of 20 /20
Vlad Vlad Ţepeş Ţepeş, denumit şi Vlad Vlad Drăculea Drăculea sau Dracula Dracula, domnitor al Ţării Ţării Româneşti Româneşti în anii: 1448

VLAD ȚEPEȘ

 • Upload
  gili

 • View
  133

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vlad Ţepeş , denumit şi Vlad Drăculea sau Dracula , domnitor al Ţării Românești în anii: 1448 1456 – 1462 1476. VLAD ȚEPEȘ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VLAD ȚEPEȘ

Vlad Vlad ŢepeşŢepeş, denumit şi Vlad DrăculeaVlad Drăculea sau DraculaDracula, domnitor al Ţării RomâneștiŢării Românești în anii: 1448 1456 – 1462 1476

Page 2: VLAD ȚEPEȘ

S-a născutS-a născut în noiembrie/ decembrie 1431, în noiembrie/ decembrie 1431, în cetatea în cetatea SighişoaraSighişoara, ca fiu al lui , ca fiu al lui Vlad al II-lea DraculVlad al II-lea Dracul (( fiind astfel fiind astfel nepotul lui nepotul lui Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân şi, după mamă, şi, după mamă, carecare era fiica era fiica lui Alexandru cel Bun, coborâtor din dinastia domnitoare în lui Alexandru cel Bun, coborâtor din dinastia domnitoare în MoldovaMoldova, a , a MuşatinilorMuşatinilor).).

Tatăl său, Tatăl său, Vlad al II-lea DraculVlad al II-lea Dracul,(,(fiul lui Mircea cel fiul lui Mircea cel Bătrân)Bătrân) fusese primit în fusese primit în Ordinul DragonuluiOrdinul Dragonului. Ordinul - . Ordinul - care poate fi comparat cu cel al care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de MaltaCavalerilor de Malta sau sau cu cel al cu cel al Cavalerilor TeutoniCavalerilor Teutoni - era o societate militaro- - era o societate militaro-religioasă, ale cărei baze fuseseră puse în religioasă, ale cărei baze fuseseră puse în 13871387 de de Sigismund de LuxemburgSigismund de Luxemburg, rege al , rege al UngarieiUngariei..

A fost căsătorit de două ori : întâi cu o nobilă din A fost căsătorit de două ori : întâi cu o nobilă din TransilvaniaTransilvania şi apoi cu şi apoi cu JusztinaJusztina Szilagyi Szilagyi, verişoara lui , verişoara lui Matei CorvinMatei Corvin..

A avut trei băieţi: A avut trei băieţi: Mihail şi VladMihail şi Vlad din prima căsătorie, din prima căsătorie, Mihnea I cel RăuMihnea I cel Rău din a doua. din a doua.

Page 3: VLAD ȚEPEȘ

Turnul ChindieiTurnul Chindiei A fost renumit pentru ambiţia de a impune cinstea şi ordinea. Aproape orice infracţiune, de la minciună şi furt până la omor, putea fi pedepsită prin trasul în ţeapă. Din acest motiv i s-a atribuit şi porecla ŢepeşŢepeş. Chiar turcii îl denumeau Kazikli BeyKazikli Bey, (Prinţul ŢepeşPrinţul Ţepeş). Acest nume a fost menţionat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 şi s-a păstrat în istoria românilor.

Page 4: VLAD ȚEPEȘ

Pe 20 septembrie 1459 domnitorul Pe 20 septembrie 1459 domnitorul Vlad TepeVlad Tepeşş a a pomenit pentru prima datpomenit pentru prima datăă numele de Bucure numele de Bucureşşti ti îîntr-un ntr-un act act îîn care a n care a îîntntăărit drepturile de proprit drepturile de proprrietate ale unor ietate ale unor boieri.boieri.

Page 5: VLAD ȚEPEȘ

UnUn act important de răzbunareact important de răzbunare a fost a fost îîndreptat ndreptat împotrivaîmpotriva boierilor dinboierilor din TârgovişteTârgovişte, vinovaţi de moartea tatălui , vinovaţi de moartea tatălui şi a fratelui său. În şi a fratelui său. În duminica deduminica de PaştiPaşti a anuluia anului 14591459, el , el i-ai-a pedepsit astfel:pedepsit astfel: - - ccei mai bătrâniei mai bătrâni au fost traşi în ţeapă au fost traşi în ţeapă ;;

Theodor Aman – “ Boierii surprinşi la ospăţ de trimişii lui Vlad Ţepeş”

Page 6: VLAD ȚEPEȘ

- c- ceiei tineri tineri au fost forţaţi să străbată pe jos drumul de o au fost forţaţi să străbată pe jos drumul de o sută de kilometri din capitală până la Poenari, unde au sută de kilometri din capitală până la Poenari, unde au fost puşi să construiască o fortăreaţă pe ruinele unui fost puşi să construiască o fortăreaţă pe ruinele unui avanpost vechi cu vedere la avanpost vechi cu vedere la râul Argeşrâul Argeş;;

Page 7: VLAD ȚEPEȘ

În 1453, resturile În 1453, resturile Imperiului Bizantin sunt Imperiului Bizantin sunt cucerite de otomani, care cucerite de otomani, care obţineau astfel controlul obţineau astfel controlul asupra Constantinopolului asupra Constantinopolului (actualul Istanbul) şi (actualul Istanbul) şi ameninţau Europa.ameninţau Europa.

