57
Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09 i 45/11), Skupština Hrvatske komore arhitekata donosi PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE ARHITEKTONSKE DJELATNOSTI Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije arhitekta državljanima država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: države članice EU). (2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način na koji osobe arhitektonske struke, državljani država članica EU, mogu ostvariti pravo na poslovni nastan te slobodu pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj te opći sustav priznavanja dokaza o osposobljenosti za državljane trećih država. (3) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. Članak 2. Uvjeti osposobljavanja arhitekata, odstupanja od uvjeta za osposobljavanje kao i stečena prava specifična za arhitekte propisani su Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu Zakon).

 · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09 i 45/11), Skupština Hrvatske komore arhitekata donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE ARHITEKTONSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije arhitekta državljanima država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: države članice EU).

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način na koji osobe arhitektonske struke, državljani država članica EU, mogu ostvariti pravo na poslovni nastan te slobodu pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj te opći sustav priznavanja dokaza o osposobljenosti za državljane trećih država.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Uvjeti osposobljavanja arhitekata, odstupanja od uvjeta za osposobljavanje kao i stečena prava specifična za arhitekte propisani su Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 3.

(1) U svrhu izvođenja ovog Pravilnika djelatnost arhitekta smatra se onom djelatnosti koja se redovito izvodi na temelju profesionalnog naziva „ovlašteni arhitekt“ i „ovlašteni arhitekt - urbanist".

(2) Smatra se da pojedinac, koji je u državi članici EU u skladu s propisima stekao profesionalni naziv „ovlašteni arhitekt“ i „ovlašteni arhitekt - urbanist" na temelju iskazanih dosega iznimne kvalitete u arhitekturi, ispunjava uvjet za izvođenje djelatnosti iz prethodnog stavka. Kao dokaz o tome da je riječ o djelatnosti arhitekta, u postupku priznavanja profesionalne kvalifikacije prihvaća se rješenje države članice EU u kojoj je pojedinac stekao profesionalni naziv.

Page 2:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Članak 4.

(1) U postupku priznavanja profesionalne kvalifikacije ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog arhitekta – urbanista automatski se priznaju kvalifikacije u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.

(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći sustav priznavanja dokaza o osposobljenosti u skladu s propisima koji uređuju postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija državljanima država članica EU za obavljanje reguliranih profesija, odnosno djelatnosti u Republici Hrvatskoj, poštujući načelo uzajamnosti između država.

(3) Postupak priznavanja stručne kvalifikacije iz stavka 2. provodi nadležno tijelo Komore.

Ostvarivanje prava na poslovni nastan

Članak 5.

(1) Državljanin države članice EU koji želi obavljati arhitektonsku djelatnost u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev Komori za izdavanje rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije.

(2) Za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka arhitekt mora priložiti: – zahtjev iz Priloga III. ovog Pravilnika, – dokaz o državljanstvu, – potvrdu o nekažnjavanju, – dokaze o formalnoj osposobljenosti iz priloga I. ovog Pravilnika ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji,

(3) Dokumente iz stavka 2. ovoga članka, arhitekt je dužan Komori dostaviti u originalima ili ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka dokaz o državljanstvu iz stavka 2. alineje 2. ovog članka arhitekt podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 6.

(1) Komora će u roku od 30 dana od primitka potpunog zahtjeva i dokumenata iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika provesti postupak priznavanja stručne kvalifikacije te donijeti rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije.

(2) Iznimno, ako nije moguće donijeti rješenje iz stavka 1. ovog članka, Komora će obavijestiti arhitekta o odgodi donošenja rješenja i zatražiti dodatne informacije ili dopunu dokumentacije uz navođenje razloga odgode.

Page 3:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

(3) U slučaju odgode iz stavka 2. ovoga članka Komora donosi rješenje u roku od 30 dana od primitka nadopunjene dokumentacije.

(4) U slučaju da Komora ne postupi sukladno rokovima iz stavaka 1. i 3. ovog članka smatrat će se da je zahtjev usvojen. Arhitekt ima pravo tražiti da Komora donese rješenje kojim se utvrđuje da je njegov zahtjev usvojen. Komora je dužna izdati takvo rješenje u roku od osam dana od dana traženja arhitekta.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka kandidat ima pravo žalbe nadležnom ministarstvu. Protiv rješenja nadležnog ministarstva kandidat nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

(1) Ako se ustanovi da kvalifikacija ne spada u automatski sustav priznavanja, nadležno tijelo Komore provodi postupak priznavanja profesionalne kvalifikacije na način da izvrši usporedbu dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet traže propisi Republike Hrvatske za obavljanje arhitektonske djelatnosti.

(2) Ako nadležno tijelo na temelju usporedbe iz stavka 1. ovoga članka ocijeni da kvalifikacije kandidata ne odgovaraju, odnosno da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje se za obavljanje arhitektonske djelatnosti zahtijevaju u Republici Hrvatskoj, poziva kandidata da izabere jednu od sljedećih dopunskih mjera: – da kandidat obavi provjeru osposobljenosti u profesiji, ili – da kandidat obavi razdoblje prilagodbe do tri godine.

(3) Provođenje postupka iz prethodnih stavaka ovog članka provodi se sukladno Zakonu.

(4) Nakon donošenja rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije, osoba se automatski upisuje u odgovarajući imenik Komore

Uvjeti za povremeno i privremeno obavljanje arhitektonske djelatnosti

Članak 8.

(1) Arhitekti, državljani država članica EU, poslovno nastanjeni i registrirani za obavljanje arhitektonske djelatnosti u nekoj od država članica EU prije početka pružanja usluga arhitektonske djelatnosti u Republici Hrvatskoj dužni su o tome dostaviti pisanu izjavu Komori.

(2) Prije početka pružanja usluga arhitekt uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka, mora priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o državljanstvu,–potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje arhitektonske djelatnosti u državi članici,– potvrdu o nekažnjavanju

Page 4:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

- dokaze o formalnoj osposobljenosti iz priloga I. ovog Pravilnika ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji-dokaz da je kandidat obavljao profesiju o kojoj je riječ najmanje dvije godine tijekom desetgodišnjeg razdoblja, u slučaju da profesija u državi poslovnog nastana nije regulirana.

(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka:

a) uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima osobnog ili kolektivnog osiguranja s obzirom na profesionalnu odgovornost,

b) podnosi se za svaku godinu u kojoj arhitekt namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

(4) Obrazac izjave nalazi se u prilogu IV. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Dokumente iz ovoga članka, arhitekt je dužan Komori dostaviti u originalima ili ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka dokaz o državljanstvu iz stavka 2. alineje 1. ovog članka arhitekt podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) O zaprimljenoj urednoj prijavi Komora podnositelju izdaje potvrdu u roku od 8 dana.

Članak 9.

(1) Na temelju potpune i valjane dokumentacije iz članka 8. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, Komora utvrđuje spada li kvalifikacija u automatski ili u opći sustav priznavanja. U slučaju automatskog priznavanja, stručna kvalifikacija se ne provjerava. U slučaju općeg sustava, ako obavljanje profesije može imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga, nadležno tijelo može provjeriti stručnu kvalifikaciju kandidata prije prvog pružanja usluga. U tom se slučaju u roku od 30 dana od dana podnošenja izjave donosi rješenje i obavještava kandidata o ishodu provjere. Komora može odlučiti da ne provodi provjeru kvalifikacije, o čemu će donijeti rješenje i kandidata obavijestiti u roku od 15 dana od primitka izjave i dokumenata.

(2) Iznimno, ako nije moguće donijeti rješenje iz stavka 1. ovog članka, Komora će obavijestiti arhitekta o odgodi donošenja rješenja i zatražiti dodatne informacije ili dopunu dokumentacije uz navođenje razloga odgode.

(3) U slučaju odgode iz stavka 2. ovoga članka Komora donosi rješenje u roku od 60 dana od primitka nadopunjene dokumentacije.

(4) U slučaju da Komora ne postupi sukladno rokovima iz stavaka 1. i 3. ovog članka smatrat će se da je zahtjev arhitekta usvojen. Arhitekt ima pravo tražiti da Komora donese rješenje kojim se utvrđuje da je njegov zahtjev usvojen. Komora je dužna izdati takvo rješenje u roku od osam dana od dana traženja arhitekta.

Page 5:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka kandidat ima pravo žalbe nadležnom ministarstvu. Protiv rješenja nadležnog ministarstva kandidat nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Prilozi I – IV. u prilogu su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Komore.

Klasa: 960-05/13-01/05Urbroj: 505-13-1Zagreb, 27. lipnja 2013.god.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekataTomislav Ćurković, ovl.arh., v. r.

Page 6:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

PRILOG I.

Dokaz o formalnim kvalifikacijama arhitekata priznatim u skladu s člankom 46. Direktive

Država Dokaz o formalnim kvalifikacijama

Tijelo koje dodjeljuje dokaz o kvalifikacijama Certifikat koji se prilaže uz diplomu

Referentna akademska

België/ 1. Architect / Architecte

1. Nationale hogescholen voor architectuur

1988/1989

Belgique/ 2. Architect / Architecte

2. Hogere-architectuur-instituten

Belgien 3. Architect 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

4. Architect / Architecte

4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5. Architect / Architecte

5. Sint-Lucasscholen

6. Burgerlijke ingenieur-architect

6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

6. "Faculté Polytechnique" van Mons

1. Architecte / Architect

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture

2. Architecte / Architect

2. Instituts supérieurs d'architecture

3. Architect 3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

4. Architecte / Architect

4. Académies royales des Beaux-Arts

5. Architecte / Architect

5. Ecoles Saint-Luc

6. Ingénieur-civil –architecte

6. Facultés des sciences appliquées des universités

6. Faculté polytechnique de Mons

България Магистър-Специалност aрхитектура

– Университет по архитектура, строителство и геодезия - София,

Архитектурен факултет (11)

Свидетелство, издадено от компетентната Камара

на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за

регистрация като архитект с пълна

проектантска правоспособност в

регистъра на архитектите

2010/2011

– Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна,

Архитектурен факултет (11)– Висше строително училище "Любен

Каравелов", Архитектурен факултет (13)2009/2010

Česká republika

Architektura a urbanismus

– Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (5)(11)

Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků

pro samostatný výkon profese architekta vydané

Českou komorou architektů

2007/2008

– Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury (11)

Inženýr architekt (Ing.Arch.)

– Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury (11)

Magistr umění v oboru

architektura (MgA.)

– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (11)

Magistr umění v oboru

– Akademie výtvarných umění v Praze (13) 2007/2008

Page 7:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Archtektonická tvorba, MgA

Danmark Arkitekt cand. arch.

