Tonga Soa num.3 - Yamuna page 1
Tonga Soa num.3 - Yamuna page 2
Tonga Soa num.3 - Yamuna page 3
Tonga Soa num.3 - Yamuna page 4

Tonga Soa num.3 - Yamuna

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Editorial Cooperativa agricola

Text of Tonga Soa num.3 - Yamuna

 • *LV>Vii>i>VV>L>``i91

  *>]V>n,

  " /i{{{{>{

  >vJ>>} 7iL>>}V>L>V\x

  > ii i i i iV>>`i >iV>>>}-V`i>V>1>`i9>>>>iVii`>ii`i >iiL>L>}>ViiL>V`>}>i j] > >`i> >>`>>>>>v>X>>`ii`wVi>iL>`i>>>`ivi*i>]>j`>Vi}iiV>>V]iivii>>LViX>>>>i`iiV>]]V>>Li]i`ixii iv>i>>>>V>

  1>>v>`>`iv>i>i>>>, -">iini]iiVi>>V>im`V>i]iv>>iwViiL>>Di>iV>>i>>i>iiiV>>D>>>i>iV>ii`i>i>

  V]`>i>>i>i`Dvii}iV`iiiV>iiii}iDv>i{>i`iv>>iiiii>}i>Vii`>>ii>}V>`iViV>>`i>X>>

  `iiLi>L>iiv>iii>V>ii`ii>L>`>`" -V>>i>i>`iiV>iv>iiiLiii>`iV]i>`ii>iViiiLiLiiwVDi>`>i>>`>L>>i>>V

  V>iii>>V>India

  `iV>>`i>>`>}>V>

  >`>}>V>j`i>jLi`iii>X>`i`>j`ix>ix`i>L>V>i`>`i>Li>]>LLiii>`iLDVV>}>>Li>>>j]>v>}iLii`i>VVV>/>i`>>>}i>>i>V>`ii>>>v>iL>``ix>>L>>>j>>]n1>iVi>>`iii`i{>iiiiL>>>>vi>>iiVi>i>`i>L>Vv>i>Lii>ViLDi

  i`V>iiim`iiii>>`>>VViLii>>>`i>L>V9>>v>>iiL>ii>i}i>i>>V]i>i`i>i>i>>`>->V>Li]>`>>`v`i>i>i>>]iViijVimiiiVi>LV>`>V>jii

  >>}`D`iV`>>>i>>>i`V>*i>>>V>i`V>]>i>>]ii>iiL]j>

  *im>}`iviV

  6>>>>`>ii`i>}`i{Di`i91 >,>]>,>>]>i>/ii>`i`iii`>i>`i>>V>>V>L>V>Liii`i>i>>>`ii>i>>>>

  V>>>i>`i>i>>>iVi>]V>>VL>`>ttt

  ii`ivii>i>L>`iw>`>jiiV>i`i>>>V>>>>i>>V>`ii`Vii>viwiiLV>DVi>ittt

  V>>`i>i>>`>ii`i>}VV`>Li>V>ViiV>` ii>}>>>V>ii`iVii>`i>>Li>Vi>i` iL>>i>m`i>V>V->`>ii>i>>V`iiV>`iD>iiV>>iw`iiLiiwVDi]>}>>>>`V>>`i>X>`i`>>i]>]>>>]i]i8>>*>>>v>>`>ii`i]>j`iV>L>i>i>i`i`>>`>`iViiDVi>tt

  La Rosa passant visita amb l!Irne (pediatra de Yamuna a Madagascar)

  La Marta, la Berta i la Gussi pintant la llar d!infants de la Granja Escola

  Vista de la faana recent pintada

  Jornada de portes obertes com a cloenda del casal.

