of 39 /39
OSIGURANJE KVALITETE BETONSKIH KONSTRUKCIJA I PROJEKT BETONA

Tehnologija Betona - Projekt Betona

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Text of Tehnologija Betona - Projekt Betona

Page 1: Tehnologija Betona - Projekt Betona

OSIGURANJE KVALITETE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

I PROJEKT BETONA

Page 2: Tehnologija Betona - Projekt Betona

BETON

Beton je građevni proizvod izrađen od cementa (kao veziva), agregata, dodataka betonu i vode. Tehnički propis za betonske konstrukcije (N.N. br. 101/05, 85/06) propisuje tehnička svojstva i druge zahtjeve za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju, te način potvrđivanja sukladnosti betona. Beton na koji se odnosi TPBK može biti:

TPBK se ne odnosi na:

Obični beton – gustoće između 2000 i 2600 kg/m3

Lagani beton – gustoće između 800 i 2000 kg/m3

Teški beton – gustoće preko 2600 kg/m3

Poraste betoneBetone otvorene strukture (beton od istozrnatog agregata)Betone gustoće manje od 800 kg/m3 iBetone otporne na požar

Page 3: Tehnologija Betona - Projekt Betona

TPBK, stavak 12

Građevinski projekt – projekt betonske konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva betonske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva betonske konstrukcije,

– opis betonske konstrukcije, uključivo temeljenje,– opis načina izvođenja betonske konstrukcije i ugradnje građevnih

proizvoda.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji se

odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,– proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva

djelovanja i utjecaje te proračune pojedinih dijelova betonske konstrukcije, za sve faze građenja i uporabe građevine

Page 4: Tehnologija Betona - Projekt Betona

TPBK, stavak 12 (nastavak)

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije:– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku

konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

Zahtjevi iz točke 3. ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.

Page 5: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON

Proizvođač betona je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvođačradova za ugradnju, zbijanje i njegu svježeg betona. Ako se ne posveti dovoljno pozornosti svim postupcima prilikom projektiranja sastava betona (prethodna ispitivanja, utvrđivanje sastava betona), proizvodnji, transportu, ugradnji, zbijanju i njezi betona, neće se postići željena čvrstoća i trajnost konstruktivnog elementa.

Važno je naglasiti da nije dovoljno samo ispravno ugraditi beton. Tretman betona u prvih šest do deset sati nakon ugrađivanja, te prvih nekoliko dana nakon očvršćivanja (postupak njege betona prema HRN ENV 13670-1) značajno utječu na kasnija svojstva betona.

Page 6: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON - Svojstva

Glavna svojstva koja treba imati svježa betonska mješavina za vrijeme ugradnje su:

1. Fluidnost: Svježi beton mora biti dovoljno tekuć da se može ugraditi u oplatu i oko armature uz pomoć odgovarajuće opreme. Na primjer, beton za slabo armiranu ploču ne mora biti jednako tekuć kao za vitki jako armirani stup.

2. Zbijenost: Sav ili gotovo sav zarobljeni zrak bi za vrijeme zbijanja pomoću pervibratora morao izaći.

3. Stabilnost ili kohezivnost: Beton bi trebao ostati homogena masa, tj. Npr. Mort se ne bi smio biti tako tekuć da se odvaja (segregira) od krupnog agregata.

Prva dva svojstva, fluidnost i zbijenost općenito se nazivaju jednim imenom: obradivost. Općenito, beton veće obradivosti se lakše ugrađuje, ali ako je ta veća obradivost dobivena povećanjem količine vode, takav će beton imati manju čvrstoću i trajnost.

Page 7: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – Obradivost

U praksi se obradivost najčešće definira pomoću konzistencije betona. Konzistencija (u reologiji) je svojstvo materijala kojim se on odupire trajnom mijenjanju oblika.

Konzistencija se u praksi mjeri na više načina (koji nisu u direktnoj međusobnoj vezi), kao npr.: Slijeganjem s Abramsovim stošcem, VeBepostupak, rasprostiranjem i sl.

≥ 630F6------

560 do 620F5< 1.04C45 do 3V4≥ 220S5

490 do 550F41.10 do 1.04C310 do 6V3160 do 210S4

420 do 480F31.25 do 1.11C220 do 11V2100 do 150S3

350 do 410F21.45 do 1.26C130 do 21V150 do 90S2

≤ 340F1≥ 1.46C0≥ 31V010 do 40S1

Promjer rasp. (mm)

Raz.Stupanj zbijenosti

Raz.VeBe vrijeme (s)

Raz.Slijeganje (mm)

Raz.