– Kunstakademiets Arkitektskole i København

1988/1989

– Arkitektskolen i ÅrhusDeutschla

ndDiplom-

Ingenieur,– Universitäten

(Architektur/Hochbau)(11)Bescheinigung einer

zuständigen Architektenkammer über

die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine

Eintragung in die Architektenliste

1988/1989

Diplom-Ingenieur Univ.

– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)(11)– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)(11)

– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)(11)

– Hochschulen für bildende Künste (11)

– Hochschulen für Künste (11)

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur FH

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)

(11)

– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden

Fachhochschulstudiengängen (11)Master of Arts —

M.A.– Hochschule Bremen — University of

applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt — School of Architecture

Bremen (10)

2003/2004

– Fachhochschule Münster(University of Applied Sciences) -Muenster

School of Architecture (11)

2000/2001

– Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur (13)

2005/2006

– Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility

Management und Geoinformation (13)

2010/2011

– Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur

(13)

2007/2008

– Technische Universität München, Fakultät für Architektur (13)

2009/2010

Bachelor of Arts - B.A.

– Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility

Management und Geoinformation (13)

2010/2011

Eλλάς Δίπλωμα αρχιτέκτονα -

μηχανικού

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχανικών

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον

τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχανικών της

Πολυτεχνικής σχολήςΔίπλωμα

Αρχιτέκτονα–Μηχανικού

– Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων - μηχανικών της Πολυτεχνικής

σχολής (2)

2003/2004

España Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

1988/1989

– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura

de Barcelona o del Vallès;– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

– Universidad politécnica de Las Palmas,

Page 8:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de

Valencia;– Universidad de Sevilla, escuela técnica

superior de arquitectura de Sevilla;– Universidad de Valladolid, escuela técnica

superior de arquitectura de Valladolid;– Universidad de Santiago de Compostela,

escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;– Universidad de Navarra, escuela técnica

superior de arquitectura de Pamplona;– Universidad de Alcalá de Henares, escuela

politécnica de Alcalá de Henares;1999/2000

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la

Cañada ;

1999/2000

– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

– Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de

Segovia;

1999/2000

– Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

1994/1995

– Universidad San Pablo CEU (13)

2001/2002

- Universidad de A Coruña (14) 1991/1992- Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

(14)

1999/2000

- IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura (14)

2009/2010

France 1. Diplôme d'architecte

DPLG, y compris dans le cadre de

la formation professionnelle

continue et de la promotion

sociale.

1. Le ministre chargé de l'architecture 1988/1989

2. Diplôme d'architecte ESA

2. Ecole spéciale d'architecture de Paris

3. Diplôme d'architecte

ENSAIS

3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section

architectureDiplôme d'Etat

d'architecte (DEA)(9)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (Ministère chargé

de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de

2005/2006

Page 9:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

l'architecture)Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (Ministère chargé de l'architecture

et Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble (Ministère chargé de l'architecture

et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et

ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de

l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture

et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture et

ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Page 10:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et

ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de

l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de

l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de

l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse (Ministère chargé de l'architecture

et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Page 11:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles (Ministère chargé de l'architecture

et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2004/2005

Diplôme d'Etat d'architecte

(DEA), dans le cadre de la formation

professionnelle continue (9)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et

ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture

et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et

ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)

(Ministère chargé de l'architecture)

2006/2007

Diplôme d'études de l'école spéciale

d'architecture Grade 2

équivalent au diplôme d'Etat d'architecte (9)

Ecole spéciale d'architecture (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé

de l'enseignement supérieur)

Diplôme d'architecte de l'ESA habilitant à exercer

la maitrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à

l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise

d'œuvre en son nom propre, reconnu par le

Ministère chargé de l'architecture

2006/2007

Diplôme d'architecte INSA

de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat

d'architecte conférant le

grade de master (parcours

architecte)(9)

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la

maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à

l'HMONP, reconnue par le ministère chargé de

l'architecture

2005/2006

Diplôme d'architecte INSA

de Strasbourg

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de

l'architecture et ministère chargé de

Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la

maîtrise d'œuvre en son

2005/2006

Page 12:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

équivalent au diplôme d'Etat

d'architecte conférant le

grade de master (parcours

d'architecte pour ingénieur)(10)

l'enseignement supérieur) nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le

ministère chargé de l'architecture

Ireland 1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

1. National University of Ireland to architecture graduates of University College

Dublin (11)

Certificate of fulfilment of qualifications

requirements for professional recognition as

an architect in Ireland issued by the Royal

Institute of Architects of Ireland (RIAI)

1988/1989

2. Degree of Bachelor of Architecture

(B.Arch.)(Previously, until

2002 - Degree standard diploma

in architecture (Dip. Arch))

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin

(College of Technology, Bolton Street, Dublin) (11)

3. Certificate of associateship

(ARIAI)

3. Royal Institute of Architects of Ireland (11)

4. Certificate of membership

(MRIAI)

4. Royal Institute of Architects of Ireland (11)

Italia Laurea in architettura

– Università di Camerino Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

ministero della Pubblica istruzione dopo che il

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame

di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989

– Università di Catania – Sede di Siracusa

– Università di Chieti– Università di Ferrara– Università di Firenze– Università di Genova– Università di Napoli

Federico II– Università di Napoli II– Università di Palermo– Università di Parma– Università di Reggio

Calabria– Università di Roma "La

Sapienza"– Università di Roma III– Università di Trieste– Politecnico di Bari

– Politecnico di Milano– Politecnico di Torino

– Istituto universitario di architettura di Venezia

Laurea in ingegneria edile –

architettura

– Università dell'Aquilla Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

ministero della Pubblica istruzione dopo che il

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame

1998/1999

– Università di Pavia– Università di Roma "La

Sapienza"

Page 13:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

di Stato davanti ad una commissione competente

Laurea specialistica in

ingegneria edile – architettura

– Università dell'Aquilla Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

ministero della Pubblica istruzione dopo che il

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame

di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

– Università di Pavia– Università di Roma "La

Sapienza"– Università di Ancona

– Università di Basilicata – Potenza

– Università di Pisa– Università di Bologna– Università di Catania– Università di Genova– Università di Palermo– Università di Napoli

Federico II– Università di Roma – Tor

Vergata– Università di Trento– Politecnico di Bari

– Politecnico di Milano– Università degli studi di

Salerno (5)2005/2006

– Università degli studi della Calabria (5)

2003/2004

– Università degli studi di Brescia (5)

2001/2002

Laurea specialistica

quinquennale in Architettura

– Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

ministero della Pubblica istruzione dopo che il

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame

di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

– Università di Ferrara 1999/2000– Università di Genova– Università di Palermo– Politecnico di Milano

– Politecnico di Bari– Università di Roma III 2003/2004

Laurea specialistica in

Architettura

– Università di Firenze Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

ministero della Pubblica istruzione dopo che il

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame

di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005

– Università di Napoli II– Politecnico di Milano II

– Università di Napoli Federico II (2)

2004/2005

– Facoltà di architettura dell' Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara (5)

2001/2002

– Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano (5)

– Università IUAV di Venezia (5) 2002/2003– Facoltà di Architettura, Università di

Bologna (6)2001/2002

– Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

2004/2005

Page 14:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

(6)– Facoltà di Architettura di Siracusa,

Università di Catania (6)2001/2002

– Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma (6)

2001/2002

– Università degli Studi di Camerino (11) 2004/2005Laurea

specialistica in architettura -progettazione

architettonica e urbana

– Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (5)

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca dopo che il candidato ha sostenuto

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una

commissione competente

2000/2001

Laurea Magistrale /

Specialistica in Architettura

– Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Trieste (5)

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca dopo che il candidato ha sostenuto

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una

commissione competente

2001/2002

Laurea Specialistica in

Architettura (Progettazione

Urbana)

– Università di Roma Tre (7) Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca dopo che il candidato ha sostenuto

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una

commissione competente

2001/2002

Laurea Specialistica in

Architettura (progettazione

urbana e territoriale)

– Politecnico di Torino (9) 2002/2003

Laurea Specialistica in

Architettura (Progettazione

dell'architettura)

– Università di Firenze (7) 2001/2002

Laurea Specialistica in

architettura (Architettura

delle costruzioni)

– Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)(7)

2001/2002

Laurea Specialistica in

Architettura (Restauro)

– Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di

Roma (5)

2004/2005

– Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura (5)

2001/2002

Page 15:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Laurea Specialista in Architettura (costruzione)

– Politecnico di Torino (9) Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca dopo che il candidato ha sostenuto

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una

commissione competente

2002/2003

Laurea Magistrale in Architettura

– Università degli Studi di Camerino (11) Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione che viene rilasciato dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca dopo che il candidato ha sostenuto

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una

commissione competente

2006/2007

Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)

– Università degli Studi di Napoli "Federico II" (10)

2002/2003

Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione architettonica

– Università degli Studi di Napoli "Federico II" (10)

2002/2003

Laurea Magistrale in

Ingegneria edile / architettura

– Università degli Studi di Perugia (10)

2006/2007

– Università degli Studi di Padova (14)

2008/2009

Laurea Magistrale in Architettura e

Città, Valutazione e progetto

– Università degli Studi di Napoli "Federico II" (10)

2002/2003

Κύπρος Διπλωμα αρχιτεκτονα -

μηχανικου στην αρχιτεκτονικη

– Πανεπιστημιο κυπρου (6) Βεβαιωση που εκδιδεται απο το επιστημονικο και

τεχνικο επιμελητηριο κυπρου (ετεκ) η οποια επιτρεπει την ασκηση δραστηριοτητων στον

τομεα τησ αρχιτεκτονικησ

2005/2006

Professional Diploma in

Architecture

University of Nicosia (13) 2006/2007

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5

έτη)

– Frederick University Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του

Πανεπιστημίου Frederick (13)

2008/2009

Magyarország

Okleveles épitészmérnök

MSc

– Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Épitészmérnöki Kar (8)

A területi illetékes építészkamara hatósági

bizonyítványa a szakmagyakorlási

jogosultságról.

2007/2008

Okleveles épitészmérnök

– Széchenyi István Egyetem, Györ – Müszaki Tudományi Kar (9)

2007/2008

Okleveles építészmérnök

– Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Kar (14)

2007/2008

Malta Bachelor of Engineering and

Architecture

Universita' ta' Malta (7) Warrant b’titlu ta’ “Perit” mahrug mill-Bord tal-

Warrant

2007/2008

Page 16:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

(Hons)Nederlan

d1.Het

getuigschrift van het met goed

gevolg afgelegde doctoraal

examen van de studierichting bouwkunde,

afstudeerrichting architectuur

1.Technische Universiteit te Delft

Verklaring van de Stichting Bureau

Architectenregister die bevestigt dat de opleiding

voldoet aan de normen van artikel 46.

