Click here to load reader

Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk , Ph.D., DSc . 1.2.2012. Trestní zákoník. Trestný čin. Skutková podstata trestného činu = objektivní a subjektivní znaky: objekt (chráněný zájem) objektivní stránka (jednání, následek, příčinná souvislost) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku

Vybran otzky obecn sti trestnho zkonku

Vybran otzky obecn sti trestnho zkonkuprof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

1.2.2012Trestn zkonkTrestn inSkutkov podstata trestnho inu = objektivn a subjektivn znaky:objekt (chrnn zjem)objektivn strnka (jednn, nsledek, pinn souvislost)subjekt (pachatel)subjektivn strnka (zavinn)Dvj koncepce ( 3)Trestnm inem je pro spolenost nebezpen in, jeho znaky jsou uvedeny v trestnm zkon. in, jeho stupe nebezpenosti pro spolenost je nepatrn, nen trestnm inem, i kdy jinak vykazuje znaky trestnho inu. Souasn koncepce ( 13)Trestnm inem je protiprvn in, kter zkon oznauje za trestn a kter vykazuje znaky uveden v takovm zkon. Role spoleensk kodlivosti (subsidirn loha trestn represe) ???

Subsidirn loha trestn represe 12 odst. 2 TZ 39 odst. 2 TZ ?hmotnprvn i procesn korektiv?koment k TZ, dvodov zprvamon zpsoby een 172 odst. 2 psm. c) Tanalogie ve prospch pachatelevkladov stanovisko Nejvyho sttnho zastupitelstvZavinn a omylyOdpovdnost za zavinn v podob:mysl (pm x nepm)nedbalost (vdom x nevdom)Srozumn:Rozum se jm i smen pachatele s tm, e zpsobem uvedenm v trestnm zkon me poruit nebo ohrozit zjem chrnn takovm zkonem (een tzv. prav a neprav lhostejnosti).Hrub nedbalost:Trestn in je spchn z hrub nedbalosti, jestlie pstup pachatele k poadavku nleit opatrnosti svd o zejm bezohlednosti pachatele k zjmm chrnnm trestnm zkonem.Hrub nedbalost se vztahuje jak k vdom, tak k nevdom nedbalosti.

Vliv omylu na trestn odpovdnostOmyl prvn x omyl skutkov Omyl prvn negativn v trestnm zkonku: 19: Kdo nev (nebo si myln vykld) to, e in je protiprvn, nev, e naplnil skutkovou podstatu a domnv se, e neporuuje trestn zkon, pitom o trestn in jde, za podmnky, e neml povinnost se seznmit s pslunou prvn pravou podle zkona, prvnho pedpisu, ednho rozhodnut nebo smlouvy nebo na zklad zamstnn, povoln, postaven nebo funkce nebo pokud bylo mono protiprvnost inu rozpoznat bez zejmch obt (trestn odpovdnost je vylouena)Pklad: cizinec se neseznmil se specifickou prvn pravou, kter je v Evrop ojedinl a plat pouze na zem R.Definice nen zcela jednoznan (znalost trestnho zkona nebo i/jen jinch prvnch pedpis?)

Okolnosti vyluujc protiprvnostVslovn definovny:Krajn nouze ( 28)Nutn obrana ( 29)Oprvnn pouit zbran ( 32)Svolen pokozenho ( 30)Ppustn riziko ( 31)

Svolen pokozenho ( 30)Trestn in nespch, kdo jedn na zklad svolen osoby, jej zjmy, o nich tato osoba me bez omezen oprvnn rozhodovat, jsou inem doteny. Svolen podle odst. 1 mus bt dno pedem nebo souasn s jednnm osoby pchajc in jinak trestn, dobrovoln, urit, vn a srozumiteln; je-li takov svolen dno a po spchn inu, je pachatel beztrestn, mohl-li dvodn pedpokldat, e osoba uveden v odst. 1 by tento souhlas jinak udlila vzhledem k okolnostem ppadu a svm pomrm. S vjimkou ppad svolen k lkaskm zkrokm, kter jsou v dob inu v souladu s prvnm dem a poznatky lkask vdy a praxe, nelze za svolen podle odst. 1 povaovat souhlas k ublen na zdrav nebo usmrcen.

