Teori proses pembelajaran

Embed Size (px)

Text of Teori proses pembelajaran

  • 1. I ns t i t ut Pendi di kan Gur u M ays i aalKampus Temenggong ILMU PENDIDIKAN m I br ahiEN. HAMDAN BIN ZAINAL AFUAD

2. TEORI DAN PROSESTEORI DAN PROSES PEMBELAJARANPEMBELAJARANCiri-ciri pembelajaranCiri-ciri pembelajaran Teori pembelajaran Teori pembelajaranProses pembelajaranProses pembelajaran Implikasi teoriImplikasi teori 3. Ciri- ciri PembelajaranCiri- ciri Pembelajaran Bermula dari rangsanganBermula dari rangsangan1. Proses yang sistematik 1. Proses yang sistematik melalui organ deriamelalui organ deria Pembentukan konsepPembentukan konsep dalam fikirandalam fikiran Diakhiri dengan perubahanDiakhiri dengan perubahan tingkah laku.tingkah laku.2. Hasil pembelajaran 2. Hasil pembelajaran Perubahan tingkah laku = dari tahapPerubahan tingkah laku = dari tahap rendah ke tahap lebih tinggirendah ke tahap lebih tinggi Selepas aktiviti, perubahan tingkahSelepas aktiviti, perubahan tingkahlaku agak tabil dan kekal laku agak tabil dan kekal3. Proses berterusan Pembelajaran akan berhenti sekiranyaPembelajaran akan berhenti sekiranya 3. Proses berterusan hilang motivasi atau motif pelajaran.hilang motivasi atau motif pelajaran. 4. --Akibat daripada pengalaman atauAkibat daripada pengalaman atau4. Hasil 4. Hasillatihan bukan daripada proses latihan bukan daripada prosespembelajaran pembelajaran pertumbuhan fizikal atau mental. pertumbuhan fizikal atau mental.Motif penggerak dalaman ((keinginanMotif penggerak dalaman keinginanbelajar utk kemajuan diri sendiri.)belajar utk kemajuan diri sendiri.) 5. Motif dan5. Motif danmotivasi tertentumotivasi tertentu Motivasi penggerak luaran ((doronganMotivasi penggerak luaran doronganguru dan ibu bapa ))guru dan ibu bapa 5. Behavioris BehaviorisKognitifKognitif Teori TeoriPembelajaranPembelajaranSosialSosialHumanistikHumanistik Konstruktivi Konstruktiviss 6. Teori Mazhab Behavioris Teori Mazhab BehaviorisTokoh mazhab Tokoh mazhabBerpendapat pembelajaran adalah berkaitan Berpendapat pembelajaran adalah berkaitan1.Pavlov 1.Pavlovdengan perubahan tingkah laku. dengan perubahan tingkah laku.2. Thorndike 2. Thorndike3. Skinner 3. Skinner 1. Ujian dilakukan ke atas haiwan di dalam1. Ujian dilakukan ke atas haiwan di dalam makmal seperti tikus, kucing dan burungmakmal seperti tikus, kucing dan burung Menegaskan Menegaskan 2. Bertumpu kepada rangsangan dan gerak2. Bertumpu kepada rangsangan dan gerakpembelajaranpembelajaran balas untuk hasilkan perubahan t/laku.balas untuk hasilkan perubahan t/laku.hanya wujudhanya wujud3. Hasil t/laku pelajar boleh diperhatikan,3. Hasil t/laku pelajar boleh diperhatikan,jika ada tindakjika ada tindakdikawal dan diramal.dikawal dan diramal.balas terhadapbalas terhadap 4. Ini kerana berlaku perhubungan stimuli4. Ini kerana berlaku perhubungan stimulisesuatusesuatu(rangsangan) dgn tindak balas(rangsangan) dgn tindak balasrangsangan.rangsangan.organisma.organisma.ProsesProses 5. Proses pembelajaran adalah5. Proses pembelajaran adalahpembelajaranpembelajaran berlandaskan pelaziman ((conditioning ))berlandaskan pelaziman conditioningberterusanberterusan 6. Stimuli + tindak balas = perubahan t/laku6. Stimuli + tindak balas = perubahan t/lakusekiranya adasekiranya adaorganisma.organisma.motivasi.motivasi. 7. Carta Proses PembelajaranCarta Proses Pembelajaran Mazhab BehaviorisMazhab Behavioris Parlov, Thorndike danParlov, Thorndike dan SkinnerSkinnerUjian terhadapUjian terhadapPelajar //murid Pelajar muridhaiwan haiwanRangsangan dan Rangsangan dantindak balas tindak balas Tingkah lakuTingkah lakuMotif & MotivasiMotif & Motivasi PembelajaranPembelajaran 8. Jadual: Pelaziman klasik ParlovJadual: Pelaziman klasik Parlov Sebelum pelaziman Proses pelazimanSelepas pelazimanRangsangan tak EksperimenRangsangan tak terlazimterlazim (Makanan) 1.Bunyi loceng (makanan) 2.Tunggu sementaraGerak balas tak terlazim 3.Diberikan makanan(perembesan) 4.Proses berulang-ulang Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI DANRangsangan neutral Rangsangan Terlazim(bunyi loceng)(bunyi loceng) Tiada gerak balas Gerak balas terlazim(tiada perembesan)(perembesan) 9. Parlov mengenalpasti 3 proses lain :: Parlov mengenalpasti 3 proses lain1. Generalisasi 1. GeneralisasiAnjing akan mengeluarkan air liur sebagai responsAnjing akan mengeluarkan air liur sebagai responspada bunyi dan juga bunyi yang hampir sama. pada bunyi dan juga bunyi yang hampir sama.2. Diskriminasi 2. Diskriminasi Anjing respons pada 1 atau 2 tone dengan Anjing respons pada 1 atau 2 tone denganmemastikan makanan diberi selepas 1 tone. memastikan makanan diberi selepas 1 tone.3. Pemusnahan 3. Pemusnahan Rangsangan lazim diberi contohnya bunyi tapi tidakRangsangan lazim diberi contohnya bunyi tapi tidakdiikuti dengan makanan. diikuti dengan makanan.Gerak balas lazim (salivating) semakin tiada dan akhirnya Gerak balas lazim (salivating) semakin tiada dan akhirnyahilang terus. hilang terus. 