21
Ljubljana, 12.4.2017 Stran 1/21 STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 - NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 ...... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu .............................................................. 2 1.2 Standardni izbor v zoženem obsegu ............................................................... 6 2. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 ........................................................ 10 2.1 Standardni izbor v celotnem obsegu ............................................................ 10 2.2 Standardni izbor v zoženem obsegu ............................................................. 14 3. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016 ................................................................................................ 18

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Ljubljana, 12.4.2017 Stran 1/21

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 - NEGOSPODARSTVO

1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 ...... 2

1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu .............................................................. 2

1.2 Standardni izbor v zoženem obsegu ............................................................... 6

2. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 ........................................................ 10

2.1 Standardni izbor v celotnem obsegu ............................................................ 10

2.2 Standardni izbor v zoženem obsegu ............................................................. 14

3. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016 ................................................................................................ 18

Page 2: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 2/21

1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu

Zajema vsa društva, ki so podatke predložila za državno statistiko. NOVO:

- V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) so obrazci za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 spremenjeni in objavljeni v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

- Vsi AOP so v EUR s centi, razen: - AOP 188 - število zaposlenih (dve decimalni mesti) - AOP 189 - meseci poslovanja (celo število) Decimalno ločilo je vejica.

- Struktura zapisa podatkov je v prvi vrstici preglednic.

Podatki Opis Vrsta polja

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Matična številka A

Ime pravne osebe A

Naslov A

Kraj A

Poštna številka N

Občina Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Regija Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Šifra dejavnosti (SKD) - številčni del Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti)

A

Šifra iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS)

Šifrant SKIS (SKIS – Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev)

A

BILANCA STANJA Šifrant 1

AOP T001 podatek tekočega leta N

AOP P001 podatek preteklega leta N

AOP T096 podatek tekočega leta N

AOP P096 podatek preteklega leta N

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Šifrant 2

AOP T110 podatek tekočega leta N

AOP P110 podatek preteklega leta N

AOP T189 podatek tekočega leta N

AOP P189 podatek preteklega leta N DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Šifrant 3

AOP T400 podatek tekočega leta-skupaj N

AOP P400 podatek preteklega leta-skupaj N

AOP TP400 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost N

AOP PP400 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost N

AOP T410 podatek tekočega leta-skupaj N

AOP P410 podatek preteklega leta-skupaj N

AOP TP410 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost N

AOP PP410 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost N

Legenda: N Numerični podatek A Alfanumerični podatek

Page 3: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 3/21

Šifrant 1: Bilanca stanja

Oznaka AOP

Postavka

1 2

001 SREDSTVA

002 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

003 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

004 1. Neopredmetena sredstva

009 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

010 II. Opredmetena osnovna sredstva

018 III. Naložbene nepremičnine

019 IV. Dolgoročne finančne naložbe

020 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

024 2. Dolgoročna posojila

027 V. Dolgoročne poslovne terjatve

032 B. KRATKOROČNA SREDSTVA

033 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

034 II. Zaloge

040 III. Kratkoročne finančne naložbe

041 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

045 2. Kratkoročna posojila

048 IV. Kratkoročne poslovne terjatve

052 V. Denarna sredstva

053 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

054 Zunajbilančna sredstva

055 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

056 A. SKLAD

056a I. Društveni sklad

067 II. Revalorizacijske rezerve

301 III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

072 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

073 1. Rezervacije

074 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

075 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

076 I. Dolgoročne finančne obveznosti

080 II. Dolgoročne poslovne obveznosti

085 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

086 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

087 II. Kratkoročne finančne obveznosti

091 III. Kratkoročne poslovne obveznosti

095 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

096 Zunajbilančne obveznosti

Page 4: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 4/21

Šifrant 2: Izkaz poslovnega izida

Oznaka AOP

Postavka

1 2

110 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

121 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

122 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

123 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

124 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

126 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

127 G. POSLOVNI ODHODKI

128 I. Stroški blaga, materiala in storitev

129 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

130 2. Stroški porabljenega materiala

134 3. Stroški storitev

139 II. Stroški dela

140 1. Stroški plač

141 2. Stroški pokojninskih zavarovanj

142 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

143 4. Drugi stroški dela

144 III. Odpisi vrednosti

145 1. Amortizacija

146 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

147 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

148 IV. Drugi poslovni odhodki

151 H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

152 I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

153 J. FINANČNI PRIHODKI

155 I. Finančni prihodki iz deležev

160 II. Finančni prihodki iz danih posojil

163 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

166 K. FINANČNI ODHODKI

168 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

174 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

178 L. DRUGI PRIHODKI

181 M. DRUGI ODHODKI

182 N. PRESEŽEK PRIHODKOV

183 O. PRESEŽEK ODHODKOV

184 P. DAVEK OD DOHODKOV

186 R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187 S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187a Š. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

