96
GODI[NJE IZVJE[]E ¦ ANNUAL REPORT 2009

Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

  • Upload
    doquynh

  • View
    247

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GODI[NJE IZVJE[]E ¦ ANNUAL REPORT

2009

Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey

Sachsova 2, HR-10000 ZagrebHrvatska (Croatia)

Tel. (+385 1) 6160 749Fax. (+385 1) 6144 718

www.hgi-cgs.hr

ISBN 978-953-6907-21-2ISSN 1846-629X

Page 2: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

NAKLADNIK ¦ PUBLISHER Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey Sachsova 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

ZA NAKLADNIKA ¦ FOR THE PUBLISHER Ravnatelj (Director) Josip HALAMIĆ

UREDNIK ¦ EDITOR Josip TERZIĆ

TEHNIČKO UREÐIVANJE ¦ TECHNICAL EDITING za LASERplus d.o.o. Snježana ENGELMAN DŽAFIĆ

UREDNIČKI ODBOR ¦ EDITORIAL BOARD Mirko BELAK Željka BRKIĆ Renato BULJAN Tea FLUKSI Lidija GALOVIĆ Tonči GRGASOVIĆ Valentina HAJEK-TADESSE Josip HALAMIĆ Ivan HEĆIMOVIĆ Marija HORVAT Domagoj JAMIČIĆ Georg KOCH Tvrtko KORBAR Miron KOVAČIĆ Dubravko MATIČEC Željko MIKLIN Slobodan MIKO Zoran PEH Božo PRTOLJAN Damir SLOVENEC Marko ŠPARICA

PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK ¦ ENGLISH TRANSLATION Igor VLAHOVIĆ

LEKTURA ENGLESKOGA JEZIKA ¦ ENGLISH LANGUAGE EDITING Julie ROBSON

REALIZACIJA ¦ REALIZATION LASERplus d.o.o.

NAKLADA ¦ EDITION 800 primjeraka (copies)

NASLOVNICA ¦ COVER Donjokredni boksit (Vrlika, Dalmacija) (fotografi ja: Z. Peh) Lower Cretaceous Bauxite (Vrlika, Dalmatia) (photo: Z. Peh)

ISBN 978-953-6907-21-2ISSN 1846-629X

Page 3: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

SADRŽAJ ¦ CONTENT

2 UVODNIK ¦ INTRODUCTION

5 100 godina HGI-CGS ¦ 100 years of HGI-CGS11 Geološka izložba ¦ Geological Exhibition16 Organizacijska struktura, zaposlenici i proračun ¦ Organizational scheme, employees and budget20 Zavod za geologiju ¦ Department of Geology23 Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju ¦ Department of Hydrogeology and Engineering Geology27 Zavod za mineralne sirovine ¦ Department of Mineral Resources31 Geološka služba ¦ Geological Survey34 Knjižnica hrvatskog geološkog instituta ¦ Library of the HGI-CGS

Znanstveni projekti ¦ scientific projects

GEOLOŠKE KARTE ¦ GEOLOGICAL MAPS

37 Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1: 50.000 ¦ Basic Geological Map of the Republic of Croatia 1:50,00040 Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000 ¦ Basic Engineering Geological Map

of the Republic of Croatia 1:100,00043 Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000 ¦ Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia 1:100,00045 Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske ¦ Basic Geochemical Map of the Republic of Croatia48 Karta mineralnih sirovina Republike Hrvatske ¦ Map of the Mineral Resources of the Republic of Croatia50 Geotermalna karta Republike Hrvatske ¦ Geothermal Map of the Republic of Croatia52 Tektonska karta Republike Hrvatske 1:300.000 ¦ Tectonic Map of the Republic of Croatia 1:300,00054 Strukturno-geomorfološka karta Republike Hrvatske 1:100.000 ¦ Structural-geomorphological Map of the Republic of Croatia 1:100,000

OSTALI PROJEKTI MZOŠ RH ¦ OTHER PROJECTS FUNDED BY THE MINISTRY OF SCIENCE, EDUCATION, AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

56 Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske ¦ Stratigraphic evolution of the Triassic in Croatia58 Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima krških Dinarida ¦ Sedimentary record

of Jurrasic-Cretaceous climatic changes in Karst Dinarides59 Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu jadranskih sljevova ¦ Holocene sediments as a record

of changes in catchments of the Adriatic coastal region61 Stratigrafi ja naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske ¦ Stratigraphy and geodynamic

context of Cretaceous deposits in the northeastern Adriatic region63 Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafi ja Promina formacije u Dalmaciji ¦ Facies Architecture and Sequence

Stratigraphy of the Promina Formation in Dalmatia65 Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske ¦ Mesozoic igneous, mantle,

and pyroclastic rocks of northwestern Croatia

PROJEKTI NZZ ¦ PROJECTS FUNDED BY THE NATIONAL FOUNDATION FOR SCIENCE, HIGHER EDUCATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

67 Geološka karta Konavala 1:50.000 – nužna pretpostavka održivog razvoja ¦ Geological map of Konavle 1:50,000 a necessary precondition of sustainable development

MEÐUNARODNI PROJEKTI ¦ INTERNATIONAL PROJECTS

69 Bilateralni i međunarodni projekti (geokemija) ¦ Bilateral and international projects (geochemistry)72 Usklađivanje i korelacija rezultata kartiranja kvartarnih naslaga u dravskoj depresiji ¦ Harmonization and

correlation of quaternary mapping results in the Drava basin73 Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdanubije s istočnim i jadranskim dijelom Hrvatske ¦

Correlation of loess/paleosoil sequences of southeastern Transdanubia with eastern and Adriatic part of Croatia75 Joint U.S.-Croatian cooperative research project: greenhouse and transitional climates in 50 m.y. carbonate record

of the late jurassic-early cretaceous Dinaric platform Croatia76 Identifi kacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj ¦

Project on risk and land-use planning for disaster mitigation of landslides and fl oods in Croatia77 SARMA: održivo gospodarenje kamenim agregatima ¦ Sustainable Aggregates Resource Management79 CC-Waters: klimatske promjene i utjecaj na vodoopskrbu ¦ Climate change and impacts on water supply81 BIBLIOGRAFIJA DJELATNIKA HGI-A U 2009. GODINI ¦ BIBLIOGRAPHY OF HGI–CGS STAFF IN 2009

86 IZVJEŠĆA 2009. ¦ REPORTS 2009

88 ZAPOSLENICI HGI–CGS ¦ EMPLOYES OF HGI–CGS

Page 4: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

2 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009. � � �

Hrvatski geološki institut je 2009. godine obilježio stotu obljetni-cu utemeljenja. Rijetke su geološke institucije u Europi koje se mogu pohvaliti sa sto godina postojanja i djelovanja u području geoznanosti kao što je naša kuća. Bez obzira što je ona kroz sto-godišnju povijest trinaest puta mijenjala ime, bila smještena na pet različitih lokacija u Zagrebu, bila tridesetih godina prošlog stoljeća kompletno premještena u Beograd i preživjela četiri razli-čita državna poretka, ona je do danas sačuvala kontinuitet istraži-vanja u području geoznanosti i zadržala svoju prvotno joj nami-jenjenu temeljnu djelatnost, a to je izrada i izdavanje geoloških karata svih vrsta i namjena. Taj značajan jubilej je tijekom prošle godine obilježen s više manifestacija koje će podrobnije biti opi-sane u više tekstova ovog Godišnjaka.

Međutim, stota obljetnica pruža i priliku da se ukratko prisjetimo kapitalnih projekata i događaja koji su obilježili stogodišnje dje-lovanje naše institucije kroz mijene proteklog vremena, ali i da damo kratak pogled u budućnost.

Prvo značajno razdoblje za hrvatsku geologiju bilo je od uteme-ljenja Geologijskog povjerenstva 1909. (preteče Hrvatskog geo-loškog instituta) s ciljem izrade i tiskanja geoloških karata zajedno s tumačima do završetka II. svjetskog rata. Tijekom tog vremen-skoga perioda, unatoč preseljenja kompletne institucije s oso-bljem u Beograd tridesetih godina, izrađeno je i izdano preko 20 listova geološke karte u mjerilu 1:75.000 s tumačima. To je za ono vrijeme za područje naše domovine bio pothvat od neprocjenjive vrijednosti, jer te karte su dugo vremena bila osnova za sva druga istraživanja u području geologije na našim prostorima.

Neposredno nakon II. svjetskog rata Hrvatski geološki institut dao je ogroman doprinos u istraživanju mineralnih sirovina (ugljen, nafta, metali, nemetali), jer je pronalaženje ležišta mine-ralnih sirovina bilo strateška odrednica toga vremena. Taj rad je u Fondu stručne dokumentacije Instituta dokumentiran tisućama elaborata koji svjedoče o obujmu tih istraživanja. Osim u istraži-vanju mineralnih sirovina, istraživači Instituta dali su veliki dopri-nos u geološkim radovima kod izgradnje kapitalnih hidroener-getskih objekata te pronalaženju zaliha podzemnih voda i opskrbi pitkom vodom.

� � �

In 2009, the Croatian Geological Survey celebrated the hundredth anniversary of its foundation, and there are not many geological in-stitutions throughout Europe that can boast one hundred years of existence and activity in the fi eld of geosciences. Throughout its cen-tury-old history, the Survey has changed its name thirteen times, re-sided in fi ve diff erent locations in Zagreb, (during the 1930’s it was removed to Belgrade), and has survived in four diff erent states. All this time, it maintained the continuity of research in the geosciences and continued its primary goal with the production and publication of geological maps of all types and purposes. This important anni-versary was marked last year with several events that are described in detail in several articles of this Annual report. Nevertheless, the hundredth anniversary not only provides an opportunity to briefl y recall the main projects and events that have marked the century-old work of our institution by changes through time, but also sugge-sts a brief perspective on its future.

The fi rst important period for Croatian geology was from the esta-blishment of the Geological Commission in 1909, (Forerunner of the Croatian Geological Survey), for the purpose of the production and printing of geological maps and their explanatory notes to the end of the World War II. During this period, despite the relocation of the entire institution with all its staff to Belgrade during 1930’s, more than 20 sheets of geological maps at 1:75.000 scale, with explanatory no-tes were completed and published. This project was very important for geological progress, since these maps have long been the basis for all other geological research.

Immediately after World War II, the Croatian Geological Survey made a huge contribution to the exploration of mineral resources (coal, petroleum, metallic and nonmetallic deposits), since mineral depo-sits were considered a strategic issue at that time. This was witnessed by thousands of studies deposited in the archives. Besides explora-tion of mineral resources, the Survey researchers provided a great contribution by their geological investigations in the construction of hydroelectric power plants, groundwater investigations and studies of potable water supply.

During the late 1950s and early 1960s, work on the Basic Geological Map in 1:100.000 scale, based on chronostratigraphic principles star-

Dr. sc. Josip HALAMIĆRavnatelj / [email protected]

UVODNIK ¦ INTRODUCTION

Page 5: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 3

Krajem predesetih i početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća započinje rad na izradi Osnovne geološke kronostratigrafske karte 1:100.000, jednog od najvećih i najuspješnijih nacionalnih projeka-ta u području geoznanosti na teritoriju Republike Hrvatske. Projekt je uspješno završen nakon 27 godina, a imao je značajan utjecaj i na formiranje današnjeg ustroja Instituta. Rezultat tog znanstveno-istraživačkog rada dviju generacija geologa bio je 66 listova Osnov-ne geološke karte 1:100.000 s pripadajućim tumačima. Taj, za Re-publiku Hrvatsku od strateškog interesa, važan rezultat kompiliran je u Geološkoj karti 1:300.000 koja je zajedno s tumačem tiskana 2009. godine. To djelo izdano je uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i biti će poklonjeno svim osnovnim, srednjim i strukovnim školama kako u domovini tako i u inozemstvu kao dar povodom obilježavanja stote obljetnice naše kuće.

Paralelno sa završetkom radova na Osnovnoj geološkoj karti 1:100.000, krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća, započeo je rad na novom kapitalnom, za Republiku Hrvatsku od strateškog interesa, geološkom projektu, a to je realizacija Programa »Geo-

ted and was one of the largest and most successful national projects in geosciences in the territory of the Republic of Croatia. The project was successfully completed after 27 years, and has had a fundamen-tal impact on the present organization of the Survey. The fi nal result of this scientifi c-research work of two generations of geologists, was represented by 66 sheets of the Basic Geological Map at 1:100.000 scale with corresponding explanatory notes. For the Republic of Cro-atia, the strategically important result was the compilation of the Geological Map of the Republic of Croatia at 1:300.000 scale, which was published, together with corresponding explanatory notes in 2009. This work was published with support of the Ministry of Scien-ce, Education and Sports of the Republic of Croatia and will be given to all primary, secondary and vocational schools, both in Croatia and abroad, as a gift to mark the centenary of the Survey.

In the late 1980s, work began on a new capital geological project for the Republic of Croatia, in parallel with completion of works on the Basic Geological Map at 1:100.000 scale. The realization of this pro-gramme; »Geological Maps of the Republic of Croatia«, integrates a A

NN

UAL R

EPO

RT 2

009

� Zgrada Hrvatskog geološkog instituta.

� Building of the Croatian Geological Survey.

Page 6: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

4 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

loške karte Republike Hrvatske« u kojem je integrirana Osnovna geološka karta 1:50.000 na litostratigrafskom principu, uz sedam tematskih karata: Osnovna hidrogeološka karta RH 1:100.000, Osnovna inženjerskogeološka karta RH 1:100.000, Karta mineral-nih sirovina RH, Osnovna geokemijska karta RH, Strukturno-geo-morfološka karta RH 1:100.000, Geotermalna karta RH i Tektonska karta RH 1:300.000. Izvođenje ovog programa, koji je od strateš-kog interesa za našu državu, ima i imati će snažan utjecaj na bu-dući razvoj Hrvatskoga geološkog instituta kao nositelja i izvođa-ča toga projekta, jer zahtijeva uvođenje novih metodologija istraživanja i primjenu najnovijih informatičkih tehnologija izrade geoloških karata te formiranje Geološkog informacijskog sustava (GEOLIS-a).

Izrada geoloških karata s tumačima svih vrsta, namjena i mjerila s pripadajućim bazama podataka za teritorij Republike Hrvatske (kopno i podmorje), te vođenje Geološke službe kao javnog ser-visa za distribuciju geoloških informacija gospodarstvu, državnoj upravi, znanosti i javnosti kroz Geološki informacijski sustav na bazi modernih i kompatibilnih GIS tehnologija (WEB servisi) je mi-sija Hrvatskoga geološkog instituta u nadolazećem razdoblju.

Temeljeći se na gore navedenoj misiji, naša vizija je, razvijajući i usvajajući nove metodologije i tehnologije geoznanstvenog istra-živanja, postati vodeći i najveći institut u području geoznanosti u Republici Hrvatskoj, za izradu geoloških karata svih vrsta i namje-na, kao i u ustroju moderne Geološke službe kroz koju će se pri-kupljati, obrađivati, pohranjivati i distribuirati geološke informa-cije javnosti.

new Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50.000 pro-duced on lithostratigraphic principles, and seven thematic maps: Basic hydrogeological map of the Republic of Croatia in 1:100.000 scale, Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia in 1:100.000 scale, Map of mineral resources of the Republic of Cro-atia, Basic Geochemical Map of the Republic of Croatia, Structural-geomorphological map of the Republic of Croatia in 1:100.000 scale, Geothermal map of the Republic of Croatia and Tectonic map the Republic of Croatia in 1:300.000 scale. This program, is of strategic interest for Croatia, and will have an important impact on the future development of the Croatian Geological Survey, since it requires the introduction of new methodology and application of latest informa-tion technologies for production of geologic maps and develo-pment of the Geological Information System (GEOLIS).

In the forthcoming period, the mission of the Croatian Geological survey is as follows: preparation of geological maps of Croatian Terri-tory with corresponding explanatory notes of all types purposes and scales; compilation of associated databases of the same region (both land and submarine); implementation of the geological survey as a public service for the distribution of geological information for the economy, public administration, science and to the public, using the geological information system based on modern and compatible GIS technologies (web services).

Based on such a mission, our vision is to develop and adopt new methodologies and technologies for geoscience research, and to become the leading and largest institute in the fi eld of geosciences in Croatia. This would enable us to produce geological maps of all types and purposes, as well as to establish a modern Geological Sur-vey which will collect, process, store and disseminate geological in-formation to the public.

Page 7: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 5

� � �

Stota obljetnica Hrvatskoga geološkog instituta (HGI-CGS) obilje-žavana je tijekom cijele 2009. s raznovrsnim događanjima, koja su ovdje opisana i prikazana kronološkim slijedom:

1) Tijekom veljače dovršena je redakcija Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 te Tumača za Geološku kartu RH 1:300.000, a tisak je uslijedio krajem veljače. To je poslije Osnovne geološ-ke karte RH 1:100.000 najveće i najznačajnije djelo hrvatske ge-ološke kartografi je. Za napomenuti je i to da R. Hrvatska do da-nas nije imala geološku kartu koja bi pokrivala čitav njezin teritorij. Ona predstavlja kompilaciju listova Osnovne geološke karte 1:100.000 s ugrađenim novijim podatcima geoloških istra-živanja, i to za ona područja za koja su novija istraživanja bila

� � �

The 100th anniversary of the Croatian Geological Survey (HGI–CGS) was celebrated throughout 2009 with various events, presented he-re in chronological order:

1) In February, the fi nal version of the new Geological map of the Republic of Croatia at 1:300,000 scale with corresponding expla-natory notes was completed. This was the most important work of Croatian geological cartography since completion of the Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:100,000 scale. It is the fi rst geological map covering the entire territory of Croatia, based on results of the 1:100,000 map updated with some results of recent investigations (up to 2008). Publication of the map was supported by the Ministry of Science, Education and Sports of the

Dr. sc. Josip HALAMIĆ[email protected]

100 GODINA HGI-CGS ¦ 100 YEARS OF HGI-CGS

� Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 s tumačem.

� Geological map of the Republic of Croatia, Scale 1:300,000 with explanatory note.

Page 8: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

6 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

završena do kraja 2008. Tisak karte osiguran je sredstvima Mi-nistarstva znanosti, obrazovanja i športa te se ona povodom stote obljetnice naše institucije dijeli kao poklon svim osnov-nim, srednjim i strukovnim školama u R. Hrvatskoj kao i hrvat-skim školama u inozemstvu, tako da se mlađi naraštaji mogu upoznati s geološkom građom svoje domovine. Geološka karta, osim što će učenicima omogućiti uvid u geološku građu njiho-vog zavičaja, poslužiti će i nastavnicima da vjernije prenesu po-datke o geologiji određene regije.

2) U suorganizaciji Hrvatskog geološkog instituta i Hrvatskog pri-rodoslovnog muzeja tijekom lipnja i srpnja svjetski poznata izložba »Fossil Art« bila je postavljena u Hrvatskom prirodo-slovnom muzeju u Zagrebu, a tijekom kolovoza u Pomorskom muzeju u Rijeci. Izložba autora prof. dr. Adolfa Seilachera s Ge-ološkog instituta Sveučilišta u Tübingenu i Sveučilišta Yale kon-cipirana je kao putujuća izložba s dvije bitne odrednice: riječ je o znanstvenom istraživanju ihnofosila (tragova koje su živi organizmi ostavili u sedimentu) i drugih sedimentnih struktu-ra, a istovremeno je pokušaj da se golemi odljevci fascinantnih slojnih površina prikažu kao umjetnička djela te da se time i ne-znanstvenici privuku i zainteresiraju za geologiju. Izložba

Republic of Croatia, which enabled provision of a free copy of the map to all primary, secondary and vocational schools in the Re-public of Croatia, and Croatian schools abroad, as a gift to celebra-te the 100th anniversary of the Survey. This will enable new gene-rations to learn about the geology of their country and their region in particular.

2) In June/July, the Croatian Geological Survey, Croatian Natural Hi-story Museum and the Natural History Museum of Rijeka organi-zed the world famous exhibition »The Fossil Art« in Zagreb, fo-llowed in August in Rijeka. The exhibition authored by Professor Adolf Seilacher (University of Tübingen and Yale University), repre-sents a travelling exhibition with two essential purposes. The fi rst presents scientifi c research of ichnofossils (traces of living organi-sms left in the sediment) and other sedimentary structures. It also attempts to present huge casts of fascinating rocks with trace fo-ssils as works of art to interest non-scientists, and in this way draw them to the geology. The exhibition has previously been shown in numerous natural history museums or related institutions in North America, Japan and several European countries (Denmark, Sweden, Norway, Poland, Romania ...), resulting in great public attention. Professor Adolf Seilacher graced the opening of the ex-hibition both in Zagreb and in Rijeka. As this exhibition aroused great interest, it was extended into September. After a fi eld visit to the famous type locality of the so-called »Benkovac stone«, Profe-ssor Seilacher became interested in including a specimen with a rich ichnofossil assemblage into the exhibition. Therefore, in early August, he came back to the fi eld with Vili Pencinger (Croatian Geological Survey) and Dr. Ervin Mrinjek (Faculty of Science, Uni-versity of Zagreb), where they took casts of trace fossils that will be included in the permanent exhibition.

3) July 3rd was the anniversary of the foundation day of the Geologi-cal Commission, (the fi rst forerunner of the Croatian Geological Survey). A central celebration of the centenary was held in the INA Naftaplin building in Zagreb. The ceremony was held under the high auspices and presence of the Croatian President, Stjepan Me-sić, and members of the Survey, numerous guests and invitees, representatives of ministries, academies, universities, museums, and many other organizations from the country and related insti-tutions from abroad. Notable attendees from neighbouring Euro-pean countries included: Dr. Peter Seifert (Director of the Geolo-gische Bundesanstalt, Vienna, Austria), Professor Hazim Hrvatović (Director of Federal Bureau of Geology of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), Dr. Marko Komac (Director of Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, Slo-venia), Dr. László Kordos (Director of Geological Institute of Hun-gary, Budapest, Hungary), Dr. Ľubomír Hraško (Director of Štátny geologický Dionýza Štúra ústav, Bratislava, Slovakia) and the Asso-ciation of European Geological Surveys (EuroGeoSurveys, Brussels, Belgium), represented by the Secretary General, Mr. Luca Demi-

� Prof dr. Adolf Seilacher prezentira svoju izložbu.

� Professor Adolf Seilacher presenting his exhibition.

Page 9: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 7

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

je do sada postavljena u nizu prirodoslovnih muzeja ili srodnih institucija sjeverne Amerike, Japana, te nekoliko europskih ze-malja (Danska, Švedska, Norveška, Poljska, Rumunjska…), gdje je izazvala veliku pozornost javnosti. Otvaranje izložbe uveli-čao je i sam autor izložbe prof. dr. Adolf Seilacher koji ju je i svečano otvorio. Prof. dr. Seilacher otvorio je i izložbu 1. kolo-voza u Pomorskom muzeju u Rijeci. Ta izložba je pobudila vrlo veliki interes tako da je produžena i u rujan. Nakon terenskog obilaska poznatih lokaliteta tzv. »Benkovačkog kamena« prof. dr. Seilacher se zainteresirao i za uvrštavanje primjerka ihno-fosila s tih lokaliteta u svoju izložbu. Početkom kolovoza upri-ličen je odlazak na teren s djelatnicima HGI-CGS (mr. sc. Vili Pencinger) i PMF (prof. dr. Ervin Mrinjek), gdje su uzeti odljevi tragova fosila koji će biti uvršteni u stalni postav izložbe.

3) Na dan utemeljenja Geologijskog povjerenstva, 3. srpnja, održana je središnja svečanost obilježavanja stote obljetnice Instituta u zgradi INA-Naftaplina, Šubićeva 29, Zagreb. Svečanost je održa-na pod visokim pokroviteljstvom i nazočnošću predsjednika Re-publike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića, te nazočnošću

cheli. During the ceremony several institutions and organizations were awarded charters for their long and fruitful collaboration wi-th the Croatian Geological Survey.

4) For the ceremonial marking of the centenary, a commemorative postcard depicting a mosaic of geological maps of the Republic of Croatia, accompanied by an enlarged, but standardized, posta-ge stamp showing a schematic geological map of the Republic of Croatia was designed and published. The design of the postage stamp was made by Professor Zvonimir Hernitz. Ten thousand co-pies of the postcard were printed and distributed, along with so-me additional materials to all post offi ces in the country.

5) On September 11, 2009 a one-day conference was held which was dedicated to the activities of the Croatian Geological Survey over the last 100 years. Invited speakers and presented topics were as follows:

– Professor Hazim Hrvatović (Federal Bureau of Geology of the Fe-deration of Bosnia and Herzegovina): »The contribution of Cro-atian geologists to the geology of Bosnia and Herzegovina«,

� Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić otvorio je proslavu.

� The president of the Republic of Croatia opened the ceremony.

Page 10: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

8 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

djelatnika Instituta, brojnih gostiju i uzvanika, predstavnika Mi-nistarstava, Akademije, Sveučilišta, Muzeja, Radnih organizacija iz zemlje i srodnih institucija iz inozemstva. Iz susjednih Europ-skih zemalja svečanosti su nazočili: Dr. Peter Seifert (Geologische Bundesanstalt, Beč, Austrija – direktor), Prof. dr. Hazim Hrvatović (Federalni Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina – direktor), Dr. Marko Komac (Ge-ološki zavod Slovenije, Ljubljana, Slovenija – direktor), Dr. László Kordos (Geological Institute of Hungary, Budimpešta, Mađarska – direktor), Dr. Ľubomír Hraško (Štátny geologický ústav Dioný-za Štúra, Bratislava, Slovačka – direktor), a Udruženje Europskih geoloških službi (EuroGeoSurveys, Brussels, Belgija) predstavljao je Generalni sekretar EGS-a, gospodin Luca Demicheli. Tijekom svečanosti dodijeljene su povelje institucijama i organizacijama za dugogodišnju i plodnu suradnju s Hrvatskim geološkim in-stitutom.

4) Za što svečanije obilježavanje stote obljetnice dizajnirana je i izdana prigodna poštanska dopisnica s motivima mozaika ge-oloških karata R. Hrvatske, te uvećanom, ali standardiziranom, poštanskom markom koja za motiv ima preglednu geološku kartu naše zemlje. Dizajn poštanske marke izradio je prof. dr. Zvonimir Hernitz. Poštanska dopisnica tiskana je u 10.000 pri-mjeraka te je zajedno s deplijanom distribuirana svim poštan-skim uredima u zemlji.

5) 11. rujna, 2009. godine održan je jednodnevni znanstveni skup o djelatnosti Hrvatskoga geološkog instituta u proteklih 100 godina s pozvanim predavačima. Predavači i teme bile su: prof.

– Dr. Marko Komac (Geological Survey of Slovenia): »OneGeology as a tool for cross-border geohazard assessment«,

– Academician Milan Herak (Croatian Academy of Arts and Scien-ces): »It was worth it to collaborate with the Survey«,

– Professor Mladen Juračić (University of Zagreb, Faculty of Scien-ce): »Geological mapping of the Adriatic Sea«,

– Professor Kosta Urumović (University of Zagreb, Faculty of Mi-ning, Geology and Petroleum Engineering): »Memories on the development of geological engineering at the Croatian Geolo-gical Survey«

– Professor Eduard Prelogović (University of Zagreb, Faculty of Mi-ning Geology and Petroleum Engineering): »Education of the Croatian Geological Survey experts through specialized geolo-gical research«.

During the conference a special monograph of the Survey de-dicated to the anniversary was presented, entitled: »Croatian Geological Survey 1909–2009 – One Hundred Years of the Ser-vice to the Country«, edited by Mato Pikija and Josip Halamić. The book was promoted by Academician Ivan Gušić (Croatian Academy of Sciences and Arts) and Dr. Srećko Božičević (retiree of the Croatian Geological Survey). After the presentation, the book was distributed to all conference participants.

6) Since 2006, the Croatian Geological Survey has been a full member of the EuroGeoSurveys (EGS). To mark the centenary of the Survey, the General Assembly of the EGS in 2008 entrusted the organiza-tion of the General Assembly of 2009 to the Survey. The General

� Dobitnici povelje HGI-CGS za suradnju.

� Recipients of the HGI-CGS charter on cooperation.

Page 11: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 9

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

dr. Hazim Hrvatović (Federalni Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine) »Doprinos hrvatskih geologa geologiji Bosne i Hercegovine«, dr. sc. Marko Komac (Geološki zavod Slovenije) »One Geology as a tool for cross-border geohazard assessment«, akademik Milan Herak (Hrvatska akademija zna-nosti i umjetnosti) »Vrijedilo je surađivati s Institutom«, prof. dr. Mladen Juračić (Prirodoslovno-matematički fakultet) »Ge-ološko kartiranje Jadrana«, prof. dr. Kosta Urumović (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) »Sjećanja na razvitak geološkog in-ženjerstva u Hrvatskom geološkom institutu« i prof. dr. Eduard Prelogović (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) »Edukacija stručnjaka Hrvatskoga geološkog instituta kroz specijalistička geološka istraživanja«.

U okviru skupa predstavljena je i monografi ja HGI-CGS pod na-slovom »Hrvatski geološki institut 1909. – 2009. – Sto godina u službi domovine« urednika Mate Pikije i Josipa Halamića. Knji-gu su predstavili akademik Ivan Gušić (HAZU) i dr. sc. Srećko Božičević (umirovljeni djelatnik HGI-CGS). Nakon predstavljanja knjiga je podijeljena svim sudionicima skupa.

6) Hrvatski geološki institut – Hrvatska geološka služba je od 2006. godine punopravna članica EuroGeoSurveys-a. Povodom obi-lježavanja stote obljetnice Instituta na Generalnoj skupštini EGS-a 2008. godine u Briselu povjerena nam je organizacija Ge-neralne skupštine EGS-a za 2009. Generalna skupština održana je od 13. do 17. listopada 2009. uz sudjelovanje 36 direktora i predstavnika Europskih geoloških službi. U okviru Generalne skupštine održana je i radionica za direktore s tri radna bloka: A) »Exploration applied to geological storage of CO2« – Voditelj: prof. dr. Bruno Saftić (RGNF, Zagreb); B) »Ground Water« – Vodi-teljica: dr. sc. Željka Brkić (HGI-CGS) i C) »Mineral Resources« – Voditelj: dr. sc. Slobodan Miko (HGI-CGS). Predavači su bili: Bru-no Saftić, Iva Kolenković, Domagoj Vulin, Jose Pedro Calvo, Božidar Biondić, Želimir Pekaš, Emile Elewaut, Slavko Šolar i Slobo-dan Miko. Skupština je bila popraćena i dvodnevnom stručnom ekskurzijom na Pli-tvička jezera te u Istru.

7) U predvorju Instituta, a povodom stote obljetnice, postavljena je trajna izložba ko-ja prikazuje presjek geološke građe R. Hr-vatske. Detaljniji prikaz izložbe slijedi u po-sebnom poglavlju ove publikacije.

8) Tijekom studenog su za osnovne i srednje škole te strukovne udruge i agencije, u prostorijama Instituta upriličeni dani otvo-renih vrata, tijekom kojih su se učenici i nastavnici mogli informirati o djelatno-

Assembly was held from October 13–17 2009 in Zagreb, with par-ticipation of 36 directors and representatives of the European ge-ological surveys. During the General Assembly, a workshop com-posed of three modules was held for the directors: (a) »Exploration applied to geological storage of CO2«, chaired by Professor Bruno Saftić (University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petro-leum Engineering), (b) »Ground Water«, chaired by Dr. Željka Brkić (Croatian Geological Survey), and (c) »Mineral Resources«, chaired by Dr. Slobodan Miko (Croatian Geological Survey). The speakers were: Bruno Saftić, Iva Kolenković, Domagoj Vulin, Jose Pedro Cal-vo, Božidar Biondić, Želimir Pekaš, Emile Elewaut, Slavko Šolar and Slobodan Miko. The Assembly was followed by a two-day fi eld trip to the Plitvice Lakes and Istria.

7) In the lobby of the Survey, a permanent exhibition was opened on the occasion of the centenary, presenting the main characte-

� Prigodna poštanska dopisnica.

� Occasional postage-card.

� Ceremonija promocije monografi je o Hrvatskom geološkom institutu.

� Promotion ceremony of the Croatian Geological Survey special monograph.

Page 12: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

10 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

stima naše kuće kroz znanstveno-popularna predavanja i razgledavanje analitičkih labo-ratorija. 5. studenog su u posjetu bili članovi Agencije za strukovno obrazovanje iz čitave zemlje i učenici srednje Rudarsko-kemijske škole iz Varaždina. Posjetiteljima je kroz osam prezentacija predstavljena temeljna djelat-nost naše kuće, a nakon predavanja upriliče-no je razgledavanje laboratorija. Na kraju prezentirana je trajna Geološka zbirka koja je postavljena u ulaznom holu.

9) Sredinom 2009. dovršena je nova web stra-nica Instituta na kojoj su prikazane sve dje-latnosti i aktivnosti HGI-CGS. Stranica je opi-sana u posebnom tekstu u sklopu ovog Godišnjaka.

10) Tijekom 2009. HGI-CGS je predstavljen elek-troničkim medijima kroz znanstvene emisije (Hrvatska radiotelevijizija i Hrvatski radio), te kroz članke u re-gionalnim dnevnim novinama i lokalnim tjednim tiskovinama.

ristics of Croatian geology. A detailed overview of the exhibition is presented in a separate chapter in this publication.

8) In November, a Doors Open Day for primary and secondary sc-hools and professional associations and agencies was organized in the Survey, during which students, teachers and other visitors were informed of the activities of the Survey through scientifi c and popular lectures and a tour of the analytical laboratories. On November 5th, the Survey was visited by members of the Agen-cy for Vocational Education from all over the country, and stu-dents of the Mining-chemical high-school from Varaždin. All vi-sitors also observed a permanent geological collection which is set in the entrance hall.

9) In mid-2009 the new website of the Survey was prepared, repre-senting all the activities of the Croatian Geological Survey. The site is described in a separate article within this book.

10) During 2009, the Croatian Geological Survey was promoted thro-ugh the electronic media of scientifi c programmes (on Croatian Television and Radio), and through articles in regional newspa-pers and local weekly newspapers.

� Posjetitelji laboratorija tijekom dana otvorenih vrata.

� Visitors of the laboratory during the »Doors Open Day«.

� Akademik Ivan Gušić predstavlja monografi ju .

� Academician Ivan Gušić presents the monograph.

Page 13: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 11

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

� � �

Povodom stote obljetnice Hrvatskog geološkog instituta postav-ljena je geološka izložba kojom se na stručan i znanstveno popu-laran način prezentira petrografsko, mineraloško i paleontološko bogatstvo Republike Hrvatske. Naša zemlja je geološki vrlo sadr-žajna i raznolika, a izgrađena je od raznovrsnih stijena nastalih od prekambrija do kvartara, koje »čuvaju tajnu« povijesti stvaranja domovinskog terena dugu više od 600 milijuna godina.

U postavi izložbe eksponati su grupirani prema paleogeografskim cjelinama, a izložba sadrži 232 izloška stijena, fosila i minerala, ko-ji predstavljaju presjek geologije Hrvatske. Izložba sadrži i multi-medijalni prikaz na televiziji i ekranu osjetljivom na dodir, gdje su izložbeni eksponati stručno opisani s makro i mikro fotografi jama. Eksponati su interaktivni u okviru temeljne geološke karte RH 1:300.000. Pretraživanje je jednostavno: prema vrsti stijena, mine-rala i fosila, kataloškom broju eksponata, geološkim razdobljima, autorima ili samo klikom na geološkoj karti gdje su označeni lo-kaliteti svih eksponata.

U Slavoniji orografi ja »plete vijenac« od prekrasnih slavonskih pla-nina Psunja, Papuka i Krndije, u kojima nalazimo najstarije stijene polimetamorfne geneze. Stijene prekambrijske starosti dodatno su preobražene u starijem paleozoiku tijekom otvaranja oceana Paleotehysa i kaledonske orogeneze. Za vrijeme zatvaranja ocea-na Paleotethysa uz aktivni kontinentalni rub i koliziju kontinenata, te formiranja Pangeae, najvećeg kontinenta u povijesti Zemlje, pred oko 300 milijuna godina nastajale su različite magmatske i metamorfne stijene. Najznačajnije stijene iz toga vremena su gra-niti i migmatiti uz retrogradnu izmjenu starijih stijena, a nalazimo ih u slavonskim planinama i Moslavačkoj gori. Gornjopaleozojske stijene nastale su u morskim rubnim bazenima i kontinentalnim okolišima Pangeae. Ove stijene nalazimo u Gorskom kotaru, Lici, Banovini, Medvednici i slavonskim planinama. Prekambrijske i pa-leozojske stijene na izložbenoj postavi označene su kataloškim brojevima od Pz-1 do Pz-25.

Permo-trijaske i trijaske stijene su vezane za sinriftnu fazu i razla-manje Pangeae, te početak formiranja oceana Tethys. Nalazimo različite tipove sedimentnih stijena uz specifi čne evaporite, te magmatske i piroklastične stijene. Ove stijene pojavljuju se go-

� � �

On the occasion of the hundredth anniversary of the Croatian Geo-logical Survey, the geological exhibition was opened to present the petrographic, mineralogical and palaeontological richness of Croati-an territory in a professional and scientifi c, but also popular manner. Croatia is geologically very variable, being composed of a vast variety of rocks formed from the Precambrian to the Quaternary, represen-ting a geological history of more than 600 million years.

