of 77 /77
Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp thuận 1992 Đã sửa đổi 1993, 1994, 1995, 2006, 2010 và 2013 để cho Bộ luật (Code) phù hợp với M.G.L. Chapter 71, Acts of 1993 M.G.L. Chapter 380, Acts of 1993 M.G.L. Chapter 92, Acts of 2010 M.G.L. Chapter 222, Acts of 2012 P.L. 103-382 (Gun-Free Schools Act of 1994) Các cá nhân với Đạo Luật Giáo Dục Khuyết Tật (IDEA) Đã sửa đổi năm 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010 và 2013 bao gồm các phiên bản theo yêu cầu và các quy định của luật liên bang và tiểu bang, để làm cho Bản Nội Quy (the Code) thích hợp với cấu trúc tổ chức Trường Công Lập Boston (BPS), và bao gồm các quy chế thay đổi đã được phê duyệt bởi Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston. Tài liệu này có thể không được sao chép nếu không có sự đồng ý của Trường Công Lập Boston.

Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh...

Page 1: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

Trường Công Lập Boston

Nội Quy Hạnh Kiểm

Tháng 9, 2013

Chấp thuận 1982

Đã sửa đổi và được chấp thuận 1992

Đã sửa đổi 1993, 1994, 1995, 2006, 2010 và 2013

để cho Bộ luật (Code) phù hợp với

• M.G.L. Chapter 71, Acts of 1993

• M.G.L. Chapter 380, Acts of 1993

• M.G.L. Chapter 92, Acts of 2010

• M.G.L. Chapter 222, Acts of 2012

• P.L. 103-382 (Gun-Free Schools Act of 1994)

• Các cá nhân với Đạo Luật Giáo Dục Khuyết Tật (IDEA)

Đã sửa đổi năm 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010 và 2013

bao gồm các phiên bản theo yêu cầu và các quy định của luật liên bang

và tiểu bang, để làm cho Bản Nội Quy (the Code) thích hợp với cấu trúc

tổ chức Trường Công Lập Boston (BPS), và bao gồm các quy chế thay

đổi đã được phê duyệt bởi Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston.

Tài liệu này có thể không được sao chép nếu không có sự đồng ý của

Trường Công Lập Boston.

Page 2: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

2 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

MỤC LỤC

Lời nói đầu (Foreword)…………………………………………………………………………………………………… 3

Triết lý và Hướng dẫn ………………………………………………………………………………………………… 4

Các nguyên tắc (Principles)……………………………………………………………………………………………. 4

Căn bản của Nội Quy Hạnh Kiểm ……………………………………………………………………………………… 5

Các Quyền Lợi và Trách Nhiệm …….…………..…..………………………………………………………… 6

Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct) ……………………………………………………………… 11

Mục (Section) 1 Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng ………………………………………………………..…… 11

2 Ngôn ngữ của các Thông Báo, Hội Họp và Điều Trần …………………………………… 11

3 Thủ tục để thành lập Điều Lệ Trường (School-Based Rules) trên các vấn đề về Kỷ Luật…11

4 An toàn và Hỗ trợ Môi trường toàn trường………………………………….…………….. 13

5 Các Phương pháp và Các sự can thiệp “Học sinh là Trung tâm” khác ………….………… 16

MẪU 1: Thủ tục Từ chối Vận chuyển (Denial of Transportation Procedures) ………….. 19

6 Loại bỏ tạm thời từ lớp học ………………………………………………….…………… 20

7 Các lý do để Đình chỉ, Đình chỉ dài hạn, Đình chỉ không thời hạn, Thuyên chuyển

vì lý do kỷ luật, xếp đặt vào Chương trình thay thế, hoặc Trục xuất…………….……….. 21

8 Thủ tục đình chỉ khẩn cấp (Procedures for Emergency Suspension) ……………………... 26

9 Đình Chỉ (Suspension): Định nghĩa và các thủ tục……………………………….………. 27

MẪU 2: Bản Đề Nghị Thực Hiện Buổi Điều Trần Đình Chỉ:

KHÔNG thay đổi sự phân định ………..………………………………………………….. 32

MẪU 3: Tiến trình khiếu nại, Từng Bước: Đình chỉ, Đình chỉ dài hạn, Đình chỉ không

thời hạn, Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật, xếp đặt vào Chương trình thay thế……………. 34

10 Đình Chỉ Dài Hạn và Đình Chỉ Không Thời Hạn: Định nghĩa và các thủ tục..….……….. 35

11 Thuyên Chuyển vì lý do Kỷ Luật, Xếp đặt vào Chương Trình Thay Thế:

Định nghĩa và các thủ tục……………………………………………………..….…..…… 36

MẪU 4: Bản Đề Nghị thực hiện Buổi Điều Trần Đình Chỉ, Đề nghị Thay đổi Phân định:

Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật (K-5); Xếp đặt vào Chương trình thay thế (Các lớp 6-12)

Đình Chỉ Không Thời Hạn; hoặc Trục Xuất ……………………………………….…..… 38

12 Tích Lũy Đình Chỉ ………………………………………………………….….…………. 41

13 Trục Xuất (Expulsion): Định nghĩa và các thủ tục……………………………………..… 42

MẪU 5: Lịch trình được đề nghị đối với Tiến Trình Trục Xuất………………..….……… 42

MẪU 6: Tiến Trình Khiếu Nại, Từng Bước: Trục Xuất …………………………………. 51

14 Lạm dụng Chất cấm (Substance Abuse) ………………………………………….….…… 52

15 Các Học Sinh Khuyết Tật …………………………………………...…………………….. 53

MẪU 7: Thủ tục khi việc phạm lỗi xảy ra tại trường mà kết quả có thể là Trục Xuất

Học Sinh Khuyết Tật ……………………………………………….…..……….…..…….. 55

16 Kỷ Luật và Việc làm ở Trường ………………………………………………..….……….. 58

17 Xóa Bỏ Hồ Sơ (Expunging Records)…………………………………………….….…….. 58

18 Kháng cáo của Giáo Chức hoặc Quản Trị Viên …………………………………..………. 58

19 Sử dụng Võ lực ………………………………………………………..….……………….. 59

20 Sự Ban Hành và Phân Phối……………………………………………….………………... 59

21 Các giải nghĩa (Definitions)………………………………………………….……………. 60

PHỤ LỤC A: Các dịch vụ Hỗ trợ Học sinh Toàn diện…………..……………………………………. 67

PHỤ LỤC B: Phục hồi Công lý …………………………………………………………………………. 73

PHỤ LỤC C: Hệ thống Hỗ trợ Thứ hạng Massachusett ………………………….………………….. 76

Page 3: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 3

LỜI NÓI ĐẦU

ĐÂY LÀ NIỀM TIN VỮNG CHẮC CỦA TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON (sau đây gọi là Sở Học Chánh/

Trường Công Lập Boston) là trường có kỷ luật tốt thúc đẩy cơ hội giáo dục bình đẳng và môi trường giáo

dục an toàn và hỗ trợ".

Trường Công Lập Boston cố gắng phát triển và thực hiện các chương trình và tiếp cận với học tập và kỷ luật

để sẽ:

• bảo đảm phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc (parental/guardian/caretaker) tự tin vào khả năng

của mỗi trường trong việc cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ;

• giúp các quản trị viên, các giáo viên, và các nhân viên khác cung cấp môi trường giảng dạy và học tập

an toàn và hỗ trợ; và

• bảo đảm các học sinh rằng các em có thể học tập trong một bầu không khí an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ

và có thể được đối xử một cách công bằng, nhất quán và không phân biệt đối xử.

Tất cả các trường sẽ cung cấp một môi trường học tập khuyến khích học tập xuất sắc, trao đổi các ý tưởng,

và phát triển cá nhân tối đa. Nên hiểu rằng đi vào một cơ sở trường học, các học sinh không gạt bỏ các

quyền hiến định của các em, ví dụ như các quyền theo đúng thủ tục, tự do ngôn luận, hội họp theo đúng trình

tự, sự riêng tư của người, không bị kỳ thị, vân vân..... Nó cũng nên hiểu rằng các học sinh có trách nhiệm

không làm gián đoạn quá trình giáo dục áp đặt cho, gây nguy hiểm, tước bỏ các quyền của người khác đối

với giáo dục.

Đây là chính sách của Trường Công Lập Boston để cố gắng giải quyết vấn đề kỷ luật bằng mọi phương tiện

loại trừ ngắn hạn từ trường. Để đạt được điều này, Trường Công Lập Boston sẽ tạo ra môi trường học tập an

toàn, lành mạnh và hỗ trợ. Các thủ tục công bằng và hợp lý cũng sẽ được theo sau để bảo đảm các học sinh,

phụ huynh, người giám hộ, người chăm sóc với các quyền của họ. Khi được xác định là một buổi điều trần

kỷ luật thì cần thiết, học sinh sẽ nhận được một buổi điều trần công bằng theo các quy tắc, quy định và thủ

tục đã được thiết lập.

Hội đồng Giáo dục và Ban giám đốc mong đợi tất cả mọi người kết nối với các trường học để chứng minh sự

tôn trọng quyền của người khác, và họ hy vọng tất cả tham gia giảng dạy và học tập để chấp nhận đầy đủ và

hoàn thành trách nhiệm của mình đối với người khác và đối với hệ thống học đường. Các quyền và trách

nhiệm này xuất phát từ luật và các quy định của liên bang và tiểu bang, pháp lệnh địa phương, quy chế của

Hội Đồng Giáo Dục, các mục tiêu của Chương Trình Tăng Tốc (Acceleration Agenda), Khuôn Mẫu Thành

Tựu Học Tập (Academic Achievement Framework), và Sức khỏe Hành vi (Behavioral Health) và Khuôn

mẫu Trường Công Lập (Public Schools Framework) đã được thành lập bởi “Massachusetts Behavioral

Health” và “Bản Báo Cáo cuối cùng của Ban Đặc Nhiệm Trường Công Lập năm 2011. Hội Đồng Giáo Dục

Boston và Tổng Giám Đốc có ý định rằng các thủ tục nêu trong Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct)

sẽ luôn luôn được tuân thủ và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các điều luật, pháp lệnh, quy định và chính

sách, về cả chữ lẫn ý của nó.

Nội Quy Hạnh Kiểm phù hợp với các nhiệm vụ của St. 93, C. 71, còn được gọi là Đạo luật Cải cách

giáo dục năm 1993, đã được bổ sung bởi St. 1993, C. 380; và được bổ sung bởi St. 2012 C. 222;

P.L. 103- 382, §14601 (Cải thiện Đạo luật Trường học Hoa Kỳ 1994), 18 USC, §921... tiếp theo.

(US Code), và Đạo luật Cá nhân với Giáo dục Khuyết tật liên bang, bổ sung năm 2004 (IDEA-04).

Page 4: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

4 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

TRIẾT LÝ

Bản tuyên bố sứ mệnh Trường Công Lập Boston

Là nơi khai sinh ra nền giáo dục công lập tại quốc gia này, Trường Công Lập Boston cam kết chuyển đổi

cuộc sống của tất cả trẻ em thông qua việc giảng dạy gương mẫu trong một hệ thống đẳng cấp thế giới của

các trường chào đón, đổi mới. Chúng tôi hợp tác với các cộng đồng, các gia đình và các học sinh để phát

triển trong mọi học viên kiến thức, kỹ năng, và nhân cách hầu thăng tiến ở bậc đại học, sự nghiệp, và cuộc

sống.

TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON nhận thức rằng mục đích chính của xã hội trong việc thành lập các trường

công lập là cung cấp một cơ hội để học hỏi và phát triển mà không thể được cung cấp tại nhà. Trường Công

Lập Boston tiếp tục nhận thức rằng các học sinh có đầy đủ các quyền phát sinh từ các nguồn nêu trên của cơ

quan pháp luật, và những quyền này có thể không được tước đoạt, cản trở, hoặc thay đổi ngoại trừ theo đúng

thủ tục. Trường Công Lập Boston tiếp tục nhận thức tầm quan trọng của việc duy trì môi trường học đường

an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ. Hơn nữa, Trường Công Lập Boston sẽ tiếp tục cung cấp phương pháp phòng

ngừa và tích cực xử lý kỷ luật và để đáp ứng với các can thiệp và hậu quả nhằm giải quyết các nguyên nhân

của hành vi sai trái, giải quyết các xung đột, đáp ứng các nhu cầu của học sinh và giữ các học sinh trong

trường.

Tài liệu này trình bày chi tiết các trách nhiệm và các quyền (the responsibilities and rights) của các học sinh,

các giáo viên, các quản trị viên, và phụ huynh / người giám hộ / người chăm sóc. Thúc đẩy chất lượng giáo

dục và học đường an toàn và hỗ trợ không chỉ phụ thuộc vào các trách nhiệm và quyền lợi của các học sinh,

mà còn vào chất lượng của sự tương tác giữa các học sinh, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc, các

giáo viên và quản trị viên.

Phụ huynh, học sinh, người giám hộ và người chăm sóc có quyền tham gia tích cực và hiệu quả trong quá

trình học tập, bày tỏ quan điểm của họ, và đóng góp vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống và giáo

dục của họ.

Các phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc thì rất quan trọng cho sự thành công của trường. Họ có

trách nhiệm thúc đẩy tiến trình học tập ở nhà, khuyến khích và gương mẫu về tư cách, thúc đẩy con cái của

họ được quan tâm trong trường, và thấy rằng con em của họ đi học thường xuyên. Họ có thể mong đợi mức

cao nhất về thành tích trong đó con của họ có khả năng, và hiệu suất giáo viên có thể suy ra mức độ thành

tích này. Họ được hoan nghênh và khuyến khích trao đổi với giáo viên để tìm hiểu xem con em của họ tiến

triển như thế nào. Họ càng tham gia thì chất lượng giáo dục cao của con em họ càng có thể đạt được.

Các giáo viên và tất cả các nhân viên nhà trường khác phải đối xử với tất cả học sinh tôn trọng. Các giáo

viên cần phải giải thích và áp dụng cho các học sinh một cách nhất quán, rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản

cho hành vi chấp nhận được, tham gia lớp học, điểm, và các bài làm. Các giáo viên phải giao tiếp với gia

đình về các hoạt động của trường, thành tựu tích cực và các vấn đề, và những cách thức mà các phụ huynh,

người giám hộ và người chăm sóc có thể giúp con cái của họ thành công trong trường.

Các hiệu trưởng có trách nhiệm bảo đảm rằng các nhu cầu giáo dục của tất cả học sinh trong trường được

đáp ứng và tất cả các thành viên của cộng đồng đối xử bằng kinh nghiệm và công bằng. Các hiệu trưởng

phải thông báo cho các học sinh, các phụ huynh/ các người giám hộ/ người chăm sóc và nhân viên niềm tin

rằng trường học là nơi để học tập và giảng dạy, và đó là công việc kinh doanh của tất cả mọi người để thấy

rằng điều này xảy ra trên cơ sở phù hợp mỗi ngày. Họ nên giao tiếp rõ ràng và phải công bằng và nhất quán

thực thi các chính sách kỷ luật phòng ngừa và tích cực.

Page 5: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 5

CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN

CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY đặt nền tảng cho việc tạo ra môi trường học tập an toàn,

lành mạnh, và hỗ trợ bao gồm việc áp dụng các phương pháp phòng ngừa và tích cực xử lý kỷ luật nhằm hỗ

trợ các học sinh trong việc xây dựng các kỹ năng xã hội và hành vi, giải quyết xung đột một cách bất bạo

động, và tạo ra môi trường học tập hiệu quả.

Các nguyên tắc này là niềm tin cần thiết mà sẽ hướng dẫn nhân viên, học sinh và gia đình Trường Công Lập

Boston trong việc làm được chia sẻ bảo đảm môi trường học tập tích cực và kết quả của học sinh được cải

thiện. Các nguyên tắc này phải được thảo luận, hiểu và chấp nhận trên toàn thành phố để bảo đảm việc học

tập tối đa và phát triển các cơ hội cho tất cả các trẻ em:

1. Công nhận và tôn trọng dân số đa dạng trong các trường học và cộng đồng là điều hết sức quan trọng.

Tất cả các trẻ em phải được đảm bảo rằng các trẻ em có thể học trong một bầu không khí không bị gây

rối và có thể được đối xử một cách công bằng, nhất quán và không phân biệt đối xử.

2. Tạo ra môi trường học tập an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ các dịch vụ hợp tác là nền tảng cần thiết để cải

thiện kết quả học tập cho tất cả học sinh, đặc biệt là những người có sức khỏe hành vi thách thức.

3. Nâng cao kết quả giáo dục cho các học sinh với những thách thức sức khỏe hành vi yêu cầu các trường

học trở thành môi trường cung cấp hỗ trợ ở ba cấp độ chăm sóc và hướng dẫn:

a. Xúc tiến. Các trường nuôi dưỡng tình cảm tốt của tất cả các học sinh thông qua toàn trường

phương pháp tiếp cận để hỗ trợ sức khỏe hành vi tích cực;

b. Phòng ngừa. Các trường cung cấp hỗ trợ can thiệp sớm để giảm thiểu sự leo thang của xác định

các triệu chứng sức khỏe hành vi thông qua sự hỗ trợ hợp tác nhắm mục tiêu; và

c. Can thiệp. Các trường cung cấp và tham gia trong việc chăm sóc phối hợp cho số ít học sinh

chứng minh nhu cầu đáng kể.

Ba cấp độ này không nên được coi là các hầm chứa, các hoạt động để giải quyết từng cấp độ phải diễn ra

trong toàn trường, trong các lớp học, trong các nhóm nhỏ, và với cá nhân các học sinh và gia đình.

4. Các trường có thể đáp ứng các giải pháp địa phương để giải quyết các nhu cầu của các cộng đồng của họ

ở ba cấp này (these three levels) thông qua tổ chức bởi Khung mẫu sáu phần (six-part Framework) sau

đây:

a. Lãnh đạo bởi trường học và các quản trị viên sở học chánh tạo ra môi trường học hỗ trợ và thúc

đẩy các dịch vụ cộng tác đáng tin cậy giải quyết mỗi một trong ba cấp;

b. Phát triển chuyên môn cho các quản trị viên trường học, nhà giáo dục, và các nhà cung cấp sức

khỏe hành vi thông qua các khóa đào tạo liên ngành và riêng biệt;

c. Truy cập vào các nguồn tài nguyên và dịch vụ bằng cách xác định, phối hợp và tạo ra trường và

các dịch vụ sức khỏe hành vi của cộng đồng để cải thiện môi trường toàn trường. Khung mẫu

công nhận sự cần thiết của nguồn tài nguyên mà lâm sàng, ngôn ngữ, và văn hóa thích hợp cho

các học sinh và gia đình;

d. Phương pháp học tập và phi học thuật cho phép trẻ em để tìm hiểu, bao gồm cả những người có

nhu cầu sức khỏe hành vi, và thúc đẩy thành công trong trường học;

e. Chính sách của trường, thủ tục, và các giao thức cung cấp một nền tảng cho các trường học để

thực hiện và hỗ trợ công việc này; và

f. Phối hợp với các học sinh và gia đình, nơi học sinh, phụ huynh / người giám hộ, và gia đình được

bao gồm trong tất cả các khía cạnh của giáo dục con em mình.

Page 6: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

6 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

LÝ DO CĂN BẢN CỦA NỘI QUY HẠNH KIỂM

NỘI QUY HẠNH KIỂM (THE CODE OF CONDUCT) được dựa trên các điều luật, các quy tắc, các quy

định và các quy chế nhằm tìm kiếm để cho phép tiếp cận giáo dục cho tất cả trong khi bảo vệ quyền theo

đúng thủ tục của cá nhân. Kỷ luật, theo định nghĩa của Bộ Luật (the Code), phải có những phẩm chất của sự

hiểu biết, sự công bằng, tính linh hoạt và nhất quán. Đó là trách nhiệm của các nhân viên nhà trường, học

sinh, phụ huynh/người giám hộ, và cộng đồng để đóng góp cho một bầu không khí học đường thúc đẩy một

môi trường toàn bộ trường học an toàn, lành mạnh, và hỗ trợ có lợi cho việc học tập. Kỷ luật phòng ngừa và

tích cực là trách nhiệm chung của các học sinh, các quản trị viên, các giáo viên, các phụ huynh/ người giám

hộ, và cộng đồng.

Nội Quy Hạnh Kiểm có thể dùng để giáo hóa, không phải để trừng phạt, và được dựa trên nguyên tắc kỷ luật

phòng ngừa và tích cực (tức là can thiệp, xây dựng kỹ năng và hậu quả) sẽ được nhằm giải quyết các nguyên

nhân của hành vi sai trái, giải quyết xung đột, đáp ứng nhu cầu của học sinh, và giữ học sinh trong trường.

Ngoài ra, Bộ luật (Code) được thiết kế để tạo ra kỳ vọng rõ ràng và tốt nghiệp mức hỗ trợ và can thiệp cho

tất cả học sinh với các hậu quả cho hành vi sai trái mà cá nhân, nhất quán, hợp lý, công bằng, độ tuổi thích

hợp và phù hợp mà mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của học sinh. Lỗi nhỏ và các vi phạm đầu tiên

được đối xử không bị trừng phạt bất cứ khi nào có thể. Các yếu tố như tuổi tác và cấp lớp của học sinh, phát

triển xã hội, tình cảm và trí tuệ của học sinh, và các quyền và trách nhiệm của học sinh tổng quát cũng cần

được xem xét luôn luôn.

Bộ luật được nhằm tạo ra một môi trường học hoàn toàn an toàn và hỗ trợ, hỗ trợ phát triển xã hội và tình

cảm của tất cả các học sinh, và giảng dạy thay thế cho bạo lực và tôn trọng tất cả các thành viên của cộng

đồng nhà trường. Bằng cách xem phát triển xã hội là một khía cạnh quan trọng trong trách nhiệm của

trường, các trường sẽ dự đoán và phản ứng với vấn đề kỷ luật trong trường một cách phù hợp với phẩm giá

và giá trị bản thân của học sinh. Mục đích của kỷ luật phải được hiểu và giải quyết những nguyên nhân của

hành vi để giải quyết xung đột, trong khi giảng dạy kỹ năng mới và sửa chữa các thiệt hại thực hiện, khôi

phục lại mối quan hệ và tái hòa nhập các học sinh vào cộng đồng nhà trường. Ngoài ra, chú ý đặc biệt và hỗ

trợ can thiệp được cung cấp cho các gia đình và thanh thiếu niên dễ có nguy cơ bị loại khỏi trường.

CÁC QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH

A. CÁC QUYỀN LỢI CỦA CÁC HỌC SINH

Nó không có thể liệt kê tất cả các quyền lợi của học sinh. Do đó, danh sách các quyền lợi sau đây sẽ không

được hiểu để từ chối hoặc hạn chế những quyền khác của học sinh trong trường học của các em, với tư cách

là thành viên học sinh, hoặc là công dân.

1. Phù hợp với Hiến Pháp Hoa Kỳ (United States Constitution) và quy định pháp luật liên bang và tiểu

bang, không có học sinh sẽ được loại trừ khỏi hoặc phân biệt đối xử trong việc vào học bất cứ Trường

Công Lập Boston, hoặc trong việc có được những lợi thế, đặc quyền và các môn học của trường công lập

chẳng hạn (bao gồm cả quyền tham gia đầy đủ vào việc học tập trong lớp và các hoạt động ngoại khóa)

không được phân biệt chủng tộc, màu da, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng

tình dục, giới tính, khuyết tật, tàn tật, tuổi tác, tình trạng hoạt động quân sự hoặc di truyền.

2. Học sinh có quyền có được một nền giáo dục với các tiêu chuẩn cao nhất.

3. Học sinh có quyền có được một chương trình đào tạo đầy ý nghĩa phù hợp với Khuôn mẫu (the

Framework) và có quyền được có ý kiến của các em trong việc phát triển một chương trình như vậy.

4. Học sinh có quyền được an toàn mạng sống và bảo vệ tài sản cá nhân.

5. Học sinh có quyền có được các cơ sở an toàn và vệ sinh.

Page 7: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 7

6. Học sinh có quyền tham khảo ý kiến với các giáo viên, các nhân viên tư vấn, và các quản trị viên và bất

cứ ai khác kết nối với nhà trường nếu họ muốn vào các thời điểm thích hợp.

7. Học sinh có quyền bầu cử tự do bằng cách bỏ phiếu kín các bạn học của các em trong việc lãnh đạo học

sinh và có quyền tìm kiếm và nắm giữ chức vụ.

8. Học sinh có quyền có tiếng nói của mình trong các vấn đề ảnh hưởng đến các em.

9. Học sinh có quyền tham gia trong việc phát triển các quy tắc và các quy định mà họ có thể và phải được

thông báo của các quy tắc và quy định.

10. Các phụ huynh / người giám hộ và học sinh (nếu từ 14 tuổi hoặc là học sinh lớp 9 trở lên) có nhiều quyền

khác nhau theo luật về hồ sơ học sinh của tiểu bang và liên bang, trong đó có quyền xem tất cả hồ sơ của

học sinh, kiểm soát các người bên ngoài trường học muốn xem hồ sơ, và khiếu nại các quyết định liên

quan đến hồ sơ học sinh. Sau khi thông báo về việc thuyên chuyển, hồ sơ học sinh hoàn tất có thể được

chuyển trực tiếp đến sở học chánh tiếp nhận mà không cần sự cho phép của phụ huynh, người giám hộ

hoặc người được ủy quyền chăm sóc. Tuy nhiên, phụ huynh, người giám hộ hoặc người được ủy quyền

chăm sóc phải được thông báo rằng hồ sơ đã được gửi đi. (Một bản tóm tắt chi tiết hơn về các quyền này

được phân phối hàng năm cho tất cả các học sinh và phụ huynh. Thông tin bổ sung và bản sao các quy

định thực tế có tại mỗi trường khi có yêu cầu và từ Bộ Giáo Dục của Tiểu Bang Massachusetts).

11. Học sinh trong trường học của các em có thể thực hiện các quyền tự do ngôn luận, lắp ráp, báo chí, hiệp

hội, phù hợp với Tu chính đầu tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ (First Amendment of the United States

Constitution) và Phần 1, Điều XVI của Tuyên bố về Quyền (Declaration of Rights) của tiểu bang

Massachusetts.

Trong việc thực hiện các quyền này (in exercising these rights), các học sinh phải tránh bất kỳ biểu hiện phỉ

báng hay tục tĩu theo định nghĩa của pháp luật hiện hành, hoặc với mục đích và có thể cổ võ việc can dự vào

các hành động vi phạm pháp luật, hoặc điều gì hợp lý có thể được dự báo sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể hoạt

động của trường hoặc của lớp học theo quy định ở Phần 7.10 của Bộ luật này (Section 7.10 of this Code).

Phù hợp với những điều nêu trên, và có thể áp dụng pháp luật, học sinh có quyền:

1. Mang các khuy nút chính trị, băng tay, và các phù hiệu khác thể hiện biểu tượng.

2. Phân phối các tài liệu in và lưu hành các kiến nghị về tài sản của trường, kể cả bên trong cơ sở của

trường, mà không cần có phép trước của ban giám hiệu trường, ngoại trừ:

(a) các tài liệu được phân phối và kiến nghị lưu hành trong cơ sở của trường phải có tên và địa chỉ

của cá nhân hoặc các tổ chức tài trợ (bao gồm tên và địa chỉ của ít nhất một thành viên của nhóm)

phân phối, lưu hành các tài liệu hoặc kiến nghị; và

(b) các người phân phối hoặc lưu hành tài liệu hoặc kiến nghị phải là một học sinh trong trường tham

gia; và

(c) giờ phân phối, lưu hành được giới hạn trong thời gian trước khi trường bắt đầu, sau khi tan học,

và trong suốt giờ ăn trưa để ngăn chặn sự xáo trộn với chương trình của trường; và

(d) các địa điểm phân phối, lưu hành tại mỗi trường sẽ được hạn chế hợp lý để lưu thông được bình

thường ở trong trường và các cửa bên ngoài; và

(e) cách thức phân phối, lưu hành được hạn chế hợp lý để ngăn chặn mức độ của tiếng ồn ào quá

mức và sự gián đoạn; và

(f) các học sinh sẽ được yêu cầu hợp lý để dọn bỏ rác kết quả từ phân phối, lưu hành.

3. Sử dụng bảng thông báo riêng của họ mà không có kiểm duyệt, cung cấp:

(a) tất cả các tài liệu, thông báo, và thông tin khác được đăng sẽ bao gồm tên và địa chỉ của cá nhân

hoặc các tổ chức tài trợ (bao gồm tên và địa chỉ của ít nhất một thành viên của nhóm) đăng các

tài liệu, thông báo, hoặc thông tin liên lạc khác; và

(b) tất cả các tài liệu, thông báo, và thông tin liên lạc khác sẽ được đề ngày trước khi đăng lên và gỡ

bỏ sau một thời gian hợp lý để bảo đảm truy cập đầy đủ vào bảng thông báo.

4. Sử dụng hợp lý các hệ thống thông tin công cộng và cơ sở truyền thông khác của trường, ngoại trừ việc

Page 8: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

8 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

thông báo sẽ bị hạn chế trước khi trường bắt đầu, sau khi tan học, và các thời gian khác khi các lớp

không có học.

5. Hình thành các tổ chức chính trị và xã hội và tiến hành các hoạt động trong kết nối này, thành viên nhóm

sẽ được mở rộng cho bất cứ học sinh nào, theo quy định đoạn B.1 Quyền lợi và Trách nhiệm của Quy

chế này.

6. Sự bảo vệ được cung cấp bởi các luật về giáo dục đặc biệt của tiểu bang và liên bang nếu nhà trường có

sự hiểu biết (theo quy định của pháp luật liên bang và tiểu bang) rằng các học sinh là học sinh khuyết tật

trước khi hành vi đó kết tủa các biện pháp kỷ luật đề nghị đã xảy ra (áp dụng đối với học sinh không

được xác định đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, và những người đã tham gia

vào hành vi vi phạm bất kỳ điều luật nào hoặc nội quy hạnh kiểm).

7. Tường trình các kiến nghị, khiếu nại đến các người có trách nhiệm của nhà trường phù hợp về các vấn đề

liên quan đến kỷ luật và các vấn đề khác liên quan đến trường trừ trường hợp Bộ Luật này (this Code)

quy định về quyền kháng cáo chính thức.

8. Tôn trọng từ các giáo viên và các quản trị viên.

9. Cá nhân riêng tư, bao gồm cả quyền để xác định sự xuất hiện của riêng mình và chọn phong cách riêng

của tóc và quần áo, các quy tắc hợp lý cần thiết cho sức khỏe và an toàn.

10. Sử dụng nhà vệ sinh, phòng thay quần áo và các cơ sở khác phù hợp với giới tính của họ, hoặc sử dụng

các cơ sở trung lập về giới tính nếu học sinh chọn.

11. Được giải quyết bằng tên và báo sự lựa chọn của họ.

12. Không được tìm kiếm hoặc có tủ khóa, xe hơi, hoặc đồ dùng cá nhân bị tìm kiếm và tịch thu. Tuy nhiên,

với nguyên nhân hợp lý, nhân viên do ban giám hiệu trường chỉ định có thể tìm kiếm trong các tủ khóa,

xe hơi, và các đồ dùng cá nhân. (Xem Thông Tư SAF3 của Tổng Giám Đốc Sở – Quy chế về tủ khóa

của học sinh).

B. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH

Trách nhiệm không phải là một sự thay thế cho các quy tắc được bao gồm trong Nội Quy Hạnh Kiểm. Tuy

nhiên, trong khi nó không có thể liệt kê tất cả các trách nhiệm học sinh, các học sinh là những người luôn cư

xử theo danh sách sau đây trách nhiệm rộng sẽ được phù hợp với các quy định của Bộ Luật.

Các học sinh có trách nhiệm:

1. Tôn trọng các quyền của tất cả các người có liên quan trong tiến trình giáo dục.

2. Tôn trọng quyền của nhân viên nhà trường.

3. Tôn trọng sự đa dạng của các nhân viên và học sinh trong Trường Công Lập Boston liên quan đến chủng

tộc, màu da, sắc tộc, quốc gia gốc, tôn giáo, giới tính, hôn nhân, mang thai, làm phụ huynh, khuynh

hướng tình dục, giới tính, ngôn ngữ chính, khuyết tật, nhu cầu đặc biệt, tuổi và giai cấp kinh tế.

4. Đóng góp cho việc duy trì một môi trường giáo dục an toàn và hỗ trợ.

5. Áp dụng những khả năng và lợi ích của họ để cải thiện giáo dục của họ.

6. Thực hiện mức độ cao nhất của việc tự tuân giữ kỷ luật, làm tốt nhất khả năng của mình, trong việc quan

sát và tôn trọng các quy tắc và quy định.

7. Nhận ra rằng trách nhiệm là cố hữu trong việc thực hiện tất cả các quyền.

8. Bảo đảm rằng họ thực hành tiếng nói của họ trong việc lãnh đạo học sinh.

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN TRỊ VIÊN

Các quản trị viên có trách nhiệm:

1. Tạo ra môi trường học đường hỗ trợ và thúc đẩy các dịch vụ hợp tác để cải thiện kết quả học tập cho tất

Page 9: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 9

cả các học sinh, bao gồm các học sinh có nhu cầu sức khỏe hành vi.

2. Bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất tốt cho tất cả các học sinh và nhân viên.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các giáo chức, các học sinh và các phụ huynh/người giám hộ.

4. Hỗ trợ nhân viên của trường trong việc thực hiện trách nhiệm xử lý kỷ luật của họ như đã được định

nghĩa bởi Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct) và các điều luật riêng của mỗi trường (school-

based rules), bằng việc cung cấp việc đào tạo Nội Quy cho ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên khác

của trường.

5. Cung cấp một chương trình giảng dạy rộng rãi và đa dạng phù hợp với các yêu cầu chương trình giảng

dạy của tiểu bang Massachusetts (Massachusetts Curricular) và đáp ứng nhu cầu cá nhân.

6. Phát triển và thực hiện các chính sách kỷ luật phòng ngừa và tích cực trong sự hợp tác với các học sinh,

phụ huynh/giám hộ, và các giáo viên và phù hợp với quy chế của Hội Đồng Giáo Dục và Nội Quy Hạnh

Kiểm.

7. Liên hệ với các phụ huynh có liên quan trong việc đối phó với các vấn đề về kỷ luật.

8. Thông báo cho cộng đồng, các học sinh, các phụ huynh/người giám hộ và nhân viên nhà trường về các

chính sách liên quan đến đạo đức của học sinh trong các trường học, tại các hoạt động do trường học bảo

trợ, và trên phương tiện vận chuyển do trường học cung cấp.

9. Thu thập các thông tin thích hợp về kỷ luật học sinh, cung cấp Quản lý Thông tin (Information

Management) thích hợp để thông tin có thể cung cấp cho phụ huynh/giám hộ theo yêu cầu hoặc bắt buộc

của pháp luật.

10. Cung cấp nhân viên đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của học sinh và để đạt mục tiêu và đối tượng của

trường.

11. Cộng tác với cộng đồng và các cơ quan chính quyền trong các chương trình thúc đẩy môi trường học tập

an toàn, lành mạnh và hỗ trợ.

12. Luôn duy trì một cách tiếp cận công bằng, bình đẳng và riêng tư với tất cả các học sinh.

13. Kết hợp tinh thần của Triết Học và Các nguyên tắc hướng dẫn vào việc thực hiện quyết định và hướng

dẫn bằng ví dụ điển hình.

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC GIÁO CHỨC

Các giáo chức có trách nhiệm:

1. Duy trì bầu không khí học tập an toàn, và hỗ trợ.

2. Triển lãm phẩm chất của khả năng, sáng tạo và tự kiểm soát.

3. Tôn trọng mỗi học sinh như một con người.

4. Chứng tỏ sự hiểu biết và mối quan tâm đối với cá nhân học sinh và nhu cầu của các em, bao gồm các học

sinh được đề nghị đánh giá giáo dục đặc biệt trong sự phù hợp với các yêu cầu của luật về giáo dục đặc

biệt (special education law) của tiểu bang và liên bang.

5. Truyền cảm hứng trong học sinh sự mong muốn cho cá nhân tăng trưởng.

6. Hướng dẫn học sinh hướng tới sự phát triển của tự tuân giữ kỷ luật.

7. Giữ thông tin về chính sách và quy định hiện hành.

8. Thực thi các quy chế, quy tắc và quy định của Hội Đồng Giáo Dục và Nội Quy Hạnh Kiểm, bao gồm các

chính sách kỷ luật phòng ngừa và tích cực trong sự hợp tác với các học sinh, phụ huynh / giám hộ, và các

quản trị viên.

9. Ghi lại dữ liệu về kỷ luật học sinh theo yêu cầu của ban giám hiệu.

10. Giao tiếp với các học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ của các học sinh.

11. Hãy có ý thức về đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với các học sinh, các giáo chức đồng nghiệp và

các quản trị viên.

Page 10: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

10 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ

A. CÁC QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ:

Các Phụ huynh, giám hộ, và gia đình có quyền được bao gồm trong tất cả các khía cạnh của giáo dục của con

em mình. Các quyền này bao gồm những điều sau đây:

1. Quyền được giáo dục trường công lập miễn phí cho con mình trong một môi trường học tập an toàn và

hỗ trợ.

2. Quyền được xem xét thông tin về hồ sơ giáo dục của con mình, dữ liệu xử lý kỷ luật - theo uỷ quyền của

pháp luật - và bất kỳ thông tin về các cơ hội và các chương trình giáo dục.

3. Quyền được cho mọi cơ hội để tham gia có ý nghĩa trong việc giáo dục con em mình.

4. Quyền khiếu nại và / hoặc khiếu nại về các vấn đề ảnh hưởng đến việc học tập của con em mình.

5. Tham gia vào quá trình tạo ra quyết định ảnh hưởng đến các quy chế và thủ tục trường học .

6. Quan sát và đánh giá các quy chế và hoạt động của trường, bao gồm nhưng không giới hạn quyền đến

thăm các trường học và lớp học.

7. Truy cập dữ liệu xử lý kỷ luật học sinh theo uỷ quyền của pháp luật.

B. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ:

Các Phụ huynh, giám hộ có trách nhiệm sau đây:

1. Chia sẻ trách nhiệm cho hành vi của con em của họ trong trường học, trong các hoạt động do trường học

bảo trợ, và trên đường đến và về từ trường học.