188 POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

189 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

Page 5: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 5/21

Šifrant 3: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Oznaka AOP

Postavka

1 2

400 1. Prihodki od dejavnosti

401 a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

402 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

403 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov

404 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb

405 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov

406 e) članarine in prispevki članov

407 f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev

408 g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala

409 h) ostali prihodki od dejavnosti

410 2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam

Page 6: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 6/21

1.2 Standardni izbor v zoženem obsegu Zajema le društva, ki so z izjavo dovolila, da se podatki predloženi za državno statistiko uporabijo tudi za javno objavo. Za javno objavo se uporabijo le podatki v obsegu, določenim s Slovenskim računovodskim standardom 33 (2016), izmed identifikacijskih podatkov pa le matično številko in ime društva. NOVO

- Vsi Zapst so v EUR s centi, razen Zapst 68 - število zaposlenih (dve decimalni mesti). Decimalno ločilo je vejica.

- Struktura zapisa podatkov je v prvi vrstici preglednic.

Podatka Opis Vrsta polja

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Matična številka A

Ime pravne osebe A

BILANCA STANJA Šifrant 4

Zapst T01 podatek tekočega leta N

Zapst P01 podatek preteklega leta N

Zapst T38 podatek tekočega leta N

Zapst P38 podatek preteklega leta N

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Šifrant 5

Zapst T39 podatek tekočega leta N

Zapst P39 podatek preteklega leta N

Zapst T68 podatek tekočega leta N

Zapst P68 podatek preteklega leta N

DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Šifrant 6

Zapst T69 podatek tekočega leta-skupaj N

Zapst P69 podatek preteklega leta-skupaj N

Zapst TP69 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost N

Zapst PP69 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost N

Zapst T79 podatek tekočega leta-skupaj N

Zapst P79 podatek preteklega leta-skupaj N

Zapst TP79 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost N

Zapst PP79 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost N

Legenda: N Numerični podatek A Alfanumerični podatek Šifrant 4: Bilanca stanja

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

01 SREDSTVA T001 P001

02 A. DOLGOROČNA SREDSTVA T002 P002

03 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

T003 P003

04 1. Neopredmetena sredstva T004 P004

05 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve T009 P009

06 II. Opredmetena osnovna sredstva T010 P010

07 III. Naložbene nepremičnine T018 P018

Page 7: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 7/21

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

08 IV. Dolgoročne finančne naložbe T019 P019

09 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil T020 P020

10 2. Dolgoročna posojila T024 P024

11 V. Dolgoročne poslovne terjatve T027 P027

12 B. KRATKOROČNA SREDSTVA T032 P032

13 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo T033 P033

14 II. Zaloge T034 P034

15 III. Kratkoročne finančne naložbe T040 P040

16 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil T041 P041

17 2. Kratkoročna posojila T045 P045

18 IV. Kratkoročne poslovne terjatve T048 P048

19 V. Denarna sredstva T052 P052

20 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE T053 P053

21 Zunajbilančna sredstva T054 P054

22 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV T055 P055

23 A. SKLAD T056 P056

24 I. Društveni sklad T056a P056a

25 II. Revalorizacijske rezerve T067 P067

26 III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

T301 P301

27 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

T072 P072

28 1. Rezervacije T073 P073

29 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve T074 P074

30 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI T075 P075

31 I. Dolgoročne finančne obveznosti T076 P076

32 II. Dolgoročne poslovne obveznosti T080 P080

33 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI T085 P085

34 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev T086 P086

35 II. Kratkoročne finančne obveznosti T087 P087

36 III. Kratkoročne poslovne obveznosti T091 P091

37 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE T095 P095

38 Zunajbilančne obveznosti T096 P096

Šifrant 5: Izkaz poslovnega izida

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

39 1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE T110 P110

