of 184 /184
1 KLASA: 023-01/17-10/05 URBROJ: 2105/04-01-18-29 U Brtonigli, dana 08. lipnja 2018. godine ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio održane dana 08. lipnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati. Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla - Verteneglio. Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Lorena Lubiana Belle', Franko Fernetić, Marija Buršić, Mauricio Veronese, Željko Ružić, Olga Sabadin, dr.sc. Igor Palčić, Ivana Sissot, Keti Visintin, Elena Barnaba'. Opravdano odsutan: Ezio Barnaba'. Od strane Općinske uprave nazočni: načelnik, Paolo Klarić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU, Tea Rakar. Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Neš Sinožić, zamjenik načelnika, Franko Turina, Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Vitasović, Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas. Radi obrazlaganja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio, u ime izrađivača Procjene, Metis d.d., sjednici prisustvuju Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. i Daniela Krajna dipl.ing.biol.-ecol.. Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska. Sjednicom predsjedava dr.sc. Igor Palčić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio. Zapisnik vodi Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU. Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda te predlaže da se 8. točka dnevnog reda, koja glasi „8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio“ stavi pod 2. točkom dnevnog reda, kako bi predstavnice Metisa d.d. mogle napustiti sjednicu nakon izlaganja procjene. Također navodi kako se po prijedlogu načelnika predlaže da se Aktualni sat sa sadašnjeg rednog broja 2. stavi pod rednim brojem 13.. Predsjedavatelj navodi kako bi se po prihvaćanju navedenih prijedloga, redni broj svih ostalih točaka uskladio prema navedenim promjenama. Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema primjedbi po pitanju dnevnog reda i da se vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda i sa predloženim izmjenama dnevnog reda, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te se sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća sljedeći: DNEVNI RED 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio 3. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 6. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno...

Page 1: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

1

KLASA: 023-01/17-10/05 URBROJ: 2105/04-01-18-29 U Brtonigli, dana 08. lipnja 2018. godine

ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio održane dana 08. lipnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati.

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla - Verteneglio. Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Lorena Lubiana Belle', Franko Fernetić, Marija Buršić, Mauricio Veronese, Željko Ružić, Olga Sabadin, dr.sc. Igor Palčić, Ivana Sissot, Keti Visintin, Elena Barnaba'. Opravdano odsutan: Ezio Barnaba'. Od strane Općinske uprave nazočni: načelnik, Paolo Klarić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU, Tea Rakar. Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Neš Sinožić, zamjenik načelnika, Franko Turina, Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Vitasović, Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas. Radi obrazlaganja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio, u ime izrađivača Procjene, Metis d.d., sjednici prisustvuju Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. i Daniela Krajna dipl.ing.biol.-ecol.. Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska. Sjednicom predsjedava dr.sc. Igor Palčić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio. Zapisnik vodi Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU. Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda te predlaže da se 8. točka dnevnog reda, koja glasi „8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio“ stavi pod 2. točkom dnevnog reda, kako bi predstavnice Metisa d.d. mogle napustiti sjednicu nakon izlaganja procjene. Također navodi kako se po prijedlogu načelnika predlaže da se Aktualni sat sa sadašnjeg rednog broja 2. stavi pod rednim brojem 13.. Predsjedavatelj navodi kako bi se po prihvaćanju navedenih prijedloga, redni broj svih ostalih točaka uskladio prema navedenim promjenama. Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema primjedbi po pitanju dnevnog reda i da se vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda i sa predloženim izmjenama dnevnog reda, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te se sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla -

Verteneglio 3. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje

poljoprivrednih rudina 6. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u

centru naselja Brtonigla – Verteneglio 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Page 2: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

2

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Brtonigla -Verteneglio u 2017. godini

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio

10. Prijedlog Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Marijani Jurica 12. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla - Verteneglio za siječanj,

veljaču, ožujak i travanj 2018. godine 13. Aktualni sat 14. Razno

AD.1. Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Općine Brtonigla - Verteneglio dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na davanje primjedbi.

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je u zapisniku, gdje je napisano o kanalicama na mjesnom groblju, piše da su kanalice razbijene „na crkvi“, dok bi pravilno trebalo stajati „na zidu mjesnog groblja“.

Nakon što je predsjedatelj prihvatio navedenu primjedbu i utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio, uz navedenu korekciju.

AD.2. Predsjedavatelj daje riječ predstavnicama izrađivača Procjene, Metis d.d.. Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. navodi kako su ona i kolegica iz Metisa d.d. izradile

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio te ukratko obrazlaže sadržaj iste procjene. Navodi na temelju kojih je zakonskih propisa i smjernica izrađena procjena, što je definirano procjenom, tko su članovi radnih skupina, što je obuhvaćeno procjenom, koje su analize napravljene, kako se dijeli procjena, koji su pokazatelji procjene, koji su rizici za Općinu Brtonigla - Verteneglio i njihov stupanj, koji su dodatni rizici, koje su procijenjene posljedice od velikih nesreća, koja je vjerojatnost pojavljivanja pojedinih nesreća, kako su rađeni scenariji najgoreg mogućeg slučaja od definiranih rizika, koji su rezultati za Općinu Brtonigla - Verteneglio dobiveni za svaku pojedinu kategoriju rizika, koji su sljedeći koraci u području zaštite, preventive i reagiranja. Ista navodi kako je zbirnom ocjenom za Općinu Brtonigla - Verteneglio dokazano da je prisutna visoka spremnost u području preventive. Također navodi kako je analiziran sustav civilne zaštite u području reagiranja, za svaki rizik posebno, kao i analiza snaga za svaki od rizika, te da je na kraju napravljeno vrednovanje svakog pojedinog područja, posebno navodeći koji su rizici tolerantni i prihvatljivi za svako pojedino :područje Općine. U zaključku, gđa. Marohnić navodi kako se nakon usvajanja procjene mora donositi plan djelovanja civilne zaštite, u roku od 6 mjeseci od usvajanja procjene.

Predsjedavatelj otvara raspravu. Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio.

Predstavnice Metisa d.d., Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. i Daniela Krajna dipl.ing.biol.-

ecol., napustile su sjednicu.

AD.3. Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik pozdravlja sve prisutne, navodi kako je novim Zakonom o poljoprivrednom

zemljištu predviđeno da općine, nakon donošenja programa raspolaganju, raspolažu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave. Načelnik

Page 3: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

navodi kako se sukladno članku 29. Zakona raspisao poziv na javni uvid napravljenog prijedloga programa, a koji se mogao vršiti od 17. svibnja do 01. lipnja. Isti navodi kako nisu pristigli niti jedan prigovor niti primjedba, čime se zaključuje da nema primjedbi na predmetnom programu.

Predsjedavatelj otvara raspravu te pohvaljuje cijelu općinsku upravu i načelnika što su uspjeli cijeli taj posao odraditi u tako kratkom roku, jer neki gradovi i općine možda neće to stići, zbog čega će se nadležnost prebaciti Istarskoj županiji, uslijed čega postane teže raspolagati zemljištem na teritoriju JLS-a.

Načelnik navodi kako bi u slučaju ne donošenja programa, prema novom zakonu, Općina izgubila 65% prihoda od prodaje, zakupa i ostalih oblika raspolaganja, što su namjenski prihodi. Objašnjava da u slučaju ne donošenja programa na vrijeme, te bi prihode prihodovala Županija.

Predsjedavatelj navodi kako bi i u tom slučaju Općina trebala svejedno brinuti o zakonskim obvezama kao što su npr. održavanje napuštenih zemljišta.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak kojim se utvrđuje da u tijeku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio nije podnesen ni jedan prigovor.

AD.4.

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi kako su Zakonom određeni oblici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

na našem području, da je predloženim programom određeno da sve poljoprivredne površine u vlasništvo Republike Hrvatske idu u dugoročni zakup, dok je 54 hektara osigurano za povrat, na temelju zaprimljenih zahtjeva. Isti također navodi da zbog kratkog roka za obradu i zbog loših podataka (neusklađenost zemljišnih knjiga, katastra, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, itd.), cjelokupna je površina predložena za zakup, mali dio je predviđen za povrat, dok je tek mala površina predviđena za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste, zona za proširenje kod Radne zone Štrpe), a sve prema uvjetima iz zakona. Isti također navodi kako su se kontrolom katastarskih čestica iz programa, koja je učinjena danas, pronašao određeni broj katastarskih čestica za k.o. Brtonigla koje su u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu i da određene parcele nisu upisane u zemljišnoj knjizi, a koje bi se čestice trebale izostaviti iz predloženog programa, te navodi o kojim je parcelama riječ (sve k.o. Brtonigla): - privatne k.č.br.: 380/2, 592/19, 370, 326, 312/7, 288/3, 288/4, 2587, 2497/1, 2243/3; - suvlasništvo sa privatnim osobama: k.č.br. 1906/6, 1802, 1808/2; - k.č.br. koja nije upisana u zemljišnoj knjizi (ali u katastru da): 2293/33. Načelnik navodi kako je prijedlog da se sve navedene čestice izuzmu iz programa, a da se izuzimanjem spomenutih katastarskih čestica dolazi do manje promjene u ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brtonigla - Verteneglio, kako slijedi: - krivo navedena površina: 1041.6942 ha, - nova površina: 1035.5988 ha. Također navodi kako se trebaju uskladiti navedene vrijednosti pod „T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja“, gdje se mijenjaju površine određene za zakup, kako slijedi: - krivo navedena površina: 493,7996 ha, - nova površina: 489,0036 ha. Također se tu usklađuje i obrazloženje: - krivo navedena površina: 124,3968 ha, - nova površina: 123,9912 ha. Nadalje, navodi kako u programu, nekoliko parcela, u koloni sa nazivom „napomena“, nisu imale navedenu vrijednost poljoprivrednog zemljišta „P2“ (vrijedno poljoprivredno zemljište) te se predlaže dodavanje takve oznake za sljedeće parcele: k.č.br. 1487/1, 1103 i 1063 sve k.o. Brtonigla i k.č.br. 529/1, 1260 sve k.o. Nova Vas. Navodi kako se navedenom izmjenom ne mijenja ukupna površina, nego se time samo napominje da se radi o vrijednom poljoprivrednom zemljištu. Načelnik još jednom navodi kako je do predloženih izmjena došlo zbog kratkog vremena na raspolaganju i zbog neusklađenosti dobivenih podataka. Navodi kako će se po potrebi i nakon

Page 4: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

4

usvajanja programa i nakon dobivanja suglasnosti donositi izmjene i dopune programa, kako bi se isti uskladio sa stvarnim potrebama i zahtjevima poljoprivrednika i eventualnim drugim promjenama koje će se desiti zbog toga što nisu svi podaci dobiveni na vrijeme. Predsjedavatelj dodaje kako će se program nadograđivati i prilagođavati stvarnom stanju na terenu. Načelnik navodi kako je procedura za izmjene i dopune programa ista kao ona za donošenje, da program mora dobiti suglasnost Istarske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede te da će se za izmjene i dopune morati isto tako zatražiti navedene suglasnosti. Predsjedavatelj navodi kako se sada predlaže davanje zemljišta u zakup. Načelnik potvrđuje kako su sve površine kojima se može raspolagati programom predložene za zakup i za povrat. Navodi kako se površinom koja je predviđena za povrat može raspolagati (davati u zakup), ali da se ne smiju dozvoliti dugogodišnji nasadi do rješavanja postupka. Navodi kako se eventualnim izmjenama i dopunama programa može predvidjeti i prodaja određenih parcela, da postoji ograničenje zbog toga što smo priobalno područje (izlaz na more): P1, odnosno visokovrijedno poljoprivredno zemljište i P2, vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište, smiju se prodavati isključivo do 0,2 hektara (parcele do 2000 metara). Navodi kako se ostalo poljoprivredno zemljište smije prodavati, do 1 hektara površine, ali da 90% programa čine P1 i P2 površine, za koje postoji navedeno ograničenje, a kojima se može raspolagati isključivo zakupom ako nadmaše navedenu površinu (25 godina, uz mogućnost produljenja). Načelnik navodi kako će se natječaji, prema opisu raspolaganja iz samog programa, moći raspisati tek po donošenju programa i po dobivanju svih navedenih suglasnosti nadležnih tijela.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio, uz navedene izmjene i dopune.

