TAKTIKA VATERPOLA

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  1/64

  TAKTIKA VATERPOLA SVA PRAVA PRIDRANA

  DOC. DR. SC. MLADEN HRASTE

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  2/64

  TAKTIKA - POJAM Taktikaigre u vaterpoluje jedan od najvanijih

  segenata! jer o njoj u veli"oj jeri ovisi"ona#an re$ultat uta"i%e. Ta"ti"a iapresudnu vanost te" u"oli"o je igra# tehni#"ipod"ovan i "ondi%iono do&ro pripreljen.

  'otre&no je pojasniti dva poja! strategiju i

  ta"ti"u igre. Strategija i ta"ti"a "ao op(i pojovipredstavljaju plan igre.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  3/64

  TAKTIKA - POJAM Strategijaje planiranje raspoloivih na#ina igre.

  Odgovara na pitanje) *to se ora igrati+ Ta"ti"aje planiranje na "oji na#in upotrije&iti

  raspoloive na#ine igre. Odgovara na pitanje),a"o se ora igrati+ -ndividualna ta"ti"a predstavlja plan igre

  pojedin%a. rupna ta"ti"a predstavlja plan igre dva i vi/e

  igra#a! ali ne i svih igra#a. ,ole"tivna ta"ti"a predstavlja plan igre svih igra#a.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  4/64

  Opis uloga i poslova uvaterpolu

  Vaterpolo se igra sa est igraa u polju ivratarom. Pet pozicija ili uloga u igri definirane

  su kao krilo, vanjski, centar, bek i vratar. Svaka

  od pozicija (uloga) ima osnovne zadatke kojeigrai na tim pozicijama izvravaju tijekom

  utakmice. gra u igri dominantno izvrava

  osnovni zadatak koji mu je namijenjen, no

  tijekom igre dolazi u situacije koje nisu tipineza osnovni zadatak koji mu je namijenjen. te

  zadatke igra mora znati izvriti efikasno kako

  bi mu uinak u igri bio optimalan.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  5/64

  'O0-C-1S,A SHEMA NA'ADA 23ATER'OL2

  4

  5

  67 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  6/64

  ANALIZA FAZE TIJEKAIGRE

  Sa stajali/ta stru"turne anali$e igre! postoje tripodru#ja igre) o&rana! napad i tran$i%ija.Me:uti! a"o vaterpols"u igru proatrao "aoigru &e$ prestan"a! postoje #etiri sadrajne ;a$e

  tije"a igre) ;a$a postavljene o&rane! ;a$a tran$i%ije i$ o&rane u napad! ;a$a postavljenog napada ;a$a tran$i%ije i$ napada u o&ranu.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  7/64

  ANALIZA FAZE TIJEKAIGRE

  2 sva"oj od navedenih ;a$a tije"a igre postojeodre:ene pod;a$e. 'od;a$e tije"a igre de;iniranesu prea prostorno

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  8/64

  Faza postavljene obrane

  =a$a postavljene o&rane je ;a$a igre "oja$apo#inje $avr/et"o tran$i%ije i$ napada uo&ranu. Osnovni %ilj igre u postavljenoj o&rani je

  pravilno ta"ti#"o varijanto $austavitipostavljeni protivni#"i napad i osvojiti loptu.Osnovno na#elo "oje tre&a $adovoljiti u ;a$i

  postavljene o&rane $a "ontrolu o&ra&enog&alansa jest pode/avanje prea lopti s %iljeprisiljavanja protivni"a na pogre/"e i pre"r/ajepravila igre.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  9/64

  Faza postavljene obrane

  2 ;a$i postavljene o&rane ra$li"ujeo tri sustavaigre)

  sustav individualne o&rane ili #ovje" na #ovje"a> sustav $ons"e o&rane> sustav "o&inirane o&rane.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  10/64