40 2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

T121-T122 P121-P122

41 3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

T123 P123

42 4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI T124+T125 P124+P125

43 5. Stroški blaga, materiala in storitev T128 P128

44 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

T129+T130 P129+P130

Page 8: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 8/21

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

45 b) Stroški storitev T134 P134

46 6. Stroški dela T139 P139

47 a) Stroški plač T140 P140

48 b) Stroški pokojninskih zavarovanj T141 P141

49 c) Stroški drugih socialnih zavarovanj T142 P142

50 č) Drugi stroški dela T143 P143

51 7. Odpisi vrednosti T144 P144

52 a) Amortizacija T145 P145

53 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

T146 P146

54 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih T147 P147

55 8. Drugi poslovni odhodki T148 P148

56 9. Finančni prihodki iz deležev T155 P155

57 10. Finančni prihodki iz danih posojil T160 P160

58 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev T163 P163

59 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

T168 P168

60 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti T169 P169

61 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti T174 P174

62 15. DRUGI PRIHODKI T178 P178

63 16. DRUGI ODHODKI T181 P181

64 17. Davek od dohodkov T184 P184

65 18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

T186 P186

66 19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

T187 P187

67 20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

T187a P187a

68 20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

T188 P188

Šifrant 6: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Zapst Postavka

SKUPAJ OD TEGA: iz

opravljanja pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega leta

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1 2 3 4 5 (del 3) 6 (del 4)

69 1. Prihodki od dejavnosti T400 P400 Tp400 Pp400

70 a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

T401 P401 Tp401 Pp401

71 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

T402 P402 Tp402 Pp402

72 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov

T403 P403 Tp403 Pp403

73 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb T404 P404 Tp404 Pp404

74 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov

T405 P405 Tp405 Pp405

Page 9: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 9/21

Zapst Postavka

SKUPAJ OD TEGA: iz

opravljanja pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega leta

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1 2 3 4 5 (del 3) 6 (del 4)

75 e) članarine in prispevki članov T406 P406 Tp406 Pp406

76 f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev T407 P407 Tp407 Pp407

77 g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala

T408 P408 Tp408 Pp408

78 h) ostali prihodki od dejavnosti T409 P409 Tp409 Pp409

79 2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam

T410 P410 Tp410 Pp410

Page 10: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 10/21

2. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016

2.1 Standardni izbor v celotnem obsegu

Zajema vse nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, ki so podatke predložile za državno statistiko. NOVO:

- V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) so obrazci za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 spremenjeni in objavljeni v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

- Vsi AOP so v EUR s centi, razen: - AOP 188 - število zaposlenih (dve decimalni mesti) - AOP 189 - meseci poslovanja (celo število) Decimalno ločilo je vejica.

- Struktura zapisa podatkov je v prvi vrstici preglednic.

Podatki Opis Vrsta polja

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Matična številka A

Ime pravne osebe A

Naslov A

Kraj A

Poštna številka N

Občina Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Regija Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Šifra dejavnosti (SKD) - številčni del

Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti)

A

Šifra iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS)

Šifrant SKIS (SKIS – Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev)

A

Velikost po ZGD-1

1 – mikro 2 – majhna 3 – srednja 4 – velika

N

BILANCA STANJA Šifrant 7

AOP T001 podatek tekočega leta N

AOP P001 podatek preteklega leta N

AOP T096 podatek tekočega leta N

AOP P096 podatek preteklega leta N

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Šifrant 8

AOP T110 podatek tekočega leta N

AOP P110 podatek preteklega leta N

AOP T189 podatek tekočega leta N

AOP P189 podatek preteklega leta N DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Šifrant 9