1988/1989

2.Het getuigschrift van

het met goed gevolg afgelegde

doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie

architectuur en urbanistiek

2.Technische Universiteit te Eindhoven

3.Het getuigschrift

hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed

gevolg afgelegde examen

verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein

van de architectuur,

afgegeven door de betrokken

examencommissies van

respectievelijk:- de

Amsterdamse Hogeschool voor

de Kunsten te Amsterdam

- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te

Rotterdam- de Hogeschool

Katholieke Leergangen te

Tilburg- de Hogeschool voor de Kunsten

te Arnhem- de

Rijkshogeschool Groningen te

Groningen

Page 17:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

- de Hogeschool Maastricht te

MaastrichtÖsterreic

h1. Diplom-

Ingenieur, Dipl.-Ing.

1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)(11)

Bescheinigung des Bundesministers für

Wirtschaft, Jugend und Familie über die Erfüllung der Voraussetzung für die

Eintragung in die Architektenkammer/Besch

einigung einer Bezirksverwaltungsbehörd

e über die Ausbildung oder Befähigung, die zur

Ausübung des Baumeistergewerbes

(Berechtigung für Hochbauplanung)

berechtigt

1998/1999

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing.

2. Technische Universität Wien (11)

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing.

3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) (11)

4. Magister der Architektur,

Magister architecturae,

Mag. Arch.

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien (11)

5. Magister der Architektur,

Magister architecturae,

Mag. Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien (11)

6. Magister der Architektur,

Magister architecturae,

Mag. Arch.

6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz (11)

7. Diplom-Ingenieur FH, Dipl.-Ing. FH

7. Fachhochschule Technikum Kärnten (11) 2004/2005

8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing.

8. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens- Universität Innsbruck)(11)

2008/2009

9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing.

9. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann- Universität Graz)(11)

2008/2009

10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing.

10.Technische Universität Wien (11)

2006/2007

11. Bachelor der Architektur

11. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz (14)

2006/2007

11. Akademie der bildenden Künste Wien (14)

2008/2009

Polska magister inżynier architekt (mgr

inż. arch.)

– Politechnika Białostocka (10)

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej

izbie architektów/Zaświadczeni

e Krajowej Rady Izby Architektów RP

potwierdzające posiadanie kwalifikacji do

wykonywania zawodu architekta zgodnych z

wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej

osoby nie będącej członkiem Izby

2007/2008

– Politechnika Gdańska (10)– Politechnika Łódzka (10)– Politechnika Śląska (10)

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (10)

– Politechnika Warszawska (12)

– Politechnika Krakowska (12)

magister inżynier architekt

– Politechnika Wrocławska (14)

Portugal Carta de curso de licenciatura em

Arquitectura

– Faculdade de Arquitectura da Universidade técnica de Lisboa (11)

Certificado de cumprimento dos pré-

requisitos de qualificação para inscrição na Ordem

1988/1989

– Faculdade de arquitectura da Universidade

Page 18:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

do Porto (11) dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem

dos Arquitectos– Escola Superior Artística

do Porto (11)Para os cursos

iniciados a partir do ano

académico de 1991/1992

– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto (11)

1991/1992

Carta de curso de licenciatura em

Arquitectura

– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de

Vila Nova de Famalicão (6)(11)

1993/1994

– Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (6)(11)

1998/1999

– Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (6)(11)

1988/1989

– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (6)(11)

1997/1998

– Universidade do Minho (6)(11)

1997/1998

– Universidade Lusíada de Lisboa (3)(11)

1991/1992

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e

Urbanismo

– Escola Superior Gallaecia (2)(11)

2002/2003

– Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa (4)(11)

1998/1999

Mestrado integrado em Arquitectura

– Universidade Autónoma de Lisboa (9)(11)

2001/2002

– Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnica)(11)

2001/2002

Carta de curso de Mestrado

integrado em Arquitectura

– Universidade do Minho (10)

2006/2007

Carta de curso de Mestrado

Integrado em Arquitectura e

Urbanismo

– Universidade Fernando Pessoa (10)

2006/2007

România Diploma de arhitect

– Universitatea de arhitectură şi urbanism “ION MINCU” – la propunerea Facultăţii de

Arhitectură (7)

2007/2008

– Universitatea “Politehnică” din Timişoara (13)

Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si

de înscriere în Tabloul Naţional al Arhitecţilor

2011/2012

– Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (13) 2010/2011– Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"

din Iaşi (13)2007/2008

Slovenija Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka

arhitekture

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo (5)(13)

Potrdilo Zbornice za arhitekturo in proctor o

usposobljenosti za opravljanje nalog

odgovornega projektanta arhitekture

2007/2008

Slovensko Diplom inžiniera Architekta (titul

Ing. arch.)

– Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1

Architektúra a urbanizmus (10)

Certifikát vydaný Slovenskou komorou

architektov na základe 3-ročnej praxe pod

dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

2007/2008

– Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a

urbanizmus (13)

2004/2005

Diplom magistra – Vysoká škola výtvarných umení v 2007/2008

Page 19:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

umení (titul Mgr. art.)

Bratislave, študijný odbor 2.2.7 ‘Architektonická tvorba’ (10)

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitekt

examen

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)

1998/1999

– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors tekniska högskola

– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet– Aalto-yliopisto/Aalto- universitetet (10)

–Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet

(10)Sverige Arkitektexamen – Chalmers Tekniska

Högskola AB1998/1999

– Kungliga Tekniska Högskolan

– Lunds Universitet– Umeå universitet (11) 2009/2010

United Kingdom

1. Diplomas in architecture

1. – Universities (11)(12) An Architects Registration Board Part 3 Certificate of

Architectural Education

1988/1989Colleges of Art (11)(12)– Schools of Art (11)(12)

– Cardiff University (11)(12) 2006/2007

– University College for the Creative Arts (11)(12)

2008/2009

– Birmingham City University (11)(12)

2008/2009

2. Degrees in architecture

2. Universities (11)(12) 1988/1989

3. Final examination

3. Architectural Association (11)(12)

4. Examination in architecture

4. Royal College of Art (11)(12)

5. Examination Part II

5. Royal Institute of British Architects (11)(12)

6. Master of Architecture

6. – University of Liverpool (11)(12)

2006/2007

– Cardiff University (11)(12) 2006/2007– University of Plymouth

(11)(12)2007/2008

– Queens University, Belfast (11)(12)

2009/2010

– Northumbria University (11)(12)

2009/2010

– University of Brighton (11)(12)

2010/2011

– Birmingham City University (11)(12)

2010/2011

– University of Kent (11) 2006/2007– University of Ulster (11) 2008/2009

– University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

(11)

2009/2010

– Leeds Metropolitan University (11)(12)

2011/2012

– University of Newcastle upon Tyne (13)

2011/2012

– University of Lincoln (13) 2011/2012– University of Huddersfield 2012/2013

Page 20:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

(13)7. Graduate Diploma in

Architecture

7. University College London (11)(12)

2006/2007

8. Professional Diploma in

Architecture

8. University of East London (11)(12)

2007/2008

– Northumbria University (11)

2008/2009

9. Graduate Diploma in

Architecture/MArch Architecture

9. University College London (11)(12)

2008/2009

10. Postgraduate Diploma in

Architecture

10. – Leeds Metropolitan University (11)(12)

2007/2008

– University of Edinburgh (12)

2008/2009

– Sheffield Hallam University (11)

2009/2010

11. MArch Architecture

(ARB/RIBA Part 2)

11. University College London (12)

2011/2012

- De Montfort University (14)

2011/2012

12. MAster of Architecture

(MArch)

12. Liverpool John Moores University (12)

2011/2012

13. Postgraduate Diploma in

Architecture and Architectural Conservation

13. University of Edinburgh (12)

2008/2009

14. Postgraduate Diploma in

Architecture and Urban Design

14. University of Edinburgh (12)

2008/2009

15. Mphil in Environmental

Design in Architecture (Option B)

15. University of Cambridge (11)

2009/2010

16. Professional Diploma in

Architecture: Advanced

Environmental and Energy

Studies

16.University of East London/Centre for Alternative Technology (11)

2008/2009

17. MArchD in Applied Design in

Architecture

17. Oxford Brookes University (14) 2011/2012

18. M'Arch 18. University of Portsmouth (14)

2011/2012

Ísland The diplomas, certificates and

other titles awarded in

another State to which this

Directive applies and listed in the

Competent authorities Certificate on completed practical training issued by the competent authorities

Page 21:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

present Annex, accompanied by a certificate on the completed

practical training issued by the competent authorities

Liechtenstein

Dipl.-Arch. FH Fachhochschule Liechtenstein

1999/2000

Für Architekturstudie

nkurse, die im akademischen

Jahr 1999/2000 aufgenommen

wurden, einschliesslich für

Studenten, die das

Studienprogramm Model B bis

zum akademischen

Jahr 2000/2001 belegten,

vorausgesetzt dass sie sich im akademischen

Jahr 2001/2002 einer

zusätzlichen und kompensatorisch

en Ausbildung unterzogen.

Master of Science in

Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein 2002/2003

Norge - Sivilarkitekt 1. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

1997/1998

2. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (before 29 October 2004

Arkitekthøgskolen i Oslo)3. Bergen Arkitekt Skole (BAS)

- Master i arkitektur

1. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

1999/2000

2. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (before 29 October 2004

Arkitekthøgskolen i Oslo)

1998/1999

3. Bergen Arkitekt Skole (BAS) 2001/2002

PRILOG II.

Dokaz formalnih kvalifikacija arhitekata koji koriste stečena prava u skladu s člankom 49. Stavkom 1. Direktive

Page 22:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Država Dokaz o formalnim kvalifikacijama

Referentna akademska

godina

België/Belgique/

Belgien

- diplome koje dodjeljuju visoke državne škole za arhitekturu ili visokoškolski državni zavodi za arhitekturu (architecte-srchitect)

- diplome koje dodjeljuje visoka škola za arhitekturu pokrajine Hasselt (architect)- diplome koje dodjeljuje Kraljevska umjetnička akademija (architecte – architect)

- diplome koje dodjeljuje 'écoles Saint-Luc’ (architecte – architect)- sveučilišne diplome za građevinarstvo, dopunjene potvrdom o obavljenom pripravništvu koju izdaje udruženje arhitekata i koja imatelju daje pravo nošenja profesionalnog naziva arhitekta

(architecte – architect)- diplome iz arhitekture koje dodjeljuje centralna ili državna ispitna komisija za arhitekturu

(architecte – architect)- diplome za građevinarstvo/arhitekturu i diplome za arhitekturu/građevinarstvo koje

dodjeljuju fakulteti primijenjenih znanosti sveučilišta i Politehnički fakultet u Monsu (ingénieur architecte, ingénieur-architect)

1987./1988.

