USÛLÎ'NİN DİLİNDE AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR ÜZERİNE

Embed Size (px)

Text of USÛLÎ'NİN DİLİNDE AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR ÜZERİNE

 • DOI: 10.7816/idil-02-06-08

  www.idildergisi.com 122

  USLNN DLNDE AHENG SALAYAN

  UNSURLAR ZERNE BR DENEME

  Dr. Meltem GL1

  ZET

  Usl XVI. yzyl divan airlerin en tannmlarndan biridir. Her divan

  airinin olduu gibi Uslnin de kendine has bir dili bulunmaktadr. Usl dilini

  ahenk unsurlaryla yourarak etkili bir ekilde duygularn, hayallerini, fikirlerini dile

  getirmitir.

  Bu almada Uslnin drt kaside, yz krk yedi gazel ve dier nazm

  ekillerini ieren divan esas alnmtr. Divandaki ahenk unsurlar incelenerek

  Uslnin kendine has dilinin oluumundaki etkileri ortaya konulmaya allmtr.

  Vezin, sz tekrarlar, ikilemeler, cinas, itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni,

  kafiye ve redif divan iirinde ahengi salayan unsurlardr. Divan airleri iirdeki kendi

  becerilerini ortaya koymak iin bu ahenk unsurlarn ska kullanrlar.

  Bu almayla Uslnin tek bilinen eseri olan Divn hakknda genel bilgi

  verilmitir. Bu divnda kaside, terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms

  gibi musammatlar gazeller ve ktalarn bulunduu belirtilip divan vezin, sz

  tekrarlar, ikilemeler, cinas, itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni, kafiye ve

  redif ynnden incelenmitir. Bu inceleme hem Uslnin dilindeki ahengin nasl

  olutuunu ortaya koyma bakmndan hem de bir divnda aheng unsurlarnn nasl

  ilenecei konusunda yol gsterici olmas ynyle dikkate deerdir.

  Anahtar Kelimeler: Usl Divn, Ahenk Unsurlar, Uslnin Dilini

  Oluturan Ahenk Unsurlar.

  1 Yznc Yl niversitesi, Edebiyat Fakltesi, Trk Dili ve Edebiyat Blm, Van,

  gulmltm@hotmail.com

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  123 www.idildergisi.com

  AN ESSAY ON THE FACTORS THAT MAKE

  HARMONY IN USL'S LANGUAGE

  ABSTRACT

  Usl is one of the best known ottoman poets in sixteenth century. As each

  ottoman poet Uslnin has its own unique language. Usl expressed his feelings,

  dreams, ideas efficiently by kneading his language with the elements of harmony.

  In this study, Usl's four eulogiums, collected poems that contains one

  hundred and forty seven odes, and other verse forms are based on. Usls own

  language formation tried to put forward by examining the effects of the elements of

  harmony in collected poems. Meters, the repetitions, pun, derived from, conjunction,

  sound repetitions, parelelizm, harmony, rhyme are the elements which provide rhythm

  of ottoman poetry. Ottoman poets often use these harmony elements to demonstrate

  their skills in poetry.

  This study gives general information about, Usl's unique known work, his

  collected poems. In this study the kinds of literature features used in the work stated

  like (terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms, and musammatlar) and

  meter, the repetitions, pun, derived from, conjunction, sound repetitions, parelelizm,

  harmony, rhyme are investigated.

  This study is noteworthy because it puts forward how Usl's language

  harmony formed and it shows how to handle the elements of harmony in collected

  poems..

  Keywords: Usl collected poems, elements of harmony, the factors that

  create harmony in Usls language.