 • ii`iiVi>Vi}>iV>>`V>`i>-V>ii`iixv>`ii>>i>X>V>>V>]ijiiji>i}>`i>>>>L>`>>LjiiV>V>`>`iv>i]i>v>i}ii>>L>]V>>`>V>`D

  i}>i

  ii`>``V>>iii`i]91 >>>]ii`>w>i`iV`iv>V>i>L>>V`i>`iii>ij]i`i}iV>Vi`iV]iVi`i>i}>>i>`L>`i>i`>i>>>`>>>iii`i]ii>iV>v>i}i`iiv>i`>>]w>>>ii`ii>>i>`Vii`>i>iLii>i

  >iii>>`>i`iiV>i]`Viiiii}}>>iiV>>V>iVm`V>>>V>`i>`V>mi]i}i>`i91 >L`i>>>}>>iV>LiVji>iiV>i>i>VDi}>i>iii>i>}`i`i>>`i`>i>>i>iL>>>ii>>`>iVLii>>ii`i>V>]`Vi`i`V>v>i>>V]iviii}}

  iLi>i>`ii}>V>>>`>6>>`i>i>}DVi>iiii`i`i>`iii`i>i>>i`iii>`>]>LLiV`>`>i>`vV>V>`iV>>iVi>iVii`i>ii-ii>]iL>i>,Li>`i6]nn>>`>DVi}>>`iVw>i>iV>>t

  DVi

  `>`VLi>/i>i*>>

  >iiioo>iViV>itttii`i>Di>}>>iVi`i>`>V*>i>i`i91 DVi>i>V>mVViiL>>iii`>`i`iV>`i`V>>vVDVi>iVi`>>>}>>iDVi>i>V>>ttt

  Vi}>L>- i>Vi`Viii`V>iiii>>>`>}>V>

  >>i>6i]`i>}i>>>>>j>i>>

  >>}>ii}>>>iVi>>i}>>x>Vi`>>w>>>-*6

  i>V>L>`iii>`>ii>i`V`VV`>iii>

  iiiv>i>ii>

  i`ii>>>}V>iiiD>`>>ViV>Vi>>>}V>i>>ivXiViii`ii`iii]iViii`i>ii}>iiii>`i`Vi`>]iii`>i>`iii`ii`>ViV>>V}iiii>>`i>V>>]i}i>iv>Vi]`V`ii>ii>i`Vii>DiLi

  >>>`>

  /i>>wV>>i`iV>ii>>iii]>jii>>i>>iiiD>>i>>`i

  /,"i>ii>v>iiiiV>i>i>iiiiiiD`iVVVi}>i]L`>]>v>`>>`>ij>>>wV>]ii>`>iiLiv>VLiiiiVi/i>`ii>`i`V>>iViV>]i>i>>>Li

  /,">`iV`w>X>>VVV`i>i>i`i>]i`iL`>>i`>}>i>iiViiv>Viwi>>ji`>>iVi>i>i>}>>iivV>iii>>>>V>>i>{V>i]`ivi`>i>L>`>]>>>>`>i>LiViii}V

  /Liw>X>iiVii`>V`>`ii

  *ii`i>L{wj>V>i

  >>Li`iii

  iV>i>i>V`ii}i`i`>iV>V>>`>i`wV>VV>ii`i

  *i>>``V>V`iiV>i>}iVi>w>i`iV>>Vi>L>`i>`i

  6>`iiiV>iiiiii>Vi>

  i`iiiivX>i>>}i`i>Vi>>

  Cooperativa agricola 91 >>>>>`>

  >i>V`i>, -">>>V>L>>i>i>`>>Vii]iv>ii>vi>>>`>>ii`iiiiViV>>>i>>`i>i>`>

  }`>`>>>>`v>`i>>>V>

  i`iV>ii`ii}>>

  *>>i>i>>`>`iiv>i`i>i>V]>vi>iiVV`i}i>>D>>, -"iV>ini`iv>Vii`i>Liii>`>L>iV>i>i`ii>i}i>>iVi]iw]>Li`i>V>]iii`ivii>L>iiwiiiVii>V>iV>i6ji`ii>V>ii>iiiV>>DL>`i}ivX>`i>`>iVi>]`V`viiVi>`i`>`i>ii]>iVi`i>>>>Li]iiimV>]i}>>ii>>iiiViiD>]`Vi>>V>>i>V>`>`>]iViiDii>ijii}>D`>ii`ii>D>Lj>i`i>>i>>Li`i]`Vi`>iiv>ii>vii>iVimV>]>}>iv>>->i>iV>>Lii>i`>\>i`>>`>iVi>]>i`>>iV`ii>iii`>ii>i`>>}>]>i`>>i}>iVi]>i`>wV]`>>>ii>i}>iiw]ii>V>>Vii}iivX>>i>i`>>>v>>>`>`>V`ivii>`>`}>]>>ii>}

