of 9/9
30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 11 - Broj 342 Bojana Martinovića, mogu reći da spada u krug najtalentovanijih mladih crnogorskih pijanista. U njegovoj ličnosti su uravnoteženi visok profesionalizam, razvijen muzički i opšti intelekt i snažna kreativnost u izvodjačkom kao i u pedagoškom smjeru. Već na trećoj godini studiranja na Muzičkoj akademiji Cetinja osvojio je Prvu nagradu na prestižnom Medjunarodnom takmičenju pijanista u gradu Pinerolu, Italija. Slijedi niz zapaženih nastupa u Beogradskom Sava Centru, u prisustvu diplomatskog kora (Šopenova Balada br.1), nastup u Beogradskom Kulturnom centru sa direktnim emitovanjem Radio Srbije (Rahmanjinov. Sonata br.2), Prva nagrada na Republičkom takmičenju. Na repertoaru Bojana Martinovića nalaze se najzahtjevnija djela svjetske klavirske literature, kao što su: Koncerti za klavir sa orkestrom S. Rahmanjinova br.3, J. Bramsa br.2, L.Bethovena br.5, Beethovenov Koncert B. Martinović je sa uspjehom izveo u Banja Luci i Prijedoru, sa Banjalučkim simfonijskim orkestrom 2011. Takodje pomenuo bih Listovu sonatu u h-mollu, Fantaziju Šumana u C-.duru, Ciklus M. Musorgskog „Slike sa izložbe“, Sonatu S. Prokofjeva br.8, etc. Sve je to doprinijelo brzom usponu njegove karijere i uvrstilo ga u rang najuglednijih pijanista Crne Gore. Ne može se zanemariti njegova dugogodišnja saradnja sa vodećim crnogorskim violinistima: R. Simovićem i M. Begićem, sa kojima je briljirao na više svjetskih scena. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Od 2001. godine započeo je svoj pedagoški angažman na Muzičkoj akademiji na Cetinju, prvo kao asistent u klasama prof. V. Bočkarjova, S. Boginoa, V. Ogarkova. kasnije kroz samostalan rad sa studentima pokazao je nesumnjivu sklonost ka pedagoškoj djelatnosti. 2010. godine je bio izabran u zvanje docenta na Muzičkoj akademiji. 2013. godine njegova studentkinja je osvojila Prvu nagradu u svojoj kategoriji na Republičkom takmičenju – Herceg Novi. Dva put u okviru gostovanja u Moskvi je održavao majstorske kurseve na Moskovskom Državnom konzervatorijumu „P.I. Čajkovski“, što samo po sebi govori o nivou njegovog profesionalizma i autoriteta. STRUČNA DJELATNOST Izuzetno je plodna angažovanost B. Martinovića u administrativno- organizacionoj sferi. Već niz godina je u Odboru Cetinjskog festivala „Espressivo“. Njegova energija, erudicija i kompetencija su umnogome doprinijele prestižu Festivala, koji je privukao najpoznatija svjetska imena. Od 2010. Godine je na funkciji prodekana za umjetnost na Muzičkoj akademiji na Cetinju. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA DJELATNOST Broj radova Broj bodova Prije izbora Poslije izbora Uku- pno Prije izbora Poslije izbora Ukupno 2. UMJETNIĆKI RAD 38 31 69 88.3 52.3 140.6 3. PEDAGOŠKI RAD 1 1 2 5 5 10 4. STRUČNI RAD 4 22 26 13 20 33 UKUPNO 43 54 97 106.3 77.3 183.6 III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Obzirom na sve navedeno sa velikim zadovoljstvom preporučujem Vijeću Muzičke akademije i Senatu Univerziteta Crne Gore da se docent Bojan Martinović izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora, koje mu pripada po svim mjerilima za izbor, kao i po njegovim izvodjačkim i pedagoškim dometima. R E C E N Z E N T: Red.prof. Vladimir Bočkarjov Muzička akademija - Cetinje R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II, na osnovnom akademskom studijskom programu Sociologija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Dan” od 13.12.2014. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR RADE ŠAROVIĆ. BIOGRAFIJA Šarović Svetozara Rade, rođen sam 31. 08. 1981. godine u Žabljaku, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Filozofskog fakulteta u Nikšiću na Studijskom program za sociologiju upisao sam 2004. i završio uspješno 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9.4. Magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, upisao sam 2008. godine i završio 2010. godine odbranivši magistarski rad sa temom: “Sociološki aspekti postsocijalističke transformacije društvenog poretka u Crnoj Gori“. Doktorske studije na Studijskom program za sociologiju upisujem 2010. godine da bi 21.06.2014. godine doktorirao na temi: “Sociološko istraživanje sela i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori”. Za vrijeme doktorskih studija u zimskom semestru 2012/13 godine bio sam korisnik stipendije Moskovskog državnog univerziteta imena ” Lomonosova” u Moskvi, Rusija. Od 2010. godine sam angažovan kao redovni saradnik u nastavi na programskom studiju sociologije na disciplinama „Sociologija sela I i II” „Sociologija grada I i II” “Sociologija crnogorskog društva”, da bi nakon odbrane doktorske disertacije od septembra ove godine preuzeo predavanja na disciplinama „Sociologija sela I i II” i Socijalna demografija. Angažovan sam kao viši saradnik na Institutu za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na kome sam učestvovao u više naučnoostraživačkih projekata od kojih izdvajam sledeće: „Istraživanja o ugroženim društvenim grupama njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pružanja socijalnih usluga ponuđenih u opštinama Bijelo Polje i Nikšić“ , “Savremeni tip sela i perspektiva sela u Crnoj Gori”, “Sociološki aspekti demografskih kretanja i populacione politike u Crnoj Gori “. Samostalno sam radio kao koordinator inostranog projekta „Održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine Južne BiH i sjeverne CG” pod pokroviteljstvom kancelarije EU u Sarajevu (BiH).