Exhibits are grouped according to the palaeogeographic units, wi-th a total of 232 exhibits of rocks, fossils and minerals, which repre-sent the major elements of Croatian geology. The exhibition also includes a multimedia presentation on television and touch screen, where the items are described and presented by macro and micro photographs. The exhibits are interactively included into the Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:300,000 scale. Sear-ching through the items is easy, based on the types of rocks, mine-rals and fossils, catalogue number of the exhibits, geological perio-ds, authors, or clicking on the geological map where all sampled sites are marked.

In Slavonia, orography »weaves a crown« of the beautiful Slavonian mountains of Psunj, Papuk and Krndija, where the oldest rocks are of polymetamorphic genesis. Precambrian rocks are further metamor-phosed in the Early Palaeozoic during formation of Palaeotethys and Caledonian orogenesis. Approximately 300 million years ago, during the closure of the Palaeotethyan Ocean, a variety of igneous and metamorphic rocks were created along the active continental mar-gin and the collision of continents which resulted in the formation of Pangaea, (the largest continent in the Earth’s history). The most important rocks of that time are granites and migmatites exhibiting retrograde changes of older rocks, which are found in the Slavonian mountains and Moslavačka Gora. Upper Palaeozoic rocks were for-med in marginal marine basins and continental environments surro-unding Pangaea, and can be found in the area of Gorski Kotar, Lika, Banovina, Medvednica and the Slavonian mountains. Precambrian and Palaeozoic rocks are marked as Pz–1 to Pz–25 in the exhibition catalogue.

Permo-Triassic and Triassic rocks are related to the syn-rift phase and breaking up of Pangaea, and the early formation of the Tethys Oce-

Pripremio / Prepared by: Dr. sc. Mirko BELAK ([email protected])

GEOLOŠKA IZLOŽBA ¦ GEOLOGICAL EXHIBITION

Page 14: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

12 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

tovo po cijeloj Hrvatskoj. Označene su kataloškim brojevima od T–1 do T-17.

Tijekom jure i krede(?) postoji oceanski prostor zapadnog Tethysa koji se postupno sužava, te se formira subdukcijski ofi olitni kom-pleks (Banovina, Medvednica i Kalnik). Stijene su označene od J-1 do J-8. Duž južnog ruba oceana razvijala se karbonatna platforma (danas Dinaridi-širi pojam). Eksponati stijena, fosila i minerala označeni su kataloškim brojevima J-14 do J-31 i K-1 do K-30.

Zatvaranjem oceanskog prostora počinje destrukcija karbonat-ne platforme, dok se laramijskim orogenetskom pokretima for-

� Multimedijalni prikaz eksponata na plazmi i ekranu osjetljivom na dodir.

� Multimedia presentation displayed on a plasma display and touch screen.

� Dio izložbenog prostora u predvorju Instituta.

� Part of the exhibition space in the Survey’s lobby.

Page 15: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 13

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

� Granit (adamelit), Papuk, autori: Mirko Belak i Domagoj Jamičić

� Granite (adamelite) Papuk; authors: Mirko Belak and Domagoj Jamičić.

� Gips, Petrovo polje, autori: Ozren Hasan i Slobodan Miko

� Gypsum, Petrovo Polje; authors: Ozren Hasan and Slobodan Miko.

� Koraljni vapnenac, Lika, autor: Branko Sokač

� Coral limestone, Lika; author: Branko Sokač.

� Tuf (pietra verde), Svilaja, autori: Mirko Belak i Josip Halamić

� Tuff (Pietra Verde), Svilaja; authors: Mirko Belak and Josip Halamić.

� Dijabaz/dolerit, Medvednica, autor: Damir Slovenec

� Diabase/dolerite, Medvednica; author: Damir Slovenec.

� Litiotis vapnenci, Velebit, autor: Igor Vlahović

� Lithiotis limestone, Velebit; author: Igor Vlahović.

� Radiolitidna biostroma, Brač, autori: Tvrtko Korbar i Boško Korolija

� Radiolitid biostrome, Brač; authors: Tvrtko Korbar and Boško Korolija.

� Perlitni riolit, Požeška gora, autori: Mirko Belak i Josip Halamić

� Perlite rhyolite, Požeška Gora; authors: Mirko Belak and Josip Halamić.

Page 16: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

� Numulitni vapnenac, Istra, autor: Stanislav Bergant

� Nummulitic limestone, Istria; author: Stanislav Bergant.

� Prominski konglomerat, Promina, autor: Vilim Pencinger

� Promina conglomerate, Promina; author: Vilim Pencinger.

� Litotamnijski vapnenac, Medvednica, autori: Radovan Avanić i Davor Vrsaljko

� Lithothamnium limestone, Medvednica; authors: Radovan Avanić and Davor Vrsaljko.

� Ervilia dissita podolica (EICHWALD), Banovina, autori: Mato Brkić i Valentina Hajek-Tadesse

� Ervilia dissita podolica (EICHWALD), Banovina; authors: Mato Brkić and Valentina Hajek-Tadesse.

� Prapor s gastropodom, Baranja, autor: Adriano Morić

� Loess with gastropods, Baranja; author: Adriano Morić.

� Zebrina detrita, Baranja, autor: Adriano Morić

� Zebrina detrita, Baranja; author: Adriano Morić.

Z b i d i B j

Page 17: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 15

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

miraju marginalni marinski bazeni subparalelno s pružanjem Dinarida. Izložene stijene i fosili označeni su kataloškim brojem Pg–1 do Pg–18.

U miocenu započinje novi sedimentacijski ciklus čije stijene tako-đer izgrađuju hrvatska gorja. Samo u krajnjim sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske nalaze se stijene najstarijeg miocena (egera i egenburga), dok u ostalim krajevima jezerska sedimentacija uz vulkansku aktivnost započinje u otnangu (geološki kat od 18,1 do 17,2 milijuna godina) i karpatu (17,2 do 16 milijuna godina). U ci-jelom prostoru sjeverne Hrvatske u badenu (16 do 12,7 milijuna godina) traje marinska sedimentacija, stvarajući dominantne lito-loške varijetete lapora i vapnenca. Tijekom badena odigrava se i vulkanska aktivnost. Tijekom sarmata (12,7 do 11,6 milijuna godi-na) talože se sedimenti u marinskom okolišu reduciranog salini-teta, a u panonu i pontu (11,6 do 5,3 milijuna godina) nastaju bra-kične taložine, te kontinentalni sedimenti u pliocenu (5,3 do 1,8 milijuna godina). Izloženi miocenski fosili, stijene i minerali ozna-čeni su kataloškim brojevima Ng–1 do Ng–97.

Kvartarne stijene (od 1,8 milijuna godina do danas) taložene su u kontinentalnim sedimentnim sredinama, a njihov humusni dio danas su najčešća plodna poljoprivredna polja. Stijene i fosili označeni su kataloškim broje Q–1 do Q–19.

Izložba je zamišljena kao stalni postav i može se pogledati tijekom radnog vremena Instituta, a organizirane skupine uz prethodni dogovor s upravom Instituta. Multimedijalni prikaz izložbe usko-ro će biti dostupan na web stranicama, što će sigurno koristi uče-nicima i studentima u nastavi i svima nama koji volimo prirodu.

Urednici izložbe su: Mirko Belak, Valentina Hajek-Tadesse, Ozren Hasan, Nenad Oštrić, Milka Sarkotić-Šlat i Josip Terzić, koji su uklju-čili 42 autorska suradnika u stručnom opisu i postavi izložbe.

an. Diff erent types of sedimentary rocks, including typical evaporites can be observed, as well as igneous and pyroclastic rocks. These rocks occur almost throughout Croatia, and are marked as catalogue numbers T–1 to T–17.

During the Jurassic and Cretaceous(?) an oceanic area existed in we-stern Tethys, which gradually became narrower, and a subduction ophiolite complex was formed in the area of present day Banovina, Medvednica and Kalnik. These rocks are marked as J–1 to J–8. Along the southern edge of the ocean, a huge carbonate platform existed (part of the current Karst Dinarides), and exhibits of Jurassic and Cre-taceous rocks, fossils and minerals from this area are indicated by catalogue numbers J–14 to J–31 and K–1 to K–30, respectively.

Closing of the ocean caused destruction of the carbonate platform, and the Laramian orogeny formed marginal marine basins subpa-rallel to the strike of the Dinarides. Rock and fossil samples are cata-logued as numbers Pg–1 to Pg–18.

During the Miocene, a new sedimentary cycle began. Rocks of the oldest Miocene (Egerian and Eggenburgian), only crop out in the far north-western parts of Croatia, while elsewhere, lacustrine sedimen-tation and volcanic activity began in the Ottnangian (18.1 to 17.2 my BP) and Carpathian (17.2 to 16 my BP). The entire area of present day northern Croatia, was during the Badenian (16 to 12.7 my BP), cha-racterised by marine environments resulting in deposition of marls and limestones, as well as the products of volcanic activity. During the Sarmatian (12.7 to 11.6 my BP), sediments were deposited in ma-rine environments of reduced salinity. In the Pannonian and Pontian (11.6 to 5.3 my BP), brackish deposits were accumulated, followed by continental sediments of the Pliocene (5.3 to 1.8 my BP). Miocene fossils, rocks and minerals are indicated by catalogue numbers Ng–1 to Ng–97.

Quaternary rocks (from 1.8 million years to the present) were depo-sited in continental sedimentary environments, and their humic part today covers the most fertile agricultural areas. The rocks and fossils of Quaternary age are labelled with catalogue numbers Q–1 to Q–19. The exhibition was made as a permanent collection and can be vi-ewed during the working hours of the Survey, for organized groups with prior arrangement with the Survey management. A multimedia presentation of the exhibition will soon be available on the website, which will surely help students and all people who love nature. The exhibition was prepared by Mirko Belak, Valentina Hajek-Tadesse, Ozren Hasan, Nenad Oštrić, Milka Sarkotić Šlat and Josip Terzić, with the help of 42 colleagues.

Page 18: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

16 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

RAVNATELJ ¦ DIRECTOR: Dr. sc. Josip HALAMIĆ tel: (+385 1) 6160-749 fax: (+385 1) 6144-718 e-mail: [email protected]

Zamjenica ravnatelja ¦ Director deputy: Dr. sc. Željka BRKIĆ

Pomoćnici ravnatelja ¦ Director assistants:

za ekonomsko-fi nancijske poslove Slobodan DUKOVČIĆ, dipl.oec.for economic-fi nancial business

za koordinaciju poslovanja s tržištem Dr. sc. Saša MESIĆfor coordination of business with the market

tajnica Instituta Mladenka JURČIĆ, dipl.iur.Secretary of the HGI-CGS

UPRAVNO VIJEĆE ¦ GOVERNING BOARD Prof. dr. sc. Dražen VIKIĆ TOPIĆ (MZOŠ*), predsjednik – Chairman Jadranko HUSARIĆ, dipl. ing. (HV*) Prof. dr. sc. Milan ORŠANIĆ (ŠF*) Dr. sc. Renato BULJAN (HGI-CGS) Dr. sc. Valentina HAJEK-TADESSE (HGI-CGS)

ZNANSTVENO VIJEĆE ¦ SCIENTIFIC COUNCIL

Dr. sc. Tonči GRGASOVIĆ, predsjednik – Chairman Dr. sc. Renato BULJAN, zamjenik predsjednika – Chairman deputy Dr. sc. Tamara MARKOVIĆ, tajnik – Secretary Željko DEDIĆ, tajnik – Secretary Adrijano BANAK, dipl.ing. geol. Dr. sc. Mirko BELAK Dr. sc. Željka BRKIĆ Dr. sc. Valentina HAJEK-TADESSE Dr. sc. Josip HALAMIĆ Dr. sc. Ivan HEĆIMOVIĆ Dr. sc. Domagoj JAMIČIĆ Dr. sc. Georg KOCH Dr. sc. Tvrtko KORBAR Dr. sc. Miron KOVAČIĆ Dr. sc. Ozren LARVA Dr. sc. Dubravko MATIČEC Dr. sc. Saša MESIĆ Dr. sc. Slobodan MIKO Dr. sc. Zoran PEH Dr. sc. Božo PRTOLJAN Dr. sc. Damir SLOVENEC Dr. sc. Marko ŠPARICA

*MZOŠ - Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia*HV – Croatian Waters, Zagreb, Croatia*ŠF – Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, ZAPOSLENICI I PRORAČUN ¦ ORGANIZATIONAL SCHEME, EMPLOYEES AND BUDGET

Page 19: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 17

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

43

17

30

23

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

16

3

7

1

4 4

2

15

6

12

1

8

4

9

21

113 zaposlenika po Zavodima113 of emloyees per departments

Zavod za geologijuDepartment of Geology

Zavod za mineralne sirovineDepartment of Mineral Resources

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologijuDepartment of Hydrogeology and Engineering Geology

Stručne službeAdministration and technical support

Zavod za geologijuDepartment of Geology

Zavod za mineralne sirovineDepartment of Mineral Resources

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Department of Hydrogeology and Engineering Geology

Geološka službaGeological Survey

Knjižnica Hrvatskoga geološkog Instituta

Library of the HGI-CGS

Zaposlenici po ZavodimaEmloyees per departments

Dr.sc./Ph.D. Mr.sc./M.Sc. dipl.ing./B.Sc. ostali/others

30

25

20

15

10

5

0

mil. kn

Zavod za geologijuDepartm

ent of Geology

Zavod za mineralne sirovine

Department of M

ineral Resources

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologijuDepartm

ent of Hydrogeology and Engineering Geology

Stručne službeAdm

inistration and technical support

SveukupnoTotal

Geološki kongresGeological congres

Geologia Croatica

Geološka službaGeological survey

25

20

15

10

5

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Prihodi HGI-CGSBudget of HGI-CGS

Page 20: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

18 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

� � �

Prva internetska stranica Hrvatskog geološkog instituta načinje-na je prije pet godina. Kako je bila siromašna sadržajem i od stva-ranja se nije mijenjala, bila je slabo posjećena. Zbog toga je od-lučeno u okviru proslave 100 godina Instituta izraditi novu internetsku stranicu.

Po koncepciji, sadržaju i programskoj osnovi nova web stranica potpuno je drugačija od stare. Urednička koncepcija nove strani-ce je postati suvremeni, elektronički davatelj informacija o Insti-tutu, njegovoj djelatnosti, zaposlenicima, projektima, događanji-ma, postignućima…; dostupan u svakom trenutku svima u svijetu, te biti stalno otvoren projekt koji će se neprestano razvi-jati, mijenjati i dopunjavati.

U tom smislu načinjena je struktura stranice koja je omogućila re-alizaciju takve koncepcije. U izradi 138 zasebnih, bogato ilustrira-nih podstranica (630 fotografi ja i grafi čkih ilustracija) sudjelovalo je dvadesetak autora. Kada bi se objavljeni materijal tiskao bilo bi to više od 400 stranica A-4 formata. Statističkim praćenjem web stranice HGI-CGS utvrđeno je da je stranicu od njenog puštanja u promet 2. lipnja, pa do konca 2009., posjetilo 7696 posjetitelja. Mnogi od njih stranicu posjećuju višekratno pa je u navedenom razdoblju stranica posjećena 11.550 puta, a pregledano je 45.500 pojedinačnih stranica. Tijekom radnih dana stranicu posjeti od 80 do 160 posjetitelja, a tijekom neradnih 20 do 50. Posjete web stra-nici HGI-CGS došle su iz 67 zemalja sa svih kontinenata. Najviše posjeta je iz Hrvatske i susjednih zemalja, a slijede one iz Njemač-ke, Austrije, Italije, UK i SAD. Podjednak broj posjetitelja koristi In-ternet explorer i Firefox preglednik. Vidljiv je trend stalnog porasta posjećenosti kao i Google ranking 6/10, čime je HGI-CGS web po-stao najviše rangiran web site iz područja geologije na hrvatskom internetskom prostoru. Zbog velikog interesa posjetitelja iz ino-zemstva tijekom 2010., osim stalne nadogradnje postojeće stra-nice, izradit će se i verzija stranice na engleskom jeziku.

� � �

The fi rst web site of the Croatian Geological Survey was established fi ve years ago. Its content was relatively poor and did not change through time, so it was not frequently visited. Therefore it was deci-ded within the celebration of centennial anniversary of the Survey to create a new web site.

The concept and contents of the new website is completely diff e-rent, in order to become a modern electronic provider of informati-on about the Survey, its activities, employees, projects, events and accomplishments, are accessible at all times to everyone througho-ut the world. It represents an active, permanently open project that will continually evolve and be updated.

Therefore, the structure of the new website contains 138 richly illu-strated webpages containing 630 photographs and graphic illustra-tions, provided by twenty authors. If the published material would be printed it would need more than 400 pages of A-4 format. Browser statistics of the new Survey’s website indicates that from its opening in June until the end of 2009, 7696 people have visited the site. Many of them visited the site several times, so during this peri-od, the website was visited 11,550 times, and 45,500 individual we-bpages were opened. During working days, 80–160 visitors are usu-ally recorded, and during non-working days 20–50 visitors. Up to now the HGI–CGS website was visited by people from 67 countries from all continents. Most visits are from Croatia and neighbouring countries, followed by those from Germany, Austria, Italy, UK and the USA. There is a trend of constant increase in the number of visitors and according to the Google ranking 6/10 HGI–CGS website has be-come the highest ranked geological website in Croatia. Due to the great interest of foreign visitors one of the main goals for 2010 will be the production of an English version of the website.

http://www.hgi-cgs.hr/

Urednik web stranice HGI-CGS / Editor of the HGI-CGS website: Dr. sc. Miron KOVAČIĆ ([email protected])

NOVA INTERNETSKA STRANICA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA ¦ NEW WEBSITE OF THE CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY

� broj posjetitelja / number of visits

Page 21: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 19

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

Page 22: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

20 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009. � � �

Glavna djelatnost Zavoda za geologiju je provedba regionalnih geoloških istraživanja na području Republike Hrvatske. Istraživa-nja imaju za cilj otkriti nove, ali i potvrditi postojeće spoznaje o geološkoj građi državnog teritorija.

Do takvih spoznaja se dolazi kroz izradu Osnovne geološke karte jer ona predstavlja trajan i temeljni oblik geoloških istraživanja. Za-vod za geologiju osnovna geološka istraživanja provodi od svog osnutka 1909. godine. Najprije su to bila istraživanja u sklopu izra-de »Prijegledne geologijske karte M 1:75.000« koja se izvodila do

� � �

The main activity of the Department of Geology is the accom-plishment of regional geological surveys in the Republic of Croatia. This research aims to confi rm existing and discover new knowledge about the geological structure of the state territory.

Such knowledge can be attained through production of the Basic Geological Map, since it represents a permanent and fundamental form of geological research. The Department of Geology has con-ducted basic geological research since its foundation in 1909. During the early period this was performed within a framework of »Sche-

Predstojnik Zavoda / Head of Department: Dr. sc. Ivan HEĆIMOVIĆTel: (+385 1) 6160 710Fax: (+385 1) 6160 799e-mail: [email protected]

ZAVOD ZA GEOLOGIJU ¦ DEPARTMENT OF GEOLOGY

� Dio geološke karte Karlobag – Jablanac (F. Koch, 1929).

� Part of the geological map Karlobag – Jablanac (F. Koch, 1929).

� Geološka podloga dijela trase buduće željezničke pruge Karlovac – Rijeka.

� Geological map for the project of the future railway Karlovac – Rijeka.

Page 23: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 21

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

Drugog svjetskog rata. Uslijedila je izrada »Osnovne geološke kar-te SFRJ 1:100.000«. Osnutkom Republike Hrvatske započelo izvo-đenje »Osnovne geološke karte RH 1:50.000«. Trenutno Zavod za geologiju u okviru Programa »Geološke karte Republike Hrvatske« fi nanciranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) izrađuje:

• Osnovnu geološku kartu RH 1:50.000 – glavni znanstveni projekt Zavoda. (voditelj Dr. sc. Marko Šparica);

• Osnovnu geokemijsku kartu RH (Dr. sc. Josip Halamić);• Strukturno-geomorfološku kartu RH 1:100.000 (Dr. sc. Ivan

Hećimović); i• Tektonsku kartu Republike Hrvatske 1:300.000 (Dr. sc. Do-

magoj Jamičić).

Osim projekata iz Programa, MZOŠ fi nancira znanstvena istraži-vanja koja se u Zavodu izvode u okviru sljedećih projekata:

• Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske (Dr. sc. Tonći Grga-sović);

• Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedi-mentima Krških Dinarida (Dr. sc. Antun Husinec, Dr. sc. Ha-jek-Tadesse);

• Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu jadran-skih sljevova (Dr. sc. Georg Koch);

• Stratigrafi ja naslaga krede u okviru geodinamike jadran-skog područja Hrvatske (Dr. sc. Tvrtko Korbar);

• Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sje-verozapadne Hrvatske (Dr. sc. Damir Slovenec);

• Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafi ja Promina formaci-je u Dalmaciji (Dr. sc. Dubravko Matičec).

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski ra-zvoj Republike Hrvatske i lokalna samouprava Konavala sufi nan-ciraju znanstveni projekt:

• Geološka karta Konavala M 1:50.000 – nužna pretpostavka održivog razvoja (Dr. sc. Božo Prtoljan).

Osim kroz temeljna istraživanja i tematske znanstvene projekte Zavod svoju aktivnost artikulira i kroz primijenjena istraživanja i međunarodnu suradnju.

� PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJAU Zavodu se izvode i vrlo raznolika primijenjena istraživanja. To su radovi iz domene naftnogeološke problematike, istraživanja mineralnih sirovina i pitkih voda, geoloških podloga za izvođenje inženjerskogeoloških studija ili studija zaštite okoliša te prostor-nog planiranja. Svim primijenjenim istraživanjima osnovu čini ge-ološka karta.

matic Geological Map at 1:75,000 Scale« which was produced before the Second World War. These investigations were followed by the pro-duction of the »Basic Geological Map of the Socialistic Federative Re-public of Yugoslavia at 1:100,000 Scale«. Establishment of the Republic of Croatia was followed by increased activity on the new geological map based on lithostratigraphic principles – »Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50,000 Scale«. This is one of the maps that the Department of Geology currently produces within the sci-entifi c program »Geological Maps of the Republic of Croatia«, fi nan-ced by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia:

• Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50,000 Scale – is a major scientifi c project of the Survey (Principal In-vestigator Dr. Marko Šparica);

• Basic Geochemical Map of the Republic of Croatia (Principal Investigator Dr. Josip Halamić);

• Structural-geomorphologic map of the Republic of Croatia at 1:100,000 Scale (Principal Investigator Dr. Ivan Hećimović), and – Tectonic map of the Republic of Croatia at 1:300,000 Scale (Principal Investigator Dr. Domagoj Jamičić).

In addition to the aforementioned projects undertaken within a pro-gram, the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia also funds research on the following individual projects:

• Stratigraphic evolution of the Triassic of Croatia (Principal In-vestigator Dr. Tonći Grgasović);

• Refl ection of palaeoclimatic changes in the Jurassic–Cretace-ous deposits of the Karst Dinarides (Principal Investigators Dr. Antun Husinec and Dr. Valentina Hajek-Tadesse);

• Holocene sediments as a record of environmental changes in the Adriatic catchments (Principal Investigator Dr. Georg Koch);

• The stratigraphy of Cretaceous deposits within the geodyna-mics of the Adriatic area of Croatia (Principal Investigator Dr. Tvrtko Korbar);

• Mesozoic igneous, mantle and pyroclastic rocks of north-we-stern Croatia (Principal Investigator Dr. Damir Slovenec);

• Facies architecture and sequence stratigraphy of the Promina formation in Dalmatia (Principal Investigator Dr. Dubravko Matičec).

The National Foundation for Science, Higher Education and Techno-logical Development of the Republic of Croatia and local communi-ty of Konavle co-fi nanced scientifi c project:

• Geological Map of the Konavle at 1:50,000 scale – a necessary prerequisite for sustainable development (Principal Investiga-tor Dr. Božo Prtoljan).

Besides fundamental research and thematic research projects, the department also conducts applied research and is involved with in-ternational cooperation throughout Europe and beyond.

Page 24: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

22 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

Krajem 2008. i početkom 2009., tim Zavoda za geologiju izradio je geološku podlogu trase željezničke pruge Karlovac-Rijeka za potrebe geotehničkog projekta.

Ukupna dužina geološki istražene trase iznosi 41.700 m. Širina tra-se koja je detaljno terenski obrađena u područjima planiranih tu-nela iznosila je1000 m, dok je duž dionica gdje pruga prolazi po-vršinski širina istražene zone iznosila 500 m.

Na temelju obavljenih prospekcijskih istraživanja izdvojeno je ukupno 12 neformalnih litostratigrafskih jedinica stratigrafskog raspona od gornjeg trijasa (norik-reta) do mlađe donje krede (al-ba) koje su kartirane na podlozi mjerila 1:10.000. Na temelju de-taljnih podataka dobivenih na oko 1000 točaka opažanja izrađena je geološka karta trase željezničke pruge i uzdužni geološki profi l.

Treba napomenuti kako su unatoč brojnosti točaka opažanja za interpretaciju geološke karte i profi la korišteni dostupni podatci iz šireg područja duž kojega trasa prolazi, jer značajna tektonska razlomljenost terena nije mogla dati uvid u cjelovite razvoje i nor-malnu sukcesiju litostratigrafskih izmjena. Zbog toga su geološke strukture i interpretacija njihovih međusobnih odnosa idealizira-ni kako bi zadovoljili izračunate i preuzete debljine pojedinih lito-stratigrafskih jedinica.

� MEĐUNARODNA SURADNJAZavod za geologiju uključen je u međunarodne projekte koji se zasnivaju na bilateralnoj suradnji:

s Mađarskom: »Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transda-nubije s istočnim i Jadranskim dijelom Hrvatske« (Dr. sc. Lidi-ja Galović) »Usklađivanje i korelacija rezultata kartiranja kvartarnih na-slaga u dravskoj depresiji« (Dr. sc. Ivan Hećimović).

s Austrijom: »Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na teme-lju mineraloško-mikrokemijske fazne analize – dopuna me-tode geokemijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji (Dr. sc. Josip Halamić)

sa Sjedinjenim Američkim Državama: »Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 milijuna godina karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme, Hrvatska« (Dr. sc. Antun Husinec)

� APPLIED RESEARCHDiverse applied research topics include; petroleum investigations, exploration of mineral raw materials and drinking water, as well as basic geological investigation for important engineering-geological studies, environmental protection studies and spatial planning. All applied research is based on geological mapping.

During late 2008 and early 2009, the Department of Geology under-took a geological investigation for the planned Karlovac–Rijeka rai-lway, as a basis for geotechnical projects. The total length of the ge-ologically explored part of the route is 41.7 km. Geological mapping was performed in a 1000 m wide zone around planned tunnels, and a 500 m wide zone along the section where the planned railway runs on the surface.

A total of twelve informal lithostratigraphic units were determined, covering a stratigraphic range from the Upper Triassic (Norian–Rhae-tian) to the younger Lower Cretaceous (Albian), which were mapped at 1:10,000 scale. A geological map along the route of the future rai-lway and longitudinal geological profi le was produced, based on the data obtained at approximately one thousand observation points.

It should be noted that despite the relatively large number of obser-vation points, all available data from a wider area had to be carefully studied for the construction of geological maps and profi les, beca-use signifi cant tectonic deformation of the studied area prevented insight into a more or less complete rock sequence. Therefore, the interpretation of geological structures and their relationships was adjusted in order to satisfy the calculated and assumed thickness of individual lithostratigraphic units.

� INTERNATIONAL COOPERATION The Department of Geology is involved in several international bila-teral projects:

With Hungary: »Correlation of loess/palaeosol sequences of Southeast Tran-sdanubia with the eastern and Adriatic part of Croatia« (Principal Investigator Dr. Lidija Galović)

»Harmonization and correlation of the results of mapping Qu-aternary deposits in the Drava Depression« (Principal Investiga-tor Dr. Ivan Hećimović).

With Austria:

»Environmental-geochemical investigations of river sediments in the Drava river (Austria, Slovenia, and Croatia) on the basis of mineralogical-microchemical phase analysis – a supplementary method of geochemical research in Croatia and Slovenia« (Prin-cipal Investigator Dr. Josip Halamic).

With the United States:

»Greenhouse and transitional climate within 50 million years of the carbonate sequence of Late Jurassic to Early Cretaceous Adri-atic Platform, Croatia« (Principal Investigator Dr. Antun Husinec)

Page 25: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 23

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

� � �

Kao i svake godine, djelatnost istraživača Zavoda je u 2009. bila usmjerena na istraživanja u okviru projekata MZOŠ, te na ugovo-rene projekte za neposredne naručitelje. Istraživači Zavoda su-djeluju u izvedbi tri znanstvena projekta koje fi nancira MZOŠ: (1) Osnovna hidrogeološka karta RH 1:100.000 (voditelj projekta: Dr. sc. Željka Brkić), (2) Osnovna inženjerskogeološka karta RH 1:100.000 (Dr. sc. Renato Buljan) i (3) Geotermalna karta RH (Dr. sc. Miron Kovačić).

Istraživanja u okviru ovih projekata, kao i onih specijaliziranih za ostale naručitelje, usmjerena su na izučavanje pojavljivanja i ob-navljanja podzemnih voda, što izravno utječe na korištenje i za-štitu podzemnih voda, defi niranje inženjerskogeoloških značajki terena potrebnih za projektiranje i izgradnju vrlo zahtjevnih cesta u kršu, te izradu podloga za potrebe prostornog planiranja i zašti-te okoliša.

MZOŠ je u prošloj godini na svakom od tri projekta odobrilo po jednog znanstvenog novaka. Na natječaj se prijavio veliki broj mladih diplomiranih geologa što je pokazalo da postoji veliki in-teres za naše zanimanje.

Tijekom 2009. započeta su istraživanja na projektu »Climate change and impacts on water supply« (Akro-nim: CC-WaterS), koji se izvodi u sklopu »South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE-TC)«. Istraživanja u Hrvatskoj usmjerena su na tri loka-cije: Bokanjačko blato kod Zadra, Vransko jezero na Cresu i Blatsko polje na Korčuli.

Posljednje dvije godine smo pisali o intenzivnim rado-vima na planiranju inženjerskogeološkog laboratorija. Ove godine se možemo pohvaliti činjenicom da je la-boratorij završen. U proljeće 2009. započeti su opsežni građevinski radovi na uređenju laboratorija, a završeni su u kasnim jesenskim danima. Laboratorij je opre-mljen suvremenom opremom koja omogućava istra-živanja inženjerskogeoloških svojstava stijena i tala potrebnih za naša znanstvena istraživanja. Od najzna-čajnije opreme mogu se izdvojiti: stroj za obrezivanje

� � �

As in every year, the research activities of the Department of Hydro-geology and Engineering Geology in 2009 were focused both on research projects funded by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia and contracted projects for specifi c investors. Researchers of the Department participate in three scien-tifi c projects fi nanced by the Ministry: (1) Basic Hydrogeological Map of the Republic of the Republic of Croatia at 1:100,000 Scale (Princi-pal Investigator Dr. Željka Brkić), (2) Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia at 1:100,000 Scale (Principal Investi-gator Dr. Renato Buljan) and (3) Geothermal Map the Republic of Croatia (Principal Investigator Dr. Miron Kovačić).

In the framework of these projects, as well as in other investigations ordered by specifi c customers, research focused on the study of the occurrence and recovery of groundwaters. This directly aff ects the usage and protection of groundwaters, the defi nition of enginee-ring-geological characteristics necessary for very demanding pro-jects of building roads in karst, and create a high-quality foundation for spatial planning and environmental protection.

Predstojnica Zavoda / Head of Department: Dr. sc. Željka BRKIĆtel: (+385 1) 6144 715fax: (+385 1) 6144 713e-mail: [email protected]

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU ¦ DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

� Ubacivanje Na-naphthionata u vodotok ispred ulaza u ponor Rupa

� Insertion of Na-naphthionate in the watercourse in front of the sinkhole.

Page 26: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

24 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

i brušenje uzoraka stijena, bušilica za stijene, univerzalni hidraulič-ki istiskivač uzoraka tla, tresilica za sita, uređaj za troosni test, ure-đaj za izravni posmik, uređaj za ispitivanje jednoosne tlačne čvr-stoće uzoraka stijene, uređaj za ultrazvučne valove, laboratorijska krilna sonda, digitalni PLT uređaj, te sitna laboratorijska oprema. Izgradnja laboratorija u potpunosti je izvedena vlastitim fi nancij-skim sredstvima Zavoda ostvarenim na tržišnim projektima.

Osim istraživanja na projektima fi nanciranim od strane MZOŠ, dje-latnici Zavoda su tijekom 2009. bili aktivni u brojnim projektima za neposredne naručitelje naših usluga. Među njima se mogu iz-dvojiti sljedeći:

• Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na području Panonskog dijela RH;

• Trasiranje ponora Rupe i bušotine na Grobničkom polju;• Hidrogeološka istraživanja za regionalni vodovod Đurđevac;• Izrada prijedloga zaštitnih zona izvorišta »Strahinjščica«;• Izrada prijedloga zaštitnih zona crpilišta Ravnik kod Kutine;• Hidrogeološki nadzor nad izvedbom istražno-eksploatacij-

ske bušotine u Daruvaru;

The Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia has in 2009, approved a new research assistant to each of three projects. Potential employees indicated a signifi cant interest in starting their scientifi c careers at the Department.

During 2009 investigations began on the project »Climate change and impacts on water supply« (CC-Waters), which is running under the »South East Europe Transnational Cooperation Programme«(SEE-TC). Research in Croatia was directed at three locations: Bokanjačko Blato near Zadar, Vrana Lake on the island of Cres and Blatsko Polje on the island of Korčula.

In the last two editions of the Croatian Geological Survey Yearbook, we wrote about the intense work involved in planning new enginee-ring-geological laboratories. This year we are proud to say that the laboratory has been completed. In the spring of 2009, extensive con-struction began on the laboratory, which was completed in late au-tumn. The laboratory is fully equipped with modern machines that allow investigation of the engineering properties of rocks and soils needed for our scientifi c research. Among the most important items of equipment are: a machine for cutting and grinding of rock sam-ples, rock drill, universal hydraulic displacer of soil samples, a sieve shaker, a device for triaxial tests, a direct shear device, a device for testing the uniaxial compressive strength of rock samples, a device for ultrasonic wave tests, laboratory vane probe, digital PLT device and some additional small laboratory equipment. Construction of the laboratory was fully funded by the Department from monies earned on applied projects.

In addition to research projects funded by the Ministry, the resear-chers have been active in 2009 in numerous applied projects:

• Assessment and risk evaluation of groundwater in the Panno-nian part of the Republic of Croatia;

• Tracing of the Rupe sinkhole and drill on the Grobničko Polje;• Hydrogeological investigation for the regional waterworks in

Đurđevac; • Proposal of source protection zones for the Strahinjščica

spring;

a

b

� Inženjerskogeološki laboratorij.

� Engineering-geological Laboratory.

Page 27: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 25

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

• Istraživanje potopljenog klizišta na Vranskom jezeru na oto-ku Cres;

• Hidrogeološka istraživanja na crpilištu Martinšćica;• Dugotrajno crpljenje na crpilištu izvora Čikole;• Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor: Ploče-Dubrovnik,

dionica: Doli-Osojnik. Inženjerskogeološki istraživački radovi;• Snimanje nestabilnosti na JI portalu tunela Omiš;• Inženjerskogeološka istraživanja za potrebe kontrolnih istraž-

nih radova na stupnim mjestima mosta kopno – Pelješac;

Studije utjecaja na okoliš (Hidrogeologija i inženjerska geologija) za željezničku zaobilaznicu naselja Bibinje na pruzi M606 Knin-Zadar; istočnu obilaznicu Gospića i brzu cestu Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, dionica: Tromilja – granica BiH.

� TRASIRANJE PONORA RUPE I BUŠOTINE DB-1 S PODRUČJA GROBNIČKOG POLJA

Trasiranje tokova podzemnih voda s područja Grobničkog polja zasigurno je jedno od značajnijih istraživanja u protekloj godini. To je bilo prvo istovremeno trasiranje s dva trasera izvedeno u Hr-vatskoj, u okviru kojega je, osim uobičajenog uranina, po prvi za

• Proposal of source protection zones for the Ravnik wellfi eld near Kutina;

• Hydrogeological monitoring of the drilling of an exploration – exploitation well in Daruvar;

• Research on the submerged landslide in the Vrana Lake on the island of Cres;

• Hydrogeological studies on the Martinšćica wellfi eld;

• Prolonged pumping at the Čikola spring we-llfi eld;

• Engineering-geological investigation for con-struction of the Zagreb-Split-Dubrovnik Hi-ghway, Sector: Ploče-Dubrovnik, section: Doli-Osojnik;

• Monitoring of instability in the SE portal of the Omiš tunnel; – control of geological investiga-tions in research on the foundations of bridge pillars for the Pelješac bridge;

• Environmental Impact Studies (Hydrogeology and engineering geology) for the Bibinje rai-lway detour on the M606 Zadar-Knin line, Gospić eastern ring road and fast road Šibe-nik-Drniš-Knin-Croatia to Bosnia and Herzego-vina border, section: Tromilja-border.

