Thực tập giữa khóa FTU2

 • View
  115

 • Download
  12

Embed Size (px)

Transcript

 • TRNG I HC NGOI THNG

  C S II TI TP .HCM

  ---------***--------

  BO CO THC TP GIA KHA

  Chuyn ngnh: Kinh doanh quc t

  T CHC CNG TC HOT NG XUT KHU

  MT HNG GIY DP CA CNG TY C PHN

  SN XUT KINH DOANH THANH L

  H v tn sinh vin: Lm Vn Thnh

  M sinh vin: 1001025542

  Lp: A4

  Kha: K49

  Ngi hng dn khoa hc: ThS. Nguyn Th Mai Anh

  Thnh ph H Ch Minh, thng 7 nm 2013

 • NHN XT CA NGI HNG DN KHOA HC

  ................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  TP.HCM, ngy thng nm 2013

  ThS. Nguyn Th Mai Anh

 • MC LC

  DANH MC T VIT TT

  DANH MC BNG BIU, BIU , S

  LI M U ............................................................................................................ 1

  PHN 1. GII THIU V CNG TY C PHN SN XUT KINH DOANH

  THANH L ................................................................................................................ 2

  1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ........................................................................ 2

  1.2. Chc nng, nhim v, c cu t chc v qun tr nhn s .................................. 3

  1.2.1. Chc nng ........................................................................................................ 3

  1.2.2. Nhim v .......................................................................................................... 4

  1.2.3. C cu t chc .................................................................................................. 4

  1.2.4. Qun tr nhn s ............................................................................................... 6

  1.3. Khi qut v tnh hnh kinh doanh ca Cng ty C phn Sn xut Kinh doanh

  Thanh L giai on 2010-2012 ................................................................................... 7

  1.4. Tm quan trng ca hot ng xut khu mt hng giy dp i vi s pht

  trin ca cng ty .......................................................................................................... 8

  1.5. Cc cng vic thc hin trong qu trnh thc tp ................................................ 9

  PHN 2. THC TRNG XUT KHU MT HNG GIY DP TI CNG

  TY C PHN SN XUT KINH DOANH THANH L ................................... 10

  2.1. Tnh hnh xut khu mt hng giy dp ............................................................. 10

  2.1.1. Kim ngch xut khu ..................................................................................... 10

  2.1.2. C cu mt hng xut khu ............................................................................ 11

  2.1.3. C cu th trng xut khu ........................................................................... 12

  2.1.4. Gi c xut khu ............................................................................................. 14

  2.1.5. Phng thc giao nhn .................................................................................. 14

  2.1.6. Phng thc thanh ton ................................................................................. 15

  2.1.7. Phng thc lm th tc hi quan ................................................................. 16

  2.2. Nhn xt chung................................................................................................... 17

  2.2.1. Thnh tu ....................................................................................................... 17

  2.2.2. Hn ch........................................................................................................... 18

  2.3. So snh vi l thuyt .......................................................................................... 19

 • 2.3.1. Ging nhau ..................................................................................................... 19

  2.3.2. Khc nhau....................................................................................................... 19

  PHN 3. MT S GII PHP NHM Y MNH HOT NG XUT

  KHU MT HNG GIY DP TI CNG TY C PHN SN XUT

  KINH DOANH THANH L .................................................................................. 20

  3.1. Trin vng ca hot ng xut khu mt hng giy dp ca cng ty trong thi

  gian ti ....................................................................................................................... 20

  3.1.1. C hi ............................................................................................................. 20

  3.1.2. Thch thc ...................................................................................................... 20

  3.2. nh hng pht trin hot ng xut khu mt hng giy dp ca cng ty

  trong thi gian ti ...................................................................................................... 21

  3.3. Mt s gii php ................................................................................................. 21

  3.3.1. Thnh lp b phn Marketing m rng th trng tiu th ........................... 21

  3.3.2. u t t chc i xe chuyn ch.................................................................. 22

  3.3.3. Ci thin phng thc lm th tc hi quan .................................................. 23

  3.3.4. Nng cao cht lng i ng nhn s trong lnh vc xut nhp khu........... 23

  3.4. Kin ngh ............................................................................................................ 24

  KT LUN .............................................................................................................. 25

  DANH MC TI LIU THAM KHO

  NHN XT CA C QUAN THC TP

 • DANH MC CC T VIT TT

  T vit tt Ting Anh Ting Vit

  VT n v tnh

  C/O Certificate of Origin Giy chng nhn xut x

  hng ha

  T/T Telegraphic Transfer Chuyn tin bng in

  L/C Letter of Credit Th tn dng

  ECUS Electronic Customs Service Th tc hi quan in t

  TM Thng mi

  TNHH Trch nhim hu hn

  XNK Xut nhp khu

  BHXH Bo him x hi

  BHYT Bo him y t

  FOB Free On Board

  CIF Cost, Insurance & Freight

  AFTA Asean Free Trade Area Khu vc mu dch t do

  WTO World Trade Organization T chc thng mi th gii

 • DANH MC BNG BIU, BIU , S

  Bng biu/ s Ni dung Trang

  I. BNG BIU

  Bng 1.1 C cu nhn s ca Cng ty giai on 2010-2012 6

  Bng 1.2 Bo co kt qu hot ng kinh doanh 2010-2012 7

  Bng 1.3 Doanh thu xut khu mt hng giy dp 2010-2012 8

  Bng 2.1 Kim ngch xut khu 2010-2012 10

  Bng 2.2 C cu cc mt hng xut khu giy dp 2010-2012 11

  Bng 2.3 C cu th trng xut khu 2010-2012 13