Sust ag standard 2009 vn 100114

  • View
    1.766

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Tiu chun Nng nghip Bn vng Mng li Nng Nghip Bn VngThng 4 2009 Sustainable Agriculture Network Sustainable Agriculture Network (SAN):Conservacin y Desarrollo (C&D), Ecuador Fundacin Interamericana de Investigacin Tropical (FIIT),Guatemala Fundacin Natura, Colombia ICADE, Honduras IMAFLORA, Brazil Pronatura Chiapas, Mexico Rainforest Alliance SalvaNatura, El Salvador

2. Tiu chun Nng nghip Bn vngMng li Nng nghip Bn vng Ti liu ny min ph dng bn sao in t cung cp bi thnh vin ca Mng liNng nghip Bn vng hoc trn ti trang web ca Rainforest Alliance www.rainforest-alliance.org Nu nh khng vo c trang ti liu in t ny, bn c th lin h chng ti ti a ch sauy nhn cc bn cng vi gi thanh ton chi ph hp l: Sustainable Agriculture Network SecretariatRainforest Alliance P.O. Box 110291000 San JosCosta RicaXin vui lng gi kin ngh v ngh lin quan n Tiu chun Nng nghip Bn vng v ni dung ca Chnh sch: agstandards@ra.orgHoc qua email chnh thc: Sustainable Agriculture Network SecretariatRainforest Alliance P.O. Box 110291000 San JosCosta Rica 3. Tiu chun Nng nghip Bn vngMng li Nng nghip Bn vng NI DUNGPHN GII THIU4 MNG LI NNG NGHIP BN VNG V RAINFOREST ALLIANCE 4 NHIM V CA MNG LI NNG NGHIP BN VNG 4 S HNH THNH BN THNG T. 2009 TIU CHUN NNG NGHIP BN VNG CA SAN5 MC TIU6 CU TRC CA TIU CHUN 6 PHM VI6 H THNG TNH IM CA SAN 7 TNH NG DNG CA TIU CH7 VAI TR DIN GII HNG DN( CC CH S) 8 NGUN T LIU9 THUT NG V NH NGHA 10 TIU CHUN NNG NGHIP BN VNG 14 1.H THNG QUN L X HI V MI TRNG 14 2.BO TN H SINH THI16 3.BO V NG VT HOANG D18 4.BO TN NGUN NC19 5.I X CNG BNG V IU KIN LM VIC TT CHO NGI LAO NG 21 6.SC KHE NGH NGHIP V S AN TON27 7.QUAN H CNG NG 33 8.QUN L MA V TNG HP 34 9.QUN L T V CNG TC BO TN 36 10. QUN L NGUN NC TNG HP 37 PH LC 1 KHONG CCH GIA KHU VC SN XUT V H SINH THI TRN MT T, H SINH THI DI NC V KHU VC DNH CHO HOT NG CON NGI 38 BNG KHONG CCH39 PH LC 2 THIT B C BN BO V C NHN S DNG DNH CHO TIP XC V S DNG U VO CHT HU C V KHNG HU C NNG NGHIP 40 PH LC3 T CHC Y T TH GII PHN LOI THNH PHN HOT T IA, IB & II 41 MC NGUY HIM CC K CAO (LOI IA) THNH PHN HOT TNH K THUT CA THUC TR SU 41 MC NGUY HIM CAO (LOI IB) THNH PHN HOT TNH K THUT CA THUC TR SU41 MC NGUY HIM VA (LOI II) THNH PHN HOT TNH K THUT CA THUC TR SU42 4. Tiu chun Nng nghip Bn vngMng li Nng nghip Bn vngPhn gii thiu Mng li Nng nghip Bn vng v Rainforest Alliance (T chc Ma rng) Mng li Nng nghip Bn vng (SAN) l mt lin minh cc t chc bo tn phi li nhun c lp thc y tnh bn vng v x hi v mi trng ca cc hot ng nng nghip bng cch xy dng cc tiu chun. C quan cp chng nhn s chng nhn cho cc nng tri lm theo ng vi cc tiu chun SAN. Mi n v thanh tra - c y quyn bi c quan cp chng nhn - cung cp dch v kim ton cho cc ch nng tri v cc t chc nng nghip ca cc quc gia. Cc thnh vin SAN cng cung cp kin thc v kinh nghim lm vic theo hng pht trin Tiu chun Nng nghip Bn vng. Rainforest Alliance hin nay iu hnh B phn Th k phc v cho Mng li Nng nghip Bn vng, v iu phi pht trin v nh gi xem xt cc tiu chun v chnh sch lin quan cho SAN. Rainforest Alliance cng qun l tn thng hiu ng k Rainforest Alliance CertifiedNhng nng tri p ng cc tiu ch SAN s c cp chng ch c ng du ph duyt ca Rainforest Alliance Certified. K t nm 1992, hu ht 800 chng ch c cp cho 31.000 nng tri - bao gm cc nng tri hp tc x nh gia nh, cng nh cc