� TRACING OF THE RUPE SINKHOLE AND DRILL DB–1 ON THE GROBNIČKO POLJE

Tracing groundwater fl ow from the area of the Grobničko Polje is certainly one of the most important research projects undertaken in the past year. This was the fi rst ever two-tracer tracing performed in Croatia, within which, in addition to the usual uranine, Na- naphthi-onate was used for the fi rst time. Fluorometers with continuous re-cording of concentrations were used to detect the tracers (GGUN-FL, Albillia, Switzerland).

Tracing the sinkhole and DB–1 drill in the area of Grobničko Polje was funded by »Hrvatske vode« and KD »Vodovod i kanalizacija« from Ri-jeka. The main purpose of the research was to collect hydrogeologi-cal data necessary for the renewal of source protection zones for the public water supply in the region of Rijeka. The tracing was perfor-med in mid-February 2009, under optimum hydrological conditions, i.e. during withdrawal of the high water wave. The Rupe sinkhole was traced with 75 kg of Na-naphthionate, while in the DB–1 drill 50 kg of uranine was inserted. Observations were conducted on 19 sprin-gs from Rijeka to the Bay of Bakar. Results indicate that waters from the Rupe sinkhole located along the western edge of the Grobničko Polje, fl ow towards springs in the town of Rijeka. An underground water connection has been proven with the Mlaka, Rikard Benčić,

� Pojava boje u Ponikvama, krškoj depresiji između Grobničkog polja i Bakarskog zaljeva

� The appearance of colour in Ponikve, a karst depression between Grobničko Polje and Bakar Bay.

Page 28: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

26 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

obilježavanje toka podzemne vode kori-šten Na-naphthionat. Za detekciju trasera korišteni su terenski fl uorometri za konti-nuirano bilježenje koncentracije (GGUN-FL, Albillia, Švicarska).

Trasiranje ponora Rupe i bušotine DB-1 s područja Grobničkog polja obavljeno je za potrebe Hrvatskih voda i KD »Vodovod i kanalizacija« iz Rijeke. Osnovna svrha istra-živanja bilo je prikupljanje hidrogeoloških podataka potrebnih za novelaciju zaštit-nih zona izvorišta zahvaćenih za javnu vo-doopskrbu šireg područja Rijeke. Trasira-nje je izvedeno sredinom veljače 2009. pri optimalnim hidrološkim uvjetima, odno-sno pri povlačenju visokog vodnog vala. Ponor Rupa trasiran je sa 75 kg Na-napht-hionata, dok je u bušotinu ubačeno 50 kg uranina. Opažanja su provedena na 19 izvora, od Rijeke do Bakarskog zaljeva. Pre-ma dobivenim rezultatima vode s ponora Rupa u zapadnom rubu Grobničkog polja teku prema izvorima u gradu Rijeci. Podzemna vodna veza doka-zana je s izvorima Mlaka, Rikard Benčić, Zvir i Marganovo. Najveća prividna brzina toka od (7,9 cm/s) i koncentracija trasera (0,0948 mg/L) utvrđene su prema izvoru Zvir. Ove vrijednosti približno odgovaraju onima dobivenim pri trasiranju 1974. godine. Ovdje neupitno potvrđena veza prema izvorima Mlaka i Rikard Benčić, ranije nije bila konstatirana. Trasiranjem Bušotine DB-1 potvrđena je podzemna vodna veza jugoistočnog dijela Grobničkog polja s izvorima u području Bakarskog zaljeva. Visoke koncentracije tra-sera konstatirane su na izvorima Jaz, Perilo i Lovrijenac u gradu Bakru, te na izvorima Podbok, Dobra, Dobrica i uvala Črno u Ba-karskom zaljevu. Traser se nije pojavio samo na krajnjem opaža-nom izvoru Žminjci kod Bakarca. Najbrža vodna veza utvrđena je s izvorištem Jaz (5,05 cm/s) i Perilo (4,25 cm/s). Snažan drenažni pravac potvrđen je prema zahvaćenim izvorima Dobra i Dobrica (2,69 i 3,41 cm/s). Veza vodozahvata Martinšćica s bušotinom DB-1 nije pouzdano utvrđena. Ukoliko se vrlo niske koncentracije tra-sera usvoje kao pokazatelji vodne veze, za što ima elemenata, pri-vidne brzine toka su oko 1,45 cm/s. Relativno mala prividna brzina i vrlo niska koncentracija trasera, premda je on ubačen u dovoljnoj količini, pokazuju da i ako veza postoji, napajanje vodozahvata vo-dama s tog dijela Grobničkog polja vrlo je malo. Niti na jednom od 19 opažanih izvorišta nije zabilježena pojava oba korištena trasera.

Zvir and Marganovo springs. The largest apparent fl ow velocity (7.9 cm/s) and tracer concentration (0.0948 mg/L) were determined in the Zvir spring. These values roughly correspond to those obtained by an earlier tracing in 1974. However, unquestionable confi rmed links to the Mlaka and Rikard Benčić springs had not been previously determined. Tracing of the DB–1 drill confi rmed an underground water connection between the eastern Grobničko Polje and the springs in Bakar Bay. High concentrations of tracer were recorded at the Jaz, Perilo and Lovrijenac springs in the town of Bakar, and the Podbok, Dobra, Dobrica and Črno Cove springs in the Bay of Bakar. The tracer did not only appear in the farthest spring called Žminjci near Bakarac. The fastest water connection was established with the Jaz (5.05 cm/s) and Perilo (4.25 cm/s) springs. A signifi cant drainage direction was confi rmed towards the springs of Dobra and Dobrica (2.69 and 3.41 cm/s, respectively). The connection of the Martinšćica intake with the DB-1 drill was not reliably determined. However, if even very low concentrations of tracer should be taken as indicator of an underground connection, the apparent fl ow rate was about 1.45 cm/s. The relatively low apparent velocity and very low tracer concentrations (although it was injected in suffi cient quantity), show that even if there is a connection, the intake from this part of the Grobničko Polje is very small. Both tracers were not recorded toget-her at any of the 19 monitored springs.

� Klizna ploha u jezerskim sedimentima na čelu potopljenog klizišta u Vranskom jezeru na otoku Cresu

� Sliding surface in the lake sediments at the head of a submerged landslide in the Vrana Lake on the island of Cres.

Page 29: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 27

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

� � �

U Zavodu za mineralne sirovine provode se istraživanja nemetal-nih mineralnih sirovina te pohranjuju geološki podatci potrebni za gospodarenje mineralnim resursima na principima održivog ra-zvitka. Mineralne sirovine i njihova rasprostranjenost prikazane su kao baze podataka i karte potencijalnosti. Uslijed ekonomske krize dolazi do nepovoljnih trendova u poslovanju privrednih subjekata koji se bave eksploatacijom nemetalnih mineralnih sirovina.

Intenziviranjem upotrebe rendgenske difrakcije počinju se obav-ljati mineraloška i geokemijska istraživanja boksita, gipsa i glina radi rješavanja postanka ležišta. Geokemijska istraživačka grupa postupno se profi lirala za istraživanja jezerskih sedimenata jadran-skog dijela Hrvatske. Paleolimnološka istraživanja holocenskih je-zerskih sedimenata omogućena su izradom sklopive platforme s tornjem s klipnim »korerom«, kojim je moguće uzorkovanje sedi-menata iz jezera i priobalja debljine do 12 m. Budući su istraživanja multi-disciplinarnog karaktera ona se pro-vode zajednički s hidrogeolozima i paleontolozima. Istraživanja se pro-vode kroz rad na znanstvenim projek-tima financiranim od MZOŠ, znan-stvenim projektima fi nanciranim iz drugih izvora, projektima fi nancira-nim od upravnih tijela, te od komerci-jalnih studija.

U istraživanjima aktivno sudjeluje 14 istraživača (tri istraživača u znanstve-nim zvanjima, osam sa stručnim zva-njima te tri znanstvena novaka) i troje tehničara. Četiri znanstvena projekta fi nancira MZOŠ:

• Karta mineralnih sirovina RH (181-1811096-1104) (Dr. sc. Zoran Peh);

• Osnovna geokemijska karta RH (181-1811096-1181) (Dr. sc. Josip Halamić);

� � �

The Department of Mineral Resources undertakes investigation of non-metallic mineral raw materials and stores geological data nece-ssary for the management of mineral resources on the principles of sustainable development. Mineral resources and their distribution are represented by databases and potentiality maps. Due to the cu-rrent recession, unfavourable trends in exploitation of non-metallic mineral raw materials have been recorded.

Intensifying the use of X-ray diff raction, enables mineralogical and geochemical studies of bauxite, gypsum and clay in order to addre-ss the origin of the deposit. The geochemical research group has gradually specialized in investigation of lake sediments of the coastal area of Croatia. Palaeolimnological research of Holocene lake sedi-ments is enabled by construction of a collapsible platform with a tower equipped by a piston-corer, which enabled sampling of sedi-

Predstojnik Zavoda / Head of Department: Dr. sc. Slobodan MIKOtel.: 358 1 6160 745fax.: 385 1 6144 716e-mail: [email protected]

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE ¦ DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES

� Ležišta i pojave nemetalnih mineralnih sirovina na području Virovitičko-podravske županije.

� Deposits and occurrences of non-metallic mineral resources in the area of Virovitica-Podravina County.

Page 30: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

28 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

• Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadran-skih sljevova (181–1953068–0363) (Dr. sc. Georg Koch);

• Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih siro-vina u kršu (195–1951825–1831) (Dr. sc. Darko Vrkljan s Ru-darsko-geološko-naftnog fakulteta).

Tijekom 2009. ostvarena je suradnja s proizvođačima mineralnih sirovina. Za Nexe grupu izrađena je prospekcija sirovina za cemen-tnu sirovinu (Našicecement d.o.o.) na području istražnog prostora Bukova glava jug. S Wienerbergerom d.d. je nastavljena suradnja u istraživanju ciglarske gline na ležištu »Ilovac«, te na području Petrinje. Za potrebe Županijskih prostornih planova izrađene su studije valorizacije mineralnih sirovina s kartama potencijalnosti (Zagrebačka, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska). Istraži-vači Zavoda uključeni su u rad međunarodnog projekta »Održivo gospodarenje kamenim agregatima« – SARMa (Sustainable Ag-gregates Resource Management) na području jugoistočne Europe fi nanciran od strane ERDF-a, a partner iz Hrvatske je Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, Uprava za rudarstvo. Vodeći par-tner na ovom projektu je Geološki zavod Slovenije, a sudjeluje 14 partnera iz 10 zemalja.

Geokemijska istraživanja izvan projekata MZOŠ-a provedena su u suradnji s Hrvatskim vodama na dvogodišnjem projektu »Istraži-vanje teških metala i organskih spojeva u sedimentu sljevova na prostoru Istre i Sjeverne Dalmacije« te u okviru projekta INA-e d.d.

ment cores up to 12 m thick from lakes and coastal areas. Multidisciplinary rese-arch is commonly conducted jointly wi-th hydrogeologists and palaeontologi-sts, and carried out through work on scientifi c projects funded by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, research projects funded from other sources, and projects fi nanced by governing bodies and com-mercial studies.

At the moment, a total of 14 researchers are working on diff erent projects, (three researchers in scientifi c positions, eight in professional positions and three research assistants), and three technicians. Four re-search projects are currently funded by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia:

• Map of the Mineral Resources of the Re-public of Croatia (181–1811096-1104) (Principal Investigator Dr. Zoran Peh);

• Basic Geochemical Map of Croatia (181-1811096-1181) (Prin-cipal Investigator Dr. Josip Halamic);

• Holocene sediments as a record of environmental change in the Adriatic catchments (181-1953068-0363) (Principal Inve-stigator Dr. Georg Koch);

• Environmental protection in the exploitation of non-metallic mineral resources in the karst (195-1951825-1831) (Principal Investigator Professor Darko Vrkljan, Faculty of Mining, Geolo-gy and Petroleum Engineering, University of Zagreb).

During 2009, the department cooperated with several companies dealing with mineral resources. Prospecting of raw materials for ce-ment manufacture (Našicecement d.o.o.) was undertaken in the Bu-kova glava jug exploration area for the Nexe group. Cooperation continued for the Wienerberger d.d. in research of the »Ilovac« brick clay deposit and in the Petrinja area. Potentiality maps of mineral re-sources were produced for the areas of Zagreb, Požega-Slavonia and Virovitica-Podravina counties. Researchers from the Department are involved in the work of the international project »Sustainable Aggre-gates Resource Management – SARMA«, in Southeast Europe fi nan-ced by the ERDF. The main partner from Croatia is the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia, Department of Mining. The principal partner in this project is the Geological Survey of Slovenia, and there are 14 participating partners from 10 countries.

� Ležišta i pojave energetskih mineralnih sirovina na području Virovitičko-podravske županije.

� Deposits and occurrences of energetic mineral resources in the area of Virovitica-Podravina County.

Page 31: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 29

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

zajedno s Rudarsko-geološko naftnim fakultetom »Taložni okoliši tijekom donjeg i srednjeg miocena i njihovo značenje u formira-nju zamki i akumulacija ugljikovodika u široj okolici Rakitnice«.

Djelatnici Zavoda bili su aktivni na međunarodnim skupovima: »European Geosciences Union General Assembly 2009« u Beču; »6th European Congress on Regional Geoscientifi c Cartography and Information Systems (EUREGEO)« u Minhenu, na »XIV Inter-national Clay Conference« u Italiji, na »15th International Sympo-sium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Me-diterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions« u Bariju, »Susta-inability of the Karst Environment-Dinaric Karst and other Karst Regions« na Plitvičkim jezerima, i »International Symposium on Mineralogy, Environment and Health« u Parizu.

� STUDIJA GOSPODARENJA MINERALNIM I ENERGETSKIM SIROVINAMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju ugovora između Virovitičko-podravske županije i HGI-CGS, prišlo se izradi Studije gospodarenja mineralnim i energet-skim sirovinama. Osnovni cilj Studije je usmjeriti istražne radove i eksploataciju, te utvrditi potencijalnost mineralnih sirovina pre-ma odredbama za provođenje Prostornog plana Županije. U ovoj Studiji obrađena je geološka građa Županije s opisom kronostra-tigrafskih i litostratigrafskih jedinica. Ležišta mineralnih sirovina, kao i eksploatacijska polja, svrstana su u nekoliko cjelina – metal-

Geochemical research projects besides those funded by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia were carried out in cooperation with the »Hrvatske vode«. There is a two-year project »Investigation of Heavy Me-tals and Organic Compounds in the Se-diments of Catchments in the Area of Istria and Northern Dalmatia« and for INA d.d. together with the Faculty of Mi-ning, Geology and Petroleum Enginee-ring a project entitled »Depositional En-vironments During the Early and Middle Miocene, and Their Role in the Formati-on of Hydrocarbon Traps and Reservoirs in the Wider Are of Rakitnica«.

Members of the Department have acti-vely participated in several international meetings – »European Geosciences Union General Assembly 2009« in Vie-nna, »6th European Congress on Regio-nal Geoscientifi c Cartography and Infor-

mation Systems (EUREGEO)« in Munich, »XIV International Clay Conference« in Italy, »15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with a fo-cus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions« in Bari, »Sustainability of the Karst Environment – Dina-ric Karst and other Karst Regions« at Plitvice Lakes, and the »Internatio-nal Symposium on Mineralogy, Environment and Health« in Paris.

� STUDY OF MANAGEMENT OF MINERAL AND ENERGY RESOURCES IN THE AREA OF VIROVITICA-PODRAVINA COUNTY

On the basis of a contract between the County of Virovitica–Podra-vina and the Croatian Geological Survey, a study of the manage-ment of mineral and energy resources was undertaken. The main goal was to direct the investigative works and exploitation, and to determine the potential for mineral resources, according to the pro-visions for implementation of the Spatial Plan of the County. This study deals with the geological composition of the County with a description of chronostratigraphic and lithostratigraphic units pre-sent. Mineral deposits, as well as exploitation fi elds, are classifi ed in several groups – metallic, non-metallic raw materials, and energy. Databases, geological maps and maps of mineral potentials were incorporated into a GIS project.

In the Virovitica-Podravina County, metal occurrences (gold, pyrite, haematite and limonite, scheelite, monazite, zircon and rutile – 9 de-posits/occurrences), non-metallic (88 deposits/occurrences) and

� Karta geološke potencijalnosti Virovitičko-podravske županije.

� A map of the geological potentiality of Virovitica-Podravina County.

Page 32: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

30 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

ne, nemetalne i energetske sirovine. Baze podataka, geološke karte i karte mineralne potencijalnosti oblikovane su u GIS pro-jekt.

U Virovitičko-podravskoj županiji registrira-ne su metalne (zlato, pirit, hematit i limonit, šelit, monacit, cirkon i rutil – 9 ležišta/poja-va), nemetalne (88 ležišta/pojava) i ener-getske (39 ležišta/pojava) sirovine. U Župa-niji se nalaze 22 eksploatacijska polja što iznosi 3,49 % eksploatacijskih polja u Hrvat-skoj. Od nemetalnih mineralnih sirovina na području Županije zastupljeni su: građevni pijesak i šljunak, tehničko-građevni kamen, arhitektonsko-građevni kamen, opekarske sirovine, keramička i vatrostalna glina, siro-vine za cement, te karbonatne i silikatne si-rovine za industrijsku preradu.

Osim klastičnih naslaga (pijesci, šljunci i gline) nemetalne sirovine su predstavljene granitima, bazaltima, dijabazima, andezitima, kvarcitima, vapnen-cima, dolomitima i pegmatitima. Energetske mineralne sirovine predstavljene su ugljikovodicima, ugljenom, geotermalnom ener-gijom i rudama radioaktivnih metala (uran).

Na području Slatine INA je tražeći naftu napravila 15 bušotina na kojima se pojavila geotermalna voda, od kojih je nekoliko obeća-vajućih za eksploataciju. Temperatura vode je oko 110o C na 2500 m dubine.

Na temelju geološke građe i litoloških karakteristika stijena koje mogu sadržavati sirovine i istraživanjima na postojećim eksploa-tacijskim poljima i ležištima, te njihovim vrstama i učestalosti, iz-dvojene su grupe mineralnih sirovina s određenom geološkom potencijalnosti. Geološka (»nulta«) ili ukupna potencijalnost utvr-đena je za građevne pijeske i šljunke, tehničko-građevni kamen, ciglarsku glinu, silikatnu i energetske sirovine. Geološka potenci-jalnost je podijeljena na ograničeni potencijal (prostor moguće eksploatacije) i uvjetni potencijal (prostor moguće eksploatacije uz određene uvjete). Karta ograničenog i uvjetnog potencijala prikazuje prostiranje pojedinih sirovina, gdje su od prirodnog pro-stiranja (geološka potencijalnost) izuzeti pojasevi administrativ-nih i zakonskih ograničenja.

energy (39 deposits/occurrences) raw materials were registered. In the county, 22 exploitation fi elds are registered, which represents 3.49% of the exploitation fi elds in Croatia. Construction sand and gravel are among the non-metallic mineral resources in the County. There are, also technical-building stone, dimension stone, raw ma-terials fro brick manufacture, ceramic and fi re-resistant clays, raw ma-terials for cement and carbonate and silicate raw materials for indu-strial processing.

In addition to clastic sediments (sand, gravel and clay), non-metallic raw materials are also represented by granite, basalt, diabase, ande-site, quartzite, limestone, dolomite and pegmatite. Energy minerals are represented by hydrocarbons, coal, geothermal energy and mi-neral radioactive metals (uranium).

In the area of Slatina, INA drilled 15 oil wells in which geothermal wa-ter occurred, among which several were promising for exploitation. The water temperature is about 110°C at 2500 m depth.

Based on the geological structure and lithological characteristics of rocks that may contain raw materials and the exploitation of existing research fi elds and reservoirs, their type and frequency, groups of mi-neral resources with certain geological potentiality have been outli-ned. Geological (‘zero«) or total potentiality was established for con-struction sand and gravel, technical-building stone, brick clay, silicate and energy deposits. Geological potentiality is divided into limited potential (area of possible exploitation) and the conditional potenti-al (area of possible exploitation under certain conditions). A map of the limited and conditional potentials shows propagation of certain raw materials, where zones of administrative and legal restrictions are exempt from the natural propagation (geological potentiality).

� Karta ograničenog i uvjetnog potencijala mineralnih sirovina Virovitičko-podravske županije.

� A map of the limited and conditional potential mineral resources of Virovitica-Podravina County.

Page 33: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 31

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

� � �

Arhiv stručne dokumentacije sadrži sve stručne programe, elabo-rate, izvješća, studije i stručna mišljenja koji su izrađeni u Hrvat-skom geološkom institutu. Ukupan broj dokumenata je 14.794 s tim da je ove godine pristiglo novih 70 jedinica. U tijeku je skeni-ranje dokumenata i njihova pohrana u *.pdf format, a do kraja 2009. ukupno su na taj način pohranjena 1.994 dokumenta. Pošto je naš arhiv stručne dokumentacije sastavni dio Državnog arhiva osnovni podatci o dokumentima su u 2009. prebačeni u informa-cijski sustav Državnog arhiva »Arhinet«.

� � �

The archive of the Croatian Geological Survey maintains records of all the professional programs, reports, studies and expert opinions that have originated in the Survey. In total, there are 14,794 docu-ments, and 70 new ones were added in 2009. At present, documents are scanned and stored in PDF format. By the end of 2009 the total number of documents stored in electronic form was 1,994. Since the HGI-CGS archive represents an integral part of the Croatian State Ar-chives, basic information on the documents was transferred in 2009 to the National Archives Information System »Arhinet«. During 2009, the work of IT services was improved by the purchase of additional equipment and programs in order to secure the functioning of the network system.

The Croatian Geological Survey, as a full member of the EuroGeoSur-veys since 2006, was entrusted with the organization of the 27th Ge-neral Assembly, to mark the centenary of its foundation. The General Assembly was held in Zagreb from October 13 to 17, 2009, at the Hotel Internacional. This meeting was attended by directors and re-presentatives of all the European geological surveys, full members of EGS, as well as directors of its affi liated members and member candidates.

Technical workshops for directors working with three blocks were also held within the General Assembly, including:

(a) »Exploration applied to geological storage of CO2«, chaired by Professor Bruno Saftić, (University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering),

(b) »Ground Water«, chaired by Dr. Željka Brkić, (Croatian Geo-logical Survey), and

Voditelj službe / Head of the survey: Dr. sc. Josip HALAMIĆ[email protected]

GEOLOŠKA SLUŽBA ¦ GEOLOGICAL SURVEY

� Prikaz izgleda baza arhivskog sustava »Arhinet« Državnog arhiva R. Hrvatske.

� Layout of the database archival system »Arhinet« of the State Archive of the Republic of Croatia.

� Logo EuroGeoSurveys-a.

� Logo of the EuroGeoSurveys.

Page 34: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

32 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

� 27. Generalna skupština EuroGeoSurveys-a u Zagrebu.

� 27th EuroGeoSurveys General Assembly in Zagreb.

� Sudionici ekskurzije u okviru 27. Generalne skupštine EGS-a na Plitvicama.

� Participants of the 27th General Assembly of EuroGeoSurveys in Plitvice.

(c) »Mineral Resources«, chaired by Dr. Slobodan Miko, (Croati-an Geological Survey).

Within block (a) the following lectures were held:

• »Key Issues for Storage Capacity Estimates in Croatia« (Bruno Saftić – University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering),

• »How is CO2 Trapped in Deep Saline Aquifers« (Iva Kolenković – University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petro-leum Engineering),

• »Thermodynamic and Flow Properties of CO2 and Reservoir Fluids – Implica-tions for Safety and Capacity« (Doma-goj Vulin – University of Zagreb, Facul-ty of Mining, Geology and Petroleum Engineering).

Within the block (b):

• »Vulnerability and protection of gro-und water« (Jose Pedro Calvo – Insti-tuto Geológico y Minero de España, Madrid),

• »Protection of groundwater in karstic areas in Croatia« (Božidar Biondić – University of Zagreb, Geotechnical Fa-culty Varaždin),

• »Implementation of the Water Fra-mework Directives in Croatia« (Želimir Pekaš – Croatian Waters).

Tijekom 2009. unaprjeđivan je rad Informatičke službe kupnjom dodatne opreme i programa u cilju što sigurnijeg funkcionira-nja mrežnog sustava.

Hrvatskom geološkom institutu – Hrvatskoj geološkoj službi, kao stalnoj članici EuroGeoSurveys-a od 2006. godine, povodom obi-lježavanja stote obljetnice osnutka povjerena je organizacija 27. Generalne skupštine. Generalna skupština održana je u Zagrebu od 13. do 17. listopada, 2009. u hotelu »Internacional«. Na skup-štini su bili nazočni direktori i predstavnici svih geoloških službi Europe, stalnih članica EGS-a, kao i direktori pridruženih članica te članica kandidata.

U okviru Generalne skupštine održana je i tehnička radionica za direktore s tri radna bloka:

A) »Exploration applied to geological storage of CO2« – vodi-telj: prof. dr. Bruno Saftić (RGNF, Zagreb);

B) »Ground Water« – voditeljica: dr. sc. Željka Brkić (HGI-CGS) i

C) »Mineral Resources« – voditelj: dr. sc. Slobodan Miko (HGI-CGS).

Unutar bloka A) održana su sljedeća predavanja:

• »Key Issues for Storage Capacity Estimates in Croatia« (Bru-no Saftić – RGNF, Zagreb),

• »How is CO2 Trapped in Deep Saline Aquifers« (Iva Kolenko-vić – RGNF, Zagreb),

• »Thermodynamic and Flow Properties of CO2 and Reservoir Fluids

Page 35: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 33

� Posjet sudionika 27. Generalne skupštine EGS-a podzemnoj eksploataciji arhitektonsko-građevnog kamena u kamenolomu Kanfanar tvrtke »Kamen« iz Pazina.

� Participants of the 27th General Assembly of EuroGeoSurveys visit to the underground mining of dimension stone in the Kanfanar quarry of the »Kamen« Pazin company.

Within the block (c):

• »GASH Project: The European Atlas of Hydrocarbon Shale« (Emile Elewaut – TNO Built Environment and Geosciences, The Netherlands),

• »Sustainable Aggregates Resource Management« (Slavko Šo-lar, Geological Survey of Slovenia, Ljubljana),

• »Mineral resources and spatial planning in Croatia« (Slobodan Miko, Croatian Geological Survey, Zagreb).

The Assembly was followed by a two-day fi eld trip to the Plitvice La-kes and Istria. At the Plitvice Lakes the participants were introduced to the genesis of travertine barriers and the creation of the lakes in a lecture given by Dr. Josip Terzić (Croatian Geological Survey), after which a tour of the lakes was organized. In Istria, participants visited Kanfanar quarry and a sawmill in Pazin run by the »Kamen« Pazin Co.. In the quarry, underground mining of dimension stone was discu-ssed, which is unique in Croatia, and rare in the world. In the under-ground environment, (in »cava«), a reception was arranged for the guests.

• Implications for Safety and Ca-pacity« (Domagoj Vulin – RGNF, Zagreb),

unutar bloka B):

• »Vulnerability and protection of ground water« (Jose Pedro Cal-vo – Instituto Geológico y Mine-ro de España, Madrid),

• »Protection of groundwater in karstic area in Croatia« (Božidar Biondić – Geotehnički fakultet, Varaždin),

• »Implementation of the Water Framework Directives in Croa-tia« (Želimir Pekaš – Hrvatske vo-de, Zagreb),

unutar bloka C):

• » GASH Project: The European Atlas of Hydrocarbon Shale« (Emile Elewaut – TNO Built Envi-ronment and Geosciences, Net-herland),

• »Sustainable Aggregates Reso-urce management« (Slavko Šo-lar, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana)

• »Mineral resources and spatial planning in Croatia« (Slobo-dan Miko, HGI-CGS, Zagreb).

Skupština je bila popraćena i dvodnevnom stručnom ekskurzijom na Plitvička jezera i u Istru. Na Plitvičkim jezerima su sudionici bili upoznati s genezom sedrenih barijera i nastankom jezera. Preda-vanje na tu temu održao je dr. sc. Josip Terzić (HGI-CGS) nakon če-ga je upriličen obilazak jezera uz stručnu pratnju. U Istri su sudio-nici posjetili kamenolom Kanfanar i pilanu u Pazinu tvrtke »Kamen« iz Pazina. U kamenolomu je posjećen dio gdje se vrši podzemna eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena – jedinstvena u nas, a rijetka i u svijetu. U podzemnom ambijentu, u »cavama«, upriličen je domjenak za goste.

Page 36: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

34 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

� � �

2009. godina je bila vrlo važna za knjižnicu. Aktivnosti su tijekom godine uglavnom bile vezane uz izlazak monografi je »Hrvatski geološki institut 1909.–2009. Sto godina u službi domovine« (pri-prema poglavlja o knjižnici, kongresima, izdavačkoj djelatnosti kao i popis magistarskih i doktorskih radnji). Uz svakodnevni rad na bibliografi ji zaposlenika Instituta, čiji se izlazak priprema za po-četak sljedeće godine, sudjelovalo se u organizacijama događanja kao što su Znanstveni skup o djelatnosti HGI–CGS te Generalna središnja skupština EuroGeoSurveys-a.

Prošle godine nabavljeno je 66 novih knjiga (neke su kupljene, a neke dobivene na poklon) te oko 800 sveščića znanstvenih časo-

� � �

2009 was a very important year for the library of the Croatian Geo-logical Survey. Activities during the year were mainly related to pu-blication of the monograph entitled »Croatian Geological Survey 1909–2009 – One hundred years in the service of the country« (in-cluding preparation of chapters on the library, conferences, publis-hing activities, and a list of all defended MSc and PhD theses). In ad-dition to their daily work on the bibliography of the Survey«s staff , (planned for publication in 2010), the library staff participated in the organization of events such as the Scientifi c Conference on the ac-tivities of the Croatian Geological Survey and the General Assembly of the EuroGeoSurveys.

Voditeljica knjižnice / Head of the Library: Tea FLUKSI, prof. tel. (+385 1) 6160 786fax. (+385 1) 6144 718e-mail: tfl [email protected]

KNJIŽNICA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA ¦ LIBRARY OF THE HGI-CGS

� Josip Terzić & Tvrtko KorbarGodišnje izvješće 2008.Annual report 2008ISBN: 978-953-6907-19-9ISSN: 1846-629X

rbar

9

� Pikija Mato & Halamić JosipHrvatski geološki institut 1909.–2009.: 100 godina u službi domovineCroatian Geological Survey 1909–2009: 100 years in the service of its countryISBN: 978-953-6907-20-5

ZnZnCuCu CCCCCCdddddd

AAAAAssss

HHgHgHg

MMMooo

CCCCooo

NNNNNiiiiiCrCr

PbPbPbZZZnnn

CCCCCCuuuuuCdCdCdCd

AAAAAssss

HHHHgggg

MoMoMoMo

CCCCoooo

NiNiNiN

CCCCCrrr

GEOKEMIJSKI ATLAS REPUBLIKE HRVATSKE

GEOCHEMICAL ATLAS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Urednici / Editors:Josip HALAMIĆ & Slobodan MIKO

� Halamić Josip & Slobodan Miko Geokemijski atlas Republike HrvatskeGeochemical Atlas of the Republic of CroatiaISBN: 978-953-6907-18-2

Page 37: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY 35

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

pisa. Većina časopisa nabavlja se putem razmjene s Geologijom Croaticom, a ove je godine dobar dio nabavljen i razmjenom s knjižnicom Geologische Bundesanstalta iz Beča.

Pristup bazama podataka u 2009. bio je zbog ekonomske recesi-je ograničen: Stoga zaposlenici nisu mogli pristupiti svim znan-stvenim radovima kao prošle godine. U tim su situacijama pono-vo pomogle i kolegice iz srodnih knjižnica, pa je međuknjižnična posudba i ove godine funkcionirala jako dobro. Prilikom pregle-da skladišta ustanovljen je veliki višak starijih brojeva Geološkog Vjesnika i Geologije Croatice koji su tada ponuđeni srodnim in-stitucijama. Zainteresirane institucije su bile Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Institut IGH d.d., Centar za krš te Zavod za ge-ologiju u Sarajevu.

� ZNANSTVENI ČASOPIS GEOLOGIA CROATICATehnički urednik: Dr. sc. Marija HORVAT ([email protected])

Geologia Croatica je znanstveni časopis HGI–CGS i Hrvatskog ge-ološkog društva koji se bavi svim aspektima geoznanosti. Članci su na engleskom jeziku i međunarodno recenzirani.

U 2009. godini izišla su tri broja: 62/1, 62/2 i 62/3 s ukupno 15 znanstvenih radova na 206 stranica. Najznačajniji događaj u pro-tekloj godini je ulazak našeg časopisa u baze Thomson Reuters Science Citation Index Expanded (poznate kao SciSearch ili Web of Science – WoS), počevši s brojem 62/1. Od prošle godine uključili smo se i u CrossRef, te se svakom radu dodjeljuje identifi kacijski broj (tzv. doi broj – DOI – Digital Object Identifi er). Radovi se pri-maju elektronski preko sustava OJS (Open Journal System).

Sve informacije o časopisu mogu se dobiti elektroničkom po-štom od tajnice časopisa gđe. Alise Martek (editorial.offi [email protected]) i na mrežnoj stranici časopisa: www.geolo-gia-croatica.hr.

Last year the Survey obtained 66 new books (some purchased, some received as gifts) and about 800 issues of scien-tifi c journals. Most journals have been obtained through exchange for Geolo-gia Croatica, and in 2009 many were acquired by exchange with the library of Geologische Bundesanstalt, Vienna.

Access to databases in 2009 was limi-ted due to the economic recession: therefore members of the Survey could not access online all the scientifi c pa-pers as before. In such a situation, help from colleagues in other libraries was very useful, and interlibrary loans in

2009 were very important. A large excess of back issues of »Geološ-ki vjesnik« and »Geologia Croatica« discovered in a warehouse was off ered to other institutions, with the greatest interest being shown by »Vladimir Prelog« High School, IGH Institute, Center for Karst, and the Institute of Geology in Sarajevo.

� SCIENTIFIC JOURNAL GEOLOGIA CROATICATechnical editor: Dr. sc. Marija HORVAT ([email protected])

Geologia Croatica is the scientifi c journal of the Croatian Geological Survey and Croatian Geological Society which is devoted to all as-pects of geosciences. The articles are written in English and reviewed internationally.

In 2009 three issues were published: 62/1, 62/2 and 62/3 which con-tain 15 manuscripts on 206 pages. The most important news in 2009 was the selection of Geologia Croatica for coverage in Thomson Re-uters services Science Citation Index Expanded (also known as SciSe-arch or Web of Science – WoS) and Journal citation Reports/Science Edition beginning on January 1, 2009. We have also joined CrossRef (CrossRef is an offi cial »Digital Object Identifi er« (DOI) Registration Agency, launched in early 2000 as a cooperative eff ort among pu-blishers to enable cross-publisher citation linking in »online acade-mic journals«), and introduced a DOI number for each manuscript. Submission of papers is carried out electronically through the OJS.

All information about the journal can be obtained from the Mana-ging Editor, Ms. Alisa Martek (editorial.offi [email protected]) and at the journal website: www.geologia-croatica.hr

Page 38: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

36 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

Page 39: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

37

� � �

Programom istraživanja za izradu Osnovne geološke karte R. Hr-vatske 1:50.000 u srednjoročnom razdoblju (2006. – 2010.) odre-đena je dinamika konačne izrade pojedinih listova. S tim u svezi interno je odlučeno da se tijekom 2009. započnu i provedu završ-ni radovi na fi nalizaciji 3 lista u područjima koja su dosadašnjim geološkim kartiranjem najpotpunije istražena i koja po prisutnoj problematici pripadaju različitim geološkim cjelinama. To su: (a) KVARNERSKI OTOCI; (b) ISTRA i (c) MEDVEDNICA. Na temelju ovih parametara predviđen je završetak radova na izradi Osnovne ge-ološke karte 1: 50.000 (najkasnije do početka ožujka 2010. – listo-vi: CRES 2, ROVINJ 2 i ZAGREB 2., površine oko 220 km²).

Koncepcijskim i metodološkim pristupom istraživanju na pred-metnim listovima, izdvojena su područja sa svojstvenom i speci-fi čnom geološkom problematikom formacijskih (litostratigraf-skih) jedinica, koje su geološki istraživane u okviru zadataka i podzadataka. U ova istraživanja uključena je interpretacija i infor-matička obrada, a rezultiraju konačnom izradom geološke karte predmetnih zadataka.

Osim navedenog, tijekom ovog razdoblja nastavljeno je geološko kartiranje u prostorima listova ZAGREB 1 i IVANIĆ GRAD 1.

Završnim istraživanjima u 2009. godini obuhvaćeni su slijedeći zadatci i podzadatci:

ZADATAK: CRES-2Voditelj zadatka: Ladislav Fuček, dipl. ing.

Područje koje obuhvaća geološka karta 1:50.000, list Cres-2, izgra-đeno je pretežito od karbonatnih naslaga i manjim dijelom od klastita vremenskog raspona od neokoma (? otriv) do eocena, te

� � �

The Research Program for the Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50.000 scale in the medium term (2006–2010), deter-mined the dynamics and fi nalization of particular map sheets. In this regard, it was decided for 2009 to focus on the fi nal work needed for completion of 3 sheets in areas that so far were the most compre-hensively geologically mapped. These were: (a) the Kvarner islands, (b) Istria and (c) Medvednica. Based on these parameters, completi-on of the Basic Geological Maps at 1: 50,000 scale for Sheets Cres 2, Rovinj 2 and Zagreb 2 is scheduled for not later than early March 2010 (a total area of 220 km2).

