UNIVERZITET CRNE GORE SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 • View
  227

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET CRNE GORE SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 • UNIVERZITET CRNE GORE-FAKULTET ZA POMORSTVO - KOTORUNIVERSITY OF MONTENEGRO - MARITIME FACULTY - KOTORDobrota 36, 85330 KotorTellFax++ 382(0)32-303-184Tel ++ 382(0)32-303-185Training centre++ 382(0)32-303-189

  Centrala ++382(0) 32- 303-188mail: fzp@ac.mefzpkotor@t-com.mewww.fzpkotor.comPIB 02016702

  PDV 30/31-03951-6

  Kotor, 15.05. 2013.Broj 01-939

  "

  UNIVERZITET CRNE GORESENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

  VIJECE ZA PRIRODNE I TEHNICKE NAUKEPODGORICA

  Postovani,

  . _::J

 • .'

  Saglasnost na izbor teme doktorske disertacijePodobnost mentora

  DlFAKULTET ZA POMORSTVO KOTOR

  SENATU UNIVERZITETA eRNE GORE

  Kao predlog uz Zahtjev za davanje saglasnosti na:

  1. Predlog doktorske teze mr Seada Cvrka,2. Izbor mentora prof. dr. Danila Nikolica, dostavljamo sljedeci,

  TABELARNIPREGLEDPODATAKA

  I1. Kandidat za izradu doktorske disertacije mr Sead Cvrk,2.

  a) Po predlogu, naziv doktorske disertacije je "Mogucnosti poboljsanjaekoloskih performansi brodskog dizel motora optimizacijom regulacijeopterecenja",

  b) Naucno podrucje doktorske disertacije: Pomorske naukec) Za ovo nastavno podrucje maticni su sljedeci fakulteti: Fakultet za pomorstvo

  u Kotorud) Ovaj Fakultet ima prvenstvo u smislu maticnosti na naznaceno podrucje, te

  nije bilo potrebe za konsultacijom drugog fakulteta.3. Kandidat je zavrsio Mornaricku Vojnu Akademiju u Splitu, tehnicki odsjek, smjer

  brodomasinski,4. Magistarske akademske studije na Masinskom fakultetu u Podgorici, smjer

  energetika, zavrsava 2004.g. Magistarski rad pod nazivom "Uticaj eksploatacionihfaktora na rad brodskog dizel motora", odbranio je pod mentorstvom prof. drBozidara Nikolica.

  5. Kandidat trenutno obavlja duznost nacelnika Odsjeka za logistiku u komandiMornarice Vojske Crne Gore i ima cirt' pukovnika. Takode, od 2006. godine radikao spoljni saradnik na brodomasinskoj grupi predmeta (Motori SUS, Brodskipornocni uredaji, Odrzavanje brodskog pogona) na Fakultetu za pomorstvo uKotoru, UCG.

  II6. Kandidat je u skladu sa cl. 26 Pravila 0 doktorskim studijama, propisno obrazlozio

  ciljeve i naucne rezultate koji se disertacijom zele postici, uzi istrazivacki domen imetodoloski pristup.

  7. Na Fakultetu su organizovane doktorske studije iz iste naucne oblasti pod nazivomdoktorske studije na Pomorskim naukama.

  8. Na osnovu cl. 27 Pravila doktorskih studija, formirana je kornisija od tri clana iziste naucne oblasti (clan 27, stay 2 Pravila), da ocijeni podobnost teme i mentora.

 • .'Na osnovu izvjestaja Komisije, Vijece je na sjednici odrzanoj 13.02.2013.g.godine predlozilo prihvatanje teme i mentora.

  9. Po predlogu, mentor tokom izrade doktorske disertacije je prof. dr Danilo Nikolic,izabran u zvanje vanredni profesor na Fakultetu za pomorstvo, za oblast Motori iVozila.

  10. Mentor je objavio naucne radove u medunarodnim casopisima, kako je navedeno uprilogu. Na osnovu izlozenog, vidi se da je mentor iz iste oblasti kojoj pripadaproblematika doktorske disertacije (motori SUS, goriva, ekologija i zastita zivotnesredine).

