Click here to load reader

Veze medju nama

  • View
    198

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Veze medju nama

Izvjetaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu 2009.

................................................................... ...................................................................

VEZE MEU NAMA

Drutveni kapital u Bosni i Hercegovini

UNDP je globalna mrea za razvoj Ujedinjenih nacija, koja zagovara promjene i povezivanje zemalja kroz znanje, iskustvo i resurse u cilju pomaganja ljudima da izgrade bolji ivot. UNDP postoji u 166 zemalja, radi sa njima na njihovim vlastitim odgovorima na globalne i nacionalne razvojne izazove. Razvijajui lokalne kapacitete oni se oslanjaju na ljude iz UNDP-ja i na nau iroku mreu partnera. Copyright 2009 Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Marala Tita 48, 71000, Sarajevo. Supervizor: Armin Siro Voditelj tima autora i glavni autor: Nicola Nixon Glavni konsultant: Anthony Heath Autor poglavlja: Stephanie Roels Saradnici: (abecednim redom): Lucia Desigis, Miroslav Divi, Hans Fridberg, Marija Ignjatovi, Karla Koutkova Struna recenzija: Alma Dedi, Marina Dimova, Amie Gaye, Maja Marjanovi, Christine McNab, Paola Pagliani, Mirela Ibrahimagi, Marija Ignjatovi, Susanne Milcher, Sara Nikoli, Renata Radeka, Arlett Stojanovi

tampa: Arch Design doo ISBN: 978-92-95042-98-8

Stajalita iznesena u ovom dokumentu su stajalita autora i ne odraavaju nuno miljenje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Predgovor

Izvjetaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu 2009. Drutveni kapital u Bosni i Hercegovini