In these aforementioned areas, lithostratigraphic units were deter-mined using standard procedures, and subsequently mapped in the framework of several tasks and subtasks. These investigations invol-ved interpretation and information processing, and will result in fi -nalization of the geological maps.

In addition, during this period of geological mapping continued in the areas of sheets Zagreb 1 and Ivanić Grad 1.

Final research in 2009 was done on the following tasks and subtasks:

TASK: CRES 2 Principal Investigator: Ladislav Fuček, BSc.

The area covered by the 1:50,000, geological map sheet Cres 2, is composed mostly of carbonate deposits with some clastic deposits of ranging in stratigraphic age from the Neocomian (?Hauterivian) to the Eocene, and a minor area is covered by the youngest (Quater-nary) clastic sediments. The Geological map of the Cres 2 sheet com-prises a total of 15 informal lithostratigraphic units in the rank of for-mations and members.

OSNOVNA GEOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE 1: 50.000 ¦ BASIC GEOLOGICAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA 1:50,000

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Marko ŠPARICA ([email protected])

ZNANSTVENI PROJEKTI SCIENTIFIC PROJECTS

Page 40: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

38

TASK: ROVINJ 2 This task includes three (3) subtasks:

(a) clastic-carbonate deposits of north and central Istria (Princi-pal Investigator: Stanislav Bergant, BSc)

(b) Mesozoic carbonates of south-west Istria and the Buzet – Buje tectonic structure in northern Istria (Principal Investiga-tor: Dr. Dubravko Matičec);

(c) northwestern part of Ćićarija (Principal Investigator: Damir Palenik, MSc).

TASK: ZAGREB 2Investigations for the Geologic Map of Medvednica at 1:50,000 scale began in 1993, and with long gaps is continuing today. One reason for this long time period is the fact that Medvednica (which in an orographic sense consists of Zagreb Hill and Zelina Hill), belongs to the most complex area in Croatia from a geological point of view. The variety of rocks that comprise this mountain, makes the Zagreb

� Karbonati donje krede – Lubenice (otok Cres).

� Lower Cretaceous carbonates – Lubenice (island of Cres).

� Siliciklastičan fl iš – Gambari – (srednja Istra).

� Siliciclastic fl ysch – Gambari (Central Istria).

Page 41: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

39

neznatnih najmlađih (kvartarnih) klastičnih taložina. Na geološkoj karti lista Cres –2 izdvojeno je ukupno 15 neformalnih litostrati-grafskih jedinica u rangu formacije i člana.

ZADATAK: ROVINJ-2Ovaj zadatak ima tri (3) podzadatka:

(a) Klastično-karbonatne naslage sjeverne i središnje Istre (Voditelj podzadatka: Stanislav Bergant, dipl. ing.);

(b) Mezozojski karbonati jugozapadne Istre i tektonske strukture Buzet – Buje u sjevernoj Istri (voditelj: Dr. sc. Dubravko Matičec);

(c) Sjeverozapadni dio Ćićarije (voditelj: Mr. sc. Damir Palenik).

ZADATAK: ZAGREB 2Izrada Geološke karte Medvednice 1: 50.000 započela je tijekom 1993. Uz duže prekide traje do danas. Jedan od razloga ovom vre-menski dugom razdoblju je u činjenici da Medvednica (koja se orografski sastoji od Zagrebačke i Zelinske gore) pripada geološ-ki najsloženijem području u Hrvatskoj.

Raznolikost stijena koje izgrađuju ovu goru, a time i prostor zadat-ka Zagreb-2, u svezi je s procesima geneze stijenskih kompleksa, njihovim sedimentno-petrografskim značajkama, fosilnim sadrža-jem i geotektonskom evolucijom prostora. Zauzimaju središnji i zapadni dio gore. Stvarane su u geološkim razdobljima od paleo-zoika do kvartara. Danas se nalaze u međusobno vrlo složenim strukturno-tektonskim odnosima, koji su uvjetovali metodologiju i dinamiku istraživačkih radova. S obzirom da se na području Med-vednice pojavljuju stijene čiji se stratigrafski raspon kreće od silura do kvartara, bile su formirane ekipe istraživača koje su sustavno istraživali različite geološke formacije. Geološko kartiranje i prou-čavanje njihovih značajki, izvodile su stručno osposobljene geo-loške ekipe koje su sustavno istraživale različite geološke cjeline svrstane u 6 podzadataka: 1. Metamorfne stijene su istraživali: M. Belak, D. Jamičić i J. Crnko; 2. Donji trijas R. Avanić, D. Pavelić i T. Gr-gasović; 3. Trijaske karbonate: B. Prtoljan, N. Oštrić i L. Fuček; 4. Ma-gmatsko-sedimentni kompleks: J. Halamić i D. Slovenec; 5. Kredno-paleogenski karbonatno-klastični kompleks M. Šparica, S. Marinčić, A. Husinec i dr.; 6. Klastično-karbonatni kompleks mlađeg neogena i kvartara: I. Hećimović, D. Pavelić, D. Vrsaljko, M. Kovačić, M. Brkić, R. Avanić i dr. (podcrtani kolege bili su nositelji podzadataka).

2 task a very complex one, due to variable processes of rock genesis, their sedimentary-petrographic features, fossil contents and the spa-tial geotectonic evolution. Rocks cropping out in the central and western part of Medvednica cover a wide stratigraphic range, from the Palaeozoic (Silurian) to the Quaternary. Their complex tectonic relationships required adoption of specifi c research dynamics and methodology. As a result, several teams were formed, of researchers who have systematically studied the diff erent geological formations. Geological mapping and analytical studies were performed by the-se specially selected teams dividing the task into 6 subtasks as fo-llows, (team leaders indicted in bold) : (1) Metamorphic rocks: Mirko Belak, Domagoj Jamičić and Josip Crnko; (2) Lower Triassic: Rado-van Avanić, Davor Pavelić and Tonći Grgasović; (3) Triassic carbona-tes: Božo Prtoljan, Nenad Oštrić and Ladislav Fuček; (4) Magmatic-sedimentary complex: Josip Halamić and Damir Slovenec; (5) Cretaceous-Palaeogene carbonate-clastic complex: Marko Šparica, Stanko Marinčić, Antun Husinec et al.; (6) Clastic-carbonate complex of the Late Neogene and Quaternary: Ivan Hećimović, Davor Pave-lić, Davor Vrsaljko, Marijan Kovačić, Mato Brkić, Radovan Avanić et al.

� Mikritski vapnenac »Scaglia« – Mikulić potok (Medvednica)

� Micritic limestone »Scaglia« – Mikulić stream (Medvednica)

Page 42: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

40

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Inženjerskogeološka (IG) tematska skupina znanstveno i stručno istražuje IG značajke prostora i na temelju njih izrađuje IG karte, popratne tumače, bazu IG podataka i IG izvještaje u kojima je da-na raščlamba i prikladan prikaz IG odlika stijenske mase i tla, kao i egzogenetskih procesa i pojava.

Istraživanja su tijekom 2009. godine koncentrirana u područje Du-brovačkog Primorja zbog izrade projekta autoceste, dionica Doli-Dubrovnik i projekta temeljenja mosta »Pelješac«, te u područje Gorskog Kotara zbog izrade projekta željezničke pruge Zagreb-Rijeka. Prikupljeni terenski i laboratorijski podatci upisuju se u ba-zu IG podataka i koriste za izradu pripadajućih listova OIGK. Tije-kom protekle godine baza IG podataka je dorađena i usklađena sa zahtjevima GIS alata i ostalim geološkim bazama podataka.

U kamenolomima fl išnih naslaga ponad Kaštelanskog zaljeva, u sklopu izrade OIGK – list Split, defi nirane su IG odlike na području eksploatacijskog polja Sv. Juraj – Sv. Kajo. Terenskim kartiranjem značajki diskontinuiteta, utvrđivanjem rasjednih i pukotinskih zo-na, sedimentološkim analizama, laboratorijskim određivanjima gustoće i vlažnosti laporovitih naslaga, tlačne čvrstoće i deforma-

� � �

The engineering-geology (EG) thematic group scientifi cally and pro-fessionally explores the engineering-geological characteristics of the area and produces EG maps with corresponding explanatory notes, an EG database and EG reports in which analysis and representation of the EG characteristics of rocks and soils as well as their exogenetic processes and occurrences are presented.

In 2009, investigations were concentrated in the area of the Dubrov-nik coast as this was related to the Zagreb–Split–Dubrovnik highway project, particularly the Dubrovnik–Doli section, and the foundations of the Pelješac bridge, and in the Gorski Kotar region because of the new Zagreb – Rijeka railway project. Field and laboratory data were imported into the database, as an additional data source for gene-ration of the corresponding sheets of the Basic Engineering-Geolo-gical Map of the Republic of Croatia. Over the past year, the EG da-tabase was further refi ned and harmonized with the requirements of GIS tools and other geological databases.

As part of the Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia – Split sheet, EG features wee defi ned in the exploitation fi -eld Sv. Juraj–Sv. Kajo, in quarries of fl ysch deposits above the Bay of

Kaštela. Physical and mechanical pro-perties of rocks, and characteristics of the rock mass according to the geo-logical strength index (GSI) were de-termined for six lithotypes, i.e. six dif-ferent EG units, by several methods: fi eld mapping of discontinuities, de-termination of fault and fracture zo-nes, sedimentological analysis, labo-ratory determination of density and the moisture content of marly layers, compressive strength and deforma-bility of materials, as well as index tests by Schmidt hammer and PLT test for materials that cannot be sui-tably prepared for laboratory testing. Such analyses provide a good basis for a geotechnical project that exami-

OSNOVNA INŽENJERSKOGEOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE 1:100.000 ¦ BASIC ENGINEERING GEOLOGICAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA 1:100,000

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Renato BULJAN ([email protected])

� Dalmatina, dionica Sv. Rok-Maslenica s tunelima Čelinka, Bristovac i Ledenik. U pozadini se vide Tulove grede ispod kojih se nalazi južni portal tunela Sv. Rok

� The Sv. Rok-Maslenica section of the Zagreb-Split-Dubrovnik Highway (Dalmatina), with the Čelinka, Bristovac and Ledenik tunnels. Tulove Grede is in the background, beneath which is the southern portal of the Sv. Rok tunnel.

Page 43: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

41

bilnosti materijala, te indeksnim ispitivanjima Schmidtovim čeki-ćem i PLT testom za materijale iz kojih nije moguće pripremiti odgovarajuće uzorke za laboratorijska ispitivanja, utvrđena su fi zičko-mehanička svojstva stijena, odnosno značajki stijenske mase prema geološkom indeksu čvrstoće (GSI) za 6 litotipova koji ujedno defi niraju i IG jedinice. Pro-vedeni radovi predstavljaju IG podlogu geotehnič-kog projekta koji obuhvaća opću analizu stabilno-sti, te analize stabilnosti etažnih, radnih i završnih kosina u kamenolomima.

Kod izrade IG podloge projekta pruge Zagreb-Ri-jeka načinjene su IG raščlambe duž željezničkih tunela »Kapela 1« i »Kapela 2«, koji se nalaze na OIGK listovima Crikvenica, Ogulin i Otočac. Duž tunela »Kapela 1«, dužine 9280 m izdvojena su 4 strukturna bloka, 3 IG jedinice i 8 geotehničkih je-dinica, a duž tunela »Kapela 2«, dužine 14.560 m izdvojeno je 7 strukturnih blokova, 6 IG jedinica i 13 geotehničkih jedinica. Tuneli su projektirani u karbo-natnoj raspucanoj i razlomljenoj stijenskoj masi u blo-kovitim vapnenačkim i dolomitnim naslagama. U tune-lu »Kapela 2« postoji mogućnost da se probuše klastične naslage – izmjena lapora i pješčenjaka. Tijekom iskopa oba tunela može se očekivati dobra i u manjoj mjeri povoljna, a mje-stimice čak i vrlo dobra stijenska masa.

Most Pelješac projektiran je preko Malostonskog zaljeva u dužini 2404 m. U podmorju se nalazi 14 stupnih mjesta, od čega su 2 centralna pilona projektirane visine 176,15 m. Istraživačkim buše-njem potrebno je defi nirati IG značajke naslaga na stupnim mje-stima. Jezgra iz bušotina se IG determinira: za tlo – sastav, konzi-stentno stanje, stupanj plastičnosti, graduiranost, zbijenost, veličina zrna, zaobljenost i ostalo; za stijensku masu – litološki sa-stav, strukturne značajke, stupanj trošnosti, značajke diskontinu-iteta (nagib, zijev, ispuna, hrapavost, učestalost, trošnost), indeks RQD i ostalo. Uzimaju se uzorci za geomehanička laboratorijska ispitivanja. Na temelju obrade svih podataka odredit će se značaj-ke stijenske mase i odrediti GSI bodovi. Polučene spoznaje uvrstit će se u list Ston OIGK.

U tijeku je Hrvatsko – Japanski projekt o istraživanju klizišta i ne-stabilnih padina. Istraživanja će se obavljati u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Ugradit će se inklinometri, dilatometri i pijezometri, a po-maci u terenu će se pratiti automatski, tzv. »totalnom stanicom« – u isto vrijeme moći će ih očitavati naši i japanski istraživači pu-tem interneta.

U HGI-CGS je oformljen IG laboratorij čija je namjena defi niranje IG značajki stijena i tala za potrebe izrade OIGK. Tijekom 2010. go-dine intenzivirat će se radovi na listovima Labin i Varaždin OIGK.

nes general stability criteria and stability analysis of stages in the qu-arry, to determine the best working and fi nal slopes in quarries.

Engineering-geology work for the new Zagreb – Rijeka railway in-volved investigations into the proposed railway tunnels Kapela 1 and Kapela 2, located on the Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia sheets Crikvenica, Ogulin and Otočac. Along the 9,280 m long tunnel Kapela 1, four structural blocks, three enginee-ring-geological and eight geotechnical units were determined. The 14,560 m long tunnel Kapela 2, could be divided into seven structu-ral blocks, six engineering-geological and thirteen geotechnical units. The tunnels were designed within a fractured and disintegra-ted carbonate rock mass composed of limestone and dolomite blocks. In the Kapela 2 tunnel there is the possibility of occurrence of clastic sediments – alternations of marl and sandstone. During the excavation of both tunnels we can expect good and less good, and occasionally even very good rock mass characteristics.

� Bušenje i determinacija jezgre s broda za stupna mjesta Mosta Pelješac.

� Drilling and determination of the core for the Pelješac Bridge pillars.

Page 44: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

42

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

The 2404 m long Pelješac bridge is designed to cross Mali Ston Bay. Fourteen of the supporting pillars are located below the water, and two of these are the central pylons, 176.15 m in pro-posed height. Drilling was necessary to defi ne the engineering-geological characteristics of the sediments on the sea bottom. Borehole co-res were analyzed extensively. Soil analysis in-cluded composition, consistency, the degree of plasticity, grading, density, grain size, roun-dness, etc . Rock masses were examined for lit-hological composition, structural features, the degree of weathering, the characteristics of dis-continuities (slope, gape, filling, roughness, frequency, friability), RQD index, and more. Samples were taken for geomechanical labora-tory testing. Important characteristics of the rock mass and GSI score will be determined on the basis of processing of all the gathered data. All data will be included in the Ston Sheet of the Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia.

A bilateral Croatian – Japanese research project on landslides and unstable slopes was negoti-ated in 2009 and will start in 2010. Research wi-ll be conducted in Zagreb, Rijeka and Split. On several landslide sites inclinometers, dilatome-ters and piezometers will be installed, and mo-vements will be monitored automatically, by so-called »total station« – all data will be avai-lable simultaneously by both Croatian and Ja-panese researchers via the Internet.

A new laboratory was established in the Croati-an Geological Survey, in order to defi ne the EG features of rocks and soils for the needs of the Basic Engineering-Geological Map of the Repu-blic of Croatia. During 2010 work on the Labin and Varaždin Sheets will be intensifi ed.

� OIGK RH, list Ivanić Grad

� The Ivanić Grad sheet of the Basic Engineering-Geological Map of the Republic of Croatia.

� Detaljnim terenskim inženjerskogeološkim istraživanjima dobiveni su ulazni parametri za izradu karata hazarda urbaniziranog područja Grada Zagreba.

� Detailed fi eld engineering-geological investigations provided input parameters for production of hazard maps of the urbanized area of Zagreb.

Page 45: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

43

� � �

Radovi na projektu OHGK RH su u 2009. godini bili usmjereni na završetak nekoliko listova čime je zaokruženo trogodišnje projek-tno razdoblje za koje postoji ugovor između MZOŠ i HGI-CGS. Na-činjeni su autorski originali listova Crikvenica, Otočac, Ploče, Met-ković i Ston, a za potonja četiri lista i pripadajući tumači. Izrada karata ostvaruje se programskim paketom Arc/GIS Desktop proi-zvođača ESRI Cal. USA. Sadržaj OHGK usklađen je i standardiziran prema Uputama za izradu Osnovne hidrogeološke karte, te do-punjen prema zahtjevima prerade cijelog projekta u informacijski sustav koji sadrži niz hidrogeoloških podataka o vodnim pojava-ma i objektima, speleološkim objektima, vodonosnicima, izdaš-nostima izvora, razinama podzemnih voda, te fi zikalno-kemijsko-

� � �

Works for the Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia project were focused on the completion of a few sheets in 2009, in order to complete the three-year project period for which the con-tract was signed between the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia and Croatian Geological Survey. Fi-nal drafts of the Crikvenica, Otočac, Ploče, Metković and Ston sheets were made, together with explanatory notes for the latter four sheets. Maps were produced by the Arc/GIS Desktop software package ma-nufactured by ESRI, USA. The content of the map is harmonized and standardized according to the Instructions for production of the Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia. It is enhanced by the requirements of processing the entire project by an information sy-

stem that contains a series of hydrogeologi-cal data on water occurrences and objects, speleological objects, aquifers, spring disc-harge, groundwater levels, and physical-che-mical and bacteriological properties of gro-undwater. For all aforementioned sheets collected hydrogeological data are entered into the groundwater information system.

The hydrogeological map is the fi nal result of a series of studies carried out under this project. They consist of collection, measure-ment and analysis of numerous data on gro-undwater, determining their occurrence and restoration, quality, and behaviour and prognosis of their condition, which already indicates exposure to climate change. Inve-stigation of the impact of climate change on groundwater properties will certainly be a major challenge for all researchers in hydro-geology for many years to come. This is con-fi rmed by the fact that many international projects in this sector are implemented. In-vestigations for the project »Climate change and impacts on water supply« (CC-WaterS) commenced in 2009. This is running under

OSNOVNA HIDROGEOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE 1:100.000 ¦ BASIC HYDROGEOLOGICAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA 1:100,000

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Željka BRKIĆ ([email protected])

� Osnovna hidrogeološka karta RH – list Ploče.

� Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia – Ploče sheet.

Page 46: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

44

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

bakteriološkim svojstvima podzemnih voda. Za navedene listove svi prikupljeni hidrogeološki podatci upisani su u infor-macijski sustav podzemnih voda.

Hidrogeološka karta je krajnji rezultat niza istraživanja koja se provode u okviru ovog projekta. Sastoje se od prikupljanja, mjere-nja i analize brojnih podataka o podzemnim vodama, utvrđivanju njihovog pojavljivanja i obnavljanja, kakvoće, te ponašanja i pro-gnoziranja njihovog stanja koje već sada pokazuje izloženost klimatskim promjena-ma. Istraživanje utjecaja klimatskih promje-na na stanje podzemnih voda zasigurno će još dugi niz godina biti veliki izazov za sve istraživače hidrogeologe. Da je tome tako govore i brojni međunarodni projekti koji se u tom segmentu provode. Tijekom 2009. za-početa su istraživanja na projektu »Climate change and impacts on water supply« (Akronim: CC-WaterS), koji se izvodi u sklo-pu »South East Europe Transnational Coo-peration Programme (SEE-TC)«, a na kojemu osim Austrije (vodeći partner), Italije, Slove-nije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Srbije i Grčke, sudjeluju i istraživači s projekta OHGK. Istraživanja u Hrvat-skoj usmjerena su na tri lokacije: Bokanjačko blato kod Zadra, Vran-sko jezero na Cresu i Blatsko polje na Korčuli.

OHGK daje vrijedne podatke kod planiranja i izvedbe vodoop-skrbnih zahvata, za potrebe zaštite i razmatranja problema zaga-đivanja podzemnih voda, za potrebe hidroenergetskih radova, te kod prostornog planiranja.

Tijekom 2009. rezultati hidrogeoloških istraživanja prezentirani su u znanstvenim časopisima, te na nekoliko međunarodnih skupo-va (6th EUREGEO - European Congress on Regional Geoscientifi c Cartography and Information Systems – Minhen, Njemačka; Gol-dschmidt Conference – Davos, Švicarska; International Interdisci-plinary Scientifi c Conference »Sustainability of the Karst Envi-ronment-Dinaric Karst and other Karst Regions« – Plitvička jezera, Hrvatska).

U 2010. godini predviđa se intenzivan rad na završetku listova Bu-je, Rab, Gospić i Varaždin, te na nekoliko drugih lokacija (otoci, istočna Slavonija, Podravina). Koncem godine očekuje se obrana doktorske disertacije znanstvenog novaka Andreja Stroja s te-mom pod nazivom »Podzemni tokovi u zaleđu krških priobalnih izvora na području Velebitskog kanala«.

the »South East Europe Transnational Cooperation Programme« (SEE-TC), including researchers from Austria (lead partner), Italy, Slovenia, Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia and Greece as well as members of the Croatian Geological Survey. Research in Croatia was directed at three locations: Bokanjačko Blato near Zadar, Vrana Lake on the island of Cres and Blatsko Polje on the island of Korčula.

The Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia provides valuable data for the planning and implementation of water supply operations, for the purposes of protection and consideration of gro-undwater pollution, for hydroelectric projects, and in spatial planning.

In 2009, results of hydrogeological research have been published in scientifi c journals and presented at several international conferences (6th EUREGEO – European Congress on Regional Geoscientifi c Car-tography and Information Systems, Munich, Germany; Goldschmidt Conference – Davos, Switzerland; International Interdisciplinary Sci-entifi c Conference »Sustainability of the Karst Environment – Dinaric Karst and other Karst Regions« – Plitvice Lakes, Croatia).

For 2010 fi nalization of the Buje, Rab, Gospić and Varaždin sheets of the Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia is expec-ted, as well as investigations in several other locations (islands, ea-stern Slavonia, Podravina). Andrej Stroj is expected to defend his doc-toral dissertation entitled »The underground fl ows in hinterland of karstic coastal sprigs in the Velebit channel« before the end of 2010.

� Osnovna hidrogeološka karta RH – list Crikvenica.

� Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia – Crikvenica sheet.

Page 47: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

45

� � �

U 2009. je nakon dugogodišnjeg rada na ovom projektu završen i tiskan »Geokemijski atlas Republike Hrvatske« te će on ovdje bi-ti detaljnije prezentiran. Autori pojedinih poglavlja u atlasu su: Josip Halamić, Slobodan Miko, Zoran Peh, Lidija Galović i Ajka Šor-ša. Glavni cilj izradbe geokemijskih karata odnosno geokemijskih atlasa za područje Republike Hrvatske na temelju geokemijske analize koncentracija kemijskih elemenata i mineraloške analize različitih medija uzorkovanja, jest formiranje sustavnih i relacijskih geokemijskih baza podataka u GIS sustavu koje će se uklopiti i u zajedničku, globalnu (prije svega europsku) geokemijsku bazu podataka. Geokemijske karte i baze geokemijskih podataka služe za utvrđivanje geokemijskog pozadinskog šuma (engl: geochemi-cal background) te za daljnje proučavanje i za sustavno praćenje (monitoring) ravnoteže mnogih geokemijskih čimbenika, ponaj-više utjecaja opterećenja anorganskih onečišćujućih tvari na oko-liš (posljedica čovjekovih aktivnosti). Tlo je izabrano za uzorkova-nje zato što je najdostupniji i najrasprostranjeniji medij na čitavom teritoriju naše zemlje te se njegovom analizom omogućuje kon-tinuitet podataka kroz različita područja. Tlo ima veliko značenje u ukupnom ekosustavu koji predstavlja domenu čovjekovog dje-lovanja, te služi kao sustav za fi ltriranje, puferiranje, retenciju i transformaciju anorganskih onečišćujućih tvari.

� � �

After many years of work, the project of »The Geochemical Atlas of the Republic of Croatia« was fi nally completed and published in 2009. Individual authors in this work include: Josip Halamić, Slobo-dan Miko, Zoran Peh, Lidija Galović and Ajka Šorša. The main objec-tive was the production of geochemical maps and a geochemical atlas of the Republic of Croatia. Geochemical analysis of chemical element concentrations and mineralogical analysis of the diff erent sampling media, have also resulted in the development of systema-tic geochemical and relational databases in a GIS format that will fi t in a global (primarily European) geochemical database. Geochemical maps and the geochemical database are used to determine the ge-ochemical background, and for further research and systematic observation (monitoring) of the balance of many geochemical fac-tors, most notably the impact of many inorganic pollutants on the environment ( resulting from anthropogenic activities). Soil was cho-sen for sampling because it is the most accessible and widespread medium in the entire country, allowing continuity of data collection across diff erent areas. The soil is of great signifi cance in the overall ecosystem that represents the domain of human activities, and ser-ves as a system for fi ltering, buff ering, retention and transformation of inorganic pollutants.

The Atlas is based on the analysis of soil from 0–25 cm depth in a 5x5 km network, so each sample represents 25 km2. Samples were collec-ted as a composite of fi ve samples within 10 m distance from the central point. During the research for this project 2571 samples were taken throughout the territory of the Republic of Croatia. We analyzed <0.063 mm fraction, because it may be assumed that it contains the largest concentration of pollutant elements. Applied analytical tech-niques include ICP-AES, ICP-MS and FAAS. Samples were analyzed on a set of 41 chemical elements. Lower limit of sensitivity of analytical methods for some elements, the concentration of elements near the lower limit of sensitivity and lack of accuracy and precision of anal-ytical techniques for some elements were the basis for the selection of Twenty seven elements were further selected (after consideration of the detection limits, accuracy and precision of analytical techniqu-es, and element concentration near sensitivity limits) as providing suitable data for graphic representation in the geochemical atlas.

OSNOVNA GEOKEMIJSKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE ¦ BASIC GEOCHEMICAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Josip HALAMIĆ ([email protected])

� Shema uzimanja kompozitnog uzorka na mjestu uzorkovanja.

� Scheme for taking composite samples at the sampling site.

Page 48: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

46

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Atlas je baziran na analizi tala dubine od 0–25 cm u mreži 5x5 km tako da jedan uzorak predstavlja 25 km2 površine. Uzorci su uzi-mani kao kompozit od pet uzoraka udaljenih po 10 m od central-ne točke. Tijekom istraživanja na ovom projektu uzet je 2571 uzo-rak po čitavom teritoriju Hrvatske. Analizirana je frakcija < 0,063 mm, jer se pretpostavlja da ona sadrži najveće koncentracije ele-menta onečišćivača. Primijenjene analitičke tehnike bile su ICP-AES, ICP-MS i FAAS. Uzorci su analizirani na set od 41 kemijskog elementa. Donje granice osjetljivosti analitičkih metoda za neke elemente, koncentracije elementa u blizini donje granice osjetlji-vosti te nedovoljna točnost i preciznost analitičkih tehnika za ne-ke elemente bile su uvjet za odabir 27 kemijskih elemenata, čiji su analitički rezulatati dali zadovoljavajuće rezultate za grafi čki pri-kaz u Geokemijskom atlasu. Analitički podatci obrađeni su stati-stički i izračunati su osnovni statistički parametri kao što su broj

Analytical data were processed statistically, and basic statistical pa-rameters were calculated, such as number of samples, minimum, maximum, median and mean values, standard deviation and the asymmetry of the statistical distribution. The territory of the Republic of Croatia is divided into fi ve geographical regions (Podravina, Posa-vina, Central, Mountain and Coastal Croatia), each of which was anal-yzed separately as well as statistical analysis for the whole territory. A geochemical map was generated for each element by the Geo-statistical Analyst extension of ArcGIS. In order to realistically show the concentrations of certain elements at the sampling points, a de-terministic spatial interpolation technique was applied called Inver-se Distance weighting (IDW). The results of chemical analysis were statistically divided into eight classes. For the construction of geo-chemical maps, the 5th, 10th, 25th (Bottom quartile), 50th (Median),

� Položaj uzetih uzoraka tala za izradu Geokemijskog atlasa Republike Hrvatske.

� The soil sample locations for »The geochemical atlas of the Republic of Croatia«.

Page 49: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

47

uzoraka, minimum i maksimum, medijan i srednja vrijednost, standardna devijaciju i asimetričnost statističke razdiobe. Teritorij Hrvatske je podijeljen na pet zemljopisnih regija (Podravina, Po-savina, Središnja, Gorska i Primorska Hrvatska), a statistička obra-da, osim za čitav teritorij, napravljena je i za svaku pojedinu regiju. Geokemijske karte svakog pojedinačnog elementa generirane su u ArcGIS ekstenziji Geostatistical Analyst. Da bi se što vjernije pri-kazale koncentracije pojedinih elemenata na točkama uzorkova-nja, primijenjena je deterministička prostorna interpolacijska teh-nika: Inverse Distance Weighting (IDW). Rezultati kemijskih analiza statističkom obradom podijeljeni su u 8 klasa. U izradi ge-okemijskih karata upotrijebljeni su: 5., 10., 25. (donji kvartil), 50. (Medijan), 75. (gornji kvartil), 90. i 98. percentil. Svaka karta pro-storne raspodjele kemijskih elemenata praćena je opisnim tekstu-alnim dijelom koji je podijeljen na prethodno spomenute regije, a gdje se opisuju opće karakteristike pojedinog elementa i njego-vo prostiranje.

Geološka podloga, različiti pedogenetski, kemijsko-fi zički i geo-morfološki faktori razlogom su varijabilnosti pozadinskih vrijed-nosti koncentracija elemenata. Izradbom geokemijskog atlasa Re-publike Hrvatske dobivene su temeljne koncentracije pojedinog kemijskog elementa u površinskim horizontima tla, što će, uz znanstveni doprinos, biti od velike važnosti i za zakonsko određi-vanje granice dopuštenog opterećenja tla teškim metalima.

75th (Upper quartile), 90th and 98th percentiles were used. Each map of a chemical elements spatial distribution is accompanied by a descriptive textual part which describes results in each of the pre-viously mentioned regions, and where the general characteristics of each element and its propagation are described.

The geological background, diff erent pedogenic, chemico–physical and geomorphological factors cause the variability of background element concentrations. Production of the geochemical atlas of the Republic of Croatia provided the base concentration of particular chemical elements in surface soil horizons, which, besides their sci-entifi c contribution, may be of a great importance for determining the legal limits of permissible loads of heavy metals in soils.

� Primjer prikaza raspodjele kemijskog elementa magnezija na području Republike Hrvatske.

� The distribution of magnesium in the Republic of Croatia, an example of the presentation of chemical element distributions.

Page 50: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

48

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Karta mineralnih sirovina RH (KMS) jedna je od temeljnih znan-stveno-istraživačkih djelatnosti HGI-CGS i predstavlja cjelovit pri-kaz mineralno-sirovinskog potencijala naše zemlje. Njen cilj je dvojak: 1) istražiti i na odgovarajući način grafi čki prikazati raspo-djelu metalnih, nemetalnih i energetskih sirovina u državi (kata-star mineralnih sirovina) i; 2) na osnovi poznate geološke građe utvrditi zakonitosti njihova pojavljivanja i prostorne raspodjele unutar pojedinih geoloških formacija (karta potencijalnosti), čime se povećava mogućnost otkrivanja novih ležišta i proširenje već postojećih. Izrađuje se u mjerilu 1:200.000 kao pregledna karta koja sadrži ukupno 18 listova.

U procesu svojeg nastajanja KMS je izravno povezana s ostalim djelat-nostima u okviru Zavoda za mine-ralne sirovine koji određuju i njene sekundarne ciljeve, a to su: procje-na potencijalnosti i valorizacija leži-šta pojedinih mineralnih sirovina u lokalnim i regionalnim okvirima (Dinaridi i Panonska Hrvatska), što je u najvećem broju slučajeva pove-zano s različitim projektima i pro-gramima koji se odnose na surad-nju s gospodarstvom. Ovi projekti ujedno služe za edukaciju znan-stvenih novaka (terenski rad, izrada elaborata i studija), a podatci priku-pljeni istraživanjima, posebno za potrebe pojedinih županija kao što je, primjerice, Virovitičko-podrav-ska, integriraju se u (teritorijalno) pripadajuću KMS. Radovi u okviru gospodarstvenih projekata tijekom 2009. omogućili su da se defi nira sadržaj Karte i Tumača općenito, te započne s izradom listova KMS i Karte potencijalnosti: Zagreb, Za-

� � �

The Map of Mineral Resources of the Republic of Croatia is one wit-hin a series of special projects produced by the Croatian Geological Survey, representing the integrated? review on the mineral resource potential of the country. Its scope is twofold: (1) to explore and accor-dingly display the distribution of metallic, nonmetallic and energy deposits (cadastre of mineral resources), and (2) to present, based on the determined geological setting, the principles of their occurrence and spatial distributions within particular geological formations (the map of potentiality), by which the probability of discovering new, and extending the already exploited deposits can be enhanced. It has been constructed at the 1:200,000 scale as a review map conta-ining 18 sheets in total.

KARTA MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE HRVATSKE ¦ MAP OF THE MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Zoran PEH ([email protected])

� Karta mineralnih sirovina Virovitičko-podravske županije (Sastavili: Mr. sc. Boris Kruk; Mr. sc. Željko Kastmüller; Ljiljana Kruk; Mr. sc. Ozren Hasan; Dr. sc. Slobodan Miko)

� The map of mineral resources of the Virovitičko-Podravska County (Compiled by: Boris Kruk, MSc; Željko Kastmüller, MSc; Ljiljana Kruk, BSc; Ozren Hasan, MSc; Dr. Slobodan Miko).

Page 51: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

49

dar, Split i Dubrovnik M 1:200.000. Također je u tijeku i priprema Uputa za izradu KMS.

U okviru znanstveno-istraživačkog dijela programa izrade KMS, tijekom protekle godine uglavnom je dovršeno rekognosciranje boksitnih ležišta s ciljem prikupljanja uzoraka za kemijske analize iz različitih boksitonosnih horizonata u Hrvatskoj – od gornje jure do miocena. Nakon uzorkovanja i pregleda ležišta i pojava boksi-ta u razdoblju 2007.–2009. (velikim dijelom eksploatiranih i napu-štenih) koji su obuhvatili cijeli dinarski pojas (Dalmacija, Istra, Lika i Kordun), ukupno je analizirano preko 100 uzoraka metodom ICP i ICP-MS (Geochemical Whole Rock Major and Trace element anal-ysis). Tijekom iduće godine postoji mogućnost dodatnog uzorko-vanja mahom paleocenskih i gornjoeocenskih boksita Imotske krajine zbog defi niranja prostorne geokemijske varijabilnost ove dvije najzastupljenije grupe hrvatskih boksita.

In its original form, »The Map of Mineral Resources« is directly related to other ac-tivities in the Department of Mineral Re-sources which include potentiality eva-luation and valorization of a number of mineral resource deposits in both local and regional frames the (Dinarides and the Pannonian Basin). This was mostly, associated with diff erent projects and programs in the domain of cooperation with diff erent economic subjects. These projects are also useful for the education of scientifi c novices (fi eld work, writing of studies and reports), while data co-llected in the research, particularly regar-ding the needs of specifi c counties such as, e.g. the Virovitica-Podravina County (Fig. 1), are integrated into the corres-ponding sheet of the Map of Mineral Re-sources. Investigations carried out for

economic purposes during 2009 enabled further defi nition of the content of maps and related explanatory notes for the Zagreb, Zadar, Split and Dubrovnik sheets of the Map of Mineral Resources and Po-tentiality Maps at 1:200,000 scale. Preparation of the fi nal instructions for production of the Map of Mineral Resources booklet is also un-derway.

Within scientifi c research in the framework of the Map of Mineral Re-sources of the Republic of Croatia, fi eld reconnaissance of the bauxi-te deposits was mostly completed during 2009. The objective was to collect samples from various bauxite-bearing horizons in Croatia of Upper Jurassic to Miocene age for chemical analysis. After sam-pling and reconnaissance work covering a number of bauxite depo-sits and occurrences, (mostly exhausted and abandoned), over the entire territory of the Dinarides (Dalmatia, Istria, Lika and Kordun) du-ring 2007–2009, more than 100 samples were analyzed by ICP and ICP–MS methods (Geochemical Whole Rock Major and Trace ele-ment analysis). There is also the possibility for additional sampling, chiefl y of Palaeocene and Upper Eocene bauxites from the Imotski area during 2010, for the purposes of defi ning spatial geochemical variability for these two most common groups of Croatian bauxites.

� Izdanak boksita donjokredne starosti u blizini Vrlike u Dalmaciji.

� An outcrop of Lower Cretaceous bauxite near Vrlika in Dalmatia.

Page 52: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

50

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� Kvantitativne kemijske analize uzoraka geotermalne vode.

� Quantitative chemical analysis of geothermal water samples.