2. Chuẩn cho trẻ em nhận lấy trách nhiệm việc đi học, và cho hành vi của riêng mình.

3. Khuyến khích thái độ tích cực của trẻ em hướng về chính mình, những người khác, trường học và cộng

đồng.

4. Giao tiếp với nhân viên của trường về đứa trẻ.

5. Tham dự các buổi hội họp cá nhân hoặc nhóm.

6. Xác nhận rằng các nhân viên trường học có quyền thực thi các chính sách, quy tắc và quy định của Hội

Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston.

7. Hành xử một cách dân sự và không gây rối khi đến thăm các trường học.

8. Bảo đảm rằng con em của họ mang đến trường chỉ những đồ vật thích hợp với trường.

TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ TRƯỜNG

Cộng đồng có trách nhiệm:

1. Giúp thảo ra mục tiêu của trường

2. Được thông tin về các chính sách và mục tiêu của trường.

3. Hỗ trợ một hệ thống học đường có hiệu quả, an toàn và hỗ trợ.

Các cơ quan được trao nhiệm vụ bởi Trường Công Lập Boston với việc cung cấp sự hỗ trợ cho các học sinh

và gia đình của các em có trách nhiệm thông tin với sự đồng ý của phụ huynh/ người giám hộ:

1. Nêu lên các nhu cầu của khách hàng của họ có dính với tiến trình học tập.

2. Cộng tác với các trường học để cung cấp các dịch vụ có hiệu quả, an toàn và hỗ trợ.

Page 11: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 11

Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct)

Mục (Section) 1 CƠ HỘI GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG

1.1 Phù hợp với Hiến Pháp Hoa Kỳ, các luật và các quy định liên bang và tiểu bang thích hợp, không học sinh

nào bị đình chỉ, loại trừ, hoặc các hình thức kỷ luật khác vì lý do chủng tộc, màu sắc, quốc gia gốc, dân tộc,

tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, khuyết tật, tuổi tác, di truyền, hoặc tình trạng

hoạt động quân sự.

Mục (Section) 2 NGÔN NGỮ CỦA CÁC THÔNG BÁO, HỘI HỌP, VÀ BUỔI ĐIỀU TRẦN

2.1 Tất cả các thông báo bằng văn bản và bằng miệng theo yêu cầu của Bộ Luật (Code) này sẽ bằng tiếng Anh

và ngôn ngữ chính được nói ở nhà. Tất cả các thông báo này được thực hiện với các từ ngữ đơn giản và dễ

hiểu đến mức có thể.

2.2 Tại tất cả các buổi điều trần và các buổi hội họp, các học sinh và phụ huynh có quyền yêu cầu một thông dịch

viên của ngôn ngữ chính của họ. Tất cả các thông báo liên quan đến buổi điều trần hoặc hội họp theo yêu cầu

của Luật này sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh các quyền này bằng ngôn ngữ chính được nói ở nhà.

Mục (Section) 3 THỦ TỤC VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐIỀU LUẬT CỦA TRƯỜNG

(SCHOOL-BASED RULES) TRÊN CÁC VẤN ĐỀ VỀ KỶ LUẬT

3.1 Bộ Luật (Code) này thiết lập các quy tắc và thủ tục thống nhất phải tuân theo trên toàn hệ thống trong các

hành động kỷ luật bao gồm không loại trừ, phương pháp tiếp cận phòng ngừa và tích cực trong việc kỷ luật

học sinh, đã đề ra trong Mục 4 và 5, được dự định để thay thế việc loại trừ trong hầu hết các vấn đề kỷ luật.

Trường Công Lập Boston cũng yêu cầu thành lập các điều luật của trường học (school-based rules) cần được

chấp nhận và thực hiện trong mỗi trường phù hợp với các quy định của phần này.

3.1.1 Ban Giám Hiệu trong mỗi trường sẽ triệu tập vào mỗi mùa xuân một tiểu ban của Hội Đồng Trường

(SSC) để xem xét và, nếu cần thiết, sửa đổi các điều luật của trường học (school-based rules) cho

trường đó. Các điều luật của trường học này sẽ không giảm hoặc mâu thuẫn với bất kỳ thủ tục hoặc

các quyền được mô tả bởi Bộ Luật (Code) này, và không điều luật nào sẽ cung cấp cho bất kỳ hình

thức nào về phạt thể xác.

Điều luật của trường học được viết bằng một lối viết đơn giản, rõ ràng và chính xác, và các điều

khoản không xác định và thuật ngữ giáo dục và pháp lý cần phải tránh. Sau khi xem xét bởi Hội

Đồng Trường Điều luật của trường học sẽ được dịch sang ngôn ngữ gia đình thích hợp cho các học

sinh trong trường.

3.1.2 Tiểu ban soạn điều luật của trường học sẽ gồm có đại diện của tất cả các thành phần trong trường học

– ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh/ giám hộ, và những người khác và sẽ phản ánh dân số của

trường. Trong các trường trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp, tiểu ban cũng bao gồm các học sinh.

3.1.3 Ban Giám Hiệu của mỗi trường sẽ thiết lập một cơ chế để cho phép thời gian cho các đại diện của

các phụ huynh/ người giám hộ, các giáo viên và các học sinh tham gia việc bầu cử của họ đến mức

tối đa trong việc phát triển các điều luật.

3.1.4 Sau khi các Điều luật của trường (school-based rules) đã được phát triển theo Phần này (this Section),

nó sẽ được xem xét và thông qua bởi Hội Đồng Trường (the school-site council) và được chấp thuận

Page 12: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

12 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

bởi người được ủy quyền của giám đốc (Superintendent ‘s designee) để đảm bảo sự liên kết với Bộ luật

(Code).

3.1.5 Sau khi được chấp nhận, các Điều luật của trường (school-based rules) và bất kỳ thay đổi nào sau đó

sẽ không có hiệu lực cho đến khi nó được phân phối cho các học sinh, phụ huynh / người giám hộ, và

các thành viên ban giảng huấn. Sau đó, trước ngày 15 tháng 9 mỗi năm học, các Điều luật của trường

được phân phối cho các học sinh, các phụ huynh / người giám hộ, và các thành viên ban giảng huấn

cùng với Tuyển Tập Quy Chế Trường Công Lập Boston (BPS Policy Handbook) dành cho phụ huynh

và học sinh. Điều luật của trường sẽ được niêm yết ở những nơi dễ thấy trong trường học. Điều luật

của trường cũng sẽ được trình bày cho nhân viên và các học sinh tại một buổi hướng dẫn /huấn luyện

vào ngày thứ Sáu của tuần thứ ba trong tháng Chín mỗi năm học. Điều luật của trường sẽ được phân

phối và trình bày tại một buổi hướng dẫn/ huấn luyện ít nhất thêm một lần nữa trong suốt năm học.

Điều luật của trường đã được chấp nhận vào tháng Chín sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi các điều

luật mới được chấp nhận vào tháng 9 năm sau. Nội Quy Hạnh Kiểm Trường Công Lập Boston (BPS

Code of Conduct) áp dụng cho các học sinh trong suốt năm, kể cả trong suốt mùa hè cho các chương

trình học hè và định hướng trường.

3.1.6 Bất kỳ người nào tin rằng Bộ Luật (Code) này đã không được tuân theo trong việc thành lập các Điều

luật của trường (school-based rules) có thể nộp đơn khiếu nại với Phòng Bình Đẳng Trường Công

Lập Boston (BPS Office of Equity), văn phòng này sẽ tiến hành điều tra và kiến nghị với Tổng Giám

Đốc.

3.1.7 Các quy tắc và các giải pháp được áp dụng theo Phần này (this Section), sẽ được đánh giá lại theo

cách tương tự mỗi năm trước ngày 1 tháng 6.

3.2 Ban Giám Hiệu của mỗi trường sẽ triệu tập vào mỗi mùa xuân một tiểu ban của Hội Đồng Trường (SSC) để

xem xét lại, và nếu cần thiết, sửa đổi các Điều luật của trường (School-Based Rules) cho trường đó mô tả

những vấn đề kỷ luật và giải pháp không có thể đình chỉ. Các Điều luật của trường sẽ không được giảm bớt

hoặc mâu thuẫn với bất kỳ tiến trình hoặc quyền lợi được mô tả bởi Bộ Luật này, và không có quy tắc nào sẽ

cung cấp cho bất kỳ hình phạt hạ mình, làm giảm giá trị hoặc trừng phạt thân thể. Tuy nhiên, họ có thể cung

cấp việc từ chối đặc quyền, chẳng hạn như du ngoạn và các hoạt động ngoại khóa, trong thời gian giới hạn.

Điều luật của trường học được viết bằng một lối viết đơn giản, rõ ràng và chính xác, và các điều khoản

không xác định và thuật ngữ giáo dục và pháp lý cần phải tránh. Sau khi xem xét bởi Hội Đồng Trường

Điều luật của trường học sẽ được dịch sang ngôn ngữ gia đình thích hợp cho các học sinh trong trường.

3.3 Phù hợp với Phần 4 và 5 của Bộ Luật này (Sections 4 and 5 of this Code), trường sẽ đề cập sau đây, và bất

kỳ các khu vực khác, dự tính quy tắc trường học với phương pháp phòng ngừa và tích cực xử lý kỷ luật đáp

ứng với hành vi sai trái với các can thiệp và hậu quả nhằm giải quyết các nguyên nhân của hành vi sai trái,

giải quyết xung đột, đáp ứng nhu cầu của các học sinh và giữ học sinh trong trường học:

3.3.1 Sự tìm kiếm của các học sinh và tài sản

3.3.2 Lừa đảo

3.3.3 Ăn trong các khu vực không được phép của cơ sở trường.

3.3.4 Đi học trễ

3.3.5 Bị mất, bị phá hoại, bị hư hại và mất cắp sách giáo khoa và tài sản.

3.4 Nội quy trường cũng nêu lên các vấn đề sau đây đã được nêu trong Quy Chế Hạnh Kiểm và các quy chế khác

đã được thông qua bởi Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston (Boston School Committee), để bảo đảm rằng

Page 13: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 13

các phụ huynh và học sinh được biết đến các quy chế này:

3.4.1 Hồ sơ học sinh, bao gồm chuyển các hồ sơ khi học sinh thuyên chuyển sang một học khu khác (tham

khảo Thông tư Giám Đốc, LGL-7: Thủ tục hồ sơ học sinh /Student Record Procedures).

3.4.2 Mất đặc quyền

3.4.3 Làm mất, phá hoại, tẩy xóa và đánh cắp sách giáo khoa và tài sản

3.4.4 Vận chuyển, bao gồm trách nhiệm của phụ huynh khi một học sinh bị mất đặc quyền xe buýt (tham

khảo Thông tư Giám Đốc, TRN-2: An toàn Vận chuyển Học sinh & Kỷ luật)

3.4.5 Sử dụng các sản phẩm thuốc lá tại cơ sở trường học (tham khảo Thông tư Giám Đốc, SHS-19: Chính

sách hút thuốc / Smoking Policy)

3.4.6 Thăm trường và trình bày của phụ huynh và các thành phần thứ ba khác (tham khảo Thông tư Giám

Đốc, LGL-4: Hướng dẫn việc khách thăm trường / School Visitors Guidelines)

3.4.7 Phạt ở lại trường sau khi tan học

3.4.8 Quy chế đồng phục học sinh và/hoặc điều lề về mặc (tham khảo Giám Đốc của Thông tư SUP-18:

Quy chế đồng phục học sinh / School uniform policy).

3.5 Tiểu ban soạn thảo Điều luật của trường (School-Based Rules Subcommittee) sẽ bao gồm đại diện từ tất cả

các cử tri trong trường-ban giám hiệu, các giáo chức, phụ huynh, và các người khác và phải phản ánh dân số

của trường. Tại các trường trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp, Tiểu ban cũng có thể bao gồm các học sinh.

3.6 Ban Giám Hiệu mỗi trường thành lập một cơ cấu để cho phép thời gian cho đại diện giáo chức, phụ huynh,

và học sinh liên quan đến bầu cử của họ đến mức tối đa trong việc phát triển các điều lệ.

3.7 Sau khi các Điều luật của trường đã được phát triển theo Phần này (this Section), nó sẽ được xem xét và

thông qua bởi Hội Đồng Trường (SSC) và được chấp thuận bởi người được ủy quyền của Tổng Giám Đốc.

3.8 Sau khi được chấp nhận, Điều luật của trường (school-based rules) và bất kỳ thay đổi nào sau đó sẽ không có

hiệu lực cho đến khi nó được phân phối cho các học sinh, phụ huynh và thành viên ban giảng huấn. Sau đó,

trước ngày 15 tháng 9 mỗi năm học, các Điều luật của trường được phân phối cho các học sinh, các phụ

huynh, và các thành viên trong ban giảng huấn cùng với Tuyển tập Quy chế Trường Công Lập Boston dành

cho phụ huynh và học sinh (Policy Handbook for Parents & Students). Điều luật của trường được niêm yết ở

những nơi dễ thấy trong trường học. Điều luật của trường cũng sẽ được trình bày cho nhân viên và các học

sinh tại một buổi hướng dẫn /huấn luyện vào ngày thứ Sáu của tuần lễ thứ ba trong tháng 9 của mỗi năm học.

3.9 Bất kỳ người nào tin rằng Bộ Luật (Code) này đã không được tuân theo trong việc thành lập các Điều luật

của trường (school-based rules) có thể nộp đơn khiếu nại với Phòng Bình Đẳng Trường Công Lập Boston

(BPS Office of Equity), văn phòng này sẽ tiến hành điều tra và kiến nghị với Tổng Giám Đốc.

3.10 Các quy tắc và các giải pháp được áp dụng theo Phần này (this Section), sẽ được đánh giá lại theo cách

tương tự vào mỗi năm trước ngày 1 tháng 6.

Mục (Section) 4 MÔI TRƯỜNG TOÀN TRƯỜNG AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ

4.1 Lý do căn bản và Khuôn khổ

Page 14: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

14 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

4.1.1 Cộng đồng toàn trường bao gồm các học sinh, các giáo viên, các quản trị viên, các người cố vấn, các

nhân viên xã hội và nhân viên nhà trường khác, các gia đình và cộng đồng/khu vực xung quanh. Để

tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh và hỗ trợ, các trường phải cung cấp hỗ trợ ở ba cấp độ chăm

sóc và hướng dẫn. Như đã thảo luận trong các nguyên tắc hướng dẫn ở trên, ba cấp độ (level) này là:

Khuyến khích. Trường nuôi dưỡng tình cảm hạnh phúc của tất cả các học sinh thông qua phương

pháp tiếp cận toàn trường để hỗ trợ sức khỏe hành vi tích cực.

Phòng ngừa. Trường cung cấp hỗ trợ can thiệp sớm để giảm thiểu sự leo thang của các triệu chứng

sức khỏe hành vi được xác định thông qua sự hỗ trợ hợp tác nhắm mục tiêu; và

Can thiệp. Trường cung cấp và tham gia chăm sóc phối hợp cho số lượng nhỏ các học sinh thể hiện

nhu cầu đáng kể.

Ba cấp độ này không nên được coi là hầm chứa, các hoạt động để giải quyết từng cấp phải diễn ra

trong toàn trường, trong lớp học, trong các nhóm nhỏ, và với cá nhân học sinh và gia đình. Các dịch

vụ có thể dựa trên trường học hoặc dựa vào cộng đồng, và được cung cấp trong lớp học hoặc bên

ngoài lớp học.

4.1.2 Trường Công Lập Boston và từng trường sẽ điều chỉnh các giải pháp địa phương, trong đó bao gồm,

phương pháp phòng ngừa và tích cực không loại trừ để kỷ luật nhà trường, đáp ứng nhu cầu của các

cộng đồng của họ ở ba cấp thông qua tổ chức bởi khuôn khổ sáu phần sau đây:

Lãnh đạo của trường học và các quản trị viên sở học chánh tạo ra môi trường học đường hỗ trợ và

thúc đẩy các dịch vụ cộng tác đáng tin cậy giải quyết mỗi một trong ba cấp độ ở trên;

Phát triển chuyên môn cho các quản trị viên trường học, nhà giáo dục, và các nhà cung cấp sức khỏe

hành vi thông qua các khóa đào tạo liên ngành và riêng biệt;

Truy cập vào các nguồn tài nguyên và dịch vụ bằng cách xác định, phối hợp và tạo ra các dịch vụ sức

khỏe hành vi của cộng đồng và trường để cải thiện môi trường toàn trường. Khuôn khổ nhận ra sự cần

thiết của nguồn tài nguyên mà lâm sàng, ngôn ngữ, và văn hóa thích hợp cho các học sinh và gia đình;

Phương pháp học tập và phi học thuật cho phép các trẻ em tìm hiểu, bao gồm cả những người có nhu

cầu sức khỏe hành vi, và thúc đẩy thành công trong trường học;

Quy chế của trường học, thủ tục, và các nghị định cung cấp một nền tảng cho các trường học để thực

hiện và hỗ trợ công việc này; và

Phối hợp với các học sinh và gia đình, nơi mà các học sinh, phụ huynh và gia đình được bao gồm

trong tất cả các khía cạnh giáo dục của con em mình. (Xem Sức khỏe Hành vi và Khuôn khổ Trường

Công Lập được thiết lập bởi “Massachusetts Behavioral Health và Public Schools Task Force 2012

Báo cáo cuối cùng”, Phụ lục A).

4.2 Phương pháp tiếp cận để thúc đẩy các Trường học An toàn và Hỗ trợ

Có nhiều cách tiếp cận để thúc đẩy các trường học an toàn và hỗ trợ. Can thiệp theo từng cấp được cung cấp

bởi các phòng ban trong Trường Công Lập Boston, và Trường Công Lập Boston theo mô hình “Khuôn khổ

Thành tựu Học tập” của các dịch vụ theo từng cấp. Ngoài ra, trường có thể chọn áp dụng phương pháp tiếp

Page 15: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 15

cận tích cực và phòng ngừa toàn trường đã được chứng minh, chẳng hạn như “Massachusetts Tiered System

of Support (MTSS)” và “Restorative Practices”. Thông tin về mỗi phương pháp được cung cấp ở dưới đây,

và nhiều thông tin nữa có thể tìm thấy ở phần phụ lục. Bất kỳ hỗ trợ được thông qua nên xây dựng dựa trên

thế mạnh của học sinh, thúc đẩy thành công ở trường, tận dụng tối đa thời gian trong lớp học và giảm thiểu

hệ thống đuổi tạm, trục xuất, và loại bỏ khác đối với các học sinh với những thách thức sức khỏe hành vi.

4.2.1 Can thiệp theo cấp bậc được cung cấp bởi Trường Công Lập Boston:

Hiện nay đã có một loạt các biện pháp can thiệp theo cấp bậc được cung cấp bởi các phòng ban khác

nhau trong Trường Công Lập Boston. Điều này bao gồm can thiệp để hỗ trợ 11 lĩnh vực, mỗi lĩnh

vực trong số đó được liệt kê dưới đây với một số ví dụ về các biện pháp can thiệp. Một danh sách

đầy đủ các biện pháp can thiệp theo cấp bậc có trong Phụ Lục A.

Phát triển chuyên nghiệp: huấn luyện chống bắt nạt, huấn luyện an toàn mạng.

Thăm trường / Hỗ trợ kỹ thuật: an toàn xe buýt, can thiệp khủng hoảng, các dịch vụ trị liệu cá nhân.

Chương trình giảng dạy: Giải quyết xung đột lớp K-12, phòng bị ma túy, phòng chống bạo lực/hòa giải.

Thúc đẩy / Truyền thông: Healthy Connections website, CRA fact sheet.

Hệ thống thông tin học sinh/Dữ liệu: Youth Risk Behavior Survey, Hotline database.

Sàng lọc/Đánh giá (Screenings/Assessments): Student Fitness Assessment, Suicide Risk and

Assessment

Quy chế: Quy chế phòng chống bắt nạt Trường Công Lập Boston, Quy chế Luyện tập của Sở Học

Chánh (District Wellness Policy), Quy chế Môi trường Không Thuốc lá (Tobacco-Free Environment

Policy).

Các chương trình phòng chống: Trauma Sensitive Schools, Connecting Families, Operation Homefront

Khế ước Gia đình: đường dây nóng chống bắt nạt, gặp gỡ phụ huynh, tư vấn gia đình

Mở rộng Thời gian Học tập: Wellness-related partnerships (e.g., BOKS), Saturdays for Success

Khế ước Học sinh: cố vấn phòng chống bắt nạt, Hành động Phát triển Cộng đồng Boston (ABCD).

4.2.2 Phục hồi Công lý (RJ)

Phục hồi Công lý là một triết lý và một cách tiếp cận để giải quyết hành vi sai trái, xung đột, và các

vi phạm trong khi vẫn giữ học sinh trong trường và làm cho chúng chịu trách nhiệm về hành động

của họ. RJ hỏi ba câu hỏi: các tác hại gì đã gây ra cho cá nhân và cộng đồng, ai chịu trách nhiệm gây

ra những thiệt hại và làm những điều đúng, và làm thế nào những thiệt hại có thể được sửa chữa và

khôi phục các mối quan hệ đến mức lớn nhất có thể. RJ thường liên quan đến cuộc đối thoại giữa hai

bên hoặc nhiều bên hoặc hội nghị nhóm - hội nghị bao gồm cả nạn nhân, người phạm tội, và các

cộng đồng bị ảnh hưởng. Các mục tiêu chính là: cung cấp một không gian an toàn để các nạn nhân

và cộng đồng có tiếng nói trong cách sửa chữa các vấn đề và giúp xác định hậu quả thích hợp; đưa

một "khuôn mặt" về vấn đề để người phạm tội có thể hiểu tác động của hành động của họ; và cung

Page 16: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

16 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

cấp cơ hội cho các người chịu trách nhiệm về vấn đề để sửa chữa nó. Khôi phục mối quan hệ này và

làm giảm cơ hội hành vi sai trái trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, xem Phụ Lục B hoặc tham khảo ý kiến: www.safersanerschools.org;

www.restorativejustice.org; hoặc: www.iirp.org.

4.2.3 Hệ thống Hỗ trợ Thứ hạng Massachusetts (Massachusetts Tiered System of Support / MTSS)

MTSS cung cấp sự thay đổi cấp độ hệ thống trên lớp học, trường học, và cấp sở để đáp ứng nhu cầu

học tập và phi học tập (the academic and non-academic) của tất cả học sinh, kể cả các học sinh

khuyết tật. Ba thứ hạng linh hoạt thể hiện cho cường độ ngày càng tăng của hỗ trợ học tập và phi học

tập và can thiệp: 1) môi trường học tập hỗ trợ, 2) can thiệp sớm, và 3) các dịch vụ chuyên sâu.

Các thành phần cốt lõi của MTSS là chương trình giảng dạy chất lượng cao và hướng dẫn; can thiệp

dựa trên nghiên cứu học tập và đánh giá; can thiệp hành vi dựa trên nghiên cứu và hỗ trợ; sàng lọc

phổ quát và tiến bộ theo dõi, và sự hợp tác và thông tin liên lạc giữa các nhà giáo dục và phụ huynh.

Để biết thêm thông tin, xem Phụ Lục C.

Mục (Section) 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC SỰ CAN THIỆP “HỌC SINH LÀ TRUNG TÂM” KHÁC

5.1 Các buổi họp Học sinh là Trung tâm (Student-Centered Conferences):

Các nhân viên Giảng dạy (Academic employees) phải cố gắng giải quyết vấn đề kỷ luật trước khi chuyển đến

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên có thẩm quyền (Building Administrator or Designee). Để kết thúc việc này,

nhân viên giảng dạy, sau khi chứng kiến hoặc được thông báo về việc vi phạm một việc bị cấm theo luật này,

được khuyến khích trao đổi riêng với học sinh vào dịp sớm nhất, và trao đổi với phụ huynh qua điện thoại

hoặc bằng thư từ. Nhân viên Giảng dạy hoặc học sinh có thể mời phụ huynh đến tham dự một buổi họp với

học sinh và nhân viên tại một thời gian và địa điểm thuận tiện cho cả hai bên.

5.1.1 Chuyển đến bởi các nhân viên không giảng dạy (Referral by Nonacademic Employees)

Các nhân viên không giảng dạy (Nonacademic employees) hoặc các người phục vụ các trường học

của chúng ta mà không phải là nhân viên, khi chứng kiến sự vi phạm một việc bị cấm theo luật này,

được đề nghị chuyển sự việc đến nhân viên giảng dạy giám sát học sinh, hoặc nếu không có thể hoặc

được biết, chuyển đến Ban Giám Hiệu (Building Administrator) và Ban Giám Hiệu có thể chỉ định

một nhân viên giảng dạy thích hợp (an appropriate academic employees) để bắt đầu thủ tục được mô

tả trong Phần 3.2.

5.1.2 Chuyển đến từ Hội họp Nhân viên Giảng dạy (Referral from Academic Employee Conference)

Khi giải quyết vấn đề tại cuộc họp nhân viên giảng dạy không thành công, nhân viên giảng dạy phải

tường trình cho Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề hoặc

hành vi sai trái. Một bản tường trình các sự việc đưa đến sự chuyển giao học sinh được cho là có can

dự vào việc vi phạm và các nỗ lực của giáo viên để giải quyết vấn đề phải được để trong hồ sơ tạm

thời của học sinh.

5.1.3 Hội họp không chính thức của Ban Giám Hiệu (Building Administrator Informal Conference)

Ban Giám Hiệu hoặc nhân viên có thẩm quyền sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và địa điểm cho một cuộc

Page 17: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 17

họp không chính thức thuận tiện cho tất cả mọi người tham dự. Ban Giám Hiệu hoặc nhân viên có

thẩm quyền có thể mời phụ huynh đến tham dự cuộc họp không chính thức này, nhưng nếu phụ

huynh không tham dự, cuộc họp vẫn tiến hành và không ảnh hưởng đến thời gian hoặc biện pháp kỷ

luật được áp dụng. Nếu có nhiều học sinh can dự vào sự việc đã được tường trình, Ban Giám Hiệu

hoặc nhân viên có thẩm quyền có thể bị bắt buộc, hoặc học sinh có thể yêu cầu, sự tham gia của tất

cả các học sinh có liên quan đến sự việc.

5.1.4 Các tiến trình ở Trường Tiểu Học (Elementary School Procedures)

Phải thừa nhận rằng các trường tiểu học không có nhiều cơ cấu tổ chức hoặc các chương trình có thể

cung cấp các biện pháp phòng ngừa hoặc giải pháp thay thế như ở cấp trung học. Nó đặc biệt quan

trọng, do đó, Hội đồng soạn thảo Điều Luật của Trường ở cấp tiểu học theo Phần 4 xây dựng trong

cơ chế hỗ trợ trong trường học và giữa các nhân viên nhà trường và phụ huynh. Ban Giám Hiệu

Trường Tiểu Học hoặc nhân viên có thẩm quyền nên làm việc cùng với nhân viên & phụ huynh để

phát triển các phương cách như vậy.

5.2 Hợp đồng (Contracting)

Nhân viên nhà trường có thể thực hiện các thỏa thuận với các học sinh xác định mục tiêu của các hành vi,

xác định sự mong đợi, và mô tả hậu quả. Hợp đồng này có thể được soạn thảo để theo dõi các hành vi của

học sinh khi ở trong trường, trên đường đi đến trường và về nhà, trên xe buýt của trường, và các hoạt động

khác do trường bảo trợ, trong suốt và ngoài giờ học thường xuyên. Các hợp đồng này có thể liên quan đến

các nhân viên khác, phụ huynh, ban giám hiệu, và các học sinh khác, khi thích hợp. Đề nghị rằng các thỏa

thuận này được viết và xem xét tại thời điểm cụ thể. Các học sinh, và phụ huynh của các học sinh dưới 18

tuổi sẽ được cho biết rằng thỏa thuận hợp đồng thì tự nguyện.

5.3 Việc bắt ở lại trường sau khi tan học

Một biện pháp khắc phục hành vi sai trái của học sinh là có thể bị giữ lại trường (Detention). Các trường nên

sử dụng việc giữ lại như một cơ hội để cung cấp hỗ trợ giáo dục cho học sinh. Sau khi đã gửi thư thông báo

cho học sinh và phụ huynh, giám hộ hoặc người được ủy quyền chăm sóc của học sinh, bằng ngôn ngữ nói

tại nhà của học sinh, các học sinh có thể bị giữ lại trường sau giờ học không quá một tiếng và ở lại đến ba (3)

ngày học hoặc có thể được yêu cầu đến sớm một số ngày xác định, với tổng số thời gian không quá ba (3)

giờ mỗi việc vi phạm. Nếu không có thể liên lạc qua điện thoại với phụ huynh, người giám hộ hoặc người

được ủy quyền chăm sóc, học sinh có thể bị giữ lại sau ngày học hôm sau bằng cách đưa học sinh mang thư

thông báo về nhà bằng ngôn ngữ nói tại nhà của học sinh. Phải dự phòng việc các học sinh được "vận

chuyển bằng xe buýt màu vàng". Thông báo sẽ được cung cấp trong một thời gian hợp lý trước khi giữ lại

trường. Không tuân theo việc ở lại trường có thể gây thêm hành động kỷ luật. Học sinh nên được phép hoàn

thành bài làm về nhà trong suốt thời gian bị giữ lại trường.

5.4 Mất quyền ưu đãi của trường: Các chuyến du ngoạn, các hoạt động sau giờ học, v.v…

Nếu một chuyến đi khảo sát hoặc hoạt động học đường cần thiết cho việc dạy và học diễn ra trong lớp học

hoặc sẽ đưa đến việc xếp thứ hạng, các học sinh sẽ không bị tước cơ hội tham gia. Trong trường hợp khác,

một trong những biện pháp khắc phục hành vi sai trái của học sinh có thể là tạm thời mất quyền ưu đãi của

trường, bao gồm các chuyến đi khảo sát và các hoạt động sau giờ học của trường. Biện pháp khắc phục này

có thể được thực hiện sau khi gửi thư thông báo cho học sinh và phụ huynh, người giám hộ hoặc người được

ủy quyền chăm sóc của học sinh, bằng ngôn ngữ nói tại nhà của học sinh, nhưng không vĩnh viễn từ chối học

sinh quyền tham gia vào hoạt động học đường tiếp tục. Một học sinh có thể bị từ chối quyền ưu đãi của

Page 18: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

18 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

trường không quá một tuần mỗi lần, hoặc tổng cộng ba (3) tuần trong một học kỳ, trừ khi một buổi điều trần

được tổ chức theo quy định tại Phần 9.5.

Đối với các trường áp dụng quy chế bắt buộc mặc đồng phục, học sinh nào có phụ huynh đã yêu cầu được

miễn mặc đồng phục sẽ không phải bị mất bất kỳ quyền ưu đãi của trường bởi vì không mặc đồng phục.

Trong trường hợp phụ huynh không yêu cầu được miễn, học sinh có thể bị mất quyền ưu đãi của trường sau

khi thông báo đã được gửi cho phụ huynh và phụ huynh có cơ hội lần thứ hai yêu cầu miễn mặc đồng phục.

5.5 Điều chỉnh dài hạn thời khoá biểu lớp học

Sau khi thông báo cho học sinh và phụ huynh đưa ra các lý do đề nghị điều chỉnh lớp học (class adjustment),

và sau buổi hòa giải với sự hiện diện phụ huynh, thời khoá biểu lớp học của học sinh có thể được điều chỉnh,

nhưng chỉ để giảm thiểu tiếp xúc giữa học sinh và một giáo viên hoặc giữa học sinh và học sinh khác khi đã

có bằng chứng của một cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai người.

Điều chỉnh ngắn hạn thời khoá biểu lớp học (Short-term schedule adjustments) lên đến ba (3) ngày có thể

được thực hiện mà không cần thông báo cho phụ huynh.

5.6 Sự tạm tha có theo dõi (Probation)

Với thông báo bằng văn bản, hoặc sau một cuộc họp với học sinh và phụ huynh rằng việc vi phạm một hành

vi phạm tội bổ sung sẽ dẫn đến một biện pháp kỷ luật cụ thể, học sinh có thể được hưởng án treo cho đến khi

hết học kỳ. Bất kỳ biện pháp kỷ luật thực hiện kết nối với sự tạm tha được thực hiện theo Luật nghiêm ngặt.

5.7 Sự bồi thường (Restitution)

Sau khi thông báo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh, hoặc sau một cuộc họp với học sinh và phụ

huynh, học sinh có thể được yêu cầu sửa chữa, phục hồi, thay thế, hoặc trả tiền cho tài sản nhà trường hư

hỏng, bị phá hoại, mất hoặc bị đánh cắp. Việc trả có thể được yêu cầu, bằng tiền hoặc hiện vật thích hợp,

theo như thỏa thuận.

5.8 Từ chối cung cấp phương tiện vận chuyển

5.8.1 Vận chuyển do trường cung cấp, bao gồm cả xe buýt miễn phí MBTA, có thể bị từ chối đối với các

vi phạm nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại, như được mô tả trong phần 7.2 thông qua 7.10 và phần

14.1, khi tai nạn xảy ra trong khuôn viên trường hoặc giao thông công cộng.

5.8.2 Vận Chuyển có thể bị từ chối (Transportation may be denied) bất cứ khi nào hành động của học sinh

gây nguy hiểm hoặc sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho chính học sinh đó hoặc các người khác.

5.8.3 Từ chối vận chuyển (Denial of transportation) trong thời gian cụ thể sẽ phải phù hợp với các nguyên

tắc của tiến trình kỷ luật và với bản chất của sự vi phạm.

5.8.4 Từ chối vận chuyển ít hơn bốn (4) ngày không cần phải có một buổi điều trần (not require a hearing).

Tuy nhiên, học sinh sẽ được cho biết lý do từ chối vận chuyển và một cơ hội để đáp ứng chi phí trước

khi việc từ chối áp đặt. Từ chối vận chuyển bốn (4) ngày liên tục trở lên và / hoặc hơn sáu (6) ngày

dồn lại trong bất kỳ khoảng thời gian “marking period” sẽ yêu cầu một buổi điều trần theo Mục 9.5.

Trong mọi trường hợp, các phụ huynh phải được thông báo trước khi dịch vụ vận chuyển bị từ chối.

[Xin xem Exhibit 1: thời gian đề nghị cho thủ tục Từ chối Vận chuyển].

Page 19: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 19

PHỤ LỤC 1 (EXHIBIT 1): Thủ tục Từ chối Vận chuyển

Tường trình các sự việc (Reporting of Incidents):

Trong trường hợp xảy ra sự việc do hành vi của học sinh, tài xế xe buýt sẽ liên lạc với Nhà thầu xe buýt (Bus

contractor) và thông báo cho Nhà thầu xe buýt (Bus Contractor) về sự việc.

Nhà thầu xe buýt (Bus Contractor) có trách nhiệm thông báo cho Phòng Vận Chuyển (the Transportation

Department) về sự việc bằng lời nói, bằng văn bản hoặc cả hai.

Tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của sự việc, những người sau đây sẽ được liên lạc bằng lời nói và bằng văn

bản: Ban Giám Hiệu (Building Administrator), Giám Đốc Phòng Vận Chuyển (Transportation Director),

Phó Tổng Giám Đốc Sở (Deputy Superintendent), Giám Đốc Điều Hành (Chief Operation Officer), Network

Superintendent, Giám Đốc Phòng Vận Chuyển (Transportation Director), Lãnh Đạo Điều Hành (Operational

Leader), Phòng đặc trách An toàn Nhà thầu xe buýt (Bus Contractor Safety Desk), và Nhân viên Phòng Vận

Chuyển (assigned Transportation Officer).

Vai trò và Trách nhiệm của Ban Giám Hiệu Trường (Roles and Responsibilities of School Administrator):

Đối với từ chối vận chuyển kéo dài ít hơn bốn ngày:

Ban Giám Hiệu (Building Administrator) có trách nhiệm điều tra sự việc và xử lý thích hợp.

Nếu kết quả là từ chối vận chuyển, nhà trường có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh bằng lời nói và

bằng văn bản bằng ngôn ngữ nói ở nhà.

Trường sẽ fax thông báo Từ chối Vận chuyển (Denial of Transportation notification) đến Nhân viên Phòng

Vận Chuyển (assigned Transportation Officer), là người sẽ phối hợp với nhà thầu xe buýt về ngày bắt đầu

và kết thúc của sự từ chối.

Đối với từ chối vận chuyển kéo dài từ bốn ngày trở lên:

Ban Giám Hiệu (Building Administrator) có trách nhiệm điều tra sự việc và xử lý thích hợp.

*Nếu kết quả là từ chối vận chuyển, nhà trường có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh bằng lời nói và

bằng văn bản bằng ngôn ngữ nói ở nhà.

*Trường sẽ fax thông báo Từ chối Vận chuyển (Denial of Transportation notification) đến Nhân viên Phòng

Vận Chuyển (assigned Transportation Officer), là người sẽ phối hợp với nhà thầu xe buýt về ngày bắt đầu

và kết thúc của sự từ chối.

Nếu từ chối vận chuyển dài hạn (long term), xin vui lòng gửi thông tin đến Lãnh Đạo Điều Hành

(Operational Leader).

Lưu ý: Không được từ chối vận chuyển các học sinh khuyết tật (xem Attachment 7 và Section 15.4)

Vai trò và Trách nhiệm của Tài xế xe buýt và Nhà thầu xe buýt (Bus Driver and Bus Contractor)

Các tài xế sẽ thông báo cho Nhà thầu xe buýt (Drivers will notify the Bus Contractor), bằng lời nói và bằng

văn bản, về bất kỳ sự việc xảy ra trên xe buýt trong khi học sinh đi đến và đi về từ trường.

Phòng Vận Chuyển sẽ theo dõi tình hình với nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm phối hợp việc từ chối

vận chuyển.

Tài xế xe buýt có thể đề nghị với Trường liên quan đến việc từ chối đặc quyền vận chuyển cho một học sinh

đã can dự vào 3 hoặc nhiều sự việc. Đề nghị sẽ được đệ trình bằng văn bản cho Phòng Vận Chuyển (the

Transportation Dept.), Nhà thầu xe buýt và Trường. Trường sẽ quyết định sau cùng (A final determination

will be made by the School).