België/Belgique/Belgien

– the diplomas awarded by the higher national schools of architecture or the higher national institutes of architecture (architecte-architect)

1987/1988

– the diplomas awarded by the higher provincial school of architecture of Hasselt (architect)– the diplomas awarded by the Royal Academies of Fine Arts (architecte – architect)

– the diplomas awarded by the 'écoles Saint-Luc' (architecte – architect)– university diplomas in civil engineering, accompanied by a traineeship certificate awarded

by the association of architects entitling the holder to hold the professional title of architect (architecte – architect)

– the diplomas in architecture awarded by the central or State examining board for architecture (architecte – architect)

– the civil engineering/architecture diplomas and architecture/engineering diplomas awarded by the faculties of applied sciences of the universities and by the Polytechnical

Faculty of Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect)България Diplomas, awarded by accredited institutions of higher education 2009/2010

with qualification "архитект" (architect), "cтроителен инженер" (civil engineer) or "инженер" (engineer) as follows:

– Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia: specialities "Urbanism" and "Architecture") and all engineering specialties in the fields

of: "конструкции на сгради и съоръжения" (construction of buildings and structures), "пътища" (roads), "транспорт" (transport), "хидротехника и водно строителство"

(hydrotechnics and hydro constructions), "мелиорации и др." (irrigation etc.);– the diplomas awarded by technical universities and institutions of higher education for

construction in the fields of: "електро- и топлотехника" (electro- and thermotechnics), "съобщителна и комуникационна техника" (telecommunication technics and technologies),

"строителни технологии" (construction technologies), "приложна геодезия" (applied geodesy) and "ландшафт и др." (landscape etc.), in the construction area.

In order to perform design activities in the fields of architecture and construction, diplomas have to be accompanied by a "придружени от удостоверение за проектантска

правоспособност" (Certificate of Legal Capacity for Design), issued by the "Камарата на архитектите" (Chamber of Architects) and the "Камарата на инженерите в инвестиционното

проектиране" (Chamber of Engineers in Investment Design), which provides the right to perform activities in the field of investment design.

Česká republika – Diplomas awarded by the faculties of "České vysoké učení technické" (Czech Technical University in Prague):

2006 /2007

"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Faculty of Architecture and Building Construction) (until 1951),

"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Faculty of Architecture and Building Construction) (from 1951 until 1960),

"Fakulta stavební" (Faculty of Civil Engineering) (from 1960) in the fields of study: building construction and structures, building construction, construction and architecture, architecture

(including city planning and land use planning), civil construction and construction for industrial and agricultural production, or in the programme of study of civil engineering in the

field of study of building construction and architecture,

Page 23:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

"Fakulta architektury" (Faculty of Architecture) (from 1976) in the fields of study: architecture, city planning and land use planning, or in the programme of study: architecture and city

planning in the fields of study: architecture, theory of architecture design, city planning and land use planning, history of architecture and reconstruction of historical monuments, or

architecture and building construction,– Diplomas awarded by "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (until 1951) in the field of

architecture and construction,– Diplomas awarded by "Vysoká škola stavitelství v Brně" (from 1951 until 1956) in the field of

architecture and construction,– Diplomas awarded by "Vysoké učení technické v Brně", by "Fakulta architektury" (Faculty of

Architecture) (from 1956) in the field of study of architecture and city planning or "Fakulta stavební" (Faculty of Civil Engineering) (from 1956) in the field of study of construction,– Diplomas awarded by "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta

stavební" (Faculty of Civil Engineering) (from 1997) in the field of study of structures and architecture or in the field of study of civil engineering,

– Diplomas awarded by "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Faculty of Architecture) (from 1994) in the programme of study of architecture and city planning in the

field of study of architecture,– Diplomas awarded by "Akademie výtvarných umění v Praze" in the programme of fine arts in

the field of study of architectural design,– Diplomas awarded by "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" in the programme of fine

arts in the field of study of architecture,– Certificate of the authorisation awarded by "Česká komora architektů" without any

specification of the field or in the field of building construction;Danmark – the diplomas awarded by the National Schools of Architecture in Copenhagen and Aarhus

(architekt)1987/1988

– the certificate of registration issued by the Board of Architects pursuant to Law No 202 of 28 May 1975 (registreret arkitekt)

– diplomas awarded by the Higher Schools of Civil Engineering (bygningskonstruktoer), accompanied by a certificate from the competent authorities to the effect that the person

concerned has passed a test of his formal qualifications, comprising an appreciation of plans drawn up and executed by the candidate during at least six years' effective practice of the

activities referred to in Article 48 of this DirectiveDeutschland – the diplomas awarded by higher institutes of fine arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 1987/1988

– the diplomas awarded by the departments of architecture (Architektur/Hochbau) of 'Technische Hochschulen', of technical universities, of universities and, in so far as these

institutions have been merged into 'Gesamthochschulen', of 'Gesamthochschulen' (Dipl.-Ing. and any other title which may be laid down later for holders of these diplomas)

– the diplomas awarded by the departments of architecture (Architektur/Hochbau) of 'Fachhochschulen' and, in so far as these institutions have been merged into

'Gesamthochschulen', by the departments of architecture (Architektur/Hochbau) of 'Gesamthochschulen', accompanied, where the period of study is less than four years but at least three years, by a certificate attesting to a four-year period of professional experience in the Federal Republic of Germany issued by the professional body in accordance with Article 47(1) (Ingenieur grad. and any other title which may be laid down later for holders of these

diplomas)– the diplomas (Prüfungszeugnisse) awarded before 1 January 1973 by the departments of

architecture of 'Ingenieurschulen' and of 'Werkkunstschulen', accompanied by a certificate from the competent authorities to the effect that the person concerned has passed a test of his formal qualifications, comprising an appreciation of plans drawn up and executed by the

candidate during at least six years' effective practice of the activities referred to in Article 48 of this Directive

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma in architectural studies awarded by the Faculty of

Architecture at the Estonian Academy of Arts since 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (awarded by Tallinn Art University in 1989-1995), väljastatud Eesti NSV

Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (awarded by the State Art Institute of the Estonian SSR in 1951-1988)

2006/2007

Eλλάς – the engineering/architecture diplomas awarded by the Metsovion Polytechnion of Athens, together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the right to pursue

activities in the field of architecture

1987/1988

– the engineering/architecture diplomas awarded by the Aristotelion Panepistimion of

Page 24:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Thessaloniki, together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the right to pursue activities in the field of architecture

– the engineering/civil engineering diplomas awarded by the Metsovion Polytechnion of Athens, together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the right

to pursue activities in the field of architecture– the engineering/civil engineering diplomas awarded by the Aristotelion Panepistimion of Thessaloniki, together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the

right to pursue activities in the field of architecture– the engineering/civil engineering diplomas awarded by the Panepistimion Thrakis,

together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the right to pursue activities in the field of architecture

– the engineering/civil engineering diplomas awarded by the Panepistimion Patron, together with a certificate issued by Greece's Technical Chamber conferring the right to pursue

activities in the field of architectureEspaña the official formal qualification of an architect (título oficial de arquitecto) awarded by the

Ministry of Education and Science or by the universities1987/1988

France – the Government architect's diploma awarded by the Ministry of Education until 1959, and subsequently by the Ministry of Cultural Affairs (architecte DPLG)

1987/1988

– the diplomas awarded by the 'Ecole spéciale d'architecture' (architecte DESA)– the diplomas awarded since 1955 by the 'Ecole nationale supérieure des arts et industries

de Strasbourg' (former 'Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg'), department of architecture (architecte ENSAIS)

Ireland – the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch. (NUI)) to architecture graduates of University College, Dublin

1987/1988

– the diploma of degree standard in architecture awarded by the College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.)

– the Certificate of Associateship of the Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI)– the Certificate of Membership of the Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI

Italia – 'laurea in architettura' diplomas awarded by universities, polytechnic institutes and the higher institutes of architecture of Venice and Reggio Calabria, accompanied by the diploma

entitling the holder to pursue independently the profession of architect, awarded by the Minister for Education after the candidate has passed, before a competent board, the State

examination entitling him to pursue independently the profession of architect (dott. Architetto)

1987/1988

– 'laurea in ingegneria' diplomas in building construction awarded by universities and polytechnic institutes, accompanied by the diploma entitling the holder to pursue

independently a profession in the field of architecture, awarded by the Minister for Education after the candidate has passed, before a competent board, the State examination entitling him to pursue the profession independently (dott. Ing. Architetto or dott. Ing. In ingegneria civile)

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certificate of Registration in the Register of Architects issued by

the Scientific and Technical Chamber of Cyprus (ETEK))

2006/2007

Latvija – "Arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības

fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("diploma of architect" awarded by the Department of Architecture of the

Faculty of Civil Engineering of Latvia State University until 1958, the Department of Architecture of the faculty of Civil Engineering of Riga Polytechnical Institute 1958 – 1991, the Faculty of Architecture of Riga Technical University since 1991 and 1992, and the certificate of

registration by the Architects Association of Latvia)

2006/2007

Lietuva - engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas until 1969 (inžinierius architektas/architektas),

2006/2007

– architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vilnius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus technikos universitetas until 1996, Vilnius

Gedimino technikos universitetas since 1996 (architektas/ architektūros bakalauras/ architektūros magistras),

– the diploma of the 'Stichting Instituut voor Architectuur' ('Institute of Architecture' Foundation) (IVA) awarded on completion of a course organised by this foundation and

extending over a minimum period of four years (architect), accompanied by a certificate from the competent authorities to the effect that the person concerned has passed a test of his formal qualifications, comprising an appreciation of plans drawn up and executed by the

Page 25:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

candidate during at least six years' effective practice of the activities referred to in Article 44 of this Directive

– a certificate issued by the competent authorities to the effect that, before the date of 5 August 1985, the person concerned passed the degree examination of 'Kandidaat in de

bouwkunde' organised by the technical colleges of Delft or Eindhoven and that, over a period of at least five years immediately prior to that date, he pursued architectural activities the nature and importance of which, in accordance with Netherlands requirements, guarantee

that he is competent to pursue those activities (architect)– a certificate issued by the competent authorities only to persons who had reached the age of 40 years before the date of 5 August 1985, certifying that, over a period of at least five years immediately prior to that date, the person concerned had pursued architectural activities the

nature and importance of which, in accordance with Netherlands requirements, guarantee that he is competent to pursue those activities (architect)

– the certificates referred to in the seventh and eighth indents need no longer be recognized as from the date of entry into force of laws and regulations in the Netherlands

governing the taking up and pursuit of architectural activities under the professional title of architect, in so far as under such provisions those certificates do not authorise the taking up of

such activities under that professional titleÖsterreich – the diplomas awarded by the Universities of Technology of Vienna and Graz and by the