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 11 - Broj 342 REFERAT

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 11 - Broj 342 REFERAT

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 11 - Broj 342

  Bojana Martinovia, mogu rei da spada u krug najtalentovanijih mladih crnogorskih pijanista. U njegovoj linosti su uravnoteeni visok profesionalizam, razvijen muziki i opti intelekt i snana kreativnost u izvodjakom kao i u pedagokom smjeru. Ve na treoj godini studiranja na Muzikoj akademiji Cetinja osvojio je Prvu nagradu na prestinom Medjunarodnom takmienju pijanista u gradu Pinerolu, Italija. Slijedi niz zapaenih nastupa u Beogradskom Sava Centru, u prisustvu diplomatskog kora (openova Balada br.1), nastup u Beogradskom Kulturnom centru sa direktnim emitovanjem Radio Srbije (Rahmanjinov. Sonata br.2), Prva nagrada na Republikom takmienju. Na repertoaru Bojana Martinovia nalaze se najzahtjevnija djela svjetske klavirske literature, kao to su: Koncerti za klavir sa orkestrom S. Rahmanjinova br.3, J. Bramsa br.2, L.Bethovena br.5, Beethovenov Koncert B. Martinovi je sa uspjehom izveo u Banja Luci i Prijedoru, sa Banjalukim simfonijskim orkestrom 2011. Takodje pomenuo bih Listovu sonatu u h-mollu, Fantaziju umana u C-.duru, Ciklus M. Musorgskog Slike sa izlobe, Sonatu S. Prokofjeva br.8, etc. Sve je to doprinijelo brzom usponu njegove karijere i uvrstilo ga u rang najuglednijih pijanista Crne Gore. Ne moe se zanemariti njegova dugogodinja saradnja sa vodeim crnogorskim violinistima: R. Simoviem i M. Begiem, sa kojima je briljirao na vie svjetskih scena. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST Od 2001. godine zapoeo je svoj pedagoki angaman na Muzikoj akademiji na Cetinju, prvo kao asistent u klasama prof. V. Bokarjova, S. Boginoa, V. Ogarkova. kasnije kroz samostalan rad sa studentima pokazao je nesumnjivu sklonost ka pedagokoj djelatnosti. 2010. godine je bio izabran u zvanje docenta na Muzikoj akademiji. 2013. godine njegova studentkinja je osvojila Prvu nagradu u svojoj kategoriji na Republikom takmienju Herceg Novi. Dva put u okviru gostovanja u Moskvi je odravao majstorske kurseve na Moskovskom Dravnom konzervatorijumu P.I. ajkovski, to samo po sebi govori o nivou njegovog profesionalizma i autoriteta. STRUNA DJELATNOST Izuzetno je plodna angaovanost B. Martinovia u administrativno-organizacionoj sferi. Ve niz godina je u Odboru Cetinjskog festivala Espressivo. Njegova energija, erudicija i kompetencija su umnogome doprinijele prestiu Festivala, koji je privukao najpoznatija svjetska imena. Od 2010. Godine je na funkciji prodekana za umjetnost na Muzikoj akademiji na Cetinju.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  2. UMJETNIKI RAD

  38 31 69 88.3 52.3 140.6

  3. PEDAGOKI RAD

  1 1 2 5 5 10

  4. STRUNI RAD

  4 22 26 13 20 33

  UKUPNO 43 54 97 106.3 77.3 183.6

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Obzirom na sve navedeno sa velikim zadovoljstvom preporuujem Vijeu Muzike akademije i Senatu Univerziteta Crne Gore da se docent Bojan Martinovi izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora, koje mu pripada po svim mjerilima za izbor, kao i po njegovim izvodjakim i pedagokim dometima. R E C E N Z E N T: Red.prof. Vladimir Bokarjov Muzika akademija - Cetinje

  R E F E R A T

  Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Sociologija sela I,

  Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II, na osnovnom akademskom studijskom programu Sociologija na Filozofskom fakultetu u Nikiu.

  Konkurs je objavljen u dnevnom listu Dan od 13.12.2014. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR RADE AROVI.

  BIOGRAFIJA arovi Svetozara Rade, roen sam 31. 08. 1981. godine u

  abljaku, gdje sam zavrio osnovnu i srednju kolu. Osnovne studije Filozofskog fakulteta u Nikiu na Studijskom program za sociologiju upisao sam 2004. i zavrio uspjeno 2008. godine sa prosjenom ocjenom 9.4. Magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, upisao sam 2008. godine i zavrio 2010. godine odbranivi magistarski rad sa temom: Socioloki aspekti postsocijalistike transformacije drutvenog poretka u Crnoj Gori. Doktorske studije na Studijskom program za sociologiju upisujem 2010. godine da bi 21.06.2014. godine doktorirao na temi: Socioloko istraivanje sela i porodinih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori.

  Za vrijeme doktorskih studija u zimskom semestru 2012/13 godine bio sam korisnik stipendije Moskovskog dravnog univerziteta imena Lomonosova u Moskvi, Rusija.

  Od 2010. godine sam angaovan kao redovni saradnik u nastavi na programskom studiju sociologije na disciplinama Sociologija sela I i II Sociologija grada I i II Sociologija crnogorskog drutva, da bi nakon odbrane doktorske disertacije od septembra ove godine preuzeo predavanja na disciplinama Sociologija sela I i II i Socijalna demografija. Angaovan sam kao vii saradnik na Institutu za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikiu, na kome sam uestvovao u vie naunoostraivakih projekata od kojih izdvajam sledee: Istraivanja o ugroenim drutvenim grupama njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pruanja socijalnih usluga ponuenih u optinama Bijelo Polje i Niki , Savremeni tip sela i perspektiva sela u Crnoj Gori, Socioloki aspekti demografskih kretanja i populacione politike u Crnoj Gori . Samostalno sam radio kao koordinator inostranog projekta Odrivi razvoj turizma i zatita ivotne sredine June BiH i sjeverne CG pod pokroviteljstvom kancelarije EU u Sarajevu (BiH).