Lưu ý: Không được từ chối vận chuyển các học sinh khuyết tật (xem Attachment 7 và Section 15.4)

Page 20: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

20 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

5.9 Các trung tâm kế hoạch học sinh

Sau khi các phương pháp tiếp cận tích cực và có trách nhiệm đã được làm hết mọi cách trong vòng lớp học,

học sinh gây rối có thể được giới thiệu đến một trung tâm kế hoạch học sinh. Học sinh vẫn ở trong trung tâm

kế hoạch chỉ đủ lâu để được hỗ trợ trong việc đánh giá hành vi hiện tại, và thực hiện một kế hoạch cho hành

vi có trách nhiệm hơn. Trung tâm kế hoạch cung cấp cơ hội cho học sinh để duy trì lớp học, thực hiện theo

kế hoạch của học sinh và hỗ trợ cho nhân viên trường. Loại bỏ đến trung tâm kế hoạch học sinh không được

coi là đình chỉ hoặc đình chỉ trong trường (not constitute a suspension or an in-school suspension).

5.10 Các hệ thống quản lý hành vi

Nhân viên và các học sinh có thể thiết kế các hệ thống quản lý hành vi cho các lớp học, các cụm (clusters),

các chương trình, và/hoặc trường học dựa trên mức độ tiến bộ của các quyền ưu đãi và các hạn chế. Một số

ví dụ về các lựa chọn thay thế để loại bỏ học sinh từ lớp học là: hợp đồng quản lý hành vi với học sinh, và tư

vấn bạn học/giải quyết xung đột. Các hệ thống quản lý hành vi bao gồm đánh giá hành vi chức năng với

tăng cường tích cực hoặc khuyến khích cho hành vi mong muốn.

5.11 Thêm các giải pháp thay thế việc đuổi học

Tiến trình giải quyết xung đột: Nhắc nhở và/hoặc tái định hướng; Giảng dạy lại những kỳ vọng và kỹ năng;

Hội họp học sinh /giáo chức, Xin lỗi bằng văn bản, Huấn luyện về các chủ đề như giải quyết xung đột, quản

lý giận dữ, các kỹ năng xã hội, hoặc hành vi thích hợp, bài luận phản ánh hoặc hoạt động phản ánh khác;

hoạt động của phụ huynh; trường học ngày thứ bảy (Chương trình SMART); Tự vẽ biểu đồ hành vi (FBA);

Thường xuyên báo cáo về hành vi; Dịch Vụ Cộng Đồng; Cố vấn; Giới thiệu đến các dịch vụ của cộng đồng.

Trong một số trường hợp, một số hành vi như đã nêu trong Phần 7 của Nội Quy Kỷ Luật bảo đảm kỷ luật

đình chỉ hoặc trục xuất ngay lập tức.

Mục (Section) 6: LOẠI BỎ TẠM THỜI TỪ LỚP HỌC (TEMPORARY REMOVAL FROM CLASS)

6.1 Ban Giám Hiệu hoặc là nhân viên có trách nhiệm, theo yêu cầu của giáo chức, có thể ủy quyền việc loại ra

một học sinh từ lớp học đến khu vực có người trông coi ở trong trường khi các hành động của học sinh đang

gây ra và sẽ tiếp tục gây ra sự gián đoạn đáng kể hoạt động trong lớp học, theo như định nghĩa ở Phần 7.10.

Loại bỏ khỏi lớp chỉ được kéo dài miễn là cần thiết để bảo đảm rằng các lý do loại bỏ đã kết thúc, và không

có trường hợp nào quá hai (2) tiết học hoặc 90 phút, tùy theo điều gì đã xảy ra trước, trừ khi học sinh được

gửi đến trung tâm kế hoạch học sinh (student planning center). Nếu có thể, biện pháp khắc phục an toàn, hỗ

trợ và không loại trừ và quy trình được mô tả trong phần 5 nên cố gắng trước khi loại học sinh ra khỏi lớp.

Khi một học sinh bị loại ra khỏi lớp quá 90 phút hoặc hai tiết học, nó sẽ được coi là đình chỉ tạm thời

(suspension) và bắt buộc thông báo các thủ tục đình chỉ được bắt đầu.

6.2 Khi một học sinh đã bị loại ra từ cùng một lớp học trên một lần, Ban Giám Hiệu hoặc là nhân viên có trách

nhiệm là người đã cho phép việc loại học sinh ra, trong vòng hai (2) ngày học sau khi loại học sinh ra, phải

gửi bản tường trình việc loại ra và lý do loại ra, đã được chuẩn bị của giáo viên, đến phụ huynh của học sinh.

6.3 Không có học sinh nào có thể bị loại ra từ cùng một lớp học trên hai (2) lần trong một tuần hoặc bốn (4) lần

trong một học kỳ, ngoại trừ học sinh được cung cấp một cuộc điều trần (offered a hearing) theo Phần 9.5.

Page 21: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 21

Mục (Section) 7: CÁC LÝ DO ĐỂ ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN, ĐÌNH CHỈ KHÔNG CÓ THỜI

HẠN, THUYÊN CHUYỂN VÌ LÝ DO KỶ LUẬT, XẾP VÀO CHƯƠNG TRÌNH

THAY THẾ, HOẶC TRỤC XUẤT

Các thay đổi trong phiên bản của Quy Chế Hạnh Kiểm (Code of Conduct) đã được thực hiện để Bộ Luật phù hợp

với các yêu cầu của St. 93, C. 71, còn được gọi là Đạo luật Cải cách Giáo dục Massachusetts năm 1993, đã được

sửa đổi bởi St. 93, C. 380; P.L. 103-382, §14601 (Đạo luật cải thiện các trường học ở Hoa Kỳ năm 1994); 8 USC §

921 và tiếp theo (Luật Hoa Kỳ), Đạo Luật Giáo Dục về khuyết tật với các cá nhân của liên bang, sửa đổi năm 2004

(IDEA-04); và Chapter 222 of the Acts of 2012.

Trước khi thi hành kỷ luật đối với hành vi phạm tội đã được mô tả trong Phần (Section) 7, xin vui lòng xem Phần 5

của Quy Chế Hạnh Kiểm (Code of Conduct) và đệ trình tài liệu các phương cách phòng ngừa và can thiệp đã được

sử dụng với học sinh.

Phần này mô tả các sự vi phạm luật lệ có liên quan đến kỷ luật trường học mà một học sinh, phù hợp với các phần

khác của Bộ Luật này (this Code), có thể bị đình chỉ ngắn hạn, đình chỉ không thời hạn, chuyển trường vì lý do kỷ

luật, xếp vào chương trình giáo dục thay thế, hoặc trục xuất.

7.1.1 Đối với mục đích của Bộ Luật này (For the purpose of this Code), "các sự vi phạm luật lệ có liên

quan đến kỷ luật trường học" đề cập đến sự vi phạm của Bộ luật này xảy ra:

• trong khi học sinh ở trên cơ sở trường học;

• trong một hoạt động do nhà trường bảo trợ;

• trong khi trên phương tiện vận chuyển đến trường học hoặc về nhà, hay một hoạt động do trường

bảo trợ; hoặc

• trong khi đi bộ đến trường hoặc đi bộ về nhà, chờ đợi phương tiện vận chuyển do trường cung cấp,

trong khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng và trên các cơ sở của MBTA, hoặc chờ đợi

để đi trên các phương tiện giao thông công cộng đến trường hoặc về nhà.

7.1.2 Sự vi phạm luật lệ có liên quan đến kỷ luật trường học cũng có thể bao gồm các hoàn cảnh mà trong

đó bằng chứng tồn tại hành vi sai trái nghiêm trọng bên ngoài trường—ví dụ, một học sinh bị buộc

tội hoặc bị kết án vi phạm một trọng tội, sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc duy trì kỷ luật trong trường.

7.1.3 Tội phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến loại trừ/đuổi học cho đến một năm dương lịch.

7.1.3.1 Sở hữu một vũ khí nguy hiểm, bao gồm, nhưng không giới hạn, một khẩu súng hoặc dao.

7.1.3.2 Sở hữu một chất bị kiểm soát bao gồm, nhưng không giới hạn, cần sa, cocaine và heroin.

7.1.3.3 Tấn công các nhân viên giáo dục.

7.1.3.4 Trọng tội (Felony Conviction) - Nếu Ban Giám Hiệu (Building Administrator) quyết định sự

tiếp tục hiện diện của học sinh trong trường sẽ có ảnh hưởng bất lợi đáng kể về lợi ích chung

của trường.

Đình chỉ vô thời hạn học sinh đã bị buộc trọng tội, được phép, nếu Ban Giám Hiệu (Building

Administrator) xác định rằng sự tiếp tục hiện diện của học sinh sẽ có ảnh hưởng bất lợi đáng

kể về lợi ích chung của trường.

7.1.4 Để có hiệu quả, kỷ luật nên được thực thi càng sớm càng tốt sau khi việc vi phạm Bộ Luật (Code) đã

xảy ra hoặc được ghi nhận.

Page 22: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

22 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

7.1.5 Hãy tham khảo Phần 21 của Quy Chế Hạnh Kiểm (Code of Conduct) về việc giải nghĩa các từ ngữ

(definitions of key terms): súng, vũ khí nguy hiểm, đồ vật nguy hiểm, trọng tội, và các thứ khác.

7.1.6 Với sự ngoại trừ của phạm lỗi 7.1.3, không được loại trừ từ trường (no exclusion from school) quá 90

ngày học đối với một hành vi hoặc các hành vi phạm lỗi xảy ra trong cùng một năm học.

7.1.7 Đối với tất cả học sinh không được đi học (bị đình chỉ hoặc bị đuổi học / suspension or expulsion),

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên có trách nhiệm bảo đảm học sinh có cơ hội được tiến triển trong học

tập trong suốt thời gian bị loại trừ, được làm bài tập và kiếm được điểm đã bị mất, bao gồm, nhưng

không giới hạn, bài tập về nhà, câu đố, các bài kiểm tra, giấy tờ và các dự án bị mất.

Một học sinh sẽ, như là phương sách cuối cùng, bị đình chỉ, đình chỉ không có thời hạn, chuyển

trường vì lý do kỷ luật, xếp vào chương trình giáo dục thay thế, hoặc bị trục xuất đối với các hành vi

phạm lỗi sau đây:

7.2 Tấn công & hành hung / Làm hại thân thể / Đe dọa / Bắt nạt / Bắt nạt trên mạng (Bullying/Cyberbullying):

Các vi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ, chuyển trường vì lý do kỷ luật, xếp vào chương trình giáo dục

thay thế, hoặc bị trục xuất.

7.2.1 Tấn công và hành hung nhân viên nhà trường, kết quả gây thương tích [xem Phần 21.4].

7.2.2 Tấn công tình dục (Sexual assault) [xem Phần 21.42].

7.2.3 Tấn công và hành hung bất kỳ người nào.

7.2.4 Tấn công và hành hung bất kỳ người nào gây ra thương tích, trừ khi các hành động của học sinh được

cho là cần thiết để bảo vệ chính mình như được xác định bởi Ban Giám Hiệu (hoặc người được chỉ

định) trên các bằng chứng đã được đưa ra.

7.2.5 Gây nguy hiểm cho sự an toàn về thể xác hoặc sức khỏe tâm thần (endangering the physical safety or

mental health) của người khác bằng việc dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực được truyền đạt bởi

bất kỳ phương tiện nào bao gồm: viết, nói, hoặc qua việc sử dụng các công nghệ hoặc bất kỳ phương

tiện điện tử. Vi phạm này bao gồm: hăm dọa dùng vũ lực (một số hành động công khai, thể hiện

bằng bất kỳ phương tiện nào, điều này làm nạn nhân sợ hãi bị chấn thương cơ thể sắp xảy ra), uy hiếp

[xem Phần 21.32, Uy hiếp], vẽ graffiti, và các mối đe dọa khác truyền đạt bằng bất kỳ phương tiện

nào: viết, nói, hoặc qua việc sử dụng các công nghệ hoặc bất kỳ phương tiện điện tử.

7.2.6 Định nghĩa và Ngăn cấm bắt nạt/Bắt nạt trên mạng:

Bắt nạt (Bullying) được định nghĩa là việc sử dụng lặp đi lặp bởi một hoặc nhiều học sinh qua việc

thể hiện bằng văn bản, lời nói, hoặc dụng cụ điện tử, hoặc một hành động vật lý hoặc cử chỉ, hoặc bất

kỳ sự kết hợp đó, trực tiếp đến một nạn nhân rằng:

Gây thiệt hại về thể chất hoặc tinh thần cho nạn nhân hoặc thiệt hại cho tài sản của nạn nhân;

Đặt nạn nhân trong nỗi sợ hãi hợp lý gây tổn hại cho mình hoặc thiệt hại cho tài sản của mình;

Tạo ra một môi trường thù địch trong trường học dành cho nạn nhân;

Vi phạm các quyền của nạn nhân tại trường học; hoặc

Phá vỡ vật chất và quá trình giáo dục hoặc hoạt động có trật tự của một trường học.

Page 23: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 23

Bắt nạt trên mạng (cyberbullying) là bắt nạt thông qua việc sử dụng các công nghệ, phương tiện điện

tử. Điều này bao gồm việc tạo ra một trang web hoặc blog, trong đó tác giả giả danh người khác hoặc

phân phối hoặc đăng thông tin trực tuyến nếu những hành vi này tạo ra bất kỳ điều kiện nào liệt kê

trên đây:

Luật tiểu bang cấm bắt nạt (State law prohibits bullying):

Ở trường và ở tất cả các cơ sở trường học;

Ở các hoạt động do trường bảo trợ hoặc liên quan đến trường, bất kỳ trong hoặc ngoài trường;

Trên xe buýt trường học và các trạm xe buýt;

Thông qua việc sử dụng kỹ thuật hoặc thiết bị điện tử thuộc quyền sở hữu, đã được cấp giấy phép

hoặc được sử dụng bởi một trường học; và

Tại các địa điểm không liên quan đến trường học và thông qua kỹ thuật hoặc thiết bị điện tử

ngoài trường học, nếu việc bắt nạt ảnh hưởng đến môi trường học đường.

7.2.7 Trả thù liên quan đến Bắt nạt: Luật Tiểu Bang cấm trả thù người báo cáo bắt nạt cung cấp thông tin

trong một cuộc điều tra về bắt nạt, hoặc một nhân chứng là người có thông tin đáng tin về bắt nạt.

7.3 Sở hữu vũ khí, vũ khí nguy hiểm và các vật nguy hiểm:

Các vi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ, chuyển trường vì lý do kỷ luật, xếp vào chương trình giáo dục

thay thế, hoặc bị trục xuất.

7.3.1 Sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào [xem Phần 21.27] sẽ dẫn đến trục xuất không dưới một năm, được

xác định bởi Ban Giám Hiệu (Building Administrator).

7.3.2 Sở hữu một vũ khí nguy hiểm [xem Phần 21.14], hoặc đồ vật không sử dụng hợp lý [xem Phần

21.38], mà sử dụng để đe dọa ở trường và / hoặc tại một hoạt động do trường bảo trợ.

7.3.3 Sở hữu bất kỳ loại dao nào hoặc vũ khí nguy hiểm bị pháp luật cấm, vật khác không phải là súng

[xem Phần 21.27], hoặc đồ vật không sử dụng hợp lý [xem Phần 21.38]. Hành vi phạm lỗi này có

thể đưa đến kết quả là được gửi đến Trung Tâm Giáo Huấn (Counseling & Intervention Center). Vi

phạm lần thứ hai có thể đưa đến kết quả là được gửi đến Trung Tâm Giáo Huấn và trục xuất.

7.3.4 Sử dụng bất kỳ đồ vật nào trong sự nguy hiểm hoặc đe dọa [xem Phần 21.13].

7.3.5 Gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác bằng cách gây hoặc cố gắng để gây một đám cháy tại

cơ sở trường, các hoạt động do trường bảo trợ, hoặc trong khi trên phương tiện vận chuyển do trường

cung cấp.

7.4 Có tội hay Trọng tội hay những sự kết án

Vi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ không thời hạn trong thời gian chờ đợi xét xử [xem tập đính kèm

3.4 - Thông báo về Điều trần Đình chỉ không thời hạn: Đơn kiện có tội (Felony Complaint)]:

7.4.1 Bị buộc trọng tội (Felony charge), hoặc Thiếu niên bị buộc trọng tội (Felony delinquency charge) đối

với học sinh dưới 17), và Ban Giám Hiệu (Building Administrator), sau một cuộc điều trần, xác định

và nêu rõ trên văn bản như là một phần của quyết định rằng sự hiện diện tiếp tục của học sinh trong

trường học sẽ có bất lợi đáng kể ảnh hưởng đến lợi ích chung của trường.

Vi phạm sau đây có thể dẫn đến trục xuất [xem tập đính kèm 3.5, Thông báo về Điều trần Bị đuổi học: Kết

án Trọng tội (Felony Conviction)]:

Page 24: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

24 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

7.4.2 Kết án trọng tội (Felony Conviction) [hoặc xét xử hoặc bị đưa đến tòa án vì bị kết án trọng tội

(Felony or Felony delinquency)]; và Ban Giám Hiệu (Building Administrator), sau một cuộc điều

trần, xác định và nêu trên văn bản như là một phần của quyết định rằng sự hiện diện tiếp tục của

học sinh trong trường sẽ có một bất lợi đáng kể, ảnh hưởng đến lợi ích chung của trường.

7.5 Sách nhiễu và vi phạm các quyền dân sự

Các lỗi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ, đình chỉ dài hạn, thuyên chuyển vì lý do kỷ luật / xếp vào

chương trình thay thế, hay loại trừ.

7.5.1 Vi phạm dân quyền của người khác.

7.5.2 Thực hiện các hành vi quấy rối tình dục được định nghĩa là tình dục liên quan đến quan hệ thân xác

hoặc tấn công sỉ nhục hoặc phê bình tình dục.

7.5.3 Thực hiện các hành vi quấy rối liên quan đến thành viên đã nhận thức được hoặc thực tế trong một

lớp đã được bảo vệ (chủng tộc, dân tộc, bản sắc tôn giáo, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, và/hoặc

giới tính).

7.5.4 Nói xấu về chủng tộc hay dân tộc trong một thái độ ngoan cố và/hoặc lạm dụng.

7.5.5 Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc khiêu dâm trong một thái độ ngoan cố và/hoặc lạm dụng.

7.6 Trộm cắp và phá hoại

Các lỗi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ, đình chỉ dài hạn, thuyên chuyển vì lý do kỷ luật / xếp vào

chương trình thay thế, hay loại trừ:

7.6.1 Cố gắng sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ăn cắp tài sản cá nhân.

7.6.2 Làm hư hại hoặc ăn cắp vật sở hữu của trường học hoặc tư nhân, bao gồm giả mạo hồ sơ nhà trường.

7.7 Sử dụng các điều không thể chấp nhận trên mạng, bao gồm Internet và E-mail:

Các hành vi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận sau đây của Trường Công Lập Boston sẽ bị mất đặc

quyền sử dụng Internet và / hoặc e-mail và có thể dẫn đến đình chỉ, đình chỉ dài hạn, hoặc loại trừ:

7.7.1 Sử dụng mạng (use of the network) cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động thương mại.

7.7.2 Gửi thông tin, hoặc sử dụng ngôn ngữ, mà sẽ gây khó chịu cho các người khác.

7.7.3 Vi phạm luật bản quyền (Violation of copyright laws).

7.7.4 Tiết lộ thông tin cá nhân về một cá nhân khác, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng,

số an sinh xã hội, vân vân...

7.7.5 Giả mạo với hệ thống (Tampering with the system).

7.7.6 Thay đổi, tẩy xóa hoặc phá hủy các hồ sơ hoặc dữ liệu thuộc về một người khác sử dụng.

7.7.7 “Gửi tin nhắn khiêu dâm (Sexting)”.

Gửi tin nhắn khiêu dâm là hành động chia sẻ hoặc gửi tin nhắn tình dục rõ ràng hoặc hình ảnh

điện tử, thường là qua máy điện toán, điện thoại di động, PDA, hoặc các thiết bị điện tử khác.

Page 25: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 25

Sexting có thể được coi là phổ biến khiêu dâm trẻ em vi phạm của MGL Chương 272, Phần 28.

Chú ý: Trường Công Lập Boston sẽ tịch thu bất kỳ và tất cả các tài liệu hoặc các thiết bị có bằng

chứng “Gửi tin nhắn khiêu dâm (Sexting) hoặc sử dụng mạng không được chấp nhận”. Bất cứ bằng

chứng của Gửi tin nhắn khiêu dâm bị tịch thu như là một phần điều tra theo luật này sẽ được chuyển

qua Sở Cảnh Sát Boston là bằng chứng của tiềm năng hoạt động tội phạm.

7.8 Các gián đoạn khác

Các vi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ:

7.8.1 Từ chối xác định cá nhân theo yêu cầu hợp lý của các nhân viên hoặc cho thông tin cá nhân sai.

7.8.2 Sự hiện diện trong một phần của cơ sở hoặc phạm vi của trường giới hạn học sinh.

7.8.3 Rời trường học không có phép.

7.8.4 Bỏ lớp quá nhiều lần.

Hình phạt tạm đình chỉ vì bỏ lớp quá mức chỉ được đánh giá sau khi lựa chọn thay thế như điều chỉnh

thời khóa biểu lớp học, nếu thích hợp, các chương trình thay thế, hội họp của phụ huynh, và tạm giữ

đã được thử, và duy trì tài liệu ở trường. Cắt giảm quá mức sau đó có thể kết quả, đình chỉ tối đa 3

ngày, tốt nhất là ở trường, bất kể độ tuổi của học sinh.

7.9 Gây trở ngại đáng kể

Gây trở ngại đáng kể hoạt động của trường hoặc lớp học lặp đi lặp lại, trầm trọng hơn, hoặc trắng trợn có thể

bị đình chỉ, đình chỉ dài hạn, thuyên chuyển vì lý do kỷ luật / xếp vào chương trình thay thế, hay bị trục xuất.

Gây trở ngại đáng kể hoạt động của trường hoặc lớp học được định nghĩa là một hoặc nhiều hành vi sau đây:

7.9.1 Chiếm bất kỳ cơ sở trường, khuôn viên trường, hoặc một phần, lấy đi cái gì người khác đang sử dụng

7.9.2 Chặn lối vào hoặc lối ra của bất kỳ cơ sở trường học, hành lang, hoặc phòng, lấy đi những gì người

khác đang truy cập hợp pháp, hoặc sử dụng, cơ sở, hành lang, hoặc phòng.

7.9.3 Ngăn chặn hoặc cố gắng để ngăn chặn bằng hành động thể lý chức năng an toàn của bất kỳ phần nào

của bất cứ trường nào.

7.9.4 Liên tục và cố ý làm ồn ào hoặc làm gián đoạn nghiêm trọng và/hoặc ngăn chặn hoạt động bình

thường của trường học hoặc sự giảng dạy của các học sinh khác. Điều này bao gồm lặp đi lặp lại, sử

dụng trái phép điện thoại di động. Có hiệu quả 7/1/05:

a. Học sinh chỉ được phép sử dụng điện thoại di động (cell phones) trong các thời gian sau đây:

• Trước giờ học bên ngoài hoặc bên trong cơ sở trường học;

• Sau giờ học bên ngoài hoặc bên trong cơ sở trường học;

• Tại sau giờ học hoặc các hoạt động thể thao, chỉ với sự cho phép của huấn luyện viên (coach),

người hướng dẫn hoặc Giám đốc chương trình (instructor or program director);

• Tại các hoạt động buổi tối hoặc cuối tuần bên trong cơ sở trường học;

b. Sử dụng điện thoại di động với bất kỳ mục đích nào – bao gồm các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn

và các chức năng khác – không được phép bất cứ lúc nào khác trên cơ sở trường học.

Page 26: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

26 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

c. Điện thoại di động không được để cho thấy trong suốt ngày học.

d. Điện thoại di động phải được tắt hoàn toàn (không chỉ đơn giản là để tình trạng im hoặc rung)

trong suốt ngày học.

Hậu quả dành cho các học sinh bị phát hiện vi phạm quy chế điện thoại di động sẽ như sau (lưu ý:

học sinh phải tắt điện thoại di động trước khi nộp cho trường, và điện thoại sẽ vẫn phải tắt):

a. Phạm tội lần đầu: điện thoại di động của học sinh sẽ bị thu và trả lại cho học sinh vào cuối ngày

b. Phạm tội lần thứ hai và tiếp theo: Trong khoảng thời gian không quá 10 ngày, học sinh bắt buộc

phải nộp điện thoại của em tại văn phòng chính ở đầu ngày học, trước khi vào trường, và nhận

điện thoại của em vào cuối ngày học.

c. Học sinh vi phạm nhiều lần quy chế này có thể bị kỷ luật thêm, phù hợp với Nội quy Hạnh kiểm

7.9.5 Đe dọa bom (Making a bomb threat).

7.9.6 Kéo hệ thống báo động/Tuờng trình hỏa hoạn giả (Pulling/Reporting a false fire alarm).

7.10 Lặp đi lặp lại và vi phạm trắng trợn

Vi phạm nhiều lần và trắng trợn một hoặc nhiều hành vi phạm tội được mô tả trong Phần 7.2 đến Phần 7.9

có thể dẫn đến bị loại trừ (may result in expulsion) nếu chúng xảy ra trong cùng một năm học.

7.10.1 Hậu quả đối với hành vi vi phạm nhiều lần và trắng trợn Bộ Luật phải phù hợp với nguyên tắc kỷ luật

tiến bộ, với việc xem xét các độ tuổi và sự phát triển xã hội, tình cảm và trí tuệ của học sinh.

7.10.2 Học sinh vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct) ở cấp tiểu học (Mẫu giáo-lớp 5) sẽ

không bị coi là "người phạm tội lặp lại" nếu lần vi phạm thứ hai xảy ra ở cấp trung học (lớp 6-12).

7.11 Giới thiệu đến Trung Tâm Tư Vấn & Can Thiệp BPS (BPS Counseling & Intervention Center)

7.11.1 Các học sinh có thể được gửi đến Trung Tâm Tư Vấn & Can Thiệp (the Counseling & Intervention

Center) vì bất kỳ hành vi phạm tội có thể bị trục xuất như được mô tả trong Phần 7.

7.11.2 Các vi phạm sau đây có thể dẫn đến trục xuất (may result in expulsion) sau một buổi điều trần được

tiến hành bởi Ban Giám Hiệu của trường được phân định:

a. Không tham dự, liên tục tham dự, Trung Tâm Tư Vấn & Can Thiệp (the Counseling & Intervention

Center) mà không có tình tiết giảm nhẹ hợp lý.

b. Vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct) trong khi tham dự ở Trung Tâm Tư Vấn &

Can Thiệp (the Counseling & Intervention Center)

Mục (Section) 8: THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ KHẨN CẤP (PROCEDURES FOR EMERGENCY SUSPENSION)

8.1 Ban Giám Hiệu (The Building Administrator) có thể tạm thời đình chỉ một học sinh từ trường cho đến khi lý

do tạm thời đình chỉ khẩn cấp đã chấm dứt nhưng không có trường hợp nào lâu hơn đến cuối ngày học, khi

tất cả bốn điều sau đây được đáp ứng (when all four of the following criteria are met):

8.1.1 Học sinh đã liên can đến một tội có thể bị đuổi vì vi phạm Phần 7.2 đến Phần 7.10, và

8.1.2 Sự hiện diện của học sinh đặt ra một mối nguy hiểm cho người hoặc tài sản hoặc vật liệu gây trở

ngại với tiến trình giảng dạy; và

Page 27: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 27

8.1.3 Không có sẵn giải pháp thay thế để làm giảm bớt sự nguy hiểm hoặc trở ngại, và

8.1.4 Không thể thực hiện được bởi vì hành vi của học sinh để cung cấp cho học sinh với thông báo và

buổi điều trần trước khi đình chỉ khẩn cấp. Mặc dù thông báo trước có thể không được cung cấp

cho, nhà trường phải ghi lý do chính xác để loại trừ và các biện pháp thay thế để bảo đảm sự điều

chỉnh hành vi trước khi đình chỉ.

[Chú ý: không có một quản trị viên thì không đủ nguyên nhân đình chỉ một học sinh theo mục này trước khi

điều trần].

8.2 Thông báo cho Phụ Huynh (Notice to the Parent). Ban Giám Hiệu cho phép đình chỉ khẩn cấp càng sớm

càng tốt, thực hiện các nỗ lực hợp lý để đạt được qua việc gọi điện thoại cho một phụ huynh của học sinh để

thông báo cho phụ huynh. Một học sinh bị đình chỉ khẩn cấp sẽ không được đặt ra ngoài nhà trường cho

đến khi các quy định đầy đủ đã được thực hiện cho vận chuyển và an toàn.

Trong vòng 24 giờ đầu của việc đình chỉ khẩn cấp, ban giám hiệu (the administrator) sẽ thông báo cho phụ

huynh của học sinh về việc đình chỉ khẩn cấp và cơ sở cụ thể để xác định rằng đó là cần thiết theo Phần 8.1.

Nếu phụ huynh hiện diện trong trường, phụ huynh sẽ nhận được một lá thư. Nếu phụ huynh không hiện diện

trong trường, trường sẽ thông báo cho phụ huynh qua điện thoại và/hoặc bằng thư bảo đảm đến nhà học sinh.

Ngoài ra, nếu học sinh ở trong trường, học sinh cũng sẽ nhận được một lá thư. Tất cả các thư liên quan đến

việc đình chỉ khẩn cấp phải bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ chính được nói ở nhà, nếu khác nhau. Bức thư

sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh quyền có được một buổi điều trần theo Phần 9.5 và các quyết định

được xem xét ở buổi điều trần đó.

8.3 Buổi Điều Trần (Hearing): Học sinh được có một buổi điều trần (hearing) theo Phần 9.5 càng sớm càng tốt

(nhưng không muộn hơn một ngày học sau khi việc đình chỉ khẩn cấp bắt đầu) và kháng nghị theo Phần 9.8.

Nếu buổi điều trần hoặc kháng cáo chứng minh rằng việc đình chỉ khẩn cấp đã không có cơ sở bởi vì bất kỳ

các yếu tố tại Phần 8.1 không được đáp ứng, thì tất cả các tài liệu liên quan đến việc đình chỉ khẩn cấp sẽ

được xóa bỏ khỏi hồ sơ học sinh. Nếu được tìm thấy rằng việc đình chỉ khẩn cấp có cơ sở, và cần thiết phải

tiếp tục tạm đình chỉ, việc đình chỉ có thể mở rộng đến mức giới hạn theo Bộ Luật này (this Code) đối với

hành vi phạm tội cụ thể. Thời gian nghỉ trong suốt thời gian đình chỉ khẩn cấp sẽ được tính vào bất kỳ đình

chỉ bổ sung được áp dụng sau buổi điều trần này.

Mục (Section) 9: ĐÌNH CHỈ: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THỦ TỤC

9.1 Định nghĩa và Nguyên tắc

9.1.1 Đình chỉ có nghĩa là loại trừ ngắn hạn một học sinh từ tất cả hoạt động trong trường thông thường.

Chữ "đình chỉ" sẽ bao gồm bất kỳ đình chỉ "trong trường" [xem Phần 10: định nghĩa đình chỉ dài hạn].

9.1.2 Ban Giám Hiệu hoặc nhân viên có trách nhiệm (Building Administrator or Designee) có thể áp dụng

việc đình chỉ nếu một học sinh đã can dự vào sự vi phạm Phần 7 và lựa chọn thay thế không loại trừ

trong Phần 4 và 5 như đã được xét xử và đã được chứng minh bằng tài liệu. Nhà trường phải cung

cấp bằng chứng tại các buổi điều trần đình chỉ mà lựa chọn thay thế không loại trừ như đã được xét

xử và đã được chứng minh bằng tài liệu. Chữ "đình chỉ" sẽ bao gồm bất kỳ đình chỉ "trong trường".

9.1.3 Hiệu Trưởng phải thông báo cho Giám Đốc Sở về bất kỳ đình chỉ ra khỏi trường (any out of school

suspension) đối với học sinh các lớp K-3 trước khi việc đình chỉ có hiệu lực. Thông báo phải bao

Page 28: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

28 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

gồm mô tả về hành vi bị cáo buộc và lý do của việc đình chỉ học (for an out of school suspension).

9.1.4 Hướng dẫn của phụ huynh và sự tham gia sẽ được khuyến khích như một thành phần quan trọng của

quá trình xử lý kỷ luật.

9.2 Quá trình thực hiện

9.2.1 Không được tạm đình chỉ, ngoại trừ trường hợp đình chỉ khẩn cấp, được thực thi cho đến khi phụ

huynh đã được thông báo và một buổi điều trần theo Phần 9.5 đã được tổ chức tại trường, ngoại trừ

phụ huynh đã từ bỏ quyền một buổi điều trần bằng văn bản [xem Phần 9.4.6 và Đính kèm 3.2].

9.2.2 Quá trình thực hiện theo đúng thủ tục trong các buổi điều trần ở trường đã được duy trì bởi Tòa Án

tối cao Tiểu Bang Mass. và Tòa Án tối cao Hoa Kỳ. Điều cần thiết là đúng thủ tục tố tụng tiếp theo

trong tiến hành một buổi điều trần của việc tạm đình chỉ hoặc tố tụng có thể được tuyên bố vô hiệu.

9.3 Thường xuyên và Thời gian đình chỉ

9.3.1 Đình chỉ có thể không vượt quá ba (3) ngày học cho một học sinh từ mười lăm tuổi hoặc trẻ hơn hoặc

năm (5) ngày cho một học sinh từ mười sáu tuổi trở lên.

9.3.2 Một học sinh không bị tạm đình chỉ hai lần cho cùng một sự việc.

9.3.3 Phù hợp với Luật Tổng Quát của Tiểu Bang Massachusetts, Chương 71, Phần 37H ½, và qua sự tham

khảo ý kiến với Lãnh Đạo Điều Hành thích hợp, Ban Giám Hiệu, hoặc Nhân Viên có trách nhiệm xác

định thời gian của việc đình chỉ đối với các học sinh đã bị đình chỉ theo Phần 7.5.1: đã bị truy tố với

trọng tội hoặc thiếu niên phạm trọng tội (felony or felony delinquency).

9.3.4 Với sự tôn trọng các học sinh khuyết tật, tổng cộng các ngày đình chỉ không thể vượt quá mười (10)

ngày học trong bất kỳ năm học mà không theo thủ tục quy định tại Phần 15 (Section 15).

9.3.5 Trong trường hợp một học sinh không xác định là khuyết tật bị đình chỉ trên năm (5) ngày trong bất

kỳ học kỳ nào (45 ngày) hoặc bị loại khỏi trường, Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên chỉ định (Building

Administrator or Designee) phải xác định trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày xảy ra này đã hoặc

không thích hợp để gửi học sinh đến Nhóm hỗ trợ học sinh (Student Support Team) nhằm khảo sát

giáo dục đặc biệt (special education) và thông báo cho phụ huynh bằng văn bản. 1) nếu việc giới

thiệu được thực hiện, và 2) quyền của phụ huynh để được giới thiệu.

9.4 Những thủ tục trước việc điều trần đình chỉ

9.4.1 Trước khi tổ chức buổi điều trần để đình chỉ, Ban Giám Hiệu hoặc Nhân Viên được chỉ định có trách

nhiệm làm tất cả nỗ lực để liên lạc với phụ huynh và / hoặc người đại diện cho phụ huynh. Nếu phụ

huynh hiện diện trong trường, phụ huynh sẽ nhận được một lá thư [xem tập đính kèm 3.1]. Nếu phụ

huynh không hiện diện trong trường, trường sẽ thông báo cho phụ huynh qua điện thoại và/hoặc bằng

thư bảo đảm đến nhà học sinh. Ngoài ra, nếu học sinh ở trong trường, học sinh cũng sẽ nhận được

một lá thư. Ban giám hiệu hoặc người được chỉ định sẽ lưu lại trong Hệ thống Thông tin Học sinh

(in the Student Information System) một bản ghi lại các nỗ lực liên lạc với phụ huynh.

9.4.2 Sự liên lạc liên quan đến việc đề nghị tạm đình chỉ phải thông báo cho học sinh và phụ huynh về sự

buộc tội và lý do có thể đình chỉ, quyền điều trần để thảo luận về sự buộc tội trước khi việc loại trừ

Page 29: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 29

có hiệu lực, và họ có quyền khiếu nại các quyết định. Nó cũng phải giao cho các học sinh và phụ

huynh Thông Tư của Giám Đốc LGL-07: Thủ tục Hồ sơ Học Sinh [Superintendent’s Circular LGL-

07: Student Record Procedures (see Attachments 3.6, 3.7)]. Bản sao của bất kỳ tài liệu liên quan

hoặc bằng chứng thu thập được vào thời điểm đó sẽ bao gồm trong thông báo buổi điều trần.

9.4.3 Tất cả sự liên lạc bằng thư từ với các học sinh và phụ huynh liên quan đến việc đình chỉ phải bằng

tiếng Anh và ngôn ngữ chính được nói tại nhà, nếu khác nhau.

9.4.4 Nếu phụ huynh bày tỏ ý muốn đến tham dự buổi điều trần, hoặc nếu không có thể liên lạc được với

phụ huynh, buổi điều trần có thể được tạm hoãn đến 48 giờ để phụ huynh có thể đến tham dự. Nếu

buổi điều trần của việc tạm đình chỉ được tạm hoãn theo yêu cầu của phụ huynh, học sinh có thể

không được tham gia các hoạt động hoặc lớp học, nếu Ban Giám Hiệu hoặc Nhân Viên được chỉ định

có lý do đáng kể, dựa trên các cuộc thảo luận với học sinh và/hoặc giáo viên, để tin rằng sự hiện diện

của học sinh trong lớp hoặc hoạt động sẽ dẫn đến sự gián đoạn.

9.4.5 Khi xếp lịch trình một buổi điều trần cho các Học sinh tiếng Anh còn hạn chế (Limited English

Proficiency students), các quản trị viên phải tham khảo Phần 2.2 liên quan đến quyền lợi của phụ

huynh và học sinh để có một thông dịch viên tại các buổi điều trần và hội họp.

9.4.6 Một phụ huynh có thể từ bỏ (parent may waive) quyền điều trần. Việc từ bỏ như vậy phải có văn bản

và bản sao được gửi đến Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) [xem Phần đính kèm 3.2].