� � � � � �

The Geothermal Map of the Republic of Croatia is a scientifi c resear-ch project aiming to obtain a comprehensive picture of the geot-hermal characteristics of the entire state territory. Realization of the project will complete knowledge on the natural features of Croatia, especially its natural resources. So far, studies indicate high variation in geothermal activity across Croatian territory and the existence of geothermal anomalies. The fundamental objective of the project is to defi ne the size and distribution of geothermal anomalies and co-llect data on all geothermal phenomena in the study area, presen-ting them on a map with descriptions in the accompanying expla-natory notes. New insights about the geothermal phenomena, based on results of research in the project, are published in scientifi c papers and presentations at conferences.

The Geothermal Map will provide an assessment of the geothermal potential and separation of zones perspective for geothermal ener-gy usage. In addition, research fi ndings will provide information ne-cessary for land use planning and the protection of environment and geothermal waters. Research performed within the project of the Geothermal Map of the Republic of Croatia is consistent with

GEOTERMALNA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE ¦ GEOTHERMAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Miron KOVAČIĆ ([email protected])

� Mjerenje konduktivne toplinske provodljivosti uzoraka stijena.

� Measurement of thermal conductivity of rock samples.

Geotermalna karta Republike Hrvatske je znanstveno-istraživački projekt čija je svrha dobivanje cjelovite slike o geotermijskim zna-čajkama njenog prostora. Realizacijom projekta upotpuniti će se spoznaje o prirodnim osobitostima, a posebno o njenim prirodnim resursima. Do sada provedena istraživanja ukazuju na veliku geo-termijsku raznolikost hrvatskog prostora i postojanje geotermij-skih anomalija. Temeljni cilj projekta je defi nirati veličine i raspored geotermijskih anomalija i prikupiti podatke o svim geotermalnim pojavama u istraživanom području te ih prikazati na karti i opisati u Tumaču. Nove spoznaje o geotermalnim pojavama, temeljene na rezultatima istraživanja u sklopu projekta, prezentiraju se u znanstvenim radovima i izlaganjima na znanstvenim skupovima.

Ostvarenje temeljnog cilja omogućiti će procjenu geotermijskog potencijala i izdvajanje perspektivnih zona za pridobivanje geoter-malne energije. Osim toga, rezultati istraživanja daju podatke ne-ophodne za planiranje korištenja prostora, te za zaštitu okoliša i geotermalnih voda. Istraživanja u sklopu izrade Geotermalne karte sukladna su dugoročnim i kratkoročnim strateškim pravcima znan-stvenih istraživanja koje je donijelo Nacionalno vijeće za znanost.

Planirano je da se u razdoblju 2007.–2011. istraži oko 4000 km2

površine dijela sjeverozapadne Hrvatske u kojem se nalaze gra-

Page 53: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

51

dovi Zagreb, Sisak, Petrinja i Karlovac. Istraživano područje zapad-nim rubom graniči s Republikom Slovenijom te je zbog toga sa slovenskim znanstvenicima uspostavljena suradnja, a jedan od njih je član tima koji realizira projekt.

U radu na projektu koriste se suvremeni postupci i metode istra-živanja. Osobita pozornost prilikom istraživanja posvećena je ge-otermijskim značajkama stijena i formacija (koefi cijent toplinske provodljivosti, volumni toplinski kapacitet, toplinska difuznost, temperature u formacijama, intervalna i površinska gustoća to-plinskog toka) i hidrogeološkim značajkama u istraživanom po-dručju, uključujući kemijske značajke geotermalnih voda.

Tijekom 2009. obavljani su radovi u okviru kabinetske, terenske i laboratorijske faze istraživanja. Učinjeno je sljedeće: a) Prikupljen je dio podataka o rezultatima prethodnih geoloških, geotermij-skih i hidrogeoloških istraživanja; b) Lociran je dio objekata s ge-otermalnom vodom; c) Snimljeno je stanje na objektima i priku-pljeni osnovni podatci potrebni za bazu podataka; d) Na terenu je prikupljen dio karakterističnih uzoraka stijena stratigrafskih je-dinica mezozojskog i tercijarnog kompleksa Samoborske gore, Žumberka i Medvednice za laboratorijske geotermijske analize; e) Na dijelu lokacija prikupljeni su uzorci geotermalnih voda za ke-mijske analize; f ) Obavljena su mjerenja koefi cijenta toplinske pro-vodljivosti, volumnog toplinskog kapaciteta i toplinske difuznosti većeg broja uzoraka iz dubokih istražnih bušotina i na terenu pri-kupljenih uzoraka stijena; g) Obavljene su kvantitativne analize kemijskog sastava uzoraka geotermalnih voda.

Prema predviđenoj dinamici u 2010. će se nastaviti radovi u okvi-ru kabinetske, terenske i laboratorijske faze istraživanja. Osim već opisanih radova tih faza obavit će se i mjerenje specifi čne aktiv-nosti tricija (3H) i izotopa ugljika (14C) u uzorcima geotermalnih voda s najzanimljivijih lokacija u istraživanom području.

both the long-term and short-term strategic directions of scientifi c research proposed by the National Council for Science of the Repu-blic of Croatia.

Exploration of an approximately 4000 km2 area of north-western part of the Croatia, including the cities of Zagreb, Sisak, Karlovac and Pe-trinja, is planned for 2007–2011. This area includes the western bor-ders with Slovenia, and therefore co-operation with Slovenian scien-tists was established, one of whom is a member of the team that implemented the project.

Work on the project is characterized by modern research methods. Particular attention is devoted to research in the geothermal featu-res of rocks and rock formations (the coeffi cient of thermal conduc-tivity, volume heat capacity, thermal diff usivity, temperature within formations, interval and surface heat fl ow density) and hydrogeolo-gical characteristics of the study area, including the chemical pro-perties of geothermal water.

During 2009, works were undertaken within the preparatory, fi eld and laboratory research phase. These included: (a) partial data was collected on the results of previous geological, geothermal and hy-drogeological investigations; b) some objects with geothermal water were located; c) basic data on objects necessary for a database were collected; d) characteristic samples of Mesozoic and Tertiary com-plexes of Samoborska Gora, Žumberak and Medvednica were collec-ted in the fi eld for laboratory geothermal analysis; e) at some locati-ons samples of geothermal water were collected for chemical analysis; f ) measurements of the coeffi cient of thermal conductivity, volumetric heat capacity and thermal diff usivity were carried out on a large number of samples from deep exploration wells and rock samples collected on outcrops; g) quantitative analysis of the che-mical composition of geothermal water samples.

According to schedule, works on the project in 2010 will continue in the cabinet, fi eld and laboratory research phases. Besides continua-tion of the previously mentioned work, measurement of the specifi c activity of tritium (3H) and carbon isotopes (14C) in samples of geot-hermal water from the most interesting locations in the area will be undertaken.

� Izvorište subtermalne vode na južnom obodu Medvednice.

� Subthermal water spring on the southern slope of Medvednica.

Page 54: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

52

� � �

Tijekom 2009. nastavio se rad na projektu Tektonska karta Repu-blike Hrvatske 1:300.000. Cilj je bio nastaviti strukturno-tektonska istraživanja u području dijela Jadranske karbonatne platforme, da bi se dopunili podatci i defi nirao njen strukturni sklop i osnovne karakteristike strukturnih oblika, te njihova geneza. Istraživanja su

� � �

During 2009, work continued on the project Tectonic Map of the Re-public of Croatia at a 1:300.000 scale. The aim was to continue struc-tural-tectonic research in the area of the Adriatic Carbonate Platform, in order to complement the data and defi ne its structure and the basic characteristics of structural forms and their genesis. Research has begun at a low level of intensity in central Velebit, and continu-ed on the islands of Brač and Hvar. Studies had to be continued in the valleys of the Cetina and Una rivers. However, due to lack of fun-ds this planned research was cancelled. Some investigations were partly carried out in the Sošice area in a cutting on the new Sv. Gera road, and on the Kasonja Brdo (Dilj). In the area of Velebit, investiga-tion was mostly focused on measurement of the linear elements of

fault planes (normal, transcurrent or reverse faults) both on isola-ted outcrops and in quarries. The main axis of stress was obtai-

ned from these data for each measurement. The investigation further confi rmed the presence of three deformation events

within the Alpine orogeny – Laramian, Pyrenean and a Ne-otectonic phase. Orientation of principal axes of stress, for these three phases are generally east–west, northeast–so-uthwest and north-south. In the Sošice area, a signifi cant left-rotation of northwest-southeast striking structures into an east-west orientation was confi rmed.

On the islands of Brač and Hvar, apart from the structures striking east-west, structures of a north-south strike were dis-

covered which formed during the Laramian phase of the Al-pine orogeny. On the island of Hvar, such structures only occur

on the northern slopes of the island, while on the southern slo-pes, structures formed during this phase are characterized by fault

and fracture systems. In future work, it will be necessary to defi ne the genesis of these structures by expanding research over a wider area of the island. Research on the island of Brač was mainly focused on explanation of the genetic relationship of bitumen occurrences in Cretaceous limestone with deformational events. It was found that bitumen migrated from the parent rock into open fracture systems.

Results of the 2009 research will contribute to knowledge on the tectonic structure of the studied areas and their connections with the wider region. The project team of the Tectonic Map of the Repu-

TEKTONSKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE 1:300.000 ¦ TECTONIC MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA 1:300,000

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Domagoj JAMIČIĆ([email protected])

� Konjugirane koljeničaste bore približnog pružanja sjever-jug. Vrboska, Hvar. Laramijska faza alpinske orogeneze.

� Conjugated folds of approximate north-south strike. Vrboska, island of Hvar. Laramian phase of the Alpine orogeny.

Page 55: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

53

smanjenim intenzitetom počela na centralnom Velebitu, a nastavljena su na otocima Braču i Hvaru. Istraživanja su se treba provesti i u dolina rijeka Une i Cetine. Međutim, zbog pomanjka-nja sredstava to nije ostvareno. Djelomično su obavljena i u području Sošica na novom usjeku ceste za Sv. Geru, te na Kasonja brdu (Dilj). Na području Velebita uglavnom su prikupljani line-arni elementi na rasjednim plohama (normal-nim, transkurentnim ili reverznim) na otvore-nim profi lima, i u kamenolomima. Preko tih podataka dobivene su orijentacije glavne osi stresa za pojedina mjerenja. I dalje se potvrđuje prisutnost triju deformacijskih događaja u okvi-ru alpinske orogeneze. To su laramijska, pirenej-ska i neotektonska faza. Orijentacije glavne osi stresa, za ove tri faze su, generalno, istok-zapad, sjeveroistok-jugozapad i sjever-jug. Za područ-je Sošica je potvrđena značajna lijeva rotacija struktura pružanja sjeverozapad-jugoistok u pružanje istok-zapad.

Na otocima Braču i Hvaru su, osim struktura pružanja istok-zapad, registrirane i strukture pružanja sjever-jug oblikovane tijekom laramijske faze alpinske orogeneze. Za Hvar-ske strukture nastale u toj fazi, karakteristično je da se javljaju sa-mo na sjevernim padinama otoka, a na južnim padinama ta faza je karakterizirana rasjednim i pukotinskim sustavima. Tijekom idu-ćih radova biti će potrebno defi nirati genezu ovih strukturnih obli-ka proširenjem istraživanja na šire područje otoka. Istraživanja na otoku Braču su bila uglavnom fokusirana na objašnjenje genetske veze pojava bitumena u krednim vapnencima i deformacijskih događaja. Ustanovljeno je da je bitumen migrirao iz matične sti-jene u otvorene pukotinske sustave.

Rezultati ovogodišnjih istraživanja će doprinijeti saznanju o tek-tonskoj građi ovih područja te njihovo povezivanje sa širim regi-onalnom prostorom. Na projektu TK 1:300.000, na direktnim te-renskim istraživanjima i dalje rade tri istraživača.

Tijekom 2010. predviđen je nastavak istraživanja u području istoč-nog Velebita te u dolinama rijeka Une i Cetine. Predviđen je daljnji nastavak radova u Istri i detaljnije na otocima Rabu i Pagu, te pre-liminarni pregled šireg Zadarskog zaleđa.

blic of Croatia at 1:300.000 scale is composed of three researchers. For 2010 further research is scheduled in the area of eastern Velebit, and in the valleys of the Cetina and Una rivers. Also investigations should continue in Istria, detailed investigation on the islands of Rab and Pag, and a preliminary review of the wider hinterland of Zadar.

� Međuslojna bora pružanja istok-zapad i prateće pukotine u vapnencima Sošice

� An interlayer fold of east-west strike and associated fractures in the limestone from Sošice.

Page 56: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

54

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Izrada Strukturno-geomorfološke karte 1:100.000 podrazumijeva utvrđivanje recentnog strukturnog sklopa. Strukturno-geomor-fološka istraživanja koncepcijski se zasnivaju na kompleksnom proučavanju reljefa, odnosno na utvrđivanju veza najmlađih tek-tonskih pokreta i reljefa.

Reljef je nastao kao posljedica geološke građe, odnosno litološ-kog sastava i najmlađe tektonske aktivnosti, te se sukladno tome njegovim proučavanjem mogu dobiti podatci o strukturnim od-nosima, najmlađim tektonskim pokretima te o geomorfološkim procesima. Klasifi kacijom tih podataka i usporedbom s geološkim

� � �

Production of the Structural-geomorphological Map of the Republic of Croatia at 1:100,000 scale includes determination of the recent structural pattern. Structural-geomorphological research is concep-tually based on the complex study of terrain in order to identify re-lationships between the youngest tectonic movements and relief. Relief is a result of geological structure, lithological composition and the youngest tectonic activity. From its study, information on struc-tural relationships can be obtained, and the youngest tectonic mo-vements and geomorphological processes ascertained. Classifi cati-on of the collected data and comparison with geological data

STRUKTURNO-GEOMORFOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE 1:100.000 ¦ STRUCTURAL-GEOMORPHOLOGICAL MAP OF THE REPUBLIC OF CROATIA 1:100,000

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Ivan HEĆIMOVIĆ ([email protected])

� Isječak strukturno-geomorfološke karte otoka Hvara.

� A segment of the structural-geomorphological map of the island of Hvar.

Page 57: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

GEO

LO

[KE K

AR

TE ... G

EO

LO

GIC

AL M

APS

55

podatcima moguće je doći do spoznaja o stanju recentnih struk-tura i o najmlađoj tektonskoj aktivnosti.

Dobiveni podatci u znanstvenoj domeni pridonose boljem i toč-nijem utvrđivanju položaja, tipa i karaktera struktura i rasjeda, spo-znaji karaktera i intenziteta neotekonskih pokreta te veličine naj-mlađih tektonskih pomaka. Rezultati strukturno-geomorfoloških istraživanja su izravna dopuna Osnovnoj geološkoj karti 1:50.000, ali imaju utjecaj i na druga znanstvena i primijenjena geološka istraživanja, u prostornom planiranju i zaštiti okoliša.

Dosadašnja istraživanja u sklopu izrade Strukturno-geomorfološ-ke karte bila su planirana tako da su njima obuhvaćena područja koja su predstavljala geomorfološke i geološke cjeline. One su se u potpunosti poklapale s planom i programom istraživanja na Osnovnoj geološkoj karti 1:50.000. Tako su do sada u okviru ovog projekta završena strukturno-geomorfološka istraživanja u po-dručju Kalnika, Medvednice, dijela srednjodalmatinskih otoka (Hvar, Brač, Šolta, Dugi otok), dijela Kvarnerskih otoka (Cres, Lo-šinj), te gradiško-brodske Posavine.

Kako je došlo do promjene u pristupu izrade OGK 1:50.000 i sada se istraživanja izvode po listovima, nužno je dinamiku izvođenja Strukturno-geomorfološke karte preusmjeriti u fi nalizaciju karte također u okviru lista. To uključuje proširenje odnosno dopunu već završenih istraživanja na cijelu površinu lista, a odnosi se na listove Zagreb 2 i Ivanić grad 1 (Medvednica), listove Zagreb 1, 3 (Žumberak), te listove Cres 2, 3 i 4; Silba 1 i Rijeka 1 (Cres, Lošinj).

increases knowledge on the state of recent structures and the youn-gest tectonic activity.

Data obtained in the scientifi c domain contribute to a better and more accurate determination of the location, type and character of structures and faults, knowledge of the character and intensity of Neotectonic movements and size of the youngest tectonic activity. Results of structural-geomorphological research may be used as a direct supplement to the Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50,000 scale, but may also have an impact on other sci-entifi c and applied geological research, spatial planning and envi-ronmental protection.

Previous studies for the Structural-geomorphological Map of the Re-public of Croatia were planned to cover areas that represent geomor-phological and geological entities. They were completely matched up with a plan and program of research on the Basic Geological Map of the Republic of Croatia in 1:50,000 scale. At this stage of the project, structural-geomorphological research in the areas of Kalnik, Medved-nica, Dalmatian islands (Hvar, Brač, Šolta, Dugi Otok), part of the Kvar-ner islands (Cres, Lošinj), and Gradiška–Brodska Posavina is complete.

Since there was a change in the approach to the Basic Geological Map of the Republic of Croatia at 1:50,000 scale, and recently the re-search became focused on individual sheets, it is necessary to adjust the planning of the Structural-geomorphological Map of the Repu-blic of Croatia to match. This includes expanding or adding to the completed research to cover the entire area of the following indivi-dual sheets; Zagreb 2 and Ivanić Grad 1 (Medvednica), Zagreb 1, 3 (Žumberak), Cres 2, 3 and 4, Silba 1 and Rijeka 1 (Cres, Lošinj).

Page 58: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

56

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Cilj ovog projekta je multidisciplinarno istraživanje trijaskih nasla-ga Hrvatske. Nastoji se rekonstruirati sve promjene tijekom trijasa, od litoloških, sedimentoloških i facijesnih, preko pojava vulkaniz-ma i sinsedimentne tektonike, do promjena u fosilnom sadržaju i u biostratigrafskoj zonaciji.

Istraživana područja pripadaju dvama geotektonskim cjelinama: Zagorsko-srednje-transdanubijskom dijelu Sava-zone (Žumberak, Medvednica, Ivanščica, Strahinjščica) i Vanjskim Dinaridima (Dal-macija, Lika i Velebit). U sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavljena su istraživanja na lokalitetu Belski Dol na Ivanščici s jako dobro otkri-venim naslagama srednjeg trijasa. Istraživanja ostalih lokaliteta nisu polučila rezultate zbog prevelike tektonske poremećenosti naslaga, tj. odsutnosti kontinuiranih profi la. U južnoj Hrvatskoj istraživanja su bila najviše koncentrirana na okolicu Donjeg Paza-rišta u Lici gdje je unutar srednjeg trijasa bio razvijen intraplatfor-

� � �

The aim of the project is multidisciplinary research of the Triassic de-posits in Croatia, in order to reconstruct all changes which occurred during the Triassic, from the lithological, sedimentological and facies changes, through volcanism and synsedimentary tectonics, to chan-ges in fossil content and biostratigraphic zonation.

Studied areas belong to two geotectonic units: the Zagorje-Middle Transdanubian part of the Sava Zone (Žumberak, Medvednica, Ivan-ščica, Strahinjščica) and the Outer Dinarides (Dalmatia, Lika, and the Velebit). In northwestern Croatia, research on the Belski Dol site at Ivanščica continued on good outcrops of Middle Triassic deposits. Studies of other sites yielded no results because of excessive tecto-nic deformation of the succession, i.e. the absence of a continuous profi le. In southern Croatia, studies were mostly concentrated in the vicinity of Donje Pazarište in Lika, where within the Middle Triassic

succession, an intraplatform basin was developed. There, within a small area, very diverse facies, their contacts and changes in space and time can be tra-ced. Biostratigraphic studies based on di-ff erent fossil groups (algae, foraminifera and other microfossils, palinomorphs, conodonts and radiolarians), allows correlation of shallow-marine platform and deeper marine basinal deposits and dating of magmatic and pyroclastic rocks alternating with sedimentary rocks.

In 2009, fi eld work was conducted in the vicinity of Donje Pazarište. Several detai-led geological columns were made, and geological mapping continued. A geolo-gical map will provide a detailed recon-struction of the facies, and the subsequ-ent creation of palaeogeographic maps and profi les, which will also be used for the Basic Geological Map of the Republic of Croatia in 1:50,000 scale. Analytical stu-dies included microfacies and microfo-

STRATIGRAFSKA EVOLUCIJA TRIJASA HRVATSKE ¦ STRATIGRAPHIC EVOLUTION OF THE TRIASSIC IN CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Tonći GRGASOVIĆ ([email protected])

� Pločasti ladinički vapnenac, okolica Donjeg Pazarišta, Lika.

� Platy Ladinian limestone, vicinity of Donje Pazarište, Lika.

Page 59: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

OS

TALI PR

OJEKTI ...

OTH

ER

PR

OJECTS

...

57

mni bazen. Ovdje je na malom području mogu-će pratiti vrlo raznolike facijese, njihove kontakte i promjene u prostoru i vremenu. Bio-stratigrafska istraživanja na bazi različitih fosil-nih skupina (algi, foraminifera i ostalih mikrofo-sila, palinomorfa, konodonata i radiolarija) omogućuje korelaciju plitkovodnih platformnih i dubljevodnih bazenskih naslaga i datiranje magmatskih i piroklastičnih stijena koje se iz-mjenjuju sa sedimentnima.

U 2009. terenska istraživanja su obavljana u oko-lici Donjeg Pazarišta. Snimljeno je nekoliko de-taljnih geoloških profi la, te nastavljena izrada geološke karte. Geološka karta omogućiti će de-taljnu rekonstrukciju facijesa i kasniju izradu pa-leogeografskih karata i profi la, a koristiti će i za projekt OGK. Kabinetska istraživanja obuhvatila su analizu mikrofacijesa i mikrofosila. Posebna pažnja posvećena je istraživanju fosilnih alga koje imaju veliku ulogu u biostratigrafi ji trijasa. Sredstva planirana za putovanja u inozemstvo iskorištena su za posjet otoku San Salvador (Ba-hami) gdje su istraživane recentne vapnenačke alge u cilju usporedbe s fosilnim srodnicima, na-ročito sa stanovišta produkcije sedimenta i nji-hovog životnog okoliša.

Istraživanja će se u 2010. nastaviti u okolici Do-njeg Pazarišta, uz snimanje detaljnih profi la i stupova, dovršetak izrade karte, te uz posjet još nekim lokalitetima u Lici. Do sada prikupljeni uzorci analizirati će se paleontološki, sedimentološki, petrografski, organofacijesno, a prema mogućnostima i geokemijski.

ssils determinations. Special attention was paid to the study of fossil algae that are very important for Triassic biostratigraphy. Within this project, a visit to the island of San Salvador (Bahamas) was funded, where recent calcareous algae were studied in order to compare them with their fossil relatives, especially concerning sediment pro-duction and their living environments.

Investigations in 2010 will continue in the vicinity of Donje Pazarište with measurement of detailed profi les and columns, fi nalization of the geological map, and visits to some other locations in Lika. So far collected samples will be analyzed palaeontologically, sedimentolo-gically, petrographically, and organic facies analysis will be perfor-med, and if possible geochemical analysis.

� Usporedba živuće dazikladalne alge Acetabularia crenulata (San Salvador, Bahami) i fosilne vrste Clypeina besici (gornji trijas, Žumberak).

� Comparison of the living dasycladal algae Acetabularia crenulata (San Salvador, Bahamas) and fossil species Clypeina besici (Upper Triassic, Žumberak).

Page 60: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

58

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Terenski dio prošlogodišnjih istraživanj a sastojao se od snimanja detaljnih stratigrafskih stupova, te prikupljanja uzoraka za biostra-tigrafsku, kemostratigrafsku i geokemijsku analitiku. Na poluoto-ku Pelješcu je snimljen i uzorkovan slijed berijaskih dolomita, te je izvršeno dopunsko uzorkovanje prethodno snimljenih barem-sko-aptskih naslaga. Na otoku Mljetu uzorkovan je i snimljen pro-fi l kod Kozarice. Svi snimljeni stratigrafski stupovi obrađeni su gra-fi čki, te uz standardan prikaz litologije i biostratigrafi je uključuju i sekvencijsku stratigrafi ju.

Kasnija laboratorijska istraživanja započela su pripremom uzora-ka za analizu stabilnih izotopa (kisik i ugljik) te analizu elemena-ta u tragovima. Prikupljeni materijal nalazi se na geokemijskoj analizi u Vancouveru (Kanada) i Chapel Hillu (SAD). Sedimentno-petrografska i mikropaleontološko-biostratigrafska istraživanja obuhvatila su preparate koji su izrađeni iz uzoraka prikupljenih tijekom prethodnih istraživanja na otoku Korčuli. Uz navedeno krenulo se s dodatnom analizom obavijenih karbonatnih čestica (ooidi i onkoidi) uz pomoć skeniraju-ćeg elektronskog mikroskopa. Trenut-no je u tijeku analiza (tzv. cementna stratigrafi ja) odabranih uzoraka va-pnenaca i dolomita optičkom »hlad-nom« katodoluminescencijom. Per-spektivni uzorci bit će naknadno analizirani uz pomoć elektronskog mikroskopa s »vrućom« katodolumi-nescencijom (SEM-CL)U istraživanji-ma su sudjelovali Valentina Hajek-Ta-desse i Damir Palenik iz HGI-CGS, Antun Husinec (St. Lawrence Univer-sity), te suradnici iz Kanade i SAD-a koji su izvodili geokemijsku analitiku. Dio rezultata istraživanja predstavljen je jednim znanstvenim radom te s de-vet sažetaka prikazanih na kongresi-ma u SAD-u (Portland, Denver) i Italiji (Milano, Alghero).

� � �

Fieldwork in 2009 consisted of the measurement of detailed strati-graphic columns, and collection of samples for biostratigraphic, che-mostratigraphic and geochemical analyses. At the Pelješac peninsu-la, a sequence of Berriasian dolomites was measured and sampled, and additional sampling of previously measured Barremian-Aptian deposits was undertaken. On the island of Mljet a Kozarice profi le was measured and sampled. All measured stratigraphic columns we-re graphically presented, and include a stratigraphic sequence inter-pretation in addition to the standard representation of lithology and biostratigraphy.

Laboratory analyses have begun by preparation of samples for sta-ble isotope (oxygen and carbon) and trace element analysis. Collec-ted material is at present undergoing geochemical analysis in Van-couver (Canada) and Chapel Hill (USA). Sedimentary-petrographic and micropalaeontological-biostratigraphic studies included thin-section analysis on samples collected during previous research on the island of Korčula. In addition, further analysis of coated grains

(ooids and oncoids) by scanning elec-tron microscope has begun. Currently, the cement stratigraphy of selected samples of limestone and dolomite by optical »cold« cathodoluminiscence is being determined. Perspective samples will be later analyzed by electron mi-croscope with »hot« cathodoluminis-cence (SEM-CL).

Project members in 2009 included Va-lentina Hajek-Tadesse and Damir Palenik from the Croatian Geological Survey, Anton Husinec (St. Lawrence University, USA) and collaborators from Canada and the United States who have perfor-med geochemical analysis. Part of the research was presented in a scientifi c paper, while nine abstracts were pre-sented at conferences in the U.S. (Por-tland, Denver) and Italy (Milan, Cagliari).

ODRAZ PALEOKLIMATSKIH PROMJENA U JURSKO-KREDNIM SEDIMENTIMA KRŠKIH DINARIDA ¦ SEDIMENTARY RECORD OF JURRASIC – CRETACEOUS CLIMATIC CHANGES IN KARST DINARIDES

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Valentina HAJEK-TADESSE ([email protected])

� Baremski stromatolitni laminit iz okolice Janjine na poluotoku Pelješcu.

� Barremian stromatolithic laminite from the vicinity of Janjina on the Pelješac peninsula.

Page 61: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

OS

TALI PR

OJEKTI ...

OTH

ER

PR

OJECTS

...

59

� � �

Temeljni cilj istraživanja je razumijevanje složene geneze i svih va-rijacija vezanih u procesu nastanka recentnih i subrecentnih sedi-menata na temelju višedisciplinarnih znanstvenih istraživanja uz korištenje modernog metodološkog pristupa. Zapis zbivanja u ho-locenskim jezerskim sedimentima je izvor podataka o prošlim re-akcijama okoliša na promjene klime i upotrebe zemljišta, a dobi-veni podatci mogu bitno doprinijeti modeliranju budućih promjena u okolišu. Pri ovom multidisciplinarnom projektu zajed-no se pri interpretaciji koriste rezultati mikropaleontologije, mine-ralogije i geokemije sedimenata (marinskih, jezerskih i aluvijalnih).

� � �

HOLOCENSKI SEDIMENTI KAO ZAPIS PROMJENA U OKOLIŠU JADRANSKIH SLJEVOVA ¦ HOLOCENE SEDIMENTS AS A RECORD OF CHANGES IN CATCHMENTS OF THE ADRIATIC COASTAL REGION

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Georg KOCH ([email protected])

� Lokacije istraživanja na projektu: 1. Čepić polje, 2. Vransko jezero na Cresu, 3. Kolansko blato na Pagu, 4. Veliko blato na Pagu, 5. Novigradsko More, 6. Bokanjačko blato, 7. Pirovački zaljev. 8. Morinjski zaljev, 9. Blatsko polje na Korčuli, 10. Baćinska jezera, 11. Prološko blato.

� Studied locations: (1) Čepić Polje, (2) Vrana Lake on the island of Cres, (3) Kolansko Blato on the island of Pag, (4) Veliko Blato on the island of Pag, (5) Novigradsko More, (6) Bokanjačko Blato, (7) Pirovac Bay (8) Morinje Bay, (9), (10) Baćina lakes, and (11) Prološko Blato.

� Uzorkovanje neporemećenih sedimenta s platforme pomoću klipnog i gravitacijskog »korera« (Mondsee, Austrija).

� Sampling of undisturbed sediment from the platform by piston and gravity corers (Mondsee, Austria).

� Uzorkovanje recentnih priobalnih sedimenata na ušću rijeke Mirne (Istra).

� Sampling of recent coastal sediments in the estuary of the Mirna River (Istria).

Page 62: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

60

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Kako bi se došlo do upotrebljivih uzoraka za ovakve rekonstrukci-je nužno je obaviti uzorkovanje na lokacijama koje zadovoljavaju okolišne uvjete očuvanja akumulacije polena u anoksičnim uvje-tima, te mali ili nikakav pronos sedimenata kroz sredinu (akumu-lacijski prostori bez površinskog otjecanja. Takvi uvjeti zadovolje-ni su na 15 tak lokacija u jadranskom dijelu Hrvatske. A u sklopu ovog projekta u različitim fazama istraživanja su sljedeće lokacije: 1. Čepić polje, 2. Vransko jezero na Cresu, 3. Kolansko blato na Pa-gu, 4. Veliko blato na Pagu, 5. Novigradsko More, 6. Bokanjačko blato, 7. Pirovački zaljev. 8. Morinjski zaljev, 9. Blatsko polje na Kor-čuli, 10. Baćinska jezera i 11. Prološko blato.

Lokaliteti koji su dobrim djelom uzorkovani su prostori Čepić polja, Vranskog jezera na Cresu i poplavno/ponorne zone Ličkog polja, Bokanjačko blato i Blatsko polje na Korčuli. Od navedenih područ-ja obrađena su Vransko jezero na Cresu te ponorna zone Ličkog polja, te je naknadno uvršten prostor Kolanskog blata na Pagu. Ti-jekom 2009. obavljeno je i školovanje istraživača za rukovanje plat-formom i uzimanje neporemećenih uzoraka sedimenata pomoću klipnog »korera« »NIEDERREITER 60« dužine 3 m, s mogućnošću uzorkovanja 12 m profi la sedimenta. Također se obavila i obuka upotrebe gravitacijskog »korera« dužine 60 cm.

The basic objective of the project is to understand the complex genesis and all related variations in the recent and su-brecent deposits, by multidisciplinary scientifi c studies using up-to-date met-hodological approaches. Records of events in the Holocene lake sediments are a source of information about past environmental responses to climate change and land use, and the obtained data can signifi cantly contribute to the modeling of future changes in the envi-ronment. In this multidisciplinary pro-ject, results of micropalaeontological, mineralogical and geochemical analysis of marine, lacustrine and alluvial sedi-ments are used together. In order to co-llect usable samples for these recon-structions it is necessary to perform sampling at locations that meet the en-vironmental conditions to preserve the accumulation of pollen in anoxic condi-

tions, and little or no transport of sediment through the environment (accumulating areas without surface runoff ). Such conditions were met in 15 locations in the Adriatic part of Croatia. The following lo-cations: (1) Čepić Polje, (2) Vrana Lake on the island of Cres, (3) Kolan-sko Blato on the island of Pag, (4) Veliko Blato on the island of Pag, (5) Novigradsko More, (6) Bokanjačko Blato, (7) Pirovac Bay (8) Mori-nje Bay, (9), (10) Baćina lakes, and (11) Prološko Blato have been in-vestigated to varying degrees as part of this project.

Čepić Polje, Vrana Lake on the island of Cres, the fl ood/sinkhole zone of Ličko Polje, Bokanjačko Blato and Blatsko Polje on the island of Korčula have already been sampled to a large extent. Among these areas Vrana Lake on the island of Cres and the sinkhole zone of Ličko Polje are analyzed, and subsequently the area of Kolansko Blato on the island of Pag. During 2009, training of researchers in handling the platform and extracting undisturbed sediments samples using the 3m long piston corer »NIEDERREITER 60« (with the possibility of sampling a 12 m sediment profi le) was accomplished. Training for the use of a 60cm gravity corer was also completed.

� Uzorkovanje jezerskih sedimenata u Čepić polju (Istra).

� Sampling of lake sediments in the Čepić Polje (Istria).

Page 63: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

OS

TALI PR

OJEKTI ...

OTH

ER

PR

OJECTS

...

61

� � �

Projekt je aktivan od 2007. godine. Istraživanja su usmjerena na defi niranje novih litostratigrafskih jedinica unutar naslaga krede i njihovu korelaciju s postojećim jedinicama te uključivanje mo-dernih metoda (kemostratigrafi je) s ciljem revizije tradicionalnih stratigrafskih obrazaca na istraživanom području.

Tijekom 2009. završena su terenska istraživanja naslaga vršne kre-de na otoku Čiovu. Preliminarni rezultati upućuju na potrebu de-fi niranja nove litostratigrafske jedinice koja je značajna za interpre-taciju paleogeografi je područja središnje Dalmacije. Snimljen je detaljni geološki stup naslaga vršne krede na otoku Hvaru, s ciljem preciznijeg defi niranja stratigrafi je i interpretacije događaja na pri-jelazu iz krede u paleogen, te defi niranja dubine paleookršavanja i dijagenetskih procesa tijekom dugotrajne emerzijske faze.

Objavljeno je nekoliko radova u kojima su prikazani rezultati do-sadašnjih istraživanja. Dio rezultata prezentiran je na međunarod-nom skupu sedimentologa (IAS) u Algheru (Sardinija), a u postup-ku objavljivanja je nekoliko znanstvenih radova u međunarodnim časopisima.

� � �

The project has been active since 2007, and research was focused on defi ning the new lithostratigraphic units within the Cretaceous deposits and their correlation with previously defi ned units, as well as the inclusion of modern methods (chemostratigraphy) to recon-sider the traditional stratigraphy of the study area. During 2009, fi eld research of the uppermost Cretaceous sediments on the island of Čiovo was completed. Preliminary results indicate the need to defi ne a new lithostratigraphic unit, which is important for the interpreta-tion of palaeogeography in central Dalmatia. A detailed geological column was measured in uppermost Cretaceous deposits on the island of Hvar, with the aim of defi ning both the precise stratigraphy and interpretation of events in the late Cretaceous to Palaeogene, and the depth of palaeokarstifi cation and diagenetic processes du-ring a lengthy emergent phase.

Several papers have been published on the results of previous stu-dies. Part of the results were presented at the 27th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS) in Alghero (Sardinia), and the publication of several scientifi c papers in interna-tional journals.

STRATIGRAFIJA NASLAGA KREDE U OKVIRU GEODINAMIKE JADRANSKOG PODRUČJA HRVATSKE ¦ STRATIGRAPHY AND GEODYNAMIC CONTEXT OF CRETACEOUS DEPOSITS IN THE NORTHEASTERN ADRIATIC REGION

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Tvrtko KORBAR ([email protected])

a) Maastrichtian

Mid-Adriaticfault zone

ACPSW margin

A D R I AT I C C A R B O N AT E P L AT F O R M s . s t r . ( A C P )

NE Adriaticfault zone

? NE Adriatictrough (NEAT)

DINARIDIC CARBONATEPLATFORM s.str. (DCP)

forebulgedistal

foredeep

(Una fault)

� Poprečni profi l kroz istraživano područje – rekonstrukcija pred-orogenetske situacije tijekom kasne krede (preuzeto iz Korbar, 2009).

� A transverse profi le through the studied area showing reconstruction of the pre-orogenic situation during the Late Cretaceous (from Korbar, 2009).

Page 64: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

62

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Pored dosadašnjih suradnika, na projektu od 2009. radi i znanstve-ni novak Mihovil Brlek, koji se osposobljava za istraživanja u po-dručju petrologije i kemostratigrafi je karbonatnih stijena. On je sudjelovao je u terenskim istraživanjima na Čiovu i Hvaru te bo-ravio u Institutu za istraživanje krša u Postojni (Slovenija), gdje se upoznavao s metodama analize karbonatnih stijena na uređaju za katodoluminiscenciju.