AOP T501 podatek tekočega leta N

AOP P501 podatek preteklega leta N

AOP T509 podatek tekočega leta N

AOP P509 podatek preteklega leta N

Page 11: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 11/21

Legenda: N Numerični podatek A Alfanumerični podatek Šifrant 7: Bilanca stanja

Oznaka AOP

Postavka

1 2

001 SREDSTVA

002 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

003 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

004 1. Neopredmetena sredstva

009 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

010 II. Opredmetena osnovna sredstva

011 1. Zemljišča

012 2. Zgradbe

013 3. Proizvajalne naprave in stroji

014 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva

015 5. Biološka sredstva

016 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

017 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

018 III. Naložbene nepremičnine

019 IV. Dolgoročne finančne naložbe

020 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

024 2. Dolgoročna posojila

027 V. Dolgoročne poslovne terjatve

031 VI. Odložene terjatve za davek

032 B. KRATKOROČNA SREDSTVA

033 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

034 II. Zaloge

035 1. Material

036 2. Nedokončana proizvodnja

037 3. Proizvodi

038 4. Trgovsko blago

039 5. Predujmi za zaloge

040 III. Kratkoročne finančne naložbe

041 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

045 2. Kratkoročna posojila

048 IV. Kratkoročne poslovne terjatve

052 V. Denarna sredstva

053 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

054 Zunajbilančna sredstva

055 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

056 A. LASTNI VIRI

056a I. Ustanovitveni vložek

301 II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

068 III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

069 IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

Page 12: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 12/21

Oznaka AOP

Postavka

1 2

070 V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

071 VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

072 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

073 1. Rezervacije

074 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

075 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

076 I. Dolgoročne finančne obveznosti

080 II. Dolgoročne poslovne obveznosti

084 III. Odložene obveznosti za davek

085 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

086 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

087 II. Kratkoročne finančne obveznosti

091 III. Kratkoročne poslovne obveznosti

095 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

096 Zunajbilančne obveznosti

Šifrant 8: Izkaz poslovnega izida

Oznaka AOP

Postavka

1 2

110 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

121 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

122 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

123 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

124 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

126 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

127 G. POSLOVNI ODHODKI

128 I. Stroški blaga, materiala in storitev

129 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

130 2. Stroški porabljenega materiala

134 3. Stroški storitev

139 II. Stroški dela

140 1. Stroški plač

141 2. Stroški pokojninskih zavarovanj

142 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

143 4. Drugi stroški dela

144 III. Odpisi vrednosti

145 1. Amortizacija

146 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

147 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

148 IV. Drugi poslovni odhodki

149 1. Rezervacije

Page 13: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – celoten obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 13/21

Oznaka AOP

Postavka

1 2

150 2. Drugi stroški

151 H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

152 I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

153 J. FINANČNI PRIHODKI

155 I. Finančni prihodki iz deležev

160 II. Finančni prihodki iz danih posojil

163 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

166 K. FINANČNI ODHODKI

168 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

174 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

178 L. DRUGI PRIHODKI

181 M. DRUGI ODHODKI

182 N. PRESEŽEK PRIHODKOV

183 O. PRESEŽEK ODHODKOV

184 P. DAVEK OD DOHODKOV

185 R. ODLOŽENI DAVKI

186 S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187 Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

188 POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

189 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

Šifrant 9: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Oznaka za AOP

Postavka

1 2

501 A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

502 1. Prihodki iz sredstev javnih financ

503 2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb

504 3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

505 4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

506 B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI

507 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

508 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

509 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

Page 14: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 14/21

2.2 Standardni izbor v zoženem obsegu Zajema le nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, ki so z izjavo dovolile, da se podatki predloženi za državno statistiko uporabijo tudi za zagotovitev javnosti podatkov (v primeru političnih strank za javno objavo). Za zagotovitev javnosti podatkov (javno objavo) se uporabijo le podatki v obsegu, določenim s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016), izmed identifikacijskih podatkov pa le matično številko, ime in velikost nepridobitne organizacije. NOVO: - Vsi Zapst so v EUR s centi, razen Zapst 75 - število zaposlenih (dve decimalni mesti). Decimalno ločilo je

vejica. - Struktura zapisa podatkov je v prvi vrstici preglednic.

Podatki Opis Vrsta polja

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Matična številka A

Ime pravne osebe A

Velikost po ZGD-1

1 – mikro 2 – majhna 3 – srednja 4 – velika

N

BILANCA STANJA Šifrant 10

Zapst T01 podatek tekočega leta N

Zapst P01 podatek preteklega leta N

Zapst T45 podatek tekočega leta N

Zapst P45 podatek preteklega leta N

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Šifrant 11

Zapst T46 podatek tekočega leta N

Zapst P46 podatek preteklega leta N

Zapst T75 podatek tekočega leta N

Zapst P75 podatek preteklega leta N DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Šifrant 12