Ppustn riziko ( 31)Trestn in nespch, kdo v souladu s dosaenm stavem poznn a informacemi, kter ml v dob svho rozhodovn o dalm postupu, vykonv v rmci svho zamstnn, povoln, postaven nebo funkce spoleensky prospnou innost, kterou ohroz nebo poru zjem chrnn trestnm zkonem, nelze-li spoleensky prospnho vsledku doshnout jinak.Nejde o ppustn riziko, jestlie takov innost ohroz ivot nebo zdrav lovka, ani by jm byl dn k n v souladu s jinm prvnm pedpisem souhlas, nebo vsledek, k nmu smuje, zcela zejm neodpovd me rizika, anebo provdn tto innosti zejm odporuje poadavkm jinho prvnho pedpisu, veejnmu zjmu, zsadm lidskosti nebo se p dobrm mravm.

Zvltn povaha nkterch pachatel ( 114)Jestlie k spchn trestnho inu trestn zkon vyaduje zvltn vlastnost, zpsobilost nebo postaven pachatele, me bt pachatelem nebo spolupachatelem trestnho inu pouze osoba, kter m poadovanou vlastnost, zpsobilost nebo postaven. Pachatelem nebo spolupachatelem trestnho inu vojenskho podle hlavy dvanct zvltn sti tohoto zkona me bt jen vojk.Jestlie zkon stanov, e pachatel mus bt nositelem zvltn vlastnosti, zpsobilosti nebo postaven, posta, e zvltn vlastnost, zpsobilost nebo postaven jsou dny u prvnick osoby, jejm jmnem pachatel jedn. Tohoto ustanoven se uije i tehdy, jestlie k jednn pachatele dolo ped vznikem prvnick osoby,jestlie prvnick osoba vznikla, ale jej vznik je neplatn, neboje-li prvn kon, kter ml zaloit oprvnn k jednn za prvnickou osobu, neplatn nebo neinn. Organiztorem, nvodcem nebo pomocnkem trestnho inu uvedenho v odst. 1 a 2 me bt i osoba, kter nem vlastnost, zpsobilost nebo postaven tam vyadovan.

Trestn odpovdnost prvnickch osobTOPOZzkon . 418/2011 Sb., o trestn odpovdnosti prvnickch osob a zen proti niminnosti od 1. ledna 2012hmotnprvn ustanovenprocesn ustanovenPsobnost zkona ( 1 - 6)upravuje: podmnky trestn odpovdnosti prvnickch osobtresty a ochrann opatenpostup v zen proti prvnickm osobmsubsidirn pouit trestnho zkonku a trestnho dumstn psobnost - zsada teritoriality, registrace, personality, ochrany a univerzality a subsidirn zsada univerzalitysubjekt - vylouen trestn odpovdnosti nkterch prvnickch osob :esk republikazemn samosprvn celky pi vkonu veejn moci+ ciz stty a mezinrodn organizace (dvodov zprva)neobsahuje pozitivn vymezen prvnick osoby

Trestn iny ( 7)taxativn vet dle poadavk mezinrodnch smluv a prvnch pedpis ES/EU+ katalog rozen o daov trestn inypozmovac nvrh stavn prvnho vboru (veejn zakzky)

Zklady trestn odpovdnostiTrestn in prvnick osoby formln podmnky:protiprvn in spchan jejm jmnem nebo v jejm zjmu nebo v rmci jej innosti za podmnky, e jednal:statutrn orgn nebo len statutrnho orgnu,jin osoba, kter je oprvnna jmnem nebo za prvnickou osobu jednat,ten, kdo u prvnick osoby vykonv dc nebo kontroln innost,ten, kdo vykonv rozhodujc vliv na zen tto prvnick osoby, jestlie jeho jednn bylo alespo jednou z podmnek vzniku nsledku zakldajcho trestn odpovdnost prvnick osoby,zamstnanec nebo osoba v obdobnm postaven pi plnn pracovnch kol,jestlie ho lze tto prvnick osob pitat.Zklady trestn odpovdnostiTrestn in prvnick osoby materiln podmnky: prvnick osob lze pitat spchn trestnho inu jestlie byl spchn:jednnm ve uvedench orgn nebo osob (viz pedchoz slide), krom zamstnance, nebozamstnancem na podklad rozhodnut, schvlen nebo pokynu ve uvedench orgn nebo osob anebo proto, e orgny prvnick osoby nebo osoby ve uveden neprovedly takov opaten, kter mly provst podle jinho prvnho pedpisu nebo kter po nich lze spravedliv poadovat, zejmna neprovedly povinnou nebo potebnou kontrolu nad innost zamstnanc nebo jinch osob, jim jsou nadzeny, anebo neuinily nezbytn opaten k zamezen nebo odvrcen nsledk spchanho trestnho inu nen dleit, zda se poda zjistit, kter konkrtn fyzick osoba jednala zpsobem uvedenm shora. Trestn souinnost pachatel, spolupachatel, astnk jin formulace ne v TZve skutenosti pachatel a nepm pachatel