Tijekom 2010. planira se priprema materijala za izotopne analize u SAD-u (M. Brlek), nastavak terenskih istraživanja na području Dalmacije te prezentacija preliminarnih rezultata istraživanja na međunarodnom kongresu sedimentologa (IAS) u Mendozi (Ar-gentina) i na 4. hrvatskom geološkom kongresu u Šibeniku.

In addition to existing project members, a novice, Mihovil Brlek has been employed sine 2009 and is trained for research in the fi eld of petrology and chemostratigraphy of carbonate rocks. He has parti-cipated in fi eld research on Čiovo and Hvar, and stayed at the Insti-tute for Karst Research in Postojna (Slovenia), specializing in the use of cathodoluminiscence for carbonate rocks analysis.

During 2010, preparation of material for isotopic analysis in the US is planned (M. Brlek), as well as the continuation of fi eld research in Dalmatia and the presentation of preliminary research results at the 18th International Sedimentological Congress in Mendoza (Argen-tina) and 4th Croatian Geological Congress in Šibenik.

� Mikrofotografi je istog preparata rekristaliziranog gornjokrednog vapnenca s otoka Čiova u prolaznom svijetlu (lijevo) i uz upotrebu katodoluminiscencije (desno – vidljiva globotrunkanidna foraminifera).

� A photomicrograph of the same thin-section of recrystallized Upper Cretaceous limestone from the island of Čiovo in transmitted light (left) and with cathodoluminiscence (right – note globotruncanid foraminifera).

Page 65: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

OS

TALI PR

OJEKTI ...

OTH

ER

PR

OJECTS

...

63

� � �

Snimanje detaljnih sedimentoloških stupova i lateralnih profi la obavljena su u kanjonu rijeke Krke između Roškog slapa i mana-stira Sv. Arhanđel, kroz jugozapadni dio kanjona Čikole, u područ-ju mjesta Rupe, sjeverozapadno od Skradina te u području Korlat – Debelo Brdo – Karin, sjeverozapadno od Benkovca. Iznenađuju-će velika lateralna varijabilnosti facijesa prisilila nas je na izradu profi la Korlat – Debelo Brdo – Karin.

Dosadašnja istraživanju su potvrdila očekivanu vertikalnu varija-bilnost facijesa, ali su isto tako utvrdila njihovu znatno veću late-ralnu promjenjivost nego što se to očekivalo. U jugoistočnom dijelu Prominskog bazena, tj. u kanjonu Krke utvrđeno je pet li-tostratigrafskih jedinica, a u sjeverozapadnom dijelu bazena se-dam. Budući su terenska istraživanja u tijeku te jedinice treba shvatiti kao preliminarne.

Naročito korisne podatke o starosti Prominskih naslaga dale su analize nanofosila kojima se može puno preciznije odrediti starost sedimenta, tj . imaju bolju »vremensku rezoluciju« nego ostali ti-povi fosila. Iako su rezultati preliminarni i nije obavljena analiza uzoraka sa svih lokaliteta, može se reći kako su Prominske naslaga mlađe nego što se do sada mislilo – najstarije naslage su taložene krajem eocena i početkom oligocena, dok se glavna sedimenta-cija odigrala u oligocenu. Nije isključeno da su najmlađe naslage taložene i u donjem miocenu.

Dosadašnji rezultati ukazuju da su Prominske naslage taloženu u jednom ili možda čak u više »piggyback« bazena (manji, satelitski bazeni) nastalih reverznom tektonikom i sedimentacijom u prok-simalnom dijelu jednog dugačkog i relativnog uskog »foreland bazena«.

Na projektu su aktivno sudjelovali prof. dr. Wojtek Nemec (sedi-mentologija) i prof. dr Steven Hasiotis (ihnologija). Obojica su u područjima svog rada vodeći svjetski znanstvenici. U području Benkovca je u dva navrata boravio i prof. Adolf Seilacher, jedan od najvećih paleontologa današnjice koji se proslavio istraživanjem ihnofosila. Dobitnik je Crafoordove nagrade koja je ekvivalent No-belovoj nagradi za dostignuća u znanstvenim disciplinama koje

� � �

Investigation of detailed sedimentological columns and lateral pro-fi les were carried out in the canyon of the Krka river between Roški Slap waterfall and the monastery of Sv. Arhanđel, through the sout-hwestern part of the Čikola river canyon, in the area of Rupe settle-ment, northwest of Skradin, and in the Korlat–Debelo Brdo–Karin area northwest of Benkovac. Surprisingly signifi cant lateral variabili-ty in facies encouraged investigation of the Korlat–Debelo Brdo–Ka-rin section.

Previous studies have confi rmed the expected vertical facies varia-bility, but they also documented their much greater than expected lateral variability. In the southeastern part of the Promina Basin, i.e. in the Krka canyon, fi ve lithostratigraphic units were separated, and seven in the northwestern part of the basin. As the fi eldwork is still in progress, the defi ned units should be considered as preliminary. Particularly useful data on the age of the Promina deposits yielded nannofossil analysis that can be used to much more precisely deter-mine the age of the sediments, since they have better stratigraphic resolution than other types of fossils in studied deposits. Though re-sults are only preliminary and sample analysis from all localities is incomplete, it can be said that the Promina deposits are younger than was previously thought . The oldest sediments were deposited in the Late Eocene and Early Oligocene, while the main sedimenta-tion occurred in the Oligocene. It is possible that the youngest sedi-ments were deposited in the Early Miocene.

Results so far indicate that the Promina deposits were sedimented in one or maybe even more »piggyback« basins (smaller, satellite ba-sins) formed by reverse tectonics and sedimentation in the proximal part of a long and relatively narrow foreland basin.

In 2009 Prof. Wojtek Nemec (sedimentology, University of Bergen, Norway) and Prof. Stephen Hasiotis (ichnology, University of Kansas, USA) both actively participated in this project. Both are among the world’s leading scientists in their disciplines. The area of Benkovac was visited twice by Prof. Adolf Seilacher in 2009. He is one of the greatest contemporary palaeontologists who became famous for his study of ichnofossils, winning the Crafoord Prize, (which is equi-valent to the Nobel prize) for achievements in scientifi c disciplines

GRAÐA FACIJESA I SEKVENCIJALNA STRATIGRAFIJA PROMINA FORMACIJE U DALMACIJI ¦ FACIES ARCHITECTURE AND SEQUENCE STRATIGRAPHY OF THE PROMINA FORMATION IN DALMATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Dubravko MATIČEC ([email protected])

Page 66: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

64

Nobelova nagrada ne obuhvaća, a također je dodjeljuje Švedska akademija. Prof Seilacher se oduševio zajednicom benkovačkih ihnofosila i smatra je jednom od najraznovrsnijih i najbolje saču-vanih u svijetu. Za vrijeme svog drugog boravka, u kolovozu proš-le godine, napravljen je plastični odljev na jednoj od brojnih sloj-nih ploha »Benkovačkog kamena« tako da će od slijedeće godine i ihnofosili benkovačkog kraja biti prisutni na njegovoj svjetski poznatoj izložbi » Fossil Art«.

which are not covered by the Nobel Prize, and is also awarded by the Swedish Academy and presented by the King of Sweden. Prof. Sei-lacher was delighted by the Benkovac ichnofossil assemblages and he considers it to be one of the most diverse and best preserved in the world. During his second stay, in August 2009, he made a plastic cast of one of the numerous surface layers of the »Benkovac stone«, and from 2010, ichnofossils from Benkovac will be included in his world-famous exhibition »The Fossil Art«.

� Pogled na kanjon rijeke Čikole.

� View of the Čikola River.

Page 67: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

OS

TALI PR

OJEKTI ...

OTH

ER

PR

OJECTS

...

65

� � �

Ovim projektom provodi se sveobuhvatno istraživanje složenih mezozojskih magmatskih kompleksa alpinskog orogenskog ci-klusa na području sjeverozapadne Hrvatske. Rezultati geokemij-skog i petrološkog karakteriziranja istraživanih stijena i mineralnih faza, te određivanje njihove izotopne starosti omogućuju prikaz geotektonskog režima nastanka i smještanja magmi, kao i rekon-strukciju cjelovite geotektonske evolucije istraživanog područja kao dijela Tetisa. Koreliranje dobivenih rezultata s rezultatima slič-nih magmatskih kompleksa na području Panonskog bazena i Di-narida omogućiti će širi regionalni značaj istraživanih stijena sje-verozapadne Hrvatske.

Tijekom protekle tri godine (2007.–2009.) izvršena su terenska i laboratorijska istraživanja stijena fragmentirane oceanske litosfe-re udružene s fragmentima različitih sedimenata trijaske i jurske starosti u ofi olitnom melanžu Samoborske gore, Medvednice, Ivanščice i Kalnika. Istraživanja su obuhvatila snimanje geoloških profi la/stupova uz detaljno uzorkovanje stijena, a zatim i deter-minativnu polarizacijsku mikroskopiju izbrusaka stijena. Repre-zentativan broj uzoraka stijena i/ili separiranih mineralnih kon-centrata analiziran je različitim analitičkim metodama (ICP, ICP-MS, EPMA, XRD, 143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr, Ar-Ar, K/Ar) kako bi se odredio njihov kemijski sastav i izotopna starost.

Rezultati dosadašnjih istraživanja prezentirani su u znanstvenim publikacijama (tri znanstvena rada u časopisima registriranim u Current Contents bazama) ili su u postupku objavljivanja.

Budući je projekt ugovoren za razdoblje od tri godine s moguć-nošću produžetka za još dvije godine, u 2010. godini planiran je nastavak terenskih istraživanja trijaskih magmatskih stijena na po-dručju Strahinjščice, Ivanščice, Kuna gore i Ravne gore.

� � �

This project involved a comprehensive study of compound Meso-zoic igneous complexes of the Alpine orogenic cycle in northwe-stern Croatia. The results of geochemical and petrological characte-rization of the studied rocks and mineral phases, and determination of their isotopic ages provide a view on the geotectonic regime of their creation and placement of magma, as well as complete recon-struction of the geotectonic evolution of the study area as part of Tethys. Correlation of these results with those of similar magmatic complexes in the Pannonian Basin and Dinarides will highlight the wider regional signifi cance for the rocks of northwestern Croatia. Over the past three years (2007–2009) fi eld and laboratory studies were carried out on rocks of fragmented oceanic lithosphere asso-ciated with diff erent sedimentary rocks of Triassic and Jurassic age in the ophiolite melange of the Samoborska Gora, Medvednica, Ivan-ščica and Kalnik. Research included measurement of geological pro-fi les/columns with detailed sampling of rocks, and then determina-tive polarization microscopy of thin sections. A representative number of samples of rocks and/or separated mineral concentrates was analyzed by diff erent analytical methods, (ICP, ICP-MS, EPMA, XRD, 143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr, Ar–Ar, K/Ar), in order to determine their chemical composition and isotopic age.

Results of previous research have either been published (three pa-pers in journals registered in Current Contents database) or are pen-ding publication. As the project is contracted for a period of three years with the possibility of extension for an additional two years, it is envisaged that fi eld research will continue in 2010 with studies of Triassic magmatic rocks in the areas of Strahinjščica, Ivanščica, Kuna Gora and Ravna Gora.

MEZOZOJSKE MAGMATSKE, PLAŠTNE I PIROKLASTIČNE STIJENE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ¦ MESOZOIC IGNEOUS, MANTLE, AND PYROCLASTIC ROCKS OF NORTHWESTERN CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Damir SLOVENEC ([email protected])

Page 68: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

66 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

� Aktivni (topli) kontakt doleritnog dajka i amfi bolskog kumulatnog gabra (područje Kraljev Vrh, Medvednica). Staklasti, sitnozrnatiji, pothlađeni rub u doleritu upućuje na njegovo kasnije utiskivanje u intruzivnu (gabroidnu) stijenu.

� Active (hot) contact of dolerite dyke of amphibole cumulate gabbro (Kraljev Vrh area, Medvednica). Vitreous, fi ne-crystalline, cooled dolerite edge indicated its later injection of the intrusive (gabbroid) rock.

� (A) Amfi bolski kumulatni gabro (područje Markovčak, Medvednica); N+. (B) Ofi tni bazalt (područje Kraljev Vrh, Medvednica); N+. Legenda: amp – amfi bol, cpx – klinopiroksen, pl – plagioklas.

� (A) amphibole gabbro cumulate (Markovčak area, Medvednica) N +. (B) Ophitic basalt (Kraljev Vrh area, Medvednica), N +. Legend: amp – amphibole; cpx – clinopyroxene; pl – plagioclase.

Page 69: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

67

� � �

Ovaj projekt u okviru programa »Partnerstvo u temeljnim istraži-vanjima« već treću godinu fi nancira Nacionalna zaklada za zna-nost (NZZ). U Konavlima su tijekom 2009. obavljena završna kar-tiranja terena te dopunska uzorkovanja na snimljenim profi lima kroz jurske naslage. Na temelju prikupljenih uzoraka obavljene su specijalističke analize i kompletirana izvješća (petrološka, sedi-

� � �

This project is funded for the third year by the National Science Fo-undation (NSF) within the framework of »Partnership in Basic Rese-arch« programme. During 2009, fi nal mapping of the terrain and ad-ditional sampling of recorded profi les of the Jurassic succession were undertaken in the area of Konavle. Specialist analysis and re-ports were based on the collected samples. Isotopic analysis of the

GEOLOŠKA KARTA KONAVALA 1:50.000 – NUŽNA PRETPOSTAVKA ODRŽIVOG RAZVOJA ¦ GEOLOGICAL MAP OF KONAVLE 1:50,000 A NECESSARY PRECONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Božo PRTOLJAN ([email protected])

� Izvor Duboka Ljuta na poprečnom rasjedu istog imena. SZ Konavle.

� Duboka Ljuta spring located along the transverse fault of the same name. NW Konavle.

Page 70: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

68

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

mentološka, paleontološka). Izotopne analize iz slijeda naslaga mrljastog vapnenca (fl eckenkalka) otvaraju nove poglede na pa-leodinamske, okolišne i paleomorfološke okvire taloženja. One će u znanstvenom smislu biti od velikog značenja jer korelacija ovog, sa širim dinaridskim i mediteranskim prostorom otvara nova vi-đenja na paleoekološke odnose tijekom donje jure. Paralelno s ovim izrađeni su u GIS okruženju stupovi, karta tura i radna verzija geološke karte područja Konavala M 1:50.000. U okviru suradnje s Odjelom za ekološki inženjering Instituta građevinarstva Hrvatske identifi cirani su gabariti geotskih potencijala. Temeljem ovih po-dataka učinjena je analiza štetnosti/korisnosti antropogenih utje-caja na geološku podlogu, kao i cijeli ekosustav. Postignuti rezul-tati su polazna točka u odlučivanju o potrebnom opsegu zaštite prirodne baštine Konavala, posebno kada se taj problem razmatra kroz geoturističku prizmu. Sve postignuto će u nadolazećem raz-doblju omogućiti razradu strategije kojom se želi, uvažavajući pri-rodne pogodnosti i potencijale, lokalnom stanovništvu osigurati moderan/urban način života u ruralnom okruženju, što je znatno ekološki uravnoteženije i bliže principima održivog razvoja.

Toarcian limestones opened up new perspectives on palaeodynamic and environmental relationships, which is very important for corre-lation with the wider Dinaric and Mediterranean area and discussion of very important events which took place at the end of the Early Jurassic. In addition to these geological columns, a tour map and a working version of the geological map of the Konavle area at1:50,000 scale were compiled in a GIS format. In collaboration with the De-partment of Ecological Engineering of the Croatian Civil Engineering Institute, the geotic potential of the area has been identifi ed. The da-ta was analysed in order to determine the hazards/benefi ts of ant-hropogenic impact on both the geology, and the entire ecosystem, with the results representing a starting point for making decisions on the measures needed to protect the natural heritage of Konavle. This is especially important when considering this issue through from the point of geotourism possibilities. Research accomplished to date will facilitate the elaboration of a strategy that while respec-ting the natural advantages and potential of the region, will also pro-vide the local population with a modern/urban lifestyle in the rural environment, which is much closer to balanced and environmentally sustainable development principles.

� Ljuska srednjojurskih zrnatih vapnenaca u eocensko-miocenskim klastitima. SI Konavle.

� Thrust sheet of Middle Jurassic grainy limestone within the Eocene-Miocene clastic rocks. NE Konavle.

Page 71: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

69

� � �

Istraživači grupe za geokemiju realizirali su u suradnji s Geologis-che Bundesanstalt iz Beča (Austrija) bilateralni znanstveno-istraži-vački projekt »Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimena-ta u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne analize – dopuna metode geoke-mijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji« (»Environmental geoche-mical investigations of stream sediments in the Drau/Drava region (Austria, Slovenia, Croatia by mineralogical and microprobe tech-niques – an additional methodological approach to geochemical pro-jects in Croatia and Slovenia«).

2009. je bila druga i završna godina radova na projektu. U Varaž-dinu je početkom svibnja organizirana radionica. Na temelju vrlo interesantnih rezultata istraživanja dobivenih na temelju suradnje između Geološkog Zavoda Slovenije i HGI-CGS, te činjenice da je slijev Drave zajednički za Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, odlučeno je da se taj sastanak proširi i na znanstvenike iz Geološ-kog Zavoda Slovenije (GeoZS), Mađarskog geološkog instituta

� � �

Researchers of the geochemistry group, in cooperation with the Ge-ologische Bundesanstalt in Vienna (Austria), undertook a bilateral re-search project entitled »Environmental geochemical investigations of stream sediments in the Drau/Drava region (Austria, Slovenia, Croatia by mineralogical and microprobe techniques – an additional metho-dological approach to geochemical projects in Croatia and Slovenia«.

2009 was the second and fi nal year of work on this project. A project workshop was held in early May in Varaždin. It was decided that the meeting be extended to scientists from the Geological Survey of Slovenia, Hungarian Geological Survey and the Faculty of Agricultu-re of the University of Zagreb as the Drava Basin belongs to Austria, Slovenia, Hungary and Croatia, and cooperation between the Geo-logical Institute of Slovenia and Croatian Geological Survey, had pro-duced some very interesting results. Dr. Richard Baek from the De-partment of Geology and soil protection of the provincial government of Carinthia (Austria) was also invited as a special guest. The aim of this working group was to develop a draft of the scienti-

fi c-research project for the whole of the Drava and Mura river valleys as a pilot project within the fra-mework of the ICPDR. Participants of the workshop included Albert Schedl, Herbert Pirkl, Hassan Neina-vaie, Piotr Lipiarski (Geologische Bundesanstalt), Ri-chard Baek (Carinthia Government), Robert Šajn, Mateja Gosar, Jasminka Alijagić, Miloš Miler (Geolo-gical Survey of Slovenia), Győző Jordan (Hungarian Geological Survey), Sanja Slunjski, Marko Petek and Vedran Rubinić (Faculty of Agriculture, Zagreb), Ajka Šorša, Zoran Peh and Josip Halamić (Croatian Geo-logical Survey).

At the workshop nine presentations related to ge-ochemical investigations in the Drava and Mura ri-ver valleys were held:

• »Heavy metals in alluvial sediments of the Drava River« (Šajn, R., Halamić, J. & Z. Peh),

• »Geochemistry of Drau catchment area in Austria – status of knowledge and proposals for cross-bor-der investigations« (Pirkl, H. & Pfl eiderer, S.),

BILATERALNI I MEÐUNARODNI PROJEKTI (GEOKEMIJA) ¦ BILATERAL AND INTERNATIONAL PROJECTS (GEOCHEMISTRY)

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Josip HALAMIĆ ([email protected])

� Sudionici radionice u Varaždinu o geokemijskim istraživanjima aluvijalnih sedimenata i tala u slijevu Drave na području Austrije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske.

� Participants of the workshop on geochemical investigations of alluvial sediments and soils in the basin of the Drava river in Austria, Slovenia, Croatia and Hungary, held in Varaždin.

Page 72: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

70

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

(MÁFI) i Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Kao poseban gost po-zvan je i dr. sc. Richard Baek iz Odjela za geologiju i zaštitu tla iz zemaljske vlade pokrajine Koruške u Austriji. Cilj rada ovako pro-širene radne grupe bio je razrada nacrta prijedloga znanstveno-istraživačkog projekta za čitavu dolinu rijeka Drave, te doline rije-ke Mure kao pilot projekta u okviru ICPDR-a. U radu radionice sudjelovali su: Albert Schedl, Herbert Pirkl, Hassan Neinavaie, Pi-otr Lipiarski (Geologische Bundesanstalt), Richard Baek (Koruška zemaljska vlada), Robert Šajn, Mateja Gosar, Jasminka Alijagić, Mi-loš Miler (Geološki Zavod Slovenije), Gyozo Jordan (Mađarski ge-ološki institut), Sanja Slunjski, Marko Petek i Vedran Rubinić (Agro-nomski fakultet Zagreb), Ajka Šorša, Zoran Peh i Josip Halamić (HGI-CGS).

Na radionici je održano devet izlaganja vezanih uz geokemijska istraživanja u dolini rijeka Drave i Mure:

• »Heavy metals in alluvial sediments of the Drava River« (Šajn, R., Halamić, J. & Peh Z.);

• »Geochemistry of Drau catchment area in Austria – Status of knowledge and proposals for cross-border investigations« (Pir-kl, H. & Pfl eiderer, S.);

• »Heavy metal loads in sediments by Mežica Pb-Zn abandoned mine, Slovenia« (Gosar, M. & Miler, M.);

• »Geochemical Mapping and modelling at various scales in Hungary« (Jordan, G., Fugedi, U., Kuti, L. & Vatai, J.);

• »Heavy metal loads in sediments by Mežica Pb–Zn abandoned mine, Slovenia« (Gosar, M. & Miller, M.),

• »Geochemical Mapping and modelling at various scales in Hungary« (Jordan, G., Fugedi, U., Kuti, L. & Vata, J.),

• »Geochemical, mineralogical and mining databases at the Geo-logical Survey of Austria« (Lipiarski, P., Neinavaie, H. & Schedl, A.),

• »Geochemical Mapping in Croatia: Projects and Geochemical Databases at Croatian Geological Survey« (Halamić, J., Šorša, A. &. Peh, Z.),

• »Presentation of existing pedological data in the Drava and Mura valley region« (Husnjak, S. & Rubinić, V.),

• »Accumulation of Cd and Zn in arable crops« (Čoga, L., Slunjski, P. & Petek, M .) and

• »7th Framework Programme – REinforcing S & T CApacities of Two Emerging Research Centers for Natural and Industrial Po-llutant Materials in Serbia and Slovenia« (Alijagić, J. & Šajn, R.).

Based on the discussions, an informal »Drava consortium« was esta-blished, composed of: Albert Schedl, Herbert Pirkl, Hassan Neinava-

� Slijev rijeke Drave predviđen za istraživanje u predloženom projektu za SEE-TC Program.

� Drava River Basin planned for research in the proposed project for the SEE-TC Program.

� Primjer raspodjele kemijskog elementa joda iz knjige »Geokemija europskih fl aširanih voda«.

� An example of the distribution of iodine from the »Geochemistry Of European Bottled Water«.

Page 73: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

71

• »Geochemical, mineralogical and mining databa-ses at the Geological Survey of Austria« (Lipiarski, P., Neinavaie, H. & Schedl, A.);

• »Geochemical Mapping in Croatia: Projects and Geochemical Databases at Croatian Geological Survey« (Halamić, J., Šorša, A. &. Peh, Z.);

• »Presentation of existing pedological data in Dra-va and Mura valley region« (Husnjak, S. & Rubi-nić, V.);

• »Accumulation of Cd and Zn in arable crops« (Čo-ga, L., Slunjski, S. & Petek, M.) i

• »7th Framework program – REinforcing S&T CApa-cities of Two Emerging Research Centers for Natu-ral and Industrial Pollutant Materials in Serbia and Slovenia« (Alijagić, J. & Šajn, R.).

Na temelju rasprave utemeljen je neformalni »Drava konzorcij« u sastavu: Albert Schedl, Herbert Pirkl, Ha-ssan Neinavaie, Sebastian Pfl eiderer, Piotr Lipiarski, Gyozo Jordan, Ubul Fugedi, Laszlo Kuti, Jozsef Vatai, Robert Šajn, Mateja Gosar, Jasminka Alijagić, Miloš Mi-ler, Gorazd Žibret, Josip Halamić, Ajka Šorša, Zoran Peh, Stjepan Husnjak, Lepomir Čoga, Sanja Slunjski, Marko Petek, Vedran Rubinić i Richard Baek. Za koor-dinatora je predložen Josip Halamić. Zadaća tog kon-zorcija je izrada prijedloga projekta i njegova prijava na projekte programa SEE (www.southeast-europe.net). Tako je konzorcij u prosincu 2009. prijavio predprojekt pod imenom »Toxic/Harmful elements distribution in Drava River fl o-odplain as a basic tool for environmental risk assesment and impro-vement«. Rezultati predprijava biti će objavljeni u proljeće 2010.

Osim opisanog bilateralnog projekta znanstvenici grupe za ge-okemiju sudjeluju u realizaciji dva europska geokemijska pro-jekta pod vodstvom »Geochemistry Expert Group« EuroGeo-Surveys-a. Jedan projekt je »Geochemistry Of European Bottled Water« koji će biti tiskan u proljeće 2010. Iz područja Hrvatske analizirano je 14 uzoraka fl aširanih mineralnih i pitkih voda. Drugi projekt se odnosi na geokemijsku analizu poljoprivrednih tala i pašnjaka pod imenom »Geochemical Atlas of Agricultural Soils and Graizing Lands«. Istraživanja se temelje na uzimanju uzoraka u pravilnoj mreži 50x50 km. Rezultati tih istraživanja biti će objavljeni u proljeće 2013.

ie, Sebastian Pfl eiderer, Piotr Lipiarski, Győző Jordan, Ubul Fugedi, Laszlo Kuti, Jozsef Vatai, Robert Šajn, Mateja Gosar, Jasminka Alijagić, Miloš Miller, Gorazd Žibret, Josip Halamić, Ajka Šorša, Zoran Peh, Stje-pan Husnjak, Lepomir Čoga, Sanja Slunjski, Marko Petek, Vedran Ru-binić and Richard Baek. Josip Halamić was proposed as coordinator. The task of this consortium is to formulate and submit a proposal to the SEE program (www.southeast-europe.net). Therefore the con-sortium in December 2009. proposed a pre-project entitled »Toxic/Harmful element distribution in the Drava River fl oodplain as a basic tool for environmental risk assessment and improvement«. Results of a call for projects will be announced in spring 2010.

In addition to the bilateral project described above, scientists of the geochemistry group are involved in the two European geochemical projects led by the »Geochemistry Expert Group« of EuroGeoSur-veys. One project is the »Geochemistry Of European Bottled Water« which will be published in spring 2010. Fourteen samples of bottled mineral and drinking water were analysed from Croatia. Another project relates to the geochemical analysis of agricultural soils and pastures under the name »Geochemical Atlas of Agricultural Soils and Grazing Lands«. The research is based on sampling a regular grid 50x50 km. The results of these studies will be published in the spring of 2013.

� Mreža uzorkovanja u Europi za projekt »Geochemical mapping of agricultural soils and graiznig lands« pod vodstvom Ekspertne skupine za geokemiju EuroGeoSurveys-a.

� Sampling Network in Europe for the project Geochemical Atlas of Agricultural Soils and Grazing Lands under the leadership of Geochemistry Expert Group of EuroGeoSurveys.

Page 74: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

72

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Ovaj bilateralni projekt izvodili su istraživači iz hrvatskog (HGI-CGS) i mađarskog geološkog instituta (MAFI) u periodu od 2007.-2009. Cilj projekta je usklađivanje geoloških podataka s obje stra-ne granice na temelju čega će se izraditi zajednička geološka karta dravskog područja M 1:100.000. Provođenje projekta se sa-stojalo od zajedničkog utvrđivanja i defi niranja geoloških forma-cija (članova) na terenu, usklađivanja i utvrđivanja zajedničke le-gende, odabira baze topografskih karata te utvrđivanja standarda za prikaz grafi ke, boja i GIS obradu.

Tijekom 2009. su okončani svi ti radovi, i to u okviru izrade lista Sellye-Slatina M 1:100.000. Osnovni sadržaj tog lista čine geološka karta i legenda. Na karti je izdvojeno 28 formacija (članova) od koji 22 pripadaju kvartaru, dok su ostali miocenske starosti, a na-laze se samo na hrvatskom dijelu lista. Kvartarne formacije (čla-novi) su dominantno fl uvijalnog podrijetla, a zastupljene su još i naslage barske i eolske proveni-jencije. Njihova je pripadnost određena kao pleistocenska, plei-stocensko-holocenska i holocen-ska. Legenda kao i ostali tekstualni prikaz su trojezični: engleski, hr-vatski i mađarski.

Geološka karta lista Sellye-Slatina M 1:100.000 bit će javnosti obzna-njena na IV. Hrvatskom geološ-kom kongresu. Njezinom izradom omogućit će se stručnjacima iz obje zemlje kompletan uvid u po-vršinsku geološku građu tog je-dinstvenog područja, što će biti od velike koristi i za pedologiju, hi-drogeologiju i inženjersku geolo-giju, ekologiju, ali i prostorno pla-niranje u najširem smislu.

� � �

This bilateral project was carried out by researchers from the Croati-an Geological Survey (HGI–CGS) and the Hungarian Geological Sur-vey (MAFI) between 2007–2009. The project was focused on the har-monization of geological data from both sides of the border in order to make a joint geological map of the Drava area at 1:100,000 scale. Implementation of the project consisted of establishing a common defi nition of geological formations/members in the fi eld, confi rming and establishing a common legend, selection of appropriate topo-graphic maps and establishing standards for the display of graphics, colours and GIS presentation.

During 2009 all these works have been completed for the Sellye-Sla-tina sheet at 1:100,000 scale, comprising a geological map and le-gend. The map illustrates 28 formation (members) of which 22 be-long to the Quaternary, while the others are of Miocene age and are located only in the Croatian part of the map. Quaternary formations

(members) are predominantly of fl uviatile origin, although there are also deposits of marsh and aeolian origin. Their age is Pleistocene, Ple-istocene-Holocene and Holocene. The Legend and all other text on the map is in three languages: En-glish, Croatian and Hungarian.

The Geological map of the Sellye-Slatina sheet at 1:100,000 scale will be publicly revealed on the 4th Cro-atian Geological Congress. Its relea-se will enable full access to the sur-face geological structure of the entire region to experts from both countries, which will also be of gre-at benefi t for pedology, hydrogeo-logy and engineering geology, eco-logy, and spatial planning in its broadest sense.

USKLA\IVANJE I KORELACIJA REZULTATA KARTIRANJA KVARTARNIH NASLAGA U DRAVSKOJ DEPRESIJI ¦ HARMONIZATION AND CORRELATION OF QUATERNARY MAPPING RESULTS IN THE DRAVA BASIN

Glavni istraživači / Main researchers: Dr. sc. Ivan HEĆIMOVIĆ & Dr. sc. István MARSI ( MAFI)([email protected])

� Isječak lista geološke karte Slatina – Sellye 1:100.000.

� Part of the Geological map of the Sellye-Slatina sheet at 1:100,000 scale.

Page 75: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

73

� � �

2009. je pokrenut novi bilateralni projekt s Republikom Mađar-skom. Suradnja je službeno započela 1. srpnja, 2007. bilateralnim projektom: »Korelacija prapor/paleotlo, sekvencija jugoistočne Transdanubije i istočne Hrvatske« Budući je suradnja bila intenziv-na i uspješna, ove godine smo predložili nastavak i proširenje te bilaterale na još jedan dvogodišnji projekt pod naslovom: »Kore-lacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdanubije s istočnim i Jadranskim dijelom Hrvatske» »Correlation of loess/pala-eosoil sequences of Southeastern Transdanubia and Eastern Croatia«. Glavni istraživači su Dr. sc. Lidija Galović iz Zavoda za geologiju HGI-CGS i Dr. sc. László Koloszár iz Magyar Állami Földtani Intézet.

Kvartarni sedimenti su rasprostranjeni u sjevernoj Hrvatskoj, a uglavnom obuhvaćaju aluvijalne, barske i jezerske sedimente, če-sto prekrivene eolskim materijalom. Područja s debljim naslagama

� � �

During 2009, a new bilateral project with Hungary was launched. Collaboration offi cially started on 1 July 2007 with the bilateral pro-ject »The correlation of loess/palaeosol sequences of Southeast Tran-sdanubia and Eastern Croatian«. Since then, cooperation has been both intense and successful, in 2009 the continuation and expansi-on of bilateral relationships was proposed with another two-year project entitled »Correlation of loess/palaeosol sequences of Sout-heastern Transdanubia with Eastern and Adriatic Croatia«. The prin-cipal investigators are Dr. Lidija Galović (Department of Geology of the Croatian Geological Survey) and Dr. László Koloszár (Hungarian Geological Survey).

Quaternary sediments are widespread in northern Croatia, and com-prise mainly alluvial, marsh and lake sediments, often covered with aeolian material. Areas with thicker layers are the »loess plains« of

KORELACIJA PRAPOR/PALEOTLO SEKVENCIJA JUGOISTOČNE TRANSDANUBIJE S ISTOČNIM I JADRANSKIM DIJELOM HRVATSKE ¦ CORRELATION OF LOESS/PALEOSOIL SEQUENCES OF SOUTHEASTERN TRANSDANUBIA WITH EASTERN AND ADRIATIC PART OF CROATIA

Glavni istraživač /Main researcher: Dr. sc. Lidija GALOVIĆ ([email protected])

� Gorjanovićev profi l u Vukovaru.

� Gorjanović’s profi le in Vukovar.

Page 76: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

74

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

su na »prapornim zaravnima« istočne Hrvatske i Jugoistočne Tran-sdanubije u Mađarskoj. Ova područja su korelirana Hrvatsko-Ma-đarskim bilateralnim projektom 2007.–2008. Tijekom istraživanja našli smo proslojke tefre (vulkanske prašine) na području Jugoi-stočne Transdanubije u Mađarskoj i na »Vukovarskom Gorjanovi-ćevom profi lu«. Tefra je marker-horizont šireg područja, uključuju-ći i obalu Jadranskog mora i otoke na kojima je tefra već nađena. Opsežna istraživanja obalnih i recentnih morskih sedimenata mo-gu ukazati na postojanje i značaj tefre na području Jadrana.

Dva tima stručnjaka različitim metodama istraživanja odredit će starost tefre i tako korelirati istraživane praporne profi le. Suradnja će rezultirati pouzdanom korelacijom eolskih sedimenata Jadran-skog i Karpatskog bazena.

eastern Croatia and South Transdanubia, Hungary. These areas were correlated by a Croatian-Hungarian bilateral project in 2007–2008. During the research, tephra layers were discovered in Southeast Tran-sdanubia in Hungary and the »Gorjanović’s Vukovar profi le«. Tephra beds are good marker horizons in the wider area, including the Adri-atic coast and islands where tephra has already been found. Exten-sive studies of recent coastal and marine sediments may indicate the existence and importance of tephra in the Adriatic area.

Two teams of experts will determine the age of the tephra by diff e-rent research methods and thus correlate the investigated loess pro-fi les. Co-operation will result in a reliable correlation of aeolian sedi-ments of the Adriatic and the Carpathian basins.

� Paleotla u praporu na Susku.

� Palaeosol in loess on the island of Susak.

� Recentne valne brazde na Susku.

� Recent wave ripples on the island of Susak.

Page 77: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

75

� � �

Projekt fi nancira National Sci-ence Foundation iz SAD-a, uz sufi nanciranje MZOŠ RH. Tije-kom lipnja 2009. hrvatsko-američki tim istraživača boravio je na otoku Mljetu i poluotoku Pelješcu.

Cilj geoloških istraživanja bilo je snimanje detaljnih strati-grafskih stupova kroz donjo-kredne naslage otoka Mljeta. Tijekom snimanja stupova cilj je bio detaljna raščlamba su-btajdalno-peritajdalnih litofa-cijesa, te prikupljanje uzoraka za analizu stabilnih izotopa i sedimentološko-mikropaleon-tološku analitiku. Detaljni lito-stratigrafski stupovi kroz valendijsko-albski slijed naslaga snimlje-ni su u blizini naselja Sobra. Ukupna debljina istraživanih vapnenaca i dolomita iznosi više od 600 m. Cilj kasnijih laborato-rijskih istraživanja bila je kemostratigrafska, sedimentno-petro-grafska i mikropaleontološka analitika, ciklostratigrafi ja i sekven-cijska stratigrafi ja visoke rezolucije. Na sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoru u tijeku je spektralna analiza ciklostratigrafi je iz pro-tekle godine.

Ovaj projekt predstavlja prva sekvencijska i ciklostratigrafska istra-živanja visoke rezolucije u području Krških Dinarida, a kemostra-tigrafska analitika vjerojatno je najdetaljnija do sada obavljena za stratigrafski raspon kimeridž-titon uopće.

Na projektu su, uz voditeljicu, protekle godine u terenskim i labo-ratorijskim istraživanjima surađivali Antun Husinec (St. Lawrence University), Fred Read (Virginia Tech), Sean Regan (St. Lawrence) i David Mosher (St. Lawrence).

� � �

This project is funded by the National Science Foundation of the United States, and sup-ported by the Ministry of Sci-ence, Education and Sports of the Republic of Croatia. During June 2009, a Croatian–Ameri-can research team visited the island of Mljet and Pelješac pe-ninsula.

