WOJSKO POLSKIE. TWOJA ARMI@żandarmeria wojSkowa 24 Siły Specjalne 29 2 WOJSKO POLSKIE. TWOJA ARMI@ WOJSKO POLSKIE. TWOJ A ARMI@ Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  WOJSKO POLSKIE.TWOJA ARMI@

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  WOJSKO POLSKIE.TWOJA ARMI@

  Siy Zbrojne rZecZypoSpolitej polSkiej 3

  tarcZa prZeciwminowa dla europy - operacja open Spirit 5

  operacja active endeavour 8

  patrole roZminowania 8

  ratownictwo morSkie - Sar 15

  akcja Serce 16

  centralny orodek analiZy Skae 16

  wojSkowe jednoStki odbudowy 21

  andarmeria wojSkowa 24

  Siy Specjalne 29

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@2

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  Siy Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej su

  ochronie niepodlegoci pastwa iniepodzielno-

  ci jego terytorium. Zapewniaj bezpieczestwo

  i nienaruszalno jego granic. Jako podstawowy

  element systemu obronnego pastwa uczestni-

  cz wrealizacji polityki bezpieczestwa ipolityki

  obronnej.

  Siy Zbrojne RP utrzymuj gotowo do realizacji

  trzech rodzajw misji:

  obrona pastwa iprzeciwstawienie si agresji

  wramach zobowiza sojuszniczych (tj.utrzy-

  mania zdolnoci uycia wojsk wzakresie obro-

  ny iochrony nienaruszalnoci granic RP, atak-

  e w dziaaniach antyterrorystycznych oraz

  wrozwizywaniu lokalnego lub regionalnego

  konfliktu zbrojnego, jak rwnie w operacji

  obronnej - wkraju jak ipoza nim);

  udzia wprocesie stabilizacji sytuacji midzy-

  narodowej oraz w operacjach reagowania

  kryzysowego i humanitarnych (tj. utrzyma-

  nie si i zdolnoci do uczestniczenia w ope-

  racjach pokojowych i reagowania kryzyso-

  wego prowadzonych przez NATO, UE, ONZ,

  jak rwnie w innych operacjach wynikaj-

  cych z porozumie midzynarodowych oraz

  w operacjach humanitarnych prowadzonych

  przez organizacje midzynarodowe, rzdowe

  iinne);

  wspieranie bezpieczestwa wewntrznego

  ipomoc spoeczestwu (poprzez m.in. ochro-

  n przestrzeni powietrznej oraz wsparcie

  ochrony granicy ldowej i wd terytorial-

  nych, prowadzenie dziaalnoci rozpoznaw-

  czej iwywiadowczej, atake: monitorowanie

  skae promieniotwrczych, chemicznych

  i biologicznych na terytorium kraju; oczysz-

  czanie terenu z materiaw wybuchowych

  iprzedmiotw niebezpiecznych pochodzenia

  wojskowego, prowadzenie dziaa poszu-

  kiwawczo-ratowniczych, pomoc wadzom

  Siy Zbrojne rZecZypoSpolitej polSkiej

  3

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@4

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  pastwowym, administracji publicznej oraz

  spoeczestwu wreagowaniu na zagroenia,

  ktrym przeciwdziaanie przekracza moli-

  woci sub cywilnych).

  Specjalistyczne pododdziay Si Zbrojnych RP wy-

  konuj na terenie kraju wiele zada zwizanych

  bezporednio zrealizacj wspierania bezpiecze-

  stwa wewntrznego oraz pomocy spoeczestwu,

  uzupeniajc moliwoci sub cywilnych. Ich wy-

  korzystanie w sytuacjach kryzysowych zachodzi

  na og wtedy, gdy uycie innych si irodkw jest

  niemoliwe lub niewystarczajce. Uczestnicz

  rwnie wrealizacji zada zzakresu reagowania

  kryzysowego poza granicami kraju zgodnie zpol-

  skim interesem narodowym izobowizaniami so-

  juszniczymi.

