Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH

 • https://advokat-prnjavorac.com

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNINOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH

  (Slubene novine FBiH br.98/15 od 23.12.2015 godine)

  lan 1.

  U Zakonu o parninom postupku ("Slubene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06) u lanu 2. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "(2) Sud ne moe odbiti da odluuje o zahtjevu za koji je nadlean.". Dosadanji stav (2) postaje stav (3).

  lan 2.

  lan 7. mijenja se i glasi:

  "(1) Stranke su dune iznijeti sve injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvruju te injenice. (2) Sud e razmotriti i utvrditi samo injenice koje su stranke iznijele i odrediti izvoenje samo onih dokaza koje su stranke predloile, ako zakonom nije drugaije odreeno. (3) Sud je ovlaten utvrditi i injenice koje stranke nisu iznijele i naloiti izvoenje dokaza koje stranke nisu predloile ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da stranke idu za tim da raspolau zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (lan 3. stav 2.).".

  lan 3.

  U lanu 10. dodaje se novi stav 1. koji glasi: "(1) Stranka ima pravo da sud odlui o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku.". Dosadanji stav (1) postaje stav (2).

  lan 4.

  lan 16. mijenja se i glasi:

  "(1) Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi da li rjeavanje spora spada u sudsku nadlenost. (2) Kada sud u toku postupka, do pravomonosti odluke, utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud nego neki drugi organ vlasti oglasit e se nenadlenim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tubu. (3) Kada sud u toku postupka utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud u Bosni i Hercegovini, po slubenoj dunosti proglasit e se nenadlenim, ukinut e provedene radnje u postupku i odbaciti tubu.".

 • https://advokat-prnjavorac.com

  lan 5.

  lan 17. mijenja se i glasi:

  "Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi na svoju stvarnu nadlenost.".

  lan 6.

  U lanu 25. dodaje se stav 2. koji glasi: "(2) Sud u sluaju sumnje o postojanju i obimu imuniteta moe zatraiti obavjetenje od ministarstva nadlenog za poslove pravosua.".

  lan 7.

  Iza lana 32. podnaslov i lan 33. mijenjaju se i glase: "Nadlenost u sporovima radi zatite prava na osnovu pisane garancije proizvoaa

  lan 33.

  Za suenje u sporovima za zatitu prava na osnovu pisane garancije protiv proizvoaa koji je dao garanciju nadlean je, osim suda ope mjesne nadlenosti za tuenog, i sud ope mjesne nadlenosti za prodavca koji je pri prodaji stvari uruio kupcu pisanu garanciju proizvoaa.".

  lan 8.

  Iza lana 33. dodaje se podnaslov i novi lan 33a. koji glase: "Nadlenost u sporovima radi zatite prava potroaa

  lan 33a.

  Za suenje u sporovima za zatitu prava potroaa, pored suda ope mjesne nadlenosti, nadlean je i sud na ijem podruju potroa ima prebivalite, odnosno boravite.".

  lan 9.

  lan 53. mijenja se i glasi:

  "(1) Parnini postupak se pokree tubom. (2) Tuba mora sadravati: 1) odreen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih potraivanja (tubeni zahtjev), 2) injenice na kojima tuilac zasniva tubeni zahtjev,

 • https://advokat-prnjavorac.com

  3) dokaze kojima se utvruju te injenice, 4) naznaku vrijednosti spora, 5) druge podatke koje u skladu sa odredbama lana 334. ovog zakona mora imati svaki podnesak. (3) Ako je tuilac u tubi naveo pravni osnov, sud nije vezan uz njega.".

  lan 10.

  U lanu 54. u stavu 1. iza rijei "odnosa", dodaju se rijei: "povredu prava linosti". Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase: "(3) Tuba za utvrenje moe se podnijeti radi utvrivanja postojanja, odnosno nepostojanja injenice ako je to predvieno posebnim zakonom ili drugim propisom. (4) Tuba za utvrenje povrede prava linosti moe se podnijeti, bez obzira na to da li je postavljen zahtjev za naknadu tete ili drugi zahtjev u skladu sa posebnim zakonom.". Dosadanji st. (3) i (4) postaju st. (5) i (6). U stavu 6. broj "3" zamjenjuje se brojem "5".

  lan 11.

  U lanu 56. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "(2) Ako tuilac preinauje tubu zbog okolnosti koje su nastale nakon podnoenja tube tako da iz iste injenine osnove zahtijeva drugi predmet ili novanu sumu, tueni se takvom preinaenju ne moe protiviti.". Dosadanji stav (2) postaje stav (3).

  lan 12.