VEZE MEU NAMA

PredgovorIzuzetno mi je zadovoljstvo predstaviti vam UNDPovu reprezentativnu publikaciju Izvjetaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu za 2009. godinu. Ovaj izvjetaj ulazi u jedno novo podruje istraujui, po prvi put, odnos izmeu drutvenog kapitala, socijalne ukljuenosti i humanog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH). Uprkos napretku postignutom od zavretka sukoba koji su u BiH trajali od 1992. do 1995. godine, drutveno tkivo ove zemlje je jo uvijek nejako i narueno. Nivo drutvenog povjerenja je izrazito nizak. Suprotno onome to bi se moglo pretpostaviti da e, s proticanjem vremena od zavretka sukoba, stepen povjerenja i drutvene kohezije rasti injenice ukazuju da se tokom nekoliko proteklih godina stepen povjerenja smanjuje. Ovakvo nizak nivo drutvenog povjerenja u BiH se manifestira kao znaajan izazov u razvoju, posebno u odnosu na nastojanja zemlje da se u skorijoj budunosti pridrui EU. Drutveno povjerenje je neto to drutva vezuje i pomae njihovom funkcioniranju. Ovo ini meusobne i interakcije ljudi s institucijama i pruaocima usluga jednostavnijim i efikasnijim. Nedostatak povjerenja, s druge strane, ini ove procese daleko teima. Povjerenje je, skupa s graanskim sudjelovanjem i normama reciprociteta kljuna komponenta drutvenog kapitala te skupa predstavljaju one karakteristike drutva koje olakavaju saradnju meu ljudima koja rezultira uzajamnom dobrobiti. Pojam drutvenog kapitala stoga izrasta iz pretpostavke o vanosti veza: da je razumijevanje razliitih konstalacija drutvenih mrea te funkcioniranja uobiajenih drutvenih veza od izuzetne vanosti za tumaenje te u konanici interveniranje u svrhu promjene irih drutvenih procesa. Izvjetaj nalazi da drutveno tkivo BiH, umjesto kohezije i solidarnosti karakteriziraju podijeljenost i rascjepkanost. U BiH je prisutna mrea lokaliziranih, snanih veza koja se zasniva na snanim porodinim odnosima. Takve snane veze imaju i svojih prednosti u tekim vremenima npr. mogu osigurati potrebnu podrku. U tom je smislu oito da ljudi u BiH unutar ovih bliskih mrea paze na i brinu jedni o drugima. Mree koje oko sebe imaju ljudi s viim stepenom obrazovanja su raznolikije, to naglaava vanost jaanja sistema obrazovanja u BiH i poveanja stope retencije stanovnitva u BiH. Pa ipak, za dobrobit je ireg drutva potrebno uraditi puno vie kako bi se izgradile ire, u veoj mjeri integrirajue i dalekosenije veze koje ukljuuju pripadnike drugih zajednica, nacionalnosti, drutvenih klasa i obaju spolova. Prilino optimistino i u suprotnosti s uobiajenom predodbom o BiH u izvjetaju se uoava i to da ljudi kao najznaajnije tenzije u zemlji doivljavaju tenzije izmeu bogatih i siromanih, a ne one izmeu razliitih etnikih skupina, to se pak nadovezuje na nalaz da su danas ratna deavanja ljudima daleko manje znaajna nego prije tri godine, te da sada veina ljudi jednostavno nastoji nastaviti sa svojim ivotima. Jako je malo ljudi koji nemaju mree podrke premda problemi ljudi bez ovakvih veza u drutvu kakvo je BiH koje je uveliko organizirano oko usko isprepletenih i povezanih zajednica mogu biti posebno teki. U drutvu u kojem u takvoj mjeri dominiraju porodine i bliske neposredne veze, nedostatak istih moe ivot uiniti izuzetno tekim. U izvjetaju se analizira stepen nedostatka drutvenih veza i sa zabrinutou konstatira da meu starijim osobama u BiH postoji daleko vei rizik od drutvene izolacije. Takvu vrstu izolacija treba posebno imati na umu kod ocjenjivanja oblika drutvene iskljuenosti. I konano, izvjetaj se bavi i pozitivnim i negativnim efektima drutvenog kapitala na ire procese demokratizacije i drutvenu koheziju. Istraivanje ispituje lanstvo u klubovima, drutvima, organizacijama i udruenjima u BiH ili lanstvo i rad u udruenjima. Na pozitivnoj strani, civilno se drutvo percipira kao neto to osigurava osnovu za u veoj mjeri premoujue i raznolike drutvene veze, te je kao takvo u veoj mjeri inkluzivno. Jaanje drutvenog ivota u BiH bi pomoglo prevazilaenju nekih od znaajnijih drutvenih podjela. Nasuprot tome, izvjetaj istrauje i slabosti odnosno negativne strane drutva koje je u tolikoj mjeri zasnovano na porodinim vezama te potencijal takvih veza u smislu stvaranja i reproduci3

VEZE MEU NAMA

Izvjetaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu 2009. Drutveni kapital u Bosni i Hercegovini

Predgovor

ranja neravnopravnosti i nejednakosti kroz nepotizam, klijentelizam i kronizam. Istraivanje drutvenog kapitala kako pokazuje ovaj izvjetaj moe unaprijediti razumijevanje prepreka koje iskljuuju i marginaliziraju razliite drutvene skupine. Dravne i entitetske vlasti u BiH ve kroz razliite strategije nastoje rjeavati pitanje drutvene iskljuenosti u BiH, a kroz rezultate prezentirane u ovome izvjetaju nastoji se dati doprinos takvim nastojanjima. Nadamo se da e ovaj izvjetaj podstaknuti debatu o nainima putem kojih je mogue ojaati lanstvo i rad u udruenjima te smanjiti drutvenu iskljuenost u BiH.

Jasno je da izgradnja veza izmeu podijeljenih i homogenih mrea za zemlju predstavlja ogroman izazov, posebno uzimajui u obzir kontekst tekue politike i utjecaj globalne finansijske krize. Unapreenje drutvene kohezije, dijelom i kroz izgradnju inkluzivnog drutvenog kapitala je pak od ivotne vanosti za buduu stabilnost i prosperitet zemlje.

