UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU .Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Oprac. Transprojekt

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU .Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Oprac....

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zamawiajcy:

35-595 Rzeszw, ul. Legionw 20

Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puawska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (022) 203 20 01 35-051 Rzeszw, ul. Chodkiewicza 7 tel.: (0-17) 850 19 25, fax: (0-17) 850 19 26

Nr tomu

I

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Brana: Obiekt i tytu opracowania:

KONSERWACJA ROWW W MIEJSCOWO CI MUNINA

na odcinku od w za S-6 do obiektu PG-4 obwodnicy Jarosawia

DROGOWA

Kod CPV:

45100000-8 45230000-8

Stanowisko: Imi i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant mgr in. ukasz Grzelczak

upr. bud. do proj. bez ogranicze

w specjalnoci drogowej Nr ewid. LBS/POOD/0058/06

Opracowa mgr in. Marcin Pramowski -

Nr archiwalny: Data: Nr egzemplarza:

2004/061 10.2013r. 1

Konserwacja roww w miejscowoci Munina

Arcadis Sp. z o.o. 2

ZAWARTO OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

II. Rysunki

1. Plan orientacyjny 1:10000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Profil poduy 1:100/1000

4. Przepusty HDPE 100cm 1:100

Konserwacja roww w miejscowoci Munina

Arcadis Sp. z o.o. 3

I. Opis techniczny

Zawarto: 1. Nazwa obiektu budowlanego. ......................................................................................................... 4

2. Nazwa Inwestora ............................................................................................................................. 4

3. Podstawa opracowania. ................................................................................................................... 4

4. Rodzaj, lokalizacja oraz przeznaczenie obiektu. ............................................................................. 5

5. Stan istniejcy .................................................................................................................................. 5

6. Charakterystyka projektowanych robt oraz technologii ich wykonania ........................................ 5

6.1. Zakres robt i parametry techniczne ........................................................................................... 5

6.2. Roboty konserwacyjne ................................................................................................................ 6

6.3. Wymiana konstrukcji i oczyszczenie przepustw ....................................................................... 6

7. Uwagi kocowe ........................................................................................................................... 7

Konserwacja roww w miejscowoci Munina

Arcadis Sp. z o.o. 4

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania projektowego jest odtworzenie, konserwacja i udronienie ro-

ww w miejscowoci Munina na odcinku od wza S-6 do obiektu PG-4 wykonanej obwodni-

cy Jarosawia.

2. Nazwa Inwestora

Inwestorem zadania jest Urzd Gminy Jarosaw ul. Piekarska 5

37-500 Jarosaw.

3. Podstawa opracowania.

1. Umowa na prowadzenie nadzoru autorskiego zawarta z Generaln Dyrekcj Drg Kra-

jowych i Autostrad, Oddzia w Rzeszowie Nr 2814/110/2010 z dnia 12.10.2010r.

2. Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy drogi obwodowej miasta Jarosawia w

cigu drogi krajowej nr 4 Jdrzychowice Korczowa na odcinku od km 645+167 do

km 656+481,32 wraz wzami i skrzyowaniami, sieci drg dojazdowych oraz prze-

budowywanymi odcinkami drg kolidujcych z inwestycj.

3. Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia pn.

Budowa drogi obwodowej miasta Jarosawia w cigu drogi krajowej nr 4 Jdrzycho-

wice Korczowa od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbdna infrastruktura

techniczna, budowlami i urzdzeniami budowlanymi

4. Kopia mapy zasadniczej dla obiektu Munina w skali 1:1000 z dn. 04.10.2013 po-

wiadczona przez PODGiK w Jarosawiu.

5. Pomiary sytuacyjno-wysokociowe przedmiotowego terenu.

6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne oraz

ich usytuowanie

7. Rozporzdzenie j.w. lecz z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkw technicznych

jakim powinny odpowiada obiekty inynierskie i ich usytuowanie

8. Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych. Oprac. Transprojekt Warszawa

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z pniejszymi zmianami

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, z pniejszymi zmianami

11. Inne obowizujce akty prawne i przepisy

Konserwacja roww w miejscowoci Munina

Arcadis Sp. z o.o. 5

4. Rodzaj, lokalizacja oraz przeznaczenie obiektu.

Przedmiotowy rw odprowadzajcy wody opadowe z terenu pooonego wzdu ob-

wodnicy Jarosawia midzy obiektem PG-4 a wzem S-6 (miejscowo Tuczmepy) zlokali-

zowany jest w powiecie jarosawskim na terenie gminy Jarosaw, obrb ewidencyjne Muni-

na.

