Tuyen Tap Cac de Thi Giai Toan Tren May Tinh Casio

  • View
    34

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Tuyen Tap Cac de Thi Giai Toan Tren May Tinh Casio

PHNG NGC CHUONG TUYEN TAP CC DE THI GIAI TON TRN MY TNH DIN TU (CASIO FX-500A, CASIO FX-500MS, CASIO FX-570MS) Quang Bnh, thng 01 nm 2008 ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 2 B GIO DJC V DO TAO DE CHNH THUC KY THI KHU VJC GIAI TON TRN MY TNH CASIO NM 2007 Lop 12 THPT Thoi gian : 150 pht ( Khng k thoi gian giao d ) Ngy thi : 13/3/2007Bi 1 : Cho hm s ( ) ) 0 ( , 11 + = x ax x f .Gi tri no cua thoa mn h thuc ( ) ( ) 3 2 ] 1 [ 61= + f f f DS : 1107 , 1 ; 8427 , 32 1 a a Bi 2 : Tnh gn dng gi tri cuc dai v cuc tiu cua hm s ( )5 41 7 222+ ++ =x xx xx f DS : 4035 , 25 ; 4035 . 0 CD CTf f Bi 3 :Tm nghim gn dng ( d , pht , giy ) cua phuong trnh : sin x cos x + 3 ( sin x cos x ) = 2 DS :0 " ' 020 " ' 01360 27 5 202 ; 360 33 54 67 k x k x + + Bi 4 : Cho dy s { }nu voi nnnnu |.|

