of 18/18

Taklimat Audit Pematuhan

  • View
    316

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Keperluan Audit Pematuhan

Text of Taklimat Audit Pematuhan

OUTLINE PEMBENTANGAN Pengenalan Tujuan Audit Pematuhan Rasional Audit Pematuhan Keperluan Audit Pematuhan Proses Audit Pematuhan Impak Keputusan Tempoh Masa Projek Audit Pematuhan Borang Audit Pematuhan untuk Mengekalkan Status Akreditasi Penuh Seksyen A: Maklumat Umum PPT dan Program Seksyen B: Maklumat Pematuhan Syarat-syarat Khusus Seksyen C: Maklumat Pematuhan MQF Seksyen C1: Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes, LO) Seksyen D: Maklumat Pematuhan Standard Program (Jika Berkaitan) Seksyen E: Semakan Aspek Jaminan Kualiti COPPA Fi Audit Pematuhan

PENGENALANSemua program yang telah mendapat Akreditasi Penuh perlu melalui audit pematuhan untuk mengekalkan status akreditasi penuh tersebut.

Program yang mendapat Akreditasi Penuh sehingga 31 Disember 2011

TUJUAN AUDIT PEMATUHANMemastikan PPT mematuhi dasar dan keperluan jaminan kualiti untuk mengekalkan status Akreditasi Penuh dengan memenuhi keperluan berikut:

Malaysian Qualifications Framework

Standard Program

Code of Practice for Programme Accreditation

Syarat-Syarat Khusus Akreditasi Penuh

RASIONAL AUDIT PEMATUHANMemenuhi Keperluan MQF? Quality enhanceme nt? Implementa si OBE?

CQI?

Audit verifikasi?

KEPERLUAN AUDIT PEMATUHANAkta MQA 2007 Seksyen 37(2) Semua pemberi pendidikan tinggi yang menjalankan program diakredit atau yang menganugerahkan kelayakan diakredit hendaklah mematuhi kerangka.

Akta MQA 2007 Seksyen 49(1)

Perakuan akreditasi yang dikeluarkan kepada sesuatu pemberi pendidikan tinggi boleh dibatalkan pemberi pendidikan tinggi itu telah gagal untuk mematuhi Kerangka atau mana-mana bahagiannya; atau pemberi pendidikan tinggi itu telah melanggar mana-mana syarat yang dilampirkan pada perakuan akreditasi.

Pekeliling MQA Bil. 1/2010

Semua program yang ditawarkan perlu mematuhi keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia mulai 1 Januari 2011.

Syarat Umum Akreditasi Penuh

Program yang diakreditasi penuh hendaklah dikenakan proses penilaian pematuhan sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun.

PROSES AUDIT PEMATUHANPPT isi borang MQA terima & semak maklumat MQA lantik auditor

PPT beri maklum balas terhadap laporan

Laporan penilaian auditor

Lawatan verifikasi

Keputusan

Makluman keputusan kepada PPT

Nota: Tarikh tutup penghantaran maklumat adalah pada 12 Julai 2012.

IMPAK KEPUTUSAN

Mengekalkan status akreditasi penuh

Tarik balik status akreditasi penuh

Mengekalkan status akreditasi penuh dengan syarat

TEMPOH MASA PROJEK AUDIT PEMATUHAN Projek audit pematuhan siri I adalah dalam tempoh dua tahun. Jangkaan audit pematuhan siri I akan selesai pada Disember 2013. Pemilihan PPT adalah berdasarkan block by block yang akan ditentukan oleh MQA. Audit pematuhan dilaksanakan secara institusi bersekali dengan program.

BORANG AUDIT PEMATUHAN UNTUK MENGEKALKAN STATUS AKREDITASI PENUHMengandungi beberapa seksyen iaitu: i. Seksyen A: Maklumat Umum PPT dan Program ii. Seksyen B: Maklumat Pematuhan Syarat-syarat Khusus Bagi Setiap Program yang Diakreditasi Penuh (Jika Bersyarat) iii. Seksyen C: Maklumat Pematuhan MQF iv. Seksyen C1: Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes, LO) v. Seksyen D: Maklumat Pematuhan Standard Program (Jika Berkaitan) vi. Seksyen E: Semakan Aspek Jaminan Kualiti COPPANota: Borang terkini dengan sedikit penambahbaikan hasil daripada maklum balas PPT disertakan di dalam folder peserta.

A. MAKLUMAT UMUM PPT DAN PROGRAM Nama PPT Alamat premis PPT dan ibu pejabat Tarikh dan nombor rujukan kelulusan penubuhan PPT Maklumat tentang program yang ditawarkan Program yang mendapat Akreditasi Penuh Program yang telah mendapat Akreditasi Sementara yang belum mendapat status Akreditasi Penuh Pegawai rujukan PPT untuk dihubungi

B. MAKLUMAT PEMATUHAN SYARAT-SYARAT KHUSUS Senarai program yang diakreditasi penuh yang dikenakan syarat khusus dan pematuhan terhadap syarat: Senarai program dan syarat Bukti tindakan sekiranya patuh atau alasan sekiranya tidak patuh

C. MAKLUMAT PEMATUHAN MQF Pematuhan terhadap keperluan MQF dari segi learning outcomes (LO), kredit minimum bergraduat dan student learning time (SLT): Masalah dan isu yang dihadapi oleh PPT Alasan ketidakpatuhan

C1: HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES, LO) LO sebagai asas utama dalam pembangunan program pengajian? Ya/Tidak (alasan) Pemahaman pelajar dan staf akademik terhadap LO? Ya/Tidak (langkah penambahbaikan) Proses pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada LO? Ya/Tidak (nyatakan masalah) Agihan SLT membantu pencapaian LO? Sistem penilaian? Tindakan penambahbaikan? Sistem pemantauan/semakan kebolehpasaran?

D. MAKLUMAT PEMATUHAN STANDARD PROGRAM (JIKA BERKAITAN) Implementasi mengikut tarikh kuat kuasa. Apakah masalah yang dihadapi?

E. SEMAKAN ASPEK JAMINAN KUALITI COPPA Masalah penyediaan MQA-01 dan MQA-02. Cadangan penambahbaikan MQA-01 dan MQA-02. Langkah yang diambil untuk memastikan program lama memenuhi keperluan COPPA dan MQF

FI AUDIT PEMATUHANPERINGKAT Level 3 Level 4 dan 5 Level 6 (Ijazah Sarjana Muda) Level 6 (Graduate Certificate & Graduate Diploma) JUMLAH FI (per program) RM 1 500.00 RM 2 000.00 RM 5 000.00 RM 2 500.00

Level 7 (Ijazah Sarjana)Level 7 (Post Graduate Certificate & Post Graduate Diploma) Level 8

RM 5 000.00RM 2 500.00

RM 5 000.00

Nota: Audit dilaksanakan secara institusi dan berkelompok. Sebarang pengurangan fi boleh dipertimbangkan.

TERIMA KASIH