  Wtrakcie pierwszej idrugiej wojny wiatowej na

  Batyku postawiono ponad 100 tysicy min mor-

  skich, ktre miay za zadanie nie dopuci prze-

  ciwnika do osignicia przewagi na morzu izaata-

  kowania obcych portw. Ze wzgldu na warunki

  geograficzne (liczne cieniny, przesmyki i zatoki)

  Batyk by doskonaym akwenem do prowadze-

  nia wojny minowej. Cz zpostawionych wtoni

  wodnej min, torped oraz bomb lotniczych nie wy-

  bucha i do dzisiaj stanowi realne zagroenie dla

  eglugi i rybowstwa. Szacuje si, e w rejonie

  Batyku iMorza Pnocnego na dnie mrz iwoko-

  licach portw nadal zalega okoo 200 tysicy min

  morskich, torped, bomb i innych materiaw nie-

  bezpiecznych, bdcych pozostaociami po I i II

  wojnie wiatowej.

  Kadego dnia na wodach Batyku pywa pomi-

  dzy 2,5 a 3 tys. jednostek, dla ktrych materia-

  y niebezpieczne stanowi realne zagroenie.

  tarcZa prZeciwminowa dla europy - operacja open Spirit

  5

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  Wikszo transportu towarw isurowcw prze-

  znaczonych na polski rynek odbywa si drog

  morsk. Polskie porty rozwijaj si, ana zatoczo-

  nym Batyku uruchamiane s nowe szlaki mor-

  skie. Zakcenie bezpiecznego korzystania znich

  mogoby mie bardzo niekorzystny wpyw na go-

  spodark RP.

  Dlatego te NATO utrzymuje Stae Zespoy Si

  Przeciwminowych, ktre regularnie oczyszczaj

  szlaki komunikacyjne oraz podejcia do portw

  z materiaw niebezpiecznych, uzupeniajc tym

  samym zadania realizowane przez zaogi polskich

  traowcw iniszczycieli min. Operacje tego typu

  s prowadzone regularnie w rnych rejonach

  Morza Batyckiego, Pnocnego ina Atlantyku.

  Batyk podzielony zosta umown siatk geogra-

  ficzn, ktra dzieli jego wody na kwadraty oboku

  jednej mili morskiej. W trakcie kadej operacji

  przeciwminowej przydziela si okrtom do prze-

  szukania konkretne kwadraty. Po dokadnym

  sprawdzeniu dany rejon zaznacza si na mapie

  na zielono, co znaczy, e zosta on przeszukany,

  oczyszczony i jest bezpieczny dla eglugi i ry-

  bowstwa. Dodatkowo prace przy wydobyciu

  ineutralizacji materiaw niebezpiecznych s na

  bieco prowadzone w przypadku ich wykrycia,

  np. wtrakcie prac budowlanych wrejonie portw,

  bada hydrograficznych lub na podstawie zgo-

  sze cywilnych.

  Polsk Marynark Wojenn w operacji Open

  Spirit reprezentuje okrt dowodzenia Staym

  Zespoem Si Obrony Przeciwminowej NATO

  ORP Kontradmira Xawery Czernicki, rotacyj-

  nie dowodzcy okrtami NATO biorcymi udzia

  woperacji, niszczyciele min oraz specjalici zgrup

  nurkw-minerw.

  6

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@ 7

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  W wyniku dziaa wojennych na ziemiach pol-

  skich pozostaa ogromna ilo niewybuchw

  iniewypaw. Kilkadziesit milionw sztuk udao

  si wykry izneutralizowa bezporednio po za-

  koczeniu II wojny wiatowej, jednak niemal caa

  powierzchnia kraju wymagaa szczegowego

  sprawdzenia pod ktem lokalizacji przedmiotw

  imateriaw niebezpiecznych dla ludzkiego ycia.

  patrole roZminowania

  operacja active endeavour

  Okrty Marynarki Wojennej RP zabezpieczaj

  kluczowe interesy pastwa rwnie poza woda-

  mi terytorialnymi irejonem Batyku, m.in. operuj

  naMorzu rdziemnym wramach staej operacji

  antyterrorystycznej Active Endeavour.