  11. Broj doktorskih teza, koje su trenutno u funkciji mentora je 2, dok je brojmagistarskih 2.

  Napomena:DostavljajuCi Yam navedene podatke, potvrdujemo da kandidat ispunjava uslove za pripremudoktorske teme i predlazemo da se odobri navedena tern a i prihvati mentor, a sve u skladu saPravilima doktorskih studija.

  U Kotoru, 15.05.2013.god

  PRILOG:

  1. Izvjestaj Komisije 0 ocjeni polaznih istrazivanja i predlog za mentora2. Stay Vijeca Fakulteta 0 podobnosti teme i mentora3. Biografija ibibliografija predlozenog mentora

  \

  2

 • .'

  Vijece Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, na osnovu cl. 39. StatutaUniverziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj dana 13.02. 2013. godine, donijelo jesljedecu

  ODLUKU

  l.Usvaja se Izvjestaj Komisije za ocjenu polaznih istrazivanja i ocjenu podobnostidoktorske teze "Mogucnosti poboljsanja ekoloskih performansi brodskog dizelmotora optimizacijom regulacije opterecenja" i kandidata mr Seada Cvrka.

  2. Za mentora se predlaze dr Danilo Nikolic, van. prof. Fakulteta za pomorstvo uKotoru.

  3. Odluka i Izvjestaj Komisije sa pratecom dokumentacijom dostavljaju se SenatuUniverziteta na dalji postupak.

  Kotor,13.02. 2013. godine ~.cJ~j edavajuci Vijeca

  Broj 01- 297

 • J~'r-;'-'#T-T f 1""".1- r r-~,r

  UNIVERZITET eRNE GORE

  FAKULTET ZA POMORSTVO KOTOR

  VUECU FAKULTETA ZA POMORSTVO U KOTORU

  PREDMET: Izvjestaj 0 ocjeni polaznih istrazivanja i podobnosti teme doktorske disertacijekandidata mr. Seada Cvrka.

  Odlukom Vijeca Fakulteta za pomorstvo u Kotoru broj 01-2850 sa sjednice odrzane dana 18. 12.2012.godine, odredeni smo za clanove kornisije za ocjenu polaznih istrazivanja i podobnosti temedoktorske disertacije pod radnim naslovom: "Mogucnosti poboljsanja ekonomicnosti rada brodskogdizel motora" i kandidata mr Seada Cvrka. Nakon javne odbrane polaznih istrazivanja koja jeodrzana 25.12.2012. godine i uvida u prilozeni material, podnosimo sljedeci

  IZVJESTAJ1. PODOBNOST KANDIDATA

  Sead Cvrk je roden 02. 10. 1963. godine u Srebrenici, Bosna iHercegovina. Osnovnu skolu zavrsiou Potocarima, opstina Srebrenica. Srednju masinsko tehnicku skolu zavrsio u Bratuncu, Bosna iHercegovina. Do zavrsetka srednje skole imao odlican uspjeh tokom skolovanja.

  Nakon zavrsetka srednje skole, 1982. godine, upisuje se na Mornaricku Vojnu Akaderniju u Splitu,tehnicki odsjek, smjer brodomasinski i istu zavrsava 1987. godine sa prosjecnom ocjenom (8,25).Diplomski rad pod nazivom "Analiza brodskog propulzionog postrojenja raketne topovnjace saposebnim osvrtom na plinsku turbinu Marine Proteus M52", odbranio pod mentorstvom pukovnikadr Radic Jovanovica, jula 1987. godine sa ocjenom deset (10,00).

  Godine 1996. upisuje poslijediplomske studije na Masinskom fakultetu u Podgorici na energetskomsmjeru. Polozio sve ispite na poslijediplomskim studijama sa prosjecnom ocjenom (8,60), aMagistarski rad pod nazivom "Uticaj eksploatacionih faktora na rad brodskog dizel motora",odbranio je pod mentorstvom prof. dr Bozidara Nikolica, 13. oktobra 2004. godine.

  ad 27. 07. 1987. godine, nakon zavrsetka akadernije, promovisan u mornaricko tehnickogporucnika i zapoceo sluzbu na brodovima Jugoslovenske ratne momarice kao komandir pogonskogbrodskog kompleksa. Ovu duznost obavljao na brodovima razlicite snage, od 10.000 kW do 60.000kW sve do maja mjeseca 2000. godine. Nakon toga obavljao duznost pomocnika komandanta zapozadinu u jedinicama momarice sve do septembra mjeseca 2006 . godine. ad septembra mjeseca2006. godine obavlja duznost nacelnika odsjeka za logistiku u komandi Momarice Vojske CrneGore.

