TERIMAAN & PUNGUTAN

  • View
    1.126

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of TERIMAAN & PUNGUTAN

INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Pengenalan

A. KANDUNGAN

2. Undang-undang yang berkuatkuasa3. Jenis Terimaan dan Pungutan

4. Tatacara Terimaan dan Pungutan5. Kawalan Terimaan dan Pungutan

6. Contoh-Contoh Dokumen Penting7. Kajian Kes Laporan dan teguran audit

8. Rumusan

2

B. OBJEKTIF UMUM1. Menjelaskan dasar-dasar pengurusan terimaan dan pungutan kerajaan, sistem dan peraturan serta arahan-arahan yang berkuatkuasa. 2. Meningkatkan kompetansi Pengurus Sekolah dalam merancang, mengawal dan melaksanakan terimaan dan pungutan mengikut sistem dan arahan yang berkuatkuasa. 3. Meningkatkan akauntabiliti Pengurus Sekolah terhadap pengurusan terimaan dan pungutan.3

PENGURUSAN PERAKAUNAN

PENGURUSAN BELANJAWAN

PENGURUSAN KEWANGANPENGURUSAN BAYARAN PENGURUSAN PEROLEHAN

PENGURUSAN ASET

KAWALAN PENGURUSAN4

2. UNDANG-UNDANG DAN PERATURANa) Akta Tatacara Kewangan 1957 (disemak 1972) b) Arahan Perbendaharaan (Pindaan Julai 2008) c) Akta Pendidikan 1996-Peraturan-Peraturan Pendidikan(Akaun dan Audit)2002 d) Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (TPKPKWS)Edisi Keempat Tahun 2005

5

3. TERIMAAN DAN PUNGUTAN3.1 KONSEPTerimaan dan Pungutan merupakan satu proses pengendalian wang yang diterima oleh sekolah pengurusan kewangan yang

daripada pelbagai punca mengikut undang-undang danperaturan-peraturan sedang berkuatkuasa.

6

3.2 TAKRIFAN ISTILAHa) Pegawai Pengawal

Pegawai yang dilantik oleh Menteri Kewangan atau Menteri Besar atau Ketua Menteri dibawah Seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61) bagi setiap tujuan perbelanjaan yang diperuntukkan bagi manamana tahun kewangan dalam anggaran, bagi mengawal, tertakluk kepada sebarang arahan yang ditujukan oleh pihak penguatkuasa kewangan, perbelanjaan yang dikuatkuasakan di bawah tujuan itu, dan termasuk semua tanggungjawab Pegawai Perakaunan.AP 37

b) Pemungut Seorang pegawai yang oleh kerana jawatannya atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau peraturan bertulis adalah bertanggungjawab bagi memungut wang daripada orang awam bagi pihak kerajaan. AP 3

8

c) Pegawai Perakaunan Meliputi semua pegawai awam yang ditugaskan untuk; mengutip, menerima atau mengakaun sebarang wang awam membelanja/membayar apa-apa wang awam menerima, menyimpan, melupus atau pengakaun barangan awam AP 3 Istilah ini hendaklah dipakai bagi Ketua Jabatan atau pegawai bawahannya yang paling rendah, apabila mereka menguruskan Wang Awam atau Aset Awam [Sek. 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61)]

d) Perbendaharaan Menteri Kewangan dan termasuklah pegawai di bawah kawalan pentadbirannya atau yang telah diturunkan kuasa untuk bertindak bagi pihaknya atau yang dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61) mengikut peruntukan Seksyen 6 atau 7 Akta Perwakilan kuasa 1956 (Akta 358) AP 310

e) Resit Rasmi Sebarang akuan terimaan wang dari orang awam termasuk dalam bentuk lesen, tiket, borang yang mana

amaun bayaran tetap ditulis atau dicetak padanya ataumelalui media elektronik. AP 3

11

f) Wang Awam

Semua hasil, pinjaman, amanah dan lain-lain wang dan semua bon, debentur dan lain-lain sekuriti apa sahaja dikumpul atau diterima oleh kerana Persekutuan (tidak termasuk zakat, fitrah, Baitulmal dan hasil-hasil muslim)[Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957(Akta61]