10. Implikasi Teori PembelajaranImplikasi Teori PembelajaranPelaziman Pavlov Pelaziman Pavlov1.Guru mengajar dgn cara 1.Guru mengajar dgn caramenarik menarikMurid tumpukan perhatianMurid tumpukan perhatian(Gerak balas tak terlazim) (Gerak balas tak terlazim) ((rangsangantak terlazim)rangsangan tak terlazim)Kehadiran guruKehadiran guru Murid gembira Murid gembira(rangsangan terlazim) (rangsangan terlazim) (gerak balas terlazim)(gerak balas terlazim) Buku disebut kanak-2. 2. Bukukanak 11. Implikasi Teori PelazimanImplikasi Teori Pelaziman PavlovPavlov kesimpulanPengajaran berkesan akan berlaku jika :1.Guru mengaitkan pengalaman positif ( rgsgn terlazim ) dengantugasan pembelajaran ( rangsangan tak terlazim )2.Bimbing murid membuat generalisasi dengan tepat beserta contohberkaitan yang pelbagai.3. Bimbing murid membuat diskriminasi contohnya mengenal pasticiri-ciri khusus segiempat selari.4.Latihan yang mencukupi. Contoh latihan penyelesaian matematikyang berterusan.5.Sentiasa menggunakan rangsangan baru sebagai rangsanganterlazim.6.Membantu murid memulihkan ingatan dengan memberikan masarehat yang cukup hingga hilang segala gangguan pembelajaran yangada. 12. Teori Pelaziman Watson Teori Pelaziman Watson1.Menurutnya manusia mewarisi 3 emosi semula jadi iaitu takut, 1.Menurutnya manusia mewarisi 3 emosi semula jadi iaitu takut,marah dan kasih sayang. marah dan kasih sayang.2.Contoh kajiannya yang menggunakan Model Pelaziman 2.Contoh kajiannya yang menggunakan Model PelazimanKlasik : : KlasikAlbert --11 bulan tidak menunjukkan sebarang rasa takut Albert 11 bulan tidak menunjukkan sebarang rasa takutpada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendak pada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendakmengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi. Kesannya mengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi. KesannyaAlbert terkejut dan terjatuh. Keadaan itu diulang berkali-kali. Albert terkejut dan terjatuh. Keadaan itu diulang berkali-kali.(tikus putih dan berbunyi pemukul). (tikus putih dan berbunyi pemukul).Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksiemosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing, emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing,arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yangsederhana. sederhana.Kesimpulannya, Kesimpulannya, Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional. 13. Edward Lee Thorndike Edward Lee Thorndike1. Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat 1. Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralatatau memilih dan menghubungkait. atau memilih dan menghubungkait.2. 2. Berlaku berdasarkan bilangan kali latihan, keadaan Berlaku berdasarkan bilangan kali latihan, keadaankesediaan ada, dan keberkesanan latihan. kesediaan ada, dan keberkesanan latihan.3. 3. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu Ganjaran dan denda dua faktor penting bantupembelajaran manusia.pembelajaran manusia.4. 4. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubunganantara rangsangan dan gerak balas. antara rangsangan dan gerak balas.5. Motivasi, ganjaran dan denda amata penting dalam 5. Motivasi, ganjaran dan denda amata penting dalamproses pembelajaran.proses pembelajaran.6. 6. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagaiTeori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas)Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas) 14. 3 hukum pembelajaran Thorndike 15. Implikasi Teori Thorndike dalam Pengajaran- Pembelajaran Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harusmenggunakan motivasi yang sesuai. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balaspelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji,aplikasi, serta pengukuhan dalam keadaan yangmenyeronokan.Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerakbalas yang betul daripada pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaandalam pembelajaran mereka. 16. Teori Pelaziman Operan SkinnerTeori Pelaziman Operan SkinnerTingkah laku RespondenTingkah laku Responden Tingkah laku Operan Tingkah laku Operan Sama seperti Teori Pelaziman Tingkah laku yang bukanPavlov otomatik atau boleh Pelajar bertindak balasdijangkakan. (tiada stimulasiterhadap stimuli (rangsangan)yang dikenalpasti)yang diberi. gerak balas yang dihasilkan Dipanggil pembelajaran oleh diri sendiri.stimuli-gerak balas. cth-tikus memijak alat Dibangkitkan oleh sesuatupenekan tanpa wujudrangsangan.rangsangan. JENIS PASIF tiada rangsangan JENIS AKTIF- Pembelajaranmaka pembelajaran tidak akan sendiri tanpa menungguberlakurangsangan diberi. 17. Peneguhan Positif danPeneguhan NegatifKebarangkalian berulanganya tingkah lakuPeneguhanoperan yang diingini (atautidak diingini) ditambahpositifTingkah lakuKebarangkalian operan Peneguhanberulangnya tingkah lakunegatifoperan ditambah dengan memindahkan ataumenghapuskan stimuliyang memgganggu 18. SEBELUM PELAZIMAN : Keadaan dalam