AD.5. Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi kako je temeljem čl. 10 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Općinsko

vijeće dužno propisati agrotehničke mjere, jer bi se propuštanjem tih mjera nanijela šteta poljoprivrednom zemljištu. Navodi kako je člankom 12. Zakona propisano da Općinsko vijeće propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređenje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva), da jedinice lokalne samouprave, do 31. ožujka svake godine, donose godišnje izvješće o tim mjerama nadležnom Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo. Isti navodi kako je Zakonom o poljoprivrednim zemljištem propisano za JLS-ove propisana obveza zapošljavanja poljoprivrednog redara, ovisno o ukupnoj površini, ali da je Općina Brtonigla ispod 5000 hektara te da je dopušteno imati komunalno-poljoprivrednog redara, a to je osoba koja ne treba imati završenu poljoprivrednu školu nego je dovoljno da ima IV. stupanj srednje škole – posao poljoprivrednog redara može obavljati i komunalni redar. Načelnik navodi kako je zakonom dopušteno i sklapanje ugovora sa susjednim JLS-ovima radi angažiranja jednog zajedničkog poljoprivrednog redara, da Općina ima manje od 5000 hektara zemljišta i da se može bez problema ubuduće zadužiti komunalni redar za poslove poljoprivrednog redara.

Predsjedavatelj otvara raspravu. Navodi kako je to nešto što će biti obaveza Općine, da je dobro da se vodi račun o održavanju svega što nije u privatnom vlasništvu, da se ne može fizički odvojiti utjecaj obrasle parcele na kojoj se dešavaju erozije ili sl. na sve susjedne koje se obrađuju te u zaključku smatra da će biti puno koristi od predmetne odluke za zajednicu i za pojedince, ujedno navodeći kako će se troškovi za provedbu pokušati pokriti prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Page 5: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

5

AD.6.

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi kako je intencija predložene odluke poticanje obnove fasada u centru naselja

Brtonigla, da je predviđeno sufinanciranje Općine Brtonigla - Verteneglio i Turističke zajednice, sa maksimalnim iznosom od 20.000,00 kuna, od čega bi Općina osigurala 10.000,00 kuna. Također navodi da je Proračunom predviđen iznos od 50.000,00 kuna. Isti navodi koji su radovi koji bi se sufinancirali na temelju predložene odluke obnova uličnih fasada, da je odlukom propisan način podnošenja zahtjeva, kao i potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev. Također navodi da se radi o godišnjoj odluci, da je intencija da se program nastavi i ubuduće, da to bude „testna“ godina, na temelju koje će se kasnije moći proširiti i obuhvat područja. Navodi kako se u prilogu odluke nalazi također i prijedlog obuhvata zone, da su to za sada samo uži centar, glavni trg i glavna ulica naselja, s obzirom da bi moglo biti dosta zainteresiranih, ali također navodi kako bi se ubuduće moglo predvidjeti još sredstava i proširiti područje obuhvata. Također navodi koji su radovi za kojih će se priznavati troškovi, kako je navedeno u samom tekstu odluke i dodaje kako se odabir boja vrši u suglasnosti sa Općinom, uz uvjet da budu izabrane boje koje su tipične za ovo podneblje.

Predsjedavatelj otvara raspravu. Vijećnica Keti Visintin pita da li Općina ima paletu boja. Načelnik navodi kako paleta boja nije sastavni dio odluke. Vijećnica Keti Visintin navodi kako se to mora napraviti, prije nego se počne bilo što drugo

raditi po tom pitanju, jer ne može svatko raditi što hoće. Smatra kako sve boje koje su do sada korištene nemaju veze sa kontinuitetom, da je crkva Sv. Roka „torta“, a ne crkva, da ne zna tko je to birao, koju školu ta osoba ima, koje ukuse ima. Smatra da se treba sastaviti komisija stručnjaka iz te domene, koja bi trebala definirati paletu od 20 boja koje se mogu koristiti.

Načelnik navodi kako se radi o godišnjoj odluci. Vijećnica Keti Visintin navodi da se o tome raspravlja već 18 godina. Načelnik navodi da je intencija bila da se konačno pokrene obnova fasada, čime bi se malo

osvježio centar. Vijećnica Keti Visintin navodi kako se slaže sa navedenom intencijom, smatra kako Brtonigla

zadnjih 10 godina ide sve na gore i da je potrebno da se napravi nešto, ali da se prije toga mora definirati što će se napraviti i da se moraju definirati boje – paleta boja iz koje građani mogu birati. Smatra kako tako rade veliki gradovi u kojima to funkcionira malo bolje.

Načelnik navodi kako je odlukom definirana obveza da se prije farbanja boja odredi zajedno sa Općinom Brtonigla, da će odabir boje biti pod kontrolom Općine. Također navodi kako pri podnošenju zahtjeva se mora dati prikaz boje koja će se koristiti i da Općina može odbiti zahtjev uz obrazloženje da se ne radi o boji sa našeg podneblja ili uobičajena za ovo područje. Navodi kako se time htjela izbjeći potreba za dodatnim troškovima za općinu i za same korisnike tih iznosa.

Vijećnica Keti Visintin smatra kako ne bi bio veliki trošak da se sastaje komisija radi odabira boja koje bi mogle pasati za svih, a to bi se rješenje primjenjivalo godinama.

Vijećnica Ivana Sissot navodi kako se ona ne slaže sa prijedlogom o izradi palete boja, da je kuća njenog djeda, koja se nalazi iza trga, bila plave boje, a smatra da je teško da se takva boja odobri za Brtoniglu, a ako se paletom ograniči izbor boja, onda se kuća ne može farbati u izvornoj boji.

Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas mišljenja je da bi se trebala napraviti studija o izvornim bojama, kako su nekada bile farbane pojedine kuće, i omogućiti isključivo primjenu istih boja.

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je crkvica Sv. Roka bila žute boje. Također misli kako bi se trebala sastati komisija u kojemu će biti uključeni arhitekt i povjesničar.

Vijećnica Keti Visintin navodi kako nije rečeno da se mora isključiti plava boja, ali da se mora odrediti tonalitet koji odgovara.

Predsjedavatelj zaključuje kako bi prijedlog Općinskog vijeća bio da se sastavi povjerenstvo/komisija radi određivanja palete boja od 10-15 boja koje će biti prihvatljive.

Vijećnica Keti Visintin navodi kako može biti to i 30 boja. Vijećnica Ivana Sissot smatra kako bi se trebao analizirati svaki pojedini slučaj, a ne da se

donosi jedna ista paleta za sve kuće, da bi to opet bilo ograničavajuće, a također navodi kako je 30 boja previše, da je to kao da se ostavi bez ograničenja.

Page 6: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

6

Vijećnica Marija Buršić predlaže da se za ovu godinu sastavi komisija i da odredi boje, po zaprimanju zahtjeva, a za sljedeću godinu da se definira paleta boja, koja će biti sastavni dio odluke.

Vijećnik Željko Ružić mišljenja je da se odluka treba dopuniti jer nije detaljno obrazložena, da piše „centar Brtonigle“, što smatra nedovoljnim. Nadalje, navodi kako treba dodati opis toga što se smatra centrom Brtonigle, odnosno navesti sve trgove i ulice (ili dijelovi ulica) koji su obuhvaćeni odlukom.

Vijećnica Ivana Sissot navodi kako se u privitku nalazi izvadak iz Urbanističkog plana na kojemu je točno označen obuhvat.

Vijećnik Željko Ružić također navodi kako je u prilogu odluke kopija plana, za koju smatra da ne prikaže adekvatno sadašnju situaciju na terenu – kod spomenika nije prikazan trg nego u opisu piše „voćnjak“, za lokaciju na kojoj se nalazi parkiralište naveden je opis „vrtovi“ i nije prikazan prilaz između Bunarske ulice i Ulice Marconi. U zaključku, navodi kako grafičkim prilogom nije prikazano sadašnje stanje u Brtonigli, da park nije prikazan na mapi, nego su parcele ostale kao što su nekada bile, što smatra da bi se trebalo ispraviti, jer bi se turisti mogli izgubiti.

Načelnik navodi kako bi se te izmjene trebale provesti na katastru, što je i predviđeno Urbanističkim planom i što će se ubuduće i napraviti.

Predsjedavatelj prihvaća prijedlog da se ubuduće katastarski prikazi usklade sa stvarnim stanjem.

Načelnik također navodi kako ima i puno vlasništva za riješiti, da je katastarska čestica Glavne ulice uknjižena kao javno dobro, u vlasništvu RH, da se nedavno riješio Trg Sv. Zenona i da je glavna mjesna ulica sljedeći korak u tom smjeru. Nadalje, navodi kako je i Trg Mazzini predviđen Urbanističkim planom, u kojemu su površine označene prema korištenju i stvarnom stanju na terenu, dok su to izmjene koje se trebaju napraviti u katastru. Što se tiče obuhvata centra, navodi kako u prilogu odluke stoji skica na kojoj su crvenim linijama označene fasade za kojih se mogu podnijeti zahtjevi za sufinanciranje, a koja je sastavni dio odluke.

Vijećnica Keti Visintin mišljenja je da bi se trebao odrediti prioritet, da kuće u lošijem stanju budu prioritetnije u odnosu na ostalim kućama, koje imaju fasadu koja „može proći“.

Vijećnik Željko Ružić i dalje tvrdi da bi se trebala navesti imena trgova i ulica, da grafički prikaz nije dovoljan.

Načelnik navodi kako su skicom obuhvaćene sve kuće koje mogu ostvariti takvo pravo, da su točno evidentirane fasade za kojih se može podnijeti zahtjev.

Vijećnik Željko Ružić navodi kako prilikom podnošenja zahtjeva stranke će navesti adresu te smatra kako će se jedinom navođenjem ulica u tekstu odluke moći identificirati ako se radi o potencijalnom korisniku programa, što smatra da j puno jednostavnije nego da se gleda crvena crta.

Načelnik navodi kako je na skici naveden broj katastarskih čestica, da se prilikom predaje zahtjeva mora priložiti i ZK izvadak sa katastarskom česticom te da će se putem skice moći odmah provjeriti ako je ta katastarska čestica obuhvaćena ili ne i u zaključku smatra da je to najbolje rješenje.

Predsjedavatelj otvara raspravu po prijedlogu vijećnice Visintin da se za slučaj da se javi više interesenata, definira lista prioriteta sa kućama koje su u lošijem stanju. Vijećnica Keti Visintin navodi kako je proračunom planirano 50.000,00 kuna, ali da u slučaju da se 15 interesenata, sredstva ne bi bila dostatna. Načelnik navodi kako se može prijedlogom za rebalans proračuna predvidjeti i veći iznos sredstava za tu namjenu i udovoljiti svim zahtjevima. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' se slaže sa prijedlogom da se definiraju prioriteti i da se najprije udovolji zahtjevima onih koji uopće nemaju fasadu. Vijećnica Olga Sabadin navodi kako bi se trebalo formirati povjerenstvo. Načelnik navodi kako se može definirati koje bi fasade trebale biti prioritetne, ali da se ne može nekoga forsirati da napravi fasadu. Navodi da se određivanjem kuća koje imaju prioritet možemo „kočiti sami sebe“, smatra da bi se ove godine to trebalo pokrenuti kako je predloženo i sve primjedbe, kao i proširenje obuhvata, uzeti u obzir prilikom donošenja odluke za iduću godinu. Vijećnica Keti Visintin također navodi kako bi se trebala odrediti boja „škura“, odnosno vanjske stolarije. Načelnik navodi kako se ovom odlukom ne obuhvaća vanjska stolarija. Vijećnica Keti Visintin navodi da bi se onda trebala napraviti posebna odluka za to jer smatra da škuri kao one „kod Bariće“ mogu biti umjetnost ali mogu biti i cirkus i da Brtonigli cirkus ne treba,

Page 7: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

7

da bi se točno trebale definirati dozvoljene boje. Također navodi kako je jako ružno da su na glavnom trgu narančasti škuri na žutoj kući. Načelnik navodi da će se taj prijedlog ukomponirati u Odluku o komunalnom redu, kojom se mogu regulirati takve stvari. Predsjedavatelj zaključuje kako će se odluka donositi prema dostavljenom prijedlogu, sa predloženim područjem obuhvata, uz napomenu da je intencija da se formira povjerenstvo, koje će kasnije odrediti paletu boja i regulirati ostala pitanja za daljnje provođenje programa uređenja pročelja. Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio.