RasprostiranjeZbijanjeVeBeSlijeganje

RAZREDI KONZISTENCIJE

Page 8: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – Obradivost

Preporuka za odabir konzistencije slijeganjem prema vrsti konstrukcijskog elementa

S4

S1S3-S4

S1

S3

S2-S3

S1

10 – 50Trake, kamioniKolničke ploče, industrijski podovi

120 – 180Pumpe, cijeviBetoniranje pod vodom10 – 50Trake, kamioni, silobusiMasivni hidrotehnički betoni

posude

Pumpa, posuda na kranu

Pumpa, posuda na kranu

Trake, specijalne posude

Transportno sredstvo

60 - 120Armirani temelji, zidovi, ploče, stupovi

130 – 200Zalijevanje sidara, podlijevanje ploča strojeva

80 – 160Jako armirani presjeci stupova i greda

10 – 50 Slabo armirani ili nearmirani temelji i blokovi

Konzistencija –slijeganje (mm)Tip konstrukcije

Page 9: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – Stabilnost

Pod stabilnošću svježeg betona podrazumijeva se sposobnost svježeg betona da agregat ne segregira, da se ne izdvaja voda, a plastično skupljanje i slijeganje svježeg betona svede na minimum.

Činioci koji povećavaju sklonost betona segregaciji su: povećanje količine krupne frakcije agregata, smanjenje udjela pijeska, smanjenje udjela cementa, povećanje udjela zrna nepovoljnih oblika, promjena u količini vode tako da mješavina postane suha ili vlažna…

Segregacija se može spriječiti ili bar znatno umanjiti ispravnim projektiranjem sastava betona, a naročito dodavanjem mljevenog kvalitetnog pucolana ili aeranta.

Aeranti uvlače u strukturu svježeg betona zatvorene pore sferičnog oblika, koje povećavaju kohezivnost mješavine. Također smanjuju izdvajanje vode.

Plastifikatori (i superplastifikatori) povećavaju izdvajanje vode, pa pri njihovom dodavanju treba posvetiti pažnju da se osigura kohezivnost mješavine.

Page 10: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – Dodaci – Plastifikatori i Superplastifikatori

Dvije osnovne, a u biti inkompatibilne težnje, dominiraju pri proizvodnji svakog betona:

- Napraviti što obradljiviji (plastičniji) svježi beton- Napraviti što kvalitetniji očvrsli beton

Inkompatibilne su zbog toga što se obradiv i lako ugradljiv beton dobiva jedino uz povećanje količine cementa i vode, što rezultira padom čvrstoće i trajnosti (ako je povećana samo količina vode), tj. Povećanjem skupljanja i opasnosti od pojave pukotina (ako se povećava i količina vode i cementa).

Plastifikatori i Superplastifikatori (Superfluidifikatori) su dodaci koji pri jednakoj količini vode povećavaju obradivost, tj. pri istoj obradivosti smanjuju količinu vode (plastifikatori za oko 10%). Također povoljno utječu na segregaciju.

Djelovanje im se zasniva na načelu da neki spojevi (npr. lingosulfatnakiselina, hidroksi-karboksilna kiselina, melanin-formaldehidi i sl.), smanjuju površinsku napetost vode.

Smanjujući količinu vode plastifikatori povećavaju čvrstoću i smanjuju propusnost betona. U kombinaciji s aerantima povisuju i otpornost betona na smrzavanje i na ostale agresivne utjecaje okoline.

Obično se dodaju posebno ili s vodom. Mogu imati i povratne nepoželjne efekte, što ovisi o vrsti i količini cementa, vrsti i granulometriji agregata, v/c faktoru i temperaturi smjese.

Page 11: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – Segregacija

Za dobar sastav betona koji se neće segregirati i u kojem se neće pretjerano izdvajati voda nakon zbijanja, nije dovoljno odabrati samo dobar granulometrijski sastav nego se mora osigurati i dovoljna količina sitnih čestica. Količinu sitnih čestica čini ukupna količina cementa i najsitnijih čestica agregata (“nula”). To su obično čestice manje od 0.25 mm, ali treba voditi računa da glinene čestice djeluju nepovoljno na svojstva očvrslog betona.

Preporuke za količinu čestica do 0.25 mm dane su u tablici.

4258 – 16

30032 – 63

35016 – 32

5004 – 8

Najmanja ukupna količina čestica manjih od 0.25 mm u

kg/m3 betona

Najkrupnija frakcija agregata(mm)

Page 12: Tehnologija Betona - Projekt Betona

SVJEŽI BETON – v/c faktor

Vodocementni faktor je vrlo važno svojstvo svježeg betona. Mali vodocementni faktor smanjuje obradivost betona, a veliki vodocementni faktor umanjuje sva ostala svojstva očvrslog betona.

Za odabrane sastojke betona konzistencija svježeg betona (u prvoj aproksimaciji) ovisi samo o količini vode. Količina vode u svježem betonu može se raščlaniti na: vodu koju upije agregat (mala količina, oko 0.5-1.5% mase agregata), vodu koja omoči površinu agregata, vodu potrebnu za normiranu konzistenciju paste (voda potrebna za hidrataciju cementa) i dodatnu vodu potrebnu za konzistenciju betona.