  Faza postavljene obrane Osnovna ra$li"a i$e:u individualne i $ons"e

  o&rane se sastoji u toe /to "od individualneo&rane igra# dire"tno po"riva svog protivni"a! do""od $one igra# po"riva prostor pred protivni"o. -$te ra$li"e slijedi nuna i &itna ra$li"a u stru"turi"retanja igra#a ovisno o napada#u i poloaju lopte.,od individualne o&rane o"o ?@ gi&anja se vr/i u

  hori$ontalno i poluhori$ontalno poloaju! a o"o4@ se vr/i u o"oito i poluo"oito poloaju.,od $one o"o B@ gi&anja se vr/i u o"oito ipoluo"oito poloaju! a o"o 9@ u

  hori$ontalno i poluhori$ontalno poloaju.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  11/64

  Faza postavljene obrane

  ,ara"teristi"a individualne o&rane ili #ovje" na#ovje"a je u toe /to sva"i o&ra&eni igra# iais"lju#ivi $adata" tijesnog #uvanja odre:enog igra#a

  u napadu pri #eu ga prati i oeta u svi njegovia"%ijaa te se "re(e na $ai/ljenoj liniji i$e:u#uvanog igra#a i sredine vlastitih vrata. Ra$a"i$e:u o&ra&enog igra#a i napada#a ovisi o vrsti

  individualne o&rane. 2 prin%ipu ra$a" je anji /to jenapada# &lii vratia o&ra&ene o#adi! a ve(i /toje napada# &ri i o"retniji u odnosu na o&ra&enogigra#a "oji ga #uva. Taj na#in igre $ahtjeva od igra#a

  optialnu ;i$i#"u i tehni#"o

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  12/64

  Faza postavljene obrane

  'ostoje #etiri varijante individualne o&rane "oje sera$li"uju u odnosu na agresivnost i veli#inuprostora na "ojoj se provode)

  individualna o&rana na ? etara od vlastitoggola>

  individualna o&rana na o&ra&enoj polovi%i

  igrali/ta> individualna o&rana na %ijelo terenu> presing.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  13/64

  individualna o&rana na ? etara od vlastitoggola

  4

  5

  67 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  14/64

  individualna o&rana na o&ra&enoj polovi%iigrali/ta

  4

  5

  6

  7 5

  89

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  15/64

  Faza postavljene obrane 'resing je najagresivnija varijanta individualne o&rane u

  "ojoj o&ra&eni igra#i #uvaju napada#e na %ijeloj povr/iniigrali/ta. Ovaj na#in igre provodi se protiv "valitativno ipliva#"i in;eriornijih o#adi ili protiv o#adi sli#nih

  vrijednosti u situa%ijaa "ada se nastoji anulirati ve(are$ultats"a prednost protivni"a. 2 presingu o&ra&eni igra#se postavlja /to &lie napada#u! ta"o da $au$e poloaj u"oje protivni#"i igra#ia oneogu(avaju prije lopte.

  O&ra&eni igra#i se u presingu ne "re(u! "ao u preostale trivarijante individualne o&rane! po $ai/ljenoj liniji i$e:unapada#a "ojega po"rivaju i sredine vlastitih vrata! ve( sepostavljaju &o#no i$e:u igra#a "ojega #uvaju i napada#a"oji ia loptu! nastoje(i da se postave uvije" ne/to &lievlastiti vratia.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  16/64

  presing

  4

  5

  67 5

  89

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  17/64

  Faza postavljene obrane

  0a ra$li"u od individualne o&rane u "ojoj jeo&ra&eni igra# stri"tno $aduen $a jednognapada#a! glavna "ara"teristi"a $ons"e o&rane je da

  o&ra&eni igra#i #uvaju /iri prostor i$e:u napada#ai svojih vrata! te istovreeno po"rivaju ili preu$iajunapada#e "ada do:u u taj prostor. 'rijenjuje seprotiv e"ipa s vrsni %entralni napada#e ili protiv

  e"ipa sa sla&iji pu%a#ia. 0ons"u o&ranupre;eriraju i o#adi "oje iaju do&re vratare. 2$ons"oj o&rani neophodna je suradnja vratara so&u#eni i sposo&ni o&ra&eni igra#ia! "oja