9.5 Thủ tục Thực hiện Điều trần Đình chỉ

Xem Mẫu 2: Bản đề nghị.…..tiến hành một cuộc Điều trần Đình chỉ, các trang 32-33.

(See Exhibit 2: Suggested Script...to conduct a Suspension Hearing, pages 32-33.)

9.5.1 Viên chức đặc trách điều trần (Hearing Officer). Buổi điều trần việc tạm đình chỉ sẽ được tiến hành

bởi Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định (Building Administrator or Designee). Bất cứ khi

nào có xung đột lợi ích, ví dụ, nếu Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định bị cáo buộc trong sự

việc — Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định phải rút khỏi trường hợp này. Trong trường

hợp như vậy, Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định có thể chuyển sự việc đến Người Phụ Tá

(Assistant Building Administrator) hoặc, nếu không, đến Nhân viên đặc trách điều trần của Giám Đốc

(the Superintendent's Hearing Officer) để sắp xếp một buổi điều trần.

9.5.2 Tham dự: Tham dự buổi điều trần của việc tạm đình chỉ là học sinh, phụ huynh (nếu phụ huynh chọn

để tham dự), và các người khác xác định bởi Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định. Buổi

điều trần có thể diễn ra mà không có phụ huynh/người giám hộ/người được ủy quyền chăm sóc chỉ

sau khi các nỗ lực hợp lý được ghi nhận đã được thực hiện bao gồm các phụ huynh, người giám hộ

hoặc người được ủy quyền chăm sóc bởi Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định.

9.5.3 Buộc tội: Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định (The Building Administrator or Designee)

sẽ thực hiện việc buộc tội và xác định rằng học sinh hiểu việc đó.

9.5.4 Các nhân chứng (Witnesses). Nếu học sinh tranh chấp việc buộc tội, các người biết trực tiếp sự việc

bị cáo buộc sẽ được triệu tập. Tất cả các nhân chứng trình bày chứng cớ để đối chất với học sinh sẽ

xuất hiện tại buổi điều trần (ngoại trừ trường hợp chứng cớ chuyên môn như bằng chứng về đạn dược

hoặc phân tích ma túy), và không có bản báo cáo hoặc đối chất với học sinh sẽ được trình bày ngoại

trừ có sự hiện diện của người viết bản báo cáo.

Page 30: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

30 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

Có ba trường hợp ngoại lệ cho quy định này:

(a) Các nhân chứng học sinh / nạn nhân không cần phải được triệu tập nếu Ban Giám Hiệu hoặc

Nhân viên được chỉ định có nguyên tắc đặc biệt, bằng miệng hoặc bằng văn bản, tại buổi điều

trần để xác định sự chứng kiến của học sinh, hoặc sự hiện diện tại buổi điều trần của nạn nhân/

nhân chứng được biết sự việc, sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của mình về thể chất hoặc gây ra

sự đe dọa. Trong các trường hợp này, nhân chứng học sinh có thể nộp lời khai bằng văn bản

hoặc băng ghi âm, có chữ ký đến một nhân viên trường học.

(b) Nếu vụ án hình sự đang chờ, Phòng Biện Lý Quận có thể yêu cầu nạn nhân không làm chứng.

(c) Trong trường hợp nhân chứng không có thể tham dự buổi điều trần (ví dụ như: không có thể nghỉ

làm hoặc ra khỏi khu vực Boston), người làm chứng có thể gửi văn bản hoặc băng ghi âm, có chữ

ký của một nhân viên trường học.

9.5.5 Băng ghi âm (Records). Một băng ghi âm sẽ được thực hiện bởi Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên

được chỉ định trong tất cả các buổi điều trần dự kiến sẽ đưa đến một sự thay đổi về sắp đặt giáo dục

(ví dụ như bị trục xuất, thuyên chuyển vì lý do kỷ luật ở cấp bậc tiểu học, đặt vào một chương trình

thay thế ở cấp bậc trung học). Khi có yêu cầu bằng văn bản, trong trường hợp thâu băng, bản sao của

băng thâu phải được gửi cho học sinh hoặc phụ huynh trong thời hạn năm ngày (5 school days) kể từ

ngày trường được yêu cầu với mục đích xem xét lại.

9.5.6 Quyết định. Ban Giám Hiệu sẽ xác định nếu học sinh can dự vào việc phạm tội như sự cáo buộc.

Quyết định này sẽ phải thực hiện một cách khách quan và phải được dựa trên bằng chứng.

9.6 Hậu quả (Consequences)

9.6.1 Nếu được xác định là học sinh đã can dự vào việc phạm tội, và sau khi không loại trừ sự thay thế

theo Phần 4 và 5 đã được xét xử và đã được chứng minh bằng tài liệu, học sinh có thể bị đình chỉ

hoặc thuyên chuyển vì lý do kỷ luật, phù hợp với những hạn chế được mô tả tại Phần 9.3, 10 và 11.

9.6.2 Nếu việc đình chỉ được áp dụng (If suspension is imposed), Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ

định phải thông báo bằng miệng cho học sinh, và trong vòng 24 giờ sau buổi điều trần, phải gửi thông

báo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh với lý do cụ thể mà học sinh đã bị đình chỉ, thời gian bị

đình chỉ, ngày học sinh có thể trở lại trường học, và quyền kháng cáo theo Phần 9.8.

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định (the Building Administrator or Designee) sẽ thực hiện

tất cả mọi nỗ lực để trao đổi trực tiếp các thông tin được mô tả như trong câu trên. Nếu phụ huynh

hiện diện ở trong trường, phụ huynh sẽ được trao một lá thư [xem phần đính kèm 3.6, 3.7]. Nếu phụ

huynh không hiện diện trong trường, trường sẽ thông báo cho phụ huynh qua điện thoại và/hoặc bằng

thư bảo đảm đến nhà học sinh. Ngoài ra, nếu học sinh ở trong trường, học sinh cũng sẽ nhận được

một lá thư. Tất cả các thư từ liên quan đến việc đình chỉ khẩn cấp phải bằng tiếng Anh và bằng ngôn

ngữ chính được nói ở nhà, nếu khác nhau.

9.7 Thủ tục hiện diện trong suốt Thời gian Đình chỉ

Việc đình chỉ được mã hóa (code) cho mục đích hiện diện là "đình chỉ”, điều này “được hiểu là hiện diện”.

Việc đình chỉ học sinh sẽ không ghi là "absent (vắng mặt)". Đối với tất cả học sinh không được đi học (đình

chỉ hoặc đuổi học), Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định (the Building Administrator or Designee)

sẽ bảo đảm học sinh có cơ hội học tập trong suốt thời gian bị loại trừ, để làm bài tập và kiếm được các điểm

Page 31: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 31

bị mất bao gồm, nhưng không giới hạn, làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi, giấy tờ và các dự án bỏ qua.

9.8 Khiếu nại việc Đình chỉ

Trong thời hạn mười (10) ngày của việc đình chỉ, học sinh hoặc phụ huynh có thể nộp đơn xin kháng cáo với

Nhân viên đặc trách điều trần của Giám Đốc [xem Phần 3, Quy trình khiếu nại, Từng bước, trang 34]. Phụ

huynh có thể yêu cầu gia hạn thời gian nộp đơn kháng cáo đến bảy ngày dương lịch (7 calendar days). Các

thủ tục được sử dụng trong kháng cáo được thực hiện theo các yêu cầu sau đây:

9.8.1 Thời hạn

Viên Chức Điều Trần sẽ lên lịch điều trần trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Phụ huynh có thể yêu cầu gia hạn thời gian kháng cáo điều trần đến bảy (7) ngày dương lịch.

9.8.2 Xem lại Bằng Chứng

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định trước tiên tường trình với Viên Chức Điều Trần

(Hearing Officer) và có thể tóm tắt bất kỳ bằng chứng được trình bày tại buổi điều trần của việc tạm

đình chỉ. Học sinh, phụ huynh và/hoặc người đại diện (kể cả luật sư) sau đó có thể hỏi các câu hỏi với

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định và có thể tường trình với Viên Chức Điều Trần về các

bằng chứng và sự phù hợp của hình phạt. Học sinh sẽ có quyền trình bày lời khai bằng miệng và bằng

văn bản không giới thiệu trước đó và kiểm tra lại nhân chứng không làm chứng tại buổi điều trần. Bất

kỳ nhân chứng hoặc bằng chứng có thể được giới thiệu theo quyết định của Viên chức Điều trần. Các

học sinh cũng có quyền tư vấn. Viên chức Điều trần sẽ sử dụng bằng chứng tại buổi điều trần và kháng

cáo để đưa ra quyết định.

Tất cả các nhân chứng trình bày chứng cớ để đối chất với học sinh sẽ xuất hiện tại buổi điều trần

(ngoại trừ trường hợp chứng cớ chuyên môn như bằng chứng về đạn dược hoặc phân tích ma túy), và

không có bản báo cáo hoặc đối chất với học sinh sẽ được trình bày ngoại trừ có sự hiện diện của

người viết bản báo cáo.

Có ba trường hợp ngoại lệ đối với điều khoản này:

(a) Các nhân chứng học sinh/nạn nhân (Student witnesses/victims) không cần phải được triệu tập nếu

Viên Chức Điều Trần (Hearing Officer) đặc biệt quy định, bằng miệng hoặc bằng văn bản, tại buổi

điều trần rằng việc nhận dạng của nhân chứng học sinh, hoặc sự hiện diện của một nhân chứng

được biết / nạn nhân tại buổi điều trần, sẽ gây nguy hiểm an toàn cho thể xác hoặc nguyên nhân đe

dọa. Trong các trường hợp này, nhân chứng học sinh có thể nộp lời khai bằng văn bản hoặc bằng

băng ghi âm, có chữ ký, đến một nhân viên học đường (to a school official).

(b) Nếu vụ án hình sự đang chờ giải quyết, Phòng Biện Lý Quận (the District Attorney’s office) có

thể yêu cầu nạn nhân không làm chứng.

(c) Trong trường hợp nhân chứng (witness) không có thể tham dự buổi điều trần (ví dụ: không có thể

nghỉ làm hoặc ra khỏi khu vực Boston), nhân chứng có thể gửi văn bản hoặc băng ghi âm, có chữ

ký, đến Viên Chức Điều Trần (to the Hearing Officer).

9.8.3 Quyết định (Decision)

Viên Chức Điều Trần (Hearing Officer) sẽ ghi lại các điều tìm thấy. Các bản sao của quyết định,

cũng như bản sao của bất kỳ tài liệu nào có liên quan được trình bày trong buổi điều trần, sẽ được

đưa vào hồ sơ của học sinh và gửi đến học sinh, phụ huynh của học sinh, và Ban Giám Hiệu hoặc

Page 32: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

32 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

Nhân viên được chỉ định cho hồ sơ của họ. Quyết định này sẽ được thông báo tới phụ huynh / giám

hộ/ người được ủy quyền chăm sóc, học sinh, và Ban Giám Hiệu trong vòng năm (5) ngày sau buổi

điều trần. Nếu Viên Chức Điều Trần xác định rằng không vi phạm Bộ Luật (the Code) đã xảy ra, lựa

chọn thay thế không loại trừ đã không được xét xử và được chứng minh bằng tài liệu, hoặc học sinh

và / hoặc phụ huynh không được thông báo theo quy định của luật và điều này dẫn đến vi phạm

quyền của học sinh theo thủ tục, sau đó không có hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đình chỉ được

đặt trong hồ sơ của học sinh hoặc thông báo cho bất kỳ người nào ngoại trừ những người được nhận

một bản sao theo Phần (Sec)này. Nếu việc đình chỉ chưa được thi hành trọn vẹn, Viên Chức Điều

Trần (Hearing Officer) có thể quyết định học sinh sẽ được đi học lại ngay lập tức.

MẪU 2: Bản đề nghị cho Ban Giám Hiệu là Nhân viên Điều trần chủ tọa Buổi Điều Trần Đình Chỉ

(Suspension Hearing) - KHÔNG Thay Đổi Sự Phân Định (NO Change of Placement)

[Băng ghi âm KHÔNG bắt buộc]

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định:

Xin kính chào. Tôi tên ___________________________là Hiệu Trưởng của Trường _________________. Tôi

sẽ phục vụ như là Nhân viên đặc trách điều trần (Hearing Officer) cho vấn đề này.

Mục đích của buổi điều trần này là để xem xét việc có thể (đình chỉ ngắn hạn / đình chỉ dài hạn) học sinh

_____________ bị cáo buộc vi phạm Phần ________ của Quy chế Hạnh kiểm, cụ thể là _____________ (mô tả

cáo buộc vi phạm).

[Đối với tất cả các hành vi phạm tội không thuộc Mục (Section) 7.1.3, bao gồm:]

Trước tiên tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bằng chứng về sự can thiệp hành vi thay thế đã được sử dụng với

(Học sinh)________________________ [chia sẻ các giấy tờ của các phương pháp tiếp cận không loại trừ

đã được xét xử trước khi đưa đến việc đình chỉ / đình chỉ dài hạn]

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có nhận được thông báo của buổi điều trần này không? Quý vị có nhận được thông báo về quyền của

quý vị có người đại diện không? [Phụ huynh trả lời]

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có cần dịch vụ thông dịch không? [Phụ huynh trả lời]

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định nói với tất cả mọi nguời hiện diện:

Trước khi chúng ta bắt đầu, điều quan trọng là cần duyệt qua các nguyên tắc cơ bản của buổi điều trần. Tôi là

viên chức điều trần và như vậy tôi sẽ phụ trách việc tiến hành buổi điều trần. Đầu tiên trường sẽ nêu lên vấn đề.

Tôi sẽ gọi các nhân chứng vào phòng mỗi lần một người. [Nhân chứng học sinh hoặc các nạn nhân không

cần phải triệu tập, nếu ban giám hiệu quyết định, bằng miệng hoặc bằng văn bản, đó là việc xác định và /

hoặc sự hiện diện của các nhân chứng hoặc nạn nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn thân xác của họ,

xem Phần 9.5.4.]. Các nhân chứng sẽ cung cấp ý kiến của họ về sự kiện. Tôi có thể sẽ hỏi một số câu hỏi. Khi

tôi kết thúc câu hỏi của tôi, quý vị là phụ huynh hoặc người đại diện sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi với nhân chứng.

Khi nhân chứng kết thúc, nhân chứng đó sẽ ra ngoài, và nhân chứng tiếp theo sẽ trình bày lời khai. Chúng ta sẽ

tiếp tục như thế cho đến khi tất cả các nhân chứng đã trình bày.

Khi các nhân chứng của trường học đã kết thúc, quý vị có cơ hội trình bày các nhân chứng của quý vị. Học sinh

cũng sẽ có cơ hội để nói lên ý kiến của mình về sự kiện, [xin nhớ rằng quyền của học sinh theo luật Miranda,

chứng cớ này có thể được triệu tập để sử dụng sau này tại một tòa án dân sự hoặc hình sự]. Nếu bị cáo lựa chọn

không trình bày, việc từ chối không phải là một dấu hiệu của tội lỗi. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên

trình bày lời khai.

Page 33: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 33

Quý vị có bất cứ câu hỏi nào không? Bây giờ tôi sẽ gọi nhân chứng đầu tiên.

Nhân chứng đầu tiên giới thiệu bản thân và trình bày lời khai. Kết thúc, Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định

chắc chắn những câu hỏi sau đây được trả lời trong lời khai của nhân chứng:

Q. Ai đã tham gia trong sự kiện này?

Q. Nó đã xảy ra khi nào?

Q. Nó đã xảy ra ở đâu?

Q. Điều gì đã xảy ra?

Q. Động cơ nào, nếu biết?

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có bất cứ câu hỏi vào với nhân chứng không?

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định nói, khi nhân chứng đã kết thúc:

Cảm ơn. Xin mời _________________________________ (nhân chứng tiếp theo) vào?

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi phụ huynh / người đại diện, khi trường kết luận phần của trường:

Quý vị có bất kỳ nhân chứng nào để trình bày không?

Nếu có và phụ huynh hoặc người đại diện giới thiệu các nhân chứng, Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ

định hỏi những câu hỏi thích hợp như trên ở phần kết luận lời khai.

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi học sinh, sau khi phụ huynh hoặc người đại diện kết thúc:

Em có muốn trình bày không? Hãy nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra?

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định phải hỏi học sinh các câu hỏi quan trọng ở phần kết luận lời khai.

Q. Em có can dự vào việc phạm tội không?

Q. Tại sao em làm điều đó?

Q. Em có nói như vậy không?

Q. Tại sao em nói như vậy?

ĐỐI VỚI HỌC SINH KHUYẾT TẬT:

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định hỏi Nhân viên phụ trách giáo dục đặc biệt ở trường (ETF):

Học sinh ____________có phải là đối tượng của Nội quy Hạnh kiểm của Trường Công Lập Boston không?

ETF giới thiệu bản thân và trả lời:

Nhóm đã gặp và làm việc xác định thích hợp rằng học sinh này là đối tượng theo tất cả các quy định của Nội quy

Hạnh kiểm.

Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định ở phần kết luận của buổi điều trần:

NẾU CÓ BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO VIỆC ĐÌNH CHỈ TẠM THỜI HOẶC ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN:

Sau khi nghe lời khai của tất cả các nhân chứng, tôi đã có đủ bằng chứng để thấy rằng học sinh ___________ đã

can dự vào việc vi phạm Nội quy hạnh kiểm các Phần ______. Vì thế, tôi đình chỉ học sinh ___________ bắt đầu

từ ngày ___________________, 20 ______, và kết thúc vào ngày __________________, 20 _____.

Quý vị có quyền kháng cáo việc đình chỉ này trong vòng 10 ngày học. Quý vị có quyền yêu cầu và được cấp

thêm lên đến 7 ngày. Kháng cáo phải bằng văn bản và phải được gửi đến Văn Phòng Đặc Trách Điều Trần của

Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh, số 26 Court Street, Boston 02108, hoặc gửi fax số: 617-635-7959.

Quý vị cũng có quyền làm cho việc học tập được tiến triển trong suốt thời gian đình chỉ, được học lại các bài và

kiếm được điểm đã mất, bao gồm nhưng không giới hạn các bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thi, giấy tờ và các dự

án bỏ qua.

Quý vị có bất cứ câu hỏi nào không? Nếu không có bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ kết thúc buổi điều trần này.

Page 34: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

34 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

MẪU 3: Tiến trình khiếu nại, Từng Bước

(EXHIBIT 3: The Appeal Process, Step by Step)

Đình chỉ, Đình chỉ dài hạn, Đình chỉ không thời hạn, và Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật/

Xếp vào Chương trình Chuyển tiếp

Xem các Phần 10, 11, 12 của Nội quy Hạnh kiểm để biết đầy đủ tiến trình.

BƯỚC 1 Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định (Building Administrator or Designee) lên lịch

trình buổi điều trần và gửi cho phụ huynh Thư thông báo buổi điều trần kỷ luật - Xem các Phần

3.1 hoặc 3.4; và Phụ huynh từ bỏ quyền được điều trần kỷ luật - Xem Phần 3.2.

BƯỚC 2 Buổi điều trần kỷ luật được thực hiện (ngoại trừ trường hợp phụ huynh từ bỏ quyền điều trần).

BƯỚC 3 Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định thông báo cho phụ huynh quyết định và quyền của

phụ huynh được kháng cáo quyết định (đính kèm 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 hoặc 3.11). Tại buổi điều

trần, và/hoặc bằng thư nếu phụ huynh đã không tham dự Buổi Điều Trần, phụ huynh nếu muốn

kháng cáo hành động xử lý kỷ luật, phải làm trong thời hạn 10 ngày học Phụ huynh có quyền yêu

cầu và được gia hạn thêm 7 ngày. Kháng cáo này phải bằng văn bản và phải được gửi hoặc fax

đến (This appeal must be in writing and must be sent or faxed to):

Superintendent’s Hearing Officer

Boston Public Schools

26 Court Street; Boston, MA 02108

FAX: 617-635-7959

BƯỚC 4 Trong thời hạn 2 ngày của tất cả các buổi điều trần kỷ luật NGOẠI TRỪ đình chỉ (ngắn hạn), Ban

Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định tường trình cho Lãnh Đạo Điều Hành yêu cầu xem xét

(Phụ lục 4.1 hoặc 4.2) và tất cả các tài liệu có liên quan. Trước khi các học sinh từ mẫu giáo đến

lớp 3 có thể được đình chỉ, Ban Giám Hiệu sẽ thông báo cho Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh

bằng văn bản về vi phạm bị cáo buộc và lý do đình chỉ ra khỏi trường học.

BƯỚC 5 Nếu phụ huynh nộp một kháng cáo bằng văn bản của các biện pháp kỷ luật, Nhân viên Điều trần

(Hearing Officer) sẽ thông báo cho Ban Giám Hiệu và Lãnh đạo điều hành về yêu cầu.

BƯỚC 6 Ban Giám Hiệu hoặc Nhân viên được chỉ định sẽ gửi tất cả tài liệu của buổi điều trần đình chỉ từ

lúc khởi đầu (the original suspension hearing) đến Nhân viên Điều trần (Hearing Officer) Trường

học sẽ giữ trong hồ sơ bản sao tất cả các tài liệu và thư từ có liên quan đến vấn đề.

BƯỚC 7 Nhân viên Điều trần (Hearing Officer) xem xét tài liệu và lên lịch buổi điều trần kháng cáo (the

appeals hearing) trong vòng 3 ngày, trừ khi phụ huynh/ giám hộ/ người được ủy quyền chăm sóc

hoặc học sinh yêu cầu kéo dài thêm 7 ngày; và thông báo đến các người tham dự. Phụ huynh có

thể cùng đến với người cố vấn hoặc luật sư (Parent may be accompanied by an advocate or

attorney). Ban Giám Hiệu hoặc Giám Đốc chương trình phải tham dự.

BƯỚC 8 Nhân viên Điều trần (Hearing Officer), lắng nghe trường hợp ra quyết định và thông báo (bằng

văn bản) đến tất cả những người tham gia (all participants of the finding in writing). Quyết định

sẽ nhận được trong vòng 5 ngày sau buổi điều trần kháng cáo (appeal hearing).

Page 35: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 35

Mục (Section) 10 ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN VÀ ĐÌNH CHỈ KHÔNG HẠN ĐỊNH:

ĐỊNH NGHĨA VÀ THỦ TỤC

10.1 Định nghĩa và Nguyên tắc

10.1.1 Đình chỉ dài hạn (long-term suspension) có nghĩa là loại trừ một học sinh ra khỏi các hoạt động

thường xuyên trong trường trong một thời gian dài hơn thời gian đình chỉ bình thường (ngắn hạn).

Đình chỉ dài hạn gồm bất kỳ đình chỉ "trong trường" [Xem Phần 9 định nghĩa và thủ tục đình chỉ].

10.1.2 Ban Giám Hiệu có thể áp đặt đình chỉ dài hạn khi học sinh vi phạm nhiều lần Phần 7 của Bộ Luật

này, mặc dù đã được hành động theo các Phần 4, và 5. Đình chỉ dài hạn cũng có thể được áp dụng

nếu, trong phán quyết của Ban Giám Hiệu, một tội có thể bị đình chỉ duy nhất với mức độ nghiêm

trọng như vậy sẽ tạo thành một mối đe dọa đang xảy ra cho sự an toàn thể lý của các người khác.

10.1.3 Đình chỉ không thời hạn nghĩa là loại trừ một học sinh ra khỏi các hoạt động thường xuyên trong

trường trong một thời gian không xác định khi học sinh đã bị kết án với trọng tội và trong phán quyết

của Ban Giám Hiệu, sự hiện diện của học sinh có, và sẽ tiếp tục có hậu quả bất lợi đáng kể về lợi ích

chung của trường. Việc đình chỉ sẽ tiếp tục cho đến khi xét xử vụ án. [Xem Phần 7.5]

10.2 Quá trình thực hiện

10.2.1 Tiến trình thực hiện theo đúng thủ tục trong các buổi điều trần ở trường đã được duy trì bởi Tòa Án

tối cao tiểu bang Massachusetts (the Massachusetts Superior Court) và Tòa Án tối cao Hoa Kỳ (the

Supreme Court of the United States). Điều cần thiết là tiến trình thực hiện tiếp theo việc tiến hành

buổi điều trần của việc đình chỉ dài hạn hoặc việc tố tụng có thể được tuyên bố vô hiệu.

10.2.2 Không được áp dụng việc đình chỉ dài hạn (No long-term suspension shall be imposed) cho đến khi

phụ huynh đã được thông báo và một buổi điều trần theo Phần 9.5 được Ban Giám Hiệu thực hiện.

10.3 Thường xuyên và Thời gian đình chỉ

10.3.1 Đối với một học sinh mười lăm tuổi hoặc nhỏ hơn, có thể được đình chỉ dài hạn một khoảng thời

gian trên ba (3) ngày, nhưng không quá sáu (6) ngày. Đối với một học sinh mười sáu tuổi trở lên, có

thể bị đình chỉ dài hạn khoảng thời gian trên năm (5) ngày, nhưng không quá mười (10) ngày. Đình

chỉ dài hạn bao gồm bất kỳ đình chỉ "trong trường".

10.3.2 Ban Giám Hiệu sẽ bao gồm bất kỳ thời gian học sinh đã bị đình chỉ và ra khỏi trường học như là

một phần tổng quát của hình phạt đình chỉ dài hạn.

10.3.3 Một học sinh không bị đình chỉ hai lần cho cùng một sự việc.

10.3.4 Phù hợp với Luật Tổng Quát của Tiểu Bang Massachusetts, Chương 71, Phần 37H ½, và qua sự

tham khảo ý kiến với Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) thích hợp, Ban Giám Hiệu xác

định thời gian của việc đình chỉ đối với các học sinh đã bị đình chỉ theo Phần 7.5.1: bị truy tố với

một trọng tội hoặc thiếu niên vi phạm trọng tội (charged with a felony or felony delinquency).

10.3.5 Với sự tôn trọng các học sinh khuyết tật, tổng cộng các ngày đình chỉ không thể vượt quá mười (10)

ngày học trong bất kỳ năm học mà không theo thủ tục quy định tại Phần 15.

Page 36: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

36 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

10.4 Trong trường hợp một học sinh không xác định là khuyết tật bị đình chỉ trên năm (5) ngày trong suốt bất kỳ

học kỳ nào (45 ngày) hoặc bị loại khỏi trường, Ban Giám Hiệu hoặc người được chỉ định phải xác định trong

vòng 5 ngày, kể từ ngày xảy ra này, đã hoặc không thích hợp trong việc gửi học sinh đến Nhóm Hỗ Trợ Học

Sinh (Student Support Team) nhằm khảo sát giáo dục đặc biệt và thông báo cho phụ huynh bằng văn bản:

1) nếu giới thiệu được thực hiện, và 2) quyền của phụ huynh để được giới thiệu.

10.5 Các thủ tục

Thực hiện theo thủ tục quy định từ Phần 9.4 đến 9.7: Thủ tục trước Điều Trần Đình chỉ, Thủ tục thực hiện

Điều trần Đình chỉ, Hậu quả và Thủ tục hiện diện trong suốt thời gian Đình chỉ.

Xem Phụ lục 2 (See Exhibit 2), Bản đề nghị để Tiến hành một cuộc Điều trần Đình chỉ, các trang 32-33.

10.6 Yêu cầu Cứu xét

10.6.1 Chậm nhất là hai ngày học sau buổi điều trần đình chỉ dài hạn (the long-term suspension hearing),

Ban Giám Hiệu phải tường trình cho Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) Yêu cầu Cứu xét

(Request for Review) [đính kèm 4.1 hoặc 4.2], với tất cả các tài liệu có liên quan đính kèm. Các tài

liệu bao gồm: bản sao của Thư Thông báo Điều trần kỷ luật, Thư Thông báo Đình chỉ dài hạn, đề

nghị thời gian đình chỉ dài hạn, hồ sơ học sinh (địa chỉ, phiếu điểm, bảng điểm), và băng thâu buổi

điều trần nếu yêu cầu theo Phần 9.5.5, cũng như bất cứ tài liệu nào có liên quan đến sự việc. Yêu cầu

Cứu xét (Request for Review) phải được hoàn tất và ký bởi Ban Giám Hiệu.

10.6.2 Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) sẽ cứu xét trường hợp và tất cả các tài liệu theo thủ tục và

chứng cứ theo Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct). Chậm nhất là ba (3) ngày học sau khi

nhận được Yêu cầu Cứu xét và tất cả các tài liệu, Lãnh Đạo Hoạt Động phải quyết định, hoặc theo sự

quyết định của Ban Giám Hiệu hoặc hủy bỏ.

10.6.3 Nếu Lãnh Đạo Điều Hành hỗ trợ việc đình chỉ dài hạn (If the Operational Leader supports the long-

term suspension), Lãnh Đạo Điều Hành thông báo cho Ban Giám Hiệu. Ban Giám Hiệu phải thông

báo ngay lập tức cho phụ huynh bằng văn bản (in writing), bằng ngôn ngữ chính nói tại nhà.

10.6.4 Lãnh Đạo Điều Hành có thể hủy bỏ quyết định của Ban Giám Hiệu nếu thủ tục hướng dẫn, đặc biệt là

áp dụng tiến trình thực hiện; ví dụ thông báo và chứng cứ theo yêu cầu đã không được tuân theo.

10.7 Khiếu nại việc Đình chỉ dài hạn

Thực hiện theo các thủ tục đã được quy định trong Phần 9.8, Kháng cáo việc Đình chỉ. Xem Phụ lục 3, trang 34.

Mục (Section) 11: THUYÊN CHUYỂN VÌ LÝ DO KỶ LUẬT / XẾP VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÁC:

ĐỊNH NGHĨA VÀ THỦ TỤC

11.1 Định nghĩa và Nguyên tắc:

Ban Giám Hiệu vào lúc kết thúc của một buổi điều trần kỷ luật, có thể đề nghị với Giám Đốc Sở Học Chánh

(hoặc người được chỉ định) thuyên chuyển vì kỷ luật đối với một học sinh, khi học sinh đã vi phạm nhiều lần

Phần 7 của Bộ Luật này mặc dù đã được hành động theo Phần 4 và 5, phần quy định thủ tục hành động kỷ luật.

Đề nghị thuyên chuyển vì lý do kỷ luật sẽ bao gồm tuyên bố về sự việc trong trường hợp và các lý do để

Page 37: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 37

thuyên chuyển vì lý do kỷ luật, chứ không phải là đình chỉ hoặc trục xuất, theo yêu cầu của Phần 11.1.3,

thuyên chuyển vì lý do kỷ luật cũng có thể được đề nghị, nếu trong phán quyết của Ban Giám Hiệu, lúc kết

thúc của buổi điều trần đình chỉ (suspension hearing), một tội có thể bị đình chỉ duy nhất với mức độ nghiêm

trọng như vậy sẽ tạo thành một mối đe dọa đang xảy ra cho sự an toàn thể lý của các người khác.

11.1.1 Một học sinh ở cấp tiểu học (elementary level) có thể được thuyên chuyển, trên cơ sở kỷ luật, đến

một Trường Công Lập Boston khác cung ứng một chương trình học tập tương đương. Việc thuyên

chuyển không được ra lệnh như là một kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp, nó sẽ gây ra cho học sinh

phải chịu một hình phạt học tập.

11.1.2 Một học sinh cấp trung học có thể được phân định, trên cơ sở kỷ luật, chỉ đến một chương trình thay

thế cho học sinh gây trở ngại trong lớp (only to an alternative program for disruptive students).

11.1.3 Việc thuyên chuyển vì kỷ luật có thể tạo ra một sự gián đoạn đáng kể cho giáo dục của học sinh. Vì

thế, việc thuyên chuyển sẽ không được cho phép, trừ khi Ban Giám Hiệu đã nêu lên trong văn bản:

(1) tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội

(2) tất cả những nỗ lực trước đây để giải quyết hành vi không phù hợp của học sinh

(3) các lý do đề nghị thuyên chuyển kỷ luật chứ không phải là một hình thức kỷ luật khác.

(4) xác nhận rằng phụ huynh đã được thông báo, trước khi buổi điều trần đình chỉ.

(5) một sự phân định thích hợp đã được đề nghị cho học sinh, được xác định bởi việc tham khảo

trước với Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) và Phòng Hỗ trợ và Kế hoạch tuyển sinh.

11.2 Thường xuyên và Thời gian thuyên chuyển vì lý do kỷ luật

11.2.1 Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật (Disciplinary transfers), khác hơn là các chương trình thay thế giáo

dục đặc biệt (special education alternative programs), sẽ giới hạn một năm cho học sinh.

11.2.2 Việc phân định ban đầu của một học sinh gây rối vào một chương trình thay thế sẽ làm cho sự cân

bằng của năm học đối với hành vi phạm tội được liệt kê trong 7.1.3, nhưng không quá 90 ngày học

đối với tất cả các hành vi phạm tội khác. Vào cuối năm học, việc phân định sẽ được cứu xét bởi Ban

Giám Hiệu trường gửi, phụ huynh, và Giám đốc Chương trình thay thế (alternative program) xác

định việc phân định trong tương lai cho học sinh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh. Các

tùy chọn cho việc phân định tương lai là: 1) trở lại trường gửi 2) chuyển sang trường khác 3) tiếp tục

trong chương trình giáo dục thay thế (continuation in the alternative education program) Khi kết thúc

thời gian thuyên chuyển vì kỷ luật, một học sinh theo học chương trình thay thế sẽ được phân định

vào một trường học dựa trên kế hoạch trở lại (reentry) được phát triển bởi Trung tâm Giáo huấn và

tùy chọn giáo dục (Counseling and Intervention Center and Educational Options). Sự đề nghị của Ban

Giám Hiệu sẽ được xem xét trong việc xác định sắp đặt tốt nhất cho học sinh.

Page 38: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

38 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

MẪU 4: Bản đề nghị cho Ban Giám Hiệu là Nhân viên Điều trần chủ tọa Buổi Điều Trần Kỷ Luật

Đề nghị Thay đổi Sự Phân Định: Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật (Mẫu Giáo - Lớp 5);

Xếp vào chương trình thay Thế (Lớp 6-12); Đình chỉ không thời hạn; hoặc Trục xuất

[Mở băng ghi âm.]

Ban Giám Hiệu:

Xin kính chào. Tôi tên ___________________, là Hiệu Trưởng của Trường __________________. Tôi sẽ phục

vụ như là nhân viên đặc trách điều trần (Hearing Officer) cho vấn đề này. Ngày_______, 20___. Bây giờ là

______ sáng / chiều. Buổi điều trần này được thực hiện tại ________________ (địa điểm).

Mục đích của buổi điều trần này là để xem xét việc có thể: (a) thuyên chuyển vì lý do kỷ luật (cấp tiểu học) /

(b) chuyển đến một chương trình thay thế (cấp trung học); (c) đình chỉ vô thời hạn; (d) trục xuất (expulsion) học

sinh ____________________ bị cáo buộc vi phạm Phần ________ của Quy chế Hạnh kiểm, cụ thể là

_____________________________________ (mô tả cáo buộc vi phạm).

[Chuyển giấy ghi danh đến tất cả mọi người tham dự để ký tên]

Ban Giám Hiệu:

Xin mời mọi người hiện diện tự giới thiệu để ghi âm.

Nếu học sinh can dự vào việc phạm lỗi, Ban Giám Hiệu nói thêm:

Là nhân viên đặc trách điều trần, tôi xin báo cho quý vị biết rằng: băng ghi âm của buổi điều trần này có thể được

gửi đến tòa án. Vì vậy, nếu em (học sinh) muốn giữ im lặng, em có thể làm như vậy, và thực tế là việc giữ im lặng

sẽ không được hiểu bằng bất kỳ cách nào là nhận tội.

Ban Giám Hiệu hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có nhận được thông báo buổi điều trần này để (tên của trừng phạt, thí dụ: thuyên chuyển vì kỷ luật?)

Quý vị có nhận được thông báo về quyền của quý vị có người đại diện không?

Sau khi phụ huynh / người đại diện trả lời, nói thêm:

Hãy thâu băng để cho biết phụ huynh/ giám hộ / người được ủy quyền chăm sóc __________________ [tên] đã trả

lời cách quả quyết.

Ban Giám Hiệu hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có cần dịch vụ thông dịch không?

Sau khi phụ huynh / người đại diện trả lời, nói thêm:

Hãy thâu băng để cho biết phụ huynh/giám hộ /người được ủy quyền chăm sóc ____________ [tên] đã trả lời.

Ban Giám Hiệu nói với tất cả mọi người hiện diện:

Trước khi chúng ta bắt đầu, điều quan trọng là cần duyệt qua các nguyên tắc cơ bản của buổi điều trần. Tôi là

viên chức điều trần và như vậy tôi sẽ phụ trách việc tiến hành buổi điều trần. Đầu tiên trường sẽ nêu lên vấn đề.

Tôi sẽ gọi các nhân chứng vào phòng mỗi lần một người. [Nhân chứng học sinh hoặc các nạn nhân không

cần phải triệu tập, nếu ban giám hiệu quyết định, bằng miệng hoặc bằng văn bản, đó là việc xác định

và/hoặc sự hiện diện của các nhân chứng hoặc nạn nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn thân xác của

họ]. (xem Mục 9.8.2.)

Các nhân chứng sẽ cung cấp ý kiến của họ về sự kiện. Tôi có thể sẽ hỏi một số câu hỏi. Khi tôi kết thúc câu hỏi

của tôi, quý vị là phụ huynh hoặc đại diện sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi với nhân chứng. Khi nhân chứng kết thúc,

nhân chứng đó sẽ ra ngoài, và nhân chứng tiếp theo sẽ trình bày lời khai. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế cho đến

khi tất cả các nhân chứng đã trình bày.

Page 39: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 39

Khi các nhân chứng của trường học đã kết thúc, quý vị sẽ có cơ hội trình bày các nhân chứng của quý vị.

Học sinh cũng sẽ có cơ hội để nói lên ý kiến của mình về sự kiện.

Xin nhớ rằng quyền của học sinh theo luật Miranda, chứng cớ này có thể được triệu tập để sử dụng sau này tại

một tòa án dân sự hoặc hình sự. Nếu bị cáo lựa chọn không trình bày, việc từ chối không phải là một dấu hiệu

của tội lỗi. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lời khai trình bày.