  UserHighlight

 • Strana 12 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA

  1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST

  UKUPNI

  BROJ

  BODOVA

  1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

  5 Broj referenci*broj bodova 1*5

  1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

  28 Broj referenci*broj bodova 7*28

  1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2.

  6 Broj referenci*broj bodova 3*6

  1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2

  Broj referenci*broj bodova

  1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

  1 Broj referenci/broj bodova 1*1

  UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 40

  3. PEDAGOSKA DJELATNOST

  3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

  Broj referenci*broj bodova

  3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

  Broj referenci*broj bodova

  3.3. Gostujuci profesor 3.3.1. 3.3.2.

  Broj referenci*broj bodova

  3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

  Broj referenci*broj bodova

  3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama

  najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada)

  5

  UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 5

  4. STRUCNA DJELATNOST

  4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

  Broj referenci*broj bodova

  4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

  Broj referenci*broj bodova

  4.3. Strucni clanak 4.3.1.

  Broj referenci*broj bodova

  4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1.

  0.5 Broj referenci*broj bodova 1*0.5

  4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1.

  Broj referenci*broj bodova

  4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1.

  Broj referenci*broj bodova 3*3 3

  UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST 3.5

  PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

  1. NAUNOISTRAIVAKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  1.1.Monografije 1.1.5. Dio naune monografije izdate kod nas (i u okruenju) iji su izdavai nacionalne akademije nauka i dravni univerziteti i dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas 1. arovi, R. (2012) Perspektive seoskog

  domainstva i razvoj ruralnog podruja u Crnoj Gori, U: Vukievi, S., ivkovi, P., Vujovi, T., Samardi, O., erani, G., arovi, R.,Vujadinovi, Lj., Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori Drutvo, porodica, omladina, posebna izdanja (monografije i studije). knjiga 26. Str. 380-404. ISBN 9788672153071, Izdava: CANU Podgorica,

  10

  5

  1.2.2. Radovi u meunarodnim asopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. , . (2012)

  , , , , .3 , 140 146. ISSN 1994-8964

  3. , . (2014), , , . ISSN/ 1562-2495

  (U prilogu dostavlj potvrd redakcije.) 4. Sarovic, R. (2014) Agricultural family farm in

  Montenegro, The Journal "AGRICULTURE AND FORESTRY", University of Montenegro, Volume 60, Issue 1, Podgorica, 145-156.

  ISSN 0554-5579 (Printed) ISSN 1800-9492 (Online) 5. arovi,R. (2013) Migracije poljoprivrednika u

  Crnoj Gori (1948.-2011.) SOCIOLOGIJA I PROSTOR, Institut za drutvena istraivanja Zagreb, Vol.50 No.3 (194), 379 393.

  ISSN 1846-5226 (Tisak) ISSN 1849-0387 (Online) 6. arovi, R. (2013) Socioloke pretpostavke za

  razvoj preduzetnitva u crnogorskom selu, SOCIOLOKA LUA, VII/ broj 1, Niki, 54

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 13 - Broj 342

  72. ISSN 1800-8232.

  7. arovi, R. (2012), Revitalizacija sela i orijentacije mladih u Crnoj Gori (empirijsko istraivanje), SOCIOLOKA LUA, VI/ broj 1, Niki, 39-47. ISSN 1800-8232

  8. arovi, R. (2010), Mogunosti transformacije drutvenog poretka u procesu postsocijalistike transformacije drutva, SOCIOLOKA LUA, IV broj 2, Niki, 70-81. ISSN 1800-8232

  4

  4

  4

  4

  4

  4 1.1.Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. 9. Vukievi, S., arovi, R. (2013), Socioloka

  vizura razvoja ruralnog podruja i perspektive sela u Crnoj Gori, 50-a obljetnica pokretanja asopisa Sociologija sela (od 2007. Sociologija I proctor), Institut za drutvena istraivanja Zagreb.79-80. ISBN 978-953-6218-53-0

  10. arovi, R. (2012) . Porodino poljoprivredno gazdinstvo u Crnoj Gori (od mikrofundije do nestanka),Srpsko udruenje za sociologiju sela i poljoprivrede, Vlasinski susreti, Surdulica.

  11. arovi, R., Samardi, O. (2012) Regionalni razvoj i promjene u seoskoj porodici Crne Gore STANOVNITVO I RAZVOJ, Centar za ekonomska istraivanja Beograd ,364- 372.

  ISBN 978-86-7093-140-4

  2

  2

  2

  2

  2

  2 1.5 Recenzije 1.5.2. Recenziranje radova u meunarodnim asopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju Dr.Sc. SAROVIC, R. , University of Montenegro, Faculty of Philosophy Niksic; The reviewers of the papers publihed at the Volume 60 / Issues 1, 2, 3 and 4 (2014): The Journal "AGRICULTURE AND FORESTRY", University of Montenegro, ISSN 0554-5579 (Printed) ISSN 1800-9492 (Online)

  1

  1

  3. PEDAGOKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  3.5 Kvalitet pedagokog rada, odnosno kvalitet nastave- na predlog vijea univerzitetske jedinice ako nije bilo znaajnijih primjedbi eksternih evaluatora, uprave fakulteta i studenata Na osnovu anketa studenata, potvrda o pedagokoj djelatnosti izdata od Filozofskog fakulteta u Nikiu.