  naro#ito dola$i do i$raaja pri &lo"iranju /utova

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  18/64

  Faza postavljene obrane

  Svi $ons"e sustavi po"rivaju prostor do" napada# nedo:e previ/e &li$u gola i postaje neposrednaopasnost $a reali$a%iju i$ neposredne &li$ine ili

  distri&u%iju lopte. 2 toj situa%iji o&ra&eni igra# se upravilu odlu#uje na i$la$a" i$ $ons"e o&rane preanapada#u s %ilje oetanja njegove najere. 0ons"isustav o&rane stvara do&re predispo$i%ije $a

  ra$vijanje protunapada jer su igra#i u napadu o&i#no ustati#"oj po$i%iji! le:ia o"renuti svoe golu i ta"o unogo nepovoljnije poloaju $a po#eta" tran$i%ije i$napada u o&ranu! /to e"ipi "oja se &rani! u slu#aju da

  do:e u posjed lopte! oogu(uje uspje/an protunapad.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  19/64

  Faza postavljene obrane

  2 suvreenoj vaterpols"oj igri postoje sljede(evarijante $ons"og sustava u o&rani)

  Sustav plit"e $ons"e o&rane> Sustav du&o"e $ons"e o&rane> Sustav M $ons"e o&rane.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  20/64

  Faza postavljene obrane

  2 sustavu plit"e $ons"e o&rane &e" po"riva%entralnog napada#a odostraga! do" se sviostali igra#i raspore:uju u polu"rugu etar do

  dva ispred %entralnog napada#a. 'riarni$adata" ove $one je nedo$voljavanjeproigravanja %entralnog napada#a! te &lo"iranje

  /uta.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  21/64

  plit"a $ons"a o&rana

  4

  5

  67 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  22/64

  Faza postavljene obrane

  2 sustavu du&o"e $ons"e o&rane &e" po"riva%entralnog napada#a odostraga! a svi ostaliigra#i raspore:uju u polu"rugu tri do #etiri etra

  ispred %entralnog napada#a. 'rvenstveni$adata" ove $one je &lo"iranje /uta inedo$voljavanje proigravanja %entralnog

  napada#a.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  23/64

  du&o"a $ons"a o&rana

  4

  5

  67 5

  89

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  24/64

  Faza postavljene obrane

  2 sustavu M $ons"e o&rane dva igra#apo"rivaju %entralnog napada#a! jedanodostraga! a drugi od ispred. 'reostala

  #etvori%a o&ra&enih igra#a po"rivaju prostori$e:u vanjs"ih igra#a te i$e:u vanjs"ih i"rilnih igra#a. Ovaj $ons"i sustav "ara"teri$ira

  "o&ina%ija &lo"iranja i starta na igra#a slopto na ru%i.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  25/64

  M $ona

  4

  56

  7 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  26/64

  Faza postavljene obrane

  ,o&inirana o&rana je sustav igre u "oje jedan dio igra#aigra $ons"i sustav! a drugi dio igra#a igra sustav individualneo&rane na ? etara od vlastitog gola. 'rin%ip ovog sustavaigre je da se u individualnoj o&rani po"rivaju &olji pu%a#i ilidistri&uteri lopte! do" se sustavo $ons"e o&rane po"rivajusla&iji pu%a#i. Naju#estaliji sustav "o&inirane o&rane je$ona na dva ili tri igra#a! a ne/to je rje:i sustav $one na

  jednog ili #etiri igra#a. ,ao i u $ons"o sustavu i u

  "o&inirano sustavu $ons"e o&rane igra#i u $oni po"rivajuprostor sve do" igra# ne do:e previ/e &li$u gola i postajeneposredna opasnost $a reali$a%iju i$ neposredne &li$ine. 2toj situa%iji o&ra&eni igra# se u pravilu odlu#uje na i$la$a"

  prea napada#u u$ oetanje /uta ili dodaje.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  27/64

