WWYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH YCIERACZKI ?· By introducing hybrid wiper blades into our off er, we…

Embed Size (px)

Text of WWYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH YCIERACZKI ?· By introducing hybrid wiper blades into our off er,...

 • WYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH WYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH KATALOGKATALOG

  WIPER BLADES WIPER BLADES CATALOGUECATALOGUE

  Foto

  F

  otol

  ia M

  onik

  a W

  isni

  ewsk

  a

 • Motgum jest producentem szerokiej gamy najwyszej jakoci wycieraczek szyb do samochodw osobowych, ciarowych i autobusw

  Produkujemy pira o dugociach od 280 mm do 1400 mm.Nasze wyroby speniaj najbardziej rygorystyczne wymogi jakociowe, czego dowodem jest fakt, i s montowane jako wyposaenie seryjne wielu aut.Jeli pragniesz dowiedzie si wicej odwied nasz witryn internetow: www.motgum.com, napisz na adres: motgum@motgum.com lub skontaktuj si z nami telefonicznie. Przelemy Ci nasz najnowsz ofert i odpowiemy na wszystkie pytania.Tel. +48 22 789 37 12, +48 22 789 47 58

  Motgum is a manufacturer of wide range of highest-quality windscreen wipers for passenger cars, trucks and buses

  Motgum manufactures wiper blades ranging from 11" (280 mm) up 55" (1400 mm).Our products meet themost rigorous standards in automotive industry. Often, you will fi nd them as Original Equipment of many cars.If you wish to learn more please visit our website at: www.motgum.com, write an e-mail to: motgum@motgum.com or simply make a phone call: Tomasz Perczyski (English) tel. +48 601 26 08 78, Zbigniew Kukla (Russian) tel. +48 603 68 54 07. We will provide you with thenewest off er and answer all your questions.

  W Motgum funkcjonuje certyfi kowany SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI ISO/TS 16949Motgum hold the certifi cate of QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/TS 16949

 • 1WYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH MOTGUM WIPER BLADES MOTGUM

  KATALOG SPIS TRECICATALOGUE TABLE OF CONTENTS

  PRODUKTY / PRODUCTS

  Pira do samochodw osobowych, ciarowych i autobusw / Wiper blades for passenger cars, trucks and buses 2

  Ramiona wycierakw przeznaczone do samochodw osobowych i ciarowych / Wiper arms for cars and trucks 4

  Wycieraki pantografi czne / Pantographic wiper blades 5

  ADAPTORY / ADAPTORS

  Adaptory pira standard samochody osobowe / Adaptors for standard wiper blades 6

  Adaptory do pir paskich / Adaptors for fl at wiper blades 7

  Adaptory do pir hybrydowych / Adaptors for hybrid wiper blades 8

  Adaptory samochody dostawcze, ciarowe i autobusy/ Adaptors for trucks and buses 9

  INSTRUKCJA / INSTRUCTIONS

  Co naley wiedzie o pirach wycieraczek i jakoci wycierania / What you need to know about windscreen wiper blades and wiping quality 10

  Instrukcja / Instructions 12

  KATALOG WYCIERACZEK WG MAREK POJAZDW / WIPER BLADE CATALOGUE BY CAR MAKE/MODELSamochody osobowe / Passenger cars 13

  Samochody dostawcze i ciarowe / Vans and Trucks 44

  Autobusy / Buses 48

  Samochody osobowe Ramiona wycierakw / Passenger cars Wiper arms 50

  Komplety piro + rami metalowe / Wiper blades and metal arm sets 51

  Ramiona wycierakw do samochodw ciarowych i autobusw / Wiper arms for trucks and buses 52

 • PRODUKTY PIRA DO SAMOCHODW OSOBOWYCH, CIAROWYCH I AUTOBUSW PRODUCTS WIPER BLADES FOR PASSENGER CARS, TRUCKS AND BUSES

  Pira Motgum swoje niepowtarzalne waciwoci uytkowe zawdziczaj najwyszej jakoci materiaom i komponentom uytym do ich produkcji.

  Odporno antykorozyjna: powyej 240 godzin (test w komorze solnej, kryteria wg ISO 9227).

  Guma wycieraka wykonana z mieszanki opartej wycznie na kauczuku naturalnym (bez elastomerw syntetycznych) oraz 12-tu innych komponentach chemicznych zdodatkiem grafi tu, polepszajcego wspczynnik tarcia i niwelujcego gon prac wycieraczki. Uycie grafi tu na etapie przygotowania mieszanki powoduje, e nie osadza si on na szybie, co bywa czstym zjawiskiem w wycierakach konkurencyjnych fi rm, ktre s grafi towane jedynie powierzchniowo. Gumy wycierakw MOTGUM speniaj wymagania norm FIAT i GM w zakresie wasnoci mechanicznych, skutecznoci wycierania i odpornoci ozonowej.

  Boczne listwy spryste wykonane ze stali kwasoodpornej, gat. 1.4310 (1H18N9) o wytrzymaoci powyej 1800 N/mm2.

  Czci metalowe (dwignie) wykonane z blachy stalowej o podwyszonej wytrzymaoci. Cynkowa powoka antykorozyjna o gruboci powyej 25 mikrometrw.

  Elementy z tworzywa PBT (politereftalan butylu) tworzywo techniczne o doskonaych waciwociach mechanicznych i wysokiej odpornoci na warunki atmosferyczne.

  Pokrycia farba: ywica poliestrowa wysoce odporna na promienie UV oraz warunki atmosferyczne (sole, kwasy, zanieczyszczenia pochodzce ze spalin).