Zapst T76 podatek tekočega leta N

Zapst P76 podatek preteklega leta N

Zapst T84 podatek tekočega leta N

Zapst P84 podatek preteklega leta N

Legenda: N Numerični podatek A Alfanumerični podatek Šifrant 10: Bilanca stanja

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

01 SREDSTVA T001 P001

02 A. DOLGOROČNA SREDSTVA T002 P002

03 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

T003 P003

04 1. Neopredmetena sredstva T004 P004

05 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve T009 P009

06 II. Opredmetena osnovna sredstva T010 P010

Page 15: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 15/21

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

07 III. Naložbene nepremičnine T018 P018

08 IV. Dolgoročne finančne naložbe T019 P019

09 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil T020 P020

10 2. Dolgoročna posojila T024 P024

11 V. Dolgoročne poslovne terjatve T027 P027

12 VI. Odložene terjatve za davek T031 P031

13 B. KRATKOROČNA SREDSTVA T032 P032

14 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo T033 P033

15 II. Zaloge T034 P034

16 III. Kratkoročne finančne naložbe T040 P040

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil T041 P041

18 2. Kratkoročna posojila T045 P045

19 IV. Kratkoročne poslovne terjatve T048 P048

20 V. Denarna sredstva T052 P052

21 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE T053 P053

22 Zunajbilančna sredstva T054 P054

23 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV T055 P055

24 A. LASTNI VIRI T056 P056

25 I. Ustanovitveni vložek T056a P056a

26 II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

T301 P301

27 III. Preneseni čisti poslovni izid T068-T069 P068-P069

28 1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov T068 P068

29 2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov T069 P069

30 IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta T070-T071 P070-P071

31 1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta T070 P070

32 2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta T071 P071

33 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

T072 P072

34 1. Rezervacije T073 P073

35 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve T074 P074

36 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI T075 P075

37 I. Dolgoročne finančne obveznosti T076 P076

38 II. Dolgoročne poslovne obveznosti T080 P080

39 III. Odložene obveznosti za davek T084 P084

40 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI T085 P085

41 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev T086 P086

42 II. Kratkoročne finančne obveznosti T087 P087

43 III. Kratkoročne poslovne obveznosti T091 P091

44 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE T095 P095

45 Zunajbilančne obveznosti T096 P096

Page 16: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 16/21

Šifrant 11: Izkaz poslovnega izida

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

46 1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE T110 P110

47 2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

T121-T122 P121-P122

48 3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

T123 P123

49 4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI T124+T125 P124+P125

50 5. Stroški blaga, materiala in storitev T128 P128

51 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

T129+T130 P129+P130

52 b) Stroški storitev T134 P134

53 6. Stroški dela T139 P139

54 a) Stroški plač T140 P140

55 b) Stroški pokojninskih zavarovanj T141 P141

56 c) Stroški drugih socialnih zavarovanj T142 P142

57 č) Drugi stroški dela T143 P143

58 7. Odpisi vrednosti T144 P144

59 a) Amortizacija T145 P145

60 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

T146 P146

61 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih T147 P147

62 8. Drugi poslovni odhodki T148 P148

63 9. Finančni prihodki iz deležev T155 P155

64 10. Finančni prihodki iz danih posojil T160 P160

65 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev T163 P163

66 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

T168 P168

67 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti T169 P169

68 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti T174 P174

69 15. DRUGI PRIHODKI T178 P178

70 16. DRUGI ODHODKI T181 P181

71 17. DAVEK OD DOHODKOV T184 P184

72 18. ODLOŽENI DAVKI T185 P185

73 19. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

T186-T187 P186-P187

74 20. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

T186-T187 P186-P187

75 21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

T188 P188

Šifrant 12: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

76 A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

T501 P501

77 1. Prihodki iz sredstev javnih financ T502 P502

Page 17: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava za leto 2016 – zožen obseg

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 17/21

Zapst Postavka

Oznake AOP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4

78 2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb

T503 P503

79 3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

T504 P504

80 4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

T505 P505

81 B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI

T506 P506

82 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti T507 P507

83 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

T508 P508

84 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

T509 P509

Page 18: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 18/21

3. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil je spremenjena le pri drugih uporabnikih enotnega kontnega načrta v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (dodani dve AOP postavki v IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV). Standardna struktura se uporablja za standardni izbor v celotnem obsegu in standardni izbor v zoženem obsegu. 1 Standardni izbor v celotnem obsegu zajema podatke vseh pravnih oseb. 2 Standardni izbor v zoženem obsegu zajema podatke vseh pravnih oseb in vse AOP podatke,

izmed identifikacijskih podatkov pa le šifro proračunskega uporabnika, matično številko, ime pravne osebe, šifro ustanovitelja in šifro podskupine proračunskega uporabnika.