  Faza postavljene obrane

  Ra$li"uju se sljede(e varijante "o&inirane $one)

  sustav "o&inirane $ons"e o&rane na jednogigra#a>

  sustav "o&inirane $ons"e o&rane na dva igra#a> sustav "o&inirane $ons"e o&rane na tri igra#a> sustav "o&inirane $ons"e o&rane na #etiri

  igra#a.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  28/64

  Faza postavljene obrane

  Sustav $ons"e o&rane na jednog igra#a se rijet"oupotre&ljava. 0a i$&or ova"vog sustava igre seodlu#uje "ada se u protivni#"oj o#adi nala$i

  igra# i$ra$ito sla&og /uta i "oji nije vje/t udodavanju lopti suigra#ia. Nedostata" ovogsustava je neogu(nost istovreenog &lo"iranja/uta i proigravanja %entralnog napada#a! jer ostalinapada#i po"riveni individualni sustavo o&raneu pravilu /ire prostor osiguravaju(i napada#upo"rivenog $ons"i sustavo ve(e ogu(nosti $a

  $avr/eta" a"%ije.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  29/64

  Sustav $ons"e o&rane na jednog igra#a! ;a$a 7

  4

  5

  6

  75

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  30/64

  Sustav $ons"e o&rane na jednog igra#a! ;a$a 4

  4

  5

  6

  7

  5

  8

  94

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  31/64

  Faza postavljene obrane Sustav $ons"e o&rane na dva igra#a se naj#e/(e

  upotre&ljava na dva napada#a! "oji su u napadu postavljenijedan do drugog! &ilo da se radi o "rilno i vanjs"o igra#uili dva vanjs"a igra#a. 'reostala tri igra#a individualno

  o&rano po"rivaju svoje dire"tne napada#e! #ie seoneogu(ava &r$o pre&a%ivanje lopte i ogu(nosti$nenadnog /uta pre&a#aje. 2 sustavu $ons"e o&rane nadva igra#a! dva igra#a "oji sa#injavaju $ons"u o&ranu

  ;oriraju se u us"o rasporedu na udaljenosti 9

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  32/64

  Sustav $ons"e o&rane na dva igra#a! ;a$a 7

  4

  5

  67

  5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  33/64

  Sustav $ons"e o&rane na dva igra#a! ;a$a 4

  4

  5

  67

  5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  34/64

  Faza postavljene obrane

  Sustav $ons"e o&rane na tri igra#a i na #etiriigra#ana#elno odgovara sustavu $ons"e o&ranes dva igra#a. 'rednost $ons"e o&rane na vi/eigra#a je &olja po"rivenost prostora o"o%entralnog napada#a! do" je nedostata" ve(aogu(nost proigravanja i$e:u $ons"i

  po"rivenih napada#a i ve(a ogu(nostreali$a%ije s po$i%ija $ons"i po"rivanih igra#a.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  35/64

  Sustav $ons"e o&rane na tri igra#a! ;a$a 7

  4

  5

  67 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  36/64

  Sustav $ons"e o&rane na tri igra#a! ;a$a 7

  4

  5

  67 5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  37/64

  Sustav $ons"e o&rane na #etiri igra#a! ;a$a 7

  4

  5

  67

  5

  8

  9

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  38/64

  Faza tranziije iz obrane ! napa"

  0adata" "onver$ije i$ o&rane u napad je &r$dola$a" i$ podru#ja o&ra&enog djelovanja upodru#je napada#"og djelovanja na"on osvojenelopte. 2vjet uspje/ne "onver$ije

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  39/64

  Faza tranziije iz obrane ! napa"

  'rva pod;a$a tran$i%ije i$ o&rane u napadpredstavlja startno otvaranje i prvododavanje. 'rvo dodavanju prethodi

  osvojena lopta u o&rani ili pre"r/aj protivni"au napadu. Otvaranje $a prije prvogdodavanja se naj#e/(e vr/i o"o linije %entraigrali/ta! a ne/to rje:e na napada#"oj

  polovi%i. 3rlo #esto lopta se upu(uje preadesnoj strani igrali/ta! a ne/to anje prealijevoj strani i sredini igrali/ta.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  40/64

  Faza tranziije iz obrane ! napa"

  0a uspje/nu reali$a%iju "ontranapada vaan je pravilanraspored i &r$o popunjavanje linija "ontranapada.lavna svrha "ontranapada je posti$anje vi/"a igra#a!/to oogu(ava stvaranje povoljne prili"e $a reali$a%iju.