Vlad Vlad Ţepeş se Ţepeş se angajează în lupta angajează în lupta antiotomană refuzând antiotomană refuzând plata tributului şi rupând plata tributului şi rupând relaţiile cu turcii. relaţiile cu turcii. Bizuindu-se pe sprijinul Bizuindu-se pe sprijinul lui Matei Corvin, el se lui Matei Corvin, el se orientează hotărât spre orientează hotărât spre alianţa cu statele creştinealianţa cu statele creştine..

Page 8: VLAD ȚEPEȘ

La începutul anului 1462, Vlad Tepeş a lansat o campanie împotriva turcilor, de-a lungul Dunării, o manevră foarte periculoasă şi riscantă, deoarece armata turcă a Sultanului Mahomed al II-lea era cea mai puternică a vremii.

Page 9: VLAD ȚEPEȘ

Theodor Theodor AmanAman – – ““Vlad Ţepeş şi Vlad Ţepeş şi solii solii turciturci””

Născocind o vicleană capcană, Mahomed al II-lea a trimis la Giurgiu pe Hamza, begul de Nicopole, şi pe grecul Catavolinos cu un detaşament de oaste care, sub pretextul discutării unor probleme de graniţă, să-l prindă pe Vlad Ţepeş şi să-l pedepsească cu moartea.

Page 10: VLAD ȚEPEȘ

Vlad Țepeș

Ghicindu-le Ghicindu-le gândurile, gândurile, domnitorul român domnitorul român a capturat pe a capturat pe trimişii sultanului şi trimişii sultanului şi pe însoţitorii lor, i-a pe însoţitorii lor, i-a dus la Târgovişte şi dus la Târgovişte şi i-a tras în ţeapă.i-a tras în ţeapă.

Page 11: VLAD ȚEPEȘ

Stema lui Vlad ŢepeşStema lui Vlad Ţepeş

Efectivele domnului valah nu depăşeau, după estimările cele

mai optimiste, 30 000 de oşteni.

Mâniat, în primăvara lui 1462, sultanul, în fruntea unei armate de 120 000 de oameni (a doua ca mărime după aceea care cucerise Constantinopolul) şi cu 175 de nave de război al căror scop era acela de a cuceri Chilia, se va îndrepta spre Dunăre.

Page 12: VLAD ȚEPEȘ

În noaptea de În noaptea de 16 spre 17 iunie 1462,, Ţepeş a atacat tabăra turcească pentru a încerca să-l ucidă pe sultan. Deşi atacul a cauzat pierderi mari turcilor, Mahomed al II-lea a scăpat cu viaţă şi şi-a continuat marşul spre Târgovişte, unde a dat peste 20 000 de turci şi bulgari traşi în ţeapă. Sultanul şi armata sa au fost total înspăimântaţi şi s-au retras din ţară.

Theodor Aman – “Atacul de noapte”

Mahomed al II-lea “Cuceritorul”

Page 13: VLAD ȚEPEȘ

Sultanul a lSultanul a lăăsat sat însă la Târgovişte ca domn peînsă la Târgovişte ca domn pe Radu cel Frumos, Radu cel Frumos, fratelfratelee mai t mai tâânnăăr al lui r al lui Ţepeş,Ţepeş, favoritul turcilor la tronul favoritul turcilor la tronul

Valahiei.Acesta l-a urmValahiei.Acesta l-a urmăărit pe Teperit pe Tepeşş p pââna la castelul Poenari, pe na la castelul Poenari, pe malul rmalul rââului Argeului Argeşş. Conform legendei, so. Conform legendei, soţţia lui Vlad, pentru a nu ia lui Vlad, pentru a nu

fi capturatfi capturatăă de turci, se sinucide de turci, se sinucide,, arunc aruncâându-se de pe stndu-se de pe stâânci.nci.

Page 14: VLAD ȚEPEȘ

Vlad, în schimb, a reuşit să scape utilizând un pasaj secret din munte. Ajutat de nişte ţărani, el s-a refugiat în satul Arefu şi de aici a ajuns în Transilvania, unde l-a întâlnit pe regele Ungariei, Matei Corvin.