AD.7.

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio, gđi. Marici Garić.

Pročelnica navodi kako je Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio u siječnju donijelo odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada, da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da se odluke o komunalnom redu moraju uskladiti sa odlukama o prikupljanju miješanog komunalnog otpada te da su s tim u svezi prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu brisane odredbe koje se odnose na prikupljanje komunalnog otpada, a također su brisane i odredbe u dijelu odluke koje se odnosi na prekršajne mjere. Ista navodi kako je sve to sada propisano prethodno usvojenim odlukama. Također navodi kako je izmijenjen članak 33., vezano za puštanje i reproduciranje glazbe: pitanje radnog vremena će se regulirati posebnom odlukom o radnom vremenu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Ista navodi kako je postojala i do sada takva odluka ali da je u provedbi bila kontradiktorna sa Odukom o komunalnom redu i sa sadašnjim propisima te da bi se sada pripremala nova odluka o tome, u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

AD.8.

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio, gđi. Marici Garić.

Pročelnica navodi kako se predmetni zaključak temelji na odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, da je Općina Brtonigla – Verteneglio krajem studenog donijela Plan gospodarenja otpadom i da su jedinice lokalne samouprave po istom zakonu dužne donijeti godišnje izvješće o provedbi PGO-a. Ista navodi kako je plan donijet na kraju kalendarske godine, da se zakonska obveza donošenja izvješća mora provesti, da je izvješće dosta kratko, da su pomoću trovačkog društva 6. maj prikupljeni podaci o količinama miješanog komunalnog otpada, da je detaljno navedeno koje su količine prikupljene, da su navedena evidentirana divlja odlagališta na području Općine i stanje koje je na njima te da je opisano ono što se poduzima za sprečavanje divljih deponija i općenito vezano za prikupljanje otpada. Također navodi kako će tek izvješće za 2018. godinu, sljedeće godine biti „pravo“ izvješće o PGO-u, sa svim stavkama koje su predviđene istim planom. Nadalje, navodi kako je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom potrebno dostaviti županiji, Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša.

Predsjedavatelj zaključuje kako se radi o zakonskim obvezama i da je propisano donošenje takvog izvješća te otvara raspravu.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Brtonigla -Verteneglio u 2017. godini.

Page 8: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

8

AD.9. Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla -

Verteneglio, gđi. Marici Garić. Pročelnica navodi kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio

donijeta odluka o prodaji nekretnine označene kao k.č.br. 1944/269 k.o. Brtonigla, da je proveden natječaj za prodaju i da je odabran najpovoljniji ponuditelj za cijenu od 56.800,00 Eur i da se predloženom odukom predlaže prihvat najpovoljnije ponude i davanje ovlasti načelniku za sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio.

AD.10.

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi da se radi o zamjeni dvije parcele koje su u vlasništvu Općine sa jednim

dijelom parcele koja je u vlasništvu Župnog ureda, da se radi o bijelom parkiralištu iza župne kuće, blizu zgrade budućeg Centra istarskih okusa. Navodi kako je u prijašnjem mandatu vijeća to već bilo predloženo ali da zbog nekih administrativnih problema zamjena nije izvršena. Također navodi kako je zamjena predviđena u sklopu urbanističkog plana, za što je predložena nova parcelacija i da bi se to izvršilo odmah sada, za proširivanje višenamjenskog prostora ili parkinga za potrebe Centra istarskih okusa. Navodi da se radi o sljedećim nekretninama: 1/274 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 494 zgr. k.o. Brtonigla i 5/201 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 493 zgr. k.o. Brtonigla zamijenili bi se sa nekretninom označenom kao 46/430 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 939/1 k.o. Brtonigla, koja je u vlasništvu Župnog ureda. Nadalje, navodi da bi se po realizacije predložene zamjene, prostor mogao iskoristiti i urediti, proširiti i dobiti puno kvalitetniju površinu, a dio koji je neiskorišten prepustio bi se Župnom uredu.

Predsjedavatelj otvara raspravu. Vijećnica Keti Visintin pita za dodatno pojašnjenje vezano za lokaciju. Načelnik navodi da je to tu iza, na granici između zemljišta župe i bijelog parkirališta, te

dodaje kako bi se postojeći kameni zid premjestio za 1 metar, dok bi se mjesto gdje se inače parkirao traktor od općine ustupio župi. Navodi da bi se dobiveni prostor mogao koristiti za proširenje parkirališta ili za bilo koju drugu namjenu koja će tamo biti.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta.

AD.11.

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi kako je gđa. Marijana Jurica, dana 26 ožujka 2018. godine podnijela zahtjev

za izmjenu klauzule kupoprodajnog ugovora od 02. travnja 2009.godine, kojim je po poticajnoj stanogradnji kupila k.č.br. 32/4 zgr., 32/5 zgr., 32/6 i 633/3 sve k.o. Nova Vas. Nadalje, objašnjava kako je tadašnjim ugovorom bila propisana zabrana davanja kupljenih nekretnina u najam ili iste iznajmljivati turistima, na rok od 10 godina od potpisivanja ugovora. Međutim, isti navodi kako je Općina 2013. godine donijela izmjene i dopune odluke i omogućila davanje u zakup ili iznajmljivanje turistima. Načelnik navodi kako prema tako izmijenjenim uvjetima, oni koji kupuju nekretninu u sklopu programa sada mogu davati u zakup ili iznajmljivati turistima, a predloženom bi se odlukom dala suglasnost gđi. Jurica za davanje nekretnina koje je kupila po poticajnoj stanogradnji u najam ili za iznajmljivanje turistima, što je dozvoljeno i kupcima koji su sa Općinom sklopili ugovor po istom programu nakon 2013. godine. Također informira kako njoj desetogodišnja klauzula o zabrani u sklopu ugovora ističe u travnju 2019. godine.

Predsjedavatelj otvara raspravu. Vijećnica Keti Visintin smatra da bi se nekretnine trebale prodavati po poticajnim uvjetima

samo kada se tako osiguraju uvjeti za stanovanje, a ne i za davanje u najam, jer u takvom slučaju se ne radi više o poticajnoj stanogradnji nego o običnoj kupoprodaji. Smatra kako se ne može za malo

Page 9: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

9

novaca kupiti nešto od čega će se kasnije zarađivati putem iznajmljivanja ili daljnje prodaje. Navodi kako zna zbog čega i zbog koga se ta odredba programa promijenila te zaključuje kako smatra da to nije u redu, jer se radi o gubitku za Općinu i da to nije dobro raspolaganje nekretninama.

Načelnik navodi kako se toj gospođi daje ta mogućnost na temelju donesenih izmjena i dopuna programa.

Vijećnica Keti Visintin navodi kako razumije konkretan slučaj ali mišljenja je da bi se program poticajne stanogradnje trebao promijeniti jer to nije ono što su oni htjeli raditi kad se uvela poticajna stanogradnja, da to nije bio cilj, nego je intencija bila da se za malo novaca omogući mladima rješavanje stambenog pitanja.

Načelnik navodi kako dobra strane uvedene izmjene, odnosno toga da se dopusti iznajmljivanje, je za slučaj kada netko kupi određenu parcelu, izgradi kuću na dva kata i da iznajmljuje donju stambenu jedinicu, a istovremeno gornjom stambenom jedinicom rješava vlastito stambeno pitanje. Smatra kako je to dobra stvar donesene odluke, kao i da to prati intenciju Općine da se razvija kao turistička destinacija, čijem cilju doprinosi i povećanje smještajnih jedinica. Također smatra kako na taj način korisnici programa mogu i pokriti dio troškova kredita, putem prihoda koji im dolaze iz iznajmljivanja.

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako se u svakom slučaju ne bi trebala dozvoliti prodaja.

Načelnik navodi kako zabrana prodaje je i dalje ograničena na 10 godina, da se to nije promijenilo.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o davanju suglasnosti Marijani Jurica.

AD.12.

Predsjedavatelj navodi kako iz dostavljenih izvještaja proizlazi da je u odnosu na stanju tijekom prošle godine evidentiran sličan broj prekršaja i kaznenih dijela, da je stanje stabilno i zahvaljujući komunalnom redaru koji drži sve pod kontrolom iako se ponekada dešavaju stvari koje čovjek ne može spriječiti.

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. Vijećnik Željko Ružić navodi kako je već u nekoliko navrata rekao kako smatra potrebnim da

se vijeća upozna sa novim načelnikom Policijske uprave budući je prošlo već godinu dana od njegovog imenovanja a praksa je da se isti predstavi vijeću te dodaje kako su Švendu bili upoznali i da je suradnja s njime bila dobra. Isti navodi kako vijećnici imaju određena prava i dužnosti i smatra kako bi se to upoznavanje trebalo omogućiti.

Načelnik navodi kako je načelnika pozvao ali da on želi poslati zamjenika, da smatra poželjnim da bude prisutan on osobno i da zato nije došao do sada, iako ga je pozvao u više navrata od kada je imenovan, na svakoj sjednici vijeća.

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je na svečanoj sjednici vijeća bio Žaja iz Buja i još neki iz Umaga, ali da smatra potrebnim da se načelnik pojavi i prezentira na sjednici vijeća.

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je prije 3 ili 4 godina bila rekla da je kod Svetog križa potrebno staviti ogledalo kako bi se na raskrižju moglo stati gdje je znak „stop“ jer je stanje kakvo je sada jako opasno. Također navodi kako bi se trebalo maknuti postojeće ogledalo koji se koristi pri izlasku iz ceste iz Radina, ili prilagoditi crte, koje su sada duple i koje smetaju onima koji skreću prema Radinima, da je dovoljan jedan izlaz.

Načelnik navodi kako su oba dvije ceste pod nadležnošću Županijske uprave za ceste, ali da se ogledalo može premjestiti.

Predsjedavatelj navodi kako se također može ŽUC-u uputiti dopis sa zahtjevima vijeća. Načelnik navodi kako se UPU-om planiralo drukčije rješenje po pitanju prometa u tom dijelu

naselja, da je planiran rotor ili kružno raskrižje. Vijećnik Željko Ružić navodi kako je ono ogledalo postavio on osobno 1983. godine, zajedno

sa ogledalom koji se nalazi na raskrižju prema Kršetama. Predsjedavatelj zaključuje kako je prijedlog da se postavi jedno ogledalo na Svetom Križu, na

križanju sa županijskom cestom, kako bi se povećala vidljivost iz smjera Buja, kako auti ne bi trebali previše izaći na cestu i da se uputi dopis ŽUC-u sa prijedlogom korekcije crta.

Page 10: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

10

Vijećnica Olga Sabadin smatra kako bi bilo potrebno da u Karigadoru bude prisutna policija, pogotovo iz razloga što nakon otvaranja ceste neće biti postavljeni svi potrebni prometni znakovi i ležeći policajci, pa bi bilo dobro da se to drži pod kontrolom jer je jako opasno. Također navodi da bi se trebala postaviti signalizacija, pogotovo tamo gdje prolazi pješački, da je ta ravnina vrlo opasna i da bi trebalo sa Policijskom postajom dogovoriti da budu prisutni.

Vijećnica Keti Visintin predlaže da se tamo postavi radar kao što je u Rijeci prije tunela, koji snima stalno.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla - Verteneglio za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2018. godine.

Vijećnica Ivana Sissot napušta sjednicu u 19:07 sati.

AD.13.

