of 17/17
Wyzwania demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku Marek Okólski Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych Zielonogórskie spotkania z demografią 24-25 października 2012

Wyzwania demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej na

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Wyzwania demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej na

 • Wyzwania demograficzne

  w Europie rodkowo-Wschodniej

  na przeomie XX i XXI wieku

  Marek Oklski

  Jako i warunki ycia a procesy demograficzne w Europie rodkowej w czasach nowoytnych

  Zielonogrskie spotkania z demografi

  24-25 padziernika 2012

 • Podstawowa teza

  Sytuacja demograficzna Europy rodkowo-Wschodniej (EW/Europy pokomunistycznej) odbiega wyranie od sytuacji w pozostaej czci kontynentu

  Gwne dugookresowe tendencje na kontynencie to: stabilizacja zaludnienia, kompensata niedostatku urodze przez imigracj oraz starzenie si populacji

  Na tle innych kontynentw, te tendencje rodz niepokj i stawiaj Europ w relatywnie niekorzystnym pooeniu

  EW dowiadcza regresu ludnociowego, spadek liczby urodze jest gbszy i zwykle towarzyszy temu silna emigracja, za starzenie populacji ma wiksz dynamik

  W EW ogniskuj si zatem najpowaniejsze dugookresowe wyzwania demograficzne

 • Cztery perspektywy opisu wyzwa i zagroe demograficznych w EW:

  Tradycyjna (wielko populacji regres)

  Cywilizacyjna (schykowo)

  Strukturalna (jako populacji negatywna selekcja)

  Funkcjonalna (zaburzenie proporcji midzy podstawowymi grupami populacji)

 • Perspektywa tradycyjna czy upadek demograficzny?

  wiat: wzrost zaludnienia z 6,9 mld (2010) do 10,1 mld (2100)

  Europa (bez Wschodu): wzrost (stagnacja!) z 440 mln do 450 mln

  Europa Wschodnia: spadek z 295 mln do 220 mln

  Udzia Europy w zaludnieniu Ziemi (%):

  Udzia Europy Wschodniej w zaludnieniu Europy (%):

  1950 1980 2010 2040 2070 2100

  8,7 6,6 4,3 3,0 2,4 2,2

  1950 1980 2010 2040 2070 2100

  40,2 42,6 40,0 36,6 34,2 32,9

 • Perspektywa cywilizacyjna (Gaetano Mosca, 1939) demograficzne korelaty schyku cywilizacji/imperium: osabienie ywotnoci biologicznej (zdrowie mentalne i fizyczne oraz prokreacja) i exodus migracyjny

  Wschd Europy (kraje komunistyczne/postkomunistyczne):

  Kryzys zdrowotny (od lat 60. do pocztku lat 90. XX w., a nawet co najmniej do pocztku XXI w.)

  Zwona reprodukcja ludnoci fenomen najniszej niskiej dzietnoci (TFR = 1,1-1,4)

  Trwaa silna emigracja (ubytki populacji na og rzdu 5-10% w okresie 1990-2010)

 • Efekt przeduajcych si tradycyjnych stosunkw spoecznych

  Skutki imperialnej zalenoci w okresie zaborw

  Efekt represji okresu II wojny wiatowej i powojennego

  Konsekwencje socjalistycznej modernizacji

  Skutki powojennych ( i najnowszych) fal migracyjnych

  Czy obecna sabo elit i niedowad przywdztwa nie maj

  rda w demografii?

  Perspektywa strukturalna selektywno zjawisk demograficznych systematycznie osabia segment populacji, z ktrego wywodzi si gros elity

 • Ilustracja: nadzwyczajne straty biologiczne ludnoci polskiej (PL) i ydowskiej () w okresie II wojny wiatowej (jedynie na skutek okupacji niemieckiej)

  Oglna umieralno podczas wojny w Polsce wzrosa z 13 do 18; ponadto 6,5 mln zgonw nadzwyczajnych (w tym ponad 5 mln PL i na skutek terroru niemieckiego)

  Zgony nadzwyczajne (straty) ludnoci miejskiej stanowiy 50,6% jej stanu w 1939 (na wsi 7,1%)