n in - trong 24 quc gia (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cte d'Ivoire, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Philippines, Tanzania and Vietnam) t c cc Tiu chun SAN trong gn 600.000 ha cho 22 ma v : coffee, cocoa, banana, tea, pineapple, flowers and foliage and citrus. Cc v thu hoch khc bao gm Aa, Avocado, Aloe Vera, Chestnut, Cupuau, Grapes, Guava, Heart of Palm, Kiwi, Macadamia, Mango, Onion, Passion Fruit, Plantain, Rubber and Vanilla.Cc i din SAN v nhng quc gia ang hot ng l: Conservacin y Desarrollo (C&D), Ecuador; Fundacin Interamericana de Investigacin Tropical (FIIT); Guatemala; Fundacin Natura, Colombia; ICADE, Honduras; IMAFLORA, Brazil; Pronatura Chiapas, Mexico; SalvaNatura, El Salvador and Rainforest Alliance. Trong thi gian hin nay Rainforest Alliance ang iu hnh thnh vin ca SAN Chu Phi v Chu .Nhim v ca Mng li Nng nghip Bn vng Mng li Nng nghip Bn vng (SAN) thc y tnh hiu qu nng nghip, bo tn sinh thi v pht trin bn vng cng ng bng cch xy dng cc tiu chun mi trng v x hi. SAN tng cng thc y pht trin theo hng thc hnh qun l tt trong sut chui gi tr nng nghip bng cch khuyn khch cc ch nng tri thc hin theo ng cc tiu chun SAN, v bng cch khuyn khch cc doanh nghip v ngi tiu dng h tr tnh bn vng.SAN theo ui nhim v bng cch: Lng ghp nn sn xut cy trng v vt nui bn vng vo chin lc ca a phng v vng u tin theo hng bo tn a dng sinh hc, x hi c bo v v mi trng trong lnh. Nng cao nhn thc ca cc ch nng tri, doanh nghip v lnh o doanh nghip v mi quan h ph thuc ln nhau gia h sinh thi lnh mnh, nn nng nghip bn vng v trch nhim x hi. Gii thiu cho cc lnh o doanh nghip v ngi tiu dng hiu bit v tm quan trng khi la chn cc sn phm do nng tri sn xut trong mi trng bn vng v trch nhim x hi. Khuyn khch i thoi gia cc t chc mi trng, x hi v tp on kinh t. Pha Bcv pha Nam, v li ch mang li ca nn nng nghip bn vng. SAN -Tiu chun Nng nghip Bn vng thng 4 20094 5. Tiu chun Nng nghip Bn vng Mng li Nng nghip Bn vngS Hnh thnh Tiu chun Nng nghip Bn vng ca SAN, bn thng 4. 2009Cc nguyn tc nng nghip bn vng v tiu chun h tr c xy dng ln u tin bi mt qu trnh tham gia ca cc bn lin quan ch cht Chu M La tinh t nm 1991 n 1993. Vo nm 1994, cc n in chui u tin c cp chng nhn da trn tiu chun ny. K t , tiu chun c th nghim ti nhng nng tri quy m khc nhau nhiu quc gia thng qua hng lot cc cuc kim ton v hot ng khc lin quan n cp chng nhn. u nm 2003, Rainforest Alliance vi t cch l Ban Th k ca Mng li Nng nghip Bn vng, xy dng bn chnh sa chi tit ca tiu chun ca bn 2002 thnh b tiu chun cp nht hn ph hp vi nhim v ca Mng li Nng nghip Bn vng. T thng 11. 2003 n thng 11.2004, Rainforest Alliance kho st ly kin cng khai, cc t chc v c nhn t nhng quc gia khc nhau c ngh a ra cc khuyn ngh i vi b tiu chun chnh sa. Kt qu cui cng ca tin trnh ny l mt hi ngh ca Mng li Nng nghip Bn vng t chc vo thng 11. 2004, trong cc quyt nh k thut cui cng c thc hin.Vo nm 2005, Mng li Nng nghip Bn vng ph duyt tiu chun vi cu trc gm mi nguyn tc nh hin nay. Mi nguyn tc l: 1. H thng Qun l X hi v Mi trng2. Bo tn H sinh thi3. Bo v ng vt hoang d4. Bo tn Ngun nc5. i x Cng bng v cc iu kin Lm vic Tt cho Cng nhn6. Sc khe Ngh nghip v An ton lao ng7. Quan h Cng ng8. Qun l Ma v Tng hp9. Qun l t v Cng tc Bo tn10. Qun l Rc thi Tng hpHin nay, Ban Th k Mng li Nng nghip Bn vng cn c theo tiu chun thit lp cc hot ng cho Mng li Nng nghip Bn vng (SAN) v c h tr bi Chng trnh Nng nghip Bn vng ca Rainforest Alliance. Vic pht trin Tiu chun SAN v xy dng chnh sch hoc nh gi cc quy trnh c lm theo B Quy tc Thc tin tt ca T chc ISEAL trong vic thit lp cc tiu chun v X hi v Mi trng (www.isealalliance.org).So vi bn thng 2. 