AcestaAcesta,, îîn loc sn loc săă-l ajute, l-a arestat-l ajute, l-a arestat. L. La decizia a decizia regelui regelui ar fi contribuit şi aşa-zisa ar fi contribuit şi aşa-zisa scrisoare scrisoare a lui a lui ŢepeşŢepeş către către sultansultan în careîn care,, chipurile chipurile,, domnuldomnul munteanmuntean îşi cerea iertare pentru îşi cerea iertare pentru toate neajunsurile pricinuite acestuia şi, mai mult decât atât, toate neajunsurile pricinuite acestuia şi, mai mult decât atât, îîşi lua angajamentul şi lua angajamentul dede a-l ajuta împotriva oştilor maghiar a-l ajuta împotriva oştilor maghiare.e.

Page 15: VLAD ȚEPEȘ

Vlad ŢepeşVlad Ţepeş a fost dus la Castelul Bran a fost dus la Castelul Bran şşi închis aici timp i închis aici timp de vreo doua lunide vreo doua luni, , apoi apoi încarceratîncarcerat la Vişegrad 12 ani iar la Buda la Vişegrad 12 ani iar la Buda 2 ani2 ani cu domiciliul forţat. cu domiciliul forţat. Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Ştefan cel Mare, domnul MoldoveiŞtefan cel Mare, domnul Moldovei..

Deşi a intrat în circuitul şi folclorul turistic drept “castelul lui Dracula”, se pare că Vlad Ţepeş nu a stăpânit Castelul Bran întrucât documentele scrise nu consemnează acest lucru.

Page 16: VLAD ȚEPEȘ

Mănăstirea Comana

Mănăstirea Turnu - Târguşor

ÎÎn n 14761476 TepeTepeşş a intrat a intrat îîn n ValahiaValahia cu cu ajutorul ajutorul Moldovei Moldovei şşi a i a TransilvanieiTransilvaniei. . Această Această a treiaa treia domniedomnie a sa nu a durat dec a sa nu a durat decâât t ccââteva luni. teva luni. VladVlad a fost asasinat pe c a fost asasinat pe cââmpul mpul de luptde luptăă cu turcii. cu turcii. El a fost decapitat iar El a fost decapitat iar capul scapul săău a fost dus la Constantinopol, ca o u a fost dus la Constantinopol, ca o dovaddovadăă a mor a morţţii sale.ii sale.

Page 17: VLAD ȚEPEȘ

Mănăstirea SnagovMănăstirea Snagov

S-a emis ipoteza cS-a emis ipoteza căă ar fi fost îngropat la Mănăstirea Snagov, ar fi fost îngropat la Mănăstirea Snagov, îîn n apropierea Bucureştilor. Examinările recente au arătat că apropierea Bucureştilor. Examinările recente au arătat că „mormântul“ lui Ţepeş de la mănăstire conţine doar câteva oase de „mormântul“ lui Ţepeş de la mănăstire conţine doar câteva oase de cal datate din neolitic şi nu rămăşiţele adevărate ale domnului valah.cal datate din neolitic şi nu rămăşiţele adevărate ale domnului valah.

Page 18: VLAD ȚEPEȘ

Despre moartea lui Despre moartea lui ŢepeşŢepeş nu se cunosc prea multe, existand c nu se cunosc prea multe, existand cââteva teva ipoteze. ipoteze. Unii susţin Unii susţin ccăă ar fi fost ucis ar fi fost ucis îîntr-o bntr-o băăttăălie lie îîmpotriva turcilor, mpotriva turcilor, îîn n apropiere de Bucureapropiere de Bucureşşti, ti, îîn decembrie 1476. n decembrie 1476. AlAlţţii cii căă a fost ucis de boierii a fost ucis de boierii valahivalahi.. Ce s-a Ce s-a îîntntââmplat mplat îînsnsăă cu corpul ne cu corpul neîînsuflensufleţţit al lui Vlad este un alt mister, o it al lui Vlad este un alt mister, o ţţesesăăturturăă de legende, din care nici una nu a putut fi confirmat de legende, din care nici una nu a putut fi confirmată.ă.

Page 19: VLAD ȚEPEȘ

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:

www.wikipediawww.wikipedia

Marin Matei Popescu – Marin Matei Popescu – ““Personalităţi din Personalităţi din evul evul mediu mediu românesc”românesc” Istoria României - compendiuIstoria României - compendiu

Istoria Românilor – manual pentru clasa a VIII-aIstoria Românilor – manual pentru clasa a VIII-a

http;//images.google.rohttp;//images.google.ro

Page 20: VLAD ȚEPEȘ

Material realiMaterial realizat de Grupa 3, clasa a VIII-a,zat de Grupa 3, clasa a VIII-a,Şcoala cu clasele I – VIII ChişcăuŞcoala cu clasele I – VIII Chişcău