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 124

  GR

  Uslnin hayat hakknda uara tezkirelerinde ve kaynaklarda ok geni bilgi

  bulunmamaktadr. Knalzde Hasan elebi tezkiresinde Vardar Yeniceli

  olduundan bahsetmitir. (Knal-zde Hasan elebi, 1989: 165)

  Uslnin yaad Vardar Yenicesinde XVI. yzylda Molla lh ile

  balayan ok gl bir tasavuf cereyan sz konusudur (sen, 1990: 19). Usl

  Anadoludaki bu tasavvuf ortam iinde belli bir sre sonra tahsilini tamamlayp

  tamamen tasavvufa ynelir. Kendisinin de takip etmi olduu Molla lh o dnem

  Anadoluda tasavvuf cereyannn balamasn salayan kiidir. Vahdet-i vcd

  dncenin geni kitlelere yaylmasn salamtr. Uslnin bu ortamdan

  etkilenerek tasavvuf dnceleri olgunlamtr. Daha sonra Msra giderek eyh

  brahim-i Glenye intisab ettii belirtilmitir. eyh brahimin lm zerine

  memleketi olan Vardar Yenicesine geri dnd ve H. 945 tarihinde vefat ettii

  sylenir.

  Uslnin bilinen tek eseri Divndr. Fakat bu kitap iinde klasik divan

  tertibinin dnda kalan baka edebi trlerde bulunmaktadr. Mevcut nshalalarn bir

  ksmnda yer alan hadis tercmeleri, bunlarn rneklerinden biridir. Osmanl

  airlerinin klliyat ve divanlarnda bazen krk hadis ihtiva edenlerine de tesadf

  edilmektedir. Uslnin Divn drt kaside, yz krk yedi gazel ve dier nazm

  ekillerini iermektedir. Usl divannda da yer alan hadis tercmeleri byle bir

  gelenein sonucudur. Fakat ondaki hadislerin says krk deil seksendir. (sen,

  1990: 19).

  Divnnn banda 109 beyitlik bir blm mira olayn anlatr. Bunun

  dnda Yeniceyi anlatan bir ehr-engiz bulunmaktadr. Mesnevi tarznda

  yazlmtr. Bunlardan sonra divan gelmektedir. Farsa bir iirin dnda dier btn

  iirleri Trkedir. air divn iinde klasik bir biimde yazlm rnekler yannda

  hece vezniyle yazlm iirlere de yer verir. Bu divn mretteb bir divndr. Bata

  kasideler sonra terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms gibi

  musammatlar daha sonra gazeller ve ktalar gelir (sen, 1990: 20).

  Btn bu iir ekilleri Uslyi yanstan unsurlarla rldr. Uslyi dier

  airlerden farkl klan onun dilini oluturan ahenk unsurlarnn kullanl biimidir.

  Ahenk kelimesi kullanld edebiyata gre anlam kazanmaktadr.

  Divan edebiyatnda ahenk kelimesi, daha ok musiki terimi olarak

  kullanlmasnn yan sra szlk anlamyla da kullanm gemektedir. Ahengle ilgili

  olarak Tahrirl-Mevlev Edebiyat Lugatinde manzum, mensur bir szn kulaa

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  125 www.idildergisi.com

  gzel ve przsz gelmesi, adeta hafif tertip bir musik tesiri yapmasdr. eklinde

  bir aklama yapar. (Thirl-Mevlev, 1973: 17)

  Estetik ller iinde bir btn tekil eden paralarn veya unsurlarn

  birbiriyle uyumas ahengi oluturur. Bu terim eitli ilim ve sanat dallarnda

  kullanlr. Edebiyat terminolojisinde ahenk, slubu oluturan paralardan biri olarak

  grlr. iir ve dzyazda kelime ve cmleler arasnda musikiyi andran bir

  uyumdur. Talim-i Edebiyatla beraber Trk Edebiyat yenileme devrine girmitir.

  Bu dneminle beraber edebiyat kitaplarnda armoni karlnda, sluba ait bir

  zellik olarak kullanlan aheng-i selset terimi yer alr. Recaizade Mahmut Ekrem

  armoni kavramyla metin iindeki kelimelerin kulaa ho gelecek ekilde

  dzenlenmesini kasteder ve aheng-i selseti ikiye ayrr.