..dan termasuklah wang tunai dan kesetaraan tunai serta semua instrumen kewangan kerajaan. AP 312

3.3 TANGGUNGJAWABa) Pegawai Pengawal Melaksanakan kewajipan kewangan Kementerian/ Jabatan dengan sempurna; Memungut dengan sewajarnya segala wang awam yang patut diterima atau dibawah arahannya Menyimpan dengan selamat wang awam yang telah dipungut Bertanggungjawab sekiranya akaun yang dikemukakan oleh mereka atau dibawah kuasa mereka didapati tidak betul

Perwakilan kuasa kepada pegawai lain hendaklah dibuat dengan arahan bertulis dan beliau secara amnya tidak terlepas dari tanggungjawab sendiri setelah perwakilan dibuat Pegawai Pengawal selaku pegawai perakaunan ketika melaksanakan tanggungjawab kewangan hendaklah mematuhi Piawaian Perakaunan kerajaan, Surat Pekeliling dan Surat Arahan Akauntan Negara Malaysia yang berkuatkuasa AP 53

b) Pemungut Menyimpan dengan selamat dan menggunakan dengan sepatutnya semua Resit Rasmi

Menyimpan dan mengunci semua stok Resit Rasmi, lesen, borang akuan terima yang lain yang belum guna dalam stok, dengan selamat di bawah kawalannya sendiri atau di bawah kawalan seorang pegawai kanan yang tidak menyediakan Resit Rasmi atau membuat pungutan

15

Memastikan ciri-ciri keselamatan dan kawalan dalaman dalam persekitaran elektronik adalah mencukupi dan berfungsi serta hanya pegawai yang diberi kuasa sahaja dapat mengakses sistem dan dokumen-dokumen kawalan Melaksanakan terimaan secara elektronik mengikut pekeliling yang berkuatkuasa. AP 65

16

3.4 KEPERLUAN SISTEM TERIMAAN DAN PUNGUTANa) Memastikan semua pungutan yang dipertanggungjawab kepada sekolah dipungut dengan sewajarnya untuk mengelak ABT.b) Mengenalpasti pihak yang bertanggungjawab dan mengambil tindakan sekiranya berlaku kehilangan, penyelewengan dan salah guna kuasa. c) Menghindari kehilangan dan kecurian harta sekolah(wang tunai) d) Meningkatkan kecekapan menguruskan terimaan dan pungutan sekolah dengan berkesan,17

4. JENIS-JENIS TERIMAAN1. Sumber Kerajaan Bantuan Mata Pelajaran Bantuan Bukan Mata Pelajaran 2. Sumber Bukan Kerajaan (Wang Awam) Kutipan daripada murid Derma daripada orang awam Caj kemudahan sekolah Lain-lain

18

4.1 TERIMAAN DALAM AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN Pemberian Bantuan Perkapita Yuran Khas Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Biasiswa Kerajaan Pra Sekolah Yuran Peperiksaan Kerajaan (MUET) Geran Pelancaran (Launching Grant) KWAPM, SBT RIMUP Pakaian Seragam Ops Dakwah Kem Bestari Solat Ihya Ramadan Elaun Bantuan Kelas Pendidikan Khas Bantuan PIBG Lain-lain bantuan kerajaan

4.2 TERIMAAN DALAM AKAUN KUMPULAN WANG SUWABayaran-Bayaran lain Sewa Kantin Sewa Kedai Buku Sewaan Harta Sekolah Derma dan Sumbangan Insuran Majlis Sukan Sekolah Majalah Sekolah Faedah bank20

4.3 TERIMAAN DALAM AKAUN KUMPULAN WANG ASRAMALPBT Asrama Bantuan Makanan Asrama Yuran Makan Asrama Yuran Pendaftaran Asrama Yuran Dobi / Pelbagai yang diluluskan Faedah Bank