2008 ca Tiu chun Nng nghip Bn vng, bn thng 4. 2009 hin nay cha ng nhng thay i ni dung sau y: Chnh sa cch din t mt s tiu ch c th hiu tt hn v ni dung cc tiu ch ny v do vy s thc hin ph hp hn cp nng tri. Cc tiu ch ny l 1.1, 1.10, 2.1, 2.8, 5.14, 5.15, 6.6, 6.20, 7.5, 8.4 v 8.7, cng nh bng Khong cch (Ph lc 1) C th ng dng c - cc nguyn tc. Chnh sa cc ngun lc - b phn. Ci thin cc iu khon v nh ngha - b phn. Thut ng cp nht lin quan n cu trc mi ca t chc cp chng nhn v n v thanh tra.Khng c s thay i ng k v ni dung k thut ca cc tiu ch bt but.SAN -Tiu chun Nng nghip Bn vng thng 4 20095 6. Tiu chun Nng nghip Bn vng Mng li Nng nghip Bn vngMc tiuMc tiu ca tiu chun l lm gim nh cc ri ro i vi mi trng v x hi do cc hot ng nng nghip gy ra thng qua tin trnh khuyn khch ci thin lin tc, cng nh o lng kt qu thc hin ca mi nng tri v cng tc x hi, bo v mi trng v thc tin qun l tt. Tnh tun th c nh gi qua cng tc kim ton do c quan thanh tra c y quyn v/ hoc n v cp chng nhn thc hin m s o lng mc tun th ca nng tri i vi thc tin x hi v mi trng c ch r trong cc tiu ch ca b tiu chun.Cu trc ca Tiu chun Tiu chun bao gm mi (10) nguyn tc. Mi nguyn tc gm c nhiu loi tiu ch khc nhau. Tiu chun Nng nghip Bn vng thng 4. 2009 bao gm 94 tiu ch. Mi tiu ch m t nhng thc tin tt v cng tc qun l x hi v mi trng, v c nh gi trong sut qu trnh thanh tra.Phm viTiu chun ny bao gm cng tc qun l mi trng, x hi, lao ng v qun l nng nghip dnh cho cc nng tri sn xut ma v thuc Chnh sch Cp chng nhn Nng tri ca SAN ti Ph lc 2, bn thng 4. 2009. Ton b cc nng tri v tp on sn xut ma v thuc trong Chnh sch cp chng nhn ca SAN s c kim ton da trn c s cc ni dung ca Tiu chun Nng nghip Bn vng ca SAN.Ch c cy du c, cy ma ng, u nnh, u phng v cy hng dng s kim ton da trn Ph lc SAN - Cc tiu ch b sung SAN dnh cho cy du c, cy ma ng, u nnh, u phng v cy hng dng cng thm vo Tiu chun Nng nghip Bn vng.Tiu chun SAN thc y s thay i trn nng tri nhng quy m khc nhau v bao gm cc kha cnh lin quan n lnh vc nng nghip, x hi, lut php, lao ng v mi trng, thm vo l cc lnh vc quan h cng ng, sc khe ngh nghip v an ton. Qua vic thc hin nhng ni dng ca Tiu chun SAN, cc nng tri s khi ng mt tin trnh ci thin lin tc, c nh gi hng nm bi cc nhn vin kim ton do SAN y quyn.Cc nhn vin kim ton nh gi tnh tun th theo Tiu chun qua quan st thc t v c s h tng hin c, phng vn cc cng nhn nng tri v i din ca h, i ng qun l hoc qun tr, nhng ngi lng ging, cc i din a phng v thnh vin cng ng, cng nh xem xt nh gi ti liu chng t.Nng tri khng thc hin cc tiu ch theo yu cu ca Tiu chun, hoc c nhng thnh t b thiu st t h thng qun l x hi v mi trng m yu cu phi thc hin trong thc tin, s dn n kt qu t chi ca i ng kim ton (khng - ph hp). Trong sut thi gian kim ton, cc nhn vin kim ton c y quyn s tp trung vo bng chng c s vt cht lin quan n vic ci thin v thc tin tt trong nng tri cn phi gim theo yu cu ca Tiu chun. Kt qu kim ton c th ch ra s cn thit v th tc ti liu, chnh sch, chng trnh nhm hng dn v h tr thc hin cc thc tin tt. SAN -Tiu chun Nng nghip Bn vng thng 4 2009 6 7. Tiu chun Nng nghip Bn vng Mng li Nng nghip Bn vngH thng tnh im ca SANNhn vin kim ton p dng h thng tnh im sau y