University of Innsbruck, Faculty for Building-Engineering ("Bauingenieurwesen") and Architecture ("Architektur"), in the fields of study of architecture, building-engineering

("Bauingenieurwesen"), building ("Hochbau") and "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen")

1997/1998

– the diplomas awarded by the University for "Bodenkultur" in the fields of study of "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"

– the diplomas awarded by the University College of Applied Arts in Vienna in architectural studies

– the diplomas awarded by the Academy of Fine Arts in Vienna in architectural studies– the diplomas of certified engineers (Ing.) awarded by higher technical colleges or technical

colleges for building, plus the licence of "Baumeister" attesting a minimum of six years of professional experience in Austria, sanctioned by an examination

– the diplomas awarded by the University College for artistic and industrial training in Linz, in architectural studies

– the certificates of qualification for Civil Engineers or Engineering Consultants in the field of construction ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen",

"Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") according to the Civil Technician Act (Ziviltechnikergesetz, BGBl. No 156/1994)

Polska The diplomas awarded by the faculties of architecture of: 2006/2007– Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture in Warszawa (Politechnika

Warszawska, Wydział Architektury); the professional title of architect: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra

inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt(from 1945 until 1948, title: inżynier architekt, magister nauk technicznych; from 1951 until

1956, title: inżynier architekt; from 1954 until 1957, 2nd stage, title: inżyniera magistra architektury; from 1957 until 1959, title: inżyniera magistra architektury; from 1959 until 1964: title: magistra inżyniera architektury; from 1964 until 1982, title: magistra inżyniera architekta;

from 1983 until 1990, title: magister inżynier architekt; since 1991 title: magistra inżyniera architekta),

– Cracow University of Technology, Faculty of Architecture in Kraków (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); the professional title of architect: magister inżynier architekt (from 1945 until 1953 University of Mining and Metallurgy, Polytechnic Faculty of Architecture –

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),– Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture in Wrocław (Politechnika

Wrocławska, Wydział Architektury); the professional title of architect: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt

(from 1949 until 1964, title: inżynier architekt, magister nauk technicznych; from 1956 until 1964, title: magister inżynier architektury; since 1964, title: magister inżynier architekt),

– Silesian University of Technology, Faculty of Architecture in Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); the professional title of architect: inżynier architekt; magister inżynier

architekt (from 1945 until 1955, Faculty of Engineering and Construction – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, title: inżynier architekt; from 1961 until 1969, Faculty of Industrial Construction and General Engineering – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,

title: magister inżynier architekt; from 1969 until 1976, Faculty of Civil Engineering and

Page 26:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Architecture – Wydział Budownictwa i Architektury, title: magister inżynier architekt; since 1977, Faculty of Architecture – Wydział Architektury, title: magister inżynier architekt and

since 1995, title: inżynier architekt),– Poznan University of Technology, Faculty of Architecture in Poznań (Politechnika Poznańska,

Wydział Architektury); the professional title of architect: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (from 1945 until 1955 Engineering School, Faculty of

Architecture – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury title: inżynier architektury; since 1978, title: magister inżynier architekt and since 1999, title: inżynier architekt),

– Technical University of Gdańsk, Faculty of Architecture in Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); the professional title of architect: magister inżynier architekt (from

1945 until 1969 Faculty of Architecture – Wydział Architektury, from 1969 until 1971 Faculty of Civil Engineering and Architecture – Wydział Budownictwa i Architektury, from 1971 until 1981

Institut of Architecture and Urban Planning – Instytut Architektury i Urbanistyki, since 1981 Faculty of Architecture – Wydział Architektury),

– the Białystok Technical University, Faculty of Architecture in Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); the professional title of architect: magister inżynier

architekt (from 1975 until 1989 Institut of Architecture – Instytut Architektury),– Technical University of Łódź, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental

Engineering in Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); the professional title of architect: inżynier architekt; magister inżynier architekt (from 1973 until 1993 Faculty of Civil Engineering and Architecture – Wydział Budownictwa i

Architektury and since 1992 Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; title: from 1973 until

1978, title: inżynier architekt, since 1978, title: magister inżynier architekt),– Technical University of Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture in Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); the professional title of

architect: inżynier architekt; magister inżynier architekt (from 1948 until 1954 High Engineering School, Faculty of Architecture – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury,

title: inżynier architekt, since 1970, title: magister inżynier architekt and since 1998, title: inżynier architekt),

All these diplomas must be accompanied by the certificate of membership issued by the relevant regional architects' chamber in Poland conferring the right to pursue activities in the

field of architecture in Poland.Portugal – the Diploma ''diploma do curso especial de arquitectura'' awarded by the Schools of Fine

Arts of Lisbon and of Porto1987/1988

– the Architects Diploma 'diploma de arquitecto' awarded by the Schools of Fine Arts of Lisbon and of Porto

– the Diploma ''diploma do curso de arquitectura'' awarded by the Higher Schools of Fine Arts of Lisbon and Porto

– the Diploma ''diploma de licenciatura em arquitectura'' awarded by the Higher School of Fine Arts of Lisbon

– the Diploma ''carta de curso de licenciatura em arquitectura'' awarded by the Technical University of Lisbon and the University of Porto

– the university diploma in civil engineering (licenciatura em engenharia civil) awarded by the Higher Technical Institute of the Technical University of Lisbon

– the university diploma in civil engineering (licenciatura em engenharia civil) awarded by the Faculty of Engineering (de Engenharia) of the University of Porto

– the university diploma in civil engineering (licenciatura em engenharia civil) awarded by the Faculty of Science and Technology of the University of Coimbra

– the university diploma in civil engineering, production (licenciatura em engenharia civil, produção) awarded by the University of Minho

România Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti (University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu" Bucharest):

2009/2010

– 1953-1966: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest), Arhitect (Architect);

– 1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Diploma of Architect,

specialisation architecture);– 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură

(Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest, Faculty of Architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, specialisation Architecture);

– 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi

Page 27:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Sistematizare (Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest, Faculty of Architecture and Systematisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Diploma of

Architect, specialisation architecture and systematisation);– 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi

Urbanism (Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Diploma of Architect,

specialisation architecture and urbanism);– 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi

Urbanism (Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of

Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture);– 1998-1999: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură

(Institute of Architecture "Ion Mincu" Bucharest, Faculty of Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture,

specialisation architecture);– Since 2000: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de

Arhitectură (University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu" – Bucharest, Faculty of Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of

Architect, field of study architecture, specialisation architecture).Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technical University Cluj-Napoca):

– 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnic Institute Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,

specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture);

– 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,

specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture);

– 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură,

specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture);

– 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture,

specialisation architecture);– Since 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

(Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture,

specialisation architecture).Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi ("Gh. Asachi" Technical University Iaşi):

– 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University "Gh. Asachi" Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study

architecture, specialisation architecture);– 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University "Gh.Asachi" Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study

architecture, specialisation architecture);– 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University "Gh.Asachi" Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study

architecture, specialisation architecture);– Since 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Technical

University "Gh. Asachi" Iaşi, Faculty of Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation

architecture).

Universitatea Politehnica din Timişoara (University "Politehnica" imişoara):– 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Technical

University Timişoara, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi

Page 28:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

urbanism, specializarea Arhitectură generală (Diploma of Architect, field of study architecture and urbanism, specialisation general architecture);

– 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (University "Politehnica" Timişoara, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură,

specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture);

– 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University "Politehnica" Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de

Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture);

– Since 2000: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University "Politehnica" Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de

Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture).

Universitatea din Oradea (University of Oradea):– 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (University of Oradea,

Faculty of Environmental Protection), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture);– Since 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Faculty of Architecture and Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (University Spiru Haret Bucharest):– Since 2002: Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (University Spiru

Haret Bucharest, Faculty of Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation

architecture).Slovenija – "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka

arhitekture" (university diploma in architecture) awarded by the faculty of architecture, accompanied by a certificate of the competent authority in the field of architecture recognised

by law, conferring the right to pursue activities in the field of architecture,

2006/2007

– University diploma awarded by technical faculties awarding the title of "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" accompanied by a

certificate of the competent authority in the field of architecture recognised by law, conferring the right to pursue activities in the field of architecture

Slovensko – Diploma in the field of study "architecture and building construction" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") awarded by the Slovak Technical University (Slovenská vysoká škola

technická) in Bratislava in 1950 – 1952 (title: Ing.),

2006/2007

– Diploma in the field of study "architecture" ("architektúra") awarded by the Faculty of Architecture and Building Construction of the Slovak Technical University (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava in 1952 – 1960 (title:

Ing. arch.),– Diploma in the field of study "building construction" ("pozemné staviteľstvo") awarded by

the Faculty of Architecture and Building Construction of the Slovak Technical University (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava

in 1952 – 1960 (title: Ing.),– Diploma in the field of study "architecture" ("architektúra") awarded by the Civil Engineering

Faculty of the Slovak Technical University (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava in 1961 – 1976, (title: Ing. arch.),

– Diploma in the field of study "building construction" ("pozemné stavby") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká

škola technická) in Bratislava in 1961 – 1976, (title: Ing.),– Diploma in the field of study "architecture" ("architektúra") awarded by the Faculty of

Architecture of the Slovak Technical University (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava since 1977 (title: Ing. arch.),

– Diploma in the field of study "building construction" ("pozemné stavby") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University (Stavebná fakulta, Slovenská technická

univerzita) in Bratislava in 1977- 1997 (title: Ing.),– Diploma in the field of study "architecture and building construction" ("architektúra a

pozemné stavby") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava since 1998 (title: Ing.),

– Diploma in the field of study "building construction – specialisation: architecture" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Slovak

Page 29:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Technical University (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava in 2000 – 2001 (title: Ing.),

– Diploma in the field of study "building construction and architecture" ("pozemné stavby a architektúra") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University

(Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) in Bratislava since 2001 (title: Ing.),– Diploma in the field of study "architecture" ("architektúra") awarded by the Academy of Fine

Arts and Design (Vysoká škola výtvarných umení) in Bratislava since 1969 (title: Akad. arch. until 1990; Mgr. in 1990 – 1992; Mgr. arch. in 1992 – 1996; Mgr. art. since 1997),

– Diploma in the field of study "building construction" ("pozemné staviteľstvo") awarded by the Civil Engineering Faculty of the Technical University (Stavebná fakulta,Technická univerzita)

in Košice in 1981- 1991 (title: Ing.),All these diplomas must be accompanied by:

– Authorisation certificate issued by the Slovak Chamber of Architects (Slovenská komora architektov) in Bratislava without any specification of the field or in the field of "building

construction" ("pozemné stavby") or "land use planning" ("územné plánovanie"),– Authorisation certificate issued by the Slovak Chamber of Civil Engineers (Slovenská komora

stavebných inžinierov) in Bratislava in the field of building construction ("pozemné stavby")Suomi/Finland – the diplomas awarded by the architecture departments of Universities of Technology and

the University of Oulu (arkkitehti/arkitekt)1997/1998

– the diplomas awarded by the Institutes of Technology (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

Sverige – the diplomas awarded by the School of Architecture at the Royal Institute of Technology, the Chalmers Institute of Technology and the Institute of Technology at Lund University

(arkitekt, university diploma in architecture)

1997/1998

– the certificates of membership of the "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) if the persons concerned have received their training in a State to which this Directive applies

United Kingdom – the qualifications awarded following the passing of examinations of: 1987/1988– the Royal Institute of British Architects

– schools of architecture at universities, polytechnics, colleges, academies, schools of technology and art

which, as of 10 June 1985, were recognised by the Architects Registration Council of the United Kingdom for the purpose of admission to the Register (Architect)

– a certificate stating that its holder has an acquired right to hold the professional title of architect by virtue of section6 (1) a, 6 (1) b or 6 (1) of the Architects Registration Act 1931

(Architect)– a certificate stating that its holder has an acquired right to hold the professional title of

architect by virue of section 2 of the Architects Registration Act 1938 (Architect)Ísland The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive

applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Liechtenstein The diplomas awarded by the “Fachhochschule” (Dipl.-Arch. (FH)) 1997/1998Norge - The diplomas (sivilarkitekt) awarded by the “Norges tekniske høgskole (NTH)”, as from 1

January 1996 the “Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)”, the “Arkitekt høgskolen i Oslo” and the “Bergen Arkitekt Skole (BAS)”;

1996/1997

- the certificates of membership of the “Norske Arkitekters Landsforbund” (NAL) if the persons concerned have received their training in a State to which this Directive applies

Česká republika - Diplome koje dodjeljuju fakulteti u okviru ‘České vysoké učení technické’ (Češko teničko sveučilište u Pragu):

‘Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství’ (Fakultet za arhitekturu i građevinarstvo (do 1951.),

‘Fakulta architektury a pozemního stavitelství’ (Fakultet za arhitekturu i građevinarstvo) (od 1951. do1960.),

‘Fakulta stavební’ (Fakultet za građevinarstvo) (od 1960.), studijski smjerovi: visokogradnja i konstrukcije, visokogradnja, građevinarstvo i arhitektura, arhitektura (uključujući urbanizam i

prostorno planiranje), niskogradnja i građevinarstvo za industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju, ili studijski program građevinarstva s usmjerenjem visokogradnje i arhitekture,

‘Fakulta architektury’ (Fakultet za arhitekturu) (od 1976.), studijski smjerovi: arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje, ili studijski program: arhitektura i urbanizam s usmjerenjem:

arhitektura, teorija arhitektonskog projektiranja, urbanizam i prostorno planiranje, povijest arhitekture i rekonstrukcija povijesnih spomenika, ili arhitektura i građevinarstvo.

- Diplome koje je dodijelila ‘Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše’ (do 1951.) na području arhitekture i građevinarstva,

2006./2007.

Page 30:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

- Diplome koje je dodijelila ‘Vysoká škola stavitelství v Brně’ (od 1951. do 1956.) na području arhitekture i građevinarstva,

- Diplome koje je dodjeljuje ‘Vysoké učení technické v Brně’, ‘Fakulta architektury’ (Fakultet za arhitekturu) (od 1956.) za studijski smjer arhitekture i urbanizma, ili ‘Fakulta stavební’ (Fakultet

za građevinarstvo) (od 1956.) za studijski smjer građevine.- Diplome koje dodjeljuje ‘Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava’, ‘Fakulta

stavební’ (Fakultet za građevinarstvo) (od 1997.) za studijski smjer konstrukcija i arhitekture, ili za studijski smjer građevinarstva,

- Diplome koje dodjeljuje ‘Technická univerzita v Liberci’, ‘Fakulta architektury’ (Fakultet za arhitekturu) (od 1994.) za studijski program arhitekture i urbanizma s usmjerenje arhitekture

- Diplome koje dodjeljuje ‘Akademie výtvarných umění v Praze’ za studijski program umjetnosti, s usmjerenjem arhitektonskog projektiranja,

- Diplome koje dodjeljuje ‘Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze’ za studijski program umjetnosti, s usmjerenjem arhitekture,

- Certifikat ovlaštenja koji izdaje ‘Česká komora architektů’ bez specifikacije područja ili za područjem visokogradnje;

Danmark - diplome koje dodjeljuju državne škole za arhitekturu u Kopenhagenu i Aarhusu (architekt)

- certifikat o registraciji koji izdaje Savez arhitekata u skladu sa Zakonom br. 202 od 28. svibnja 1975. (registreret arkitekt)

- diplome koje izdaje Visoka škola za građevinarstvo (bygningskonstruktoer), nadopunjene certifikatom nadležnih tijela kojim se potvrđuje da je dotična osoba položila ispit formalne

izobrazbe i koji sadrži ocjenu nacrta koje je kandidat nacrtao i izveo tijekom najmanje šestogodišnjeg djelotvornog obavljanja djelatnosti navedenih u članku 48. ove Direktive

1987./1988.

Deutschland - diplome koje dodjeljuju umjetničke visokoškolske institucije (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)- diplome koje dodjeljuju odjeli za arhitekturu (Architektur/Hochbau) na ‘Technische

Hochschulen’ tehničkih sveučilišta , sveučilišta i ‘Gesamthochschulen’ ukoliko su te institucije uklopljene u ‘Gesamthochschulen’ (Dipl.-Ing. i bilo koji drugi naziv koji se posjednicima ovih

diploma može dati kasnije).- diplome koje dodjeljuju odjeli za arhitekturu (Architektur/Hochbau) na ‘Fachhochschulen’, te odjeli za arhitekturu (Architektur/Hochbau) na ‘Gesamthochschulen’, ukoliko su te institucije uklopljene u ‘Gesamthochschulen’, nadopunjene, tamo gdje studij traje manje od četiri, ali ne manje od tri godine, certifikatom koji potvrđuje četverogodišnje razdoblje stručnog iskustva u Saveznoj republici Njemačkoj, a koji izdaje strukovno tijelo u skladu s člankom 47. stavkom 1.

(Ingenieur grad. i bilo koji drugi naziv koji se posjednicima ovih diploma može dati kasnije).- diplome (Prüfungszeugnisse) koje su prije 1. siječnja 1973. dodijelili odjeli arhitekture na

'Ingenieurschulen' i 'Werkkunstschulen', nadopunjene certifikatom nadležnih tijela kojim se potvrđuje da je određena osoba položila ispit formalne izobrazbe i koji sadrži ocjenu nacrta koje je kandidat nacrtao i izveo tijekom najmanje šestogodišnjeg djelotvornog obavljanja

djelatnosti navedenih u članku 48. ove Direktive

1987./1988.

Eesti — diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma arhitekture koju od 1996. dodjeljuje Fakultet arhitekture na estonskoj akademiji umjetnosti), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989.-1995. (koju je dodjeljivalo Sveučilište umjetnosti iz Tallinna u razdoblju 1989.-1995.), väljastatud Eesti NSV

Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951.- 1988. (koju je dodjeljivao Državni institut za umjetnost Estonske SSR između 1951. i 1988.)

Ελλάς - diplome inženjera/arhitekta koje dodjeljuje Atenski Metsovion Polytechnion zajedno s certifikatom koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz

područja arhitekture- diplome inženjera/arhitekta koje dodjeljuje Solunski Aristotelion Panepistimion zajedno s

certifikatom koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture

- diplome inženjera/građevinara koje dodjeljuje Atenski Metsovion Polytechnion zajedno s certifikatom koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz

područja arhitekture- diplome inženjera/građevinara koje dodjeljuje Solunski Aristotelion zajedno s certifikatom koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz područja

arhitekture- diplome inženjera/građevinara koje dodjeljuje Panepistimion Thrakis, zajedno s certifikatom

1987./1988.

Page 31:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture

- diplome inženjera/građevinara koje dodjeljuje Panepistimion Patron, zajedno s certifikatom koji izdaje Grčka tehnička komora a koji potvrđuje pravo obavljanja djelatnosti iz područja

arhitekture

Espańa Službena formalna kvalifikacija arhitekta (título oficial de arquitecto) koju dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i znanosti ili sveučilišta

1987./1988.

France - vladine diplome iz arhitekture koje je do 1959. izdavalo Ministarstvo obrazovanja, a kasnije Ministarstvo kulture (architecte DPLG)

- diplome koje dodjeljuje ‘Ecole spéciale d'architecture’ (architecte DESA)- diplome koje od 1955. dodjeljuje ‘Ecole nationale supérieure des arts et industries de

Strasbourg’ (prije ‘Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg’), odjel za arhitekturu (architecte ENSAIS)

Ireland - diploma Bachelor of Architecture koju dodjeljuje Irsko državno sveučilište diplomantima arhitekture na University College u Dablinu (B Arch. (NUI))

- standardna diploma arhitekture koju dodjeljuje College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.)

- certifikat o pridruženom članstvu u Rpyal Institute of Architects of Irland (Kraljevski institut irskih arhitekata) (ARIAI)

- certifikat o članstvu u Rpyal Institute of Architects of Irland (MRIAI)

Italia - diplome 'laurea in architettura' koje dodjeljuju sveučilišta, politehničke institucije i visokoškolske institucije arhitekture u Veneciji i Reggio Calabria, dopunjene diplomom koja

njezinom vlasniku omogućava samostalno bavljenje pozivom arhitekta a koju dodjeljuje ministar obrazovanja nakon što kandidat pred nadležnim tijelom položi državni ispit koji mu

omogućuje samostalno bavljenje pozivom arhitekta (dott. Architetto)- diplome 'laurea in ingegneria' za visokogradnju koje dodjeljuju sveučilišta i politehničke institucije, dopunjene diplomom koja njezinom vlasniku omogućava samostalno bavljenje

pozivom na području arhitekture, a koju dodjeljuje ministar obrazovanja nakon što kandidat pred nadležnim tijelom položi državni ispit koji mu omogućuje samostalno bavljenje pozivom

(dott. Architetto ili dott. Ing. In ingegneria civile)

1987./1988.

Κύπρος - Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Certifikat o upisu u Registar arhitekata koji izdaje Znanstvena i

tehnička komora Cipra (ETEK))

2006./2007.