Aktualni sat Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću. Načelnik navodi koje su novosti od zadnje sjednice vijeća. Počinje izlaganje navodeći kako je

od 14. svibnja do 14. lipnja u tijeku javna rasprava za UPU Brtonigla, da je javno izlaganje održano 23. svibnja, da nije bio veliki odaziv ali da svi zainteresirani mogu do 14.06. i dalje dostaviti primjedbe i prijedloge. Poziva da se i kasnije, nakon sjednice, pogleda prijedlog plana za naselje Brtonigla. Nadalje, navodi kako je cesta D75 koja prolazi kroz naselje Karigador i dalje zatvorena do 15. lipnja, da su izvođači osigurali da će od tada krenuti promet, da će se u ponedjeljak ili utorak postaviti zadnji sloj asfalta, pa vertikalna signalizacija i da će nakon toga ostati određeni radovi oko uređenja, koji neće ometati promet. Načelnik navodi kako je 18.04. od APPRRR-a dobivena odluka o prihvaćanju vezano za izradu strateškog plana razvoja u turizmu, za što je odobreno 119.000 kuna. Obaviještava kako je u suradnji sa poduzećem Urbanex krenula izrada koncepta za Centar istarskih okusa, koji će se sredinom srpnja ili početkom kolovoza prijaviti na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za dovršetak projekta te objašnjava kako će se konceptom definirati kako će se koristiti i kako će funkcionirati centar, kao polazna točka za cijelu turističku ponudu općine. Također navodi kako je 25. svibnja stupila na snagu GDPR uredba, da je Općina u postupku usklađivanja sa uredbom, da je za to sklopljen ugovor sa vanjskim stručnjakom (Odvjetničko društvo Aleksandar Puh iz Pule) za stručnu pomoć oko provedbe uredbe i usklađivanje poslovanja vezano za zaštitu podataka, da je cijena usluge 13.387,50 kn, da su već napravljeni određeni koraci u svrhu usklađenja sa GDPR-om: donesena je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka, koja je zajedno sa izvješćem dostavljena Agenciji za zaštitu osobnih podataka; na web stranici je objavljena Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka; pripremljene su i potpisane Izjave djelatnika o povjerljivosti osobnih podataka; sastavljen je Registar podataka, u sklopu kojeg se vodi evidencija o svim osobnim podacima koji su obrađeni od strane Općine Brtonigla; sastavljen je Registar privola ispitanika, u sklopu kojeg se vodi evidencija svih zaprimljenih privola. Navodi kako će kasnije pozvati vijećnike da i oni potpišu određene privole za objavu na web stranici, za slanje poziva putem e-maila (ukoliko vijećnici to žele), za korištenje adresa i za podatke koji se koriste za isplatu naknada. Poziva Teu Rakar, koja je imenovana službenicom za zaštitu podataka, da objasni vijećnicima koje će biti promjene u radu vijeća.

Tea Rakar navodi kako će se prilikom donošenja općih akata, točnije definirati koji se podaci traže od ispitanika, odnosno stranke koja bi mogla podnijeti zahtjev u sklopu tog akta – detaljnije će se definirati samim aktom što podnositelji zahtjeva trebaju dostaviti. Navodi kako je to glavna promjena koja se odnosi na poslovanje vijeća te dodaje kako se privolama koje će potpisati vijećnici pokriva korištenje imena i prezimena vijećnika tijekom vođenja sjednice, za sastavljanje zapisnika, za objavu podataka na službenoj web stranici Općine, da se bez privole ne bi smjela više ostaviti slika koja je objavljena, niti popis imena i prezimena. Nadalje, navodi kako se za sada zaključilo da su te izjave sve što treba u ovom trenutku ali da će možda trebati još nešto, da je općina još u postupku implementacije uredbe, da nije kristalno jasno što sve treba napraviti ali da će se u slučaju potrebe tražiti naknadno potpisivanje dodatnih privola.

Page 11: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

11

Načelnik nastavlja sa aktualnim satom navodeći kako je 21. svibnja poslana prijava na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, da je zajedno sa 6. maj-em odrađena analiza o tome koje su potrebe za našu jedinicu lokalne samouprave po pitanju količine i litraže potrebnih kontejnera te detaljno navodi koje su količine tražene. Navodi kako je okvirni iznos troškova nabave spremnika, a koji se temelji na okvirnoj procjeni 6. maj-a 375.532,50 kuna, ali ujedno informira da će točan iznos biti poznat tek nakon provedbe zajedničkog postupka nabave od strane FZOEU-a te dodaje kako Općina Brtonigla sudjeluje sa sufinanciranjem u visini od 15%, što je oko 60.000 kuna, koje će se trebati osigurati rebalansom proračuna. Navodi kako je tijekom mjeseca svibnja odrađena akcija prikupljanja krupnog otpada „Clean up days“ u suradnji sa 6. maj-em, da je odaziv bio odličan, da je bolje da se otpad prikuplja na takvim akcijama nego po šumama. Navodi kako negativna vijest je da je od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije dobiven je negativan odgovor vezano za projekt nabave mobilnog ultrazvučnog uređaja, ali da će se isti projekt ponovno prijaviti na županijske ili državne natječaje. Informira kako je od 27. do 28. travnja Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu održalo preventivnu akciju za na temu zglobova i mišića, u sklopu koje su obavljeni pregledi i ultrazvuk te dodaje kako je odaziv bio i veći od očekivanog (sveukupno obavljeno 59 ultrazvučnih pregleda koljena). Nadalje, navodi kako je 7. travnja u Fiorinima održana Fešta Ottava sa prigodnim manifestacijama, nakon nekoliko godina što se nije održavala takva fešta, iako u manjem izdanju.

Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju aktualnog sata načelnika. Vijećnik Željko Ružić navodi kako ima jedno pitanje za točku Razno, ali da će, budući da je

sjednica pri kraju, sada postaviti pitanje. Navodi kako mu je žao što nije prisutan predsjednik vijeća, jer je većinom on odrađivao taj „cirkus“, vezano za sječu stabala na mjesnom groblju Brtonigla sa južne strane zida. Navodi kako je zatražio od upravnog odjela da mu se dostavi odgovori i da je odgovore i dobio, da je također dobio odgovore od arhitekta koji je projektirao groblje te da će nešto o tome pročitati. Zaključuje kako cilj nije ispunjen, da ne može jedna osoba, bez mišljenja socijalnog vijeća, odrediti kome će se davati drva. Također, navodi kako se prema izvještaju upravnog odjela, socijalno vijeće nije sastalo po pitanju ovoga predmeta, da se ne zna koja je količina drva bila, koliko je nekome dano i gdje su preostala drva. Nadalje, navodi kako u odgovoru upravnog odjela piše da se socijalno vijeće nije sastalo, da šumarija nije nadležna za ova drva jer je parcela općinska. Navodi da ako je netko trebalo drva, onda je trebao Općini uputiti zahtjev, koji se trebao protokolirati. Smatra kako se treba otkriti kome su dana drva, da je on uvijek postupio u skladu sa prisegom koja je dana općini i navodi kako su i danas na zidu 62 kanalice razbijene, nakon dva mjeseca i pol, što smatra neozbiljnim. Predlaže da netko istraži kome su dostavljena drva, da pretpostavlja da su u pitanju tri osobe: M.T., M.H. i S.O.. Navodi kako je po nekoj procjeni tamo bilo od 30 do 40 metara kubnih drva, da je M.T. dobio možda kubik drva i da nije potpisao da je dobio. Navodi kako to nije na nivou Općine, koja si ne smije dozvoliti da se dešavaju takve stvari. Čita izjavu arhitektice koja je projektirala proširenje groblja u Brtonigli, a povodom uklanjanja drvoreda hrastova uz južni zid groblja. U izjavi piše da navedeni drvored čini sastavni dio uređenja groblja u Brtonigli i da je isti obuhvaćen projektom za kojeg je izdana pravomoćna građevinska dozvola, na temelju kojeg je groblje i izvedeno. Arhitektica također je izjavila kako je groblje trebalo imati drvored čempresa, ali da je s obzirom na to da je u trenutku projektiranja već postojao kvalitetan drvored hrastova, da su se zadržala s vanjske strane postojeća, dragocjena stabla, koja su definirala južni rub groblja. Nadalje, čita kako je arhitektica ogorčena brutalnošću s kojom su ta velika stabla uklonjena i da predlaže da se vrši saniranje zatečenog stanja sadnjom drvoreda čempresa, koji će definirati i omeđiti južni rub groblja u Brtonigli. Nadalje, vijećnik Ružić navodi kako u upravni odjel nisu zaprimljeni niti jedan zahtjev ili prijava za prljava grobna mjesta i da se to ne može tako raditi, da je potrebno za takve stvari donositi odluke i zaključke te moli da vijeće shvati da je on sve to napravio u dobrobit Općine Brtonigla, a ne u njegovo. Navodi kako se sjeća kad se groblje napravilo, kad se sondirao i kada je arhitektica Rita Počekaj rekla da je šteta da ta drva ne bude u projektu, sa lijeve strane. Navodi kako je greška napravljena, ali da se to ne smije dogoditi, da se ne može miješati načelnik općine, koji ima izvršnu vlast, i predsjednik Općinskog vijeća koji predsjedava predstavničkim tijelom. U zaključku, njegov je prijedlog da se posade drva prema prijedlogu arhitektice i da se preispita kome su dodijeljena drva, uz specifikaciju o tome koliko je metara dodijeljeno svakom pojedincu; predlaže da Jedinstveni upravni odjel odluči da li će se za to zadužiti komunalni redar ili netko drugi, da se kod spomenutih osoba

Page 12: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

12

preispita koliko im je dodijeljeno drva, da potpišu izjavu o tome što im je dodijeljeno i da se nakon toga istraži gdje je ostatak drva. Vijećnik Ružić navodi kako sve to nije napravio za svoj vlastiti interes, nego za interes Općine Brtonigla, jer je time napravljena velika šteta – nema više hladovine koja je prije dosezala do centralne staze groblja. Na kraju navodi kako je prema procjenama tamo bilo od 30 do 40 kubnih metara drva. U zaključku umoljava predsjedavajućeg da se sve to shvati kao zadnje, da je načelnik tak koji ima izvršiteljsku vlast, da odluke o svemu što se radi moraju biti objavljene na web stranci Općine.

Predsjedavatelj rezimira izlaganje kako slijedi: zahtjev da se preispita gdje su otišla sva ta drva i prijedlog da se na groblju posadi drvored čempresa, na što vijećnik Željko Ružić dodaje da se također moraju pod hitno sanirati kanalice.

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako podržava sve što je vijećnik Željko rekao te dodaje kako također smatra da bi se takve odluke trebale donositi na vijeću. Također, u ulozi socijalnog radnika, člana socijalnog vijeća i vijećnika, smatra neprimjerenim da se koriste socijalni slučajevi, odnosno osobe sa imenom i prezimenom, za druge ciljeve, što joj jako smeta. Umoljava da ju se upozna kad se rade takve stvari, da je član socijalnog vijeća i smatra kako bi socijalno vijeće trebalo biti upoznato kad se koristi izraz da se „daje socijali“. Smatra sramotnim da se koriste imena na taj način i da bi se S.O. trebala davati mjesečna pomoć, a ne samo par metara drva, da ne shvaća zašto su M.T. dana drva, jer posjeduje šumu iz koje može sam sebi narezati drva i smatra da je sposoban to napraviti; za M.H. kaže kako su u obitelji jako bolesni i potrebni, ali smatra kako bi socijalno vijeće trebalo donositi odluku/prijedlog da se takvim ljudima daju drva.

Predsjedavatelj navodi da se dopunjuje prijašnji zaključak opaskom da se takve greške ne smiju ponoviti, odnosno da svi takvi slučajevi moraju biti analizirani od strane socijalnog vijeća.

Vijećnica Keti Visintin smatra kako bi se drugi put, kada se mora nešto rezat, trebala sastati komisija, koja će donositi odluku oko toga. Također, smatra da bi se prilikom rezanja jednog stabla, trebala posaditi barem pet nova stabla.