  Linije napada popunjavaju se ovisno o toe "oli"oigra#a sudjeluje u "ontranapadu! pri #eu je vrlo &itanpravilan raspored napada#a. 2 vaterpols"o argonu#esto se $a pravilno ra$vijanje "ontranapadaupotre&ljava i$ra$ u "lin /to o$na#ava /iro"i raspored

  linija igra#a u "ontranapadu. 2 pravilu sao ta"avraspored oogu(ava povoljnu i pre%i$nu distri&u%ijulopte u po#etno ra$vit"u "ontranapada.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  41/64

  Faza tranziije iz obrane ! napa"

  Ra$li"ujeo individualni! grupni i "ole"tivni"ontranapad. -ndividualni "ontranapad! po$nat"ao 7)@ je situa%ija "ada je postignuta ve(aprostorna prednost sao jednog igra#a "oji jeu posjedu lopte. Sa i neoetan predprotivni#"i vratia s lopto na ru%i ;intiravratara i "re(e se &o#no trae(i povoljan "ut

  /utiranja.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  42/64

  Faza tranzii!e iz napa"a u o#ranu

  0a sanjeni &roj protivni#"ih tran$i%ijs"ih napada iuspje/ne "onver$ije G tran$i%ije napado&rananuan je organi$irani napad. 0adata" "onver$ije i$

  napada u o&ranu je na"on i$gu&ljene lopte &r$dola$a" u podru#je o&ra&enog djelovanja i$podru#ja napada#"og djelovanja. Fr$a tran$i%ija i$napada u o&ranu ora postojati tije"o igreu"oli"o se eli oneogu(iti protivni"ovanapada#"a prostorna prednost i &roj#ana nado(.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  43/64

  Faza tranzii!e iz napa"a u o#ranu

  'rva pod;a$a tran$i%ije i$ o&rane u napad predstavljasprje#avanje napada#"og startnog otvaranja i prvogdodavanja. Oetanje napada#"og otvaranja $a prijeprvog dodavanja $adrava se napredovanje lopte.

  0a uspje/nu neutrali$a%iju "ontranapada vaan je pravilanraspored o&ra&enih igra#a! &r$o popunjavanje linijapovrat"a u o&ranu. esto se $a prin%ip ;a$e tran$i%ije i$

  napada u o&ranu u vaterpols"oj terinologiji upotre&ljavai$ra$ vra(anje u lijeva"! /to eta;ori#"i o$na#avaslijevanje o&ra&enih igra#a prea vlastito golu.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  44/64

  Faza tranzii!e iz napa"a u o#ranu

  Linije o&rane popunjavaju se ovisno o toe "oli"oigra#a sudjeluje u tran$i%iji i$ napada u o&ranu! "ao injihov raspored. 2o&i#ajen raspored vra(anja i$

  napada u o&ranu je da tri igra#a ve( o"o %entra igrali/ta$au$u prvu liniju tran$i%ijs"e o&rane! u"oli"o nit"o odnapada#a ne ostvaruje prostornu prednost te plivajule:ni stilo radi &oljeg pregleda situa%ije na igrali/tu.

  'oto se po isto prin%ipu ;orira druga linija od dvaigra#a. 'osljednji igra# ;orira vrh tran$i%ijs"e piraideu ;ora%iji 9

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  45/64

  -gra# vi/e 7)@! ;a$a 7

  4

  5

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  46/64

  -gra# vi/e 7)@! ;a$a 4

  4

  5

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  47/64

  Faza tranziije iz obrane ! napa"

  lavni prin%ip rje/avanja grupnog i"ole"tivnog "ontranapada je da &r$inadodavanja lopte &ude &ra od "retanja

  o&ra&enih igra#a! /to stvara optialneuvjete $a reali$a%iju u sla&ije &ranjen dioprotivni#"ih vrata.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  48/64