140-235125-21595-185160-250145-230120-200

v/c ≈0.44-0.73

v/c ≈0.39-0.67

v/c ≈0.30-0.58

v/c ≈0.50-0.78

v/c ≈0.45-0.72

v/c ≈0.38-0.63

S3S2S1S3S2S1

Riječni agregatDrobljeni agregat

Litara vode za 1 m3 svježeg betona

v/c faktor izračunat za količinu cementa od 320 kg/m3 betona

Page 13: Tehnologija Betona - Projekt Betona

OČVRSLI BETON – Uvjeti okoliša i klasa betona

320

320

300

0.45

0.55

0.55

0.50

0.55

-300

280 -

-2800.60

--

Ostali zahtjevi

Minimalna količina cementa

Maksim. v/c omjer

-

-2600.65

C 35/45Elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja

Cikličko vlažno i suhoXD3

3. Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora

C 30/37Područja prskanja vode s prometnih površina; privatne garažeSuho ili trajno vlažnoXD1

C 30/37Bazeni za plivanje i kupališta sa slanom vodom; elementi izloženi industrijskim vodama koji sadrže klorideVlažno, rijetko suhoXD2

C 30/37Vanjski betonski elementi izravno izloženi kiši; elementi u području vlaženja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke,…

Cikličko vlažno i suhoXC4

C 30/37

Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup (npr. Zgrade otvorenih oblika); prostorije s atmosferom visoke vlažnosti (npr. Javne kuhinje, kupališta, praonice, vlažni prostori zatvorenih bazena za kupanje,…)

Umjerena vlažnostXC3

C 30/37Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temeljaVlažno, rijetko suhoXC2

2. Korozija armature uzrokovana karbonitizacijom

C 20/25Elementi u prostorijama obične vlažnosti zraka (uključujući kuhinje, kupaonice, praonice rublja u stambenim zgradama); elementi stalno uronjeni u vodu

Suho ili trajno vlažnoXC1

Najmanji razred tlačne

čvrstoće betona

Informativni primjer moguće pojave razreda izloženostiOpis okolišaRazred

C 20/25Elementi bez armature u neagresivnom okolišu (npr. Nearmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji elementi)

Bez rizika djelovanjaX0

1. Nema rizika od oštećenja

Page 14: Tehnologija Betona - Projekt Betona

OČVRSLI BETON – Uvjeti okoliša i klasa betona

-3000.50C 30/37Vanjski elementi u blizini obale

Izloženi soli iz zraka, ali ne u

direktnom dodiru s morskom vodom

XS1

-3200.45C 35/45Stalno uronjeni elementi u lukamaUronjenoXS2

0.45

0.50

340

320

3000.55

-340

Ostali zahtjevi

Minimalna količina cementa

Maksim. v/c omjer

0.45

Agregat prema HRN EN 12620

s dovoljnom otpornošću

na smrzavanje;

Minimalna količina

zraka 4.0%

3000.55

C 30/37

Prometne površine tretirane sredstvima za odleđivanje; pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja); elementi u području morske plime; mjesta na kojima može doći do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije

Jako zasićeno vodom sa

sredstvom za odleđivanje ili morska voda

XF4

C 30/37

Otvoreni spremnici za vodu; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke)

Jako zasićeno vodom bez

sredstava za odleđivanje

XF3

C 25/30

Područja prskanja vode s prometnih površina, sa sredstvom za odleđivanje (ali drukčije od onog kod XF4); područje prskanja morskom vodom

Umjereno zasićeno vodom sa

sredstvom za odleđivanje ili morska voda

XF2

5. Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa li bez sredstava za odleđivanje

C 30/37

Vanjski elementiUmjereno zasićeno vodom bez

sredstava za odleđivanje

XF1

Najmanji razred tlačne

čvrstoće betona

Informativni primjer moguće pojave razreda izloženostiOpis okolišaRazred

C 35/45Zidovi lukobrana i molovaU zonama plime i prskanja vodeXS3

4. Korozija armature uzrokovana kloridima iz mora

Page 15: Tehnologija Betona - Projekt Betona

OČVRSLI BETON – Uvjeti okoliša i klasa betona

-3000.55C 30/37Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije; spremnici tekućih umjetnih gnjojiva

Slabo kemijski agresivan okolišXA1

Sulfatnootporni cement

3200.50C 35/45Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u agresivnom tlu

Umjereno kemijski agresivan okoliš;

konstrukcije u marinama

XA2

- -

--

360

Ostali zahtjevi

Minimalna

količina cementa

Maksim. v/c omjer

0.45

Manje maksimalno

zrno agregata

--

C 35/45

Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim gumama ili čeličnim kotačima; hidrauličke konstrukcije u vrtložnim (uzburkanim) vodama (npr. Bazeni za destilaciju); površine izložene prometu gusjeničara

Ekstremno habanjeXM3

C 30/37Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim ili tvrdim gumama na kotačimaZnatno habanjeXM2