  DVi>iiviLiiV>`>V>Li>jii

  i>/>/i>,i>Li`i*iVi

  ->vii>ii`i

  X`iVw>X>i>>>`>

  Editorial

 • ii`iiVi>Vi}>iV>>`V>`i>-V>ii`iixv>`ii>>i>X>V>>V>]ijiiji>i}>`i>>>>L>`>>LjiiV>V>`>`iv>i]i>v>i}ii>>L>]V>>`>V>`D

  i}>i

  ii`>``V>>iii`i]91 >>>]ii`>w>i`iV`iv>V>i>L>>V`i>`iii>ij]i`i}iV>Vi`iV]iVi`i>i}>>i>`L>`i>i`>i>>>`>>>iii`i]ii>iV>v>i}i`iiv>i`>>]w>>>ii`ii>>i>`Vii`>i>iLii>i

  >iii>>`>i`iiV>i]`Viiiii}}>>iiV>>V>iVm`V>>>V>`i>`V>mi]i}i>`i91 >L`i>>>}>>iV>LiVji>iiV>i>i>VDi}>i>iii>i>}`i`i>>`i`>i>>i>iL>>>ii>>`>iVLii>>ii`i>V>]`Vi`i`V>v>i>>V]iviii}}

  iLi>i>`ii}>V>>>`>6>>`i>i>}DVi>iiii`i`i>`iii`i>i>>i`iii>`>]>LLiV`>`>i>`vV>V>`iV>>iVi>iVii`i>ii-ii>]iL>i>,Li>`i6]nn>>`>DVi}>>`iVw>i>iV>>t

  DVi

  `>`VLi>/i>i*>>

  >iiioo>iViV>itttii`i>Di>}>>iVi`i>`>V*>i>i`i91 DVi>i>V>mVViiL>>iii`>`i`iV>`i`V>>vVDVi>iVi`>>>}>>iDVi>i>V>>ttt

  Vi}>L>- i>Vi`Viii`V>iiii>>>`>}>V>

  >>i>6i]`i>}i>>>>>j>i>>

  >>}>ii}>>>iVi>>i}>>x>Vi`>>w>>>-*6

  i>V>L>`iii>`>ii>i`V`VV`>iii>

  iiiv>i>ii>

  i`ii>>>}V>iiiD>`>>ViV>Vi>>>}V>i>>ivXiViii`ii`iii]iViii`i>ii}>iiii>`i`Vi`>]iii`>i>`iii`ii`>ViV>>V}iiii>>`i>V>>]i}i>iv>Vi]`V`ii>ii>i`Vii>DiLi

  >>>`>

  /i>>wV>>i`iV>ii>>iii]>jii>>i>>iiiD>>i>>`i

  /,"i>ii>v>iiiiV>i>i>iiiiiiD`iVVVi}>i]L`>]>v>`>>`>ij>>>wV>]ii>`>iiLiv>VLiiiiVi/i>`ii>`i`V>>iViV>]i>i>>>Li

  /,">`iV`w>X>>VVV`i>i>i`i>]i`iL`>>i`>}>i>iiViiv>Viwi>>ji`>>iVi>i>i>}>>iivV>iii>>>>V>>i>{V>i]`ivi`>i>L>`>]>>>>`>i>LiViii}V

  /Liw>X>iiVii`>V`>`ii

  *ii`i>L{wj>V>i

  >>Li`iii

  iV>i>i>V`ii}i`i`>iV>V>>`>i`wV>VV>ii`i

  *i>>``V>V`iiV>i>}iVi>w>i`iV>>Vi>L>`i>`i

  6>`iiiV>iiiiii>Vi>

  i`iiiivX>i>>}i`i>Vi>>

  Cooperativa agricola 91 >>>>>`>

  >i>V`i>, -">>>V>L>>i>i>`>&