  -gra# vi/e 4)7

  4

  5

  4 5

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  49/64

  -gra# vi/e 9)4

  4

  56

  4 5

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  50/64

  -gra# vi/e 8)9

  4

  56

  94 5

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  51/64

  -gra# vi/e 5)8

  4

  568

  94 5

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  52/64

  -gra# vi/e 6)5 I8

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  53/64

  -gra# vi/e 6)5 I8

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  54/64

  -gra# vi/e 6)5 I8

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  55/64

  -gra# vi/e 6)5 I9

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  56/64

  IGRA# $I%E &'( )*-+,

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  57/64

  Faza postavljeno napa"a

  =a$a postavljenog napada po#inje u trenut"u "ada seo#ad u "ontranapadu nije odlu#ila $a po"u/ajreali$a%ije! a o&rana se trans;orirala u postavljenuo&ranu. 'ostoji ogu(nost da napada#"a a"%ija nije

  ni iala %ilj po"u/ati "ontranapad! nego se odlu#ilolagani napredovanje prea protivni#"i vratiaorgani$irati po$i%ijs"i napad. 0a po$i%ijs"o stanjedinai#ne ravnotee sistea u ;a$i postavljenog

  napada nuno je pravovreeno popunjavanje svih/est radnih prostora u napadu s ravnojernirasporedo igra#a i $adravanje ra$a"a i$e:unjih od 9 do 8 etra.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  58/64

  Faza postavljeno napa"a

  2 suvreenoj vaterpols"oj igri postojesljede(e varijante sustava u napadu)

  sustav po$i%ijs"og napada s jedni

  %entralni napada#e> sustav po$i%ijs"og napada s dva

  %entralna napada#a.

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  59/64

  Faza postavljeno napa"a Naj#e/(e se prijenjuje sustav po$i%ijs"og napada s jedni %entralni napada#e "oji

  se postavlja na dva do tri etra od protivni#"ih vrata na polulijevoj ili poludesnoj po$i%iji uodnosu na sredinu vrata. Njegov je osnovni $adata" da i$&ori po$i%iju $a prije lopte uduel igri s &e"o "oji ga #uva. Na ovoj vrlo $ahtjevnoj po$i%iji %entar po"u/ava po prijeulopte reali$irati a"%iju /uto! i$&oriti te/"i pre"r/aj $a is"lju#enje ili "a$neni udara%. Ostaliigra#i raspore:eni su ta"o da se dvoji%a igra#a na "rilni po$i%ijaa postave s &o#nihstrana u visini 4 do 9 etra od gol

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  60/64

  p j g p jnapada#e! ;a$a 7

  4

  5

  67 5

  89

  4

  sustav po$i%ijs"og napada s jedni %entralni

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  61/64

  p j g p jnapada#e! ;a$a 4

  4

  5

  67 5

  89

  4

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  62/64

  Faza postavljeno napa"a

  Sustav po$i%ijs"og napada s dva %entralna napada#a je odre:en postavljanje o&a%entralna napada#a na dva do tri etra od protivni#"ih stativa protivni#"ih vrata napolulijevoj ili poludesnoj po$i%iji u odnosu na sredinu vrata. Ovaj sustav je naro#itoe;i"asan protiv sustava $ons"e o&rane. O&a %entralna napada#a nastoje &itie:uso&no dovoljno udaljeni da ne setaju jedan drugo. Ta"vi rasporedoprisiljava se o&rana na stri"tno po"rivanje o&oji%e %entralnih napada#a /to oogu(avaostali napada#ia da se postave /iro"o u povoljni situa%ijaa $a /ut. Centralninapada#i nastoje i$&oriti po$i%iju $a prije lopte u duel igri s &e"ovia! te reali$iratia"%iju ili i$&oriti te/"i pre"r/aj $a is"lju#enje ili "a$neni udara%. Dvoji%a igra#a na"rilni po$i%ijaa igraju na po$i%iji negdje i$e:u po$i%ije "rila i vanjs"og igra#a usustavu napada s jedni %entralni napada#e. 'ostavljeni su u visini od 9 do 8etra od gol

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  63/64

  PITANJA

 • 7/26/2019 TAKTIKA VATERPOLA

  64/64

  H3ALA NA 'AKN1- DO3-EN1A