Vijećnik Željko Ružić navodi kako udruga Bolletus i ove godine organizira humanitarnu akciju, da se ove godine neće dijeliti pomoći pojedincima, smatra da je bolje da se skupi novac za nabavu jedne sprave jer je dijeljene pomoći prekomplicirano radi provedbe plaćanja (netko nema račun, netko je blokiran, itd.) – skupljeni bi se novac prebacio socijalnom vijeću za daljnje raspoređivanje sredstava. Također navodi kako se točno mora definirati svrha humanitarne akcije i navesti što će se nabaviti, radi zadovoljavanja traženja Ureda državne uprave.

Načelnik navodi kako Odbor za socijalu mora odlučiti prije nego se prijava šalje Uredu državne uprave što će se nabaviti sa prikupljenim novcem.

Vijećnica Elena Barnaba' napušta sjednicu u 19:35 sati!

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Aktualni sat, zajedno sa zaključcima i nadopunama zaključaka koji su izloženi tijekom rasprave Aktualnog sata.

AD.14. Razno

Predsjedavatelj navodi kako ima jednu nadopunu za točku Razno a vezano za Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla. Objašnjava kako je na ovogodišnji natječaj pristigla prijava Udruge Lepus, ali da dokumentacija zahtjeva nije bila potpuna, odnosno da nije bio priložen dokaz kako su utrošena sredstva iz prethodne godine. Navodi kako je vijeću podnesen izvještaj o tome kako su utrošena sredstva, uz zamolbu da se na temelju dostavljene dokumentacije omogući prihvaćanje njihove prijave na natječaj za 2018. godinu. Predsjedavatelj navodi kako se izvještaj, u odnosu na svrhu za koju je dodijeljen novac, razlikuje po tome što je dodijeljen iznos za dovršetak lovačke kuće utrošen za kupnju fazana, odnosno divljači, za što su dostavljeni dokazi. Otvara raspravu po pitanju prihvaćanja navedene zamolbe i donošenja odluke kojom bi se odobrio zahtjev za 2018. godinu kojim je tražena dodjela 15.000 kuna za dovršetak lovačke kuće.

Page 13: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

13

Vijećnik Željko Ružić navodi kako dodijeljenih 8.000 kuna nije korišteno za ono što se tražilo jer je taj dio riješen sa novcima koji su dobiveni putem kredita Istarske županije, putem kojih su se podmirili računi za vanjsku stolariju, dok su se sa dodijeljenim sredstvima Općine kupili fazani, budući da kad je trebalo nabaviti stolariju novci od Općine nisu još bili stigli, a zahvaljujući novcima koji su tada bili na raspolaganju dobiven je popust od 30%. Nadalje, vijećnik Ružić navodi kako se glavna namjena oba navedenih troškova podudara, a to je lovni turizam te također navodi kako se takve stvari ne bi više smjele događati te umoljava vijeće da se prihvati molba. Vijećnik Željko Ružić navodi kako će se ubuduće nabavljati pastiri zbog brojnih šteta u poljima zbog divljih svinja. Obaviještava kako će se uskoro objaviti novi Zakon o lovstvu, prema kojemu će procjenu lovno-gospodarske osnove obavljati jedinice lokalne samouprave – općinska će vijeća odlučivati o bonitetima, a ne više županije ili Ministarstvo poljoprivrede za razdoblje od 10 godina, kao što je bilo do sada. Također navodi kako prema novom zakonu, a vezano za prometne nesreće, neće se obuhvaćati osiguranjem štete koje su nastale unutar 300 metara od naselja, dok će općina također imati neke ingerencije po pitanju odstrela divljači. Načelnik smatra kako je to dobro, jer vijeće može brže reagirati po pitanju kvota za odstrel, a štete zbog divljih svinja na našem području su ogromne. Vijećnica Marija Buršić navodi kako je na prethodnim vijećima bilo predloženo takvo rješenje, po pitanju ingerencije za odstrel. Vijećnik Željko Ružić navodi kako će neke stvari sigurno biti bolje jer oni sada nisu ovlašteni preuzeti stradalu divljač koja se nalazi na cesti, jer cesta nije lovište. Načelnik navodi kako su takve životinje na teret proračuna Općine, budući da ista plaća veterinare koji ih dolaze pokupiti. Vijećnik Željko Ružić navodi kako imaju tek 32 markica, uz nekoliko nadopuna, a da se vrši preko 200 odstrela na godinu. Također navodi kako postoji još puno problema oko toga.

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o prihvatu prenamjene korištenja financijskih sredstava za projekt „Dovršetak lovačke kuće“ i o izravnom financiranju. Vijećnik Mauricio Veronese pita koja je situacija vezano za prozore na staroj školi u Novoj Vasi, da li što poduzeto po tom pitanju. Načelnik navodi kako je najavljen natječaj LAG-a za podmjeru 7.4.1., ali da će financijska sredstva na tom natječaju biti vrlo limitirana, da bi se putem prijave projekt trebao provesti kraju i da se narednih pet godina ne smije promijeniti namjena u sklopu ulaganja za kojeg su dobivena sredstva. Navodi kako bi se na školi mogli odraditi škuri, ali da se ne može tražiti sufinanciranje iz navedenog natječaja, jer se ne može podnijeti zahtjev samo za dio projekta, a novaca nema dovoljno za realizaciju cijelog projekta. Navodi kako postoje procjene – od 150.000 do 300.000 kuna – ovisno o tome da li se nabavljaju samo prozori ili prozori sa škurima te ovisno o bojama škura (bijeli su najjeftiniji, smeđi su skuplji). Navodi kako se razmatrala mogućnost da se u prvoj fazi nabave samo škuri i da se prozori postave tek po završetku svih radova unutar zgrade. Nadalje, načelnik navodi kako u zgradi nema nikakvih instalacija i da treba sve to odraditi da bi se ona stavila u funkciju. Vijećnica Marija Buršić pita da li bi se škuri mogli postaviti do 10. kolovoza. Načelnik navodi da ne, da je vrlo teško da se oni stignu isporučiti do 10. kolovoza, jer su svi ponuditelji naveli rok dostave od tri mjeseca. Vijećnik Željko Ružić osvrće se na problem prometa u Brtonigli subotom i nedjeljom ujutro te predlaže da se zamoli Grad Novigrad, Grad Umag ili Grad Buje da njihov prometni redar dođe u Brtoniglu na sat vremena, bez potrebe da kazni, nego samo da ljudi vide da je prometni redar prisutan, i da isti naredi ljudima da parkiraju automobila na parkirališta, jer smatra kako bi bilo kakvo drukčije rješenje bilo neefikasno. Načelnik navodi kako je zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o jedinicama lokalne samouprave uvedena mogućnost da JLS imaju zajedničke službe, ali da treba postojati obostrana volja, smatra da bi posudba prometnog redara mogla biti neslužbenog karaktera ii da se treba sve formalizirati da se može bilo što poduzeti po tom pitanju. Nadalje, navodi kako je policija svako jutro

Page 14: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

14

u Brtonigli, zbog serije krađa koje su se desile u obližnjim naseljima, i da radi toga obilaze naselje kad se otvara banka. Također navodi kako ne zna da li su baš učinkoviti po pitanju prometa, da ne prate taj drugi dio i navodi kako će tražiti od načelnika policije da se angažiraju oko prometa i oko kažnjavanja nepropisnih ponašanja u prometu. Vijećnica Marija Buršić predlaže da se definira plan za nabavu i postavljanje škura za školu u Novoj Vasi. Načelnik navodi kako nabavna cijena škura iznosi 180.000 kuna sa PDV-om, da se do 10. kolovoza to neće stići odraditi ali da će se odraditi tijekom godine, u skladu sa financijskim mogućnostima. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako bi se trebao riješiti barem vanjski dio, da se svake godine organizira fešta ispred zgrade i da svake godine Općina „dobiva po glavi“ radi toga. Načelnik navodi kako se mora gledati koje su financijske mogućnosti, da je vrlo zahtjevan posao u financijskom smislu izrada urbanističkih planova, a sada je u tijeku izrada UPU-a Brtonigla, UPU-a Fiorini i UPU-a Kovri. Vijećnica Marija Buršić inzistira da je jako važan i problem škura u Novoj Vasi, da se puno godina radilo na tome da se riješi pitanje vlasništva i da se sada mora napraviti nešto da bi se spriječilo daljnje propadanje zgrade, da je krov napravljen i da se još moraju zatvoriti otvori – prozori i vrata. Načelnik navodi kako treba vidjeti i kako će se dalje raspolagati zgradom, da se bio napravio projekt za hostel ali da se poslije ispostavilo da se za hostel ne može dobiti nikakvo sufinanciranje europskih fondova te da je nova intencija, koja je proizašla iz razgovora sa mjesnim odborom i Zajednicom Talijana, da se u dio zgrade uredi društveni dom i u ostalom djelu da se urede prostorije za iznajmljivanje i poslovni prostori. Vijećnica Marija Buršić navodi kako ima problema kod sabirnog mjesta kanalizacije u Novoj vasi, gdje se nalazi i depurator, da je upoznata time da postoji projekt kojim će se to sve riješiti, ali umoljava da se do tada provjere membrane na depuratoru i da se provodi nekakvo čišćenje i pražnjenje. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako se prirodna jama koja se tamo nalazi zaštopala. Vijećnica Marija Buršić tvrdi da zbog nastale situacije ima jako puno insekata. Načelnik navodi kako je komunalno poduzeće 6. maj nadležno za kanalizacijski sustav. Predsjedavajući predlaže da se uputi službeni dopis. Načelnik navodi kako će se tražiti rješenje problema, kako bi sustav bio u funkciji sve do spajanje na sustav Novigrad. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' predlaže da se uputi dopis vezano za ulaz u Novu Vas sa državne ceste Ponte Porton – Novigrad i da se traži da se tamo posadi nešto jer je ulaz u naselje stvarno ružan. Također navodi da bi se trebalo tražiti da se postavi javna rasvjeta, pa makar solarna. Navodi da zna kako nije općina nadležna, ali predlaže da se uputi dopis Hrvatskim cestama. Komunalni redar, Ivan Štajerac, navodi da je po pitanju rasvjete poslan dopis Hrvatskim cestama još dok je radio u Istarskim cestama, ali da ovisi o njima kada će to odobriti. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' predlaže da se svaki mjesec pošalje jedan dopis, kako bi se brže riješio problem. Načelnik navodi kako će se HC poslati zahtjev Općine. Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je škola u škola u Karigadoru postala vrlo opasna građevina, da je tijekom nevremena prošle godine jako uništena zgrada škole, zajedno sa okolnim stablima, da je došlo do urušavanja jednog dijela krova na glavnoj zgradi škole, da je palo jedno stablo, da je ograda uništena i urušena, da su crijepovi na krovu porazbacani. Kako je zgrada u vlasništvu Škole Rivarela Novigrad, predlaže da se s njima urgira i da se pod hitno zatvori prilaz školi. Navodi kako je Općina puno ulagala u školu, da su popravljani prozori i krovovi, da su na vanjskom djelu postavljene ljuljačke ali da je igranje djece ispred škole postalo opasno. Predlaže da se dopisom traži urgentno saniranje i zatvaranje prilaza toj zgradi zbog djece koja se tamo igra i zbog narušavanja izgleda naselja.

Page 15: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

15

Načelnik navodi kako je ovaj tjedan kontaktirao ravnateljicu, da je predložio da se zatvori prilaz zgradi i da mu je obećano da će se to napraviti, da je problem oko sanacije zgrade to što nemaju izvođača koji će to napraviti, ali da je dogovor da se to zatvori.

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je kao posljedica lanjskih nevremena pineta puna granja

koje su opasne - pita da li će se očistiti općinska pineta, jer su grane pogrbljene, dodajući kako treba poduzeti nešto po tom pitanju. Također navodi kako je komunalni redar prisutan u Karigadoru, ali da se često dešava da slovenci bacaju granje pored ceste, a Općina pokupi, da svi znaju tko je to tamo odložio, i smatra kako bi trebalo krenuti sa kažnjavanjem. Navodi kako bacaju svoje granje kod susjeda. Također navodi kako je ono prema Punti ruglo smeća i da to treba pokupiti.