\| + =cos1 a) Hy chung to rng , voi N = 1000 , c th tm cp hai chi s 1 , m lon hon N sao cho 21 u um DS : 2179 , 2 )1002 1005 > u u a b) Voi N = 1 000 000 diu ni trn cn dng khng ? DS : 1342 , 2 )1000004 1000007 > u u b c) Voi cc kt qua tnh ton nhu trn , Em c du don g v gioi han cua dy s d cho ( khi n ) DS : Khng tn tai gioi han Bi 5 :Tm hm s bc 3 di qua cc dim A ( -4 ; 3 ) , B ( 7 ; 5 ) , C ( -5 ; 6 ) , D ( -3 ; -8 ) v khoang cch giua hai dim cuc tri cua n . DS : 1791 , 105 ;221395;132025019;110123;1320563 = = = = khoangcach d c b a Bi 6 : Khi san xut vo lon sua b hnh tru , cc nh thit k lun dt muc tiu sao cho chi ph nguyn liu lm vo hp ( st ty ) l t nht , tuc l din tch ton phn cua hnh tru l nho nht . Em hy cho bit din tch ton phn cua lon khi ta mun c th tch cua lon l 3314cm DS : 7414 , 255 ; 6834 , 3 S r Bi 7 : Giai h phuong trnh :+ = ++ = +y y x xx y y x2 2 22 2 2log 2 log 72 loglog 3 log log DS : 9217 , 0 ; 4608 , 0 y x ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 3 Bi 8 : Cho tam gic ABC vung tai dinh A ( -1 ; 2 ; 3 ) c dinh , cn cc dinh B v C di chuyn trn duong thng di qua hai dim M ( -1 ; 3 ; 2 ) , N ( 1 ; 1 ; 3 ) . Bit rng gc ABC bng 030 , hy tnh toa d dinh B . DS : 33 2 7;33 2 7;33 2 1 == = z y x Bi 9 : Cho hnh trn O bn knh 7,5 cm , hnh vin phn AXB , hnh chu nht ABCD voi hai canh AD = 6,5cm v DC = 12 cm c vi tr nhu hnh bn DS : 5542 , 73 ; 8546 , 1 = S rad gocAOB a) S do radian cua gc AOB l bao nhiu ? b) Tm din tch hnh AYBCDA Bi 10 : Tnh ty s giua canh cua khi da din du 12 mt ( hnh ngu gic du ) v bn knh mt cu ngoai tip da din DS : 7136 , 0 k ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 4 yxMDBA(10;1)C(1;5)OB GIO DJC V DO TAO DE CHNH THUC KY THI KHU VJC GIAI TON TRN MY TNH CASIO NM 2006 Lop 12 THPT Thoi gian : 150 pht ( Khng k thoi gian giao d ) Ngy thi : 10/3/2006Bi 1 : Tnh gi tri cua hm s 6 223 6 + =x xxy tai x = 2006 DS : 9984 . 2 y Bi 2 : Cho hm s 21) (xxe x f y = = a) Tm gi tri f(0,1) DS : 1210 . 6881 . 2 b) Tm cc cuc tri cua hm s . DS : 3316 . 2max f , 3316 . 2min f Bi 3 : Khai trin 8 2) 1 ( ) 7 1 ( ax x + + duoi dang ... 10 12+ + + bx x Hy tm cc h s a v b DS : 6144 . 41 ; 5886 . 0 b a Bi 4 : Bit dy s } {na duoc xc dinh theo cng thuc : n n na a a a a 2 3 , 2 , 11 2 2 1 + = = = + + voi moi n nguyn duong . Hy cho bit gi tri cua 15a DS : 3282693215 = a Bi 5 : Giai h phuong trnh 24, 21 2, 42 3, 85 30, 242, 31 31, 49 1, 52 40, 953, 49 4, 85 28, 72 42, 81x y zx y zx y z+ + = + + =+ + = DS :0.94441.17431.1775xyz Bi 6 : Tm nghim duong nho nht cua phuong trnh ) 1 2 ( cos cos2 2+ + = x x x DS : 3660 . 0 , 5 . 0 = x x Bi 7 : Trong bi thuc hnh cua mn hun luyn qun su c tnh hung chin si phai boi qua mt con sng d tn cng mt muc tiu o pha bo bn kia sng . Bit rng lng sng rng 100 m v vn tc boi cua chin si bng mt nua vn tc chay trn b . Ban hy cho bit chin si phai boi bao nhiu mt d dn duoc muc tiu nhanh nht , nu nhu dng sng l thng , muc tiu o cch chin si 1 km theo duong chim bay DS : 4701 . 115 l Bi 8 : Cho tu gic ABCD c A(10 ; 1) , B nm trn truc honh , C(1;5) , A v C di xung voi nhau qua BD , M l giao dim cua hai duong cho AC v BD , BD BM41= a) Tnh din tch tu gic ABCD b) DS : 6667 . 64 S c) Tnh duong cao di qua dinh D cua tam gic ABD DS : 9263 . 10 Dh ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 5 Bi 9 : Cho tu din ABCD voi gc tam din tai dinh A c 3 mt du l gc nhon bng 3. Hy tnh d di cc canh AB , AC , AD khi bit th tch cua tu din ABCD bng 10 v AB : AC : AD = 1 : 2 : 3 DS : 4183 . 2 Bi 10 : Vin gach lt hnh vung voi cc hoa tit trang tr duoc t bng ba loai mu nhu hnh bn . Hy tnh ty l phn trm din tch cua mi mu c trong vin gach ny DS : %) 25 ( 4 =todenS , %) 27 . 14 ( 2832 . 2 gachcheoS , %) 73 . 60 ( 7168 . 9 conlaiS ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 6 B GIO DJC V DO TAO DE CHNH THUC KY THI KHU VJC GIAI TON TRN MY TNH CASIO CUA B GIO DJC V DO TAO NM 2007 Lop 12 B tc THPT Thoi gian : 150 pht ( Khng k thoi gian giao d ) Ngy thi : 13/3/2007Bi 1 : Tnh gn dng gi tri ( d , pht , giy ) cua phuong trnh 4cos2x +3 sinx = 2 DS : 0 " ' 01360 43 10 46 k x + ; 0 " ' 02360 17 49 133 k x + 0 " ' 03360 24 16 20 k x + ; 0 " ' 04360 24 16 200 k x + Bi 2 : Tnh gn dng gi tri lon nht v gi tri nho nht cua hm s ( ) 2 3 3 22+ + + = x x x x f DS : ( ) 6098 , 10max x f ; ( ) 8769 , 1min x f Bi 3 : Tnh gi tri cua a , b , c , d nu d thi hm s d cx bx ax y + + + =2 3 di qua cc dim |.|