  Ludno (PL i ) miast w 1939 = 34,6% ludnoci (PL i ); straty biologiczne w okresie 1939-1945 = 78,9% ogu strat PL i odwrcone proporcje

  Straty elit: adwokaci 57% stanu w 1939, lekarze 39%, naukowcy 29%, duchowni (katoliccy) 27%, sdziowie i prokuratorzy 22%, nauczyciele szk rednich 14%

  Inny rodzaj uszczerbku biologicznego: deficyt urodze (1,2 mln), inwalidztwo (600 tys.), grone dla ycia choroby (np. 1,5 mln chorych na grulic, zarejestrowanych w latach 1945-1946)

 • Cd. Ilustracji dalsze (inne) drogi eliminacji (wymiany) elity

  Izolacja lub eksterminacja wrogw ludu (wadzy sowieckiej) w okresie (i na terenach) okupacji ZSRR

  Ucieczki, emigracja bezporednio powojenna, pozostanie za granic znacznej czci osb internowanych lub deportowanych

  Eksterminacja ocalaych z II wojny wiatowej (niezalenych) liderw

  Powojenna polityka kadrowa promocja kadr (awans spoeczny), preferencyjna (obciona klasowo) rekrutacja na studia, itp.

  Zasiedlenie gwnych orodkw administracyjnych i akademickich przez mode pokolenie wywodzce si z chopstwa

 • Pniejsze emigracje

  Gwna fala w okresie PRL 1981-1989 ponad milion osb, w tym 47% (wrd osb 18+) z co najmniej wyksztaceniem rednim (24% w populacji, ktra pozostaa w PL), w tym 13% z wyksztaceniem wyszym (7% w populacji, ktra pozostaa w PL)

  Utrata wicej ni jednego penego rocznika absolwentw szk wyszych w okresie 1981-1989

  Wielka emigracja po 1 maja 2004 obecnie ponad 2 miliony staych mieszkacw PL przebywa czasowo (w wikszoci ponad rok) za granic, wrd nich 300 tys. ma wysze wyksztacenie (ponad 14%); natomiast wrd powracajcych taki poziom wyksztacenia wystpuje o 30% rzadziej ni wrd emigrantw

 • A zatem, dugotrway, systematyczny ubytek zasobw demograficznych, z ktrych rekrutuje si podstawowa cz elit

 • Perspektywa funkcjonalna narastajce dysproporcje midzy ludnoci w wieku przed-, po- oraz (re)produkcyjnym

  odwieczne relacje: grupa -19 (zaplecze reprodukcyjne) niemal tak samo liczna jak grupa 20-59, speniajaca podstawowe funkcje reprodukcyjne (prokreacja, wychowanie potomstwa, utrzymanie rodziny) i marginalne rozmiary grupy 60+ (znikoma warto reprodukcyjna)

  Co z tego pozostao?

 • starcza zapa w perspektywie 50 lat

 • -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

  0-4

  10-14

  20-24

  30-34

  40-44

  50-54

  60-64

  70-74

  80+

  Polska 1950

  Kobiety Mczyni

  -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

  0-4

  10-14

  20-24

  30-34

  40-44

  50-54

  60-64

  70-74

  80+

  Polska 2050

  Kobiety Mczyni

  -15% -5% 5% 15%

  0-4

  10-14

  20-24

  30-34

  40-44

  50-54

  60-64

  70-74

  80+

  Europa Zachodnia 1950

  Kobiety Mczyni

  -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

  0-4

  10-14

  20-24

  30-34

  40-44

  50-54

  60-64

  70-74

  80+

  Europa Zachodnia 2050

  Kobiety Mczyni

 • Polska Eurostat, 2008: W 2060 4,1 mln w wieku 80+, tj. 12% populacji (w 1950 200 tys., tj. 0,7%; w 2010 1,3 mln, tj. 3%)

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Rumunia

  Polska

  Sowacja

  Bugaria

  Niemcy

  Wgry

  Portugalia

  Grecja

  Wochy

  HiszpaniaCzechy

  Austria

  Holandia

  Finlandia

  Francja

  Szwecja

  Belgia

  Dania

  Wielka Brytania

  2008 2035 2060

  Wspczynnik obcienia ludmi starymi (65+/15-64)*100

 • Dzikuj za uwag