Celem projektowanych robt jest odtworzenie, konserwacja i udronienie istniejcych

roww na odcinku 1382mb z wyczeniem odcinka przebudowanego w ramach budowy ob-

wodnicy Jarosawia na dugoci 202mb wraz z wymian i oczyszczeniem przepustw.

Udroniony rw odprowadzi nadmiar wody gromadzcej si na bezodpywowym te-

renie po zachodniej stronie nasypu kolejowego na wle S-6 obwodnicy miasta Jarosaw.

5. Stan istniejcy

Inwestycja na znacznej dugoci przebiega przez tereny zalewowe po starym korycie

rzeki San: bagna, ki, pola uprawne oraz naturalne zastoiska wodne poronite krzewami

i drzewami liciastymi. Na dugoci 202m rw zosta odtworzony i umocniony pytami au-

rowymi w ramach budowy obwodnicy m. Jarosaw. Na odcinku podlegajcym konserwacji

i udronieniu roww wystpuj rwnie przepusty w zym stanie technicznym, ktre wyma-

gaj wymiany konstrukcji.

Zaistniaa sytuacja powstaa w efekcie wieloletnich zaniedba i braku naleytych dzia-

a zwizanych z konserwacj przedmiotowych roww. Skutkiem takiego stanu s deforma-

cje ksztatu i rzdnych wysokociowych koryta - na niektrych fragmentach roww

i w konsekwencji powstawanie lokalnych i okresowych zastoisk lub spitrze wody, ktra

podtapia fragmenty przylegego terenu. Dotyczy to obszarw niezabudowanych, rolnych.

6. Charakterystyka projektowanych robt oraz technologii ich wykonania

6.1. Zakres robt i parametry techniczne

Dugo odtwarzanych, konserwowanych i udranianych roww 1382m-202m=1180m,

w tym 40,0m rowu krytego 2x 400mm;

Wymiana konstrukcji przepustu na rury HDPE i umocnienie wlotu i wylotu:

- km 0+485,67 dugo 10,0m; rednica 1000mm

- km 1+320,17 dugo 11,0m; rednica 1000mm

Oczyszczenie i udronienie przepustu w km 1+230,57

Konserwacja roww w miejscowoci Munina

Arcadis Sp. z o.o. 6

Umocnienie skarp i dna na skrzyowaniach z innymi rowami oraz wylotw z kanalizacji

deszczowej i zbiornika odparowujcego na wle S-6

Szeroko dna rowu 1,0m;

Pochylenie skarp 1:1,5

Spadek poduny od 0,03% - 0,06% (may spadek rowu wynika z charakteru terenu na

jakim znajduje si inwestycja, tj. tereny bagienne i ki.)

Szacowana objto robt ziemnych 2474 m3;

6.2. Roboty odtworzeniowe i konserwacyjne

Prace konserwacyjne polega bd na czyszczeniu (odmulaniu) istniejcego dna

i skarp roww w celu uzyskania:

projektowanych wymiarw geometrycznych roww (przekrj trapezowy);

rzdnych dna roww,

pochylenia skarp;

umoliwiajcych przepyw wody w kierunku - od wybudowanego przy Obwodnicy zbiornika

retencyjno-odparowujcego przy drodze dojazdowej D-27 w kierunku obiektu PG-4 przy kt-

rym nastpuje rozgazienie rowu, nadmiar wd zostaje skierowany do zbiornika retencyjne-

go zlokalizowanego w km 654+400 obwodnicy strona lewa. Planuje si usunicie wszelkiego

rodzaju zanieczyszcze zalegajcych w rowie tj. trawy, odpadw/mieci, gazi, krzeww,

gruntu/namuu. Rozwizanie projektowe nie przewiduje zastosowania umocnie skarp i dna,

za wyjtkiem wlotw i wylotw z przepustw.

W ramach robt konserwacyjnych, nie przewiduje si przebudowy sieci lub innej in-

frastruktury technicznej.

Namu i nadmiar gruntu pochodzcy z konserwacji rowu i skarp naley wywie poza

obrb terenu Inwestycji i rozplantowa lub zoy w miejscu zaakceptowanym przez Zama-

wiajcego. Sposb utylizacji mieci i odpadw powinien