\|31; 0 A ; |.|

\|53; 1 B ; C(2;1) ; D(2,4 ; -3,8 ) DS : 252937 = a ; 1401571= b ; 6304559 = c ; 31= d Bi 4 : Tnh din tch tam gic ABC nu phuong trnh cc canh cua tam gic d l AB : x + 3y = 0 ; BC : 5x + y - 2 = 0 ; AC : x + y 6 = 0 DS : 7200= S Bi 5 :Tnh gn dng nghim cua h phuong trnh = += +19 16 95 4 3y xy x DS : 2602 , 03283 , 111yx ; 0526 , 13283 , 022yx Bi 6 : Tnh gi tri cua a v b nu duong thng y = ax + b di qua dim M( 5 ; -4 ) v l tip tuyn cua d thi hm s xx y23 + = DS : = =1111ba; ==52725722ba Bi 7 : Tnh gn dng th tch khi tu din ABCD nu BC = 6 dm , CD = 7cm , BD = 8dm , AB = AC = AD = 9 dm DS : 31935 , 54 dm V Bi 8 : Tnh gi tri cua biu thuc 10 10b a S + = nu a v b l hai nghim khc nhau cua phuong trnh 0 1 3 22= x x . DS : 1024328393= S Bi 9 : Tnh gn dng din tch ton phn cua hnh chp S.ABCD nu dy ABCD l hnh chu nht , canh SA vung gc voi dy , AB = 5 dm , AD = 6 dm , SC = 9dm ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 7 DS : 24296 , 93 dm Stp Bi 10 : Tnh gn dng gi tri cua a v b nu duong thng y = ax + b l tip tuyn cua elip 14 92 2= +y x tai giao dim c cc toa d duong cua elip d v parabol y = 2x DS : 3849 , 0 a ; 3094 , 2 b ., , ., ., , ., ., , ., ., , ., ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . ,-. -/ - - . ,- -. .-. .-, . 8 B GIO DJC V DO TAO DE CHNH THUC KY THI KHU VJC GIAI TON TRN MY TNH CASIO CUA B GIO DJC V DO TAO NM 2006 Lop 12 B tc THPT Thoi gian : 150 pht ( Khng k thoi gian giao d ) Bi 1 : Tnh gn dng gi tri cuc dai v gi tri cuc tiu cua hm s 3 21 4 32++ =xx xy DS : 92261629 , 12 ) (max x f ; 07738371 , 0 ) (min x f Bi 2 : Tnh a v b nu duong thng y = ax + b di qua dim M( -2 ; 3) v l tip tuyn cua parabol x y 82= DS : 21 = a , 11 = b ; 212 = a , 42 = b Bi 3 : Tnh gn dng toa d cc giao dim cua duong thng 3x + 5y = 4 v elip 14 92 2= +y x DS : 725729157 , 21 x ; 835437494 , 01 y ; 532358991 , 12 x ; 719415395 . 12 y Bi 4 : Tnh gn dng gi tri lon nht v gi tri nho nht cua hm s ( ) 2 sin 3 2 cos + + = x x x f DS : 789213562 , 2 ) ( max x f , 317837245 , 1 ) ( min x f Bi 5 :Tnh gn dng ( d , pht , giy ) nghim cua phuong trnh 9 cos3x 5 sin3x = 2 DS : 0 " ' 01120 53 34 16 k x + ; 0 " ' 02120 4 57 35 k x + Bi 6 : Tnh gn dng khoang cch giua dim cuc dai v dim cuc tiu cua d thi hm s 2 3 4 52 3+ = x x x y DS : 0091934412 , 3 d Bi 7 : Tnh gi tri cua a , b , c nu d thi hm s c bx ax y + + =2 di qua cc dim A(2;-3) , B( 4 ;5) , C(-1;-5) DS : 32= a ; b = 0 ; 317 = c Bi 8 : Tnh gn dng th tch khi tu din ABCD bit rng AB = AC =AD = 8dm , BC = BD = 9dm , CD = 10dm DS : ) ( 47996704 , 733dm VABCD Bi 9 : Tnh gn dng din tch hnh trn ngoai tip tam gic c cc dinh A(4 ; 5) , B(-6 ; 7) , C(-8 ; -9) , DS : dvdt S 4650712 , 268 B