 • Od 2006. godine radi kao spoljni saradnik na brodomasinskoj grupi predmeta (Motori SUS, Brodskipornocni uredaji, Odrzavanje brodskog pogona) na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.

  Kandidat je do sada objavio 1 rad u medunarodnom casopisu koji se nalazi na SCI listi, 1 rad udomacern casopisu, 3 studije, 6 radova na domacim i medunarodnim konferencijama.

  2. PODOBNOST TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

  a) Aktuelnost problematike

  Iako je najefikasniji od svih motora sa unutrasnjim sagorijevanjem, glavni brodski dvotaktni dizelmotori trose najnekvalitetnija goriva, cime emituju znacajne koncentracije zagadivaca, Pored toga,ovi motori emituju i znacajne kolicine gasova staklene baste, prije svih CO2, koji uticu na klimatskepromjene usljed povecanja efekta staklene baste.

  Usljed velike ekonomske krize i smanjenja vozarina na svjetskom pomorskom trzistu, brodari nasve moguce nacine pokusavaju da naprave ustede, Jedna od mogucih usteda se ogleda u mogucnostismanjenja potrosnje goriva, tj. povecanju ekonomicnosti brodskog pogonskog uredaja. S obziromda je emisija CO2 u direktnoj zavisnosti od potorosnje goriva, to ce se i emisija CO2 smanjiti sapovecanjern ekonomicnosti glavnog pogonskog uredaja, tj. brodskog dizel motora.

  U pogledu ekonomicne eksploatacije dizel motora nepovoljni su rezimi kako nedovoljneopterecenosti tako i rezimi preopterecenosti motora. Prilikom rada motora na rezirnu nedovoljneopterecenosti motor radi neekonornicno s obzirom na potrosnju goriva i povecanu emisiju gasovastaklene baste dok rezim preopterecenosti izazi va i povecanu emisiju zagadivaca i dodatnanaprezanja motora cime se smanjuje njegov vijek eksploatacije.

  Glavni brodski motor preko reduktora ili direktno pokrece propeJer, koji moze biti sa fiksnim ilikrilima promjenljivog koraka. Ako su motor i propeler, odredenog koraka krila, povezani direktnoili preko reduktora propelerskim vratilom, tada motor mora dati onu snagu koju propeler trosi naodredenom broju obrtaja, uvecanu za gubitke koji nastaju na lezajevima propelerskog vratila.Uporedi li se promjena snage, u zavisnosti od broja obrtaja, koju propeler trosi i promjena snagekoju motor moze dati, moze se uociti da se te dvije krive znatno razlikuju, a da se sijeku u jednojtacki koja odgovara maksimalnom broju obrtaja propelerskog vratila (koljenastog vratila motora).Za sve manje brojeve obrtaja od onog koji je ekvivalentan maksimalnom broju obrtaja koljenastogvratila, motor moze dati vise snage nego sto propeler trosi, odnosno motor radi neekonomicno,Propeler sa promjenljivim korakom krila daje mogucnost za iskoristenje pune snage dizel motora navecern dijelu promjene broja obrtaja, tj. omogucava izbor ekonomicnog rezirna rada. Za svaki brojobrtaja koljenastog vratila motora, promjenom koraka krila propel era rnoguce je da motor radi naekonomicnom rezirnu.

  Ovakva stanja dizel motora, uslovila su primjenu uredaja za automatsku regulaciju opterecenja dizelmotora, koji ce u svakom trenutku uskladiti broj obrtaja koljenastog vratila i potrosnju goriva,odnosno snagu prema optimalnoj krivoj opterecenja motora. Krive opterecen