Christine McNab Rezidentna predstavnica UNDP-a

4

Zahvala

Izvjetaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu 2009. Drutveni kapital u Bosni i Hercegovini

VEZE MEU NAMA

ZahvalaDuboko smo zahvalni brojnim osobama koje su na razliite naine doprinijele realizaciji ovog izvjetaja. Imali smo izuzetnu sreu da potrebne ulazne podatke dobijemo od predstavnika vlasti u BiH, njenih institucija, organizacija civilnog drutva i akademske zajednice u samoj zemlji i izvan nje. Odbor zaduen za izradu ovog izvjetaja, koji se tokom cijele njegove pripreme redovito sastajao inili su predstavnici Direkcije za ekonomsko planiranje, Federalnog zavoda za statistiku FBiH, Republikog zavoda za statistiku RS, Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Asocijacije Alumni Centra za postdiplomske studije na Univerzitetu u Sarajevu. Izuzetno smo zahvalni i to smo tokom cijelog procesa izrade izvjetaja imali mogunost da se oslonimo na smjernice i savjete profesora Anthonyja Heatha sa Katedre za sociologiju na Univerzitetu u Oksfordu. Profesor Heath je usmjeravao i vodio izradu upitnika i analizu podataka, a istovremeno je i autor dijelova izvjetaja. eljeli bismo takoer zahvaliti brojnim drugim osobama i organizacijama koje su pruile vrijedne ulazne podatke za potrebe ovog izvjetaja. Sve greke su iskljuivo nae. Tim UNDP-a BiH za izradu NHDR-a: (abecednim redom) Klelija Balta, Asja engi, Mersiha uri, Lucia Desigis, Gyongyver Jakab, Denan Kapetanovi, Karla Koutkova (UNV), Christine McNab, Amna Muharemovi, Nicola Nixon, Stephanie Roels (UNV), Peter van Ruysseveldt, Eldar Sarajli, Armin Siro, Tarik Zaimovi. Upravni odbor: (abecednim redom) Emina Ajkuni, Federalni zavod za statistiku FBiH; Ivan Barbali, ACIPS; Faris engi, Federalni zavod za statistiku FBiH; Envesa Hadi-Kova, Ured UN RC; Enes Hadiefendi, Federalni zavod za statistiku FBiH; Aida Hasi-Karabegovi, DEP; Sanel Huski, ACIPS; Mirela Ibrahimagi, DEP; Radoslav Latini, Republiki zavod za statistiku RS; Tatjana Ljubi, ACIPS; Ljerka Mari, DEP; Milka Miholji, Republiki zavod za statistiku RS; Sara Nikoli, ACIPS; Bogdana Radi, Republiki zavod za statistiku RS; Mediha Skuli, Federalni zavod za statistiku FBiH; Dejan Vanjek, ACIPS; Stela Vasi, Ured predsjedavajueg Vijea ministara BiH; Selma Zahirovi, DEP; Lajla Zaimovi, ACIPS; Miroslav ivanovi, Centar za ljudska prava, Univerzitet u Sarajevu. Struna recenzija: (abecednim redom) Alma Dedi, UNDP; Marina Dimova, UNDP; Amie Gaye, HDRO; Maja Marjanovi, UNDP; Christine McNab, UNRC BiH; Paola Pagliani, HDRO; Mirela Ibrahimagi, DEP; Marija Ignjatovi, UNDP; Susanne Milcher, UNDP RBEC; Sara Nikoli, ACIPS; Renata Radeka, UNDP; Arlett Stojanovi, UNDP. Za njihovu pomo i doprinos zahvalni smo i: (abecednim redom) Mehmedu Agiu, iz udruenja Obrazovanje gradi BiH; Damiru Ahmetoviu, iz UNDP-a, Jesse Bernstein, iz UNHCR-a BiH; Miodragu Bosiu, iz LAG-a Doboj; Dini ipi, iz Prism Researcha; Jasminki Dumhur, ombudsmenu za ljudska prava BiH; Jovanu Divjaku, iz udruenja Obrazovanje gradi BiH, Anni Gueorguievoj, iz Svjetske banke; Peteru Hkanssonu, sa Univerziteta u Lundu; Randyju Hodsonu, sa Dravnog