  5

  5

  4. STRUNA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  4.4. Objavljeni prikazi arovi, R. (2011) , Prikaz na knjigu Prirodnost sela ogledi o crnogorskom selu, prof.dr Ratka R. Boovia SOCIOLOKA LUA, IV broj 1. 158-161. ISSN 1800-8232

  0.5

  0.5

  4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost - Sarovi, R. (2011) Research study on

  environmental, cultural and tourism features of the cross border area of Northern Montenegro and Southern Bosnia and Herzegovina, IPA CBC Programme Bosnia and Herzegovina and Montenegro, project is funded by The European Union. Format B5, 200 pages.

  - arovi, R. (2010) Istraivanja o ugroenim drutvenim grupama njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pruanja socijalnih usluga ponuenih u optini Bijelo Polje , COSV I kancelarija EU u Crnoj Gori

  - arovi, R. (2010) Istraivanja o ugroenim drutvenim grupama njihovom broju,

  1

  1

  1

  1

  klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pruanja socijalnih usluga ponuenih u optini Niki COSV I kancelarija EU u Crnoj Gori,

  1

  1

  ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Poslije izbora

  Ukupno Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO ISTRAIVAKI RAD

  12 40

  3. PEDAGOKI RAD

  5

  4. STRUNI RAD

  4 3.5

  UKUPNO 16 48.5

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCENA USLOVA

  ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU STEPENA OBRAZOVANJA

  Iz podnete biografije vidi se da je dr Rade arovi osnovne studije Filozofskog fakulteta u Nikiu na Studijskom programu za sociologiju upisao 2004. i zavrio uspeno 2008. godine sa prosenom ocenom 9,4. Magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, upisao je 2008. godine i zavrio 2010. godine, odbranivi magistarski rad sa temom: Socioloki aspekti postsocijalistike transformacije drutvenog poretka u Crnoj Gori. Doktorske studije na Studijskom programu za sociologiju upisuje 2010. godine da bi 2014. godine doktorirao na temi: Socioloko istraivanje sela i porodinih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori. U skladu sa navedenim dr Rade arovi, saglasno Statutu Univerziteta Crne Gore, Merilima za izbor u akademska i nauna zvanja i Zakonom o visokom obrazovanju, ispunjava sve formalno-pravne uslove za izbor u akademsko zvanje po raspisanom konkursu. ANALIZA NAUNOISTRAIVAKOG RADA

  Nauno-istraivaki rad kandidata Rada arovia karakterie posveenost izuavanju porodinog poljoprivrednog gazdinstva kao osnovne jedinici ruralne sociologije i znaajnog problema sociologije porodice. Nauni (socioloki) pristup u prouavanju ruralnog razvoja i porodice, kojim se kandidat u svojim radovima koristi, afirmie stav da se celokupan ruralni razvoj mora sagledavati kao bazini drutveni proces koji je i sam determinisan globalnim drutvenim odnosima i jo sloenijim razvojnim procesima.

  Rad koji je publikovan u monografiji CANU-a Drutvo, porodica, omladina, ukazuje na glavne oblasti naunog interesovanja kandidata. Njegov rad u monografiji Perspektive seoskog domainstva i razvoj ruralnog podruja u Crnoj Gori predstavlja znaajan doprinos crnogorskoj ruralnoj sociologiji i sociologiji porodice. Rad je podeljen na pet poglavlja u kojima su logiki sistematizovana i teorijski povezana osnovna pitanja i problemi u vezi sa glavnom temom rada. To je evidentno kad kandidat govori o ekonomskoj i demografskoj nestabilnosti porodice, porodinim problemima, porodinom odluivanju i odnosu porodice sa irim i uim krugom srodnika. Kandidat ne govori samo o seljakoj porodici ve ukazuje i na ire probleme crnogorskog urbanog i ruralnog podruja kao i drutva u celini. U zakljuku, kandidat predlae i neka reenja mogue transformaije (revitalizacije) seoskih domainstava u Crnoj Gori..

  Vredan je rad kandidata pod naslovom Migracije poljoprivrednika u Crnoj Gori (1948.-2011.) koji je objavljen u uglednom asopisu SOCIOLOGIJA I PROSTOR (asopis koji nastavlja tradiciju meunarodno afirmisane Sociologije sela, u izdanju Instituta za drutvena istraivanja u Zagrebu). Rad prikazuje dramu kroz koju je prolo crnogorsko selo i seljaka porodica u njemu u prelomnim vremenima druge polovine 20. i poetkom 21. veka. U ovom radu su socioloki prokomentarisani brojni demografski, ekonomski i geografski parametri, prikazani za navedeni vremenski interval (1948.-2011), ime je kandidat pokazao svoj smisao i kompetenciju za multidisciplinaran pristup u prouavanju sloenih drutvenih problema. I zbog toga ovaj rad

 • Strana 14 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  predstavlja znaajan doprinos crnogorskoj sociologiji, a sam za sebe svedoi o prelazu Crne Gore od tradicionalno agrarnog ka modernom urbanom drutvu. Zavrno poglavlje rada ukazuje na izrazitu senilizaciju porodinih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori, to je oekivana posledica iscpljujuih migracija koje su pogodile crnogorsko seosko podruje.