Podatki Opis Vrsta polja

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Šifra proračunskega uporabnika A

Matična številka A

Vrsta uporabnika A

Ime pravne osebe A

Naslov A

Kraj A

Poštna številka N

Občina Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Regija Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS)

N

Šifra ustanovitelja Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (UJP)

N

Šifra podskupine proračunskega uporabnika

Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (UJP)

N

Šifra dejavnosti (SKD) - številčni del Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti)

A

Šifra iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS)

Šifrant SKIS (SKIS – Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev)

A

BILANCA STANJA

AOP T001 podatek tekočega leta N

AOP P001 podatek tekočega leta N

AOP T061 podatek tekočega leta N

AOP P061 podatek tekočega leta N

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

AOP T7001 AOP 700, stolpec 3 N

AOP P70010 AOP 700, stolpec 12 N

AOP T7231 AOP 723, stolpec 3 N

AOP P72310 AOP 723, stolpec 12 N

Page 19: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 19/21

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

AOP T8001 AOP 800, stolpec 3 N

AOP P80010 AOP 800, stolpec 12 N

AOP T8361 AOP 836, stolpec 3 N

AOP P83610 AOP 836, stolpec 12 N

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

AOP T101 podatek tekočega leta N

AOP P101 podatek tekočega leta N

AOP T208 podatek tekočega leta N

AOP P208 podatek tekočega leta N

AOP T933 podatek tekočega leta N

AOP P933 podatek tekočega leta N

AOP T934 podatek tekočega leta N

AOP P934 podatek tekočega leta N

AOP T209 podatek tekočega leta N

AOP P209 podatek tekočega leta N

AOP T253 podatek tekočega leta N

AOP P253 podatek tekočega leta N

AOP T931 podatek tekočega leta N

AOP P931 podatek tekočega leta N

AOP T254 podatek tekočega leta N

AOP P254 podatek tekočega leta N

AOP T259 podatek tekočega leta N

AOP P259 podatek tekočega leta N

AOP T932 podatek tekočega leta N

AOP P932 podatek tekočega leta N

AOP T260 podatek tekočega leta N

AOP P260 podatek tekočega leta N

AOP T299 podatek tekočega leta N

AOP P299 podatek tekočega leta N

AOP T900 podatek tekočega leta N

AOP P900 podatek tekočega leta N

AOP T930 podatek tekočega leta N

AOP P930 podatek tekočega leta N

Page 20: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 20/21

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

AOP T301 podatek tekočega leta N

AOP P301 podatek tekočega leta N

AOP T349 podatek tekočega leta N

AOP P349 podatek tekočega leta N

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

AOP T351 podatek tekočega leta N

AOP P351 podatek tekočega leta N

AOP T380 podatek tekočega leta N

AOP P380 podatek tekočega leta N

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

AOP T600 podatek tekočega leta N

AOP P600 podatek tekočega leta N

AOP T630 podatek tekočega leta N

AOP P630 podatek tekočega leta N

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

AOP T860 podatek tekočega leta N

AOP P860 podatek tekočega leta N

AOP T895 podatek tekočega leta N

AOP P895 podatek tekočega leta N

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

AOP T401 podatek tekočega leta N

AOP P401 podatek tekočega leta N

AOP T486 podatek tekočega leta N

AOP P486 podatek tekočega leta N

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

AOP T500 podatek tekočega leta N

AOP P500 podatek tekočega leta N

AOP T525 podatek tekočega leta N

AOP P525 podatek tekočega leta N

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

AOP T550 podatek tekočega leta N

AOP P550 podatek tekočega leta N

AOP T573 podatek tekočega leta N

AOP P573 podatek tekočega leta N

Page 21: STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH …

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2016

Ljubljana, 12. 4. 2017 Stran 21/21

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

AOP T660 za izvajanje javne službe N

AOP P660 od prodaje blaga in storitev na trgu N

AOP T693 za izvajanje javne službe N

AOP P693 od prodaje blaga in storitev na trgu N

Opomba:

Vsi AOP so v EUR brez centov, razen: - AOP 894 in 929 je 15 mest, celo število - AOP 895 in 930 je v mesecih

Legenda: N Numerični podatek A Alfanumerični podatek