Chúng tôi đang thâu lại buổi điều trần này để bảo vệ tất cả các bên tham gia. Quý vị có quyền xin một bản sao

của băng này trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc buổi điều trần này, xin quý vị cho biết bằng văn bản.

Quý vị có bất cứ câu hỏi nào không? Bây giờ tôi sẽ gọi nhân chứng đầu tiên.

Nhân chứng đầu tiên giới thiệu bản thân với mục đích thâu băng và trình bày lời khai. Kết thúc, Ban Giám Hiệu chắc

chắn những câu hỏi sau đây được trả lời trong lời khai của nhân chứng:

Q. Ai đã tham gia trong sự kiện này?

Q. Nó đã xảy ra khi nào?

Q. Nó đã xảy ra ở đâu?

Q. Điều gì đã xảy ra?

Q. Động cơ nào, nếu biết?

Ban Giám Hiệu hỏi phụ huynh / người đại diện:

Quý vị có bất cứ câu hỏi vào với nhân chứng không?

Ban Giám Hiệu nói, khi nhân chứng đã kết thúc:

Cảm ơn. Xin vui lòng mời ____________________ (nhân chứng tiếp theo) vào?

Tắt máy thâu cho đến khi nhân chứng kế tiếp đã sẵn sàng. Tiến trình xảy ra giống như nhân chứng trước

Ban Giám Hiệu hỏi phụ huynh / người đại diện, khi nhà trường đã kết luận trường hợp của mình:

Quý vị có bất kỳ nhân chứng nào để trình bày không?

Nếu có và phụ huynh hoặc người đại diện giới thiệu các nhân chứng, Ban Giám Hiệu hỏi những câu hỏi thích hợp như

trên ở phần kết luận lời khai.

Ban Giám Hiệu hỏi học sinh, khi trường hợp của phụ huynh hoặc người đại diện kết thúc:

Em có muốn trình bày không? Hãy nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra?

Ban Giám Hiệu cần hỏi học sinh các câu hỏi trọng tâm vào lúc kết thúc lời khai:

Q. Em có can dự vào việc phạm tội không?

Q. Em có nói như vậy không?

Q. Tại sao em làm điều đó?

ĐỐI VỚI HỌC SINH KHUYẾT TẬT:

Ban Giám Hiệu hỏi Nhân viên phụ trách giáo dục đặc biệt ở trường (ETF):

Học sinh _____________ có phải là đối tượng của Nội quy Hạnh kiểm của Trường Công Lập Boston không?

ETF giới thiệu bản thân và trả lời:

Nhóm (The Team) đã gặp và làm việc xác định thích hợp rằng học sinh này là đối tượng theo tất cả các quy định

của Nội quy Hạnh kiểm.

Ban Giám Hiệu ở phần kết luận của buổi điều trần:

1. NẾU BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO VIỆC THUYÊN CHUYỂN VÌ LÝ DO KỶ LUẬT / PHÂN ĐỊNH VÀO

Page 40: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

40 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ (DISCIPLINARY TRANSFER/ALTERNATIVE PROGRAM PLACEMENT):

Sau khi nghe lời khai của tất cả các nhân chứng, tôi đã có đủ bằng chứng để thấy rằng học sinh ________ đã can dự

vào việc vi phạm Nội quy Hạnh kiểm các Phần ___________. Vì thế, tôi đề nghị học sinh _________ được chuyển

sang [Mẫu Giáo - Lớp 5] trường tiểu học khác / [Lớp 6-12] một chương trình giáo dục thay thế thích hợp. Quyết

định này sẽ được cứu xét trong vòng 5 ngày bởi Lãnh Đạo Điều Hành. Tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản

về kết quả của việc cứu xét.

2. NẾU BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO VIỆC ĐÌNH CHỈ KHÔNG THỜI HẠN (INDEFINITE SUSPENSION):

Sau khi nghe lời khai của tất cả các nhân chứng, tôi đã có đủ bằng chứng để thấy rằng học sinh __________ đã can

dự vào việc vi phạm Nội quy Hạnh kiểm các Phần _________. Hơn nữa, học sinh______________ đã bị buộc tội

khiếu nại phạm pháp /phạm trọng tội. Vì vậy, tôi đề nghị đình chỉ không thời hạn cho đến khi việc cáo buộc được

sửa đổi. Quyết định này sẽ được cứu xét trong vòng năm ngày bởi Lãnh Đạo Điều Hành. Tôi sẽ thông báo cho quý

vị bằng văn bản về kết quả của việc cứu xét.

3. NẾU BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO VIỆC TRỤC XUẤT (EXPULSION):

Sau khi nghe lời khai của tất cả các nhân chứng, tôi đã có đủ bằng chứng để thấy rằng học sinh _________ có thể bị

đuổi vì đã vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm các Phần ___________. Các băng ghi âm và tất cả các báo cáo liên quan

đến trường hợp này sẽ được cứu xét trong vòng năm (5) ngày bởi Lãnh Đạo Điều Hành. Trong khi chúng tôi chờ

đợi quyết định của Lãnh Đạo Điều Hành, học sinh _____________ sẽ trở lại Trung Tâm Giáo Huấn (the Counseling

and Intervention Center).

Tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản quyết định của tôi có trục xuất hay không học sinh _____________ trong

thời gian em học tại Trung Tâm Giáo Huấn.

Ban Giám Hiệu nói với tất cả mọi người hiện diện:

Quý vị có quyền kháng cáo việc đình chỉ này trong vòng 10 ngày học (10 schools days). Các khiếu nại phải bằng

văn bản và phải được gửi đến: Văn Phòng Đặc Trách Điều Trần của Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh

(Superintendent’s Hearing Officer), 26 Court Street, Boston 02108, hoặc gửi fax đến số: 617-635-7959.

Quý vị có bất cứ câu hỏi nào không? Nếu không có thắc mắc thêm, xin vui lòng xác minh địa chỉ và số điện thoại

của quý vị trước khi tôi kết thúc buổi điều trần này.

Bây giờ là ________sáng / chiều.

[Tắt máy ghi âm]

11.3 Tiến trình để Đề nghị Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật

Nếu Ban Giám Hiệu muốn đề nghị thuyên chuyển vì lý do kỷ luật (disciplinary transfer), đề nghị đó phải

(must) được thực hiện tại buổi điều trần kỷ luật của học sinh, theo Mục 9 (đình chỉ) hoặc Mục 10 (đình chỉ

dài hạn). Không có buổi điều trần riêng về đề nghị thuyên chuyển vì lý do kỷ luật. Đề nghị thuyên chuyển

vì lý do kỷ luật bao gồm tuyên bố về các sự kiện trong trường hợp và các lý do để thuyên chuyển vì lý do

kỷ luật, chứ không phải là một đình chỉ hoặc trục xuất, theo yêu cầu của Mục 11.1.3.

Các buổi điều trần đề nghị thuyên chuyển vì lý do kỷ luật / xếp vào chương trình thay thế phải được

ghi âm. Xem Phụ lục 4, Bảng đề nghị... Điều Trần Kỷ Luật Đề nghị Thay đổi Phân định, các trang 38-40.

Tất cả các tài liệu hỗ trợ việc đề nghị phải được gửi đến Văn Phòng Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh không

quá 24 giờ sau buổi điều trần đình chỉ, để Tổng Giám Đốc (hoặc người được chỉ định) có thể xem xét và đưa

ra quyết định kịp thời.

Page 41: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 41

11.4 Thông báo cho Phụ Huynh

Ban Giám Hiệu sẽ thực hiện theo quy định của Phần 9.4 đối với việc thông báo cho phụ huynh về ý định đề

nghị thuyên chuyển vì lý do kỷ luật. Ban Giám Hiệu không có thể (may not) đề nghị thuyên chuyển vì lý do

kỷ luật trừ khi phụ huynh đã được thông báo về ý định đó trước buổi điều trần [xem Phần đính kèm 3.1].

11.5 Yêu cầu cứu xét

Thực hiện theo các thủ tục được quy định tại Phần 10.6, Yêu cầu cứu xét.

11.6 Khiếu nại việc thuyên chuyển vì lý do kỷ luật

Thực hiện theo các thủ tục được quy định trong mục 9.8, Kháng cáo việc đuổi học. Xem Phụ lục 3, trang 34.

11.7 Tiêu chuẩn việc cứu xét: Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật

Nhân viên phụ trách buổi điều trần đặc biệt có trách nhiệm xác định xem có đủ bằng chứng cho thấy hành vi

vi phạm đã xảy ra và việc thuyên chuyển vì lý do kỷ luật là thích hợp.

Mục (Section) 12: TÍCH LŨY ĐÌNH CHỈ (CUMULATIVE SUSPENSIONS)

12.1 Sau khi một học sinh đã bị đình chỉ tạm thời hoặc đình chỉ dài hạn (suspension or long-term suspension) hai

lần trong một học kỳ hoặc tổng số (15) mười lăm ngày học hoặc bốn lần trong một năm học, tùy theo điều

nào xảy ra trước, Ban Giám Hiệu (nhiệm vụ này có thể không được ủy quyền) sẽ tiến hành một cuộc họp để

tìm ra các giải pháp không trừng phạt đối với các vấn đề dẫn đến đình chỉ. Không đình chỉ hơn nữa, ngoại

trừ trường hợp đình chỉ khẩn cấp, có thể được ủy quyền cho đến khi cuộc họp này được tổ chức hoặc từ chối.

Ban Giám Hiệu (Building Administrator) có trách nhiệm mời các người sau đây đến họp: học sinh, phụ

huynh của học sinh, giáo viên hướng dẫn cố vấn của một trường học hoặc chuyên viên thích hợp khác đã

được mời bởi học sinh hoặc phụ huynh, bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên nào đã đề nghị đình chỉ các học sinh

nhiều hơn một lần, và bất kỳ nhân viên nào khác có sự hiện diện sẽ được coi là thích hợp.

12.2 Học sinh và phụ huynh sẽ được gửi thông báo bằng văn bản (written notice) ít nhất năm (5) ngày học trước

khi có cuộc hội họp. Các học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo về quyền của họ được tham dự cuộc họp

với bất kỳ người nào từ bên trong hoặc bên ngoài hệ thống trường học mà họ cho là hữu ích trong việc thảo

luận về hành vi của học sinh.

Tại cuộc họp, sau đây sẽ là các giải pháp không trừng phạt (non-punitive solutions) được thảo luận:

12.2.1 điều chỉnh thời khoá biểu lớp học;

12.2.2 tư vấn chuyên nghiệp hoặc đồng nghiệp;

12.2.3 giới thiệu đến một cơ quan dịch vụ xã hội;

12.2.4 cân nhắc việc giới thiệu đến nhóm đánh giá phân loại có thể là một học sinh có nhu cầu đặc biệt;

12.2.5 dạy kèm và các hình thức hỗ trợ học tập khác.

12.3 Không hành động nào được thực hiện như là kết quả của cuộc họp này, ngoại trừ với sự đồng ý của học sinh

và phụ huynh. Trong thời hạn 48 giờ sau khi cuộc họp, Ban Giám Hiệu (Building Administrator) phải gửi

thư cho học sinh và phụ huynh mô tả các giải pháp, nếu có, đã đồng ý tại cuộc họp và bất cứ hành động nào

Page 42: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

42 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

mà học sinh, phụ huynh hoặc nhà trường nên làm để làm theo thông qua các giải pháp đó.

12.4 Trong trường hợp bất cứ học sinh nào bị đình chỉ quá năm (5) ngày trong một học kỳ, thuyên chuyển vì lý

do kỷ luật, hoặc trục xuất được đề nghị, Ban Giám Hiệu sẽ xác định xem học sinh nên được chuyển đến

Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh (the Student Support Team) như một phần của tiến trình giới thiệu trước.

12.5 Với sự tôn trọng các học sinh khuyết tật đình chỉ tích lũy không thể quá mười (10) ngày trong bất kỳ năm

học mà không theo thủ tục quy định tại Phần 15.

Mục (Section) 13: TRỤC XUẤT: ĐỊNH NGHĨA VÀ THỦ TỤC (EXPULSION: DEFINITION AND PROCEDURES)

13.1 Định nghĩa trục xuất

Trục xuất là không được đi học và đặc ân của trường hơn mười (10) ngày liên tục và đến tròn một năm học.

Tuy nhiên, trong trường hợp của các học sinh khuyết tật, hành động như vậy chỉ được thực hiện sau khi Nhóm

(Team) xác định rằng, hành vi trong câu hỏi không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh.

Hơn nữa, trong bất kỳ giai đoạn nào của trục xuất, học sinh phải nhận được một nền giáo dục công lập thích

hợp và miễn phí [xem Mục (Section) 15 - Các học sinh Khuyết Tật].

Sau khi hết thời hạn trục xuất (Upon expiration of the expulsion period), học sinh đã bị trục xuất sẽ được

giao cho một trường học dựa trên kế hoạch trở lại (reentry plan) được phát triển bởi Trung tâm Tư vấn và

Can thiệp (Counseling and Intervention Center) và Tùy chọn giáo dục (Educational Options). Đề nghị của

Ban Giám Hiệu (Building Administrator) sẽ được xem xét trong việc xác định sắp đặt tốt nhất cho học sinh.

MẪU 5: Lịch trình được đề nghị đối với Tiến Trình Trục Xuất

(Suggested Timeline for Expulsion Procedures)

LỊCH TRÌNH HÀNH ĐỘNG (ACTION) ĐÍNH KÈM NỘI QUY HẠNH KIỂM SỐ PHỤ LỤC # ___________________________________________________________________________________________________________

Ngày xảy ra Đình chỉ khẩn cấp (tùy ý)

Thư gửi Phụ Huynh Thông báo buổi điều trần vì lý do kỷ luật .......................................3.1 hoặc 3.4

Phụ Huynh từ bỏ hoặc Quyền lợi đối với buổi điều trần vì lý do kỷ luật ………………......……3.2

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #1 Điều trần đình chỉ được thực hiện (ngoại trừ Phụ Huynh từ bỏ Quyền lợi đối với buổi điều trần)

Thư gửi Phụ Huynh: Thông báo việc đình chỉ …………………………………………3.6 hoặc 3.7

Đình chỉ

Thời Khoá Biểu Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC)

Nếu được, thông báo cho Lãnh Đạo Điều Hành và An Toàn re. Assay/ballistic test

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #2 Đình chỉ

Nếu Đình chỉ dài hạn hoặc Đình chỉ không thời hạn hoặc Thuyên chuyển vì lý do kỷ luật /

xếp vào chương trình thay thế: gửi hồ sơ đến Lãnh Đạo Điều Hành để cứu xét…...........5.1 hoặc 5.2

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #3 Đình chỉ (ngày cuối cùng cho học sinh dưới 16 tuổi)

Thư gửi Phụ Huynh Thông báo Điều trần trục xuất (học sinh dưới 16 tuổi) …..................…...... 3.3

_____________________________________________________________________________________________

Page 43: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 43

Ngày học #4 Bắt đầu phân định đến Trung tâm Tư vấn và Can thiệp CIC (dưới 16 tuổi)

Nếu không phải gửi đến Trung tâm Tư vấn và Can thiệp CIC: trở lại trường (dưới 16 tuổi)

Tiếp tục Đình chỉ (16 tuổi trở lên)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #5 Đình chỉ (ngày cuối cùng cho học sinh từ 16 tuổi trở lên)

Thư gửi Phụ Huynh Thông báo Điều trần trục xuất (từ 16 tuổi trở lên) …..................…...............3.3

Điều trần trục xuất (dưới 16 tuổi); gửi hồ sơ và Yêu cầu cứu xét đến

Lãnh Đạo Điều Hành .......................................................................................................4.1 hoặc 4.2

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #6 Bắt đầu phân định đến Trung Tâm Tư vấn và Can thiệp CIC (16 tuổi trở lên)

Nếu không phải gửi đến Trung Tâm Tư vấn và Can thiệp CIC: trở lại trường (16 tuổi trở lên)

Phân định tối đa đến Trung tâm Tư vấn và Can thiệp CIC chấm dứt (dưới 16 tuổi)

Cứu xét việc trục xuất (dưới 16 tuổi) bởi Lãnh Đạo Điều Hành

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #7 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center) (từ 16 tuổi trở lên)

Thư gửi Phụ Huynh Thông báo Trục xuất (dưới 16 tuổi)……………….................................. 3.12

Nếu từ chối: Thư Thông báo Từ chối Trục xuất……………………………………………..... 3.13

Nếu không trục xuất: trở lại trường (dưới 16 tuổi)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #8 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #9 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #10 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

Điều trần trục xuất (từ 16 tuổi trở lên); gửi hồ sơ và Yêu cầu cứu xét đến

Lãnh Đạo Điều Hành …………………….....................................................…............. 4.1 hoặc 4.2

Ngày học #11 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #12 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

Cứu xét trục xuất (từ 16 tuổi trở lên) bởi Lãnh Đạo Điều Hành

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #13 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

Thư gửi Phụ Huynh Thông báo Trục xuất (từ 16 tuổi trở lên)………........................................ 3.12

Nếu từ chối: Thư Thông báo Từ chối Trục xuất ..………………………………..……………. 3.13

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #14 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #15 Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (Counseling and Intervention Center / CIC) (từ 16 tuổi trở lên)

ngày cuối

_____________________________________________________________________________________________

Ngày học #16 Nếu không trục xuất: trở lại trường (từ 16 tuổi trở lên)

Page 44: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

44 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

13.2 Quá trình thực hiện

Tiến trình thực hiện theo đúng thủ tục trong các buổi điều trần ở trường đã được duy trì bởi Tòa Án tối cao

của tiểu bang Massachusetts và Tòa Án tối cao Hoa Kỳ. Điều cần thiết là tiến trình thực hiện tiếp theo việc

tiến hành buổi điều trần trục xuất (hearing for expulsion) hoặc việc tố tụng có thể được tuyên bố vô hiệu.

Trách nhiệm việc đề nghị trục xuất và tiến hành một buổi điều trần chính thức thuộc về Ban Giám Hiệu, với

quy trình cứu xét bắt buộc bởi lãnh đạo điều hành (Operational Leader) trước khi thông báo cho các học sinh

và phụ huynh về quyết định. Điều đó buộc Lãnh đạo điều hành áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe để bảo đảm

Ban Giám Hiệu theo tất cả các thủ tục đối với lá thư và tinh thần của pháp luật và Nội Quy Hạnh Kiểm.

Ngoại trừ sự vi phạm cụ thể cho phép trục xuất [Xem Phần (Section) 7.1.3], không học sinh nào bị trục xuất

trừ khi các biện pháp kỷ luật đã được thử [Xem Phần (Section) 5] và không sửa được hành vi của học sinh.

Để đề nghị trục xuất, Ban Giám Hiệu (Building Administrator) phải tìm, và lãnh đạo điều hành (Operational

Leader) phải xác nhận rằng có một ưu thế của bằng chứng, giới hạn chỉ dùng để làm bằng chứng được trình

bày tại buổi điều trần, có đủ cơ sở để trục xuất theo Luật và quyền của học sinh được tôn trọng đúng thủ tục.

Theo Luật, Ban Giám Hiệu phải thực hiện quyết định trong việc giải quyết các hành vi dẫn đến xem xét việc

trục xuất, xem xét các cách thức để tái tham gia học sinh trong tiến trình học tập, và tránh sử dụng trục xuất

như một hậu quả cho đến khi các hậu quả và biện pháp khác được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể. Ví

dụ như trong trường hợp liên quan đến vũ khí, Ban Giám Hiệu có thể để ý đến các yếu tố như xem học sinh

trưng bày một ý định gây thương tích và xem học sinh có lịch sử hành vi bạo lực không.

Đồng thời, Nội quy Hạnh kiểm (the Code of Conduct) bảo đảm rằng học sinh nào bị cáo buộc phạm tội được

có một buổi điều trần công bằng và chính thức; được thông báo về quyền lợi của mình để được đại diện bởi

luật sư, được mời các nhân chứng, được trưng bày bằng chứng ở buổi điều trần đó và được quyền kháng cáo

quyết định của Ban Giám Hiệu đến Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh (hoặc người được chỉ định).

13.3 Đạo luật cải cách giáo dục

Đạo luật cải cách giáo dục năm 1993 (The Education Reform Act of 1993), được sửa đổi, xác định 4 trường

hợp đặc biệt, trong đó Ban Giám Hiệu, chứ không phải là Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh, có thể trục xuất

một học sinh:

13.3.1 sở hữu vũ khí nguy hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với một khẩu súng hoặc con dao);

13.3.2 sở hữu các chất được kiểm soát trong khuôn viên trường hoặc tại các buổi lễ liên quan đến trường;

13.3.3 tấn công các nhân viên giáo dục trong khuôn viên trường hoặc tại các buổi lễ do trường bảo trợ;

13.3.4 bị kết án trọng tội, nếu Ban Giám Hiệu xác định việc tiếp tục hiện diện của học sinh có ảnh hưởng

bất lợi đáng kể đến lợi ích chung của trường (Massachusetts General Law, Chương 71, Phần 37H ½).

Đạo luật cải cách giáo dục, đã được sửa đổi (The Education Reform Act, as amended), cũng cho

phép “đình chỉ vô thời hạn” một học sinh đã bị kết án trọng tội, nếu Ban Giám Hiệu xác định rằng

việc tiếp tục hiện diện của học sinh sẽ có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến lợi ích chung của trường.

13.4 Các thủ tục trước việc Điều Trần Trục Xuất

13.4.1 Khi một học sinh can dự vào một vi phạm có thể trục xuất, mà điều đó không nằm trong các điều

Page 45: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 45

khoản của các quy định đình chỉ khẩn cấp (xem Phần 8), Ban Giám Hiệu phải tổ chức một buổi điều

trần đình chỉ (must hold a suspension hearing), có thể đình chỉ học sinh cho đến 5 ngày học (3 ngày

nếu học sinh đó 15 tuổi hoặc nhỏ hơn), và gửi học sinh đó đến Trung Tâm Giáo Huấn (Counseling &

Intervention Center) 10 ngày học, bắt đầu lúc kết thúc việc đình chỉ tạm thời. Sự nối tiếp này có thể

tổng cộng đến mười lăm (15) ngày học [xem Phụ lục 5, các trang 42-43]. Trong suốt thời gian đình

chỉ, trường học và các cơ quan thực thi pháp luật thu thập chứng cứ, thực hiện phòng thí nghiệm và

xét nghiệm, và chuẩn bị cho buổi điều trần trục xuất.

Trong một số trường hợp, việc điều trần đình chỉ tạm thời trước buổi điều trần trục xuất không cần

thiết bởi vì học sinh đã bị loại bỏ khỏi trường. Ví dụ, học sinh có thể bị tống giam hoặc nhập viện.

13.4.2 Trong suốt thời gian bị đình chỉ, và nếu có trát toà, Ban Giám Hiệu phải bắt đầu các thủ tục để tiến

hành một buổi điều trần trục xuất chính thức (formal expulsion hearing). Đặc biệt trong các trường

hợp liên quan đến súng ống hoặc chất có kiểm soát, Ban Giám Hiệu cũng nên tìm kiếm sự hỗ trợ ở

thời điểm của sự việc từ Phòng Cung Ứng Dịch Vụ An Toàn (the Department of Safety Services) để

tiến hành các xét nghiệm và phân tích thuốc.

13.4.3 Tất cả học sinh được tìm thấy tại một buổi điều trần đình chỉ có can dự vào một vi phạm có thể trục

xuất phải được gửi đến Trung Tâm Giáo Huấn với mục đích cố vấn, thậm chí nếu vi phạm lần hai.

Học sinh được đánh dấu là có mặt trong suốt thời gian được chuyển đến “Trung Tâm Giáo Huấn”

Học sinh có nhu cầu đặc biệt có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành để được xác định và đưa

đến sự chú ý của Giám Đốc Trung Tâm Giáo Huấn trước khi phân định. Sự phân định học sinh đến

một môi trường thay thế sẽ là trách nhiệm của Giám đốc Điều hành của Tùy chọn giáo Dục.

13.5 Điều trần Trục xuất : Thông báo

13.5.1 Buổi điều trần trục xuất phải được tổ chức chậm nhất là năm (5) ngày trước khi hoàn tất sự phân định

học sinh đến Trung Tâm Giáo Huấn (Counseling & Intervention Center). Với thời gian này, Ban

Giám Hiệu có thể đảm bảo rằng cả hai buổi điều trần trục xuất chính thức và xem xét các thủ tục bởi

Lãnh Đạo Điều Hành (the Operational Leader) được thực hiện trước khi học sinh hoàn tất nhiệm vụ

của mình ở Trung Tâm Giáo Huấn và do đó giúp đảm bảo đúng thủ tục tố tụng.

Một khi được thông báo về ngày điều trần (the date of the hearing), học sinh và phụ huynh có thể xin

hoãn một lần không quá năm (5) ngày, kể thêm. Buổi điều trần sẽ được tổ chức vào ngày hẹn khác,

bất kể có hoặc không có phụ huynh tham dự, với điều kiện Ban Giám Hiệu, hoặc người được chỉ định,

đã thực hiện và ghi nhận các cố gắng hợp lý để có sự hiện diện của phụ huynh

13.5.2 Kết thúc việc đuổi tạm, bất cứ học sinh nào bị cáo buộc một hành vi phạm tội có thể bị trục xuất, và

phụ huynh của học sinh đó phải được thông báo bằng văn bản cho một cơ hội được có một buổi điều

trần chính thức trước Ban Giám Hiệu, bao gồm cả ngày, thời gian và địa điểm buổi điều trần.

13.5.3 Thông báo về việc Điều Trần Trục Xuất phải bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ chính nói ở nhà, nếu

khác nhau [xem Tập đính kèm 3.3.]. Nó cũng phải bao gồm các thông tin cụ thể sau đây:

(a) một tuyên bố trục xuất đã được đề nghị đến Ban Giám Hiệu;

(b) mô tả đầy đủ việc bị cáo buộc được yêu cầu trục xuất, bao gồm một tham chiếu đến các phần

thích hợp của Bộ Luật này;

(c) tài liệu hướng dẫn của bất kỳ phương pháp kỷ luật tiến bộ, như được mô tả trong mục 4 và 5

Page 46: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

46 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

(d) một tuyên bố về các sự kiện và bằng chứng đã được đệ trình đến Ban Giám Hiệu; bao gồm các

bản sao của bất kỳ tài liệu hoặc chứng cứ liên quan được thu thập vào thời điểm đó.

(e) thông báo cụ thể tất cả các quyền về thủ tục, bao gồm cả quyền của học sinh có một buổi điều

trần riêng, với sự hiện diện của phụ huynh tại buổi điều trần, một luật sư hoặc đại diện khác theo

sự lựa chọn của học sinh tại buổi điều trần, trình bày nhân chứng, tranh luận với nhân chứng

chống lại học sinh, và có một băng ghi âm buổi điều trần của Trường Công Lập Boston, và theo

sự yêu cầu bằng văn bản, sẽ có một băng sang, miễn phí, cho học sinh hoặc phụ huynh trong thời

hạn năm (5) ngày với mục đích kháng cáo.

(f) thông báo rằng, khi Ban Giám Hiệu đạt đến một quyết định, học sinh và phụ huynh sẽ được cung

cấp các lý do chi tiết đối với quyết định.

(g) danh sách các văn phòng dịch vụ pháp lý (Legal Services) và các nhóm cố vấn khác [Phụ lục 5].

(h) tài liệu tham khảo cụ thể đến quyền của học sinh và/hoặc phụ huynh có quyền truy cập đến hồ sơ

của học sinh ở trường theo như yêu cầu của pháp luật [xem trong Tập Hướng Dẫn dành cho các

gia đình và học sinh Trường Công Lập Boston; và Thông Tư Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh

(Superintendent’s Circular) LGL-07: Student Record Procedures].

(i) tài liệu tham khảo cụ thể đến quyền của phụ huynh để có được khảo sát giáo dục đặc biệt, nếu

phụ huynh cảm thấy học sinh có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt [xem trong Tập Hướng

Dẫn dành cho các gia đình và học sinh Trường Công Lập Boston; và Phụ Lục 3.14].

13.5.4 Nếu phụ huynh hiện diện trong nhà trường, phụ huynh sẽ nhận được hai bản sao Thư Thông Báo

Điều trần Trục xuất (the Expulsion Hearing Letter), một dành cho phụ huynh và một để ký tên và

nộp lại cho Ban Giám Hiệu. Ngoài ra, nếu học sinh trong trường, học sinh cũng sẽ nhận được thư.

Nếu không hiện diện trong trường, hai bản sao của Thư Thông Báo Điều trần Trục xuất sẽ được gửi

đến nhà của học sinh. Bất cứ khi nào có thể, nó sẽ được chuyển trực tiếp bởi các nhân viên an toàn

trường học. Một bản sao dành cho học sinh và phụ huynh, bản sao thứ hai là để được ký bởi phụ

huynh (hoặc học sinh nếu từ 18 tuổi trở lên) và nộp lại cho trường. Bản sao của tất cả các thư phải

được lưu giữ và chuyển đến Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader).

Ban Giám Hiệu được khuyến cáo làm mọi nỗ lực để có thể liên lạc với học sinh và phụ huynh, gọi

phụ huynh tại nơi làm việc, ví dụ, sắp xếp để chuyển thư trực tiếp. Trong trường hợp nhân viên an

toàn trường học không thể chuyển Thư thông báo Điều trần Trục xuất (Expulsion Hearing Letter),

Ban Giám Hiệu phải gửi thư bảo đảm đến địa chỉ nhà và giữ biên nhận làm bằng chứng thông báo.

13.5.5 Nếu phụ huynh không tham dự buổi điều trần trục xuất chính thức (formal expulsion hearing) và

không yêu cầu đình hoãn, buổi điều trần nên được dời lại và tổ chức trong vòng 48 giờ. Phụ Huynh

phải được thông báo rằng buổi điều trần sẽ được tổ chức vào ngày đã được dời lại, bất kể có hoặc

không có phụ huynh tham dự. Các giấy tờ chứng tỏ sự cố gắng phải được thực hiện bao gồm phụ

huynh, giám hộ hoặc người được ủy quyền chăm sóc tại cuộc họp với Ban Giám Hiệu.

13.6 Điều trần Trục xuất: Thủ tục

Xem Mẫu 4: Bản đề nghị......... cho Buổi Điều Trần Kỷ Luật Đề nghị Thay đổi Sự Phân Định: trang 38-40.

Buổi điều trần chính thức (formal hearing) để xem xét việc trục xuất được thực hiện theo các quy tắc sau đây:

Page 47: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 47

13.6.1 Buổi Điều Trần trục xuất phải được thực hiện bởi Ban Giám Hiệu, là người phục vụ như nhân viên

phụ trách điều trần, trừ khi Ban Giám Hiệu là nhân chứng hoặc nạn nhân và/hoặc không có mặt để

tiến hành điều trần theo thời hạn quy định. Trong vai trò này, Ban Giám Hiệu bắt buộc phải phát

triển và duy trì kiến thức làm việc của Nội Quy Hạnh Kiểm và tất cả các luật và các quy định thích

hợp. Ban Giám Hiệu phải tuân theo tất cả các thủ tục nêu trong Nội Quy Hạnh Kiểm mà không có

ngoại lệ, bao gồm ghi âm buổi điều trần, không thể chấp nhận bằng chứng tin đồn, và tiêu chuẩn "ưu

thế của bằng chứng" trong việc tìm kiếm tội của học sinh theo như cáo buộc [xem Phần13.2].

13.6.2 Buổi điều trần sẽ được thực hiện riêng tư (shall be private), trừ khi Ban Giám Hiệu (hoặc viên chức

phụ trách điều trần) đồng ý với yêu cầu của học sinh hoặc phụ huynh được thực hiện công khai.

13.6.3 Tất cả các nhân chứng trình bày chứng cớ bênh vực hay chống học sinh sẽ có mặt tại buổi điều trần

(trừ trường hợp lời khai của các nhà chuyên môn như bằng chứng về đạn hoặc phân tích ma túy), và

không tuyên bố nào bênh vực hoặc chống học sinh sẽ được chấp nhận, trừ khi người làm báo cáo có

mặt.

Có ba trường hợp ngoại lệ cho quy định này:

(a) Các nhân chứng học sinh / nạn nhân không cần phải được triệu tập nếu Ban Giám Hiệu có quy

tắc đặc biệt, bằng miệng hoặc bằng văn bản, tại buổi điều trần để xác định sự chứng kiến của học

sinh, hoặc sự hiện diện tại buổi điều trần của nạn nhân/nhân chứng được biết sự việc, sẽ gây

nguy hiểm cho sự an toàn của mình về thể chất hoặc gây ra sự đe dọa. Trong trường hợp

này, nhân chứng học sinh có thể nộp lời khai bằng văn bản hoặc băng ghi âm, có chữ ký của một

nhân viên trường học.

(b) Nếu một vụ án hình sự đang chờ, Phòng Biện Lý Quận (the District Attorney’s office) có thể yêu

cầu nạn nhân không làm chứng.

(c) Trong trường hợp nhân chứng không có thể tham dự buổi điều trần (ví dụ như: không có thể nghỉ

làm hoặc ra khỏi khu vực Boston), người làm chứng có thể gửi văn bản hoặc băng ghi âm, có chữ

ký, đến một nhân viên trường học.

13.6.4 Học sinh có quyền hiện diện (The student shall have the right to be present) trong phần trình bày

bằng chứng. Học sinh, phụ huynh, hoặc người đại diện của học sinh được phép đặt câu hỏi với các

nhân chứng làm chứng chống lại học sinh. Sau khi được trình bày trường hợp chống lại học sinh,

học sinh được phép nộp bằng chứng để bảo vệ mình bao gồm phần trình bày của người làm chứng,

và làm chứng nhân danh chính mình, nhưng không phải bắt buộc làm như vậy. Ban Giám Hiệu

(hoặc Nhân viên điều trần) nên tư vấn cho học sinh rằng bất kỳ lời khai được đưa ra bởi học sinh có

thể được sử dụng chống lại các em trong tiến trình khác [xem Phần 13.6.8].

13.6.5 Học sinh, phụ huynh, hoặc người đại diện của họ có thể phản đối việc tiếp nhận của bất kỳ lời khai

hoặc bằng chứng. Nếu Ban Giám Hiệu (hoặc Nhân viên Điều trần) xác định rằng bằng chứng đã thu

được không đúng, không phù hợp, hoặc không có giấy tờ, chứng cứ như vậy không thể chấp nhận

được nếu trong phần xét xử chuyên nghiệp của Ban Giám Hiệu (hoặc viên chức điều trần khác) phán

quyết như vậy được bảo đảm trong ánh sáng toàn cảnh của sự việc. Một ví dụ về bằng chứng không

thể chấp nhận là bất kỳ chất nào đó bị cáo buộc là một loại thuốc nhưng không được xác nhận bởi

chuyên viên phân tích thuốc chính thức. Phạm vi các buổi điều trần sẽ được giới hạn ở những cáo

buộc trong thông báo.

Page 48: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

48 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

13.6.6 Học sinh được hưởng một giả định vô tội, và nghĩa vụ chứng minh dựa trên (các) nhân chứng trình

bày trường hợp chống lại học sinh.

13.6.7 Băng ghi âm (tape) được thực hiện bởi Ban Giám Hiệu (hoặc Nhân viên Điều trần), và khi có yêu

cầu bằng văn bản, trong trường hợp có thâu băng, bản sao của băng thâu phải được gửi cho học sinh

hoặc phụ huynh trong thời hạn năm ngày kể từ ngày yêu cầu với mục đích kháng cáo. Băng ghi âm,

bảng điểm, bằng chứng, và hồ sơ của buổi điều trần trục xuất sẽ được thực hiện bí mật trong phòng

Ban Giám Hiệu và Lãnh Đạo Điều Hành. Học sinh và phụ huynh phải được khuyến cáo, bất cứ thế

nào, các băng ghi âm, bảng điểm, hồ sơ, và bằng chứng có thể được trát hầu tòa và được gửi đến tòa

án và có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại họ trong một thủ tục tòa án.

13.6.8 Một bản được đề nghị sử dụng bởi Ban Giám Hiệu (hoặc Nhân viên Điều Trần) trong việc thực hiện

buổi điều trần chính thức được trình bày tại Mẫu 4 (Exhibit 4), các trang 38-40.

13.7 Các tùy chọn sau Điều Trần Trục xuất

Sau buổi điều trần chính thức, Ban Giám Hiệu có nhiều lựa chọn: trục xuất (to expel) học sinh, không trục

xuất (not to expel) học sinh, hoặc đề nghị thuyên chuyển vì kỷ luật (to recommend a disciplinary transfer).

Trong việc đưa ra quyết định, Ban Giám Hiệu có thể xem xét hồ sơ đầy đủ của học sinh.

13.7.1 Nếu bằng chứng liên quan đến việc hỗ trợ trục xuất nhưng hồ sơ trước đây của học sinh không có,

Ban Giám Hiệu nên thông báo cho Lãnh Đạo Điều Hành trong Yêu cầu Cứu xét (the Request for

Review) [Phần 13.8 và Phụ lục 4.1 hoặc 4.2] rằng quyết định đã đạt được tại buổi điều trần không

phải là trục xuất, mà đúng hơn là: (1) để cho phép học sinh tiếp tục tại trường (2) đề nghị thuyên

chuyển vì kỷ luật / đặt vào chương trình thay thế (xem Phần 11); hoặc (3) gia hạn tạm đình chỉ 5

ngày trước khi học sinh trở lại trường. Ngoài ra, lá thư cần phải lưu ý rằng "theo ý kiến của Ban

Giám Hiệu, sự hiện diện tiếp tục của học sinh này sẽ không đặt ra một mối đe dọa đến an toàn, an

ninh và phúc lợi của các học sinh khác và nhân viên trong trường.

13.7.2 Nếu các bằng chứng của vụ việc hỗ trợ trục xuất, Ban Giám Hiệu nên thông báo cho Lãnh Đạo Điều

Hành trong Yêu cầu Cứu xét (inform the Operational Leader in the Request for Review) [Phụ lục 4.1

hoặc 4.2] là quyết định trục xuất học sinh đã được thực hiện và cần được xem xét. Bản sao của các

giấy tờ cần thiết phải được kèm theo biên bản này như đã nêu tại Phần 13.8.