  Poseban znaaj ima kandidatov rad Agricultural family farm in Montenegro, objavljen u asopisu AGRICULTURE AND FORESTRY. Analizom primarne i sekundarne grae iz oblasti socijalne i bioloke reprodukcije poljoprivredne porodice, kandidatovo istraivanje u navedenom radu nedvosmisleno pokazuje: da nedostajua radna snaga sve vie postaje ograniavajui faktor razvoja agrara i revitalizacije seljakog gazdinstva, poto demografsko pranjenje i starenje sela predstavljaju osnovne trendove u populacionom razvitku Crne Gore. Kao to se iz empirijskog dela ovog rada jasno i vidi, racionalnu ekonomsku reprodukciju seljakih gazdinstava Crne Gore onemoguuje vie faktora od kojih je najizraeniji problem sitnih parcela. To je, po kandidatu, glavni ograniavajui faktor modernije poljoprivredne proizvodnje u crnogorskom selu koji se urgentno mora otklanjati. Ukupna veliina poseda, parcelna struktura I bonitet zemljita imaju presudnu ulogu u ivotu seoske porodice, pa dananja crnogorska mikrofundija svakako ne moe predstavljatii osnovu na kojoj e se graditi budui ruralni razvoj. OCENA STRUNOG RADA

  Struni rad kandidata dr Rada arovia raznovrstan je, svestran i zapaen u strunim krugovima.. Kao to se iz priloene bibliografije i vidi kandidat je angaovan kao vii saradnik na Institutu za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikiu, na kome je do sada uestvovao u vie razliitih nauno-istraivakih projekata. Priloene publikacije, Odrivi razvoj turizma i zatita ivotne sredine June BiH i sjeverne CG pod pokroviteljstvom kancelarije EU u Sarajevu (BiH). Istraivanja o ugroenim drutvenim grupama njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pruanja socijalnih usluga ponuenih u optinama Bijelo Polje i Niki , Savremeni tip sela i perspektiva sela u Crnoj Gori, Socioloki aspekti demografskih kretanja i populacione politike u Crnoj Gori svedoe o kandidatovom irokom istraivakom interesovanju i njegovoj strunoj osposobljenosti da socioloki prouava vane drutvene probleme u Crnoj Gori i ire.

  ANALIZA PEDAGOKE OSPOSOBLJENOSTI

  Od 2010. godine kandidat je angaovan kao redovni saradnik

  u nastavi na programskom studiju sociologije na disciplinama Sociologija sela I i II Sociologija grada I i II Sociologija crnogorskog drutva, da bi nakon odbrane doktorske disertacije od septembra ove kolske godine preuzeo predavanja na disciplinama Sociologija sela I i II i Socijalna demografija .

  Rad sa studentima koji redovno i u velikom broju prate njegove asove predavanja i vebi, potvruje njegove pedagoke sposobnosti. O tome svedoe i visoke ocene koje je kandidat dobio od strane studenata u anonimnim anketama evaluacije nastave.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA Nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal

  konstatujem da je kandidat dr Rade arovi pravilno bodovao svoje radove i sainio klasifikacionu bibliografiju, koju bez primedbi i prihvatam.

  ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 12 12 40 40

  3. PEDAGOKI RAD

  5 5

  4. STRUNI RAD

  4 4 3.5 3.5

  UKUPNO 16 16 48.5 48.5

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  Na osnovu uvida u dostavljenu konkursnu dokumentaciju, analize radova i neposrednog praenja dosadanjeg strunog, nauno-istraivakog i pedagokog i stasavanja kandidata dr. Rada arovia uverio sam se da on pokazuje smisao za bavljenje naukom i sposobnost prenoenja znanja na studente. Struni i nauni rad, pedagoka osposobljnost i steeno iskustvo u izvoenju vebi preporuuju kandidata za izbor u univerzitetsko akademsko zvanje. Poto kandidat ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Merilima za izbor u akademska i nauna zvanja Univerziteta Crne Gore, sa zadovoljstvom predlaem Vijeu Fakulteta i Senatu Univerziteta da dr Rada arovia izabere u zvanje docenta za predmete Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

  RECENZENT Prof. dr Milovan M. Mitrovi Redovni profesor Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU -STEPENA OBRAZOVANJA

  U pogledu stepena obrazovanja, kandidat dr Rade arovi, prema Statutu Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja, ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. Kandidat je magistarske studije, na Filozofskom fakultetu u Nikiu, upisao 2008. godine i zavrio 2010. godine odbranivi magistarski rad sa temom: Socioloki aspekti postsocijalistike transformacije drutvenog poretka u Crnoj Gori. Doktorske studije na Studijskom program za sociologiju upisuje 2010. godine da bi u propisanom roku, 2014. godine doktorirao na temi: Socioloko istraivanje sela i porodinih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori. -ANALIZA NAUNOISTRAIVAKOG RADA

  Kao to se iz priloene dokumentacije jasno vidi, naunoistraivaki rad dr Rada arovia je posveen ruralnoj sociologiji i sociologiji porodice. arovieva istraivanja porodice imaju cjelovit socioloki obuhvat teorijski i empirijski- u obimnoj studiji DRUTVO ,PORODICA , OMLADINA. Ova istraivanja prevazilaze parcijalne pristupe porodici, jer je arovi teorijski i metodoloki situirao porodicu u kontekstu cjeline drutva afirmiui je kao neiscrpan i nezamenjiv socijalni kapital svakog drutva. Sa tako bogatim pristupom porodici, arovi egzaktno socioloki dijagnosticira poloaj i perspektivu porodinog poljoprivrednog gazdinstva u ruralnim podrujima Crne Gore.

  U svom radu Perspektive seoskog domainstva i razvoj ruralnog podruja u Crnoj Gori kandidat daje preciznu sliku ivota seoske porodice u uslovima potpune deagrarizacije i deruralizacije crnogorskog ruralnog nasledja. Rad je podijeljen na pet poglavlja od kojih su najznaajnija ona koja se bave seoskom i gradskom omladinom, odnosno njihovim poloajem i orijentacijama. U ovom radu se empirijskim istraivanjem, jasno konkretizuje poetna pretpostavka da u svim strukturama stanovnitva Crne Gore postoji otvoren ili latentan interes za vraanje ivota selu, to svakako predstavlja interesantan nalaz koji predstavlja izvanrednu teorijsko-metodoloku osnovu za ocioloka istraivanja ne samo porodinog poljoprivrednoog gazdinstva, ve ukupnog prostornog planiranja i viestrukog razvoja ruralnih podruja u Crnoj Gori.