The aim of the geological inve-stigation was measurement of stratigraphic columns through the Lower Cretaceous sedi-ments of the island of Mljet in order to perform a detailed study of subtidal-peritidal lit-hofacies, and to collect sam-

ples for stable isotope and sedimentological-micropalaeontological analysis. Detailed lithostratigraphic columns through Valanginian-Al-bian deposits were measured in the vicinity of Sobra village. The total thickness of the investigated limestones and dolomites is more than 600 m. The goal of the subsequent laboratory study was chemostra-tigraphic, sedimentary-petrographic and micropalaeontological anal-ysis, cyclostratigraphy and high-resolution sequence stratigraphy. Spectral analysis of cyclostratigraphic results from last year is currently being undertaken at the Johns Hopkins University in Baltimore.

This project represents the fi rst high-resolution sequence stratigrap-hic and cyclostratigraphic research in the Karst Dinarides area, and the chemostratigraphic analysis is probably the most detailed so far carried out anywhere for the stratigraphic range of Kimmeridgian–Tithonian.

During 2009, several collaborators from the US actively participated in this project. In addition to the principal investigator Valentina Ha-jek-Tadesse , these included Anton Husinec, Sean Regan and David Mosher (St. Lawrence University), and Fred J. Read (Virginia Tech).

Joint U.S.-Croatian Cooperative research Project: GREENHOUSE AND TRANSITIONAL CLIMATES IN 50 M.Y. CARBONATE RECORD OF THE LATE JURASSIC-EARLY CRETACEOUS DINARIC PLATFORM CROATIA

Glavni istraživač / Main researcher: Dr. sc. Valentina HAJEK-TADESSE ([email protected])

� Izdanci istraživanih donjokrednih naslaga kod sobranske blatine.

� Lower Cretaceous deposits studied near Sobra.

Page 78: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

76

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

� � �

Na natječaj Vlade Japana za bilate-ralne znanstveno-istraživačke pro-jekte, unutar programa Suradnja u području znanosti i tehnologije o globalnim pitanjima, po prvi put je prijavljen jedan hrvatsko-japanski projekt. Ovaj je projekt odabran u konkurenciji od 142 prijedloga iz ci-jelog svijeta među 10 projekata koje će Vlada Japana fi nancirati, i to u iznosu od 4 milijuna eura. U MZOŠ RH potpisan je zapisnik o suradnji na provedbi Projekta. Zapisnik je 5. ve-ljače, 2009. u ime Ministarstva pot-pisao dr. sc. Radovan Fuchs, tada dr-žavni tajnik, a ispred japanske strane gospodin Shinichi Masuda iz Japan-ske agencije za međunarodnu su-radnju. Zajednički je izraženo iznimno zadovoljstvo činjenicom što su hrvatski i japanski znanstvenici svojim kvalitetnim projek-tnim prijedlogom osigurali provedbu do sada najvećeg zajednič-kog projekta u području znanosti i tehnologije između Republike Hrvatske i Japana. Japanska se pomoć odnosi na osiguravanje opreme, ekspertize i usavršavanja hrvatskih znanstvenika. Projekt će trajati pet godina, a njegovi nositelji u Hrvatskoj su sveučilišta u Splitu, Rijeci i Zagrebu, te HGI-CGS. Partnerske su institucije s japanske strane sveučilišta Niigata i Kyoto te International Consor-tium on Landslides. Provedbu projekta podržavat će i pratiti MZOŠ i Japanska agencija za međunarodnu suradnju. U Hrvatskoj je bo-ravilo japansko izaslanstvo sastavljeno od predstavnika Japanske agencije za međunarodnu suradnju, Japanske agencije za znanost i istraživanje, te eminentni istraživači s partnerskih institucija. Oformljene su tri znanstveno-istraživačke grupe: radna grupa za klizišta, za poplave i blatne tokove, i grupa za kartiranje i korište-nje zemljišta. Obje su se strane složile da područja istraživanja u Projektu budu područje Medvednice, šire Riječko područje i po-luotok Istra, te šire područje Splita.

� � �

A Croatian-Japanese project was pro-posed as a fi rst of its kind for bilateral scientifi c and research within the pro-gram of cooperation in science and technology on global issues, and sub-mitted to tender from the Japanese Government. This project has been selected from among 142 proposals from around the world as one of 10 projects to be fi nanced by the Gover-nment of Japan, in a total of 4 million EUR. In the Ministry of Science, Educa-tion and Sports of the Republic of Croatia the record of cooperation in the implementation of the project was signed on 5th February, 2009 by Dr. Radovan Fuchs, then Secretary of State, and Mr. Shinichi Masuda from

the International Cooperation Agency, Japan. Both sides expressed satisfaction at the fact that the Croatian and Japanese scientists with their quality project proposal ensured its implementation as the lar-gest joint venture in the fi eld of science and technology between the Republic of Croatia and Japan so far. Japanese aid is related to the provision of equipment, expertise and training of Croatian sci-entists. The project will last fi ve years, and its carriers in Croatia are the Universities of Split, Rijeka and Zagreb, and the Croatian Geolo-gical Survey. Japanese partner institutions are the Niigata and Kyoto Universities and the International Consortium on Landslides. Imple-mentation of the project will be supported and monitored by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia and the Japan International Cooperation Agency. A Japanese dele-gation consisting of representatives from the Japan International Cooperation Agency, the Japan Agency for Science and Research, and eminent researchers from the partner institutions has already visited Croatia. Three scientifi c research groups were formed: one for landslides, one for fl oods and mud fl ows, and another for mapping and land use. Both sides agreed that the areas of research in the pro-ject area will be Medvednica, the wider Rijeka region and the penin-sula of Istria, and the wider area of Split.

IDENTIFIKACIJA RIZIKA I PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA ZA UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD ODRONA ZEMLJE I POPLAVA U HRVATSKOJ ¦ PROJECT ON RISK AND LAND-USE PLANNING FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES AND FLOODS IN CROATIA

Koordinator za HGI-CGS / Coordinator in HGI-CGS: Željko MIKLIN ([email protected])

� Japansko izaslanstvo s predstavnicima hrvatskih sveučilišta i HGI-CGS.

� Japanese delegation with representatives of the Croatian universities and Croatian Geological Survey.

Page 79: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

77

� � �

2009. je pokrenut trogodišnji Europski projekt »Održivo gospo-darenje kamenim agregatima« – SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management) na području jugoistočne Europe (SEE) fi -nanciran od strane ERDF-a, u kojem Uprava za rudarstvo RH (Mi-nistarstva gospodarstva i poduzetništva) i HGI-CGS sudjeluju sa 14 partnera iz 10 zemalja.

Projekt ima dva cilja: (1) razvijanje zajedničkog/usklađenog pri-stupa održivom gospodarenju kamenim agregatima, i (2) ostva-rivanje održivog gospodarenja kamenim agregatima. Ovi ciljevi ostvarit će se putem koordinacije održivim gospodarenjem agre-gatima kao mineralnim sirovinama, povećanja razmjene iskusta-va, podupiranjem izgradnje kapaciteta u poduzećima. Aktivnosti projekta defi nirane su i povezuju institucije, donositelje odluka, provoditelje politika, ekonomski sektor, koncesionare, civilno društvo i nevladine udruge. U zemljama SEE često ne postoji kon-zistentnost u gospodarenju mineralnim sirovinama, posebno u aspektu sirovinske i energetske učinkovitosti ili upotrebe alterna-tivnih izvora sirovina. Transnacionalno partnerstvo stručnjaka i vi-šeslojni institucionalni okviri omogućit će prijenos znanja i prakse

� � �

In 2009, a three-year European project entitled Sustainable Aggre-gates Resource Management – SARMa in Southeast Europe fi nan-ced by the ERDF was launched, in which the Department of Mining of the Republic of Croatia, (a part of the Ministry of Economy and Entrepreneurship of the Republic of Croatia), and the Croatian Ge-ological Survey participate with 14 partners from 10 countries. The project has two objectives: (1) development of a common/co-ordinated approach to sustainable management of stone aggrega-tes, and (2) achieving the sustainable management of stone aggre-gates. These objectives will be met through the coordination of sustainable management of stone aggregates as mineral deposits, increasing the exchange of experiences and supporting capacity enhancement in enterprises. Project activities are defi ned in order to connect associated institutions, decision makers, policy practiti-oners, the economic sector, concession owners, civil society insti-tutions and NGOs. In Southeast European countries there is often no consistency in the management of mineral resources, especially in the aspect of raw material and energy effi ciency and use of alter-native sources of raw materials. International partnerships of experts, and a multilayered institutional framework will enable the transfer of knowledge and practices from the developed areas towards those with less experience or capacity. Partners will adopt and adapt the relevant European Union documents related to exploitation in order to coordinate policy for managing aggregates in cooperation with all relevant stakeholders. Since the project in-volved experts from the governing bodies, there is a possibility that the applied methodology may be integrated into regional plans.

The project results will have application in the wider area of the EU and experience, methods and procedures will continue to expand through written materials and instructions, as well as monographic editions and the built information network.

SARMa: ODRŽIVO GOSPODARENJE KAMENIM AGREGATIMA ¦ SUSTAINABLE AGGREGATES RESOURCE MANAGEMENT

Koordinator za HGI-CGS / Coordinator in HGI-CGS: Dr. sc. Slobodan MIKO ([email protected])

http://www.sarmaproject.eu

� Zemlje partneri u sklopu projekta SARMa.

� Partner countries in SARMa project.

� Logo projekta, SEE i EU

Page 80: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

78

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

iz razvijenijih područja prema onima s manje iskustva ili kapaci-teta. Partneri će prihvatiti i prilagoditi relevantne EU dokumente kako bi se koordinirala politika gospodarenja agregatima u surad-nji sa svim relevantnim nosiocima aktivnosti vezanih za eksploa-taciju. Budući u projektu sudjeluju stručnjaci iz upravnih tijela, postoji mogućnost da se primijenjene metodologije integriraju u prostorne planove.

Rezultati Projekta imat će primjenu u širem području EU te će se iskustva, metode i postupci dalje širiti preko pisanih materijala i uputa, kao i monografskog izdanja te izgrađene informativne mreže (AIS).

Ovo je prvi međunarodni projekt u prostoru SEE usmjeren prema održivom gospodarenju mineralnim sirovinama. Niti jedna zemlja i regija SEE nemaju jasno defi niranu politiku i metode pristupa održivom gospodarenju i planiranju dostupnosti mineralnih re-sursa. Prijenos rezultata projekta na razinu administracije osiguran je sudjelovanjem državnih upravnih tijela (HR, AL, HU), regional-nih (Emilia Romagna, Styria) i lokalnih administracija (Pella, Parma, MGK10) kao partnera na projektu. Rezultati će biti raspodijeljeni putem javnih događanja, a dostupne će biti elektronske i papir-nate verzije uputa koje su rezultat projekta, a i kroz uspostavljenu mrežu (internet) tj. Aggregates Intelligence System (AIS).

This is the fi rst international project in the Southeast European regi-on directed towards the sustainable management of mineral reso-urces. None of the Southeast European countries and regions has clearly defi ned policies and methods of approach to sustainable ma-nagement and planning of the availability of mineral resources. Tran-sfer of project results to the level of administration is provided by the participating national governing body (Croatia, Albania, Hungary), regional (Emilia Romagna, Styria) and local administrations (Pella, Parma, MGK10) as partners in the project. The results will be distribu-ted through public events, and will be available as electronic and printed versions of instructions that are the result of the project, and through the established network (via the Internet) – Aggregates In-telligence System (AIS).

Partneri / Partners:

1 ERDF: GeoZS – Geological survey of Slovenia, SI

2 ERDF: MUL – University of Leoben, AT

3 ERDF: PELLA – Prefectural Authority of Pella, GR

4 ERDF: IGME – Institute of Geology and Mineral Exploration, GR

5 ERDF: TUC – Technical University of Crete, GR

6 ERDF: MBFH – Hungarian Offi ce for Mining and Geology, HU

7 ERDF: ER – Emilia-Romagna Region – Environment, Soil and Coast Defense Department, IT

8 ERDF: ANPAR – National Association Producers of Recycled Aggregates, IT

9 ERDF: PARMA – Parma Province – Territorial Planning Service, IT

10 ERDF: IGR – National Institute for Research-Development in domain of Geology, Geophysics, Geochemistry and Remote Sensing, RO

11 ERDF: FGG – University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics, RO

12 IPA: MGK10 – Herzeg – Bosnia Canton Government – Ministry of Economy, BiH

13 IPA: RGF – University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, SRB

14 10 % partner: METE – Ministry of Economy, Trade and Energy, AL

15 10% Partner: MINGORP – Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Energy and Mining Directorate, HR

� Pilot područje SARMa projekta u Hrvatskoj; IGM Šljunčara Trsenik d.d. kod Zagreba.

� Pilot area of the SARMa project in Croatia: IGM gravel deposit Trsenik d.d. near Zagreb.

Page 81: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

ME\U

NAR

OD

NI PR

OJEKTI ... IN

TERN

ATI

ON

AL P

RO

JECTS

79

� � �

Projekt poznat pod akronimom CC WaterS fi nancira Europska Uni-ja, a riječ je o projektu iz programa transnacionalne suradnje ju-goistočne Europe (South East Europe, Transnational cooperation programme; SEE-TC). Vodeći partner u projektu je Bečki vodovod iz Austrije. U projektu sudjeluje 18 partnerskih institucija iz 9 ze-malja regije, a to su: Austrija (3 partnera), Slovenija (3), Mađarska (1), Italija (1), Rumunjska (3), Bugarska (1), Grčka (3), Hrvatska (1) i Srbija (2). Partner u hrvatskom dijelu projekta su Hrvatske vode (HV), a HGI-CGS za njihove potrebe izvodi istraživanja.

Projekt se bavi istraživanjem utjecaja klimatskih promjena na vo-doopskrbu. U projektu sudjeluju stručnjaci HGI-CGS, stručnjaci HV i vanjski suradnici. Istraživanja su usmjerena na tri pokusne loka-cije (Vransko jezero na otoku Cresu, Bokanjačko blato kod Zadra i Blatsko polje na otoku Korčuli). U priobalnim i otočkim krškim sustavima najveću opasnost po kakvoću vode čini podzemni pro-dor mora u vodonosnik, a ukoliko se zbog klimatskih promjena smanje dotoci slatke vode, intruzija mora će se povećati. Stoga je

� � �

The project known by the acronym CC WaterS is funded by the Eu-ropean Union, and it is a project within the South East Europe Tran-snational Cooperation Programme (SEE–TC). The leading partner in the project is Vienna waterworks (Austria). The project involved 18 partner institutions from 9 countries in the region: Austria (3 par-tners), Slovenia (3), Hungary (1), Italy (1), Romania (3), Bulgaria (1), Greece (3), Croatia (1), and Serbia (2). The partner in the Croatian part of the project is the Croatian Waters and the Croatian Geological Sur-vey undertakes the research on their behalf.

The project examines the impact of climate change on the water su-pply. The project involved experts of the Croatian Geological Survey, Croatian Waters experts and subcontractors. Research has focused on three experimental locations (Lake Vrana on the island of Cres, Boka-njačko Blato near Zadar and Blatsko Polje on the island of Korčula). In coastal and island karst systems, the greatest threat to water quality comes from subsurface salt water intrusion in the aquifer, and if clima-te change reduces fl ows of fresh water, sea intrusion will increase. The-refore, the risk of adverse eff ects of reduced rainfall or elevated tem-peratures in these areas is higher than in continental areas. Therefore, the study of the current water balance and that predicted under con-ditions of possible climate change, represents the most important part of the project. Croatian researchers, besides the mentioned survey of recent changes, will undertake further research on climatic variations/changes through almost the entire Holocene. In this way it will be po-ssible to conclude whether such climate variations occurred in the recent geological past, and whether recent trends can be interpreted as part of longer-lasting climate variations or whether human impact causes these changes and/or accelerates them.

The project coordinator is Dr. Gerhard Kuschnig from the Vienna wa-terworks and Dr. Josip Terzić (Croatian Geological Survey, nominated

CC-WaterS: KLIMATSKE PROMJENE I UTJECAJ NA VODOOPSKRBU ¦ CLIMATE CHANGE AND IMPACTS ON WATER SUPPLY

Koordinator za Hrvatske vode i HGI-CGS / Coordinator for Croatian Waters and Croatian Geological Survey: Dr. sc. Josip TERZIĆ ([email protected])http://www.ccwaters.eu/

� Logo SEE, EU, CC-WaterS

� Prostor SEE s lokacijama partnera uključenih u CC-WaterS.

� The area of South East Europe with location of partners involved in the CC-WaterS project.

Page 82: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

80

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

opasnost od nepovoljnog utjecaja smanjenja oborina ili povišenja temperature zraka u ovakvim zonama veća nego u kontinental-nim područjima. Stoga je istraživanje vodnih bilanci u postojećim uvjetima i u uvjetima nakon mogućih klimatskih promjena naj-važniji dio projekta. Hrvatski istraživači će, osim navedenog istra-živanja recentnih promjena, obaviti dodatno istraživanje klimat-skih varijacija/promjena kroz gotovo cijeli holocen. Na taj način moguće je zaključiti jesu li se ovakve varijacije klime događale i u nedavnoj geološkoj prošlosti, te je li moguće recentne trendove tumačiti kao dio dugotrajnijih klimatskih varijacija ili čovjek doista te promjene uzrokuje i/ili ubrzava.

Koordinator projekta je dr. sc. Gerhard Kuschnig iz Bečkog vodo-voda. Koordinator projekta u Hrvatskoj je dr. sc. Josip Terzić (HGI-CGS; postavljen od HV), predstavnici u znanstvenom odboru su dr. sc. Siniša Širac (HV) i dr. sc. Željka Brkić (HGI-CGS), a u uprav-ljačkom odboru Mojca Lukšić (HV). Pojedine radne pakete u ko-jima sudjeluje hrvatski partner koordiniraju dr. sc. Slobodan Miko, dr. sc. Josip Terzić, mr. sc. Ozren Hasan i dr. sc. Tamara Marković.

Osim njih na projektu sudjeluje više istraživača iz HGI-CGS, od kojih važ-niju ulogu imaju još: Mladen Kuhta, dr. sc. Koraljka Bakrač, mr. sc. Marti-na Šparica Miko, mr. sc. Jasmina Re-berski Lukač, Nikolina Ilijanić i Ma-rio Dolić. Važno je napomenuti kako u izvedbi ovog projekta sudje-luju istraživači svih triju zavoda HGI-CGS.

by Croatian Waters) is coordinator for Croatia. Representatives on the Scientifi c committee are Dr. Siniša Širac (Croatian Waters) and Dr. Želj-ka Brkić (Croatian Geological Survey), and member of a Steering Co-mmittee is Mojca Lukšić (Croatian Waters). Individual work activities involving the Croatian partner are coordinated by Dr. Slobodan Mi-ko, Dr. Josip Terzić, Ozren Hasan, MSc. and Dr. Tamara Marković. In addition, the project involved more researchers from the Croatian Geological Survey, of whom the most important are Mladen Kuhta, Dr. Koraljka Bakrač, Martina Šparica Miko, MSc., Jasmina Reberski Lu-kač, MSc., Nikolina Ilijanić and Mario Dolić. It is important to note that in this project, researchers from all departments of the Croatian Ge-ological Survey are included.

� CC-WaterS radionica u Beču.

� CC-WaterS workshop held in Vienna.

Partneri fi nancirani od strane predpristupnih fondova / Partners funded by pre-accession funds (IPA):

IPA Partner 1: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, SerbiaIPA Partner 2: Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources, Belgrade, Serbia

Partneri / Partners:

Partneri fi nancirani od strane Europskog fonda za regionalni razvitak / Partners fi nanced by the European Regional Development Fund (ERDF):

Lead Partner: Municipality of the City of Vienna, Waterworks, AustriaPartner 1: Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna, AustriaPartner 2: Municipality of Waidhofen an der Ybbs, AustriaPartner 3: Ministry of Spatial planning and Environment, Ljubljana, SloveniaPartner 4: University of Ljubljana, SloveniaPartner 5: Public Company for Water Supply and Waste Water Disposal Ljubljana, SloveniaPartner 6: Central Directorate for Water and Environment, Budapest, Hungary

Partner 7: Regional Administration of Molise, Campobasso, ItalyPartner 8: Academy of Romania, Institute of Geography, Bucharest, RomaniaPartner 9: National Meteorological Administration, Bucharest, RomaniaPartner 10: National Institute for Hydrology and Water Management, Bucharest, RomaniaPartner 11: Executive Forest Agency of the Ministry of Agriculture and Food, Sofi a, BulgariaPartner 12: Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co sa, GreecePartner 13: Municipal Enterprise for Planning and Development of Patras s.a., GreecePartner 14: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Greece10% Partner (fi nanced by the Lead Partner): Croatian Waters, Zagreb, Croatia

Page 83: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

BIB

LIO

GRAFIJ

A D

JELATN

IKA H

GI–

CS

G-a

U 2

009. G

OD

INI ... BIB

LIO

GRAPH

Y O

F H

GI–

CG

S S

TAFF IN

2009

81

� KNJIGE ¦ BOOKSHrvatski geološki institut 1909.–2009.: 100 godina u službi domovine / Pikija, Mato; Halamić, Josip (ur.). Zagreb : Hrvatski geo-loški institut, 2009. 225 str.

Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. 141 str.

Godišnje izvješće 2008. / Terzić, Josip; Korbar, Tvrtko (ur.). Zagreb : Hrvatski Geološki Institut, 2009. 72 Str.

Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Halamić, Josip; Miko, Slobodan (ur.); Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. 88 Str.

Stručna geološka ekskurzija HGD-a: Srijem-Baranja / Galović, Lidija; Krušlin, Željko (ur.); Zagreb: Vodič ekskurzije, Hrvatsko geološko društvo, 2009, 38 pp.

� POGLAVLJA U KNJIZI ¦ BOOK CHAPTERSBasch, Oto. Klastiti i ugljen (pont – M7) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 89–90.

Basch, Oto. Pijesci i gline (miocen, pliocen – M, Pl) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 90.

Basch, Oto. Paludinske naslage (dacij, romanij – Pl) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 90–91.

Belak, Mirko. Ortometamorfne stijene (paleozoik, ?trijas – Pz, ?T) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 16.

Belak, Mirko. Parametamorfne stijene (paleozoik, ?trijas – Pz, ?T) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 16–17.

Belak, Mirko; Halamić, Josip. Magmatiti(?perm – xP) : kvarcdioriti, granodioriti, keratofi ri / Tumač Geološke karte Republike Hr-vatske 1:300.000 / Velić, Ivo; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 25–26.

Belak, Mirko; Halamić, Josip. Magmatske stijene (karpat, baden) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 85–86.

Belak, Mirko; Koch, Georg. Evaporitno-karbonatno-klastično-vulkanogeni kompleks (gornji ladinik, karnik – T22, T13 ) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 38.

Belak, Mirko; Halamić, Josip; Šparica, Marko. Vulkanske stijene (gornja kreda, paleogen) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 72–73.

Bukovac, Josip; Jamičić, Domagoj. Evaporitne i klastične naslage (gornji perm – P3) / Tumač Geološke karte Republike Hrvat-ske 1:300.000 / Velić, Ivo; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 26–27.

Fuček, Ladislav. Rudistni vapnenci (cenoman-mastriht – K1-6 2) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 66–69.

Galović, Lidija. Pedologija / Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Halamić, Josip; Miko, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 17–19.

Halamić, Josip; Belak, Mirko. Magmatske stijene (srednji-gornji trijas)-andeziti, bazalti, spiliti i dijabazi, spilitizirani dijabazi i an-dezitbazalti / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki insti-tut, 2009. Str. 37–38.

Halamić, Josip; Peh, Zoran. Opis karata prostorne raspodjele elemenata / Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Halamić, Josip; Miko, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 30–85.

Hećimović, Ivan. Klastične naslage (pliokvartar – Pl, Q) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 94.

Hećimović, Ivan. Kvartar – Pregled geoloških zbivanja / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 95.

BIBLIOGRAFIJA DJELATNIKA HGI–CSG-a U 2009. GODINI ¦ BIBLIOGRAPHY OF HGI–CGS STAFF IN 2009

Page 84: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

82

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Hećimović, Ivan. Fluvijalne (a-aQ1) i fl uviogacijalne (b-fgQ1) naslage (pleistocen – Q1) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 97–98.

Hećimović, Ivan. Kopneni (a-IQ1) i barski (b-jbIQ1) les (pleistocen – Q1) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 98–99.

Hećimović, Ivan. Crvenica (tsQ2) (holocen – Q2) ) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 99.

Hećimović, Ivan. Eolski pijesci (pQ2) (holocen – Q2) ) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 99–100.

Hećimović, Ivan. Jezerske (a-jQ2) i barske naslage (b-bQ2) (holocen– Q2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 100.

Hećimović, Ivan. Deluvijalno-proluvijalne (a-dprQ2) i aluvijalne naslage (b-aQ2) (holocen– Q2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 100.

Jamičić, Domagoj. Prekambrij - Pregled geoloških zbivanja, / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 11.

Jamičić, Domagoj. Pločasti vapnenci (jura općenito – J) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 52–53.

Jamičić, Domagoj. Tektonski pregled – Panonski prostor / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 103.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Kompleks metamorfnih stijena (prekambrij – Pk) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 11–13.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Progresivna metamorfna serija (ordovicij, silur, devon – O, S, D) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 14–15.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Kompleks metamorfnih stijena (ordovicij, silur, devon – O, S, D) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 15.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Granitne stijene (ordovicij, silur, devon – O, S, D) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 15–16.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Hercinski semimetamorfni kompleks (devon, karbon, perm – D, C, P) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 19.

Jamičić, Domagoj; Crnko, Josip. Graniti (perm –P) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 25.

Marinčić, Stanko. Paleogen – Pregled geoloških zbivanja, / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 73–74.

Marinčić, Stanko. Flišne naslage (srednji i gornji eocen – E2,3) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 77–79.

Matičec, Dubravko. Tektonski pregled – Krški Dinaridi / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 105.

Miko, Slobodan. Materijali i metode / Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Halamić, Josip; Miko, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 20–26.

Pikija, Mato: Litavac i klastične naslage s vulkanitima (baden – M4) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Ve-lić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 86–87.

Pikija, Mato: Vapnenačko-klastične naslage (sarmat, panon – M5,6) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Ve-lić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 87–88.

Sokač, Branko. Dolomiti (gornji norik – ret – T3 2–3) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 40–42.

Sokač, Branko. Klastične naslage (?gornji ladinik – donji norik – T3 2–3) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 39–40.

Sokač, Branko. Karbonatne naslage (srednji trijas – T2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vla-hović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 32–34.

Sokač, Branko. Klastične i piroklastične naslage (srednji trijas – T2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 34–37.

Sokač, Branko. Sajske i kampilske naslage (donji trijas – T1) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 29–32.

Page 85: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

BIB

LIO

GRAFIJ

A D

JELATN

IKA H

GI–

CS

G-a

U 2

009. G

OD

INI ... BIB

LIO

GRAPH

Y O

F H

GI–

CG

S S

TAFF IN

2009

83

Sokač, Branko. Trijas – Pregled geoloških zbivanja / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 27–29.

Šikić, Krešimir. Klastične i karbonatne naslage (devon, karbon – D, C) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 18–19.

Šikić, Krešimir. Ofi olitno-sedimentni kompleks / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 54.

Šikić, Krešimir. Metamorfne stijene (srednja i gornja jura J 2,3) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 54–55.

Šikić, Krešimir. Ortometamorfne stijene (srednja jura J 2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlaho-vić, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 55–56.

Šikić, Krešimir. Parametamorfne stijene (srednja jura J 2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlaho-vić, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 56–57.

Šikić, Krešimir, Bergant, Stanislav. Hemipelagičke i turbiditne naslage (donja kreda – K1) / Tumač Geološke karte Republike Hr-vatske 1:300.000, / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 69–70.

Šikić, Krešimir; Halamić, Josip; Belak, Mirko. Ofi olitne stijene (srednja-gornja jura) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 57–60.

Šimunić, Antun. Vapnenci s rožnjacima i kalpionelama (titon, berijas; J33, K11) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 53–54.

Šimunić, Antun. Karbonatni fl iš i klastiti (paleocen, eocen – Pc, E) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 75–76.

Šimunić, Antun. Neogen – Pregled geoloških zbivanja /Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vla-hović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 81–82.

Šimunić, Antun. Klastiti i karbonati s klastitima (otnang, karpat – M2,3) /Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 84–85.

Šimunić, Antun. Miocenske naslage Dinarida (M3 – M5 /Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vla-hović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 91–94.

Šimunić, Antun; Pikija, Mato; Halamić, Josip; Belak, Mirko. Klastiti s vulkanitima (eger, egenburg) / Tumač Geološke karte Re-publike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 82–83.

Šorša, Ajka. GIS – obrada podataka i grafi čki prikaz / Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Halamić, Josip; Miko, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 29.

Šparica, Marko. Pretežito klastične naslage (karbon, perm – C, P) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 23–25.

Šparica, Marko, Bukovac,Josip Bergant, Stanislav. Karbonatni klastiti (pretežito fl iš) i »Scaglia« vapnenci (gornja kreda – K2) / Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 70–72.

Velić, Ivo; Šparica, Marko; Vlahović, Igor. Klastične i karbonatne naslage (karbon, perm – C, P) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 20–23.

Velić, Ivo; Tišljar, Josip; Vlahović, Igor. Tercijarne karbonatne breče (paleogen, neogen – Pg, Ng) / Tumač geološke karte Republi-ke Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 80–81.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Debeloslojeviti vapnenci i dolomiti (srednja jura – J2) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 46–47.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Jura: pregled geoloških zbivanja / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vla-hović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 42–44.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Kreda Jadranske karbonatne platforme / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 60–62.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Prigrebensko-grebenski vapnenci i dolomiti (kimeridž, titon – J32, 3) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 51–52.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Slojeviti i masivni dolomiti (titon, valendis – J33, K11–2) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 52–52.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Vapnenci i dolomiti (donja jura – J1) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 44–45.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Vapnenci i dolomiti (gornja jura – J3) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 47–47.

Page 86: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

84

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Vapnenci i dolomiti (gornja jura – J3) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 47–49.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Vapnenci i dolomiti (donja kreda – K1) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 63–65.

Velić, Ivo; Vlahović, Igor. Vapnenci s rožnjacima (gornji oksford–donji titon – J31–3) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 49–51.

Vlahović, Igor; Tišljar, Josip; Velić, Ivo. Dolomiti i postsedimentacijske dijagenetske breče (gornji alb, donji cenoman – K16, K21) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 65–66.

Vlahović, Igor; Velić, Ivo. Liburnijske naslage, foraminiferski vapnenci i prijelazne naslage (?gornji paleocen, donji i srednji eocen – ?Pc, E1, 2) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki insti-tut, 2009. Str. 76–77.

Vlahović, Igor; Velić, Ivo. Prominske naslage (eocen, oligocen – E, Ol) / Tumač geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000 / Ve-lić, Ivo ; Vlahović, Igor (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2009. Str. 79–80.

� RADOVI U CURRENT CONTENTS ČASOPISIMA ¦ PAPERS IN JOURNALS INDEXED BY THE THOMSON SCIENTIFIC CURRENT CONTENTS

Blažeković Smojić, Snježana; Smajlović, Jasmin; Koch, Georg; Bulić, Jeronim; Trutin, Mladen; Oreški, Ernest; Alajbeg, Anđa; Vese-li, Vladimir. Source potential and palynofacies of Late Jurassic »Lemeš facies«, Croatia. // Organic geochemistry. (2009) (in press).

Cziczer, István; Magyar, Imre; Pipík, Radovan; Böhme, Madelaine; Ćorić, Stjepan; Bakrač, Koraljka; Sütő-Szentai, Mária; Lantos, Miklós; Babinszki, Edit; Müller, Pál. Life in the sublittoral zone of long-lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation, Hungary. / International Journal of Earth Sciences. 98 (2009), 7; 1741–1766.

Galović, Lidija; Frechen, Manfred; Halamić, Josip; Durn, Goran; Romić, Marija. Loess chronostratigraphy in Eastern Croatia – A luminescence dating approach / Quaternary International, 198 (2009), 55–97.

Hajek-Tadesse, Valentina; Belak, Mirko; Sremac, Jasenka; Vrsaljko, Davor; Wacha, Lara. Lower Miocene ostracods from the Sa-dovi section (Mt. Požeška gora, Croatia). / Geologica Carpathica. 60 (2009) , 3; 251–262.

Korbar, Tvrtko. Orogenic evolution of the External Dinarides in the NE Adriatic region: a model constrained by tectonostrati-graphy of Upper Cretaceous to Paleogene carbonates. / Earth-Science Reviews. 96 (2009), 4; 296–312.

Peh, Zoran; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren. Geochemical background in soils : a linear process domain? An example from Istria (Croatia). / Environmental Earth Sciences. 59 (2010) , 6; 1367–1383.

Popescu, Speranta-Maria; Dalesme, Florent; Jouannic, Gwénaël; Escarguel, Gilles; Head, Martin James; Melinte, Mihaela-Carmen; Sütő-Szentai, Maria; Bakrač, Koraljka; Clauzon, Georges; Suc, Jean-Pierre. Galeacysta etrusca Corradini & Biffi 1988, dinofl agellate cyst marker of Paratethyan infl uxes into the Mediterranean Sea before and after the peak of the Messinian Salinity Crisis. / Palyno-logy. (2009) (in press)

Slovenec, Damir; Lugović, Boško. Geochemistry and tectono-magmatic affi nity of mafi c extrusive and dyke rocks from the op-hiolite melange in the SW Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (Mt. Medvednica, Croatia). / Ofi oliti. 34 (2009), 1; 63–80.

Terzić, Josip; Peh, Zoran; Marković, Tamara. Hydrochemical properties of transition zone between fresh groundwater and se-awater in karst environment of the Adriatic islands, Croatia. // Environmental Earth Sciences. (2009) (in press).

� RADOVI U ČASOPISU GEOLO GIA CROATICA ¦ PAPERS IN THE GEOLOGIA CROATICA JOURNALĆorić, Stjepan; Pavelić, Davor; Rögl, Fred; Mandic, Oleg; Vrabac, Sejfudin; Avanić, Radovan; Jerković, Lazar; Vranjković, Alan. Re-vised Middle Miocene datum for initial marine fl ooding of North Croatian Basins (Pannonian Basin System, Central Paratethys). / Geologia Croatica. 62 (2009) , 1; 31–43.

Korbar, Tvrtko; Montanari, Alessandro; Koch, Georg; Mariani, Sandro; DePaolo, Don; Turchyn, Alexandra; Miknić, Mirjana; Tari, Vlasta. Geologic reconnaissance of the island of Velika Palagruža (central Adriatic, Croatia). / Geologia Croatica. 62 (2009) , 2; 75–94.

Lewandowski, Marek; Velić, Ivo; Sidorczuk, Magdalena; Vlahović, Igor; Velić, Josipa. First rock magnetic and palaeomagnetic anal-yses of the Pre-Cenozoic rocks of the Velebit Mt. (Croatia): prospects for applications in palaeogeographic and geotectonic studies. / Geologia Croatica. 62 (2009) , 1; 45–61.

Lukač Reberski, Jasmina; Kapelj, Sanja; Terzić, Josip. An estimation of groundwater type and origin of the complex karst cat-chment using hydrological and hydrogeochemical parameters: A case study of the Gacka river springs. / Geologia Croatica. 62 (2009), 3; 157–177.

Page 87: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

BIB

LIO

GRAFIJ

A D

JELATN

IKA H

GI–

CS

G-a

U 2

009. G

OD

INI ... BIB

LIO

GRAPH

Y O

F H

GI–

CG

S S

TAFF IN

2009

85

Miklin, Željko; Jurak, Vladimir; Slišković, Ivan; Dolić, Mario. Geotehnical hazard evaluation of the Medvednica Nature Park. / Geologia Croatica. (2009) (in press)

� RADOVI U DRUGIM ČASOPISIMA ¦ PAPERS IN OTHER JOURNALS  Garašić, Mladen; Terzić, Josip. Karstifi cation, Caves and Karst Aquifers on the Adriatic Islands (Croatia). / Geophysical research abstracts. 11 (2009) , 3; 695–706.

Hasan, Ozren; Miko, Slobodan; Peh, Zoran; Mesić, Saša. Rare – Earth Elemental Analysis as a Tool for Assessment of Chemical Weathering Rates of Eocene Flysch Deposits in Two Catchments in Istria, Croatia. / Journal of Plant Nutrition and Soil Science. (2009). (in press)

Korbar, Tvrtko. Geološka baština otoka Šolte. / Bašćina. 17/18 (2009) ; 45–50.

Krklec, Kristina; Šimunić, Antun; Vidaček, Željko. Geološke, geomorfološke i pedološke osobitosti vinogorja podregije Plešivica. / Gazophylacium : Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. XIV (2009) , 1–2; 33–40.

Lučić, Dubravko; Ivković, Željko; Foršek, Goran; Takač, Damir; Bubnić, Josip; Koch, Georg. Depositional sequences and palynology of Triassic carbonate-evaporite platform deposits in the Palmyrides, Syria. / Geological Society London, Special Publications. (2009). (in press)

Miklin, Željko; Jurak, Vladimir; Slišković, Ivan; Dolić, Mario. Heuristic approach by geotechnical hazard evaluation of Medved-nica Nature Park. / Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 21 (2009) ; 1–10.