  U lanu 58. stav 1. mijenja se i glasi: "(1) Tuilac moe, do zakljuenja glavne rasprave, svoju tubu preinaiti tako da umjesto prvobitno tuenog tui drugu osobu.".

  lan 13.

  lan 59. mijenja se i glasi:

  "(1) Tuilac moe povui tubu bez pristanka tuenog prije nego to je tuba dostavljena tuenom. Tuba se moe povui i nakon dostave tuenom sve do zakljuenja glavne rasprave, ako tueni na to pristane. Ako se tueni u roku osam dana od dana obavijesti o povlaenju tube ne izjasni o tome, smatrat e se da je pristao na povlaenje. (2) Tuba se, uz izriit pristanak tuenog, moe povui i nakon zakljuenja glavne rasprave do pravomonosti odluke kojom se postupak pred prvostepenim sudom dovrava. U tom sluaju tueni svoj zahtjev za naknadu trokova postupka mora postaviti najkasnije u svojoj saglasnosti za povlaenje tube. (3) Ako u sluaju iz stava 2. ovog lana doe do povlaenja tube prije nego to je prvostepeni sud donio svoju odluku, odnosno prije nego to je ona u povodu albe dostavljena

 • https://advokat-prnjavorac.com

  drugostepenom sudu, prvostepeni sud e rjeenjem utvrditi da je tuba povuena, odnosno rjeenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i utvrditi da je tuba povuena. Tim e rjeenjem odluiti i o zahtjevu tuenog za naknadu trokova postupka. (4) Ako doe do povlaenja tube pred prvostepenim sudom nakon donoenja prvostepene odluke, dok je postupak u povodu albe u toku pred drugostepenim sudom, prvostepeni sud e odmah obavijestiti drugostepeni sud da je dolo do povlaenja tube. (5) Ako u sluaju iz stava 2. ovog lana doe do povlaenja tube nakon to je predmet dostavljen drugostepenom sudu, drugostepeni sud e, ako prije toga nije odluio po albi, rjeenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i da je tuba povuena. Istim rjeenjem sud e odluiti i o zahtjevu tuenog za naknadu trokova postupka. (6) Podnesak kojim se, u sluaju iz stava 2. ovog lana, povlai tuba, podnosi se putem prvostepenog suda koji moe, ako cijeni da je to potrebno, odrati roite sa strankama radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti za povlaenje tube. (7) Tuilac moe svoju tubu povui i na roitu pred drugostepenim sudom. (8) Povuena tuba smatra se kao da nije ni bila podnesena i moe se ponovo podnijeti.".

  lan 14.

  Iza lana 61. dodaje se novo poglavlje IIIa. i l. od 61a. do 61f. koji glase: "IIIa. - POSTUPAK ZA RJEAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA

  lan 61a.

  (1) Ako u postupku pred prvostepenim sudom u veem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od znaaja za odluivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud e po slubenoj dunosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rjeavanja spornog pravnog pitanja. (2) Sud koji je pokrenuo postupak za rjeavanje spornog pravnog pitanja duan je zastati sa postupkom dok se ne okona postupak pred Vrhovnim sudom Federacije.

  lan 61b.

  (1) Zahtjev iz lana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadravati kratak prikaz utvrenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraa sa zahtjevom za rjeavanje spornog pravnog pitanja. Sud e uz zahtjev priloiti i sopstveno tumaenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjanjavanje. (2) Ako stranka predloi pokretanje postupka za rjeavanje spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogunosti izjasniti se o prijedlogu, sud e dostaviti prijedlog drugoj stranci na izjanjenje u roku osam dana od dana dostavljanja prijedloga. (3) Prvostepeni sud duan je uz zahtjev za rjeavanje spornog pravnog pitanja dostaviti predmet i Vrhovnom sudu Federacije.

  lan 61c.

 • https://advokat-prnjavorac.com

  (1) Vrhovni sud Federacije odbacit e nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rjeavanje spornog pravnog pitanja. (2) Zahtjev iz stava 1. ovog lana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije ve donio odluku.

  lan 61d.

  (1) Vrhovni sud Federacije rjeava sporno pravno pitanje po pravilima postupka za usvajanje pravnih stavova. (2) Vrhovni sud Federacije odbit e rijeiti sporno pravno pitanje ako ono nije od znaaja za odluivanje u veem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom. (3) Vrhovni sud Federacije duan je rijeiti sporno pravno pitanje u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.

  lan 61e.

  (1) U odluci povodom zahtjeva za rjeavanje spornog pravnog pitanja Vrhovni sud Federacije iznosi razloge kojima obrazlae zauzeto pravno shvatanje. (2) Odluka iz stava 1. ovog lana dostavlja se sudu koji je pokrenuo postupak i objavljuje na internet stranici Vrhovnog suda Federacije ili na drugi pogodan nain.

  lan 61f.

  Ako je Vrhovni sud Federacije rijeio sporno pravno pitanje, stranke u postupku u kome se postavlja isto sporno pravno pitanje nemaju pravo traiti njegovo rjeavanje u parnici koja je u toku.".

  lan 15.

  U lanu 71. stav 2. mijenja se i glasi: "(2) Ako tueni osporava tubeni zahtjev, odgovor na tubu mora sadravati i razloge iz kojih se tubeni zahtjev osporava, injenice na kojima tueni zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvruju te injenice.".

  lan 16.

  U lanu 73. dodaje se stav 2. koji glasi: "(2) Ukoliko odgovor na tubu bude odbaen ili povuen u skladu sa lanom 336. stav 3. ovog zakona, smatrat e se da tueni nije odgovorio na tubu.".

  lan 17.

  Iza lana 78. dodaje se novi lan 78a. koji glasi: "lan 78a.

 • ht