Latvija - ‘Arhitekta diploms’ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inženierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958.gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates

Arhitekturas nodala no 1958 gada lidz 1991.gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kopš 1991. gada, un ‘Arhitekta prakses sertifikats’, ko izsniedz Latvijas Arhitektu

savieniba (‘diploma arhitekture’ koju je do 1958. dodjeljivao Odjel za arhitekturu Građevinarskog fakulteta Latvijskog državnog sveučilišta; od 1958. do 1991. Odjel za

arhitekturu Građevinarskog fakulteta Polktehničkog instituta u Rigi; od 1991. i 1992. Fakultet za arhitekturu Tehničkog sveučilišta u Rigi, te certifikat o registraciji koji izdaje Udruga

arhitekata Latvije)

2006./2007.

Lietuva - diplome inženjera arhitekture/arhitekta koje je do 1969. izdavao Kauno politechnikos institutas (inžinierius architektas/architektas),

- diplome arhitekt, diplomirani arhitekt, magistar arhitekture koje je izdavao Vilnius inžinerinis statybos institutas do 1990., Vilniaus technikos universitetas do 1996., te Vilnius Gedimino

technikos universitetas od 1996. (architektas / architekturos bakalauras / architekturos magistras),

- diplome za specijaliste koji su završili program izobrazbe za arhitekta / diplomiranog arhitekta / magistra arhitekture koje je dodjeljivao LTSR Valstybinis dailes institutas do 1990.; od 1990.

Vilniaus dailes akademija (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras),

- diplome diplomirani arhitekt/magistar arhotekture koje od 1997. dodjeljuje Kauno technologijos universitetas (architekturos bakalauras/architekturos magistras). Sve ove

2006./2007.

Page 32:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

diplome moraju biti nadopunjene Certifikatom koji izdaje komisija za izdavanje potvrda a koji vlasniku te potvrde daje pravo obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture (Certified

Architect/Atestuotas architektas)

Magyarország - ‘okleveles építészmérnök’ diploma (diploma arhitekture, magistar znanosti arhitekture) koju dodjeljuju sveučilišta,

- ‘okleveles építész tervező művész’ diploma (diploma magistra znanosti iz arhitekture i građevinarstva) koju dodjeljuju sveučilišta

2006./2007.

Malta — Perit: Lawrja ta' Perit koju dodjeljuje Universita' ta' Malta i s kojom se stječe pravo registriranja kao Perit

2006./2007.

Nederland - certifikat kojim se potvrđuje da je dotična osoba diplomirala arhitekturu, koji izdaje odjel za arhitekturu tehničkog fakultete u Delftu ili Eindhovenu (bouwkundig ingenieur)

- diplome koje izdaju državno priznate akademije za arhitekturu(architect)

- diplome koje su do 1971. izdavali prijašnji fakulteti za arhitekturu (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

- diplome koje su do 1971. izdavali prijašnji fakulteti za arhitekturu (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

- certifikat kojim se potvrđuje da je dotična osoba položila ispit koji organizira Savez arhitekata pri 'Bond van Nederlandse Architecten' (Red nizozemskih arhitekata, BNA) (architect)

- diploma koju izdaje 'Stichting Instituut voor Architectuur' (fondacija 'Institut za arhitekturu') (IVA) po završetku programa izobrazbe koju organizira ova fondacija i koji traje najmanje četiri

godine (architect), nadopunjena certifikatom nadležnih tijela kojim se potvrđuje da je određena osoba položila ispit formalne izobrazbe i koji sadrži ocjenu nacrta koje je kandidat

nacrtao i izveo tijekom najmanje šestogodišnjeg djelotvornog obavljanja djelatnosti navedenih u članku 44. ove Direktive

- certifikat koji izdaju nadležna tijela i kojim se potvrđuje da je dotična osoba prije 5. kolovoza 1985. položila diplomski ispit za 'Kandidaat in de bouwkunde' pri tehničkom fakultetu u Delftu

ili Eindhovenu, i da je kroz razdoblje od najmanje pet godina neposredno prije ovog datuma obavljala djelatnosti arhitekta, čija važnost i priroda, garantiraju stručnost za izvođenje tih

djelatnosti, u skladu s nizozemskim zahtjevima (architect)- certifikat koji izdaju nadležna tijela samo osobama koje su prije 5. kolovoza 1985. navršile 40

godina života, kojim se potvrđuje da je dotična osoba kroz razdoblje od najmanje pet godina neposredno prije ovog datuma obavljala djelatnosti arhitekta, čija važnost i priroda, garantiraju

stručnost za izvođenje tih djelatnosti, u skladu s nizozemskim zahtjevima (architect)- certifikati iz sedme i osme alineje ne moraju se više priznavati od datuma stupanja na snagu nizozemskih zakona i propisa koji uređuju započinjanje i obavljanje arhitekturnih djelatnosti

pod profesionalnim nazivom arhitekt, budući da prema ovim odredbama ti certifikati ne ovlašćuju za započinjanje ovakvih djelatnosti pod profesionalnim nazivom

1987./1988.

Österreich - diplome koje dodjeljuju sveučilišta za tehnologiju u Beču i Grazu, te sveučilište u Innsbrucku, Fakultet za građevinarstvo (‘Bauingenieurwesen’) i arhitekturu (‘Architektur’) s usmjerenjem

arhitekture, građevinarstva (‘Bauingenieurwesen’), visokogradnje (‘Hochbau’) i ‘Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen’)

- diplome koje dodjeljuje sveučilište za ‘Bodenkultur’ na studijskom programu ‘Kulturtechnik und Wasserwirtschaft’

- diplome koje dodjeljuje Fakultet za primijenjenu umjetnost sveučilišta u Beču, za studij arhitekture

- diplome koje dodjeljuje Umjetnička akademija u Beču, za studij arhitekture- diplome ovlaštenih inženjera (Ing.) koje dodjeljuje visoka tehnička škola ili visoka građevinska škola plus licenca ‘Baumeister’ koja potvrđuje minimalno šestogodišnje profesionalno iskustvo

u Austriji, i koja je potvrđena ispitom- diplome koje dodjeljuje Fakultet za umjetničku i industrijsku izobrazbu u Linzu, za studij

arhitekture- certifikati o kvalifikaciji za građevinskog inženjera ili građevinskog konzultanta na području

izgradnje (‘Hochbau’, ‘Bauwesen’, ‘Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen’, ‘Kulturtechnik und Wasserwirtschaft’) u skladu sa Zakonom o građevinskim tehničarima (Ziviltechnikergesetz,

BGBl. No 156/1994)

1997./1998.

Polska Diplome koje dodjeljuju arhitektonski fakulteti:- Tehnološko sveučilište u Varšavi, Fakultet arhitekture u Varšavi (Politechnika Warszawska,

Wydział Architektury); stručni naziv za arhitekte: inżynier architekt, magister nauk

2006./2007.

Page 33:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od 1945. do 1948.,

naziv: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1951. do 1956., naziv: inżynier architekt; od 1954. do 1957., 2. stupanj, naziv: inżyniera magistra architektury; od 1957. do 1959., naziv: inżyniera magistra architektury; od 1959. do 1964., naziv: magistra inżyniera

architektury; od 1964. do 1982., naziv: magistra inżyniera architekta; od 1983. do 1990., naziv: magister inżynier architekt; od 1991., naziv: magistra inżyniera architekta),

- Tehnološko sveučilište u Krakówu, Fakulčtet arhitekture u Krakówu (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945. do

1953. Sveučilište za rudarstvo i metalurgiju, Politehnički fakultet arhitekture – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),

- Tehnološko sveučilište u Wrocławu, Fakultet arhitekture u Wrocławu (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: inżynier architekt, magister

nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od 1949. do 1964., naziv: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1956. do 1964., naziv: magister

inżynier architektury; od 1964., naziv: magister inżynier architekt),- Tehnološko sveučilište u Šleziji, Fakultet arhitekture u Gliwicama (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od

1945. do 1955., Fakultet inženjerstva i građevine - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, naziv: inżynier architekt; od 1961. do 1969., Fakultet industrijske građevine i općeg inženjerstva -

Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, naziv: magister inżynier architekt; od 1969. do 1976., Fakultet građevinarstva i arhitekture - Wydział Budownictwa i Architektury, naziv:

magister inżynier architekt; od 1977., Fakultet arhitekture - Wydział Architektury, naziv: magister inżynier architekt i od 1995., naziv: inżynier architekt),

- Tehnološko sveučilište u Poznańu, Fakultet arhitekture u Poznańu (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945. do 1955. Visoka tehnička škola, Fakultet arhitekture –

Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, naziv: inżynier architektury; od 1978., naziv: magister inżynier architekt i od 1999., naziv: inżynier architekt),

- Tehničko sveučilište u Gdańsku, Fakultet arhitekture Gdańsku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945. do 1969.

Fakultet arhitekture - Wydział Architektury, od 1969. do 1971. Fakultet građevinarstva i arhitekture - Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971. do 1981. Institut za arhitekturu i

urbanizam - Instytut Architektury i Urbanistyki, od 1981. Fakultet arhitekture - Wydział Architektury),

- Tehničko sveučilište u Białystoku, Fakultet arhitekture u Białystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); profesionalni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1975. do

1989. Institut za arhitekturu - Instytut Architektury),- Tehničko sveučilište u Łódźu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i okolišnog inženjeringa u

Łódźu (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); profesionalni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1973. do 1993

Fakultet građevinarstva i arhitekture - Wydział Budownictwa i Architektury, te od 1992. Fakultet građevinarstva, arhitekture i okolišnog inženjeringa — Wydział Budownictwa,

Architektury i Inżynierii Srodowiska; naziv: od 1973. do 1978., naziv: inżynier architekt, do 1978., naziv: inżynier architekt, od 1978., naziv: magister inżynier architekt),

- Tehničko sveučilište u Szczecinu, Fakultet građevinarstva i arhitekture u Szczecinu (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); profesionalni naziv arhitekta:

inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1948. do 1954. Visoka tehnička škola, Fakultet arhitekture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, naziv: inżynier

architekt, od 1970., naziv: magister inżynier architekt i od 1998., naziv: inżynier architekt),Svim ovim diplomama mora biti priložen certifikat o članstvu koji izdaje nadležna regionalna

komora arhitekata u Poljskoj, i kojim se daje pravo obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture u Poljskoj.

Portugal - diploma ‘diploma do curso especial de arquitectura’ koju dodjeljuju škole za umjetnost u Lisabonu i Portu

- diploma arhitekture ‘diploma de arquitecto’ koju dodjeljuju škole za umjetnost u Lisabonu i Portu

- diploma ‘diploma do curso de arquitectura’ koju dodjeljuju visoke škole za umjetnost u Lisabonu i Portu

- diploma ‘diploma de licenciatura em arquitectura’ koju dodjeljuje Visoka škole za umjetnost u Lisabonu

- diploma ‘carta de curso de licenciatura em arquitectura’ koju dodjeljuju Tehničko sveučilište u Lisabonu i Sveučilište u Portu

1987./1988.