13.8 Yêu cầu Cứu xét (Request for Review)

13.8.1 Chậm nhất là 2 ngày học sau buổi điều trần trục xuất chính thức, Ban Giám Hiệu phải tường trình

cho Lãnh Đạo Điều Hành Yêu cầu Cứu xét (submit to the Operational Leader the Request for Review)

[Phụ lục 4.1 hoặc 4.2], với tất cả các tài liệu có liên quan kèm theo. Các tài liệu bao gồm các bản sao

của Thông báo Điều trần Trục xuất, Thông báo Trục xuất, đề nghị thời gian trục xuất, hồ sơ học sinh

(địa chỉ, thẻ báo cáo, bảng điểm), và băng ghi âm của buổi điều trần, cũng như bất cứ thành phần bổ

sung liên quan đến vũ khí hoặc phân tích ma túy, hồ sơ từ Trung Tâm Giáo Huấn, và các tài liệu

khác. Đối với các học sinh khuyết tật, tài liệu bổ sung thì cần thiết [xem Phần 15]. Yêu Cầu Cứu

Xét (Request for Review) phải được hoàn tất và được ký bởi Ban Giám Hiệu.

13.8.2 Lãnh Đạo Điều Hành sẽ cứu xét trường hợp và tất cả các tài liệu đối với việc tuân thủ thủ tục và

chứng cứ của Nội Quy Hạnh Kiểm. Chậm nhất là 3 ngày học sau khi nhận được Yêu cầu Cứu xét và

tất cả các tài liệu, Lãnh Đạo Điều Hành phải quyết định, hoặc đồng ý với quyết định của Ban Giám

Hiệu hoặc hủy bỏ nó.

Page 49: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 49

13.8.3 Nếu Lãnh Đạo Điều Hành hỗ trợ trục xuất, phải thông báo cho Ban Giám Hiệu. Ban Giám Hiệu phải

thông báo cho phụ huynh trên văn bản (in writing), bằng ngôn ngữ chính nói ở gia đình.

13.8.4 Lãnh Đạo Điều Hành có thể hủy bỏ quyết định của Ban Giám Hiệu nếu theo đúng thủ tục hướng dẫn,

đặc biệt là việc áp dụng tiến trình thực hiện — ví dụ như: thông báo và chứng cứ theo quy định đã

không được tuân theo.

13.8.5 Trục xuất một học sinh được xác định là học sinh khuyết tật (Expelling a student who is identified as

a student with disabilities) đòi hỏi đánh giá nghiêm ngặt theo cả hai luật về giáo dục đặc biệt liên

bang và tiểu bang. Thủ tục kỷ luật tại chỗ cho học sinh khuyết tật phải làm như sau. Các thủ tục này

được dựa trên luật liên bang và tiểu bang và các quy định đã được ban hành tại Phần 15.

13.9 Sự phát hành Các việc tìm thấy và Thông báo cho Học Sinh và Phụ Huynh

Sau khi cứu xét của Lãnh Đạo Điều Hành (After this review by the Operational Leader), Học Sinh và Phụ

Huynh sẽ nhận được thông báo của Ban Giám Hiệu về quyết định trục xuất hoặc không trục xuất học sinh.

13.9.1 Trong trường hợp một quyết định đã được thực hiện: trục xuất học sinh và quyết định đó đã được hỗ

trợ bởi Lãnh Đạo Điều Hành, Ban Giám Hiệu phải thông báo cho học sinh và phụ huynh bằng văn

bản, bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ chính nói ở gia đình, nếu khác nhau [xem Thông báo Trục

xuất, Phụ lục 3.12]. Lá thư đó phải giải thích quyền của học sinh và phụ huynh được kháng cáo việc

trục xuất đến Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được

thư, với điều kiện, nếu có yêu cầu, được gia hạn thêm bảy (7) ngày. Hai bản sao của Thư Thông Báo

Trục Xuất sẽ được chuyển đến gia đình của học sinh bởi nhân viên An toàn Học Đường. Một bản

sao cho học sinh và phụ huynh; bản sao thứ hai được ký bởi phụ huynh (hoặc được ký bởi học sinh

nếu học sinh 18 tuổi trở lên) và được nộp lại cho nhà trường bởi nhân viên. Bản sao của tất cả các

thư từ sẽ được lưu giữ trong hồ sơ của trường và Lãnh Đạo Điều Hành.

13.9.2 Trong trường hợp một quyết định đã được thực hiện không trục xuất học sinh (hoặc là một ưu thế của

bằng chứng ủng hộ một phán quyết trục xuất đã không được trình bày) và quyết định đã được hỗ trợ

bởi Lãnh Đạo Điều Hành, Ban Giám Hiệu phải thông báo cho học sinh và phụ huynh bằng văn bản

[xem Phụ lục 3.13]. Hai bản sao của Thư Thông báo Trục xuất sẽ được chuyển đến gia đình của học

sinh bởi các nhân viên An toàn Học Đường. Một bản sao cho học sinh và phụ huynh; bản sao thứ hai

được ký bởi phụ huynh (hoặc được ký bởi học sinh nếu học sinh từ 18 tuổi trở lên) và được nộp lại

cho nhà trường bởi nhân viên. Bản sao của tất cả các thư từ cần được lưu giữ trong hồ sơ của trường

và Lãnh Đạo Điều Hành. Viên Chức Điều Trần sẽ lên lịch trình điều trần kháng cáo (The Hearing

Officer will schedule the appeal hearing) trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Phụ

huynh có thể yêu cầu gia hạn thêm bảy (7) ngày.

13.10 Khiếu nại trục xuất

Xem Mẫu 6; Tiến trình Khiếu nại, Từng bước: Đuổi học, trang 51.

Học sinh bị trục xuất và phụ huynh có mười (10) ngày để yêu cầu bằng văn bản khiếu nại và điều trần riêng

với Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh (private appeal and hearing before the Superintendent), hoặc người được

chỉ định. Viên Chức Điều Trần (The Hearing Officer) sẽ lên lịch trình điều trần kháng cáo trong vòng ba (3)

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Phụ huynh có thể yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày. Tại buổi điều trần đó,

học sinh và phụ huynh có quyền trình bày lời khai bằng miệng và bằng văn bản không được giới thiệu trước

và kiểm tra các nhân chứng đã không làm chứng tại Buổi Điều Trần. Họ cũng có quyền tư vấn. Bất kỳ nhân

chứng hoặc bằng chứng có thể được giới thiệu theo quyết định của viên chức điều trần.

Page 50: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

50 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

Tất cả các nhân chứng trình bày chứng cớ bênh vực hay chống học sinh sẽ hiện diện tại buổi điều trần kháng

cáo (trừ trường hợp lời khai của các nhà chuyên môn như bằng chứng về đạn dược hoặc phân tích ma túy),

và không tuyên bố nào bênh vực hoặc chống học sinh sẽ được chấp nhận, trừ khi người làm báo cáo có mặt.

Có ba trường hợp ngoại lệ cho quy định này:

(a) Các nhân chứng học sinh / nạn nhân không cần phải được triệu tập nếu Ban Giám Hiệu có quy

tắc đặc biệt, bằng miệng hoặc bằng văn bản, tại buổi điều trần để xác định sự chứng kiến của học

sinh, hoặc sự hiện diện tại buổi điều trần của nạn nhân/nhân chứng được biết sự việc, sẽ gây nguy

hiểm cho sự an toàn của mình về thể chất hoặc gây ra sự đe dọa. Trong trường hợp này, nhân

chứng học sinh có thể nộp lời khai bằng văn bản hoặc băng ghi âm, có chữ ký của một nhân viên

học đường.

(b) Nếu một vụ án hình sự đang chờ, Phòng Biện Lý Quận (District Attorney’s office) có thể yêu cầu

nạn nhân không làm chứng.

(c) Trong trường hợp nhân chứng không có thể tham dự Buổi Điều Trần (ví dụ như: không có thể

nghỉ làm hoặc ra khỏi khu vực Boston), người làm chứng có thể gửi văn bản hoặc băng ghi âm,

có chữ ký, đến Viên Chức Điều Trần (to the Hearing Officer).

13.10.1 Viên Chức Điều Trần của Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh (Superintendent’s Hearing Officer) sẽ đặc

biệt xác định nếu tìm thấy đủ bằng chứng rằng việc vi phạm đã xảy ra và việc trục xuất là thích hợp.

Viên Chức Điều Trần sẽ sử dụng bằng chứng tại buổi điều trần và kháng cáo để đưa ra quyết định.

Viên Chức Điều Trần sẽ đưa ra quyết định trong vòng năm (5) ngày của buổi điều trần.

13.10.2 Việc áp dụng trục xuất có thể giữ lại bởi Viên Chức Điều Trần đang chờ cứu xét.

13.10.3 Nếu học sinh bị trục xuất trong suốt học kỳ đầu tiên, Viên Chức Điều Trần của Tổng Giám Đốc Sở

Học Chánh sẽ giữ lại việc cứu xét tự động trong vòng 3 tuần lễ đầu của học kỳ thứ ba.

13.10.4 Kết án trọng tội. Phù hợp với Luật tổng quát của tiểu bang Massachusetts, chương 71, Phần 37H½,

một học sinh bị trục xuất vì bị kết án trọng tội có thể kháng cáo trục xuất với Tổng Giám Đốc Sở

Học Chánh. Học sinh phải yêu cầu kháng cáo không quá mười (10) ngày học sau ngày bị trục xuất.

với điều kiện, học sinh hoặc phụ huynh có thể yêu cầu, được gia hạn thêm 7 ngày. Tổng Giám Đốc

(hoặc người được chỉ định) phải tổ chức một buổi điều trần với học sinh và phụ huynh trong thời

hạn ba (3) ngày học kể từ ngày yêu cầu và đưa ra một quyết định trong vòng năm (5) ngày của buổi

điều trần. Thủ tục tiêu chuẩn để tiến hành một buổi điều trần và kháng cáo sẽ như sau.

13.11 Giáo dục Thay thế trong suốt thời gian bị Trục Xuất:

13.11.1 Sau quyết định trục xuất (Following an expulsion decision), Sở Học Chánh (District) sẽ tiếp tục

cung cấp các dịch vụ giáo dục. Giám đốc Điều hành Tùy chọn giáo dục (Executive Director of

Educational Options) hoặc người được chỉ định phải gặp gỡ học sinh và phụ huynh để đưa ra một

loạt các lựa chọn thay thế có sẵn, cho phép học sinh tiếp tục việc giáo dục của mình trong suốt thời

gian bị trục xuất, bao gồm, nhưng không giới hạn: học ở nhà, các chương trình giáo dục tráng niên

(ban ngày, ban tối, và sự kết hợp), và các chương trình thay thế vừa học vừa làm.

Page 51: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 51

MẪU 6: Tiến trình Khiếu nại, Từng bước:

Trục xuất (Expulsion)

Xem Chương 13 của Nội Quy Hạnh Kiểm để biết tiến trình hoàn tất.

BƯỚC 1 Ban Giám Hiệu sắp xếp lịch trình buổi Điều Trần Đuổi Học và thông báo cho phụ huynh

bằng văn thư. (Đính kèm 3.3 hoặc 3.5).

BƯỚC 2 Buổi điều trần đuổi học được tổ chức ở trường. Nếu phụ huynh không tham dự, và không

yêu cầu dời buổi điều trần. Ban Giám Hiệu sẽ dời lại trong vòng 48 giờ. Buổi điều trần đã

thay đổi lịch trình sẽ diễn ra bất kể có hay không có phụ huynh đến tham dự.

BƯỚC 3 Ban Giám Hiệu sẽ cố vấn cho phụ huynh rằng nếu phụ huynh muốn kháng cáo việc trục xuất,

phụ huynh phải làm trong thời hạn mười ngày học (10 school days). Kháng cáo này phải

bằng văn bản và phải được gửi hoặc fax đến:

Superintendent’s Hearing Officer

Boston Public Schools

26 Court Street

Boston, MA 02108

FAX: 617-635-7959

BƯỚC 4 Trong thời hạn hai ngày sau buổi điều trần, Ban Giám Hiệu gửi Yêu cầu Cứu xét đến Lãnh

Đạo Điều Hành (Phụ lục 4.1 hoặc 4.2) cùng với tất cả các tài liệu có liên quan.

BƯỚC 5 Nếu phụ huynh kháng cáo việc trục xuất, Viên chức điều trần sẽ thông báo cho Trường và

Lãnh Đạo Điều Hành về yêu cầu.

BƯỚC 6 Ban Giám Hiệu sẽ gửi tất cả các tài liệu, bao gồm cả băng ghi âm của buổi điều trần trục xuất

ban đầu đến Viên chức điều trần. Nhà trường nên giữ lại một tập bản sao tất cả các tài liệu và

thư từ.

BƯỚC 7 Viên chức điều trần (Hearing Officer) xem tài liệu và lên lịch trình thời gian và địa điểm cho

buổi kháng cáo điều trần và thông báo cho các người tham gia. Học sinh và phụ huynh có

thể được đại diện bởi luật sư hoặc cố vấn. Nhân chứng mới và lời khai mới có thể được giới

thiệu [các nhân chứng học sinh/nạn nhân không cần phải được triệu tập nếu người quản

trị đã quyết định, bằng miệng hoặc bằng văn bản, rằng việc xác định và/hoặc sự hiện

diện của các nhân chứng/nạn nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn thể xác của họ; xem

Phần 13.10] . Các người tham gia bổ sung có thể bao gồm nhân viên đặc trách dịch vụ pháp

lý của Trường Công Lập Boston (BPS Legal Services staff).

BƯỚC 8 Viên chức điều trần (Hearing Officer) nghe trường hợp, quyết định và thông báo (bằng văn

bản) đến mọi người tham gia, bao gồm Lãnh Đạo Điều Hành và Trưởng Phòng Phân Định

Học Sinh (Operational Leader and Director of Student Assignment) của việc tìm kiếm.

Page 52: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

52 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

Mục (Section) 14: LẠM DỤNG CHẤT CẤM (SUBSTANCE ABUSE)

14.1 Theo Luật Massachusetts General, Chương 94C, Phần 32L và 32M, tội sau đây có thể dẫn đến trục xuất

(expulsion), thời gian trục xuất không quá một năm, theo đề nghị của lãnh đạo nhà trường (school leader),

và được xác định bởi Trung Tâm Giáo Huấn (CIC), trong sự phối hợp với Lãnh Đạo Điều Hành.

14.1.1 Bán, phân phối, hoặc sở hữu với ý định bán hoặc phân phối bất kỳ chất được kiểm soát theo quy định

hoặc không quy định trong trường, trong sân trường, hoặc trong khi thuộc thẩm quyền trường.

14.1.2 Sử dụng rượu/ma túy hoặc sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ chất được kiểm soát không quy định (any

non-prescribed controlled substance), thuốc gây nghiện, thuốc gây ảo giác, thuốc kích thích, thuốc an

thần, cần sa, đồ uống có cồn, hoặc say của bất cứ loại nào trong trường.

14.2 Trong trường hợp liên quan đến bất kỳ chất nào (substances) mục 14.1.2 nhân viên trường đã được đào tạo

(trong trường hợp vắng mặt xin gọi cho cảnh sát học đường, số 635-8000) phải xác định "nghi ngờ hợp lý"

trong việc sử dụng ma túy hoặc rượu / hoạt động của học sinh, dẫn đến vi phạm quy chế của sở học chánh.

Để xác định "Nghi ngờ Hợp lý (Reasonable Suspicion", các yếu tố sau đây có thể nhưng không loại trừ các

chỉ số hoặc các yếu tố để xem xét kết hợp với thông tin liên quan khác, bao gồm lời giải thích của học sinh:

14.2.1 Các triệu chứng của cơ thể hoặc biểu hiện của sử dụng ma túy hoặc rượu như nói cộc lốc hoặc nói lắp

hoặc lặp đi lặp lại không mạch lạc; con ngươi giãn hoặc thắt lại, da đỏ ửng, mồ hôi quá nhiều; buồn

ngủ nhiều hoặc mất ý thức, gãi quá nhiều, gãi vảy, mắt đỏ hoặc màu vàng, lắc, nghiến răng mà không

có lời giải thích hợp lý.

14.2.2 Thay đổi hành vi không rõ nguyên nhân, đột ngột hoặc căn bản chẳng hạn như bột phát bạo lực, hiếu

động thái quá, hoang tưởng, ảo giác, biến động thường xuyên và/hoặc cực đoan với tính khí thất

thường mà không giải thích hợp lý.

14.2.3 Không có khả năng đi đều đặn hoặc đi theo đường thẳng, hoặc thực hiện các chức năng bình thường

thiết yếu của việc học mà không giải thích hợp lý.

14.2.4 Không giải thích được cảm giác hoặc trục trặc kỹ năng vận động.

14.2.5 Có mùi thức uống có cồn (smell of alcoholic beverage) ở học sinh.

14.2.6 Sự theo dõi trực tiếp của ma túy hoặc rượu sử dụng trong khi ở trường.

14.2.7 Một báo cáo nghi ngờ hợp lý bởi một nguồn tin đáng tin cậy.

14.3 Trong trường hợp liên quan đến sử dụng hoặc sở hữu rượu/ma túy trong trường học, một Hội nghị Sức khỏe

(Wellness Conference) sẽ ngay lập tức bắt đầu với học sinh và người chăm sóc của em để có kế hoạch đánh giá

và can thiệp tại Trung Tâm Tư Vấn và Can thiệp (CIC). Sau Hội nghị Sức khỏe, các biện pháp can thiệp thích

hợp sẽ được xác định. Thời gian tại Trung Tâm Tư Vấn và Can thiệp (CIC) kết hợp với phân định ngắn hoặc

dài hạn sẽ được xác định bởi CIC phối hợp với Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader). Như điều kiện để

tái nhập vào các trường học hoặc chương trình, học sinh sẽ có một kế hoạch tái nhập với các đề nghị.

14.4 Thủ tục chuyển đến (the procedures for referral) theo mục 14.1.2 (sử dụng hoặc sở hữu rượu / ma túy hoặc

sử dụng bất kỳ chất được kiểm soát không quy định, thuốc gây nghiện, thuốc gây ảo giác, thuốc kích thích,

thuốc an thần, cần sa, rượu, nước giải khát, hoặc bất kỳ chất làm say ở trong trường) được thực hiện như sau:

Page 53: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 53

14.4.1 Ngày 1. Sẽ có một đánh giá của một y tá hoặc cảnh sát học đường tại trường để xác định việc sử

dụng/ sở hữu. Việc chăm sóc sẽ được thông báo về một Hội nghị Sức khỏe (Wellness Conference).

Một cuộc hẹn sẽ được thiết lập cho Trung Tâm Giáo Huấn (CIC).

14.4.2 Ngày 2. Học sinh và phụ huynh sẽ báo cáo cho CIC một cuộc họp với các chuyên viên về nghiện

ngập của CIC (CIC Addiction Specialist). Nhân viên CIC sẽ xem xét các hồ sơ phối hợp với Lãnh

đạo Điều Hành (Operational Leader) và đề nghị thời gian lưu trú. Thời gian tối thiểu là 5 ngày, trong

khi thời gian ở tại CIC có thể 10 ngày hoặc nhiều hơn nếu cần thiết tiếp tục điều trị.

14.4.3 Ngày 3-4. Tiếp tục việc kiểm tra (Evaluation and assessment will continue).

14.4.4 Ngày 5. Một đề nghị sẽ được thực hiện cho trường học và gia đình để tiếp tục theo dõi điều trị và

thời gian lưu trú tại Trung Tâm Giáo Huấn (CIC).

Mục (Section) 15: CÁC HỌC SINH KHUYẾT TẬT (STUDENTS WITH DISABILITIES)

15.1 Học sinh khuyết tật và / hoặc học sinh theo kế hoạch 504 (Section 504 plans), theo quy định của luật liên bang

và các quy định, sẽ căn cứ theo các quy định của Bộ Luật này, trừ trường hợp có quy định khác của Phần này

(theo Thông tư của Giám Đốc, SPE-15: Kỷ luật học sinh khuyết tật / Discipline of students with Disabilities)

và kế hoạch giáo dục cá nhân IEP của Học sinh và/hoặc kế hoạch 504.

15.2 Nhân viên Giáo Dục Đặc Biệt, bao gồm Phối Hợp Viên / Giám Đốc Chương trình Giáo Dục Đặc Biệt hoặc

người được chỉ định sẽ tham gia vào tất cả các quyết định theo Luật này liên quan đến học sinh khuyết tật.

15.2.1 Trước khi đi đến một quyết định theo luật này (under this Code), Ban Giám Hiệu sẽ xác minh:

(a) học sinh có hay không có được xác định là một học sinh khuyết tật hoặc đã được giới thiệu để

đánh giá giáo dục đặc biệt nhưng chưa được xác định có khuyết tật; và

(b) rằng Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program) của mỗi học sinh

khuyết tật sẽ cho biết lý do tại sao học sinh có hoặc không mong chờ đáp ứng được Nội Quy

Hạnh Kiểm, và nếu không, sửa đổi nào đối với Bộ Luật (Code) thì cần thiết. Nếu việc sửa đổi

Bộ Luật thì cần thiết, sửa đổi như vậy phải được mô tả trong bản Kế Hoạch Giáo Dục IEP.

15.2.2 Nếu quyết định sẽ không ảnh hưởng (if the decision will not impact) đến sự xếp đặt của học sinh và /

hoặc không kết quả trong một đình chỉ tích lũy hơn mười (10) ngày trong một năm học, một cuộc

họp các thành viên của nhóm có liên quan (relevant Team members) thì không bắt buộc.

15.2.3 Nếu quyết định sẽ ảnh hưởng (if the decision will impact) đến sự xếp đặt của học sinh và/hoặc là kết

quả của một đình chỉ tích lũy hơn mười (10) ngày trong một năm học, một cuộc họp của các thành

viên của nhóm có liên quan (relevant Team members) thì bắt buộc.

15.3 Các học sinh chưa đủ điều kiện cho Giáo Dục Đặc Biệt

Theo luật tiểu bang và liên bang và các quy định, học sinh chưa được xác định đủ điều kiện cho giáo dục đặc

biệt và các dịch vụ liên quan, và những người can dự vào hành vi vi phạm bất kỳ điều lệ nào hoặc Nội quy

Hạnh kiểm có thể khẳng định bất kỳ sự bảo vệ nào cung ứng cho các học sinh khuyết tật nếu nhà trường biết

rằng học sinh đã là một học sinh khuyết tật trước khi (before) hành vi đưa đến biện pháp kỷ luật đã xảy ra.

15.3.1 Sở Học Chánh (The school department) được coi là có hiểu biết học sinh là một học sinh khuyết tật

Page 54: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

54 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

nếu trước khi sự việc xảy ra:

(a) Phụ huynh của học sinh đã bày tỏ lo ngại bằng văn bản (in writing) đến nhân viên trường rằng

học sinh cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt; (theo Thông tư của Tổng Giám Đốc Sở, SPE-15: Kỷ

luật học sinh khuyết tật (Discipline of students with Disabilities).

(b) Phụ huynh đã yêu cầu đánh giá học sinh; hoặc

(c) Giáo viên của đứa trẻ hoặc nhân viên khác của trường đã bày tỏ mối quan tâm cụ thể về mô hình

của hành vi của đứa trẻ đến Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt hoặc nhân viên giáo dục đặc biệt khác.

15.3.2 Nếu không có sự hiểu biết trước về khuyết tật, học sinh có thể bị các biện pháp kỷ luật như các điều

áp dụng đối với học sinh không có khuyết tật với những hạn chế sau đây:

(a) Nếu yêu cầu được thực hiện để đánh giá trong suốt thời gian mà học sinh phải chịu biện pháp kỷ

luật, việc đánh giá phải được tiến hành một cách nhanh chóng; và

(b) Cho đến khi đánh giá hoàn tất, học sinh vẫn còn trong vị trí giáo dục do nhà trường quyết định.

15.4 Các quy định sau đây được áp dụng bất cứ khi nào một trường học đề xuất một trong các hành động sau đây:

đình chỉ một học sinh khuyết tật trên mười (10) ngày học dồn lại trong một năm học; hoặc trục xuất một học

sinh khuyết tật. Định nghĩa một học sinh khuyết tật được tìm thấy tại Phần 21.19 (Section 21.19).

Giáo dục công cộng phù hợp miễn phí (FAPE) phải được cung ứng cho các học sinh khuyết tật trong bất kỳ

thời gian bị đình chỉ trên mười (10) ngày dồn lại, xếp đặt chương trình thay thế, hoặc trục xuất.

15.4.1 Theo các quy định và luật liên bang, Ban Giám Hiệu hoặc người được chỉ định của Trường Công Lập

Boston (Building Administrator or Designees of the Boston Public Schools):

(a) sẽ thông báo cho Phó Giám Đốc Sở Học Chánh đặc trách Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch vụ Học

sinh, hoặc người được chỉ định, hành vi sai trái mà đình chỉ một học sinh khuyết tật hơn mười

(10) ngày học dồn lại được đề nghị để các thủ tục theo yêu cầu bởi luật và các quy định của liên

bang và tiểu bang có thể được thực hiện một cách thích hợp;

(b) sẽ ghi lại và duy trì số lượng và thời gian đình chỉ các học sinh khuyết tật;

(c) sẽ đảm bảo rằng không có học sinh khuyết tật nào bị đình chỉ hơn mười (10) ngày học tổng cộng

trong năm học, ngoại trừ theo quy định của pháp luật và các điều lệ của liên bang.

15.4.2 Xác định Biểu hiện (Manifestation Determination):

Khi biết rằng việc đình chỉ một học sinh khuyết tật sẽ dồn lại hơn mười (10) ngày trong một năm

học, do sự can dự trong một vụ việc về hành vi, việc xem lại IEP phải được thực hiện bởi các thành

viên thích hợp của Nhóm Giáo Dục Đặc Biệt của học sinh trước khi việc loại trừ được thực hiện.

Phụ Huynh phải được mời bằng thư (parent must be invited in writing) tham dự họp Nhóm này.

(a) Trong việc xem xét lại đó, Nhóm sẽ xác định xem hành vi sai trái của học sinh là một biểu hiện

của tình trạng khuyết tật của học sinh. Điều này phải diễn ra trong thời hạn mười ngày học (10)

sau khi xảy ra sự việc. Tùy thuộc vào kết quả của xác định đó, đề nghị buổi điều trần đình chỉ có

thể được hoặc không có thể được tổ chức [theo Thông tư của Tổng Giám Đốc Sở, SPE-15: Kỷ

luật học sinh khuyết tật (Discipline of students with Disabilities), Phụ Lục C].

(b) Đồng thời, Nhóm (the Team), nếu chưa làm như vậy, cũng phải tiến hành một Đánh Giá Hành

Vi Chức Năng (Functional Behavioral Assessment /FBA) của hành vi của học sinh, và phát triển

Page 55: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 55

một Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (Behavior Intervention Plan /BIP) để giải quyết mục tiêu của

hành vi càng sớm càng tốt.

(c) Nếu học sinh có một Kế hoạch Can thiệp Hành vi (Behavior Intervention Plan / BIP), Nhóm (the

Team) phải xem xét và sửa đổi nó như là cần thiết để giải quyết các mục tiêu của hành vi.

MẪU 7 (EXHIBIT 7):

Thủ tục khi Việc Phạm Lỗi xảy ra tại Trường mà kết quả có thể là Trục xuất Học sinh Khuyết tật

BƯỚC 1 Ban Giám Hiệu (Building Administrator) liên lạc với Phối Hợp Viên Giáo Dục Đặc Biệt ở trường

(the school-based Special Education Coordinator) ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra.

BƯỚC 2 Phối Hợp Viên thông báo cho NgưỜi Giám Sát Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Supervisor)

về việc có thể Trục xuất học sinh khuyết tật và yêu cầu sự trợ giúp của các chuyên viên.

BƯỚC 3 Trong vòng 10 ngày học kể từ khi xảy ra sự việc, ETF tổ chứa một cuộc họp để xem lại kế hoạch

giáo dục IEP, tiến hành Xác Định Biểu Hiện, và Thẩm Định Hành Vi Chức Năng, và phát triển

Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi.

Nếu trả lời CÓ đối với biểu

hiện, tiến trình ngừng lại.

Nhóm Thẩm Định cơ sở

trường (the school-based

Team) có thể cân nhắc việc

đánh giá lại để xác định nếu

sự phân định học sinh thì

thích hợp.

Nếu trả lời KHÔNG đối với biểu hiện, tiến trình tiếp tục: BƯỚC 4 Ban Giám Hiệu tổ chức buổi điều trần trục xuất, ETF và / hoặc

người liên lạc phải tham dự.

BƯỚC 5 Nếu Viên Chức Điều Trần đề nghị trục xuất; Nhóm phụ trách

cơ sở trường phát triển một chương trình sửa đổi kế hoạch IEP

thay thế xác định (1) các dịch vụ cần thiết để có tiến bộ trong

chương trình học thông thường và các mục tiêu của kế hoạch

IEP, và (2) các việc phục vụ.

BƯỚC 6 Người Giám Sát (Supervisor) xem xét chương trình sửa đổi

IEP thay thế (alternative IEP amendment) và ủy quyền cho

Phối Hợp Viên (Coordinator) để có chữ ký của phụ huynh.

BƯỚC 7 Bản sao của hồ sơ trục xuất được gửi đến Lãnh Đạo Điều Hành

thích hợp [Xem Phụ Lục 4.2.]. Hồ sơ bao gồm:

• Giấy xác nhận Biểu Hiện

• Thẩm Định Hành Vi Chức Năng

• Chương trình sửa đổi IEP thay thế với chữ ký của phụ

huynh.

BƯỚC 8 Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) xem xét tiến trình

thực hiện và có được chữ ký của phụ huynh về thông báo đuổi

học (expulsion notice) qua Cảnh sát Học Đường.

BƯỚC 9 Khi có được chữ ký của phụ huynh trên thông báo đuổi học,

625A đã hoàn tất và Lãnh Đạo Điều Hành gửi đến Trưởng

Nhân Viên (the Chief of Staff) để thi hành.

BƯỚC 10 Giám Đốc Giáo Dục Thay Thế (Director of Alternative

Education) trong sự tham khảo với người đại diện của Giám

Đốc Chương Giáo Dục Đặc Biệt thu xếp tiến trình thực hiện.

Page 56: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

56 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

15.4.3 Các trường hợp qua đó học sinh không có thể bị đuổi học (excluded) tổng cộng hơn mười ngày:

(a) Nếu các thành viên có liên quan của Nhóm (the Team) kết luận rằng hành vi sai trái của học sinh

là một biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, học sinh sẽ không bị đuổi học (the student

shall not be excluded). Trong việc xác định, Nhóm phải quyết định các việc sau đây:

(i) Xem xét đầu tiên về các hành vi bị xử lý kỷ luật, tất cả các thông tin có liên quan, bao gồm:

1. Kết quả đánh giá và chẩn đoán, kể cả kết quả của các thông tin có liên quan khác được

cung cấp bởi phụ huynh của học sinh;

2. Quan sát của học sinh; và

3. Kế hoạch giáo dục cá nhân IEP và sự xếp đặt của học sinh.

(ii) Sau đó, xác định:

1. Hành vi sai trái gây ra bởi, hoặc trực tiếp và liên quan đáng kể đến, tình trạng khuyết tật

của học sinh;

2. Nếu nhà trường không thực hiện Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân IEP của học sinh, hành vi

sai trái là kết quả trực tiếp trong việc sai xót của nhà trường.

(b) Nếu các thành viên của nhóm và các nhân viên chuyên môn khác xác định rằng bất kỳ các tiêu

chuẩn trong 15.4.3 (a) (ii) đã không được đáp ứng, hành vi phải được coi là một biểu hiện của

tình trạng khuyết tật của học sinh.

(c) Việc xem xét lại (The review) được mô tả trong mục 15.4.3 (a, b) có thể được thực hiện tại cuộc

họp cùng Nhóm (the same Team) được triệu tập theo mục 15.4.2.

(d) Nếu một chương trình hoặc sự xếp đặt mới được thiết kế cho học sinh như là kết quả của việc xem

xét lại, chương trình hoặc xếp đặt mới sẽ được thực hiện ngay lập tức sau sự chấp thuận của phụ

huynh về kế hoạch giáo dục cá nhân IEP. Nếu phụ huynh từ chối kế hoạch giáo dục cá nhân IEP,

trường hoặc phụ huynh có thể yêu cầu hòa giải (mediation) hoặc buổi điều trần (hearing) trước

Phòng Kháng Cáo Giáo Dục Đặc Biệt (BSEA) của “Massachusetts Division of Administrative

Law Appeals” để xác định sự phù hợp của chương trình. Trong thời gian hòa giải hoặc điều trần,

học sinh vẫn còn trong sự xếp đặt có hiệu lực khi tranh chấp phát sinh, trừ khi sự xếp đặt khác đã

được đồng ý bởi trường và phụ huynh của học sinh, hoặc lệnh của một tòa án, hoặc Viên chức

Điều trần Phòng Kháng Cáo Giáo Dục Đặc Biệt BSEA cho phép trường thay đổi sự xếp đặt của

học sinh dựa trên điều cho biết rằng sự tiếp tục hiện diện của học sinh trong trường cho thấy khả

năng lớn sẽ gây thương tích cho học sinh hay người khác. Nếu một án lệnh của tòa án được tìm

kiếm, quy định của Phần 15.4.7 sẽ được áp dụng.

15.4.4 Các trường hợp mà theo đó việc đuổi học có thể được áp dụng tổng cộng trên mười (10) ngày học:

(a) Nếu trường đề xuất để áp đặt đuổi học (exclusion) mà sẽ kết quả tổng cộng hơn mười (10) ngày

học bị đuổi học (exclusion) trong năm học, và Nhóm kết luận rằng hành vi sai trái của học sinh

không biểu hiện sự khuyết tật của học sinh, nhà trường sẽ:

(i) Bảo đảm rằng các thành viên của Nhóm (the Team) phát triển một kế hoạch thay thế cung

cấp một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí cho học sinh trong suốt thời gian bị đuổi

học (during the period of exclusion), được gọi là "kế hoạch thay thế (the alternative plan)";

(ii) Giới thiệu kế hoạch thay thế tạm thời cho phụ huynh của học sinh cùng với thông báo bằng

văn bản theo yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang và các quy định [Thông báo của phụ

Page 57: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 57

huynh về các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục (Notice of Procedural Safeguards). Sự thất

bại hoặc từ chối của phụ huynh đồng ý cung cấp dịch vụ theo kế hoạch thay thế sẽ không

ngăn cản việc thực hiện đuổi học. Tuy nhiên, nếu phụ huynh yêu cầu một buổi điều trần để

xác định biểu hiện, các quy định của Phần 15.4.4 (b) được áp dụng.

(b) Nếu phụ huynh yêu cầu buổi điều trần, học sinh sẽ tiếp tục theo thỏa thuận trước về sự xếp đặt

giáo dục (sự xếp đặt có hiệu lực khi xẩy ra tranh chấp) trong thời gian chờ đợi buổi điều trần, trừ

khi có sự xếp đặt khác là do các bên thoả thuận, hoặc lệnh của tòa án, hoặc nhân viên điều trần

của BSEA cho phép trường học thay đổi sự xếp đặt của học sinh dựa trên điều cho thấy rằng sự

tiếp tục hiện diện của học sinh trong trường cho thấy khả năng lớn sẽ gây thương tích cho học

sinh hay cho người khác. Nếu một án lệnh của tòa án được tìm kiếm, quy định của Phần 15.4.7

được áp dụng.

15.4.5 Các trường hợp mà theo đó việc đình chỉ được áp dụng lên đến bốn mươi lăm (45) ngày mà không có

sự cho phép của phụ huynh (up to forty-five calendar days without permission of the parent):

Một thay đổi trong sự xếp đặt, được xác định bởi Nhóm (the Team), có thể được thực hiện có hoặc

không có sự cho phép của phụ huynh đến một chương trình giáo dục thay thế tạm thời với một thời

gian tối đa không quá 45 ngày, bất chấp hành vi này là một biểu hiện của tình trạng khuyết tật của

học sinh, miễn là một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE) được cung cấp, nếu một

hoặc nhiều điều sau đây được áp dụng:

(a) Một học sinh mang theo hoặc sở hữu vũ khí ở trường hoặc đến một hoạt động của trường;

(b) Một học sinh cố ý sở hữu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc bán hay mời chào bán một chất

bị kiểm soát trong khi ở trường hoặc ở một hoạt động của trường.

(c) Một học sinh đã gây ra chấn thương cơ thể nghiêm trọng đến người khác trong khi ở trường hoặc

ở một hoạt động của trường. "Chấn thương cơ thể nghiêm trọng (serious bodily injury)" được

định nghĩa là có liên quan đến nguy cơ tử vong đáng kể hoặc cực kỳ đau đớn thể xác.

(d) Hệ thống đã chứng minh ở buổi điều trần bắt buộc tại BSEA (administrative hearing at the BSEA)

bởi bằng chứng đáng kể rằng việc duy trì sự xếp đặt hiện tại của học sinh có khả năng đáng kể dẫn

đến thương tích cho học sinh hoặc các người khác. Trong trường hợp này, việc thay đổi sự xếp đặt

có thể được yêu cầu bởi Viên Chức Điều Trần BSEA (BSEA hearing officer).

15.4.6 Thông báo và Xem xét bởi Phụ Tá Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh đặc trách Giáo Dục Đặc Biệt và các

Dịch vụ Học sinh, hoặc người được chỉ định.

(a) Bất cứ khi nào đề nghị tạm đình chỉ hoặc đuổi học (suspension or expulsion) sẽ có kết quả là loại

trừ một học sinh khuyết tật từ trường hơn mười (10) ngày học dồn lại trong năm học, nhà trường

sẽ ngay lập tức gửi thông báo bằng văn bản về đề nghị tạm đình chỉ hoặc đuổi học đến Phụ Tá

Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh đặc trách Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch vụ Học sinh, (hoặc

người được chỉ định) để xem xét và bình luận.

(b) Thông báo bằng văn bản như vậy sẽ chứng minh rằng:

• Nhà trường đã cung cấp đúng thủ tục theo yêu cầu của Goss v. Lopez và Nội Quy Hạnh Kiểm;

• Nhóm đã xác định rằng hành vi dẫn đến vi phạm Bộ Luật (Code) không phải là một biểu hiện

của tình trạng khuyết tật của học sinh;

• Đánh giá hành vi chức năng hoặc nhận xét của kế hoạch hành vi hiện tại đã được hoàn thành;

Page 58: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

58 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

• Các biện pháp kỷ luật đối với một số quy định và giới hạn số ngày;

• Hành động là cần thiết trong ánh sáng nhu cầu của học sinh và các học sinh khác trong trường;

• Ban Giám Hiệu đã hội ý với với nhân viên giáo dục đặc biệt thích hợp để xử lý kỷ luật và phải

tuân theo tất cả các thủ tục nêu tại phần này, bao gồm việc thông báo cho phụ huynh, người

giám hộ hoặc người được ủy quyền chăm sóc về quyền khiếu nại.

