbornici u lokalnom parlamentu.Većinski stav Opštinskog odbora po svim pitanjima dnevnog reda sjednica lokalnog parlamenta obavezan je za sve odbornike.

3. PREDSJEDNIŠTVO OPŠTINSKOG ODBORA

Sastav, saziv i djelokrug poslova

Član 50.

Predsjedništvo opštinskog odbora je izvršno tijelo opštinskog odbora HGI kojim rukovodi Predsjednik opštinskog odbora.Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednik i tri (3) člana opštinskog odbora izabrana na prijedlog predsjednika.Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik po potrebi.O pripremanju sjednica stara se tajnik opštinske organizacije koji i prisustvuje sjednicama bez prava odlučivanja.Predsjedništvo opštinskog odbora obavlja sledeće poslove:

- provodi odluke tijela stranke,- priprema prijedlog programa rada opštinskog odbora i opštinske organizacije u cjelini,- uz suglasnost Izvršnog odbora stranke radi na formiranju novih povjereništava na

svom području, te imenuju povjerenika podružnice,

Page 18: STATUT HGI

- 18 -

- donosi odluku o osnivanju kluba odbornika stranke u opštinskom parlamentu,- u izuzetnim slučajevima donosi odluke iz nadležnosti Opštinskog odbora uz obavezu

obavještavanja istog na prvoj narednoj sjednici.

4. PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG ODBORA

Djelokrug poslova

Član 51.

- Član je Središnjeg odbora stranke po funkciji- Predsjednik opštinskog odbora predstavlja i upravlja opštinskom organizacijom.- Saziva sjednice opštinskog odbora i predsjedništva opštinskog odbora te predlaže

dnevni red.- Provodi odluke opštinskog Sabora, opštinskog odbora i predsjedništva opštinskog

odbora- Saziva Sabor opštinske organizacije i podnosi na usvajanje izvještaj o radu

organizacije u cjelini.- Redovno informiše tijela opštinske organizacije o radu stranke na republičkom nivou i

odgovoran je za sprovođenje odluka Središnjeg odbora stranke.

VI TAJNIK STRANKE

Izbor i djelokrug poslova

Član 52.

Tajnik stranke je tehničko lice kojeg bira i opoziva Središnji odbor na prijedlog predsjednika stranke.Tajnik stranke može biti i plaćeno lice u zavisnosti od finansijskih mogućnosti stranke o čemu odluku donosi Središnji odbor.Poslovi i zadaci tajnika stranke bliže se uređuje Pravilnikom o radu kojeg donosi Središnji odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

VII IZBORI, KAMPANJE, OPOZIV

Page 19: STATUT HGI

- 19 -

Član 53.

Središnji odbor stranke raspisuje izbore na svim nivoima.

Svaki član HGI može birati i biti biran u organe stranke na svim nivoima.Svi organi HGI biraju se za razdoblje od 4 (četiri) godine. Izbor za članove organa stranke obavlja se Aklamacijom a u slučaju više kandidata može i tajnim glasanjem.

Član 54.

Način glasanja u organima stranke reguliše se Poslovnikom o njihovom radu.

Član 55.

Način kandidovanja i postupak biranja određuje Središnji odbor istovremeno sa donošenjem odluke o sprovođenju redovnih ili prijevremenih izbora za organe stranke kada to nije Statutom detaljnije određeno.Kandidate za predstavničke organe utvrđuje Središnji odbor na osnovu kriterijuma i procedure koju sam utvrdi.

Član 56.

Opoziv članova pojedinih organa stranke ili organa u cjelini te njihovu popunu može izvršiti isključivo onaj organ koji je te članove ili organe izabrao.U izuzetnim slučajevima izbor i opoziv iz stava 1.može izvršiti i Središnji odbor stranke ako se za to saglasni više od polovine njegovih članova.

VIII KVORUM I ODLUČIVANJE

Član 57.

Organi HGI donosi odluke ako je sjednici prisutna većina njihovih članova.Organi stranke donose pravovaljanu odluku ako je za nju glasala većina prisutnih članova ako drugačije nije Pravilnikom određeno.

Page 20: STATUT HGI

- 20 -

IX NOMINOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKE ORGANE

Član 58.

Kandidate za predstavničke organe na svim nivoima nominuje Središnji odbor stranke te donosi propise o kriterijumima za nominovanje kandidata.

