Workinprogress stapelingsmonitor

 • View
  256

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Workinprogress stapelingsmonitor

 1. 1. Stapeling in het sociale domein Van gestapelde stenen naar een stevige muur Hidde Boonstra Inzicht & Sturingsadvies
 2. 2. Vragen van vandaag Wat is de stapelingsmonitor? Welke inzichten levert het op? Wat gaat KING met de gegevens doen? Wat kunt u met de gegevens doen? Drie stellingen
 3. 3. Stapeling in het sociale domein Decentralisaties: Participatiewet, jeugdzorg, delen van AWBZ Gemeenten kunnen het beter en goedkoper Organiseren rondom het huishouden i.p.v. vanuit de beleidskaders
 4. 4. Stapelingsmonitor
 5. 5. Gegevens in de stapelingsmonitor Welzijn en zorg Arbeidsparticipatie Onderwijs Inkomensondersteuning
 6. 6. Welzijn en zorg Wmo huishoudelijke verzorging AWBZ Persoonlijke verzorging AWBZ Verpleging AWBZ Individuele begeleiding AWBZ Groepsbegeleiding CAK
 7. 7. Arbeidsparticipatie WW-uitkering Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong) UWV Bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ)Gemeenten WSW (indicatie, wachtlijst, dienstbetre kking, regulier dienstverband) Research voor Beleid
 8. 8. Onderwijs Speciaal onderwijs Leerlinggebonden financiering (rugzakje) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 9. 9. Inkomensondersteuning Bijzondere bijstandGemeenten Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) CAK ZiektewetUWV Aftrek bijzondere ziektekostenBelastingdienst Wettelijke schuldsanering Raad voor Rechtsbijstand
 10. 10. Overig Inwoners op 31 december 2011 Personen en huishoudens Gemeente en wijk GBA
 11. 11. Stapeling van 25 regelingen Zorg en Welzijn Arbeidsparticipatie Onderwijs Inkomensondersteuning
 12. 12. Landelijke resultaten 7.732.400 huishoudens op 31-12-2011 Vraag 1: Hoeveel procent van de huishoudens heeft 1 of meer regelingen gebruikt in 2011? 51% Vraag 2: Hoeveel procent van de huishoudens heeft 5 of meer regelingen gebruikt in 2011? 3,5%
 13. 13. Landelijke resultaten Vraag 3: De WTCG is de meest gebruikte regeling. Hoeveel procent van de huishoudens in Nederland maakte in 2011 gebruik van de WTCG? 24% 76% ja nee
 14. 14. Landelijke resultaten (samenloop)
 15. 15. Regionale verschillen: Minimaal n regeling Inzicht in het gebruik van sociale regelingen in 2500 wijken 1 op de 10 wijken: >5 procent van de huishoudens gebruikt minimaal vijf regelingen
 16. 16. Heerlen en Maastricht Maastricht: 47% Heerlen: 65% Landelijk: 51%
 17. 17. Heerlen en Maastricht
 18. 18. Demografische verschillen
 19. 19. Demografische ontwikkeling
 20. 20. Stapelingswaaier: Breda 48% van de huishoudens heeft 1 of meerdere regelingen 3,5% van de huishoudens heeft 5 of meer regelingen 24% WTCG, 22% CER, 12% aftrek bijzondere ziektekosten WW 8%, WWB 5%
 21. 21. Stapelingswaaier: Breda 29% van de huishoudens heeft regeling in 1 cluster 16% heeft regelingen in 2 clusters 3% heeft regelingen in 3 clusters 0,1% heeft regeling in alle clusters
 22. 22. Stapelingswaaier Breda: Breda Noord 2x zoveel WWB als in heel Breda 2x zoveel bijzondere bijstand Meer samenloop cluster inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie Achtergrondgegevens Breda en Breda-Noord Breda Breda-Noord Huishoudens met laag inkomen 40% 55% Uitkering als belangrijkste inkomensbron 22% 30% Percentage huurwoningen 45% 63% WOZ-waarde 252.000 172.000 Niet-westerse allochtonen 11% 28%
 23. 23. Overige mogelijkheden Huurtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebondenbudget Zorgtoeslag Wettelijk eigen risico (100%) Leeftijd Persoonlijk jaarinkomen Deeltijdfactor Huishoudenssamenstelling Jaarinkomen huishouden Vermogen huishouden Eigen data aankoppelen Inzoomen op combinaties van regelingen Remote Access
 24. 24. Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl Bouwen aan een goede iVoorziening voor decentralisaties o Zoeken naar benvloedende factoren: verklaringsmodel o Zoeken naar kwetsbare profielen: welke huishoudens kunnen afglijden? o Koppeling met Jeugdzorg-data (door CBS) o Herhalingsmetingen? o Ontwikkeling van een 3D-dashboard?
 25. 25. Stelling 1 De stapelingsgegevens leveren geen aanknopingspunten voor de 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan-benadering in mijn gemeente
 26. 26. Stelling 2 De stapelingsgegevens worden pas interessant als de verschillen tussen gemeenten kunnen worden verklaard
 27. 27. Stelling 3 De stapelingsgegevens zijn bruikbaar voor het maken van scenarios m.b.t. sociale ontwikkelingen in mijn gemeente
 28. 28. Links Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl http://www.waarstaatjegemeente.nl/index.php?id=677&geoitem =1680 Stapelingsmonitor CBS: tabellen met wijkgegevens http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/informatie/beleid/publicaties/maatwerk/archief/2013/13 1122-maatwerkpublicatie-king-stapelingsmonitor-mwxls.htm Interactieve kaart NRC http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/bekijk-hoeveel-mensen-in- jouw-wijk-gebruikmaken-van-sociale-regelingen/ Zorgatlas RIVM: http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/sociale- omgeving/ses/totaal-aantal-sociale-regelingen-per-gemeente- 2011/