Što se tiče pinete, načelnik navodi da je zatražena ponuda za sanaciju, da je cijena bila oko 50.000 kuna za skidanje opasnih grana, da izvođač Ceste Pula d.o.o. koji je radio na cesti, viškom zemlje koje je ostalo će poravnati taj dio terena i pineta bi se uredila kao parkić. Također informira kako je od ovoga tjedna Ivanu promijenjeno radno vrijeme, da se radi o probnom radnom vremenu, koje će se provesti tijekom ljetnih mjeseci – subotom će biti na terenu 4 sata, a srijedom će mu radno vrijeme biti od 10 do 18 sati, kako bi bio prisutan i u popodnevnim satima, u svrhu sprječavanja da se radi popodne i da se kazne prekršaji.

Vijećnica Olga Sabadin pita da li će se u sklopu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša

biti naručeni i kontejneri za zeleni otpad. Tea Rakar objašnjava kako se kroz dodijeljeno sufinanciranje mogu nabaviti isključivo

spremnici za kućanstva. Načelnik navodi kako je objavljen novi cjenik odvoza smeća. Predsjedavatelj dodaje kako će se do uvođenja sustava čipiranja obračunavati odvoz za 4 puta

mjesečno. Načelnik navodi kako će 6. maj u prelaznom razdoblju navesti eventualne opomene na

kontejnerima ako nalaze vrstu otpada koja bi se trebala drukčije odlagati, ali da će se poslije toga prekršitelji kažnjavati.

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je Općina bila kupila klupu koja je postavljena na zelenoj

površini ispod Mikoli i da su je sada izvođači ceste uništili. Načelnik navodi kako je za to kriv izvođač za javnu rasvjetu te da će se zatražiti da se ista

vrati u prvobitno stanje. Vijećnica Olga Sabadin također predlaže da se na plaži ponovno stavi kabina za presvlačenje

ispod Mikolija, na zelenoj površini ispod Agencije Fe-Mi, jer je to dio plaže gdje se najveći broj ljudi kupa u Karigadoru.

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako se nada da marinu neće dobiti. Ivan Štajerac navodi kako je vezano za stabla u parku razgovarao sa gospodinom iz Pavića koji se bavi obrezivanjem stabala i da će u ponedjeljak dati svoju okvirnu ponudu za to, u nadi da bude povoljnija od ranije ponude. Što se tiče škole, navodi kako je škola obaviještena, da je domar bio u više navrata zatvoriti ulaz ali da je njihova žica razbijena te da se radi na tome da se uklone svi navedeni nedostaci – kontaktirali su prošli tjedan, ubrzo bi trebali to riješiti. Vijećnik Franko Fernetić pita koje je stanje sa šljunkom za Lukone, da su polja okolo riješena a naselje ne. Također navodi kako je problem što su na cesti postavljeni paleti i napravljene rube, da bi se oni trebali maknuti. Također navodi kako je naselje Lukoni zaokruženo poljima na kojima se nalazi suha trava, da on posjeduje kontejner od 5 kubika za vodu te pita kako bi on mogao, u slučaju požara, uzimati veliku količinu vode u kratkom roku, pita kome bi se trebao obratiti za takvo pitanje. Jer, kako navodi, u slučaju požara ne bi bilo vremena da se čekaju vatrogasci iz Umaga, da bi to bila velika opasnost za njegove štale i za goveda. Načelnik navodi kako misli da hidrant mogu koristiti samo vatrogasci.

Page 16: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

16

Navodi kako će se onda obratiti vatrogascima da ih pita da li bi mogao imati pristup hidrantu u slučaju požara, jer se boji da bi bez njegove intervencije u slučaju požara sve izgorilo prije dolaska vatrogasaca. Vijećnik Franko Fernetich ponavlja da bi se trebali provjeriti paleti koji su postavljeni na cesti. Načelnik navodi kako Općina ima godišnji ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta, na što Ivan Štajerac dodaje kako je Dario Šaule već upoznat sa problematikom i da će se to uskoro riješiti. Vijećnik Fernetić navodi da se trebaju riješiti paleti, koji su postavljeni 3 metra izvan granice, što je jako ružno i problematično za prolaz. Navodi kako je parcela privatna, ali da je cesta javna, jer je oduvijek postojala. Radi se o nerazvrstanoj cesti Lukoni - Radini. Načelnik navodi da to može jedino geodet točno utvrditi. Predsjedavatelj zaključuje kako je prijedlog da se pozove geodet radi postavljanja piketa i da se zaduži komunalni redar za rješavanje predmeta, odnosno za rješavanje uzurpiranog dijela ceste. Vijećnik Željko Ružić navodi kako bi htio da se otvori voda kod špine koja se nalazi u ulici Sv. Križa (ispred kuće načelnika), kako bi se omogućilo biciklistima da si uzmu malo vode kada prolaze onuda, budući da je špina obnovljena i već druge godine za redom nema vode. Navodi da troškovi neće biti veliki, jer se špina aktivira na pritisak. Načelnik navodi kako je problem u tome što je cijev za špinu odsječena, da se prije ta cijev spajala na glavni vodovod, ali da nije više tako, jer nema brojila. Vijećnik Željko Ružić pita da li se može to riješiti i aktivirati špinu. Načelnik navodi da se to može riješiti ali da treba prekopati javnu površinu. Vijećnik Željko Ružić navodi da ako se ne može ponovno staviti u funkciju, onda neka se makne špina. Vijećnik Željko Ružić navodi kako je špina koja se nalazi na prednjem dijelu groblja postavljena za pranje ruku, ali da je sada sveukupno čak 4 špina na groblju i da se ova mora eliminirati jer služi samo kamperima. Predlaže da se ta špina makne ili da se stavi špina sa aktivacijom na pritisak. Po pitanju špina u ulici Sv. Križa načelnik navodi kako je bolje da se aktivira voda nego da se špina eliminira. Predsjedavatelj zaključuje kako će se razmatrati što je sve potrebno napraviti za ponovnu aktivaciju špine. Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita da li se riješio problem vode na groblju Nova Vas – Srbani, jer je špina zatvorena. Načelnik navodi kako je špina zatvorena zbog velikih gubitaka vode, da se u prošlom mjesecu potrošilo 398 kubika vode, da su špine na groblju zatvorene. Vijećnik Željko Ružić navodi kako je brojilo za groblje u Srbanima, da su radovi rađeni bez projekta i jako loše, da su cijevi postavljene na preplitkoj razini i da je normalno da sada ima gubitaka. Ivan Štajerac navodi kako je Patrik bio tamo jer je bila pukla spojnica na vanjskom spoju špine, da je to premostio i složio, da dva dana nije puštala voda, ali da je nakon toga pukla cijev na potezu od brojila do špine na groblju te da se mora čekati da Vodovod nađe gdje je kvar i da se to popravi. Vijećnica Marija Buršić predlaže da se uputi prigovor na račun za potrošnju vode. Načelnik navodi kako ne postoji osnova za prigovor, jer ingerencija Vodovoda prestaje kod šahta u Serbanima, da je Općina dužna to sanirati i da se od njih može samo tražiti da nam pomognu ustanoviti gdje se nalazi kvar. Zamjenik načelnika, Neš Sinožić navodi kako se u Marinčićima kopa za postavljanje struje, da se pripremilo postolje za postavljanje rasvjetnog stupa te navodi kako bi se to trebalo pomaknuti ili metar nadesno ili 5 metara naprijed jer ako se to ostavi tamo, neće moći više prolaziti traktori i kombajni. Objašnjava kako se radi o bijeloj cesti koja iz Marinčića ide prema Turinima. Komunalni redar navodi kako je preko puta ceste postavljen hidrant te Neš Sinožić dodaje kako je cesta jako uska. Zamjenik načelnika također pita da li će se asfaltirati cesta u Srbanima, jer su završili sa postavljanjem struje i vode.

Page 17: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

17

Komunalni redar navodi da radovi oko struje i vode nisu u potpunosti završeni, jer se mora napraviti još nekoliko priključaka, a sada su u tijeku pregovori sa HEP-om oko asfaltiranja. Navodi kako bi se cesta trebala asfaltirati i vratiti u prvobitno stanje tijekom idućeg tjedna, da su Istarske ceste bile na terenu na uviđaj. Načelnik navodi da će se također sanirati i neki prekopi koji se trebaju riješiti po naselju Bronigla. Vijećnica Marija Buršić predlaže da se sanira dio nerazvrstane ceste Nova vas – Špinutija, po ranijem prijedlogu, na dužini od otprilike 50 metara.

Nakon što je Predsjedavatelj konstatirao da nema daljnjih pitanja niti prijedloga, zaključuje 9.

sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 20:28 sati ! Zapisničar: Potpredsjednik Općinskog vijeća: Tea Rakar dr.sc. Igor Palčić

Page 18: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla

Grad Buje-Buie i Općina Brtonigla-Verteneglio pokrenuli su projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla“. Projekt pripada u područje infrastrukturnih projekata odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru telekomunikacija. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA (engl. Next Generation Access – NGA) širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriji obuhvata projekta.

Vlada RH je donijela Odluku o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN 68/16), kojom se: - utvrđuje da je razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa internetu, brzinama većim od 30 Mbit/s, od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva - istovremeno, Strategija stavlja naglasak i na potrebu osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s. Suočena s dubokom gospodarskom krizom koja je izbrisala godine gospodarskog i socijalnog napretka i ukazala na strukturne slabosti europskog gospodarstva, Europska unija je donijela Strategiju za pametan, održiv i uključiv rast – Europa 2020, kao odgovor na nastale probleme i poticaj da se Europska unija pretvori u pametno, održivo i uključivo gospodarstvo. Europska unija donijela je sedam inicijativa koje podupiru napredak u okviru svake prioritetne teme Strategije Europa 2020. Jedna od njih je i Digitalna agenda za Europu s ciljem ubrzavanja širenja brzog i ultrabrzog interneta te korištenja prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstva i poslovni sektor. Digitalna agenda za Europu donijela je konkretne mjere i ciljeve te preporučene rokove za ispunjavanje tih ciljeva, kako bi se ostvarile najveće pogodnosti od takva razvoja za gospodarstvo i stanovništvo Europske unije.

Jedan je stup Digitalne agende za Europu i Promicanje brzog i ultrabrzog pristupa internetu za sve: a) osnovni pristup pokrivenost: 100% stanovništva EU do 2013. godine, b) brzi pristup (30 Mbit/s ili više) pokrivenost: 100% stanovništva EU do 2020. godine, c) ultrabrzi pristup (100 Mbit/s ili više) korištenje: 50% kućanstava EU do 2020. godine. Razvoj usluga za koje su potrebne velike brzina pristupa (širokopojasnih usluga) od iznimnog je značenja za gospodarski razvoj Republike Hrvatske te od ključne važnosti za tranziciju prema društva znanja. Osiguranje potpune populacijske pokrivenosti brzim širokopojasnim pristupom ambiciozan je cilj koji zahtijeva izgradnju pristupnih širokopojasnih mreža sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) na cijelom području Republike Hrvatske. Širokopojasni pristup velikih brzina pruža priliku za ostvarenje velikog broja društvenih i gospodarskih koristi za različite korisničke skupine. Planiranje, implementacija i izgradnja širokopojasnih mreža sljedeće generacije financijski je vrlo zahtjevan poduhvat koji ovisi o zemljopisnim i geodemografskim karakteristikama države. Općenito pravilo je da jedinični troškovi izgradnje NGA mreža rastu sa smanjenjem gustoće naseljenosti. Okvirni nacionalni program (ONP) je program državnih potpora (engl. state aid) za izgradnju širokopojasne infrastrukture u smislu važećeg pravnog okvira na razini Europske unije (EU) i Republike Hrvatske. ONP je razvijen kao krovni program ili shema te čini polazište za pokretanje pojedinačnih projekata poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture na lokalnoj razini gradova i općina, odnosno područnoj (regionalnoj) razini županija.