7. Beton izložen habanju

C 30/37Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu vozila s pneumatskim gumama na kotačimaUmjereno habanjeXM1

Najmanji razred tlačne

čvrstoće betona

Informativni primjer moguće pojave razreda izloženostiOpis okolišaRazred

C 35/45Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje otpadnih voda; spremnici za silažu i korita (žljebovi) za hranjenje životinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvođenje dimnih plinova

Jako kemijski agresivan okolišXA3

6. Beton izložen kemijskom djelovanju

Page 16: Tehnologija Betona - Projekt Betona

BETON – Specifikacija betona

S obzirom na način izrade (projektiranja), beton može biti

Osnovni zahtjevi su:

Projektirani betonBeton zadanog sastavaBeton normiranog zadanog sastava

a) Zahtjev za zadovoljenje norme HRN ENV 206-1 (Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost)

b) Razred tlačne čvrstoćec) Razred izloženostid) Maksimalna nazivna veličina zrna agregatae) Razred sadržaja kloridaf) Razred ili zadana vrijednost gustoće (za lagani beton)g) Zadana gustoća (za teški beton)

Konstrukcijski betoni su u pravilu Projektirani betoni. Uvjetovatelj svojstava (projektant, naručitelj ili izvođač) treba osigurati da svi zahtjevi na svojstva budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču betona (betonari).Uvjetovatelj također treba specificirati i zahtjeve za svojstva betona potrebne za transport nakon isporuke, ugradnju, zbijanje, njegu ili bilo koji drugi tretman.

Page 17: Tehnologija Betona - Projekt Betona

BETON – Specifikacija betona

Dodatni zahtjevi sua) Posebni tip ili razred cementa (npr. cement niske topline hidratacije)b) Posebni tip ili razred agregatac) Svojstva nužna za otpornost na smrzavanje (npr. sadržaj zraka)d) Zahtjevi za temperaturu svježeg betonae) Promjena konzistencije u vremenuf) Razvoj čvrstoćeg) Razvoj topline hidratacijeh) Usporeno / ubrzano očvršćivanjei) Propusnost (voda, plin, kloridi…)j) Otpornost na habanjek) Vlačna čvrstoća cijepanjeml) Modul elastičnostim) Skupljanje i puzanjen) Drugi zahtjevi, npr. zahtjevi koji se odnose na posebni izgled površine,

posebni postupak ugradnje i sl.

Page 18: Tehnologija Betona - Projekt Betona

BETON – Specifikacija betona

Primjer tablice s traženim svojstvima betona:

---Cl 0.40XS2C 35/45(MB-40)32OpteživačiC

---Cl 0.40XC4C 25/30(MB-30)32OknaB

-1003.0Cl 0.40XS2C 35/45(MB-45)32Odzračno

oknoA

Otpornost na smrzavanje i soli (najveći

gubitak mase u kg/m2)

Otpornost na smrzavanje (br.

ciklusa)

Vodonepropusnost

(prodor vode – srednja

vrijednost u cm)

Klasa količine klorida

Klasa izloženosti

Klasa tlačne čvrstoće

Maksimalnonominalno

zrno agregata

(mm)

Zahtjevi za projektirani beton

Element konstrukcijeKlasa

Page 19: Tehnologija Betona - Projekt Betona

BETON – Specifikacija betona

Beton zadanog sastava specificira se u svim slučajevima pomoću osnovnih zahtjeva, a dodatnim zahtjevima kad je to izričito zatraženo. U praksi to znači da proizvođač betona dobiva od naručitelja specifikaciju za sastav betona.Osnovni zahtjevi su:

a) Zahtjev za zadovoljenje norme HRN ENV 206-1 (Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost)

b) Sadržaj cementac) Tip i razred čvrstoće cementad) v/c omjer ili razred konzistencije svježeg betona, ili u posebnim

slučajevima zadana vrijednoste) Tip, razred i maksimalni sadržaj klorida u agregatu; u slučaju laganog ili

teškog betona odgovarajuća maksimalna ili minimalna gustoća agregata

f) Maksimalna nazivna veličina zrna agregata i ograničenja u granulometrijskom sastavu

g) Tip i količina kemijskih ili mineralnih dodataka, ako ih ima

Beton normiranog zadanog sastava primjenjuje se za obične betone uglavnom nearmiranih konstrukcija i to za niže razrede tlačne čvrstoće i razrede izloženosti X0 i XC1.

Page 20: Tehnologija Betona - Projekt Betona

PROJEKT BETONA

Projekt betona je elaborat kojeg izrađuje izvođač, a kojim se specificiraju sve potrebne predradnje i radnje za postizanje tražene kvalitete i ostalih zahtjeva za beton.S projektom betona se moraju usuglasiti projektant i nadzorni inženjer. Projekt betona mora sadržavati:

a) Tehničke uvjete za projektirana svojstva svježeg i očvrslog betonab) Opis sastojaka betonac) Način proizvodnje betonad) Program kontrole kvalitete i identičnosti tlačne čvrstoće betonae) Plan betoniranjaf) Nadzor i kontrolu kakvoće armaturnih čelikag) Završnu ocjenu kakvoće

Page 21: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg i očvrslog betona

U projektu betona potrebno je specificirati tražena svojstva svježeg i očvrslog betona, kao npr.