  Naunoistraivaki rad Dr Rada arovia dobija internacionalnu afirmaciju objavljivanjem rada , u prestinom asoisu , Sociolokog fakulteta MGU, i. Lomonosova. Kandidat u ovom radu govori o sudbini crnogorskog sela i seljake porodice u njemu i pokazuje kako su mogracioni talasi uticali na njihov ivot i rad. Kroz rad se proimaju podaci koji ukazuju na izraene razlike izmedju crnogorskih optina junog, centralnog i sjevernog regiona, koje su ovi procesi kasnije uslovljavali i u crnogorskom drutvu u cjelini. Navedeni pokazatelji su nesumljivo doprinijeli stvaranju

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 15 - Broj 342

  demografske slike Crne Gore koju danas imamo, a uz to su, izvanredna osnova za komparativna socioloka istraivanja ovih fenomena na meunarodnom planu. Dr arovi je, upravo na tom planu, aktivan lan naunog tima Meunarodnog naunog projekta KOMPARATIVNO SOCIOLOKO ISTRAIVANJE SVOJINE I PREDUZETNITVA U POSTSOCIJALISTIKOM PERIODU (Crna Gora-rusija1990-2012) kojeg realizuje Institut za sociologiju i psihologiju Filozofskog faklteta Niki i Socioloki fakultet MGU Moskva.

  Veliki doprinos njegovom naunoistraivakom radu daje i tekst Socioloke pretpostavke za razvoj preduzetnitva u crnogorskom selu kojim se ukazuje na mogue pravce razvoja crnogorskog ruralnog podruja. Kandidat u ovome radu pokazuje kako se odvijala socioodemografska i tehniko-tehnoloka reprodukcija seljake porodice kao jedne od kljunih pretpostavki za razvoj preduzetnitva u crnogorskom selu. Pored ovoga arovi izdvaja i niz drugih problema i prednosti koje o(ne)moguuju razvoj preduzetnitva u selima Crne Gore.

  Navedene aktivnosti kandidata, kao i niz drugih koje su navedene u Prijavi, pokazuju da je dr Rade arovi uinio znaajne napore da u svom naunoistraivako radu objedini dvije discipline koje su u centru njegovog prouavanja, Sociologiju sela i Sociologiju porodice. -OCJENA STRUNOG RADA

  Struni rad dr Rada arovia se kree od angaovanje na Univerzitetu Crne Gore , preko angaovanja u Drutvu sociologa Crne Gore, sve do aktivnog uea u radu Instituta za sociologiju i psihologiju u Nikiu. U okviru rada na Institutu, arovi je angaovan na vise razliitih domaih i medjunarodnih projekata od kojih je veina pretoena u znaajne socioloke studije. Publikacije, Research study on environmental, cultural and tourism features of the cross border area of Northern Montenegro and Southern Bosnia and Herzegovina, IPA CBC Programme Bosnia and Herzegovina and Montenegro, project is funded by The European Union. Istraivanja o ugroenim drutvenim grupama njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju pruanja socijalnih usluga ponuenih u optinama Nikiu i Bijelom Polju, pokazuju kandidatovu strunu osposobljenost. -ANALIZA PEDAGOKE OSPOSOBLJENOSTI

  Dr Rade arovi uspjeno organizuje nastavne i vannastavne aktivnosti na osnovnim studijama Studijskog programa za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikiu. Kandidat ima petogodinje radno iskustvo na predmetu gdje je saradnik u nastavi i njegov rad studenti su u navedenom periodu ocijenili najviom ocjenom. Ovakva ocjena studenata svakako dovoljno govori o njegovoj pedagokoj osposobljenosti i vrijednosti. Iz navedenog razloga smatram da kandidat dr Rade arovi u potpunosti ispunjava uslove u pogledu pedagoke osposobljenosti za izbor u akademsko zvanje docenta.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA

  Konstatujem i prihvatam, a nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, da je kandidat dr Rade arovi pravilno bodovao svoje radove i sainio klasifikacionu bibliografiju. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 12 12 40 40

  3. PEDAGOKI RAD

  5 5

  4. STRUNI RAD

  4 4 3.5 3.5

  UKUPNO 16 16 48.5 48.5 III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  Na osnovu neposrednog uvida u dosadanji nastavno-nauni

  angaman Dr Rada arovia, konstatujem da se radi o mladom,

  perspektivnom naunom radniku sa visokim nivoom etike odgovornosti u svim poljima svog djelovanja.Pregledom dokumentacije koja mi je dostavljena, oigledno, da kandidat dr Rade arovi ispunjava i sve formalne uslove za izbor u akademsko zvanje docenta propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja. Na osnovu uvida u rezultate rada i uopte u cjelokupni, naunoistraivaki, struni i pedagoki angaman, sa zadovoljstvom predlaem dr Rada arovia da se izabere u akademsko zvanje docenta za nastavne predmete: Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologije porodice II, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

  RECENZENT Prof. dr Slobodan Vukievi Redovni profesor u penziji Univerzitet Crne Gore