  Wszystkie pira wycierakw speniaj wymagania okrelone w specyfi kacjach FIAT 9.93605 oraz GM EDS-M-7501 w zakresie funkcjonalnoci i wasnoci materiaowych. Proces produkcyjny jest okresowo oceniany i kwalifi kowany przez gwnych odbiorcw.Prowadzimy take pene badania okresowe dla potrzeb zapewnienia stabilnoci poziomu jakociowego.

  All Motgum wiper blades owe their unique functional properties to highest-quality materials and components used in themanufacturing process.

  Anti-corrosion resistance: above 240 hours (salt chamber test, criterion according to ISO 9227).

  Rubber blade made of compound based only on natural rubber (without synthetic elastomer) and 12 other chemical components with graphite supplement, improving coeffi cient of friction and eliminating operational noise. Use of graphite at thestage of blending thecompound eliminates graphite residues onthewindshield, which often takes place with competitive products that are only surface-coated. MOTGUM wiper blades and rubbers fully comply to FIAT andGMindustry standards regarding mechanical properties, wiping eff ectiveness and ozone resistance.

  Side fl at springs made of acid-resistant steel, 1.4310 (1H18N9) with resistance exceeding 1800 N/mm2.

  Metal elements (brackets) made of extra-durable steel metal sheets with anti-corrosion, zinc coating exceeding 25 micrometer.

  Plastics made of PBT (Polybuthylene Terephthalate) technical resin with perfect mechanical properties and high resistance to environmental conditions.

  Coating paint: polyester resin with high resistance on UV and atmosphere conditions (salts, acids, air pollution).

  All wiper blades meet strict demands of FIAT 9.93605 and GM EDS-M-7501 norms in thescope functionality and material properties. Production process is periodically evaluated and classifi ed by main customers. MOTGUM also conducts internal, periodical tests to assure stable, highest-quality level.

  PIRA STANDARD DO SAMOCHODW OSOBOWYCH Pira standard do samochodw osobowych produkowane w dugociach od 280 do 700 mm.Wycieraczki standardowe charakteryzuje uniwersalno zastosowa. Dzikikompletnemu systemowi adaptorw pira pasuj dowszystkich samochodw osobowych produkowanych przez koncerny motoryzacyjne na caym wiecie(patrz katalog).Pira standardowe zawdziczaj niepowtarzalne waciwoci uytkowe najwyszej jakoci materiaom ikomponentom uytym do ich produkcji.

  STANDARD WIPER BLADES FOR PASSENGER CARS Wiper blades for passenger cars standard are produced in sizes from 11" (280 mm) up to 28" (700 mm). Their main feature is versatility. Thanks to a complete system of adaptors they are suitable for all kinds of cars produced and assembled all over the world (c.f. catalogue). Standard wiper blades owe its unique functional properties to best-quality materials and components used in production.

  PIRA DO SAMOCHODW CIAROWYCH I AUTOBUSW O DUGOCIACH OD 500 DO 1400 MM Wzmocnion konstrukcj tych pir zapewniaj nitowane poczenia, co ma niebagatelne znaczenie przy dugociach wycieraczek stosowanych w samochodach ciarowych i autobusach. Specjalny system adaptorw umoliwia zastosowanie praktycznie we wszystkich markach i modelach samochodw ciarowych i autobusw produkowanych na wiecie (patrz katalog).

  WIPER BLADES FOR BUSES AND TRUCKS 20" (500 MM) 55" (1400 MM) Improved stiff ness and reinforced construction of these blades are provided by super-strong rivet joints, which is of key importance to long wiper blades used in trucks and buses. Special system of adaptors allows use in almost every brand and model of heavy-duty vehicles produced around theworld (c.f. catalogue).

  2 WYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH MOTGUM WIPER BLADES MOTGUM

  PL

  PL

  PL

  EN

  EN

  EN

 • L lewe / left P prawe / right T ty / rear C centralne / central

  3WYCIERACZKI SZYB SAMOCHODOWYCH MOTGUM WIPER BLADES MOTGUM

  PRODUKTY PIRA DO SAMOCHODW OSOBOWYCH, CIAROWYCH I AUTOBUSW PRODUCTS WIPER BLADES FOR PASSENGER CARS, TRUCKS AND BUSES

  PIRA PASKIE DO SAMOCHODW OSOBOWYCH Pira paskie do samochodw osobowych produkowane w dugociach od 330 do 700mm. Pira te nie maj opraw metalowych. Wkadka gumowa obsadzona jest bezporednio w sprystych listwach pira i dziki odpowiedniemu ksztatowi piro stawia may opr powietrza.

  Taki ksztat gumy oraz brak metalowego szkieletu sprawia, e cae piro lepiej przylega do szyby. W wycieraczki paskie wyposaana jest aktualnie wikszo nowych samochodw.

  FLAT WIPER BLADES

  Suitable for passenger cars with wipers ranging from 13" (330 mm) up to 28" (700 mm). They do not have metal supporting frame. Rubber blade is attached directly toside springs and, thanks to specifi c shape, blades stay as aerodynamic as they possibly can.

  Special shape of rubber blade and lack of metal frame improve adhesion to thewindshield. Majority of new cars are equipped in fl at wiper blades.

  PIRA HYBRYDOWE Piro hybrydowe Motgum to odpowied fi rmy na najnowszy wiatowy trend w produkcji wycieraczek szyb samochodowych.

  Piro to czy w sobie nienagann prac wycieraczki standardowej z nowoczesnym wygldem.

  Obudowa z tworzywa zakrywajca solidn metalow konstrukcj znacznie poprawia aerodynamik pira i w duym stopniu ksztatuje jego estetyk.

  Odpowiednio dobrana liczba podpr konstrukcji metalowej zastosowana w wycieraczce hybrydowej