5 - 30(+ ºC)temperatura svježeg betona

906060(minuta)min. vrijeme obradivosti

V-50/XF4-S4V-30/XF4-S4V-30/XF2-S4V-30/XC2-S4V-20/X0-S3V-15/X0-S3oznaka recepture (sastava)

Cl 0,20Cl 0,20Cl 0,20Cl 0,20--razred sadržaja klorida

323232323232(mm)max. zrno agregata

S4S3S3razredrazredi slijeganjem (slump)

dadadadauz dodatak superplastifikatora

0,400,400,500,600,720,80(v/c)max. vodocementni faktor

360360300280260220(kg/m3)min. količina cementa

XF4XF4XF2XC2X0X0klasa izloženosti

C 40/50C 25/30C 25/30C 25/30C 16/20C 12/15razred čvrstoće normalnog betona

TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA

AB nosačiploča kolnikazidovi upornjaka

temeljne ploče upornjaka,

prijelazne ploče

podloge za cijevi, obloge

jarakapodložni betonNAMJENA

M - 200-M - 200---(ciklus)otpornost na djelovanje mraza prema HRN U.M1.016

M - 25M - 25----(ciklus)otpornost na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje prema HRN U.M1.055

sred. ≤ 3,0 cm--sred. ≤ 3,0 cm--(cm)vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8

TRAŽENA SVOJSTVA OČVRSLOG BETONA

Page 22: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Opis sastojaka betona

Ako se koristi projektirani beton tada je potrebno definirati sve njegove sastojke, npr.

Betoni će se proizvoditi sa cementom „Dalmacijacement“ Split pod oznakom CEM II/A-S 42,5R, drobljenim kamenim agregatom sa separacije „Šestanovac“ u vlasništvu tvrtke „Viadukt“ d.d. Zagreb, pitkom vodom iz vodovoda i sa dodacima: superplastifikatorom„Glenium SKY 510“ i aerantom „Meta-air“.

Kao prilog projektu betona potrebno je priložiti recepturu za svaku pojedinačnu traženu klasu betona (daje betonara).

Page 23: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Način proizvodnje betona

Potrebno je definirati način proizvodnje betona, npr.

Beton koji će se ugrađivati u konstrukcijske elemente navedenih građevina proizvoditi će se na tvornici betona „Viadukt“ d.d. u Šestanovcu, tipa „Stetter CP-30“ kapaciteta 25 m3/sat. Betonara ima dva silosa za cement kapaciteta po 80 t svaki što je dovoljno za 2-dnevnu maksimalnu proizvodnju betona, baždarene mjerne uređaje kao i samostalno napajanje vodom.

Kontrola sastojaka za izradu betona, te svježeg i očvrslog betona u okviru proizvodnje betona na betonari „Šestanovac“, provodi se u skladu s normom HRN EN 206-1 prema planu uzorkovanja i ispitivanja.

U slučaju potrebe Izvođač će koristiti i beton i sa tvornice betona "Sklad gradnja" koja je u blizini gradilišta (izbor izvođača radova zbog malog transportnog puta).

Kao prilog projektu betona potrebno je priložiti certifikat svake betonare u kojoj će se proizvoditi beton.

Page 24: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Program kontrole kvalitete i identičnosti tlačne čvrstoće betona

Kontrola kvalitete betona obuhvaća:

Kontrolu proizvodnje betona na postrojenju u tvornici betona ili betonari na gradilištu, obavlja se u skladu sa zahtjevima norme HRN 206-1, prema planu uzorkovanja, a obavlja je proizvođač betona do vremena predaje betona izvođaču radova.

Kontrolu kvalitete betona na gradilištu obavlja izvođač radova od vremena preuzimanja betona od proizvođača do završetka njegovanja ugrađenog betona.

Page 25: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje, koja obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje:

- izbor materijala i projektiranje betona,- ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona i proizvodnju

betona,- ispitivanje komponenata betona,- ispitivanje svježeg betona,- ispitivanje očvrslog betona,- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog

betona.

Odgovornost, odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove koji predodređuju kakvoću betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kakvoće betona. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati, a rezultate ispitivanja i kontrolu treba evidentirati izvještajima.

