Van Werk naar Werk bij DJI

  • View
    101

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Van Werk naar Werk bij DJI. Stand van zaken. Programma. Welkom Wetenswaardigheden, laatste stand van zaken Onderhandelaarsakkoord SBF Wat verwachten we van jullie Waarvoor kun je terecht bij het SSC DJI Casustiek Vragen (kunnen ook tussendoor worden gesteld). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Van Werk naar Werk bij DJI

Van Werk naar Werk bij DJIStand van zaken11 juni 2014

Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014ProgrammaWelkom

Wetenswaardigheden, laatste stand van zaken

Onderhandelaarsakkoord SBF

Wat verwachten we van jullie

Waarvoor kun je terecht bij het SSC DJI

Casustiek

Vragen (kunnen ook tussendoor worden gesteld)

2Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Wetenswaardigheden: AO VWNWVoor wie: *Alle boventallige VWNW medewerkers, geen rechtspositionele consequenties

Wie begeleidt / bevoegd gezag / mz:*Trajectmanagers voor VWNW kandidaten*Casemanagers voor langdurig zieke medewerkers*Voorzitter mobiliteitsregio: bevoegd gezag*Tijdelijke commissie AO VWNW vanuit de COR DJI: mz vertegenwoordiging

Wat wordt betaald uit de frictiekosten:*Salariskosten verplichte kandidaten, tenzij gedetacheerd op een formatieplaats elders*Traject- en casemanagers*Administratieve ondersteuning AO VWNW*Voorzieningen die nodig zijn, vastgelegd in een VWNW plan of besluit

Uitgangspunt:Iedere (vrijwillige of verplicht) VWNW kandidaat heeft recht op voorzieningen, ongeacht wel of niet het gevolg van het Masterplan DJI

3Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Wetenswaardigheden: trajectmanagersRol: Eerste aanspreekpunt voor verplichte VWNW kandidaten ihkv de uitvoering van het VWNW plan;Heeft de personele zorg voor de VWNW kandidaat (bv. ingeval van ziekte);Opdrachtgever aan de HRO die het B-mandaat moet uitvoeren; Benut relevante netwerken om de plaatsingskansen van de medewerkers te vergroten;

Wie selecteert:Voorzitter regionaal mobiliteitsoverleg in samenspraak met adviseur van SSC/BBA (selectie aan de poort van de AO VWNW)N.B.: mwers die in de vrijwillige fase de rol hebben gekregen, krijgen niet automatisch deze rol in de verplichte fase (AO VWNW)

Arbeidsvoorwaarden:Behouden hun rechtspositie die ze hadden (gemiddeld niveau schaal 9, 10 of 11). 4Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Wetenswaardigheden: remplaantenregeling

Kan bepaling

Wie bepaalt:Hoofddirecteur geeft bindend advies na verzoek bevoegd gezagBevoegd gezag besluit

Wanneer:Draagt bij aan krimp (DJI-breed):* (toekomstig) boventallige wordt geplaatst* formatieplaats wordt ingeleverd (en niet meer geffectueerd)ofRemplaant neemt de plaats in van een verplichte VWNW kandidaat en heeft daarbij goede kans om DJI te verlaten of een andere functie te verwerven

5Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Wetenswaardigheden: convenanten Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten met of in de maak met:RBO: verwachte vacatures verspreid over aantal jaren: 500-550 ftePolitie: vacatures in 2014: 134; selectieproces loopt vacatures in 2015: 600Douane: DJI-medewerkers in opleiding, eersten zijn in dienst getredenRN: 37 tijdelijke medewerkers addendum voor structurele functies COA: convenant getekend op 4 juni. NS: vacatures voor machinisten en conducteurs; convenant in de maakLeger des Heils:convenant in de afrondende fase SVG GGZ: convenant in de afrondende fase (incl. 11 afdeling)Defensie: vacatures veelal ingetrokken vanwege krimp Defensie

Binnenkort:Per mobiliteitsregio: een jobsearcher die de regionale arbeidsmarkt verkent op kansen voor DJI-medewerkers.6Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Wetenswaardigheden: MD-doelgroepMD-doelgroep= leidinggevenden S14> en plv. VDs S13(ook managementtrainees)

VWNW beleid volledig van toepassingRol RMO ligt bij hoofddirectie (ondersteund door MD-adviseurs)VWNW-rechten gehonoreerd, regie waar mogelijk: juiste mens op juiste plek

Organisatie centraal geregeld:1ste mobiliteitsgesprek door bevoegd gezag + HR adviseur(Chris van der Leest)Begeleiding en onderzoek door/via trajectmanager (Mechelien van Son)

7Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Onderhandelaarsakkoord SBFTussen werkgever (BZK) en vakbonden (SOR tafel):

Diensttijd minimaal 5 jaar in SB functiePeriode SBF uitkering max. 26 maanden Overgangsperiode vanaf 34 maanden afhankelijk van leeftijdSBF ontslag (en niet SBF verlof)Keuze medewerker wanneer het ingaat, vanaf moment dat ABP pensioen in kan gaanEinde SBF uitkering uiterlijk op AOW leeftijdDeeltijd uittreding is mogelijk; wel minimaal 50% van oorspronkelijke dienstverband blijven werken

8Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Onderhandelaarsakkoord SBF (vervolg)Tussen DJI en vakbonden (DGO):

Behoud SBF status tav SBF regeling in verplichte fase. Periode telt niet mee voor diensttijd en geldt niet als onderbreking aaneengesloten diensttijdPoolvorming: max. 18 maanden voor ingang SBF verlofEerste 6 maanden verplichte VWNW fase: arrangement CVerlofgangers tussen 1-1-2010 en 30-6-2012: compensatie twee SBF uitkeringsmaandenVWNW voorzieningen in combinatie met SBF ontslag (tot einde VWNW beleid), bv.:*stimuleringspremie omgezet in BV gevolgd door SBF ontslag*gedeeltelijk BV en gedeeltelijk SBF ontslag

9Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Vragen over het eerste gedeelte?10

Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 201411Onderwerpen

Mobiliteitsbureaus / spreekuren op locatieMobiliteitsgesprekkenLoopbaanadvies/onderzoekenRol Loket VWNW Digitaal aanvraagprocesVerschil tussen vrijwillige en verplichte faseAfspiegelingsbeginselCasuistiek

Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Er wordt in deze presentatie meerdere keren Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase aangegeven als doelgroep voorzieningen. Hiermee worden de medewerkers bedoeld die wel zijn aangewezen voor de vrijwillige fase, maar geen plan hebben en geen VWNW-Kandidaat zijn. Het betreft medewerkers die horizontaal geplaatst kunnen worden (b.v. aanvraag voorziening: extra reiskosten). Dit geldt ook voor medewerkers die een stimuleringspremie willen aanvragen. Zij hoeven geen VWNW-onderzoek te doen, maar kunnen met het 1e mobiliteitsformulier als basis/plan deze voorziening aanvragen. 11

- Waarom: korte lijnen, dicht op de medewerker, laagdrempelig

- Hoe ingericht: Mobiliteitsmanager, BBA-advies, HR Advies, administratieve ondersteuning (Mobiliteit Kaartenbak)

- Resultaten tot nu toe

Mobiliteitsbureau/Spreekuren op locatie12Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Van Werk Naar Werk-beleid12- Wie: medewerker, leidinggevende, HR Adviseur

- Tot 1 juni 2014: 2.935 (vanaf september 2013)

- Nu: PI Haarlem en PI Arnhem (totaal ca 700 gesprekken)

- Verwachting voor de resterende maanden in 2014: ca 3.000 - HK DJI - FPC Veldzicht - PI Ter Apel - PI Over Amstel - PI Haaglanden

Mobiliteitsgesprekken13Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014Medewerkers kunnen gebaat zijn bij de uitruil van de stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof.

Te denken valt bijvoorbeeld aan medewerkers die devoorziening gebruiken om een periode te overbruggen naar (keuze)pensioen of medewerkers die een eigen bedrijf willen starten en daarmee nog enige tijd de zekerheid willen hebben van een vast inkomen inclusief pensioenopbouw.

De medewerker kan met de leidinggevende afspraken maken over: Een combinatie van een periode van buitengewoon verlof n stimuleringspremie, ofwel de medewerker laat een nader af te spreken deel van de stimuleringspremie omzetten in buitengewoon verlof; De periode van buitengewoon verlof is in principe tegen doorbetaling van de bezoldiging die de medewerker op het moment van de ingangsdatum van de regeling geniet. De medewerker kan met de leidinggevende een afspraak maken om de buitengewoon verlof periode te verlengen tegen een naar rato lagere salariring.Van Werk Naar Werk-beleid13

- Rol van de leidinggevende

- Onderzoek: onafhankelijk loopbaanonderzoek waarin de medewerker samen met de loopbaanadviseur de arbeidsmarktpositie onderzoekt.

- Resultaat: kan input zijn voor het vwnw-plan.

Loopbaanonderzoeken/advies14Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014 100a ARAR: Voorziening dat je nog tot 2 jaar na dat je uit dienst bent gegaan bij het Rijk BWWW kan aanvragen als je werkloos wordt. BWWW ongelimiteerd dagloon. Duur is 3 x zo lang als WW.Indien er sprake is van outsourcing van taken buiten het Rijk wordt met de centrales van overheidspersoneeel een sociaal plan overeengekomen. In beginsel geldt dat de betrokken ambtenaren hun functie volgen. Indien een ambtenaar daarvan wenst af te zien dan kan hij voor de duur van maximaal achttien maanden in dienst bij het Rijk blijven. Indien outsourcing plaatsvindt naar een bij het ABP aangesloten organisatie kan dit maximaal twaalf maanden. Tijdens deze periode krijgt de ambtenaar de status van verplichte VWNW-kandidaat en VWNW-begeleiding. Indien na afloop van de twaalf dan wel achttien maanden herplaatsing niet is geslaagd gaat het bevoegd gezag over tot ontslag. Bij het formaliseren van het VWNW-beleid in de regelgeving wordt daarvoor een nieuwe grond voor eervol ontslag gentroduceerd.

Van Werk Naar Werk-beleid14

- Landelijke vraagbaak n ingang voor al uw vragen- Bewaken uniformiteit- Kennisbank- Borging - Toetsing vwnw-plannen (ook verkorte vwnw-plan)- Voorbereiding besluitvorming aanvragen

- Digitaal aanvraagproces

Rol loket VWNW15Van Werk naar Werk bij DJI|11 juni 2014 100a ARAR: Voorziening dat je nog tot 2 jaar na dat je uit dienst bent gegaan bij het Rijk BWWW kan aanvragen als je werkloos wordt. BWWW ongelimiteerd dagloon. Duur is 3 x zo lang als WW.Indien er sprake is van outsourcing van taken buiten het Rijk wordt met de centrales van overheidspersoneeel een sociaal plan overeengekomen. In beginsel geldt dat de betrokken ambtenaren hun functie volgen. Indien een ambtenaar daarvan wenst af te zien dan kan hij voor de duur van maximaal achttien maanden in dienst bij het Rijk blijven. Indien outsourcing plaatsvindt naar een bij het ABP aangesloten organisatie kan dit maximaal twaalf maanden. Tijdens deze periode krij