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA

  ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU -STEPENA OBRAZOVANJA Dr Rade arovi je rodjen 31. 08. 1981. godine u abljaku, gdje je zavrio osnovnu i srednju kolu. Studije sociologije je upisao 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne, a zavrio ih 2008. godine. Nakon diplomiranja upisao je magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, i 2010. godine odbranio rad pod nazivom Socioloki aspekti postsocijalistike transformacije drutvenog poretka u Crnoj Gori. Doktorske studije je, takoe, upisao na Filozofskom fakultetu u Nikiu 2010.godine, a doktorsku tezu, prevashodno, iz oblasti sociologije sela (Socioloko istraivanje sela i porodinih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori) uspjeno odbranio etiri godine kasnije. Za vrijeme doktorskih studija, u zimskom semestru 2012/13 godine, kandidat je kao korisnik stipendije Moskovskog dravnog univerziteta Lomonosov u Moskvi, boravio vei dio semestra stekavi dragocjena iskustva iz oblasti za koju se usmjeravao radei na doktorskoj disertaciji, ali i drugim, srodnim sociolokim disciplinama kojima se, takoe, bavi. U pogledu steenog stepena obrazovanja dr Rade arovi ispunjava sve formalno-pravne uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju i saglasno Statutu i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje docenta po raspisanom konkursu. -ANALIZA NAUNOISTRAIVAKOG RADA Od 2010. godine, kada je angaovan kao redovni saradnik u nastavi na Studijskom programu za sociologiju, naunoistraivaki rad kandidata dr Rada arovia je, najvie, usmjeren na izuavanje Ruralne sociologije i njene bazine jedinice porodinog poljoprivrednog gazdinstva. Kroz svoja istraivanja i radove kandidat analizira komplesnost svih procesa, kako na globalnom, tako i na nacionalnom, ali i lokalnom nivou, koji uzrono-posljedino utiu na njegovo funkcionisanje, raslojavanje i prekompoziciju, zavisno od dominantnih uticaja. Zapravo, arovi smatra da su brojni i, nadasve, kompleksni procesi koji ,,transformiu crnogorsko selo i porodino gazdinstvo, kako pod uticajem pomenutih optih promjena koje imaju svoje zakonitosti, vrlo esto i posljedica spontanih deavanja, u skladu sa autonomnim konceptom ivljenja i funkcionisanja u naoj sredini. Takoe, analizirajui razliite modalitete promjena tzv. seljakog gazdinstva, ali i porodice, on zapaa da oni nijesu nestali, ve se mijenja(li) u svom znaenju, znaaju i funkcionisanju, skladno irim promjenama koje se dogaaju u selu i uopte u crnogorskom drutvu, ali i na globalnom nivou. Kao posljedice pomenutih deavanja kandidat u svojim istraivanjima navodi, prije svega, ubrzano i izraeno smanjenje broja poljoprivrednika u Crnoj Gori, koje danas predstavlja ozbiljnu opasnost cjelokupnog ruralnog i drutvenog razvoja. U radu Migracije poljoprivrednika u Crnoj Gori (1948.-2011.) kandidat apostrofira, gotovo, egzodus seljaka iz sela u gradove i oslabljeni poloaj seoske porodice u tom procesu, koji je, po njegovom miljenju, gotovo dramatian, imajui u vidu brojke koje vrlo ilustrativno govore o stanju poljoprivrednih gazginstava u Crnoj Gori, ali i njihovoj perspektivi. Reperi, poput negativne stope

 • Strana 16 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  prirodnog prirataja i ogromne regionalne proizvedne disproporcije ukazuju da se crnogorsko drutvo suoava sa velikim, ali ne nerjeivim, problemima kada je poljoprivreda u pitanju. Poseban problem, po dr aroviu, predstavlja senilizacija porodinih gazdinstava u Crnoj Gori, pa naglaava kako bi u aktuelnoj situaciji gazdinstvo sa revitalizacijom trebalo da krene, upravo, kroz dimenziju podmlatka domainstva, odnosno radne snage. Upravo, u radu Revitalizacija sela i orijentacije mladih u Crnoj Gori kandidat empirijskim putem dokazuje da selo u Crnoj Gori, ipak, moe predstavljati poeljno mjesto za ivot u kome mladi ljudi vide svoju budunost i persepktivu. Kandidat dobro ukazuje da je proces revitalizacije ruralnog naslea spor, ali dostian, proces, ukoliko se, naravno, obezbijedi adekvatna infrastruktura i ukljue adekvatni akteri u procesu obnove sela i gazdinstava. Povratak mladih, ili bolje rei, zadravanje na selu mladih ljudi, koji su, ili e biti, vlasnici svojim imanja predstavlja jedan od prvih koraka u njegovoj revitalizaciji i razvoju. Osim navedenih radova, u kandidatovoj bibliografiji vrlo zanimljiva referenca je i rad Agricultural family farm in Montenegro, u kome on, kao ve izgraeni sociolog, komparira porodina poljoprivredna gazdinstva sa istim u zemljama Evropske unije i dolazi do niza zakljuaka koji se odnose ne njegov zemljini posjed i cjelokupan nain funkcionisanja, iz ega se mogu izvui korisni zakljuci, odnosno uzrici problema u naoj praksi koja se prilino razlikuje od evropskih iskustava. Ba zbog toga kandidat u radu apostrofira starosnu strukturu lanova porodice i broj lanova koju su ostali na gazdinstvu da ive (naglaavajui da su u Crnoj Gori to uglavnom stari brani parovi ili samci) koji, svakako, ne mogu biti izgledna budunost naem selu. Dakle, bez demografske izbalansiranosti i ulaganja razliitih vrsta u infrastrukturu i druge tehnike vrste pomoi nae selo i gazdinstva u okviru njega ne mogu imati pozitivnu pretpostavku za razvoj. -OCJENA STRUNOG RADA Sruni rad kandidata arovia se ogleda kroz uee u radu Instituta za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta, u okviru kojeg je ve nekoliko godina angaovan kao vrijedan istraiva. Iz kandidatove prijave se vidi da je, zajedno sa kolegama, do sada uestvovao u vie domaih i meunarodnih projekata, a u nekima je bio koordinator. Takoe, neki od uspjeno realizovanih projekata su kasnije objavljene kao posebne studije. Stoga smatram da kandidat ima solidno istraivako iskustvo u strunom radu, koje ga preporuuje za dalje angamane i sticanje iskustva kako na Univerzitetu Crne Gore tako i kroz saradnju sa drugim institucijama. -ANALIZA PEDAGOKE OSPOSOBLJENOSTI Dr Rade arovi je od 2010. godine je angaovan kao saradnik u nastavnom procesu na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta, i to na disciplinama Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija grada I, Sociologija grada II i Sociologija crnogorskog drutva, da bi nakon to je odbranio doktorsku disertaciju u zimskom semestru 2014. godine poeo izvoditi nastavu iz Sociologije sela I i II i Socijalne demografije. Kandidat arovi je tokom dosadanjeg angaovanja na Filozofskom fakultetu UCG postigao visok nivo pedagoke osposobljenosti o emu svjedoe visoke ocjene koje je dobio u studentskim anketama.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA

  Konstatujem i prihvatam, a nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, da je kandidat dr Rade arovi pravilno bodovao svoje radove i sainio klasifikacionu bibliografiju. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 12 12 40 40

  3. PEDAGOKI RAD

  5 5

  4. STRUNI RAD

  4 4 3.5 3.5

  UKUPNO 16 16 48.5 48.5

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Detaljnim pregledom i ocjenom naunoistraivakog, pedagokog i strunog rada, predstavljenog u priloenoj dokumentaciji, konstatujem da dr Rade arovi ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju RCG, Statutom i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja Univerziteta Crne Gore i da je rije o perspektivnom kadru kojem treba omoguiti dalje napredovanje na UCG.

  Na osnovu iznijete ocjene predlaem vijeu Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Rada arovia izabere u zvanje docenta za predmete Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

  RECENZENT Prof. dr Lidija Vujai Vanredni profesor Univerzitet Crne Gore

  R E F E R A T

  Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija

  Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu.

  Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda od 13. decembra 2014.godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR MARIJAN PREMOVI.

  BIOGRAFIJA Roen sam 4. maja 1983. godine u Beranama, Crna Gora.

  Osnovnu kolu i gimnaziju (drutveno jeziki smjer) zavrio sam u rodnom gradu.

  Zavrio sam Odsjek za istoriju na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Niu 2006. godine. Iste godine upisao sam postdiplomske studije na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Istonom Srjevu, pod mentorstvom prof. dr Andrije Veselinovi ko gostujueg profesor. Mgistriro sam 2010. godine s temom up Budimlj u srednjem veku, pred Komisijom u kojoj su bili, pored mentor jo i kdemik Rde Mihlji (predsjednik) i prof. dr Nend Lemji (lan).

  U periodu od 1. do 6. jula 2012. godine zavrio sam petu meunarodnu ljetnju kolu za mlade diplomate Vojvoda Gavro Vukovi. Aktivni sam istraiva na projektu Ministarstva nauke Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, iji je Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet u Nikiu (rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.2012 30.11.2015. godine).

  Doktorirao sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. jula 2013. godine, tema: Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sinia Mii (predsjednik), prof. dr Andrija Veselinovi (mentor) i prof. dr Sran Rudi (lan), i tako sam postao najmlai doktor istorijskih nauka u Crnoj Gori.

  Poznjem i itam srednjovjekovne izvore n ltinskom i stroslovenskom jeziku. Uestvovao sam na vie naunih skupova, tribina, okruglih stolova i promocija knjiga.

  PODACI O RADNIM MJESTIMA:

  Obavljao sam pripravniki sta u JU Srednja medicinska kola

  Dr Branko Zogovi u Beranama kolske 2007/08. godine, gdje sam poloio struni ispit. Radio sam i u JU Osnovna kola Vukain Radunovi u Beranama.

  Septembra 2011. godine izabran sam za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikiu, n predmetim: Istorij Blkn u srednjem vijeku I i II, Opt istorij srednjeg vijek i Istorij Vizntije. kolske 2013/14. godine izvodio sam nastavu iz navedenih predmeta pod mentorstvom prof. dr Nade Tomovi.

  Ove kolske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, povjerena mi je nastava (predavanja, vjebe, ispiti) iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opta istorija srednjeg vijeka.

 • SENATU UNIVERZITETA CRNE GORE

  PRISTUPNO PREDAVANJE

  KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

  KANDIDAT: DR RADE AROVI

  PREDMETI: Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I,

  Sociologija porodice II

  NAZIV

  PREDAVANJA: Deruralizacija u Crnoj Gori

  TERMIN

  PREDAVANJA:

  15.06.2015. godine u 16.00 asova

  Sveana sala Univerziteta Crne Gore

  IZVJETAJ

  (Miljenje Komisije o pedagokim elementima predavanja)

  Tema je izloena na jasan, sistematian i ubjedljiv nain. Predavanje imalo

  problemsku strukturu-teorijski uvod.

  Rezultati srodnih istraivanja, te prijedloge za unaprijeenje uoenog

  problema.

  KOMISIJA:

  1. Prof. dr Darko Baji

  2. Doc. dr Dijana Vukovi

  3. Doc. dr Bojan Martinovi

 • YHIJBF.P3JfIET U;PHE roPE UNIVERSITY OF MONIENEGRO BJI030CKlf ([>AI{YJITET FACULTY OF PIDLOSOPHY ,Uamwa EojoBHua 66 Danila Bojovica bb IT.el>.91 P.O. Box 91 81400 HHKumh 81400 Niksic HpH3 ropa Montenegro

  Tel.: +382 40 243921, 243913, 243976 Fax: +38240247109, e-mail: [email protected]

  N2