Page 26: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA IDENTIČNOSTI NA MJESTU UGRADNJE BETONA

Uzorci za dokaz identičnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona uzimaju se na mjestu ugradnje, a prema rasporedu iz programa kontrole.Kada se beton doprema na gradilište iz tvornice betona, mora se provesti kontrola svojstava svježeg betona koja obuhvaća sljedeće radnje:

- pregled svake otpremnice- vizualna kontrola konzistencije kod svake dopreme betona- mjerenje konzistencije i to kod izrade kontrolnih uzoraka za dokaz

tlačne čvrstoće i kod svake opravdane sumnje- ispitivanje sadržaja zračnih pora (samo kod aeriranih betona) kod

izrade kontrolnih uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće- mjerenje temperature svježeg betona i zraka na početku ugradnje

betona u ljetnim i zimskim uvjetima, te kod izrade kontrolnih uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće u ovim uvjetima

Page 27: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA IDENTIČNOSTI NA MJESTU UGRADNJE BETONA

Kontrola svojstava očvrslog betona obuhvaća sljedeće radnje:

- Identičnost tlačne čvrstoće betona na gradilštu dokazuje se na kockama dim. 15x15x15 cm koje se uzimaju i njeguju prema normi HRN EN 12390-2, a ispituju pri starosti betona 28 dana prema normi HRN EN 12390-3

- Ispitivanje vodonepropusnosti betona provodi se prema normi HRN EN 12390-8 pri starosti betona 28 dana. Jednu seriju čine 3 uzorka dim. 15x15x15 cm iz iste mješavine homogeniziranog betona.

- Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016. pri starosti betona 28 dana (kriterij M-200). Jednu seriju čini 15 uzoraka dim. 15x15x15 cm iz iste mješavine homogeniziranog betona. Uzorci se prema navedenoj normi, izlažu naizmjeničnom smrzavanju (14 - 16 sati na -20 ± 2oC) i otapanju (14 - 16 sati na +20 ± 2oC) u 50 (mediteran), 100 (kontinent), 150 ili 200 (planinska područja) ciklusa. Oštećenja površine moraju biti u takvim granicama da ih se, prema uvjetima norme, proglasi otpornima.

- Ispitivanje otpornosti betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanjeprovodi se prema HRN U.M1.055. pri starosti betona 28 dana. Jednu seriju čine 3 uzorka dim. 15x15x15 cm iz iste mješavine homogeniziranog betona. Uzorci se prema navedenoj normi, izlažu naizmjeničnom smrzavanju (14 - 16 sati na -20 ± 2oC) i otapanju (14 - 16 sati na +20 ± 2oC) u 25, 50 ili 100 ciklusa. Oštećenja površine moraju biti u takvim granicama da ih se, prema uvjetima norme, proglasi otpornima.

Page 28: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA IDENTIČNOSTI NA MJESTU UGRADNJE BETONA

Plan uzimanja probnih uzoraka ovisi o količini ugrađenog betona. Plan uzimanja uzoraka obično se sortira u tablici:

--227SVEUKUPNO

--37,0AB poprečni nosači9

--1

334,0V-50/XF4-S4C 40/50

AB nosači8

---334,0V-30/XF4-S4Kolnička ploča7

---3297,0V-30/XF2-S4Zid i krilo upornjaka6

--316,0Prijelazne ploče5

--330,0Poslužne staze4

--

1

3150,0V-30/XC2-

S4C 25/30

Temelj upornjaka3

---319,0V-20/X0-S3C 16/20Podloga za cijev,obloga jarka2

---330,0V-15/X0-S3C 12/15Podložni beton1

min. broj kontrolnih uzoraka betona / serija

MRAZ (M -200)

MRAZ I SOL

ZA ODMRZAVANJE

(M - 25)

VODONEPROPUSNO

ST

TLAČNA

ČVRSTOĆA

količina betona

(m3)

Oznaka recepture (sastava)

Razred tlačne čvrstoće

KONSTRUKTIVNI ELEMENTRedni broj

Page 29: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA IDENTIČNOSTI NA MJESTU UGRADNJE BETONA

Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona određuje se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, a prema navedenim kriterijima:

1. Ispitivanje tlačne čvrstoće:- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu

betona, - min. jedan uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona - min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente

koji su značajni za sigurnost konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega

2. Ispitivanje vodonepropusnosti:- min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 i C 40/50

(1 seriju čine 3 probna betonska tijela)3. Ispitivanje otpornosti na mraz:

- min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 i C 40/50 (1 seriju čini 15 probnih betonskih tijela)

4. Ispitivanje otpornosti na mraz i sol za odmrzavanje:- min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 i C 40/50

(1 seriju čine 3 probna betonska tijela)

Page 30: Tehnologija Betona - Projekt Betona

KONTROLA IDENTIČNOSTI NA MJESTU UGRADNJE BETONA

Rezultati ispitivanja tlačne čvrstoće betona se obrađuju u grupama od po 3 rezultata i vrednuju prema kriteriju identičnosti tlačne čvrstoće navedenom u tablici (za beton certificirane kontrole proizvodnje)

≥ fck - 4≥ fck + 25 - 6

≥ fck - 4≥ fck + 12 - 4

≥ fck - 4Nije primjenjiv1

Svaki pojedini rezultat (fcl)

N/mm2

Srednja vrijednost od „n“ rezultata (f cm)

N/mm2

Kriterij 2Kriterij 1Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće definirane

količine betona

Page 31: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Plan betoniranja – transport i dostava betona

Plan betoniranja uključuje opis transporta i ugradnje betona i sve radnje vezane za te poslove. Npr. “Beton se na gradilište doprema mikserima. Ugradnja se vrši pumpom za beton ili dizalicom s korpom.”