Miko, Slobodan; Prtoljan, Božo; Dedić, Željko; Hasan, Ozren. Mineralni potencijal Dubrovačko-neretvanske županije. / Mineral. 2 (2009) ; 17–23.

Šorša, Ajka. Primjena informacijskih tehnologija u geološkom kartiranju. / Vijesti Hrvatskoga geološkog društva. 46 (2009) , 1; 4–14.

� RADOVI I SAŽETCI U ZBORNIC IMA SKUPOVA ¦ PAPERS AND ABSTRACTS IN PROCEEDINGSBakrač, Koraljka; Miknić, Mirjana; Hajek-Tadesse, Valentina. Integrated micropalaeontological study of the Early Badenian deposits (North Croatia Basin) / Neogene of Central and South Eastern Europe / Filipescu, Sorin (ur.). Cluj-Napoca : Cluj University press, 2009. (1)–(2).

Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Matičec, Dubravko; Ružić, Igor; Pikelj, Kristina. Fluviokarst vs. karst: examples from the Island of Krk, Northern Adriatic, Croatia / Sustainability of the karst environment- Dinaric karst and other karst regions. Abstract book / Bo-nacci, Ognjen ; Župan, Željko (ur.). Gospić : Centre for Karst, 2009. 22–22.

Ćorić, Stjepan; Pavelić, Davor; Rögl, Fred; Mandic, Oleg; Vrabac, Sejfudin; Avanić, Radovan; Jerković, Lazar; Vranjković, Alan. Re-vised Middle Miocene datum for initial marine fl ooding of North Croatian Basins (Pannonian Basin System, Central Paratethys) / Neogene of Central and South-Eastern Europe. Abstract volume / Filipescu, Sorin (ur.). Cluj-Napoca : Presa Universitara Cluejana, 2009. 21–22.

Dedić, Željko; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren. Management of mineral resources in karst areas ; case study of County of Du-brovnik-Neretva / Sustainability of the Karst Environment-Dinaric Karst and other Karst Regions / Bonacci, Ognjen ; Župan, Željko, (ur.). Gospić : Centar za krš, 2009. 39–40.

Dedić, Željko; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Lukšić, Boris; Kovačević, Erli. GIS modelling as a tool for spatial planning deci-sion making for stone aggregate sites in Dalmatia / Proceedings of the 6th Euregeo / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Min-hen : Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2009. 127–129.

Ferić, Pavle; Šorša, Ajka. Geological information system: data model of basic geological map of Croatia 1:300 000 / Proceedings of the 6th Euregeo / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Minhen, 2009. 276–277.

Galović, Lidija; Peh, Zoran. Loess/Paleosols Sequences in Eastern Croatia. / Geiger, Janos (ur.): Abstracts of the XIII. Congress of Hungarian Geomathematics and the II. Congress of Croatian and Hungarian Geomathematics Applications of Geostatistics, GIS and Remote Sensing in the Fields of Geosciences and Environmental Protection, Hungarian geological society, Geomathemati-cal section, Morahalom, 2009, 35–36.

Galović, Lidija; Frechen, Manfred; Bradák, Balazs; Mileusnić, Marta. Loess/Palaeosol Section in Šarengrad, Srijem, Croatia. / Gajin, Slavka, Marković, Slobodan B., Zöller, Ludwig, Smalley, Ian & Hambach, Urlich (ur.): The International Conference on Loess Rese-arch – Loessfest’09, Danube Loess, Abstract book, University of Novi Sad, Faculty of Science, Novi Sad, 2009, 104–105.

Magyari, Arpad; Chikán, Géza; Koloszár, Lászlo; Marsi, Isztvan; Galović, Lidija; Grizelj, Anita. Late Pleistocene Terrestrial Sedi-ments in the Surroundings of Ilok (Croatia) and its Possible Correlation With South Transdanubian (Hungary) Sediments. / Gajin, Slavka, Marković, Slobodan B., Zöller, Ludwig, Smalley, Ian & Hambach, Urlich (ur.): The International Conference on Loess Rese-arch – Loessfest’09, Danube Loess, Abstract book, University of Novi Sad, Faculty of Science, Novi Sad, 2009, 108.

Page 88: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

86

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Grgasović, Tonči; Husinec Antun. Observations on living calcareous algae from San Salvador Island, Bahamas, and correlation with their fossil counterparts. / IFAA – 6th Regional Symposium – Milan, Italy 2009, Abstract Book. (2009). (in press)

Grizelj, Anita; Tibljaš, Darko; Kovačić, Marijan. Mineralogy and geochemistry of Miocene pelitic sediments FROM THE SOUTH-WESTERN PART OF THE PANNONIAN BASIN, CROATIA // Micro et Nano: Sciantiae Mare Magnum, vol. II. / Fiore, Saverio ; Belviso, Claudia ; Giannossi, Maria Luigia (ur.). Bari : Digilabs s.a.s Pub., 2009. 225–225

Halamić, Josip; Peh, Zoran; Miko, Slobodan; Galović, Lidija; Šorša, Ajka. Geokemijski atlas Republike Hrvatske / Tehnologije zbrinjavanja otpada i zaštite tla / Vasić-Rački, Đurđa (ur.). Zadar : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2009. 161–170.

Hasan, Ozren; Miko, Slobodan; Dedić, Željko; Kruk, Boris; Kovačević, Erli; Kruk, Ljiljana; Peh, Zoran. Geographic informati-on system of mineral resources of the Republic of Croatia-a tool for sustainable use and protection of natural resources / Procee-dings of the 6th Euregeo / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Minhen : Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2009. 197–199.

Hećimović, Ivan; Bakrač, Koraljka; Miknić, Mirjana; Hajek-Tadesse, Valentina; Vrsaljko, Davor. Traces of evidence for Badeni-an local sea level changes in proximal area of the North Croatian Basin / Neogene of Central and South-Eastern Europe / Filipescu, Sorin (ur.). Cuj-Napoca : Cluj University press, 2009. 47–47.

Ilijanić, Nikolina; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Mesić, Saša; Šparica-Miko, Martina; Koch, Georg; Bakrač, Koraljka. Ho-locene evolution of the Vransko jezero catchment (Croatia): A reconstruction based on clay mineralogy and geochemistry / Mi-cro et Nano: Sciantiae Mare Magnum, Book of abstracts, vol.2 / Fiore, S. ; Belviso, C. ; Giannossi, M.L. (ur.). Bari : digilabs s.a.s, 2009. 196–196.

Immenhauser, A.; Huck, S.; Rameil, N.; Heimhofer, U.; Korbar, Tvrtko; Wieczorek, D.; Kunkel, C. Tethys-wide occurrence of Lower Aptian Lithocodium-Bacinella facies: Shoalwater expression of basinal OAE1a black shales / Goldschmidt Conference Abstracts 2009. 2009. A 568–A 568.

Klaić, Boris; Čelebić, Asja; Baučić, Ivo; Stipetić-Ovčariček, Jasmina; Miko, Slobodan. Otpuštanje iona kobalta, kroma i nikla iz Co-CrMo uzoraka fi nalno poliranih na dva načina / Acta Somatologica Croatica / Brkić H. (ur.). Zagreb : University of Zagreb, School of Dental Medicine ; Croatian Dental Society – Croatian Medical Association, 2009. 361–362.

Korunić, Zlatko; Rozman, Vlatka; Halamić, Josip. Dijatomejska zemlja u Hrvatskoj / Zbornik radova DDD i ZUPP 2009 – slijedimo li svjetski razvoj / Korunić, Zlatko (ur.). Zagreb : Korunić d.o.o., 2009. 325–333.

Larva, Ozren; Marković, Tamara; Mraz, Vinko. Multidisciplinary approach to exploration, characterization and protection of Pašino vrelo aquifer system – Croatia / Joint International Convention 8th IAHS Scientifi c Assembly and 37th IAH Congress Mje-sto i datum: Hyderabad, Indija, 6–12.09.2009.

Larva, Ozren; Marković, Tamara; Brkić, Željka. Problems with High Concentrations of Mn and Fe at the Pumping Site Petruše-vac – Zagreb (Croatia) / Geochimica et Cosmochimica Acta Vol. 73 Issue 13 Supplement 1 / Goldschmidt Conference Abstracts. 2009. A723–A723.

Koch, Georg; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Durn, Goran; Šparica, Marko. Holocenski sedimenti kao zapis promjena u oko-lišu Jadranskih slivova / Geologija kvartara u Hrvatskoj-stanje i perspektive Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 26.03.2009.

Korunić, Zlatko; Rozman, Vlatka; Halamić, Josip; Kalinović, Irma; Liška, Anita. Hrvatska diatomejska zemlja – potencijalni izvor ekološki prihvatljivih insekticida u zaštiti uskladištenih proizvoda / Zbornik sažetaka 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma / Marić, Sonja ; Lončarić, Zdenko (ur.). Osijek : POljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2009. 20–21.

Korunić, Zlatko; Rozman, Vlatka; Halamić, Josip; Kalinović, Irma; Hamel, Darka. Insecticide Potential of Diatomaceous Earth from Croatia / Book of abstracts IOBC/OILB / Athaniassou, C (ur.). Campobasso : Univesita degli Studi del Molise, 2009. 27–27.

Kovačić, Marijan; Balen, Dražen; Horvat, Marija. Modal and zircon typology analyses as provenance indicator of Late Miocene sands from Vrtlinska locality (Moslavačka Gora, SW Pannonian Basin, Croatia) / Neogene of Central and South-Eastern Europe / Fi-lipescu, Sorin (ur.). Cluj-Napolca : Cluj University Press, 2009. 63–64.

Marković, Tamara; Terzić, Josip; Bronić-Krajcar, Ines. 180 and chemical data in the hydrogeological investigations of the karstic area -Lička Jasenica d D, d Usage of tritium, / Goldschmidt2009, Challenges to Our Volatile Planet Mjesto i datum: Davos, Švicar-ska, 21–26.06.2009.

Marković, Tamara; Terzić, Josip; Krajcar Bronić, Ines. Usage of Tritium, d D, d 180 and Chemical Data in the Hydrogeological Inve-stigation of the Karstic Area – Lička Jasenica / Geochimica et Cosmochimica Acta Vol. 73 / Goldschmidt Conference Abstracts. 2009. A834–A834.

Martek, Alisa; Krajna, Tamara; Fluksi, Tea. Koliko je zapravo dobra vaša knjižnica? / Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškol-skim knjižnicama – knjižnice u bolonjskom okruženju / Pilaš, Irena ; Martek, Alisa (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. 11–23.

Miko, Slobodan; Halamić, Josip; Peh, Zoran; Galović, Lidija; Šorša, Ajka; Hasan, Ozren. Soil geochemical atlas of Croatia: backgrounds and anthropogenic impact / Proceedings of the 6th Euregeo / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Minhen : Baye-risches Landesamt fur Umwelt, 2009. 67–70.

Page 89: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

BIB

LIO

GRAFIJ

A D

JELATN

IKA H

GI–

CS

G-a

U 2

009. G

OD

INI ... BIB

LIO

GRAPH

Y O

F H

GI–

CG

S S

TAFF IN

2009

87

Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Šparica Miko, Martina; Mesić, Saša; Crnojević, Helena; Marković, Tamara; Ilijanić, Nikolina. Impact of land use on heavy metal fractionation in soils and stream sediments in the Istrian-littoral river basin, Croatia / Book of Abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions / Senesi, N. ; Bergheim, W. (ur.). Bari : MEASAEP e.V., 2009. 44–44.

Miko, Slobodan; Peh, Zoran; Šparica Miko, Martina; Hasan, Ozren; Mesić, Saša; Ilijanić, Nikolina; Kovačević, Erli. Impact of karst bauxite mining on the geochemistry of topsoil and stream sediments in Dalmatia, Croatia / Book of Abstracts 15th Interna-tional Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions / Senesi, N. ; Bergheim, W. (ur.). Bari : MEASAEP e.V., 2009. 84–84.

Miko, Slobodan; Šparica Miko, Martina; Bukovec, Dragan; Hasan, Ozren; Mesić, Saša; Hruškova, Michaela. Pollution evalua-tion of child-care centers and playgrounds of Zagreb: geochemical mapping and GIS modelling / Proceedings of the 6th Euregeo / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Minhen : Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2009. 95–100.

Mikulčić Pavlaković, Snježana; Crnjaković, Marta; Šoufek, Marin; Wacha, Lara; Frechen, Manfred. Morphology of volcanic partic-les from Quaternary loess deposits of Susak Island, Croatia / XL. Ifj ú Szakemberek Ankétja – XL. Meeting of Young Geoscientists.2009. 46–47.

Mrinjek, Ervin; Matičec, Dubravko; Mikša, Goran; Nemec, Wojtek; Pencinger, Vili; Prtoljan, Božo; Vlahović, Igor. Soft-sediment deformations in the Promina Beds, northern Dalmatia, Croatia / 27th IAS Meeting of Alghero, Italy : Alghero, Italy, 20th –23rd Sep-tember 2009.

Ortolan, Želimir; Miklin, Željko. Geotehničke okolnosti i hazard klizanja u podsljemenskoj zoni grada Zagreba / Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva. Program skupa i sažeci predavanja. / Hrvatska komora inženjera građevinarstva (ur.). Opatija : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2009.

Prtoljan, Božo; Bergant, Stanislav; Krstulović, Marin; Hajek-Tadesse, Valentina; Mrinjek, Ervin; Vlahović, Igor. »Eocene fl ysch« of the Konavle area (SE Croatia) – is it really Eocene and is it really fl ysch? / 27th IAS Meeting of Alghero, Italy Mjesto i datum: Al-ghero, Italija, 20–23 rujna, 2009.

Šparica Miko, Martina; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Mesić, Saša; Bukovec, Dragan, Hruškova, Michaela. Geochemistry of topsoil in kindergarten playgrounds in Zagreb, Croatia / Geophysical Research Abstracts. Beč : Eurepean Geosciences Union, 2009. 8327–8327.

Terzić, Josip; Pavičić, Ante; Frangen, Tihomir; Marković, Tamara; Lukač Reberski, Jasmina; Dolić, Mario. Groundwater reso-urces sanitary protection zones: two case studies from the Croatian karst / 6th EUREGEO – European Congress on Regional Geosci-entifi c Cartography and Information Systems – Proceedings / Bayerisches Landesamt fur Umwelt (ur.). Augsburg, 2009. 225–228.

Terzić, Josip; Pavičić, Ante; Marković, Tamara; Lukač Reberski, Jasmina. Protection of the Miljacka karst spring: an undergro-und connection between the rivers Zrmanja and Krka / International Interdisciplinary Scientifi c Conference »Sustainability of the Karst Environment-Dinaric Karst and other Karst Regions« / Bonacci, Ognjen ; Župan, Željko (ur.). Gospić : Centar za krš, 2009. 133–133.

Tomljenović, Bruno; Herak, Marijan; Herak, Davorka, Kralj, Koraljka; Prelogović, Eduard; Bostjančić, Iris; Matoš, Bojan. Active tec-tonics, sismicity and seismogenic sources of the Adriatic coastal and off shore region of Croatia / 28 Convegno Nazionale – Ria-ssunti Estesi delle Comunicazioni / Slejko, Dario ; Rebez, A. (ur.). Trieste : Stella Arti Grafi ce, 2009. 133–136.

Wacha, Lara; Frechen, Manfred; Novothny, Ágnes; Mikulčić Pavlaković, Snježana; Crnjaković, Marta. Luminescence and Radio-carbon dating of Three Loess Sections on the Island of Susak, Croatia / Deutsches Treff en zur Lumineszenz und ESR Datierung 2009. Hannover, Njemačka, 9.–11.10.2009.

Wacha, Lara; Mikulčić Pavlaković, Snježana; Novothny, Ágnes; Crnjaković, Marta; Frechen, Manfred. The Loess Record on the Island of Susak, Croatia / Loessfest2009 Mjesto i datum: Novi Sad, Srbija, 30.08.–04.09.2009.

� DISERTACIJE ¦ DOCTORAL THESESM linar, Željko. Uspješnost inženjerskogeološkog modeliranja u okršenim stijenskim masama / doktorska disertacija. Zagreb : Rudarsko geološko naftni fakultet, 04.06. 2009., 417 str. Voditelj: Jurak, Vladimir.

Page 90: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

88

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

IZVJEŠĆA 2009. ¦ REPORTS 2009

• Bakrač Koraljka: Projekt: Osnovna geološka karta RH 1:50.000. Zadatak: Kvartar Zagreba i kvartarne naslage Medvedničkog i Samoborsko-žumberačkog prigorja. Palinološke analize (2006. i 2007. godina). 042/09

• Brkić Željka, Miklin Željko: Studija utjecaja na okoliš autoceste Zagreb-Sisak-čvor »Sveta Klara« na zagrebačkoj obilazinici (inže-njerska geologija i hidrogeologija). 036/09

• Brkić Željka: Elaborat o zaštitnim zonama crpilišta Ravnik. 056/09

• Brkić Željka: Hidrogeološka studija za korištenje zdenca Kalinovac-1ZD i njegovog vodonosnika. 027/09

• Brkić Željka: Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda u Panonskom dijelu RH. 029/09

• Crnogaj Stjepan, Pencinger Vili: Izvješće (tumač) prospekcijske geološke karte područja Bukova glava – jug. 046/09

• Dukarić Franjo: Kaptažni vodozahvati na sjeveroistočnim padinama Javorove kose. Hidrogeološko mišljenje. 038/09

• Fuček Ladislav, Palenik Damir: Izvješće o temeljnim geološkim istraživanjima na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik (A1), Dionica Doli-Dubrovnik i brza cesta Đonta-Doli-čvorište Doli. 009/09

• Grizelj Anita: Projekt: OGK RH 1:50.000. Zadatak: Medvednica i pribrežje Samoborske gore. Podzadatak: Kvartarne naslage Med-vedničkog i Samoborsko-žumberačkog prigorja. Izvješće o sedimentno-petrografskim analizama uzoraka s geološkog kartiranja kvartarnih naslaga. 043/09

• Hajek-Tedesse, Valentina: Mikropaleontološke analize bušotine VOG-3 (NSRAO Vrbina-Krško). 002/09

• Jurišić-Mitrović Vlasta: Rezultati kemijske analize uzoraka glina za Geoist d.o.o. 007/09

• Jurišić-Mitrović Vlasta: Rezultati kemijske analize uzoraka. Projekt: Mlaka. 006/09

• Kastmüller Željko, Kruk Boris, Tvrtković Nikola, Brkić Željka, Kisić Ivica: Studija o utjecaju na okoliš izvorišta u funkciji punionice izvorske vode Kalinovac - općina Kalinovac. 035/09

• Koch Georg: Palynological Analysis of Samples from Ladinian - Carnian Deposits of Jazal-1 Exploration Well. Interval 3905–3095 m. 044/09

• Koch Georg: Palynological Analysis of Samples from Palaeozoic and Mesozoic Deposits of Mudawara-2 Exploration Well Inter-val 3150–1114 m. 015/09

• Kruk Boris, Kastmüller Željko, Kruk Ljiljana, Hasan Ozren, Miko Slobodan: Studija gospodarenja mineralnim i energetskim siro-vinama na području Virovitičko-podravske županije. 050/09

• Kruk Boris, Kastmüller Željko, Tvrtković Nikola: Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na ek-sploatacijskom polju »Gola Glava« kod Gračaca. 012/09

• Kruk Boris, Kastmüller Željko: Izvješće o istražnim radovima na eksploatacijskom polju ciglarske gline Kukljaš u 2009. godini. 053/09

• Kruk Boris, Kastmüller Željko: Studija utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju »Gola Glava« kod Gračaca (sažetak). 039/09

• Kruk Boris, Kruk Ljiljana, Hasan Ozren, Kastmüller Željko, Miko Slobodan: Studija potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na području Požeško-slavonske županije. 051/09

• Kuhta Mladen, Brkić Željka: Studija utjecaja na okoliš. Istočna obilaznica Gospića. Geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološ-ke značajke. 052/09

• Kuhta Mladen: Izvještaj o inženjerskogeološkom kartiranju i prospekciji nestabilnih blokova na utjecajnom području tunela »Omiš«. 008/09

• Kuhta Mladen: Izvještaj o inženjerskogeološkom kartiranju podvodnog klizišta na istočnom boku Vranskog jezera na Cresu. 037/09

• Kuhta Mladen: Vodocrpilište Martinščica. Izvještaj o istražnim radovima u sklopu izrade stručne dokumentacije za potrebe iz-mjene i dopune odluke o sanitarnoj zaštiti. 055/09

• Kuhta Mladen: Vodoistražni radovi. Trasiranje tokova podzemne vode s Grobničkog polja. Ponor Rupa u Donjem Jelenju. Bušo-tina DB-1. 018/09

• Larva Ozren: Hidrogeološki nadzor tijekom bušenja, ugradnje, čišćenja i pokusnog crpljenja istražno-eksploatacijske bušotine DAR-1 na lokaciji Julijev park u Daruvaru. 054/09

• Marković Tamara: Izvješće o izvršenim analizama Na-fl uoresceina u uzorcima vode dostavljenih iz Instituta za elektroprivredu i energetiku. 004/09

Page 91: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

IZVJEŠ

ĆA 2

009. ... REPO

RTS

2009

89

• Marković Tamara: Izvješće o izvršenim analizama Na-fl uoresceina u uzorcima vode dostavljenih iz GeoAque u veljači i ožujku 2009. godine. 010/09

• Matičec Dubravko, Korbar Tvrtko, Palenik Damir, Fuček Ladislav: Izvješće o temeljnim geološkim istraživanjima na dijelu trase željezničke pruge Karlovac-Rijeka. 026/09

• Miklin Željko, Novosel Tomislav, Podolszki Laszlo, Fuček Ladislav, Palenik Damir: Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica Doli-Dubrovnik. Čvorište Dubrovnik. Inženjerskogeološka istraživanja u stac. km 24+100 do km 27+500. 033/09

• Miklin Željko, Novosel Tomislav, Podolszki Laszlo: Autocesta A1. Dionica Doli-Dubrovnik. Čvorište Dubrovnik. nženjerskogeo-loška istraživanja Rampa 1. 014/09

• Miklin Željko, Podolszki Laszlo: Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica Doli-Dubrovnik. Čvorište Dubrovnik. Inženjersko-geološka istraživanja Rampa 2. 019/09

• Miklin Željko, Šikić Vera, Bastalić Nada, Singer Davorin, Kolander Tomislav, Dolić Stjepan: OIGK Hrvatske 1:100.000 List Zagreb. 028/09

• Miklin Željko: Croatia – Japan Project. Joint research on identifi cation and land use planning for disaster mitigation and fl oods in Croatia. The Medvednica submountain area. 034/09

• Miko Slobodan, Kruk Boris, Kruk Ljiljana, Hasan Ozren, Kastmüller Željko: Projekt inventarizacije područja eksploatacije mine-ralnih sirovina na području Zagrebačke županije. 030/09

• Miko Slobodan, Kruk Ljiljana, Hasan Ozren: Pure Limestone Deposits of Croatia (Carbonate mineral raw materials for industrial Production). 005/09

• Mraz Vinko, Larva Ozren, Marković Tamara: Zone sanitarne zaštite izvorišta »Strahinjšćica« prva faza istraživanja. 047/09

• Mraz Vinko: Hidrogeološki istražni radovi na području Zajezda-Čivragi. 013/09

• Navratil Dražen, Hrženjak Petar: Elaborat o geomehaničkim uvjetima eksploatacije na području eksploatacijskog polja Sv. Juraj-Sv. Kajo. 011/09

• Navratil Dražen: Željeznička pruga visoke učinkovitosti državna granica-Zagreb-Rijeka. Sektor III: Hrvatski Leskovac-Karlovac-Krasica. Dionica 3: Skradnik-Krasica. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Inženjerskogeološka istra-živanja. 020/09

• Navratil Dražen: Željeznička pruga visoke učinkovitosti državna granica-Zagreb-Rijeka. Sektor III: Hrvatski Leskovac-Karlovac-Krasica. Dionica 3: Skradnik-Krasica. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Predusjeci tunela »Kapela 1«. 021/09

• Navratil Dražen: Željeznička pruga visoke učinkovitosti državna granica-Zagreb-Rijeka. Sektor III: Hrvatski Leskovac-Karlovac-Krasica. Dionica 3: Skradnik-Krasica. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Predusjeci tunela »Kapela 1«. 022/09

• Novosel Tomislav: Autocesta A1. Dionica: Ravča-Ploče. Spojna cesta čvor »Ploče«-CP »Karamatići«. Inženjerskogeološki istražni radovi na glavnoj trasi, M 1:5000. 023/09

• Novosel Tomislav: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik. Dionica: Ravča-Ploče. Poddionioca Vrgorac-Ploče; g 0167. Geotehnički istražni radovi – inženjerskogeološki istražni radovi, m 1:5000. 025/09

• Pavičić Ante: HE Senj. Izlasci na teren. Lipovo polje, Pazarište, Obilje. 031/09

• Pavičić Ante: Hidrogeološki radovi u području Like u 2009. godini. HE Senj. Izlasci na teren u 2009. godini. Lipovo polje, Pazari-šte i Obilje. Konačni izvještaj. 049/09

• Pollak Davor, Buljan Renato, Gulam Vlatko: Most »Kopno-Pelješac« Stupna mjesta. IG izvještaj za stupno mjesto S3. 032/09

• Pollak Davor, Buljan Renato, Navratil Dražen: Brza pruga DG-Zagreb-Rijeka dioninca Josipdol-Novi Vinodolski:Tunel Kapela 1: Prelimirnarni i inženjerskogeološki izvještaj. 001/09

• Pollak Davor, Buljan Renato, Navratil Dražen: Brza pruga DG-Zagreb-Rijeka dioninca Josipdol-Novi Vinodolski:Tunel Kapela 2: Prelimirnarni i inženjerskogeološki izvještaj. 003/09

• Pollak Davor, Buljan Renato, Navratil Dražen: Željeznička pruga visoke učinkovitosti. Državna granica-Zagreb-Rijeka. Sektor III: Hrvatski Leskovac-Karlovac-Krasica. Diuonica 3: Skradnik-Krasica. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Tunel »Kapela 1«. 016/09

• Pollak Davor, Buljan Renato, Navratil Dražen: Željeznička pruga visoke učinkovitosti. Državna granica-Zagreb-Rijeka. Sektor III: Hrvatski Leskovac-Karlovac-Krasica. Diuonica 3: Skradnik-Krasica. Poddionica: Skradnik-Ledenice. Tunel »Kapela 2«. 017/09

• Pollak Davor, Buljan Renato: Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Sektor 5 – Dionica 4: Doli-Dubrovnik. Tunel »Gradina« izvje-štaj o inženjerskogeološkim istraživanjima M 1:1000. 040/09

• Šimunić Antun: Inventarizacija geoloških spomenika i geološke raznolikosti Varaždinske županije. 041/09

• Terzić Josip, Pavičić Ante, Miklin Željko, Frangen Tihomir: Brza cesta »Tromilja-granica BiH«. Geološke, hidrogeološke i inženjer-skogeološke podloge za idejno rješenje. 045/09

• Terzić Josip, Lukač-Reberski Jasmina: Hidrogeološka istraživanja na području eksploatacijskog polja »Sv. Juraj-Sv. Kajo«. 024/09

• Terzić Josip: Studija utjecaja na okoliš za izgradnju željezničke zaobilaznice naselja Bibinje na željezničkoj pruzi M606 Knin-Za-dar. Hidrogeološki i inženjerskogeološki radovi. 048/09

Page 92: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

Avanić Radovan +385 1 6160 708 [email protected] Zavod za geologiju

Badnjević Edin +385 1 6160 754 Stručne službe

Bakrač Koraljka +385 1 6160 706 [email protected] Zavod za geologiju

Banak Adriano +385 1 6160 708 [email protected] Zavod za geologiju

Bastalić Nada +385 1 6160 712 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Belak Mirko +385 1 6160 722 [email protected] Zavod za geologiju

Bergant Stanislav +385 1 6160 732 [email protected] Zavod za geologiju

Borović Staša +385 1 6160 704 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Bostjančić Iris +385 1 6160 701 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Brčić Vlatko +385 1 6160 724 [email protected] Zavod za geologiju

Briški Maja +385 1 6160 810 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Brkić Željka +385 1 6160 700 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Brlek Mihovil +385 1 6160 709 [email protected] Zavod za geologiju

Buljan Renato +385 1 6160 806 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Burić Hrvoje +385 1 6160 820 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Colussi Kristijan +385 1 6160 754 Stručne službe

Crnogaj Stjepan +385 1 6160 751 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Dedić Željko +385 1 6160 746 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Devčić Zorka +385 1 6160 742 Stručne službe

Dmitrović Aco +385 1 6160 800 [email protected] Stručne službe

Dolić Stjepan +385 1 6160 704 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Dolić Mario +385 1 6160 817 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Drušković Mirjana +385 1 6160 740 [email protected] Zavod za geologiju

Dukarić Franjo +385 1 6160 734 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Dukovčić Slobodan +385 1 6160 830 [email protected] Stručne službe

Ferić Pavle +385 1 6160 707 [email protected] Zavod za geologiju

Filjak Radovan +385 1 6160 721 radovan.fi [email protected] Zavod za geologiju

Fluksi Tea +385 1 6160 786 tea.fl [email protected] Stručne službe

Frangen Tihomir +385 1 6160 812 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Frbežar Ksenija +385 1 6160 704 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Fuček Ladislav +385 1 6160 716 [email protected] Zavod za geologiju

Funtek Tanja +385 1 6160 801 [email protected] Stručne službe

Galović Lidija +385 1 6160 779 [email protected] Zavod za geologiju

Galović Damir +385 1 6160 759 [email protected] Zavod za geologiju

Galović Ines +385 1 6160 724 [email protected] Zavod za geologiju

Grgasović Tonći +385 1 6160 805 [email protected] Zavod za geologiju

Grizelj Anita +385 1 6160 762 [email protected] Zavod za geologiju

Gulam Vlatko +385 1 6160 705 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Habek Božica +385 1 6160 803 bož[email protected] Stručne službe

Hajek-Tadesse Valentina +385 1 6160 723 [email protected] Zavod za geologiju

Halamić Josip +385 1 6160 749 [email protected] Zavod za geologiju

Hasan Ozren +385 1 6160 746 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Hećimović Ivan +385 1 6160 782 [email protected] Zavod za geologiju

Horvat Marija +385 1 6160 762 [email protected] Zavod za geologiju

Hukman Katica Stručne službe

Ilijanić Nikolina +385 1 6160 755 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Jakić Mara Stručne službe

Jamičić Domagoj +385 1 6160 717 [email protected] Zavod za geologiju

Jurčić Mladenka +385 1 6160 750 [email protected] Stručne službe

Jureša Stanislav +385 1 6160 756 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Jurić Anka +385 1 6160 748 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Jurišić-Mitrović Vlasta +385 1 6160 758 [email protected] Zavod za geologiju

Kastmüller Željko +385 1 6160 816 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Kladnički Miroslav +385 1 6160 719 [email protected] Zavod za geologiju

Koch Georg +385 1 6160 706 [email protected] Zavod za geologiju

Kolarić Josip +385 1 6160 714 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

ZAPOSLENICI HGI–CGS ¦ EMPLOYES OF HGI–CGS

Page 93: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

AN

NU

AL R

EPO

RT 2

009

IZVJEŠ

ĆA 2

009. ... REPO

RTS

2009

91

Korbar Tvrtko +385 1 6160 709 [email protected] Zavod za geologiju

Kovačević Erli +385 1 6160 748 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Kovačić Dragica +385 1 6160 761 [email protected] Zavod za geologiju

Kovačić Miron +385 1 6160 735 [email protected] Zavod za geologiju

Kraljević Đurđica +385 1 6160 809 [email protected] Stručne službe

Krikšić Viktorija +385 1 6160 777 Stručne službe

Kruk Boris +385 1 6160 747 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Kruk Ljiljana +385 1 6160 747 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Kuhta Mladen +385 1 6160 776 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Kupešić Svjetlana Stručne službe

Kurtanjek Nenad +385 1 6160 720 [email protected] Zavod za geologiju

Larva Ozren +385 1 6160 728 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Lukač Reberski Jasmina +385 1 6160 730 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Marinac Miljenko +385 1 6160 756 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Marković Tamara +385 1 6160 711 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Martek Alisa +385 1 6160 786 [email protected] Stručne službe

Matičec Dubravko +385 1 6160 718 [email protected] Zavod za geologiju

Mesić Saša +385 1 6160 770 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Mihelj Vedran +385 1 6160 724 [email protected] Zavod za geologiju

Miklin Željko +385 1 6160 771 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Miknić Mirjana +385 1 6160 723 [email protected] Zavod za geologiju

Miko Slobodan +385 1 6160 745 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Mlinar Željko +385 1 6160 715 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Novak Božidar +385 1 6160 742 Stručne službe

Novak Vibor +385 1 6160 707 [email protected] Zavod za geologiju

Navratil Dražen +385 1 6160 729 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Novosel Tomislav +385 1 6160 729 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Novoselec Đurđica +385 1 6160 759 [email protected] Zavod za geologiju

Oštrić Nenad +385 1 6160 716 [email protected] Zavod za geologiju

Palenik Damir +385 1 6160 721 [email protected] Zavod za geologiju

Peh Zoran +385 1 6160 753 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Pencinger Vilim +385 1 6160 802 [email protected] Zavod za mineralne sirovine

Perković Ivan +385 1 6160 754 Stručne službe

Podolszki Laszlo +385 1 6160 812 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Pollak Davor +385 1 6160 812 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Pomper Nataša +385 1 6160 713 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Prtoljan Božo +385 1 6160 738 [email protected] Zavod za geologiju

Sarkotić-Šlat Milka +385 1 6160 822 [email protected] Zavod za geologiju

Severec Jasna +385 1 6160 702 [email protected] Zavod za geologiju

Slovenec Damir +385 1 6160 722 [email protected] Zavod za geologiju

Smrečki Karolina +385 1 6160 710 [email protected] Zavod za geologiju

Sokač Ivan +385 1 6160 800 [email protected] Stručne službe

Stanić Nedeljko +385 1 6160 784 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Stroj Andrej +385 1 6160 783 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Sučić Vedrana +385 1 6160 786 [email protected] Stručne službe

Suša Ivo +385 1 6160 720 [email protected] Zavod za geologiju

Šafar Vlado +385 1 6160 742 Stručne službe

Škrtić Antun +385 1 6160 763 [email protected] Zavod za geologiju

Šorša Ajka +385 1 6160 739 [email protected] Zavod za geologiju

Šparica Marko +385 1 6160 819 [email protected] Zavod za geologiju

Šparica Miko Martina +385 1 6160 770 [email protected] Zavod za geologiju

Šušak Ante Stručne službe

Terzić Josip +385 1 6160 814 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Urumović Kosta +385 1 6160 810 [email protected] Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Vitas Suzana +385 1 6160 749 [email protected] Stručne službe

Wacha Lara +385 1 6160 724 [email protected] Zavod za geologiju

Page 94: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GO

DI[

NJE IZVJE[

]E 2

009.

92

HR

VATS

KI G

EO

LO

[KI IN

STIT

UT ... C

RO

ATIA

N G

EO

LO

GIC

AL S

UR

VEY

Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey

Sachsova 2, HR-10000 ZagrebHrvatska (Croatia)

Tel. (+385 1) 6160 749Fax. (+385 1) 6144 718

www.hgi-cgs.hr

ISBN 978-953-6907-21-2ISSN 1846-629X

Page 95: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

NAKLADNIK ¦ PUBLISHER Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey Sachsova 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

ZA NAKLADNIKA ¦ FOR THE PUBLISHER Ravnatelj (Director) Josip HALAMIĆ

UREDNIK ¦ EDITOR Josip TERZIĆ

TEHNIČKO UREÐIVANJE ¦ TECHNICAL EDITING za LASERplus d.o.o. Snježana ENGELMAN DŽAFIĆ

UREDNIČKI ODBOR ¦ EDITORIAL BOARD Mirko BELAK Željka BRKIĆ Renato BULJAN Tea FLUKSI Lidija GALOVIĆ Tonči GRGASOVIĆ Valentina HAJEK-TADESSE Josip HALAMIĆ Ivan HEĆIMOVIĆ Marija HORVAT Domagoj JAMIČIĆ Georg KOCH Tvrtko KORBAR Miron KOVAČIĆ Dubravko MATIČEC Željko MIKLIN Slobodan MIKO Zoran PEH Božo PRTOLJAN Damir SLOVENEC Marko ŠPARICA

PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK ¦ ENGLISH TRANSLATION Igor VLAHOVIĆ

LEKTURA ENGLESKOGA JEZIKA ¦ ENGLISH LANGUAGE EDITING Julie ROBSON

REALIZACIJA ¦ REALIZATION LASERplus d.o.o.

NAKLADA ¦ EDITION 800 primjeraka (copies)

NASLOVNICA ¦ COVER Donjokredni boksit (Vrlika, Dalmacija) (fotografi ja: Z. Peh) Lower Cretaceous Bauxite (Vrlika, Dalmatia) (photo: Z. Peh)

ISBN 978-953-6907-21-2ISSN 1846-629X

Page 96: Objavljen Godišnjak HGI za 2009 godinu

GODI[NJE IZVJE[]E ¦ ANNUAL REPORT

2009

Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey

Sachsova 2, HR-10000 ZagrebHrvatska (Croatia)

Tel. (+385 1) 6160 749Fax. (+385 1) 6144 718

www.hgi-cgs.hr

ISBN 978-953-6907-21-2ISSN 1846-629X