  1. Urnumi ahenk: Kelime ve ibarelerin ses bakmndan uyumundan doan

  ahenk.

  2. Taklidi ahenk: Sz ile iaret ettii anlam arasndaki uyumun yaratt

  ahenk.

  Recaizade Ekrem, ahengi selset kavramyla birlikte tanmlamaya alr. Bu

  kavramn vezin, kafiye ve redif gibi ritmi salayan unsurlarla ilikisinden sz

  etmeden, dorudan sz ve ses tekrarlarnn youn bir ekilde kullanmndan oluan

  musikiyle alakas zerinde durmaktadr. iir ve musiki arasndaki iliki birok

  zaman edebiyat incelemelerinde gndeme gelmitir. Sesin fonksiyonun iir

  zerindeki etkisine ilikin farkl dnceler belirmitir (Macit, 2005: 8)

  Divan edebiyatnda iir, musiki i ie gemitir. yle ki divan iirinde baz

  trler bestelenmek zere yazlmlardr. Murabbalar, gazellerin bir ksm bu gruba

  girmektedir.

  iirde doal syleyi de ahengi oluturan bir etkendir. Ayrca atasz ve

  deyimlerin de divan iirinde yaygn olarak kullanld hatta bunlara irsal-i mesel

  denildii bilinmektedir. Bunlarn dnda kalan sz tekrarlar, ikilemeler, cinas,

  itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni, kafiye ve redif ahengi oluturan

  etkenlerdir.

  Bir metnin dil yaps ve fonksiyonu slup incelemelerinin alanna girer.

  Divan airleri iirlerinde duygu ve dncelerini en etkili bir biimde ifade ederek

  musikyi ve ahengi salamaya almlardr. Bu almayla Uslnin Divnna

  baklarak onun iir sanatndaki baars ortaya koymaya allacaktr.

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 126

  VEZN

  Usl yazd iirlerde byk oranda aruz veznini kullanmtr. Dokuz

  iirinde hece veznine yer vermitir. Aruzla yazlan iirlerde toplam on iki kalp

  kullanm bunlarn %54 remel bahrinin Filtn filtn filtn filn

  kalplaryla yazlmlardr.

  Uslnin yaad dnem aruz lsnn ok yaygn kullanld bir dnem

  olmasna karn hece lsn de kullanmtr. Kulland vezinlerde daha ok imale

  hatalar grlmektedir (sen, 1990: 20)

  2. SZ TEKRARLARI

  Sz tekrarlar kelime ve kelime gruplarnn tekrarna dayal bir anlatm

  tekniidir. Divan edebiyatnda ska grlmektedir. Ahenk de sz ve sz gruplarnn

  belirli aralklarla tekrarndan domaktadr. Anlamla btnletii zaman poetik bir

  fonksiyon oluturur. stein etkili bir biimde ortaya konulmasn salar. Sadece iir

  deil, bir bakma mensur iir sayabileceimiz bahr- tavillerde, secili anlatm esas

  alan mensur metinlerde sz ve ses gruplarnn belirli aralklarla tekrar edilmesi

  metne doal bir akkanlk kazandrmaktadr.

  Szck ve szck beklerinin, btn bir dizenin tekrarlanmas, ses asndan

  bir armoni salamakta, bir uyum, bir ritim oluturmaktadr. Bunu mzik

  yaptlarndaki zaman zaman melodinin tekrarlanmasna benzetebiliriz.

  Divan iirinde ayn seslerden oluan tekrarlarn yan sra benzer seslerin

  tekrarlar da iirlerde ahenk unsuru olarak kullanlmaktadr. Cinas, itikak, kalb, aks,

  iade ve tars gibi sz sanatlar benzer seslerin tekrarndan doan bir ahenk oluturur (