Tư Vấn Xử Lý Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Để xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền sở hữ trí tuệ (SHTT), bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền thì việc doanh nghiệp cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi xâm phạm vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, nhưng cũng là quyền lợi của doanh nghiệp trong việc phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả thực thi quyền SHTT.

Text of Tư Vấn Xử Lý Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

T VN X L XM PHM QUYN S HU TR TU x l hiu qu cc hnh vi xm phm quyn s h tr tu (SHTT), bn cnh vic phi hp cht ch gia cc c quan c thm quyn th vic doanh nghip cung cp nhng thng tin, ti liu lin quan n cc hnh vi xm phm va l trch nhim, ngha v, nhng cng l quyn li ca doanh nghip trong vic phi hp nhm tng cng hiu qu thc thi quyn SHTT.Cng nh ti sn vt cht, mt trong nhng quyn quan trng ca ch s hu ti sn tr tu l quyn ngn cm ngi khc s dng i tng SHTT. thc hin quyn ny, doanh nghip c th thng bo cho ngi c hnh vi xm phm chm dt hnh vi xm phm v bi thng thit hi hoc yu cu c quan c thm quyn hay ta n x l hnh vi xm phm (theo Lut S hu tr tu sa i nm 2009). Thi gian va qua, nhiu v xm phm quyn SHTT b x l ko di, do thiu cc cn c php l v chng c khng y , r rng. Vy vic bo v quyn SHTT c hiu qu, khi gi n yu cu c quan chc nng x l hay ta n gii quyt, doanh nghip cn nm vng v tun th cc quy nh ca php lut v quyn v ngha v doanh nghip trong vic ngh x l hay khi kin xm phm quyn SHTT.Trc ht, khi gi n, doanh nghip phi gi km theo cc ti liu chng minh mnh l ch th quyn SHTT. Tc l, doanh nghip c quyn yu cu x l hoc khi kin, khi y c quan chc nng hay ta n mi th l h s. C th l, nu l sng ch, nhn hiu, kiu dng cng nghip, ch dn a l th cc ti liu chng minh ch th quyn bao gm bn gc vn bng bo h ang c hiu lc (nu l bn sao th phi c chng thc) hoc bn trch lc s ng k quc gia cc i tng trn (c lu gi ti Cc SHTT).Nu nhn hiu ng k quc t th ti liu chng minh ch th quyn l bn gc Giy chng nhn ng k nhn hiu ti Vit Nam hoc cc bn sao cng bo ca WIPO, Giy chng nhn ng k quc t, Cng bo SHCN ca Vit Nam. Trng hp doanh nghip c c cc i tng trn thng qua chuyn nhng quyn s hu, th phi c hp ng chuyn nhng c ng k ti Cc SHTT. V cc i tng trn y quyn ch pht sinh khi c cp vn bng bo h. Do vy, nu khng c cc ti liu trn y chng minh doanh nghip l ch th quyn th vic np n yu cu x l xm phm tr khng c gi tr.Ring vi i tng l tn thng mi v b mt kinh doanh, cn c xc lp quyn khng phi l cc vn bng bo h, nn ti liu chng minh ch th quyn l do doanh nghip t lp nn. Tc l, doanh nghip phi lp h s m t ni dung ca tn thng mi, hnh thc s dng v qu trnh s dng tn thng mi . Trong phn m t ni dung ca tn thng mi, phi ch ra c yu t phn bit gia doanh nghip vi doanh nghip khc trong cng lnh vc kinh doanh, bn cnh cc yu t m t loi hnh php l hay lnh vc kinh doanh. V d nh, trong cng lnh vc kinh doanh bia, th yu t phn bit l H Ni v Si Gn. ng thi, doanh nghip cng phi lm r qu trnh a tn thng mi vo thc t kinh doanh thng qua cc hnh thc nh gn tn thng mi ln bao b sn phm, ln bin hiu, phng tin kinh doanh, giy t giao dch Tng t nh vy, i vi b mt kinh doanh, doanh nghip phi chng minh cc thng tin lin quan n b quyt k thut (cc know-how) hay b mt v thng mi (phng n sn xut, kinh doanh, danh sch khch hng,) l do doanh nghip to dng ln bng cng sc v chi ph ca mnh ang mang li li ch kinh t khng nh v hin ang c doanh nghip bo mt bng nhng bin php cn thit.Tip theo, bn cnh cc ti liu chng minh l ch th quyn, doanh nghip phi c cc chng c chng minh hnh vi xm phm quyn gi km theo n ngh x l xm phm quyn SHTT. Cc c quan c thm quyn hay ta n khng c trch nhim phi tm cc chng c, m l ngha v ca doanh nghip. Cc chng c chng minh xm phm quyn SHTT thng l cc vt mu, hin vt c lin quan, nh chp, bn ghi hnh sn phm b nghi ng xm phm; Bn gii trnh hay so snh gia i tng b nghi ng v i tng c bo h; Bin bn, li khai hay ti liu khc nhm chng minh cho hnh vi xm phm, Cc ti liu, hin vt trn y phi lp thnh danh mc v bo m tnh php l, trung thc ca tng ti liu, chng c, trnh trng hp li dng quyn yu cu x l xm phm nhm mc ch khng lnh mnh, gy thit hi cho t chc, doanh nghip khc.Mi yu cu t vn x l xm phm Quyn S hu tr tu, Qu Khch vui lng lin h vi MasterBrand.Ngi lin h: Nguyn Khc KhangTel: 0934 246 247E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com

Dch v T vn x l xm phm Quyn S hu tr tu - MasterBrandDch v T vn x l xm phm Quyn S hu tr tu - Giy php kinh doanh - MasterBrand

Xem chi tit ti: https://muabannhanh.com/0934246247/id-d82b0000