(c) Phụ Tá Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh đặc trách Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch vụ Học sinh,

(hoặc người được chỉ định) sẽ xem xét tất cả các thông tin đã được trình bày bởi các viên chức

nhà trường và trong một khoảng thời gian thích hợp sau khi nhận được, thông báo cho Trường và

Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader) hoặc người được chỉ định rằng kế hoạch và quá trình

thực hiện tuân theo các luật tiểu bang và liên bang và các quy định.

14.4.7 Mệnh lệnh cần thiết của Tòa Án cho phép đuổi học (exclusion) Một trường học không được đuổi học

một học sinh trên mười (10) ngày tổng cộng trong suốt tình trạng chưa giải quyết của Phòng Kháng

Cáo Giáo Dục Đặc Biệt (BSEA) hoặc thủ tục pháp lý đã đưa ra một thách thức đình chỉ, đề xuất đình

chỉ, hoặc bất kỳ xác định theo phần này trừ khi trường nhận được lệnh của tòa án, hoặc lệnh của một

viên chức điều trần BSEA, cho phép thay đổi tạm thời sự xếp đặt giáo dục của học sinh dựa trên cho

thấy rằng sự hiện diện tiếp tục của học sinh trong trường trình bày một khả năng đáng kể gây thương

tích cho học sinh hay cho người khác.

Mục (Section) 16: KỶ LUẬT VÀ VIỆC LÀM Ở TRƯỜNG

16.1 Học sinh nào bị mất bất kỳ lớp học bởi vì kỷ luật đuổi học (disciplinary exclusion) tổng cộng 10 ngày hoặc

ít hơn sẽ có cơ hội tiếp tục tiến trình học tập trong suốt thời gian bị đuổi, và có một cơ hội để làm tất cả các

bài tập, bài kiểm tra, bài tập về nhà, bài kiểm tra, giấy tờ, và các dự án và sẽ nhận được điểm học tập cho

công việc này hoàn thành (Xem Phần 13.11 cho các thủ tục liên quan đến giáo dục học sinh bị đuổi học).

16.2 Hiệu Trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dịch vụ giáo dục toàn trường (school - wide education

service plan) cho các học sinh bỏ lỡ bất kỳ lớp học vì kỷ luật đuổi học (disciplinary exclusion) tổng cộng

hơn 10 ngày liên tiếp. Trường phải cung cấp cho học sinh và phụ huynh/ người giám hộ/ người được ủy

quyền chăm sóc học sinh với danh sách các dịch vụ giáo dục thay thế (alternative educational services).

Các dịch vụ sẽ cung cấp cơ hội để tiếp tục thực hiện tiến trình học tập trong suốt thời gian bị đuổi học, và

cơ hội để làm tất cả các bài tập, bài kiểm tra, và sẽ nhận được điểm học tập cho công việc này hoàn thành.

16.3 Trong trường hợp không có quy định hình phạt đối với việc vi phạm Bộ Luật này (this Code) hoặc vi phạm

các quy tắc của trường được thành lập theo Phần 3 của Bộ Luật này bao gồm bất kỳ giảm cấp lớp bắt buộc.

Mục (Section) 17: XÓA BỎ HỒ SƠ

Bất cứ khi nào được xác định bởi một phiên điều trần, kháng cáo, hoặc quyết định hành chính không chính

thức một học sinh đã không can dự vào vi phạm mà học sinh đó đã bị buộc tội, tất cả các tài liệu tham khảo

sự việc và các thủ tục kỷ luật sẽ được xóa bỏ ngay lập tức khỏi hồ sơ của học sinh. Viên Chức Điều Trần

(The hearing officer) sẽ thông báo cho phụ huynh và học sinh bằng văn bản rằng hồ sơ sẽ được xóa bỏ.

Mục (Section) 18: KHÁNG CÁO CỦA GIÁO CHỨC VÀ QUẢN TRỊ VIÊN

Bất kỳ giáo chức hoặc quản trị viên nào can dự vào một biện pháp kỷ luật và không hài lòng với biện pháp

được thực hiện bởi Ban Giám Hiệu trong một trường hợp kỷ luật có thể kháng cáo quyết định bằng văn bản

Page 59: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 59

trong thời hạn năm (5) ngày kể từ quyết định; đến Ban Giám Hiệu và Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh (hoặc

người được chỉ định) theo thứ tự thích hợp. Nếu Ban Giám Hiệu và Người được Giám Đốc Sở chỉ định

quyết định về kháng cáo rằng quyết định không phù hợp đã được thực hiện, người điều trần việc khiếu nại có

trách nhiệm gửi một lá thư để nói rõ với giáo viên hoặc quản trị viên trong thời hạn hai (2) ngày học với các

bản sao gửi cho học sinh và phụ huynh.

Mục (Section) 19: VÕ LỰC

Học sinh sẽ không phải chịu hình phạt thân thể. Nhân viên học đường có thể sử dụng võ lực hợp lý và thận

trọng để hạn chế học sinh có những hành động được tin rằng có khả năng dẫn đến bất kỳ thương tích cho bất

kỳ người nào gồm cả học sinh. Bất kỳ nhân viên trường học nào sử dụng võ lực vô lý hoặc không lý do sẽ bị

xử lý kỷ luật. Bất kỳ sử dụng các kiềm chế thể lý phải tuân theo các quy định của Bộ Giáo Dục Tiểu

bang Massachusetts (Massachusetts Department of Education regulations).

Mục (Section) 20: BAN HÀNH VÀ PHÂN PHỐI

20.1 Tính giống nhau

Luật này (This Code), cùng với bất kỳ quy tắc bổ sung và các biện pháp thay thế được thành lập theo Phần 3,

4 và 5, sẽ tạo thành các quy tắc và quy định duy nhất của Trường Công Lập Boston chi phối hành vi của các

học sinh và các thủ tục về kỷ luật và sẽ có hiệu lực trong tất cả các Trường Công Lập Boston.

20.2 Ngày ảnh hưởng

Luật này và một tuyên bố làm nổi bật các điều khoản chủ yếu của nó sẽ có hiệu lực sau khi được Hội Đồng

Giáo Dục Thành Phố Boston chấp thuận và đệ trình với Ủy Viên Giáo Dục phù hợp với Luật Tổng Quát của

Tiểu Bang Massachusetts (Massachusetts General Laws) Chương 71, Phần 37H. Quy tắc bổ sung và các

biện pháp thay thế được thành lập theo Phần 3, 4 và 5 của Luật này sẽ có hiệu lực khi phân phối theo yêu cầu

dưới các mục này và đệ trình với Ủy Viên Giáo Dục dưới MGL Chương 71, Phần 37H.

20.3 Công bố và Phân phối

Tiếp theo sự chấp thuận của Bộ Luật này và trong vòng hai tuần đầu mỗi năm học sau đó, một bản tóm tắt

của Bộ luật này sẽ được phân phối đến tất cả các nhân viên, các học sinh ở cấp trung học, và với phụ huynh.

Nó sẽ được phổ biến đến phụ huynh bằng tiếng Anh và ngôn ngữ chính được nói ở nhà của học sinh.

Luật này sẽ được công bố và phổ biến cho các quản trị viên, Ban Giám Hiệu, giáo viên, và các nhân viên khác

trong hệ thống trường học; và một bản sao sẽ được phân phối cho bất kỳ người nào yêu cầu và miễn phí.

Luật này và một tuyên bố nhấn mạnh các điều khoản chính, sẽ được chuẩn bị trước ngày có hiệu lực của Bộ

luật, cũng được đăng vĩnh viễn ở những nơi dễ thấy trong mỗi Trường Công Lập Boston, sẽ được trình bày

bằng lời nói đến các học sinh tham dự mỗi trường trong vòng một tháng của ngày có hiệu lực, và sau đó,

trong vòng hai tuần của ngày đầu tiên của trường mỗi năm học. Trình bày bằng lời nói như vậy có thể được

thực hiện tại một hội đồng được thực hiện cho mục đích đó, bởi giáo viên chủ nhiệm, các quản trị viên, ban

quản trị học sinh, hoặc bằng bất cứ cách nào khác được tính toán để cung ứng hiệu quả thông báo bằng lời

nói đến tất cả các học sinh.

Page 60: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

60 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

Mục (Section) 21: GIẢI NGHĨA (DEFINITIONS)

Khi sử dụng Bộ Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu theo quy định dưới đây:

21.1 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC VẤN TRONG TRƯỜNG (ACADEMIC SCHOOL EMPLOYEE):

chỉ bao gồm: các hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng phòng, phụ tá trưởng phòng, giám sát, các giáo viên, các

giáo viên dự khuyết, nhân viên thư viện, tư vấn hướng dẫn (guidance counselors), cố vấn hướng dẫn

(guidance advisors), phối hợp viên cộng đồng và các người khác có thể tham gia vào tiến trình giảng dạy.

21.2 CHẤP NHẬN QUY CHẾ SỬ DỤNG MẠNG LƯỚI ĐIỆN TOÁN, BAO GỒM INTERNET: một quy

chế của Trường Công Lập Boston bảo đảm rằng các học sinh và nhân viên của Trường Công Lập Boston sử

dụng kỹ thuật để truy cập vào mạng lưới trong tinh thần trách nhiệm, pháp lý và đạo đức.

21.3 XẾP ĐẶT VÀO CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ (ALTERNATIVE PROGRAM PLACEMENT):

Khi một học sinh ở cấp trung học đã nhiều lần vi phạm Phần 7của Bộ Luật và Ban Giám Hiệu quyết định

rằng sự hiện diện của học sinh đe dọa đến sự an toàn của các người khác trong trường; Ban Giám Hiệu có thể

đề nghị đặt học sinh vào một trong các chương trình giáo dục thay thế của Trường Công Lập Boston để cân

bằng năm học [Phần 11.1]. Học sinh các lớp 6-12 có thể không được thuyên chuyển vì lý do kỷ luật tới một

trường học thông thường. Chú ý: Học sinh có thể được phân định vào chương trình giáo dục thay thế vì

nhiều lý do khác hơn là biện pháp kỷ luật.

21.4 ĐE DỌA VÀ HÀNH HUNG (ASSAULT AND BATTERY): “Đe dọa (Assault)" là một dự định hoặc đe

dọa gây nguy hại cơ thể cho người khác với khả năng cho biết rõ ràng có thể làm như vậy và nạn nhân đã sợ

hãi hợp lý hoặc e ngại nguy hại cho cơ thể ngay lập tức. Đe dọa là sự quyết tâm mà không có tiếp xúc thể lý.

"Hành hung (Battery)" là bất kỳ đụng chạm trái pháp luật hoặc sử dụng vũ lực chống lại người khác. Hành

hung bao gồm các hành vi phạm tội như gây thương tật cho người khác và tấn công đụng chạm thân thể.

21.5 KẾ HOẠCH CAN THIỆP VÀO HÀNH VI (BEHAVIORAL INTERVENTION PLAN / BIP): một kế

hoạch được phát triển bởi một Nhóm giáo dục đặc biệt (a special education Team) dựa trên thông tin có được

từ Thẩm Định Hành Vi Chức Năng.

21.6 TRUNG TÂM TƯ VẤN & CAN THIỆP BPS (BPS COUNSELING & INTERVENTION CENTER)

(trước đây có tên là Trung Tâm Tư Vấn & Đánh Giá Barron): một chương trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho

các học sinh phạm tội có thể bị trục xuất.

21.7 NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ / BAN GIÁM HIỆU (BUILDING ADMINISTRATOR): là người chiụ trách

nhiệm chính điều hành chính sách trong cơ sở trường học: hiệu trưởng hay giám đốc chương trình.

21.8 BẮT NẠT (BULLYING): việc sử dụng lặp đi lặp lại một hoặc nhiều học sinh trong sự biểu lộ bằng văn

bản, bằng lời nói hoặc bằng điện tử, hoặc một hành động thể lý hoặc cử chỉ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào từ đó,

trực tiếp đến một mục tiêu rằng: (i) gây tổn hại về thể chất hay tình cảm với các nạn nhân hoặc thiệt hại tài

sản của nạn nhân (ii) đặt nạn nhân trong nỗi sợ hãi hợp lý bị nguy hại cơ thể của chính bản thân hoặc thiệt

hại cho tài sản của mình; (iii) tạo ra một môi trường thù địch ở trường cho nạn nhân; (iv) vi phạm quyền lợi

của nạn nhân ở trường, hoặc (v) vật chất và về căn bản phá vỡ tiến trình giáo dục hoặc hoạt động có trật tự

của một trường học. Đối với các mục đích của phần này, bắt nạt cũng bao gồm bắt nạt trên mạng.

Page 61: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 61

21.9 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHĂM SÓC (CAREGIVER): cá nhân hiện đang cung cấp cho học sinh là

người được công chứng xác nhận toàn quyền quyết định việc giáo dục "Caregiver Authorization Affidavit".

21.10 VI PHẠM DÂN QUYỀN (CIVIL RIGHTS VIOLATION): bất kỳ hành động thực hiện hoặc tuyên bố

nhạo báng nào (any action taken or derisive statement made) về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, dân

tộc, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục, nhận thực giới tính, khuyết tật, tuổi tác, di truyền, hoặc tình

trạng hoạt động quân sự; bao gồm cả phát biểu được thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại, đăng tải, hoặc

điện thư, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, nếu nghiêm trọng, phổ biến, hoặc dai dẳng, (a) gây

trở ngại hoặc hạn chế khả năng của một cá nhân để tham gia hoặc có được các lợi thế, đặc quyền hoặc

nghiên cứu trong các Trường Công Lập Boston hoặc từ bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào của Trường

Công Lập Boston, hoặc (b) tạo ra một môi trường giáo dục đáng sợ, đe dọa, hoặc lạm dụng.

21.11 CHẤT CÓ KIỂM SOÁT (CONTROLLED SUBSTANCE): bất kỳ loại thuốc hay chất nào được liệt kê

trong Luật Tổng Quát của Tiểu Bang Massachusetts, Phần 94C (Massachusetts General Laws Chapter 94C).

21.12 BẮT NẠT TRÊN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ (CYBER-BULLYING): bắt nạt qua việc sử dụng các công

nghệ hay bất kỳ thông tin liên lạc điện tử, bao gồm, nhưng không bị hạn chế, bất kỳ chuyển giao của các dấu

hiệu, tín hiệu, viết, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc thông tin của bất kỳ bản chất truyền trong toàn bộ hay

một phần bởi “wire”, phát thanh, điện tử, hệ thống hình ảnh quang học hoặc điện tử, bao gồm nhưng không

giới hạn, thư điện tử (email), truyền thông internet, gửi tin nhắn (messages) hoặc fax. Bắt nạt trên điện tử

cũng bao gồm: (i) tạo ra một trang web hoặc blog, trong đó tác giả giả định danh tính một người khác hoặc

(ii) mạo nhận danh nghĩa của người khác là tác giả của nội dung đăng tải hoặc tin nhắn, nếu việc tạo ra hoặc

mạo danh tạo ra bất kỳ điều kiện liệt kê trong khoản (i) đến (v), bao gồm, định nghĩa của bắt nạt. Bắt nạt

trên điện tử cũng bao gồm việc phân phối bằng phương tiện điện tử thông tin đến nhiều hơn một người hoặc

đăng tải tài liệu trên một phương tiện truyền thông điện tử có thể được truy cập bởi một hoặc nhiều người,

nếu sự phân phối hoặc đăng tải tạo ra bất kỳ điều kiện liệt kê trong khoản (i) đến (v), bao gồm, định nghĩa

bắt nạt.

21.13 VẬT NGUY HIỂM (DANGEROUS OBJECT): bất kỳ đồ vật nào, đối tượng hoặc thiết bị được sử dụng

một cách nguy hiểm hoặc để đe dọa, chẳng hạn như bút chì, thước kẻ, kẹp tóc, vân vân.......

21.14 VŨ KHÍ NGUY HIỂM (DANGEROUS WEAPON): Bất kỳ đồ vật nào, đối tượng hoặc thiết bị, bởi vì

bản chất tự nhiên của nó và/hoặc cách được sử dụng, có khả năng hoặc được coi là có khả năng gây thiệt hại

nghiêm trọng.

Theo quy định tại 18 USC Phần 930, một "vũ khí nguy hiểm" có nghĩa là một vũ khí, thiết bị, dụng cụ, vật

liệu, hay chất, sinh động hay vô tri vô giác, được sử dụng, hoặc dễ dàng có khả năng gây tử vong hoặc gây

thương tích nghiêm trọng cho thân thể, ngoại trừ vật đó không bao gồm một con dao bỏ túi với lưỡi dao ngắn

hơn 2½ inches.

Theo quy định bởi Luật Tổng Quát của Tiểu Bang Massachusetts, Chương 269, Phần 10, một vũ khí nguy

hiểm bao gồm những thứ sau đây, không có giới hạn:

• súng ống, có hoặc không có nạp đạn (firearm, loaded or unloaded)

• BB súng hoặc súng trường.

• dao găm nhỏ, dao găm, hoặc một thiết bị hoặc một cái hộp mà một con dao với một lưỡi dao đã khóa có

thể rút ra được ở một vị trí bị khóa.

• dao bạc đạn hoặc bất kỳ dao với một lưỡi có thể tháo rời có khả năng được thúc đẩy bởi bất kỳ máy móc.

Page 62: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

62 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

• dao găm, bất kỳ con dao có hai lưỡi, hoặc một con dao có thể chuyển đổi

• dao có một thiết bị đẩy tự động làm cho lưỡi dao thoát ra từ cán cầm tay, có một lưỡi dài hơn 1½ inch.

• giàn ná cao su (sling shot), ống thổi, blackjack, đốt ngón tay kim loại hoặc đốt ngón tay của bất kỳ chất

nào có thể đưa vào sử dụng cùng với tác dụng tương tự hoặc tương tự như các đốt ngón tay kim loại,

• Côn nhị khúc (Nunchaku), zoobow, còn được gọi là cái trùy (klackers) hoặc gậy kung fu, hoặc bất kỳ

loại vũ khí tương tự bao gồm hai que nhựa, gỗ hoặc kim loại kết nối ở một đầu bằng một chiều dài của

sợi dây thừng, dây điện, dây chuyền hoặc bằng da.

• Phi tiêu hoặc bất kỳ vật nào tương tự như ngôi sao chỉ có ý định làm tổn thương một người khi bị ném.

• bất kỳ (any) băng đeo tay, được làm bằng da có gai kim loại, điểm, hoặc đinh tán, hoặc bất kỳ thiết bị

tương tự làm từ bất kỳ chất nào khác hoặc một vật liệu “cestus” hoặc tương tự trọng với kim loại hoặc

chất khác và được mang trên tay.

• vũ khí “manrikigusari” hoặc chuỗi dây có chiều dài tương tự có sức nặng ở cuối.

21.15 NGÀY LÀM VIỆC (DAY, BUSINESS): bất kỳ ngày nào văn phòng điều hành Trường Công Lập Boston

mở cửa thí dụ: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không kể các ngày lễ của liên bang, tiểu bang và quận.

21.16 NGÀY, LỊCH (DAY, CALENDAR): bất kỳ ngày nào.

21.17 NGÀY, TRƯỜNG (DAY, SCHOOL): bất kỳ ngày nào trường mở cửa và học sinh bắt buộc phải hiện diện.

Ngoại trừ chỉ định khác, liên quan đến “ngày” hoặc “các ngày” trong Bộ Luật này có nghĩa là “ngày học”

(school day) hoặc “các ngày học” (school days).

21.18 NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (DESIGNEE): một người được phân công đặc biệt của Hiệu Trưởng hoặc

Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh để hành động trong vai trò của họ (Hiệu Phó, Trưởng Khoa Học Sinh, Phối

Hợp Viên Cộng Đồng, Phối Hợp Viên Bầu khí Trường, nhân viên Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh, Phối Hợp Viên

Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch Vụ Học Sinh, vv…) trong việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ Luật

này.

21.19 HỌC SINH BỊ KHUYẾT TẬT (DISABILITY, STUDENT WITH A): một học sinh, bởi vì khuyết tật bao

gồm một sự chậm trễ phát triển hoặc bất kỳ trí tuệ, cảm giác, thần kinh, tình cảm, truyền thông, thể lý, học

tập cụ thể hoặc tổn hại sức khỏe hoặc sự kết hợp của chúng, không thể tiến bộ một cách có hiệu quả trong

giáo dục bình thường và cần phải có dịch vụ giáo dục đặc biệt, bao gồm cả một đứa trẻ đến tuổi đi học chỉ

đòi hỏi một dịch vụ có liên quan hoặc các dịch vụ có liên quan nếu nói dịch vụ hoặc các dịch vụ được yêu

cầu phải đảm bảo sự tiếp cận của trẻ em khuyết tật đối với chương trình giáo dục phổ thông.

21.20 THUYÊN CHUYỂN VÌ LÝ DO KỶ LUẬT (DISCIPLINARY TRANSFER): Việc thuyên chuyển một

học sinh sang trường khác hoặc một chương trình khác, khi nào, sau một buổi điều trần, Ban Giám Hiệu

quyết định rằng sự hiện diện của học sinh là một mối đe dọa cho sự an toàn của những người khác ở trong

trường. Học sinh ở cấp tiểu học có thể được chuyển sang trường khác vì lý do kỷ luật nhưng sẽ không được

phân định vào một chương trình thay thế (but shall not be assigned to alternative program placement). Các

học sinh trung học chỉ có thể chuyển vì lý do kỷ luật đến chương trình thay thế dành cho các học sinh gây

rối.

21.21 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN (DUE PROCESS):

cung cấp thông báo thích hợp cho tất cả các bên có liên quan, cơ hội đưa ra bằng chứng, trong trường hợp bị

trục xuất, quyền đại diện và kiểm tra chéo của các nhân chứng, mặc dù các trường hợp ngoại lệ nêu trong

phần 9.5.4 và 13.6.3, và các nghĩa vụ thông báo cho bị cáo được quyền khiếu nại.

Page 63: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 63

21.22 GIẢI THOÁT TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (EMANCIPATED MINOR): một trẻ vị thành niên là người tự lo

và độc lập đối với kiểm soát của phụ huynh, thường là kết quả của một lệnh của tòa án chấm dứt quyền lợi

và nghĩa vụ của phụ huynh.

21.23 BẰNG CHỨNG, ƯU THẾ CỦA (EVIDENCE, PREPONDERANCE OF THE): bằng chứng có trọng

lượng lớn hơn hoặc thuyết phục hơn so với bằng chứng được cung cấp đối nghịch với nó. Bằng chứng như

vậy thì trọn vẹn và rõ ràng.

21.24 BẰNG CHỨNG, CƠ BẢN (EVIDENCE, SUBSTANTIAL): vượt ra ngoài sự vượt trội của bằng chứng,

bằng chứng cho thấy một tâm lý có thể chấp nhận đầy đủ để hỗ trợ một kết luận.

21.25 TRỤC XUẤT (EXPULSION): không được đi học và mất đặc quyền của trường học trên mười ngày học

liên tục và cho đến một năm học. [Xem Phần 13 của Bộ Luật để giải thích thêm và các thủ tục cần thiết; và

Phần 15 để biết chi tiết và thủ tục dành cho các học sinh khuyết tật].

21.26 FELONY (TRỌNG TỘI): bất kỳ tội phạm nào bị trừng phạt bởi cái chết hoặc bị tống giam trong nhà tù

tiểu bang. Tất cả các tội phạm khác là tội nhẹ [M.G.L. Chương 274, Phần 1]. Các ví dụ về trọng tội gồm:

• hành vi không tự nhiên và dâm dục với trẻ em dưới 16 tuổi

• đột nhập và ăn cắp tài sản

• đột nhập với ý định can dự vào một trọng tội

• giả mạo ngân phiếu với mục đích lừa đảo

• tội ngộ sát

• sở hữu hoặc bán ma tuý (hay còn mục đích để bán ma tuý)

• nhận hàng hóa trộm

• sở hữu vũ khí

• tội giết người

• tấn công và cướp

• sự cố ý gây tàn tật

• cướp có vũ trang

• cướp không có vũ trang nhưng với sức mạnh và bạo lực

• hãm hiếp (rape)

• cố ý gây nên hoả hoạn

• trộm cắp súng

• trộm cắp trên $250

• trộm xe (theft of a motor vehicle) ٭

• mang súng

• mang dao hoặc các vũ khí nguy hiểm khác ٭

• phạm tội với vũ khí theo sau

• bán hoặc phân phối các bộ phận giảm thanh ٭

• sử dụng hơi cay trong việc gây án.

Tội phạm này được xem là tội nhẹ ٭

21.27 FIREARM (SÚNG): bất cứ loại nào sau đây, như đã được xác định bởi Luật Không Có Súng Trong Trường

của liên bang (the federal Gun-Free Schools Act) [Phần 921 of Title 18 của Luật Hoa Kỳ]:

• mọi loại vũ khí sẽ hoặc được thiết kế hoặc có thể sẵn sàng được chuyển đổi để trục xuất một viên đạn

bằng cách kích hoạt một chất nổ

• khung hay thiết bị thu (của) bất kỳ vũ khí nào được mô tả ở trên

• bất kỳ bộ giảm thanh cầm tay hoặc súng giảm thanh

Page 64: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

64 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

• bất kỳ chất nổ nào, khí cháy nổ, hay khí độc:

(1) bom

(2) lựu đạn

(3) tên lửa có chất nổ đẩy đạn hơn bốn ounces

(4) tên lửa có chất nổ hoặc chất gây cháy hơn một phần tư ounce

(5) mìn hoặc

(6) thiết bị tương tự.

• bất cứ vũ khí nào, hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi sang, trục xuất một viên đạn bằng cách kích hoạt một

nhiên liệu gây nổ hoặc chất nổ đẩy đạn khác, và có bất kỳ thùng với một lỗ khoan hơn một nửa inch

đường kính.

• bất kỳ sự kết hợp của các bộ phận hoặc thiết kế hoặc có ý định sử dụng trong việc chuyển đổi bất kỳ thiết

bị nào vào bất kỳ thiết bị phá hoại được mô tả trong hai ví dụ ngay lập tức trước, và từ đó một thiết bị

phá hoại có thể sẵn sàng lắp ráp.

21.28 GIÁO DỤC CÔNG LẬP PHÙ HỢP MIỄN PHÍ (FREE APPROPRIATE PUBLIC EDUCATION /

FAPE) giáo dục đặc biệt và các dịch vụ có liên quan phù hợp với các quy định đã đặt ra trong 20 USC 1400

et seq, các quy định kèm theo của nó, và đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục được thành lập theo luật hoặc

thành lập bởi các quy định của hội đồng chỉ đạo giáo dục (the board of education).

21.29 ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG HÀNH VI (FUNCTIONAL BEHAVIORAL ASSESSMENT / FBA):

đánh giá hành vi được thực hiện bởi thành viên của một Nhóm giáo dục đặc biệt (special education Team) hỗ

trợ họ trong việc phát triển các phương pháp hành vi thích hợp để giải quyết hành vi của học sinh trong

tương lai. Điều này cần được tổ chức trong thời hạn mười (10) ngày học.

21.30 NHẬN THỰC GIỚI TÍNH (GENDER IDENTITY): liên quan đến giới tính của một người, xuất hiện hoặc

hành vi, bất cứ liên quan đến giới tính như thế nào, xuất hiện hoặc hành vi khác với truyền thống kết hợp

sinh lý của người đó hoặc tình trạng phái tính lúc mới sinh. Giới tính liên quan có thể được cho thấy bằng

cách cung cấp bao gồm bằng chứng, nhưng không giới hạn, lịch sử y tế, chăm sóc hoặc điều trị của giới tính

liên quan, khẳng định và thống nhất của giới tính liên quan hoặc bất kỳ bằng chứng khác mà giới tính liên

quan là một phần đặc tính chính yếu của một người; đã được cung cấp, tuy nhiên, việc nhận thực liên quan

đến giới tính sẽ không được đòi hỏi cho bất kỳ mục đích không thích hợp. [M.G.L. Chương 4, Phần 7]

21.31 GOSS V. LOPEZ: một trường hợp của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ (United States Supreme Court) nhận ra rằng

các học sinh có được một số điều trong tiến trình của phạm vi đình chỉ tạm / trục xuất

21.32 BẮT NẠT (HAZING): bất cứ hành vi hoặc phương pháp bắt đầu vào bất kỳ tổ chức học sinh, bất kể thuộc

sở hữu công cộng hay tư nhân, cố ý hoặc bất cẩn gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của bất

cứ học sinh hoặc người khác [MGL Chương 269, Phần 17-19, và 603 CMR 33,03].

21.33 TIN ĐỒN (HEARSAY): một tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản được thực hiện bởi một người không

làm chứng tại buổi điều trần/phiên tòa, được cung cấp tại buổi điều trần/phiên tòa để chứng minh sự thật của

vấn đề đã khẳng định trong bản tuyên bố.

21.34 XÁC ĐỊNH BIỂU HIỆN (MANIFESTATION DETERMINATION - MD): một cuộc họp của sở học

chánh, phụ huynh, và các thành viên có liên quan đến Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân IEP của học sinh.

Nhóm tiến hành trong vòng mười ngày học (10) để xác định các hành vi sai trái đã gây ra, hoặc có một mối

quan hệ trực tiếp và đáng kể với sự khuyết tật của học sinh hoặc nếu tiến hành trong câu hỏi là kết quả trực

tiếp của sự thất bại trong việc thực hiện Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân IEP của học sinh.

Page 65: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 65

21.35 TỘI NHẸ (MISDEMEANOR): tội phạm ít nghiêm trọng hơn trọng tội và thường bị trừng phạt bằng cách

nộp phạt, bị tịch thu, hoặc bị giam tại nơi khác với nhà tù tiểu bang.

21.36 MOCK GUN (SÚNG GIẢ): bất cứ dụng cụ nào giống như súng và mục đích để gây cho nạn nhân sợ hãi.

21.37 NHÂN VIÊN KHÔNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG (NONACADEMIC SCHOOL EMPLOYEES):

các thư ký trường, các lao công, các nhân viên phòng ăn, các người trông nom giờ ăn trưa, phụ chuyển tiếp,

các người trông nom trên xe buýt, các phụ giáo, các nhân viên an ninh phụ, các sinh viên thực tập giảng dạy,

và các nhân viên khác trong trường không phụ trách tiến trình giảng dạy.

21.38 CÁC ĐỒ VẬT KHÔNG CÓ LÝ DO SỬ DỤNG (OBJECT OF NO REASONABLE USE): Bất cứ đồ

vật nào không có lý do để học sinh sử dụng trong trường, bao gồm nhưng không có giới hạn: bất cứ loại dao

nào được xác định như là một vũ khí nguy hiểm, đá, gạch, súng giả, pháo, hoặc tia laser. Lưu ý rằng, theo

Pháp lệnh của thành phố (under a City Ordinance): tia laser không được phép trong các cơ sở của trường học.

21.39 PHỤ HUYNH: cha hoặc mẹ của học sinh, hoặc cả hai, hoặc giám hộ, là người hoặc cơ quan hợp pháp được

quyết định bởi án tòa để hành động thay mặt trẻ em trong vai trò hoặc kết hợp với mẹ, cha, hoặc giám hộ.

21.40 SECTION (Phần) 504: Tham khảo Section 504 của Đạo Luật “Rehabilitation Act” năm 1973. Mục đích

của nó là để bảo đảm rằng không cá nhân nào không được tham dự vào, hoặc bị từ chối lợi ích, hoặc từ chối

truy cập vào, bất kỳ chương trình hoặc hoạt động dựa trên tình trạng khuyết tật của các học sinh. Một số học

sinh có thể không hội đủ điều kiện cho các dịch vụ theo Chương 766, vẫn có thể được xác định có khuyết tật

theo định nghĩa của Section 504. Một nhóm người có hiểu biết về một học sinh trong loại này phải phát triển

một “Kế Hoạch Thích Nghi (Accommodation Plan)” cho học sinh mà trường học phải thực hiện.

21.41 SEXTING: Gửi tin nhắn khiêu dâm là hành động chia sẻ hoặc gửi tin nhắn tình dục rõ ràng hoặc hình ảnh

điện tử, thường là qua máy điện toán, điện thoại di động, PDA, hoặc các thiết bị điện tử khác.

21.42 TẤN CÔNG TÌNH DỤC (SEXUAL ASSAULT): bất kỳ hành động cưỡng bức tình dục người khác bằng

vũ lực, chống lại ý muốn của họ, hoặc đe dọa gây ra thương tật. Nó cũng bao gồm bất kỳ hành động tình dục

nào đối với người khác không có khả năng đồng ý hoặc vì / không đủ năng lực của mình tâm thần hoặc thể

chất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc bởi vì em là vị thành niên. Tội này như tấn công và hành hung sỗ sàng,

hãm hiếp, hiếp dâm, lực lượng cưỡng hiếp và lạm dụng, hành hung với ý định hãm hiếp và không tự nhiên

và đa dâm hành vi tạo thành một cuộc tấn công tình dục.

Tấn công và hành hung sỗ sàng bao gồm, nhưng không giới hạn, không phù hợp và không muốn chạm vào

các bộ phận riêng của cơ thể. Một người dưới 14 tuổi thì hợp pháp không có thể đồng ý với loại hoạt động

tình dục này. Tấn công tình dục có thể xảy ra giữa người lớn với người lớn, người lớn với học sinh, học sinh

với người lớn, nam với nữ, nữ với nam, nữ với nữ, và nam với nam.

21.43 QUẤY RỐI TÌNH DỤC (SEXUAL HARASSMENT): hành vi không mong muốn của một bản chất tình

dục bao gồm không mong muốn tình dục, yêu cầu quan hệ tình dục và các lời nói, không lời hay xử lý có

tính cách tình dục khi: (i) phục tùng hoặc từ chối thúc đẩy như vậy, yêu cầu hoặc hành vi là hoặc rõ ràng

hoặc ngầm là một điều kiện của việc cung cấp các lợi ích, đặc quyền hoặc các dịch vụ vị trí hoặc làm cơ sở

cho việc đánh giá thành tích học tập, hoặc (ii) thúc đẩy như vậy, yêu cầu hay hành vi có mục đích hoặc tác

động của can thiệp bất hợp lý với giáo dục của một cá nhân bằng cách tạo ra một môi trường giáo dục đáng

sợ, thù địch, làm nhục hoặc xúc phạm tình dục. [M.G.L. Chương 151C , Mục 1]. Under Title IX Quấy rối

tình dục là một hành vi dựa trên giới tính rất nghiêm trọng, phổ biến hoặc dai dẳng mà nó tạo ra một môi

trường thù địch bằng cách từ chối hoặc hạn chế khả năng tham gia của học sinh, hoặc nhận được những lợi

Page 66: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

66 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

ích, các dịch vụ hoặc các cơ hội, các dịch vụ của nhà trường, các chương trình và các hoạt động. Bạo lực tình

dục là một hình thức quấy rối tình dục .

21.44 HỒ SƠ HỌC SINH (STUDENT RECORDS): tất cả các tin tức của học sinh được lưu giữ dưới bất cứ hình

thức nào của Trường Công Lập Boston, được tổ chức trên cơ bản tên của học sinh hoặc trong cách thức mà

học sinh có thể được xác định từng cá nhân (Tham khảo Thông Tư của Giám Đốc Sở, LGL-7: Thủ Tục Hồ

Sơ Học Sinh).

21.45 ĐÌNH CHỈ (SUSPENSION): sự ngăn chận (exclusion) từ các hoạt động của trường và các đặc quyền của

trường trong một thời gian giới hạn. Đình chỉ sẽ bao gồm ngăn chận từ cơ sở trường học cũng như đình chỉ

bất kỳ điều gì "trong trường học".

Đình chỉ tạm thời hoặc ngắn hạn (regular or short-term suspension) không được quá ba (3) ngày học đối với

học sinh 15 tuổi hoặc nhỏ hơn; năm (5) ngày học đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên. Đình chỉ dài hạn (long-

term suspension) không được vượt quá sáu (6) ngày học đối với học sinh 15 tuổi hoặc nhỏ hơn; hoặc mười

(10) ngày học đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên. Tham khảo Phần 10.6.1.

21.46 ĐÌNH CHỈ KHẨN CẤP (SUSPENSION EMERGENCY): một đình chỉ tạm thời bắt buộc không lâu hơn

cuối ngày học. Nó có thể được áp dụng khi học sinh đã bị cáo buộc phạm tội có thể bị đình chỉ, và/sự hiện

diện của mình đặt ra một mối nguy hiểm cho người hoặc tài sản hoặc can thiệp với quá trình giảng dạy, và

không có giải pháp thay thế có sẵn để làm giảm bớt sự nguy hiểm hoặc can thiệp, và nó không thể bởi vì

hành vi của học sinh để cung cấp cho học sinh thông báo và điều trần trước khi đình chỉ khẩn cấp.

21.47 ĐÌNH CHỈ KHÔNG THỜI HẠN (SUSPENSION INDEFINITE): đình chỉ có thể được áp dụng khi một

học sinh đã bị cáo buộc với một tội (felony) (từ 17 tuổi trở lên), hoặc phạm trọng tội (felony delinquency)

(dưới 17 tuổi), nếu hiệu trưởng của trường trong đó học sinh đang học, xác định rằng sự tiếp tục hiện diện

của học sinh tại trường sẽ có một tác động bất lợi đáng kể về phúc lợi chung của nhà trường.

Trước khi việc đình chỉ này có hiệu lực, học sinh sẽ nhận được thông báo trên văn bản các cáo buộc và lý do

đình chỉ. Thêm vào đó, học sinh cũng sẽ nhận được thông báo trên văn bản về quyền kháng cáo và thể thức

kháng cáo việc đình chỉ này. Bất cứ việc đình chỉ nào vẫn có hiệu lực trước bất kỳ đuổi điều trần kháng cáo.

[M.G.L. Chương 71, Phần 37H ½].