trestn odpovdnost prvnick osoby nen dotena trestn odpovdnost fyzickch osob a trestn odpovdnost tchto fyzickch osob nen dotena trestn odpovdnost prvnick osoby

Prvn nstupnictvtrestn odpovdnost PO pechz ze zkona na vechny jej prvn nstupceuniverzln sukcese (zejm. pemny obch. spolenost)singulrn sukcese vylouena - podlnictv?vce prvnch nstupcsoud pi rozhodovn o druhu a vme trestu pihldne i k tomu, v jakm rozsahu na kadho z nich pely vnosy, uitky a jin vhody ze spchanho trestnho inunadle odpovdn i pvodn PO, pokud nezanikneprocesn prava v 32 nvrhu zkona

inn ltost ( 11)trestn odpovdnost PO zanik, jestlie:dobrovoln upust od dalho protiprvnho jednn aodstran nebezpe nebo zamez kodlivmu nsledku nebo naprav kodliv nsledek NEBO uin oznmen v dob, kdy nebezpe me bt jet odstranno nebo me bt zabrnno kodlivmu nsledkuir rozsah ne u fyzickch osob ( srov. 33 TZ)nepouije se u korupnch trestnch in:pijet platku, podplcen nebo nepmho platkstv

Promlen ( 12, 13)obdobn pouit trestnho zkonkunepromluje se trestn in teroristickho toku, pokud zakld vlen zloin nebo zloin proti lidskosti podle pedpis mezinrodnho prva

Tresty a ochrann opatendruh a vmra trestu ( 14)pi stanoven druhu a vmry trestu soud pihldne k:povaze a zvanosti trestnho inupomrm prvnick osoby (dosavadn innost a majetkov pomry)tomu, zda prvnick osoba vykonv innost ve veejnm zjmu, kter m strategick nebo obtn nahraditeln vznam pro nrodn hospodstv, obranu nebo bezpenostjejmu psoben po inu (nhrada kody)inkm a dsledkm, jak trest m mt v budoucnuochrann opaten ( 26)mus bt pimen povaze, zvanosti spchanho inu a majetkovm pomrm prvnick osobypi ukldn vech ( T+OO) sankc soud mus pihldnout k zjmm pokozench a vitel, pokud nemaj pvod nebo nesouvis s trestnm inem prvnick osoby ochrana tetch osobDruhy trestzruen prvnick osoby propadnut majetkupenit trest (20 730 dennch sazeb po 1000 2 mil. K)propadnut vci nebo jin majetkov hodnotyzkaz innosti (1 20 let)zkaz plnn veejnch zakzek, asti v koncesnm zen nebo ve veejn souti (1 20 let)zkaz pijmn dotac a subvenc (1 20 let)uveejnn rozsudku (veejn sdlovac prostedek)

Ochrann opatenzabrn vci nebo jin majetkov hodnotyvetn zabrn nhradn hodnoty nebo zabrn spis a zazen, nebo namsto zabrn vci nebo jin majetkov hodnoty uloit pozmnn vci nebo jin majetkov hodnoty, odstrann uritho zazen, oznaen nebo proveden jin zmny nebo omezen dispozice svc nebo jinou majetkovou hodnotou zapodmnek stanovench trestnm zkonkem.

Trest zruen prvnick osobynejpsnjpouze PO se sdlem v esk republicenelze uloit tm PO, u kterch to vyluuje jejich povaha (nap. osoby zzen zkonem)v nkterch ppadech nutn vyjden NB (nap. u bank, pojioven, obchodnk s cennmi papry atd.) i pslunho orgnu sttn sprvyvstup do likvidacez majetku PO mohou bt uspokojeny pohledvky vitel

Znik vkonu trestupromlen vkonu trestu (30, 20, 10 nebo 5 let) X vkon trestu uloenho pro trestn in teroristickho toku se nepromluje

znik ink odsouzen Rejstk trest

Dkuji za pozornost.