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona je dužan izdati dostavnicu koja mora sadržavati sljedeće podatke:

- ime tvornice betona- serijski broj otpremnice- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode- broj ili identifikaciju vozila- ime kupca- ime i lokacija gradilišta- količina betona u m3

- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete iprema EN 206-1

- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno- vrijeme u koje beton stiže na gradilište- vrijeme početka istovara- vrijeme kraja istovara

U dodatku otpremnice trebaju biti sadržani podaci o razredu čvrstoće, izloženosti, sadržaju klorida, konzistencije, specijalna svojstva, max. zrno agregata i drugi parametri koji su uvjetovani.

Page 32: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Plan betoniranja – ugradnja betona

Ugradba betona istovremeno obuhvaća istresanje i smještaj svježeg betona u oplati i to na način da se beton ubaci što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji. Ove radnje treba provoditi na način, da ne dođe do segregacije smjese betona. Temeljem gore navedenog treba poštivati pravila kako slijedi:

• izbjegavati da beton udara izravno u oplatu,• visina slobodnog pada neaditiranih betona ne smije biti veća od 1,5 m,• ugradnju vršiti u jednakim slojevima,• debljina slojeva koji se kompaktiraju smije iznositi maks. 50 cm,• slojevi betona u cijelosti moraju biti kompaktirani prije nanošenja

sljedećih slojeva, što znači da oba sloja betona moraju biti monolitizirani,

• prije svakog betoniranja pripremiti plan betoniranja, u odnosu na konkretne mogućnosti i okolnosti, a kada to zatraži nadzorna služba,

• prekidi, kod duže stanke, moraju se nastaviti odgovarajućim tehnološkim postupkom (ispiranjem ploha, čišćenjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja).

Page 33: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Plan betoniranja – prekid betoniranja i obrada spojnica

Ukoliko eventualno dođe do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta treba postupiti na sljedeći način:

- Kod betonskih pločastih elemenata treba očistiti svježi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon cca 1 sat isprati budući spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja prekid obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran s polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim adekvatnim dodatkom-aditivom). Prekid betoniranja, ako bude potreban, programirati na području najmanjih statičkih momenata u konstrukciji.

- Kod betonskih zidova treba postupiti na isti način prema gornjem. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih ploha i elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni

U svakom slučaju izvođač radova je dužan dati pismeni prijedlog nastavljanja betoniranja projektantu objekta i nadzornoj službi na objektu, a tek po odobrenju može se pristupiti daljnjem betoniranju (ili tražiti od projektanta da riješi problem). Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogrešaka i oštećenja na konstrukcijskim elementima građevine.

Page 34: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Plan betoniranja – Postupci u slučaju nedostatka u kvaliteti

U slučaju pojave uobičajenih pogrešaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona, segregacije, neravnine, šupljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oštećenja saniraju na način da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povećanje prionjivosti starog i novog betona. Sanacijski mort mora biti sličnih mehaničkih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi.

Oštećena mjesta treba očistiti čeličnim četkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne skrame koji nisu čvrsto povezani s podlogom. Tako očišćena mjesta treba navlažiti vodom i oštećenja premazati sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na način da se u suho izmiješa smjesa pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz miješanje dodaje prethodno pripremljena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak može biti granulacije 0-2 i 0-4 mm u ovisnosti o površini i dubini oštećenja.

Najbolji se rezultati postižu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad. Ako se obrađuju dublja oštećenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane površine se njeguju 2-3 dana.

Page 35: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Plan betoniranja – Njega betona

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaštićen od prebrzog isušivanja, od brze izmjene topline između betona i zraka, od oborina i tekuće vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja.

Njegovanje i zaštitu betona treba provoditi istovremeno, jer će se na taj način osigurati normalan proces hidratacije, skoro eliminirati evaporaciju vode iz betona, te beton zaštiti od vjetra. Zaštita i njegovanje imaju bitan učinak na konačnu kakvoću betona, a posebice na kakvoću površinskih slojeva betona, koji štite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, kao i na smanjenje skupljanja betona. Njegovanje i zaštitu betona vršiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. Za vrućeg vremena primjenjuju se sljedeće radnje:

- višekratno dnevno polijevanje vodom- pokrivanje mokrim jutenim vrećama ili drugim prekrivačima koji zadržavaju vlagu,

te ih stalnim polijevanjem održavati vlažnima- dužim držanjem u oplatiAko se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zaštita betona se zasniva na

zaštiti betonskog elementa od gubitka topline. Beton se ugrađuje s temperaturom, koja će mu zajedno s oslobođenom toplinom hidratacije i primjernom izolacijom pri određenim vanjskim uvjetima osigurati dovoljnu temperaturu da u predviđenom vremenskom periodu njegovanja dostigne potrebnu otpornost na smrzavanje.