21

5. TATACARA TERIMAAN DAN PUNGUTANa) Permohonan kebenaran bertulis daripada Pendaftar Sekolah b) Penyediaan Surat Perwakilan Kuasa memungut wang awam (TPKPKWS 5.4.2) c) Resit dan Proses Pengeluaran Resit - Resit Pejabat (RP01) - Resit Murid (RM01) d) Pengakaunan, penyimpanan dan perbankkan e) Perlaporan22

PENGURUSAN TERIMAAN BAGI BAYARAN LAIN Cadangan bayaran lain perlu dibentang, dibincang dan diputuskan di dalam Mesyuarat Agung PIBG atau Mesyuarat Jawatankuasa PIBG. Kutipan untuk PIBG Akaun PIBG Kutipan wang asrama Kumpulan Wang Asrama

23

Kutipan lain untuk aktiviti sekolah Kumpulan Wang SUWA Kutipan majalah sekolah Kumpulan Wang SUWA (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2009, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/2010 dan Surat Edaran Bahagian Akaun 8 Mei 2009)

24

5.1 KELULUSAN PENDAFTARa) KUASA untuk melulus kutipan yuran di sekolahsekolah telah ditetapkan oleh School (General) Regulation 1951- Peraturan 57. Peraturan tersebut memberi kuasa kepada Pendaftar Sekolah meluluskan sebarang kutipan termasuk jumlah dan cara kutipan yuran boleh dilaksanakan.b) Semua jenis yuran termasuk yuran sekolah yang dikenakan oleh sekolah-sekolah bantuan penuh terhadap murid-murid perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Pendaftar SekolahSekolah Negeri25

c) Hanya Pendaftar sahaja yang diberi kuasa meluluskan kelulusan itu. Kuasa ini tidak diperturunkan kepada mana-mana pegawai lain. d) Bagi sekolah-sekolah berasrama penuh dibawah kelolaan Pengarah Sekolah-Sekolah dan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional dibawah kelolaan Pengarah Pendidikan Teknik dan Vokasional, segala jenis bayaran yang dikenakan termasuk bayaran tambahan hendaklah terlebih dulu mendapat kelulusan Pendaftar Besar Sekolah-Sekolah.

(Bahagian Pendaftaran Sekolah KPM)

LAMPIRAN 1-PEKELILING KPM

27

LAMPIRAN 1-PEKELILING KPM

LAMPIRAN 2-MOHON KELULUSAN PENDAFTAR

Nama / Jenis Borang

Nama & Alamat Pemohon Tajuk / Perkara Permohonan

Jenis Yuran Yang Dipohon

Jenis Pungutan Yang Diarahkan Tandatangan Pemohon

Tandatangan Kelulusan

29

LAMPIRAN 3-KELULUSAN PENDAFTAR

30

5.2 PERWAKILAN KUASAa) Sebarang kewajipan perwakilan ini kepada pegawai lain hendaklah dibuat dengan arahan bertulis. Bagaimanapun seorang pegawai itu secara amnya tidak terlepas daripada tanggungjawabnya sendiri setelah perwakilan dibuat. AP 53 Pengetua/Guru Besar hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada pegawai-pegawai yang membuat pungutan bagi pihaknya. Seorang pegawai yang tidak diberi kuasa tidak boleh membuat pungutan. TPKPKWS Bil 5.4.2 & AP 6931

LAMPIRAN 4-SURAT PERWAKILAN KUASANama Sekolah Nama & No KP Pegawai Jawatan Pegawai Tarikh kuat kuasa Jenis Terimaan/Pungutan Kelas/Tingkatan mana T/Tangan Pemberi Kuasa T/Tangan Penerima Kuasa Senarai Edaran

32

LAMPIRAN 5 -SURAT PERWAKILAN KUASA

33

5.3 RESIT DAN PENGELUARAN RESITa) Resit Rasmi Resit rasmi secara manual atau elektronik mestilah dikeluarkan sebagai akuan terima wang yang dibayar kepada seseorang pegawai awam.

Resit rasmi mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika seseorang pembayar hadir sendiri, Resit Rasmi itu mesti diserahkan kepadanya. Apabila Wang Awam diterima melalui pos atau penghantar, Resit Rasmi baginya mest