Page 34:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

- sveučilišna diploma iz građevinarstva (licenciatura em engenharia civil) koju dodjeljuje Visoki tehnički institut Tehničkog sveučilišta u Lisabonu

- sveučilišna diploma iz građevinarstva (licenciatura em engenharia civil) koju dodjeljuje Tehnički fakultet (de Engenharia) Sveučilišta u Portu

- sveučilišna diploma iz građevinarstva (licenciatura em engenharia civil) koju dodjeljuje Fakultet znanosti i tehnologije Sveučilišta u Coimbri

- sveučilišna diploma iz građevinarstva, proizvodnje (licenciatura em engenharia civil, produçăo) koju dodjeljuje Sveučilište u Minhu

Slovenija — ‘Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture’ (sveučilišna diploma arhitekture) koju dodjeljuje fakultet za arhitekturu, kojoj se prilaže zakonski priznat certifikat nadležnog tijela iz područja arhitekture, kojim se daje pravo

obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture- Sveučilišna diploma koju dodjeljuju tehnički fakulteti i kojom se daje naziv ‘univerzitetni

diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka’, kojoj se prilaže zakonski priznat certifikat nadležnog tijela iz područja arhitekture, kojim se daje pravo

obavljanja djelatnosti iz područja arhitekture

2006./2007.

Slovensko - Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura i visokogradnja (‘architektúra a pozemné staviteľstvo’) koju je dodjeljivalo Slovačko tehničko sveučilište (Slovenská vysoká škola

technická) u Bratislavi od 1950. – 1952. (naziv: Ing.),- Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura’ (‘architektúra’) koju je dodjeljivao Fakultet

arhitekture i građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) u Bratislavi od 1952. – 1960. (naziv: Ing. arch.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja’ (‘pozemné staviteľstvo’) koju je dodjeljivao Fakultet arhitekture i građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Fakulta architektúry a

pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) u Bratislavi od 1952. – 1960. (naziv: Ing.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura’ (‘architektúra’) koju je dodjeljivao Fakultet građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola

technická) u Bratislavi od 1961. – 1976. (naziv: Ing. arch.),- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja’ (‘pozemné stavby’) koju je dodjeljivao Fakultet

građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) u Bratislavi od 1961. - 1976. (naziv: Ing.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura’ (‘architektúra’) koju dodjeljuje Fakultet arhitekture Slovačkog tehničkog sveučilišta (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola

technická) u Bratislavi od 1977. (naziv: Ing. arch.),- Diploma na studijskom smjeru ‘urbanizam’ (‘urbanizmus’) koju dodjeljuje Fakultet

arhitekture Slovačkog tehničkog sveučilišta (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) u Bratislavi od 1977. (naziv: Ing. arch.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja’ (‘pozemné stavby’) koju je dodjeljivao Fakultet građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Slovenská technická

univerzita) u Bratislavi od 1977.- 1997. (naziv: Ing.),- Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura i visokogradnja’ (‘architektúra a pozemné stavby’)

koju dodjeljuje Fakultet građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) u Bratislavi od 1998. (naziv: Ing.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja – specijalizacija: arhitektura’ (‘pozemné stavby - špecializácia: architektúra’) koju je dodjeljivao Fakultet građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) u Bratislavi od 2000. – 2001.

(naziv: Ing.),- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja i arhitektura’ (‘pozemné stavby a architektúra’)

koju dodjeljuje Fakultet građevinarstva Slovačkog tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta - Slovenská technická univerzita) u Bratislavi od 2001. (naziv: Ing.),

- Diploma na studijskom smjeru ‘arhitektura’ (‘architektúra’) koju dodjeljuje Akademija za umjetnost i dizajn (Vysoká škola výtvarných umení) u Bratislavi od 1969. (naziv: Akad. arch. do

1990; Mgr. od 1990. do 1992.; Mgr. arch. od 1992. do 1996. ; Mgr. art. od 1997.),- Diploma na studijskom smjeru ‘visokogradnja’ (‘pozemné staviteľstvo’) koju je dodjeljivao

Fakultet građevinarstva Tehničkog sveučilišta (Stavebná fakulta, Technická univerzita) u Košicama od 1981. – 1991. (naziv: Ing.),Svim ovim diplomama mora se priložiti:

- Certifikat ovlaštenja koji izdaje Slovačka komora arhitekata (Slovenská komora architektov) u Bratislavi bez bilo kakve specifikacije područja ili za područje «visokogradnje» (‘pozemné

stavby’) ili ‘prostornog planiranja’ (‘územné plánovanie’),

2006./2007.

Page 35:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

- Certifikat ovlaštenja koji izdaje Slovačka komora građevinara (Slovenská komora stavebných inžinierov) u Bratislavi za područje visokogradnje (‘pozemné stavby’)

Suomi/ Finland - diplome koje dodjeljuju odjeli za arhitekturu Tehnološkog sveučilišta i Sveučilišta u Oulu (arkkitehti/arkitekt)

- diplome koje dodjeljuju instituti za tehnologiju (rakennusarkkiteht/ byggnadsarkitekt)

1997./1998.

Sverige - diplome koje dodjeljuju Škola za arhitekturu Kraljevskog instituta za tehnologiju, Institut za tehnologiju Chalmers i Institut za tehnologiju na Sveučilištu u Lundu (arkitekt, sveučilišna

diploma arhitekture)- certifikati o članstvu u ‘Svenska Arkitekters Riksförbund’ (SAR) ukoliko su dotične osobe

izobražene u državi na koju se odnosi ova Direktiva

1997./1998.

United

Kingdom

- kvalifikacije koje se dodjeljuju nakon polaganja ispita na:- the Royal Institute of British Architects (Kraljevski institut britanskih arhitekata)

- školama za arhitekturu na sveučilištima, visokim politehničkim školama, visokim školama, akademijama, školama za tehnologiju i umjetnost, koje od 10. lipnja 1985. priznaje Odbor za registraciju arhitekata Ujedinjene Kraljevine (Architects Registration Council of the United

Kingdom) za upis u Registar (Architect)- certifikat kojim se potvrđuje da je dotična osoba stekla pravo nošenja stručnog naziva arhitekt na temelju odjeljka 6(1)a, 6(1)b ili 6(1) Zakona o registraciji arhitekata iz 1931.

(Architect)- certifikat kojim se potvrđuje da je dotična osoba stekla pravo nošenja profesionalnog naziva

arhitekt na temelju odjeljka 2. Zakona o registraciji arhitekata iz 1938. (Architect)

1987./1988.

Prilog III.

Page 36:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU STRUČNE KVALIFIKACIJE

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK STRANIH OVLAŠTENIH ARHITEKATA

PODACI O PODNOSITELJU (-ICI)

Ime ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prezime ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum rođenja ………………………………………………Mjesto i država rođenja ………………………………………………

Spol ……….. Ž ………M ……………………………………………………………………………………………………………………………

Državljanstvo ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa prebivališta ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa boravišta ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj telefona ……………………………………Broj mobitela …………………………..e-mail …………………………………….

OBRAZOVANJE – RADNO ISKUSTVO

Naziv škole/fakulteta ……………………………………………………………………………………………………………………………

Odjel/smjer ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stručni/znanstveni naziv ………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatno obrazovanje ………………………………………………………………………………………………………………………….

Specijalistička znanja ……………………………………………………………………………………………………………………………

Podaci o stručnom usavršavanju

Naziv ustanove (na matičnom jeziku) …………………………………………………………………………………………………..

Država …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podaci o zaposlenjuNaziv tvrtke zaposlenja u RH ……………………………………………………………………………………………………………….Adresa tvrtke zaposlenja u RH ……………………………………………………………………………………………………………

PRILOZI1. Dokaz o formalnoj osposobljenosti2. Dokaz o nekažnjavanju3. Dokaz o državljanstvu4. Ostali dokazi po vlastitom izboru5. Dokaz o plaćenoj upisnini

Molim da me o tijeku i završetku postupka obavijestite

Poštom (Adresa za dostavu) …………………………………………………………………………………………………………………

E-mailom (Adresa) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Vlastoručnim potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci istiniti.

POTPIS

…………………………………………….

U Zagrebu, datum ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prilog IV

Page 37:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

ZAHTJEV ZA PRUŽANJE USLUGA ARHITEKTONSKE DJELATNOSTI POVREMENO ILI PRIVREMENO NA

PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU STRANIH OVLAŠTENIH ARHITEKATA

PODACI O PODNOSITELJU (-ICI)

Ime ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prezime ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum rođenja ………………………………………………Mjesto i država rođenja ………………………………………………

Spol ……….. Ž ………M ……………………………………………………………………………………………………………………………

Državljanstvo ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa prebivališta ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa boravišta ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj telefona ……………………………………Broj mobitela …………………………..e-mail …………………………………….

OBRAZOVANJE – RADNO ISKUSTVO

Naziv škole/fakulteta ……………………………………………………………………………………………………………………………

Odjel/smjer ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stručni/znanstveni naziv ………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatno obrazovanje ………………………………………………………………………………………………………………………….

Specijalistička znanja ……………………………………………………………………………………………………………………………

Podaci o stručnom usavršavanju

Naziv ustanove (na matičnom jeziku) …………………………………………………………………………………………………..

Država …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podaci o zaposlenju

Naziv tvrtke zaposlenja u matičnoj državi …………………………………………………………………………………………….

Adresa tvrtke zaposlenja u matičnoj državi ………………………………………………………………………………………….

Država tvrtke zaposlenja u matičnoj državi ………………………………………………………………………………………….

Naziv osiguranja od profesionalne odgovornosti ………………………………………………………………………………..

PRILOZI

1. Dokaz o formalnoj osposobljenosti

2. Dokaz o obavljanju arhitektonske djelatnosti najmanje dvije godine tijekom desetogodišnjeg razdoblja

3. Dokaz o nekažnjavanju

4. Dokaz o državljanstvu

5. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti

6. Potvrda kojom se dokazuje da je arhitekt poslovno nastanjen u državi članici i da u trenutku izdavanja

potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja arhitektonske djelatnosti

Molim da me o tijeku i završetku postupka obavijestite

Page 38:  · Web view(2) Ako tražitelj ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije iz prethodnog odlomka, za priznavanje njegove kvalifikacije koristi se opći

Poštom (Adresa za dostavu) …………………………………………………………………………………………………………………

E-mailom (Adresa) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rješenje o pružanju usluga arhitektonske djelatnosti izdaje se

a) Prvi put

b) Obnavlja se

Vlastoručnim potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci istiniti

POTPIS

…………………………………………….

U Zagrebu, datum ………………………………………………………………………………………………………………………………..