U prijelaznom razdoblju prvih noćnih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanja PVC folijom odignutom cca 5 cm iznad betona, koja štiti beton slojem zarobljenog toplog zraka.

Kod dužih trajanja niskih temperatura nužna je pojačana zaštita termoizolacijskihmaterijala (filcom, jutom, stiroporom, staklenom vunom i sl.).

Page 36: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Nadzor i kontrola kakvoće armaturnih čelika

Armatura se izrađuje prema projektu betonske konstrukcije.Kvalitetu čelika za armiranje garantira proizvođač, a izvođač radova treba

pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti od proizvođača. Ukoliko se dokumentacija o kvaliteti ne nabavi prije ugradnje, provest će se kontrolna ispitivanja armaturnih šipki i mreže.

Uzorci će se uzimati na gradilištu neposredno, nakon ili u fazi uskladištenja, a nakon pregleda popratne dokumentacije.

Uzorci za ispitivanje dostaviti će se u laboratorij ovlaštene institucije uz odgovarajuću dokumentaciju (potrebno je uzorkovati za svaku građevinu po jedan uzorak od svakog profila na svakih 10 t armaturnog čelika predviđenog za ugradbu).

Page 37: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Gradivo Gradivo -- ČČelikelik• Svojstva čelika za armiranje:

Mrežasta armatura (nHRN EN 10080-5)Šipkasta armatura (nHRN EN 10080-2, nHRNEN 10080-3 i nHRN EN 10080-4)

≥ 450≥ 500≥ 500≥ 450≥ 500≥ 500Granica razvlačenja fyk (MPa)

≥ 1.15≤ 1.35

≥ 1.08≥ 1.05≥ 1.15≤ 1.35

≥ 1.08≥ 1.05Omjer vlačne čvrstoće i granice razvlačenja

6-166-165-16Namot: 6-16Namot: 6-16Šipke: 6-40

Namot: 4-16Šipke: 6-40

Nazivni promjer, d (mm)

B450C (1.04…)

B500B (1.0439)

B500A (1.0438)

B450C (1.04…)

B500B (1.0439)

B500A (1.0438)Naziv i oznaka (broj) čelika

• B500A – tri reda poprečnih rebara• B450C – dva reda poprečnih rebara; s

jedne strane rebra pod različitim kutovima u odnosu na os

• B500B – dva reda poprečnih rebara; s obje strane rebra su paralelna (pod istim kutom u odnosu na os)

Page 38: Tehnologija Betona - Projekt Betona

Glatka i rebrasta armaturaJedan uzorak se sastoji od tri komada (duljine 1,0 m, 0,7 m i 0,3 m isječene iz

iste šipke ili koluta). Na svakom uzorku se vrše sljedeća ispitivanja:- dimenzionalna kontrola- određivanje vlačne čvrstoće Rm , granice razvlačenja Re i

produljenja A10%- savijanje i povratno savijanje

Mrežasta armaturaJedan uzorak se sastoji od jedne cijele širine mreže s jedanaest poprečnih

šipki. Za laboratorijsko ispitivanje uzima se po jedan uzorak od svake vrste mreže jedne isporuke. Na svakom uzorku se vrše sljedeća ispitivanja:

- provjera vlačne čvrstoće uzdužnih i poprečnih šipki (po tri komada od svake)

- provjera nosivosti na posmik zavarenih spojeva (12 spojeva)- savijanje uzdužnih i poprečnih šipki (po tri komada od svake).

Page 39: Tehnologija Betona - Projekt Betona

ZAVRŠNA OCJENA KAKVOĆE

Završna ocjena kakvoće betona i betonskih radova obavezna je za sve betone i sadrži:

- dokumentaciju o kakvoći sastavnih komponenti betona,- dokumentaciju o preuzimanju betona po skupinama,- mišljenja o kakvoći ugrađenog betona na temelju vizualnog pregleda

konstrukcije, pregleda dokumentacije i provjere rezultata iz kontrole proizvodnje s rezultatima kontrole sukladnosti.

Ocjenu kontrole proizvodnje dati će Isporučitelj betona, tj. Tvornica betona.

Na osnovu svih prethodnih ispitivanja i kontrola, nadzorni inženjer daje, u skladu sa "Zakonom o gradnji" (N.N. 175/03 i 100/04), "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije" ("TPBK" N.N. 101/05) i sa važećim propisima i normama iz oblasti betonskih konstrukcija, stručno mišljenje o kakvoći radova (Završni izvještaj), ugrađenih proizvoda i opreme (u skladu sa zahtjevima projekta), te utvrđuje da li je kakvoća dokazana propisanim i dokumentiranim ispitivanjima.