Član 59.

Obezbjeđivanje afirmativne akcije radi ostvarivanja ravnopravnosti polova u postupku izbora organa partije vrši se na način srazmjerne ravnopravne kandidature i učešća u izboru.

X POSTUPAK PROMJENE STATUTA

Statut kao normativni akt

Član 60.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnje uređenje i upravljanje u stranci. Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Donošenje, izmjena i dopuna Statuta

Član 61.

Postupak donošenja Statuta, ili izmjene i dopune postojećeg vrši se na prijedlog Središnjeg odbora.Statut je donesen, izmjenjen i/ili dopunjen ako se za to izjasni više od polovine članova Sabora koji su glasali.

Član 62.

Page 21: STATUT HGI

- 21 -

Komisiju za prijedlog izmjena i dopuna Statuta imenuje Središnji odbor.

Odluke, zaključci, uputstva

Član 63.

Organi stranke donose u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrđenih Statutom odluke, zaključke i uputstva. Odlukom se utvrđuju pitanja sprovođenja pojedinih odredaba Statuta. Zaključcima se utvrđuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela stranke, a Uputstvom način postupanja organa u stranci.

XI SREDSTVA ZA RAD I MATERIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANJE

Sredstva za rad

Član 64.

Sredstva za rad HGI ostvaruju se:- od članarine i drugih doprinosa članova,- od priloga, darova, nasljeđa i ostalih dobrovoljnih priloga,- od vlastite djelatnosti,- iz budžetskih sredstava,- od prihoda od svoje imovine kojom upravlja Središnji odbor stranke

Finansiranje stranke

Član 65.

HGI se može finansirati po svakom osnovu u skladu sa zakonom.Stranka može osnovati preduzeće za obavljanje privrenih i drugih djelatnosti samostalno ili sa drugim osobama, o čemu odluku donosi Središnji odbor stranke.HGI može imati vlastitu izdavačku djelatnost te može osnivati i svoju radijsku ili TV stanicu u skladu sa zakonskim propisima.

Materijalno – finansijsko poslovanje

Član 66.

Page 22: STATUT HGI

- 22 -

HGI se obavezuje da materijalno – finansijsko poslovanje organizuje i vodi u skladu sa zakonskim propisima i da nadležnom organu podnosi godišnji završni račun, koji dobija karakter javne isprave.Finansijsko poslovanje stranke obavlja se putem blagajne i žiro računa, a u skladu sa propisima.Ulaz i izlaz može se izvršiti samo na osnovu pismenog naloga sa potpisom ovlaštenog lica.Svaka promjena u sredstvima mora odmah biti evidentirana.Sredstva stranke služe isključivo za potrebe njene aktivnosti i ona sa njima raspolaže.Naloge za raspolaganje sredstvima stranke potpisuje Predsjednik stranke ili jedno lice koje on ovlasti.

Član 67.

Materijalno – finansijsko poslovanje kao i djelovanje preduzeća u njegovom vlasništvu reguliše se Pravilnikom o materijalno – finansijskom poslovanju kojeg donosi Središnji odbor stranke.

XII JAVNOST RADA STRANKE

Načelo javnosti rada

Član 68.

Djelovanje HGI je javno.Predsjednik ili lice po njegovom ovlaštenju imaju pravo i dužnost da blagovremeno obavještavaju članove i javnost o stavovima i radu stranke, putem sredstava javnog informisanja i na drugi način.Stav 2. ne odnosi se na informacije koje spadaju u službene ili poslovne tajne.

XIII PRESTANAK RADA STRANKE

Član 69.

HGI prestaje sa radom u skladu sa propisima koje utvrđuje zakon.HGI može prestati sa rodom i ako to odluči više od 2/3 njenih članova.Način izjašnjavanja članova o prestanku rada HGI određuje se Pravilnikom koji donosi Sabor HGI.

Page 23: STATUT HGI

- 23 -

Član 70.

Odlukom o prestanku rada istodobno se rješava i o imovini stranke, koja se takvom odlukom može odrediti samo u korist neke dobrotvorne, vjerske ili kulturne institucije.

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu Statuta

Član 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a lice ovlašteno za zastupanje podnijet će nadležnom organu u roku od 30 dana prijavu za upis novih podataka.

U Tivtu, 17.02.2007. god. Predsjednik _____________