21.48 ĐÌNH CHỈ HỌC SINH KHUYẾT TẬT (SUSPENSION OF A STUDENT WITH DISABILITIES):

bất kỳ hành động nào mà kết quả là loại bỏ học sinh từ chương trình đã được diễn tả trong kế hoạch giáo dục

cá nhân IEP của học sinh đó. Chữ này bao gồm việc đình chỉ việc học trong trường cũng như loại trừ bất kỳ

dịch vụ đưa đón, ngăn cấm sự tham gia của học sinh trong chương trình quy định của mình.

21.49 NHÓM, ĐỘI (TEAM): liên quan đến giáo dục đặc biệt, nhóm có trách nhiệm tạo ra và áp dụng Kế Hoạch

Giáo Dục Cá Nhân của học sinh (a student's Individualized Education Plan). Thành phần của nhóm có thể

thay đổi tùy theo nhu cầu cần thiết của từng cá nhân học sinh. Các thành viên của nhóm thường bao gồm:

• các thầy cô giáo của lớp học.

• ban quản trị trường hoặc người được chỉ định [Nhóm Thẩm Định (Evaluation Team Facilitator/ETF)]

• các phụ huynh hoặc nguời giám hộ hợp pháp và, nếu thích hợp, học sinh.

• nhân viên yểm trợ của sở giáo dục hoặc nhân viên khác của trường nếu có tham dự vào việc thẩm định

nhu cầu của học sinh, hoặc tham dự vào việc thực thi Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân IEP.

21.50 VŨ KHÍ (WEAPON): xem phần 21.14, Vũ khí nguy hiểm (Dangerous Weapon); và 21.27, Súng (Firearm).

Page 67: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 67

Phụ lục A: Các dịch vụ Hỗ trợ Học sinh Toàn diện [Appendix A: Comprehensive Student Support Services]

Hệ thống hỗ trợ học sinh theo từng cấp bậc (tier) này nhằm cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập

an toàn và lành mạnh cũng như trang bị cho các giảng viên với các phương tiện để hoàn thành các mục tiêu đó.

Cấp bậc đầu tiên dành cho tất cả học sinh và phục vụ như là một tập cơ bản của các hệ thống hỗ trợ, tập trung

vào công tác phòng ngừa các hạnh kiểm xấu có hại. Các cấp bậc thứ hai và thứ ba cung cấp các dịch vụ cho

một số nhỏ học sinh chứng tỏ nhu cầu cần chú ý và chăm sóc cá nhân lớn hơn. Cấp bậc thứ hai sử dụng thiết

lập cơ bản của các can thiệp khác nhau, từ tư vấn đến tình trạng quản lý khẩn cấp. Cấp bậc thứ ba bao gồm sự

tập hợp các hệ thống hỗ trợ cường độ cao, đòi hỏi sự tập trung các nguồn hỗ trợ và các tổ chức trong và ngoài

Trường Công Lập Boston. Cấp bậc thứ ba chỉ đạt được khi học sinh chứng tỏ nhu cầu cần nhiều sự giúp đỡ và

hỗ trợ. Nhìn chung, một loạt can thiệp leo thang này đẩy mạnh các trường học an toàn và hỗ trợ.

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Phát triển Chuyên nghiệp (Professional Development)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Bắt nạt (tập sách nhỏ, các

tiêu chuẩn, và huấn luyện)

Huấn luyện Khảo sát Đe dọa

An toàn trên xe buýt.

Hội Đồng CPR/AED

Các Tùy chọn Giáo dục:

DCF (các dịch vụ)

Huấn luyện máy điện toán

Các dịch vụ cấp trường

Phòng Đặc trách Sức khỏe và

Giữ gìn sức khỏe

Giáo dục Thể dục

Khảo sát Luyện tập /

FITNESSGRAM

Giáo dục Sức khỏe

Hội đồng và Ủng hộ Giữ gìn

sức khỏe

Huấn luyện An toàn Mạng

lưới (cho các giáo viên, các

học sinh và các Phụ huynh)

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi

PREPaRE 1 và PREPaRE 2

CPI

Quản lý Hành vi

Các yêu cầu đặc biệt của

Trường

Huấn luyện Phụ huynh

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi (Behavioral Health

Dept):

Các nhóm Tập trung Giải

quyết (Các khả năng đặc biệt)

FBA/BIP

Tư vấn hướng dẫn

Mentoring

Các yêu cầu đặc biệt của

Trường

School Specific Requests

Huấn luyện Phụ huynh

Parent Training

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(Counseling & Intervention Ctr):

Tấn công Tình dục DCF/ SOA

Hội Đồng CPR/AED

Huấn Luyện CPI

Trung tâm Vận động hỗ trợ

Trẻ em (Child Advocacy

Center)

Phòng Đặc trách Sức khỏe Hành

vi (Behavioral Health Dept):

Các Hành vi Nội tâm

Internalizing Behaviors

Các Hành vi Biểu lộ

Externalizing Behaviors

Khảo sát Sự đe dọa

Threat Assessment

Huấn luyện Phụ huynh

Parent Training

Các yêu cầu đặc biệt của

Trường

School Specific Requests

Page 68: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

68 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Thăm trường / Hỗ trợ kỹ thuật (School Visits/Technical Assistance)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

An toàn Xe buýt;

An toàn Hỏa hoạn

Sự phân loại Bắt nạt ở

Trường

Đến thăm tất cả các trường

Huấn luyện Giảng dạy

Thể Dục & Sức Khỏe

Hỗ trợ kỹ thuật Hội đồng và

Vô địch Giữ gìn sức khỏe

FITNESSGRAM

Thuyết trình An toàn Mạng

(Cyber-safety) tại các trường.

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi:

Tham khảo tư vấn

Quản lý trường hợp

Bầu khí trường

Các Nhóm phục vụ AAF/SST

Các mối quan hệ bạn bè thích

hợp / Thảo luận về sự sờ mó.

Can thiệp khủng hoảng

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Sự can thiệp An toàn Xe buýt

Bus Safety Intervention

Sự can thiệp An toàn Hỏa

hoạn Fire Safety Intervention

Khảo sát Sự đe dọa

Threat Assessment

Các nhóm Giải quyết

Solution Teams

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi (Behavioral Health

Dept):

Tham khảo tư vấn

Quản lý trường hợp

Bầu khí trường

Các Nhóm phục vụ AAF/SST

Các nhóm Tập trung Giải

quyết (Các khả năng đặc biệt)

Điều trị Nhóm

Thảo luận về sự sờ mó.

Can thiệp khủng hoảng

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Tiếp tục theo dõi (Follow-up)

với các trường.

Tóm lược sự cho ra về.

Tiếp tục theo dõi (Follow-up)

liên lạc với các trường.

Consultation for recent d’c

students

Tham khảo với các Hiệu

trưởng

Phòng Đặc trách Sức khỏe Hành

vi (Behavioral Health Dept):

Tham khảo tư vấn

Quản lý trường hợp

Bầu khí trường

Các Nhóm phục vụ AAF/SST

Các kỹ thuật Điều trị

Điều trị Nhóm

Thảo luận về sự sờ mó

Can thiệp khủng hoảng

Chương trình học (Curriculum)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Ngăn ngừa Bắt nạt (K-12)

Ngăn ngừa Phạm pháp (6-12)

Giải quyết Xung đột (K-12)

Sự nhận thức Ma túy và Rượu

(6-12)

Các mối quan hệ lành mạnh.

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Giáo dục Thể dục (K-12)

Giáo dục Sức khỏe (K-12)

Hoạt động Thể dục -

Các bài học ngoại khóa liên

quan đến vận động, vận động

trong giờ nghỉ và các kỳ nghỉ.

OIIT:

Khám phá cơ hội kết nối với

Boston vs các người bắt nạt.

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi (Behavioral Health

Dept):

Coping Cat

Giữ bình tĩnh của em

Keeping Your Cool

Hành động (Action):

CBT đối với trầm cảm.

Thảo luận về sự sờ mó

Talk about touch

Dừng lại và suy nghĩ - bốc

đồng Stop and think -

impulsivity

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(Counseling & Intervention Ctr):

Nhận thức về Ma túy

Drug Awareness

Ngăn ngừa Phạm pháp/ Hoà

giải Violence Prevention /

Mediation

Tư vấn Nhóm và Cá nhân

Group and Individual

Counseling

Dạy kèm Sau giờ học

After-School Tutoring

Phòng Đặc trách Sức khỏe Hành

vi (Behavioral Health Dept):

Các kỹ thuật Điều trị

Therapy Techniques

Điều trị Cá nhân

Individual Therapy

Thảo luận về sự sờ mó

Page 69: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 69

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi (Behavioral Health

Dept):

Second Step

Open Circle

PBIS

Thảo luận về sự sờ mó

(Talk about touch)

Khuyến khích (Thúc đẩy) / Truyền thông (Promotions/Communications)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Trang nhà (website) của CIC

Báo Boston Globe

Common Ground newspaper

Các Tùy chọn Giáo dục:

Các thẻ (cards) với Thông tin

Chuyên cần.

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Healthy Connections &

Trang nhà (website) của

H&W

Bản tin hàng tháng

Các sự kiện và diễn đàn

Thăng tiến Nhân viên Phòng

Đặc Trách giữ gìn sức khỏe

Công cụ Cạnh tranh Thực

phẩm và thức uống.

Khuyến khích Hoạt động thể

dục ở trường

Các sự kiện của Sở Học

Chánh và các Ban Phòng

(Cross-Dept.)

OIIT:

www.bpscybersafety.org

Tờ Quảng cáo An toàn Mạng

Các tài liệu Quy chế Chấp

nhận Sử dụng

Các Tùy chọn Giáo dục:

CRA Fact Sheet

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Trang nhà (website) của CIC

Hội nghị, thông cáo báo chí,

phương tiện truyền thông BPS

Page 70: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

70 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Hệ thống Thông tin Học sinh/Dữ liệu (Data/Student Information System)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Xác định các khuynh hướng

(các vũ khí, các vi phạm,cụm)

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Đánh giá hoạt động ngày học

Giáo dục Thể dục cho Sưu

tập Dữ liệu Tiến trình

Tham khảo Hành vi Nguy cơ

của Thiếu niên.

Các Quy chế Giáo dục Sức

khỏe và Tham khảo Chương

trình PE/PA

SOFIT – PA trong suốt PE

Bản ghi nhận theo dõi (Logs)

Vô địch Giữ gìn sức khỏe

Bản Tường Trình Học Sinh,

Trường và Sở Học Chánh

FITNESSGRAM

Sơ đồ các Nguồn hỗ trợ

Các kế hoạch hành động giữ

gìn sức khỏe và Thẻ điểm

(Scorecards)

Các hồ sơ (Profiles) Hoạt động

Thể dục ở Trường toàn diện

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Hotline Database

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Sơ đồ (Map) các Nguồn hỗ

trợ Sức khỏe và Giữ gìn Sức

khỏe

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Firesetters/CIC/SMART

Khảo sát/Đánh giá (Screenings/Assessment)

Phòng Đặc trách Sức khỏe và

Giữ gìn sức khỏe

FITNESSGRAM

Lướt qua Môi trường

Kiểm kê các trường khỏe

mạnh (Healthy Schools

Inventory)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Nguy cơ cháy (fire risk) trẻ

em, gia đình, và phụ huynh

CIC Bảng câu hỏi Học Sinh

Phỏng vấn lâm sàng (Clinical)

Nguy cơ tự tử và Đánh giá

Bản ghi nhận Hành vi can

thiệp

Thử nghiệm trước và sau Bắt

nạt

Bảng câu hỏi kết thúc.

Quy chế (Policy)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Quy chế ngăn ngừa bắt nạt

Quy chế chấp nhận sử dụng

Các quy chế tường trình bắt

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Các vấn đề về Bắt nạt của

Trường Công Lập Boston

(BPS Bullying)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Các quy chế Tư vấn & Can

thiệp

Xe buýt học đường báo cáo

Page 71: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 71

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

nạt DESE

Các Tùy chọn Giáo dục:

Quy chế Chuyên cần

Luật CRA

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Quy chế Giữ gìn sức khỏe

của Sở Học Chánh

Quy chế Môi trường Không

thuốc lá.

Quy chế Nước có thể uống.

Quy chế Cạnh tranh Thực

phẩm và thức uống

Quy chế Hoạt động và Giáo

dục Thể dục

Chấn thương sọ não

(Concussion)

OIIT:

Quy chế chấp nhận sử dụng

(Acceptable Use Policy)

Nội Quy Hạnh Kiểm

(Code of Conduct)

Quy chế Tường trình Hỏa

hoạn

Các chương trình Ngăn ngừa (Prevention Programs)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Ngăn ngừa bạo lực ở Tiểu

Học Ele. School Violence

Prevention

Huấn luyện Ngăn ngừa Bắt

nạt (Bullying Prevention

Training)

Các Tùy chọn Giáo dục:

Connecting Families

Trường Parent University/

Các cuộc Hội thảo.

City Year

Phòng Đặc trách Sức khỏe

và Giữ gìn sức khỏe

Vô địch Giữ gìn sức khỏe

Nhân viên Giữ gìn sức khỏe

Chương trình Đi bộ/ Đạp xe

hàng ngày.

Giảm thiểu căng thẳng

(Stress)

Tăng cường Kỳ nghỉ.

Vận động “Let’s Move”

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Operation Homefront

Bully Hotline

Train the Trainer

Operation Countertop

Threat Assessment

Các Tùy chọn Giáo dục:

Connecting Families

Trường Parent University/

Hội thảo Phụ Huynh.

Tòa Án (Court)

Phòng Đặc trách Sức khỏe

và Giữ gìn sức khỏe

Các chương trình Đình chỉ

Thuốc lá cho Nhân viên BPS

(Tobacco Cessation Programs

for BPS Staff)

Chương trình Tiến hành

Giáo dục Thể dục

(Physical Education

for Progress Program)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Jail Brake

Reality Check

Operation Homefront

Violence is Preventable

Threat Assessment

Fire Sense

Phòng Đặc trách Sức khỏe Hành

vi (Behavioral Health Dept):

CBT

Các can thiệp khủng hoảng

(Crisis Interventions)

Page 72: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

72 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Thư viện Giáo dục Thể dục

Tài trợ nhỏ (Mini-Grants)

Ngăn ngừa Thuốc lá.

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi

Các trường “Trauma

Sensitive”

Khởi đầu Bầu khí Học đường.

Quản lý Khẩn cấp.

Phòng Đặc trách Sức khỏe

Hành vi (Behavioral Health

Dept):

Thực tập quản lý khẩn cấp

(Emergency Management

Exercises)

Gia đình tham gia hoạt động (Family Engagement)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Huấn luyện Ngăn ngừa Bắt

nạt cho Phụ Huynh

Tham khảo Ý kiến Gia đình

Bully Hotline

Các Tùy chọn Giáo dục:

Làm việc với các Phối hợp

viên Cộng Đồng.

Phòng Đặc trách Sức khỏe

và Giữ gìn sức khỏe

Tường trình Cá nhân Học

sinh – FITNESSGRAM

Trường Parent University

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Operation Homefront

Phụ huynh Hội họp

(Parent Intake Meeting)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Operation Homefront

Phụ huynh Hội họp

(Parent Intake Meeting)

Các buổi họp tiếp tục theo

dõi (Follow-Up Meetings)

Chuyển đến nhóm “In home

FAST”.

Tư vấn gia đình và can thiệp

(Family Counseling and

Intervention)

Thời gian Học Phụ Trội (Extended Learning Time)

Sức khỏe và Giữ gìn sức khỏe

Brokering Partnerships

Cố vấn Mạng (Cyber

Mentors)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

SMART Boston

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Chương trình Sau giờ học

“Saturdays for Success”

Học sinh Tham gia (Student Engagement)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Huấn luyện AED

Cố vấn ngăn ngừa bắt nạt

Phát triển lực lượng lao động

Các Tùy chọn Giáo dục:

Gặp gỡ với Phụ huynh và

Học sinh có nguy cơ cao

(high risk)

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Sở Học Chánh

School Dept.

Sở Cảnh Sát Boston

Boston Police Dept.

Trung tâm Tư vấn &Can thiệp

(CIC):

Các chương trình /Trại Hè

Chương trình Dạy kèm

Làm việc (Employment)

Therapeutic Mentors

Suffolk County District

Attorney

ABCD

Các tổ chức

Page 73: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 73

CẤP BẬC (TIER) 1:

Các dịch vụ Phòng ngừa

CẤP BẬC (TIER) 2:

Các dịch vụ Can thiệp

CẤP BẬC (TIER) 3:

Các dịch vụ Can thiệp Mạnh mẽ

Phòng Đặc trách Sức khỏe và

Giữ gìn sức khỏe

Học sinh chịu trách nhiệm.

The 84 Chapters

OIIT:

Cố vấn Mạng (Cyber

Mentors) hướng dẫn các

người huấn luyện / các người

thuyết trình.

Các học sinh tạo ra các vật

liệu BPS (all BPS materials)

(Organizations): Streetworkers, Dorchester

Court Probation, Youth

Polics, Juvenile Justice

System, DCF, BEST Team,

YPVC, BPRI, Trung Tâm Y

Tế Boston (Boston Medical

Center), Bệnh Viện Nhi

Đồng Boston (Children’s

Hospital)

Phụ lục B: Phục hồi Công lý (Appendix B: Restorative Justice)

Các Thực hành Phục hồi và Phục hồi Công lý (Restorative Practices and Restorative Justice)

Thực hành phục hồi (Restorative practice) là một khoa học xã hội nghiên cứu làm thế nào để xây dựng kết nối giữa

các cá nhân và đạt được kỷ luật xã hội thông qua học tập có sự tham gia và ra quyết định. Việc sử dụng thực hành

phục hồi trong các trường học giúp:

Cải thiện hành vi của con người.

Phát triển và duy trì các mối quan hệ.

Khám phá các cơ hội học tập.

Huấn luyện lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân.

Phục hồi Công lý (Restorative justice) là một tập hợp các câu trả lời chính thức và không chính thức để đáp trả các

thiệt hại lớn và nhỏ sau khi chúng xảy ra. Phù hợp với sự tôn trọng thực hành phục hồi đối với phẩm giá con người,

tham gia vào bất kỳ thực hành phục hồi phải luôn luôn tự nguyện hoàn toàn. Các điều cơ bản kể trên của thực hành

phục hồi làm mọi người hạnh phúc hơn, hợp tác và có hiệu quả hơn, và nhiều khả năng thay đổi tích cực khi những

người có thẩm quyền làm việc với họ, chứ không phải về họ hoặc cho họ.

Phục hồi Công lý hỏi ba câu hỏi:

1. Những tác hại nào gây ra cho cả cá nhân và cộng đồng?

2. Ai chịu trách nhiệm trong việc gây ra các thiệt hại và làm những điều đúng?

3. Làm sao để thiệt hại có thể được sửa chữa và khôi phục các mối quan hệ đến mức độ lớn nhất có thể?

Các Mục tiêu và Tiến trình của Phục hồi Công lý (Goals and Process of Restorative Justice)

Phục hồi Công lý (Restorative Justice) thường liên quan đến cuộc đối thoại giữa hai bên hoặc nhiều bên hoặc hội

họp nhóm - hội họp bao gồm các bên bị hại, các bên chịu trách nhiệm, và các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng.

Những mục tiêu chính là:

Page 74: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

74 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

1. Cung cấp một không gian an toàn để các bên hoặc các bên bị ảnh hưởng, và cộng đồng, có tiếng nói trong

việc sửa chữa các vấn đề và giúp xác định hậu quả thích hợp.

2. Đặt "khuôn mặt" về vấn đề để các bên có trách nhiệm có thể hiểu tác động của hành động của mình, và

3. Cung cấp cơ hội cho những người chịu trách nhiệm về vấn đề sửa chữa nó.

Phục hồi này hoặc biến đổi các mối quan hệ và làm giảm cơ hội của hành vi sai trái trong tương lai.

Là một phần của sự an toàn và hỗ trợ trong toàn bộ kế hoạch sức khỏe hành vi trường học, Thực hành Phục hồi nên

được sử dụng thường xuyên trong lớp để phát triển môi trường và cộng đồng học đường, xây dựng các mối quan hệ

giữa các học sinh và giải quyết hành vi gây rối trước khi nó leo thang. Các giáo viên, các quản trị viên, các cố vấn,

nhân viên hỗ trợ và các học sinh sẽ sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề phục hồi nhằm làm tăng sự giao tiếp và

kích động sự phản ánh của học sinh về các hành động của các em ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Phục hồi Công lý cũng có thể được sử dụng như là các biện pháp can thiệp giải quyết vấn đề thực hiện "với" bất kỳ

thành viên cộng đồng học đường cư xử không đứng đắn, cùng với các người đã bị hại bởi hành vi của thành viên đó.

Các thực hành này được điều khiển bởi sự công bằng càng nhiều càng tốt cũng như sửa chữa các thiệt hại đến mức

có thể. Phục hồi Công lý tập trung vào sự thiệt hại và làm thế nào để có thể thực hiện cho đúng.

Thực hành phục hồi (Restorative practices) dẫn đến một kế hoạch, thiết lập và đồng ý của tất cả các bên, trong đó bên

chịu trách nhiệm đồng ý thực hiện các bước cụ thể được thiết kế đặc biệt để sửa chữa những thiệt hại liên quan, chẳng

hạn nhưng không giới hạn với một lá thư xin lỗi, bồi thường (thí dụ như: phục hồi, thay thế, hoặc trả tiền vì hư hỏng,

phá hoại, bị mất hoặc bị đánh cắp tài sản của trường), hoặc phục vụ. Các thủ tục sẽ được thực hiện như thế thông tin

đó được tiết lộ trong tiến trình các thực hành phục hồi này sẽ không được sử dụng đối với học sinh nên thực hành phá

bỏ và trường hợp sau đó được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật.

Trong sự chuẩn bị cho sự can thiệp của phục hồi công lý, đánh giá sự việc / hạnh kiểm sẽ được thực hiện bởi nhân

viên đã được đào tạo, và sự phán quyết sẽ được thực hiện bởi trường hoặc Sở Học Chánh có một cuộc họp đối mặt

với tất cả các bên là phù hợp.

Các Nhóm Lãnh đạo Phục hồi

Các trường thành lập các Nhóm Lãnh đạo Phục hồi (Restorative Leadership Teams) áp dụng việc thực hành phục

hồi, sử dụng tiến trình xem xét dữ liệu có sẵn và thu hút sự đóng góp từ toàn bộ cộng đồng nhà trường, bao gồm các

quản trị viên, giáo viên, nhân viên, phụ huynh / người giám hộ, học sinh trung học, và các tổ chức cộng đồng. Các

Nhóm sẽ định kỳ tuyển các thành viên mới từ cộng đồng nhà trường để kiến thức và sự lãnh đạo về thực hành phục

hồi được chia sẻ bởi các thành viên khác của cộng đồng, vì vậy thiếu niên luôn luôn là một phần của tiến trình.

Nhóm Lãnh đạo Phục hồi chịu trách nhiệm phổ biến thông tin về thực hành phục hồi và thu hút tất cả các thành viên

của cộng đồng nhà trường trong việc hỗ trợ thực hiện trong khuôn viên của trường. Nhóm chịu trách nhiệm thu thập

ý kiến từ cộng đồng nhà trường rộng lớn hơn và phát triển một kế hoạch để việc huấn luyện thực hành phục hồi sẽ

được cung cấp cho nhân viên, các học sinh và phụ huynh hoặc giám hộ và các cấu trúc, chính sách và thực hành sẽ

được tạo ra. Nhóm Kế hoạch Phục hồi được tiếp cận với các tổ chức dựa vào cộng đồng và các người khác trong

cộng đồng để xây dựng sự hỗ trợ và cơ hội tham gia vào các hoạt động phục hồi bên trong và bên ngoài nhà trường.

Khi xảy ra một sự việc mà việc đó phù hợp với thực hành phục hồi, các thành viên của Nhóm Lãnh đạo Phục hồi

phải gặp gỡ các học sinh tham gia, các giảng viên hoặc nhân viên có liên quan, và bất kỳ thành viên cộng đồng khác

là những người muốn tham gia như thành phần bị ảnh hưởng hoặc để hỗ trợ thiếu niên, và có trách nhiệm cộng tác

với các thành viên khác trong cộng đồng để khuyến khích việc phục hồi thích hợp nhất, và, nếu có thể, để chuẩn bị

các hoạt động phục hồi. Các hoạt động sẽ đáp ứng các nhu cầu của học sinh và bản chất của sự việc hoặc vấn đề.

Đào tạo phát triển chuyên nghiệp (Professional Development Training)

Lịch phát triển chuyên môn của sở học chánh sẽ cho phép đủ thời gian và linh hoạt để phát triển chuyên nghiệp trong

Page 75: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 75

các thành phần của thực hành phục hồi và phục hồi công lý trong các trường học. Ban giám hiệu, giảng viên và nhân

viên của trường học cụ thể, sẽ được xác định để được huấn luyện trong các thành phần cụ thể của thực hành phục hồi

nhằm xây dựng năng lực cho các chương trình và tính bền vững của mô hình và duy trì các cộng đồng trường học an

toàn và hỗ trợ. Ban giám hiệu trường sẽ tích cực hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo bằng cách cung cấp đủ các nguồn hỗ trợ để

hoàn thành trách nhiệm của mình, các vật liệu thực hiện và huấn luyện liên tục. Nhóm Lãnh đạo sẽ trải qua một

cuộc huấn luyện ít nhất là 2 – 3 ngày mỗi năm, được hướng dẫn bởi các giảng viên có tay nghề cao về thực hành

phục hồi.

Các ví dụ về Thực hành Phục hồi (Examples of Restorative Practices)

a. Các vòng tròn (Circles)

Tiến trình vòng tròn (Circle process) tạo ra một loại đặc biệt của không gian đối thoại phục hồi, một trong đó cung

cấp cho tiếng nói cho mọi người tham gia được cân bằng quyền lực, và xây dựng theo hướng đồng thuận và hợp tác,

Vòng kết nối là thời để liên kết lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau và bình đẳng trong cộng đồng được đánh dấu. Người

tham gia được khuyến khích chia sẻ một ý thức trách nhiệm lẫn nhau cho phúc lợi của cộng đồng và các cá nhân bên

trong nó, và một sự hiểu biết rằng những gì xảy ra với một người ảnh hưởng đến tất cả. Tất cả những người tham

gia trong vòng tròn, bất kể vai trò hay địa vị, tuổi tác hay kinh nghiệm, màu sắc hay tín ngưỡng, được coi là quan

trọng như nhau, với tiếng nói bình đẳng. Tất cả mọi người trong vòng tròn được mời đến nói chuyện và lắng nghe từ

trái tim, hoặc để bắt đầu im lặng. Không có ai ngồi trên hoặc dưới những người khác, hoặc bên ngoài của vòng tròn.

Vòng tròn được điều hành bởi vòng tròn thủ môn (Circles are run by a circle keeper) là người ngồi trong vòng tròn

và bảo đảm rằng tất cả mọi người tham gia được đối xử cách tôn trọng và có cơ hội để nói chuyện, không bị gián

đoạn, khi đến lượt của mình để nói chuyện. Nhiều người giữ vòng tròn sử dụng một "nói theo mảnh (talking piece)"

được đi xung quanh vòng tròn đến người đến lượt nói, bảo đảm tiến trình vòng tròn có trật tự. Việc sử dụng mảnh

nói làm chậm tốc độ của đối thoại, khuyến khích người yên lặng có tiếng nói bình đẳng, giúp các người tham gia

trong việc điều chỉnh và định hình sự biểu hiện của cảm xúc mạnh mẽ, và cho phép cuộc trò chuyện được sâu hơn,

lắng nghe cẩn thận hơn và biểu hiện chu đáo.

Các vòng tròn có thể được sử dụng trong lớp học để tăng cường các mối quan hệ cộng đồng, hoặc triệu tập đặc biệt

để giải quyết các cuộc xung đột hoặc các vấn đề cụ thể. Vòng tròn tạo ra một không gian cho người tham gia với các

kinh nghiệm, giá trị khác nhau, và nguồn gốc để thảo luận về các chủ đề khó trong một không gian an toàn, và giúp

các học sinh thiết lập sự hiểu biết mới bằng cách tham gia vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tạo sinh.

Vòng tròn thì thích hợp nhất như một phản ứng lại đối với các thiệt hại khi thiệt hại đã ảnh hưởng đến nhiều thành

viên trong cộng đồng trường học hoặc lớp học.

Các Giáo viên có thể sử dụng các vòng tròn phục hồi (restorative circles) như một phương pháp giảng dạy lớp học

làm việc cộng tác với các học sinh để thiết lập các mục tiêu học tập, khám phá chương trình giảng dạy và đặt ra các

tiêu chuẩn hành vi cho lớp học, bao gồm:

a. Các vòng tròn "khi đến" buổi sáng (Morning “check-in” circles) để các giáo viên và các học sinh chia sẻ

những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ, trung tâm bản thân và tập trung vào một ngày trước mặt;

b. Các vòng tròn " khi về " buổi chiều (Afternoon “check in” circles) cho các giáo viên và học sinh kết thúc

một ngày học cùng nhau, và chia sẻ các điểm mạnh và yếu trong ngày, và

c. Thảo luận vòng tròn để nói về một chủ đề mà các học sinh hiện đang học tập và nghiên cứu kỹ sâu hơn vào

chủ đề này.

b. Hội nghị Nhóm Phục hồi (Restorative Group Conferencing)

Hội nghị Nhóm Phục hồi (Restorative Group Conferencing) là một quá trình tìm kiếm để xác định, sửa chữa và ngăn

chặn tác hại, dựa vào các giá trị công lý phục hồi bao gồm cả trách nhiệm có ý nghĩa. Một hội nghị nhóm phục hồi

được dẫn dắt bởi một điều được đào tạo và liên quan đến tiếp xúc mặt đối mặt trong một hoặc nhiều người bị ảnh

Page 76: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

76 NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013

hưởng bởi những thiệt hại hoặc đại diện của họ, người hoặc người cùng thực hiện tác hại, những người ủng hộ cho

cả hai, và những người khác bị ảnh hưởng. Tham gia phải hoàn toàn tự nguyện. Hội nghị nhóm phục hồi là hơn

phân cấp hơn vòng tròn, và công việc được thực hiện bởi cả bên trong phân nhóm riêng biệt cũng như mặt đối mặt.

Hội nghị Nhóm phục hồi (Restorative Group Conferencing) thường liên quan đến một nhóm ít người hơn vòng tròn.

Các người tham gia trong Hội nghị Nhóm phục hồi có thể bao gồm các học sinh tham gia, bạn bè, gia đình, hoặc các

giáo viên. Các học sinh chịu trách nhiệm về những thiệt hại có cơ hội chịu trách nhiệm, xin lỗi ai đã bị thiệt hại và

làm việc với các bên có liên quan để xác định cách thức phù hợp sửa chữa những thiệt hại.

c. Đối thoại phục hồi (Restorative Dialogues)

Đối thoại Phục hồi được cấu trúc, đối thoại nhóm nhỏ giữa các bên tham gia xung đột. Nó nhỏ hơn so với hội nghị

phục hồi và có thể ở mức tối thiểu chỉ chứa các bên chịu trách nhiệm, bên bị ảnh hưởng, và người điều hành.

d. Hội nghị toàn Trường (School-Wide Forums)

Thực hành phục hồi toàn trường (School-wide restorative practices) bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. Thảo luận về cách thức các thành viên của cộng đồng nhà trường nên đối xử với nhau;

b. Tạo ra một môi trường thân thiện nơi các phụ huynh hoặc người giám hộ và các thành viên cộng đồng được

mời tình nguyện và tham gia vào cộng đồng nhà trường.

Phụ lục C: Hệ thống Hỗ trợ Thứ hạng Massachusetts (MTSS) [Appendix C: Massachusetts Tiered System of Support (MTSS)]

Tổng quát về MTSS

MTSS cung cấp sự thay đổi cấp độ hệ thống trên lớp học, trường học, và sở học chánh (district) để đáp ứng nhu cầu

học tập và ngoài học tập (the academic and non-academic) của tất cả các học sinh, bao gồm các học sinh khuyết tật.

Ba thứ hạng (3 tiers) linh hoạt thể hiện cường độ ngày càng tăng của sự hỗ trợ và can thiệp học tập và ngoài học tập:

1) hỗ trợ môi trường học đường, 2) can thiệp sớm, và 3) các dịch vụ chuyên sâu.

Các thành phần chính của MTSS là:

Chương trình giảng dạy và hướng dẫn chính chất lượng cao.

Đánh giá và can thiệp học tập dựa trên nghiên cứu.

Hỗ trợ và can thiệp hành vi dựa trên nghiên cứu.

Theo dõi tiến bộ và Sàng lọc phổ thong.

Hợp tác và thông tin liên lạc giữa các nhà giáo dục và phụ huynh.

Các hỗ trợ ngoài học vấn (Non-academic supports) tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động tích cực và hiệu quả.

Thói quen trong lớp học chủ động và dự đoán được và một môi trường học tích cực là yếu tố cần thiết. Bầu khí

của trường nên hỗ trợ mối quan hệ tốt với các người lớn / giáo viên / cố vấn để hỗ trợ bổ sung và khuyến khích.

Sự tiến hành (Process)

Một hệ thống sàng lọc phổ thông được đặt ra để đánh giá những điểm mạnh và thách đố của tất cả học sinh trong

thành tích học tập và các khái niệm xã hội, cảm xúc và hành vi, các kỹ năng và hành vi. Dữ liệu từ giám sát tiến độ

Page 77: Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm...Trường Công Lập Boston Nội Quy Hạnh Kiểm Tháng 9, 2013 Chấp thuận 1982 Đã sửa đổi và được chấp

NỘI QUY HẠNH KIỂM TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON THÁNG 7, 2013 _____ 77

liên tục đưa đến các quyết định giảng dạy trong suốt quá trình theo từng cấp. Dữ liệu giám sát tiến độ cho thấy phản

ứng của học sinh đến can thiệp. Quá trình học tập và ngoài học tập được quan sát với tần số ngày càng tăng khi các

học sinh nhận được thêm sự hỗ trợ thứ hạng (tiered support) và biện pháp can thiệp bổ sung mạnh mẽ.

Các nhóm sử dụng dữ liệu đưa đến quyết định và tiến trình giải quyết vấn đề ở trường học, lớp học, và mức độ của

từng học sinh để đưa ra các quyết định học tập và ngoài học tập (academic and non-academic decisions). Trách

nhiệm được chia sẻ giữa tất cả các nhà giáo dục. Phụ huynh tham gia trong tiến trình làm ra quyết định trên tất cả

các thứ hạng (across all tiers). Cấp trường, cấp lớp, và các nhóm mà học sinh là trung tâm đáp ứng sự hợp tác để

xem xét dữ liệu đánh giá và đưa ra quyết định.

Tạo ra một bầu khí nhằm thúc đẩy sức khỏe tâm thần và sự phát triển xã hội, tình cảm và trí tuệ tích cực cho các học

sinh được hiểu và thực hành bởi tất cả các thành viên của mỗi cộng đồng học đường. Các quy chế, thủ tục và thực

hành cũng được thực hiện để: 1) giảm việc đình chỉ, loại trừ, và giới thiệu các hình thức kỷ luật khác; 2) giảm thiểu

việc học sinh bỏ học (minimize dropping out); và 3) phục hồi học sinh bỏ học (recover dropouts).

Các nhóm Lãnh đạo (Leadership Teams)

Các trường sẽ thành lập Các nhóm Lãnh đạo (hoặc sử dụng đội ngũ cấp trường hiện tại hoặc cơ quan quyết định) để

thực hiện MTSS, sử dụng một quá trình xem xét dữ liệu có sẵn và gạ gẫm đầu vào từ toàn bộ cộng đồng nhà trường.

a. Các quản trị viên trường học sẽ sử dụng một cách tiếp cận dân chủ để thu hút sự tham gia của các bên có

liên quan trong đội ngũ lãnh đạo, trong đó sẽ bao gồm đại diện của tất cả các nhóm liên quan, bao gồm quản

trị viên, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo dục thông thường, nhân viên hỗ trợ, các học sinh, các phụ huynh

hoặc người giám hộ và các thành viên cộng đồng có liên quan khác.

b. Nhóm Lãnh Đạo sẽ có các cuộc họp thường xuyên, một mục đích rõ ràng, các tiến trình nội bộ hiệu quả và

xây dựng các mối quan hệ chăm sóc.

c. Các quản trị viên của sở học chánh và trường học sẽ tích cực hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo bằng cách cung cấp đủ

nguồn lực để hoàn thành trách nhiệm của mình, vật liệu thực hiện và đào tạo liên tục. Nhóm Lãnh Đạo sẽ

trải qua một cuộc đào tạo ít nhất 2-3 ngày được cung cấp bởi các giảng viên có tay nghề cao về MTSS.

d. Nhóm Lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo các thỏa thuận và hỗ trợ toàn trường từ toàn bộ cộng đồng nhà

trường để thực hiện MTSS trên:

i. Bản tính và ưu tiên những nỗ lực và nhu cầu phát triển nhân viên;

ii. Cam kết và đầu tư dài hạn (3-4 năm) vào các nỗ lực; và

iii. Tầm quan trọng cách tiếp cận phòng ngừa và hướng dẫn để quản lý hành vi và kỷ luật toàn trường.

Đào tạo phát triển chuyên nghiệp (Professional Development Training)

Lịch phát triển chuyên môn của sở học chánh (district) sẽ cho phép đủ thời gian và sự linh hoạt để phát triển chuyên

môn trong các thành phần của hệ thống hỗ trợ thứ hạng (the tiered system of support). Nhân viên nhà trường cụ thể

được xác định cho việc đào tạo trong các thành phần đặc biệt của mô hình thứ hạng / the tiered model (phân tích dữ

liệu, các can thiệp, giám sát tiến độ) để xây dựng năng lực cho các chương trình và tính cách bền vững của mô hình.

Các quản trị viên trường sẽ tích cực hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo bằng cách cung cấp đủ các nguồn hỗ trợ để hoàn thành

trách nhiệm của mình, các vật liệu thực hiện và đào tạo liên tục. Nhóm Lãnh Đạo (The Leadership Team) sẽ trải qua

một cuộc đào tạo ít nhất là 2-3 ngày mỗi năm, được cung cấp bởi các giảng viên có tay nghề cao về MTSS.