Okvirnim programom se daju upute i smjernice koje nositeljima projekta trebaju omogućiti i olakšati pripremu i provedbu projekata. Pri tome se Okvirnim programom ne ograničava izbor investicijskih i poslovnih modela, kao niti izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti implementirana u projektima. Okvirni program navedenim uputama i smjernicama nositelje projekata upućuje na optimalan pristup specifikaciji projekata, sukladno trenutnim prilikama i budućim razvojnim potrebama na lokalnoj razini, vodeći računa da su projekti sukladni sa strukturnim pravilima Okvirnog programa, te da potiču daljnji razvoj tržišta elektroničkih komunikacija na dobrobit svih krajnjih korisnika. Glavni izvori sredstava državnih potpora za sufinanciranje projekata unutar Okvirnog programa su nepovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) u proračunskom razdoblju 2014.-2020., uključujući dodatna nepovratna sredstva koja Republika Hrvatske osigurava kroz zajam Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu: EIB), kako je definirano investicijskim prioritetom 2.a Operativnog programa "Konkurentnost i

Page 19: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

kohezija" 2014.-2020. Pored ovoga, gradovi/općine i županije mogu osigurati dodatne državne potpore za projekte u skladu sa svojim mogućnostima.

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (engl. National Programme for Backhaul Broadband Infrastructure – NP-BBI) predstavlja drugi program državnih potpora za razvoj NGN širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima neće postojati dostatan komercijalni interes operatora za ulaganja u agregacijsku mrežu. U sklopu nacionalnog programa, predviđeni su agregacijski čvorovi Buje i Brtonigla.

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa (ONP) daje inicijalni popis boja područja na razini naselja u Republici Hrvatskoj (Prilog E), koji je priređen tijekom prvog postupka mapiranja u pripremi Okvirnog programa. Nakon inicijalnog (prvog) postupka mapiranja slijedit će precizniji postupak mapiranja na razini individualnog projekta kojeg trebaju provesti nositelji projekta (NP).

Prema pravilima Smjernica za primjenu pravila državnih potpora koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža (SDPŠM-a), u bijelim područjima ne postoji odgovarajuća širokopojasna infrastruktura te niti jedan operator ne planira graditi širokopojasnu infrastrukturu u iduće tri godine. U sivim područjima postoji širokopojasna mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi dodatnu mrežu u iduće tri godine. U crnim područjima postoje barem dvije širokopojasne mreže koje pripadaju dvama različitim operatorima (ili će barem dvije mreže biti izgrađene u iduće tri godine). Primjena državnih potpora opravdana je u bijelim područjima, može biti uvjetno opravdana u sivim područjima, dok u crnim područjima primjena potpora općenito nije opravdana.

Tri osnovna investicijska modela koja se mogu primijeniti na projekte unutar Okvirnog programa:

1. U investicijskom modelu A odgovornost za projektiranje, izgradnju i operativni rad mreže prepušta se privatnom operatoru (engl. design, build, operate – DBO), pri čemu izgrađena mreža ostaje u vlasništvu tog operatora.

2. Model B odnosi se na investicijski model u kojem je odgovornost za projektiranje te izgradnju i upravljanje mrežom na tijelima javne vlasti (javni DBO model), te izgrađena mreža ostaje u trajnom javnom vlasništvu.

3. Javno-privatno partnerstvo, kao investicijski model C, općenito kombinira pojedinačne prednosti investicijskih modela A i B. U kontekstu projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture privatni partner u modelu JPP-a može preuzeti odgovornost za projektiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje mreže, te također dijelom sufinancira izgradnju mreže (preostali dio financiranja mreže osigurava javni partner kroz državne potpore). Izgrađena mreža, nakon proteka razdoblja trajanja ugovora o JPP-u, a najkasnije nakon 40 godina, vraća se u javno vlasništvo.

Grad Buje-Buie i Općina Brtonigla-Verteneglio zaključili su dana 26.01.2017. Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Tim je Sporazumom kao nositelj projekta određen Grad Buje-Buie. Procijenjena vrijednost savjetodavnih usluga izrade nacrta i konačne verzije Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa utvrđena je u iznosu od 122.800,00 kn bez PDV-a: 76% tog iznosa (93.200,00 kn + PDV) podmirio je Grad Buje, dok je 24% navedenog iznosa (29.600,00 kn + PDV) podmirila Općina Brtonigla – Verteneglio.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (u daljnjem tekstu: PRŠI) predstavlja formalni dokument kojim se detaljno specificira pojedinačni projekt unutar Okvirnog programa (može se smatrati i projektnom specifikacijom ili projektnim planom).

Za savjetodavne usluge izrade Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla (PRŠI) angažirana je tvrtka Corellia savjetovanje j.d.o.o. koje je izradila PRŠI.

Nakon toga izvršene su slijedeće aktivnosti: 1. Preliminarna provjera u HAKOM-u (24.04.2017), 2. Prva javna rasprava (05.05.2017-05.06.2017), 3. Druga javna rasprava (22.11.2017-22.12.2017), 4. Adresna analiza, 5. Financijska analiza, 6. Konačna verzija PRŠI (zadnja dopuna izvršena 13.04.2018),

Page 20: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prethodno održane javne rasprave pokazale su da postoji interes privatnih investitora (operatora) za investicijski model A, te da ne postoji interes za investicijski model C. Osim toga, predstavnici nositelja projekta iskazali su interes da se projekt provede po investicijskom modelu A.

Model A podrazumijeva da Grad Buje-Buie i Općina Brtonigla-Verteneglio putem javne nabave biraju operatora koji će izgraditi mrežu, te mreža ostaje u vlasništvu odabranog operatora.

Trenutni nacrt PRŠI-a, koji je prošao preliminarnu provjeru HAKOM-a i koji je bio na 2 javne rasprave obuhvaća „bijele adrese“ (bijela NGA područja), koje su označene crvenom bojom na kartogramu koji slijedi. To su adrese za koje se smatra da ne postoji komercijalni interes i za koje se mogu zatražiti nepovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni broj adresa na našem projektnom području iznosi 3675. Bijelih adresa ima sveukupno 2527, a dijele se kako slijedi:

- Grad Buje: 1750 - Općina Brtonigla - Verteneglio: 777.

Slijedeći koraci u projektu bili bi:

1. Ishođenje potvrde na Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) pri HAKOM-u.

Tek nakon što je PRŠI odobren od strane HAKOM-a, nositelj projekta može pokrenuti provedbu projekta, odnosno započeti provedbu aktivnosti prema opisu koji je sadržan u PRŠI-u.

2. Provedba javne nabave: odabir operatora.

Primijenjeni kriterij za odabir operatora koji će graditi, održavati i upravljati širokopojasnom mrežom u investicijskim modelima A i C mora biti ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu traženi iznos potpora mora biti jedan od kriterija te mora imati najveći relativni značaj u odnosu na ostale kriterije.

3. Provedba javne nabave: odabir nadzornog inženjera i voditelja projekta

4. Potvrda projekta na vijećima svih JLS-ova u projektu (Grad Buje i Općina Brtonigla – Verteneglio).

5. Prijava projekta na natječaj za sufinanciranje (Europski fond za regionalni razvoj).

Tijekom druge javne rasprave, koja je održana u razdoblju 22.11.2017. - 22.12.2017. godine, tvrtka RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., Tumpići 16, Veprinac, iskazala je komercijalni interes za gradnju širokopojasne mreže na projektnom području i dostavila adresne podatke temeljem kojih je izrađen grafički prikaz koji slijedi. Iskazan je komercijalni interes za 3244 adrese sa projektnog područja sa interesom sudjelovanja u projektu i za ostala područja koja bi eventualno preostala, i to putem investicijskog modela A (prema kojemu se odgovornost za projektiranje, izgradnju i operativni rad mreže prepušta privatnom operatoru, pri čemu izgrađena mreža ostaje u vlasništvu tog operatora.).

Page 21: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o.: - Komercijalni interes na području Buja: 2254 od sveukupno 2589 adresa (87,06%), - Komercijalni interes na području Brtonigle: 990 od sveukupno 1085 adresa (91,24%), Sveukupno iskazani interes za 3244 od sveukupno 3674 adresa (88,29%).

U situacijama kada je iskazan komercijalni interes nositelj projekta može zatražiti od subjekta koji je iskazao komercijalni interes garancije o sposobnosti financiranja projekta. Obaveza Grada Buja je u tom slučaju ta da iz obuhvata projekta koji bi se prijavio na EU fond isključi sve dijelove za koje je iskazan komercijalni interes.

Prema čl. 65 Smjernica za primjenu pravila državnih potpora koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža:

„Postoji opasnost da bi jednostavan „iskaz interesa” privatnog ulagatelja mogao odgoditi pružanje širokopojasnih usluga na ciljnom području ako se kasnije takvo ulaganje ne provede, a javna je intervencija istodobno bila zaustavljena. Stoga bi tijelo koje dodjeljuje potporu moglo od privatnog ulagatelja zahtijevati preuzimanje određenih obveza prije nego što odgodi javnu intervenciju. Tim bi se obvezama trebalo osigurati da će se pokrivenost znatno povećati u trogodišnjem ili dužem razdoblju predviđenom za ulaganje koje je predmet potpore. Od predmetnog se operatora može zahtijevati i sklapanje odgovarajućeg ugovora u kojem se opisuju obveze u pogledu uvođenja mreže. Tim bi se ugovorom mogao propisati slijed važnih ciljeva koje bi trebalo postići tijekom trogodišnjeg razdoblja te obveza izvješćivanja o ostvarenom napretku. Ako se neki važan cilj ne ostvari, tijelo koje dodjeljuje potporu može započeti provedbu svojih planova za javnu intervenciju. To se pravilo odnosi i na osnovne pristupne mreže i na pristupne mreže sljedeće generacije. Na primjer, tijelo koje dodjeljuje potporu može od svakog operatora koji iskaže interes za izgradnju vlastite infrastrukture u ciljnom području zatražiti da u roku od dva mjeseca dostavi vjerodostojan poslovni plan, popratne dokumente kao što su ugovori o bankovnom zajmu i detaljan plan uvođenja mreže s rokovima. Uz to, ulaganje bi trebalo početi u roku od 12 mjeseci, tijekom kojih bi trebala biti ishođena i većina dozvola za pravo puta za projekt. „

Grad Buje-Buie je pisano zatražio od RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o.: - planirane iznose komercijalnih ulaganja u predmetne NGA mreže, - izvore financiranja gore navedenih ulaganja.

Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima” je trenutno na javnoj raspravi i dostupan je na stranicama

Page 22: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

HAKOM-a kao nositelja Okvirnog programa (NOP) imenovanog odlukom Vlade Republike Hrvatske (nacrt je dostupan i na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7650).

PREDMET: Ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu sljedeće generacije (NGN) u područjima bez širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. "bijela područja" mreža sljedeće generacije).

ALOKACIJA: Vezano za projekte koji će se provoditi u okviru investicijskih modela A i C, najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu, a koji može biti dostavljen u okviru Poziva je 63.500.000,00 kn, te u skladu sa sljedećim ograničenjima:

- 57.000.000,00 kn je maksimalan iznos bespovratnih sredstava za troškove planiranja i izgradnje mreže, a koje će imati privatni operator koji je odabran u postupku javne nabave;

- 6.500.000,00 kn je maksimalan iznos bespovratnih sredstava za troškove, a na koje isključivo pravo ima Prijavitelj/korisnik bespovratnih sredstva.

OCJENJIVANJE PRIJAVA (KRITERIJI ODABIRA):

- Ocjenjivati će se relativni udio privatnih sredstava i/ili vlastitih sredstava JLS-ova (%) predviđen za ulaganja u izgradnju širokopojasne mreže u odnosu na ukupne prihvatljive troškove projekta. - Ocjenjivati će se prema iznosu prihvatljive prosječne potpore po krajnjem korisniku u NGA bijelim područjima. Prihvatljiva prosječna potpora računa se kao kvocijent ukupnog iznosa traženih bespovratnih sredstava i ukupnog zbroja stanova, poslovnih i javnih korisnika u NGA bijelim područjima. - Ocjenjivati će se na temelju modela upravljanja NGA širokopojasnom mrežom izgrađenom u okviru projekta. - Ocjenjivati će se na temelju metodologije uspostave projektnog tima. - Ocjenjivati će se na temelju ukupnog broja stanova u bijelim područjima kojima će se u okviru projekta omogućiti NGA širokopojasni pristup – gornji prag 10000. -Ocjenjivati će se na temelju ukupnog broja poslovnih i javnih korisnika u bijelim područjima kojima će se u okviru projekta omogućiti NGA širokopojasni pristup. Prag 50-900. - Ocjenjivati će se udjelom stanova u bijelim područjima, a kojima će se u okviru projekta omogućiti ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetrično. - Ocjenjivati će se udjelom poslovnih i javnih korisnika u bijelim područjima, a kojima će se u okviru projekta omogućiti ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetrično. - Indeks razvijenosti!! - Doprinos horizontalnim politikama - ocjenjivati će se promiče li projekt aktivno horizontalna načela. Korisnici su dužni aktivno doprinijeti barem jednoj od niže navedenih kategorija:

- Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije; - Pristupačnost za osobe s invaliditetom; - Održivi razvoj.