  Morze rdziemne to gwny szlak wymiany han-

  dlowej pomidzy Europ a Azj, generujcy wy-

  mian gospodarcz pomidzy 58 duymi portami

  nalecymi do 22 pastw (wtym 7 pastw UE) na

  poziomie ok. 300 mld. euro rocznie. Dzienny trans-

  port ropy przez Cienin Gibraltarsk, prowadzo-

  ny jednoczenie przez 800 tankowcw, wynosi

  2,5 mln baryek ropy. Zagroenie dla tego akwenu

  wynikajce z terroryzmu i przemytu jest grone

  dla gospodarki wiatowej, w tym gospodarki RP.

  Jeden dzie wstrzymania wymiany gospodarczej

  prowadzi do kilkuset milionw euro strat dla go-

  spodarek europejskich. Zakcenie wymiany han-

  dlowej (wstrzymanie eglugi, alternatywna trasa

  wok Afryki) prowadzi do wzrostu cen towarw

  i surowcw dostarczanych drog morsk (90%

  wymiany eksport/import pomidzy Europ aAzj

  realizowane jest drog morsk). Przemyt narko-

  tykw, broni i ludzi do Europy wtym obszarze to

  rynek szacowany na ok. 30 mld. euro rocznie.

  8

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@ 9

 • Wojsko Polskie. TWojA ARMi@

  Poziom zaminowania uniemoliwia odbudow

  kraju ze zniszcze wojennych, prowadzenie dzia-

  alnoci gospodarczej, ponowne uruchomienie

  zakadw pracy lub funkcjonowanie rolnictwa

  i gospodarki lenej. Szczeglnie wysokim stop-

  niem zaminowania wyrniaa si Warszawa. Ak-

  cja oczyszczania kraju zmateriaw niebezpiecz-

  nych trwaa do 1956 roku. W tym czasie udao

  si zlikwidowa ponad 15 milionw rodkw bo-

  jowych, zawierajcych nie tylko materiay wybu-

  chowe, ale np. owaciwociach zapalajcych lub

  rcych. Akcja ta kosztowaa ycie 640 saperw

  iumoliwia odbudow pastwa, jednak nie roz-

  wizaa problemu cakowicie. Dua liczba przed-

  miotw niebezpiecznych zalega na gbokociach

  przekraczajcych moliwoci wykrywaczy metali

  lub na dnie zbiornikw wodnych, co sprawia, e

  cakowita neutralizacja wszystkich niewybuchw

  iniewypaw na terenie kraju jest niemoliwa.

  Siy Zbrojne RP w ramach systemu reagowa-

  nia na zagroenia niewybuchami i niewypaami,

  utrzymuj w swoich strukturach 39 etatowych

  patroli rozminowania oraz 2 grupy nurkw-mine-

  rw, ktre rocznie realizuj rednio 7-8 tysicy

  interwencji zwizanych zpodejmowaniem mier-

  ciononego zagroenia. Kadego roku neutrali-

  zuj kilkaset tysicy przedmiotw wybuchowych

  iniebezpiecznych. Niemal 70 lat po zakoczeniu

  II wojny wiatowej kady zpatroli saperskich pra-

  wie codziennie przyjmuje nowe zgoszenie.

  Skala zjawiska sprawia, e wojskowi saperzy kad

  nacisk na profilaktyk, prowadzc dla dzieci imo-

  dziey zajcia szkolne na temat zagroe zwi-

  zanych z zardzewia mierci oraz zasad po-

  stpowania wprzypadku znalezienia przedmiotu

  niebezpiecznego.

  Wlutym 2012 roku wWarszawie, patrol rozminowania Nr 20 zNowego Dworu Mazowieckiego podj znale-

  ziony podczas prac budowlanych drugiej linii metra niemiecki granat modzierzowy kal. 600 mm KARL. Pocisk

  way 1250