Opcije koje su trenutno otvorene: 1. Prijava na EU natječaj za sveukupno 2527 bijelih adresa (68,78%), 2. Povjeravanje ulaganja operatoru koji je iskazao komercijalni interes, za 3244 adresa (88,29%), 3. Povjeravanje ulaganja operatoru koji je iskazao komercijalni interes, za 3244 adresa (88,29%) i prijava na

EU natječaj samo za bijele adrese za koje RUNE ADRIA nije iskazao komercijalni interes.

Page 23: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Ostvarenje 2017 Ostvarenje 2018Plan proračuna 2018

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUN FINANCIRANJA

3.376.100,59 kn

703.614,30 kn

3.531.360,56 kn

2.380.900,88 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -1.832.546,55 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-1.832.546,55 kn

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38., Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla- Verteneglio na svojoj sjednici održanoj dana 2018. godine donosi

Ostvarenje proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 01.01-30.06.2018. godine iznos od 4.450.800,511kn

Članak 2.II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti 3.896.192,97 kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

Članak 1.

4.127.154,79 kn

323.645,72 kn

3.361.115,10 kn

546.952,87 kn

16.492.256,00 kn

9.025.610,00 kn

9.539.972,00 kn

22.446.069,00 kn

542.732,54 kn-6.468.175,00 kn

0,00 kn -1.683.916,41 kn-900.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

7.368.175,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn7.368.175,00 knNETO FINANCIRANJE

900.000,00 kn -1.141.183,87 kn

4.079.714,89 kn 25.517.866,00 kn 4.450.800,51 kn

5.912.261,44 kn 31.986.041,00 kn 3.908.067,97 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn -1.683.916,41 kn0,00 kn

Page 24: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 25: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

3

Račun/ Pozicija Opis

21

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI

Plan proračuna 2018

4

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

5

25,02%6 4.127.154,7916.492.256,00Prihodi poslovanja

39,77%61 1.945.757,114.893.100,00Prihodi od poreza

58,53%1.053.532,361.800.000,0061111 -23 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti

4,98%17.920,74360.000,0061314 -1 Porez na kuće za odmor

34,81%852.891,662.450.000,0061341 -2 Porez na promet nekretnina

8,56%21.412,35250.000,0061424 -3 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

0,00%0,0033.100,0061453 -4 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

3,73%63 119.982,113.213.465,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

0,00%0,00150.000,0063241 -67

NATJEČAJ ZA LAG-A ZA OPERACIJU 7.4

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00%0,00300.000,0063241 -65

MULTIMEDIA EXTENSIVE MUSEUM OF ADRIATIC

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00%0,00119.375,0063241 -64

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA POD. OPĆINE BRTONIGLA

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00%0,001.332.340,0063241 -63

RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00%0,00158.750,0063241 -57

ARHEOLOŠKI PARK SANTI QUARANTI

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

321,80%16.090,005.000,0063311 -61

POMOĆI IZ PRORAČUNA RH DV

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE2L-1

Page 26: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija Opis

21

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI

Plan proračuna 2018

4

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

5

0,00%0,00500.000,0063321 -7 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

0,00MINISTARSTVO1 0,000,00%0,00KAP. POMOĆI2 500.000,000,00%0,00400.000,0063322 -8

ŽUPANIJA ISTARSKA

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

41,89%103.892,11248.000,0063511 -40 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

34,76%64 389.034,511.119.100,00Prihodi od imovine

6,12%6,12100,0064130 -62

KAMATE DV

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2,17%869,0340.000,0064143 -18 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

18,59%74.348,76400.000,0064219 -35

NAKNADE ZA KONCESIJE

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije

66,52%66.515,31100.000,0064222 -25 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

80,67%19.360,2124.000,0064223 -26

NAJAM STANA

Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme

36,36%145.431,05400.000,0064223 -24

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA

Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme

42,85%42.847,21100.000,0064229 -31

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2,79%139,685.000,0064236 -36

SPOMENIČKA RENTA

Spomenička renta

79,03%39.517,1450.000,0064299 -48 Ostali prihodi od nefinancijske imovine

79,03%39.517,14NAKNADA ZA NEZAKONITO IZG. ZGRADE1 50.000,00

26,55%65 1.624.037,316.116.591,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

154,69%7.734,425.000,0065132 -9

PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira

3,33%18.975,91570.000,0065141 -10 Boravišne pristojbe

Str.2 Informatička obrada:Municipal SoftrptE2L-1

Page 27: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija Opis

21

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI

Plan proračuna 2018

4

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

5

37,60%112.790,40300.000,0065149 -11 Ostale nespomenute pristojbe i naknade

37,60%112.790,40RAZNE PRISTOJBE1 300.000,000,00%0,00600.000,0065224 -44 Naknada za uređenje voda

0,00%0,001.000,0065241 -14 Doprinosi za šume

51,02%17.856,0035.000,0065264 -60

PRIHODI OD PARTICIPACIJA ŠKOLA DV

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

77,76%7.776,0010.000,0065264 -59

PRIHODI OD PARTICIPACIJE ODGAJATELJA DV

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

55,80%184.137,00330.000,0065264 -58

PRIHODI PRATICIPACIJA RODITELJA DV

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

81,27%24.382,1830.000,0065269 -50

GROBNA NAKNADA

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima

24,51%609.157,512.485.591,0065311 -12 Komunalni doprinosi

36,64%641.227,891.750.000,0065321 -13 Komunalne naknade

4,20%66 48.343,751.150.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

0,00%0,00150.000,0066323 -51

KAPITALNE DONACIJE OD POKRETNINA

Kapitalne donacije od trgovačkih društava

4,83%48.343,751.000.000,0066323 -29

KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Kapitalne donacije od trgovačkih društava

3,59%7 323.645,729.025.610,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2,53%71 216.737,248.575.610,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

16,71%12.529,8075.000,0071111 -19 Prih.od.prod.poljop.zemljišta

2,27%191.941,118.450.610,0071112 -20 Građevinsko zemljište

24,53%12.266,3350.000,0071119 -54

PRODAJA GROBNIH MJESTA

Ostala zemljišta

Str.3 Informatička obrada:Municipal SoftrptE2L-1

Page 28: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija Opis

21

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINUPRIHODI

Plan proračuna 2018

4

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

5

23,76%72 106.908,48450.000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

26,34%13.168,8650.000,0072111 -21 Stambeni objekti po stanarskom pravu

23,43%93.739,62400.000,0072119 -22 Ostali stambeni objekti

0,00%8 0,007.368.175,00Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00%84 0,007.368.175,00Primici od zaduživanja

0,00%0,001.800.000,0084432 -66

RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA (RAZLIKA)

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

0,00%0,005.568.175,0084432 -47 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

4.450.800,51UKUPNO 32.886.041,00 13,53%

Str.4 Informatička obrada:Municipal SoftrptE2L-1

Page 29: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

31.798.444,00001

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.866.100,29 12,16%

29.803.244,0000101GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.907.733,16 9,76%1 4 5 6 7Izv.

3.050.771,00Program1001

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.265.701,11 41,49%

1.400.027,00Akt. A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 746.231,79 53,30%

Izvor: 01 1.400.027,00 746.231,79 53,30%Opći prihodi i primici

3 1.400.027,00 746.231,79 53,30%Rashodi poslovanja

31 1.400.027,00 746.231,79 53,30%Rashodi za zaposlene

31111 948.500,001 512.685,67 54,05%Plaće za zaposlene

31216 20.000,002 0,00 0,00%Regres za godišnji odmor

31311 188.376,003

I. STUP

94.171,78 49,99%Doprinosi za mirovinsko osiguranje

31312 53.790,004 31.390,65 58,36%Doprinos za MIO- II stup JUO

31321 170.415,005 97.310,92 57,10%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31333 18.946,006 10.672,77 56,33%Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

1.268.244,00Akt. A100766 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

483.094,32 38,09%

Izvor: 01 1.211.526,00 483.094,32 39,87%Opći prihodi i primici

3 1.211.526,00 483.094,32 39,87%Rashodi poslovanja

31 32.155,00 24.454,05 76,05%Rashodi za zaposlene

31219 6.500,00304

ZAŠTITA NA RADU

0,00 0,00%Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

31212 24.455,00428

JUBILARNA

24.454,05 100,00%Nagrade

31213 1.200,00456

Dar djetetu do 15 godine života

0,00 0,00%Darovi

32 1.149.371,00 452.176,16 39,34%Materijalni rashodi

32111 8.000,007 1.275,00 15,94%Dnevnice za službeni put u zemlji

32112 5.000,008 2.362,50 47,25%Dnevnice za službeni put u inozemstvu

32113 4.000,009 0,00 0,00%Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji

32114 2.000,0010 0,00 0,00%Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu

32115 6.000,0011 3.603,86 60,06%Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

32116 4.000,0012 4.597,98 114,95%Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu

Str.1Municipal Soft

rptP2P-1

Page 30: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

32121 96.000,0013 36.404,00 37,92%Naknade za prijevoz na posao i s posla

32131 8.000,0015 4.045,63 50,57%Seminari, savjetovanja i simpoziji

32141 10.000,0014 3.982,00 39,82%Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

32211 45.000,0016 23.175,40 51,50%Uredski materijal

32212 7.000,0017 9.410,00 134,43%Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32219 20.000,0018 11.161,34 55,81%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32311 45.000,0024 13.722,74 30,49%Usluge telefona, telefaksa

32312 45.000,0028 14.803,94 32,90%Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke

32323 16.000,0025 7.895,00 49,34%Održavanje opreme - Internet stranice

32339 70.000,0019 43.023,75 61,46%Ostale usluge promidžbe i informiranja

50.000,00OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE1 31.773,75 63,55%20.000,00KONZULTANSKE USLUGE2 11.250,00 56,25%

32331 5.720,0034 3.937,50 68,84%Izdaci za tiskanje i uvezivanje

32332 5.000,0035 0,00 0,00%Izdaci za reklame

32362 6.000,0037 750,00 12,50%Analiza mora

32373 240.000,0039 70.067,50 29,19%Izdaci za geodetske usluge

32374 50.000,0040 0,00 0,00%Izdaci za nadzor

32381 73.000,00419 41.809,80 57,27%Usluge ažuriranja računalnih baza

73.000,00Usluge održavanja računala općinske uprave i servisa0 41.809,80 57,27%32399 30.000,00435

SREĐIVANJE ARHIVSKOG I REGISTRATURSKOG GRADIVA

0,00 0,00%Ostale nespomenute usluge

32911 110.000,0041 45.640,51 41,49%Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

32911 20.000,0042 7.779,60 38,90%Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

20.000,00STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU1 7.779,60 38,90%32912 19.430,0043 9.082,84 46,75%Naknade članovima povjerenstava

19.430,00NAK. ČL. POVJERENSTVA1 9.082,84 46,75%32921 23.000,0045 3.989,47 17,35%Premije osiguranja prijevoznih sredstava

32931 25.000,0047 3.053,00 12,21%Reprezentacija

32942 1.221,00267

ČLANARINA ZA ALDA

1.214,50 99,47%Međunarodne članarine

32961 150.000,0038

ODVJETNIČKE USLUGE

85.388,30 56,93%Troškovi sudskih postupaka

34 30.000,00 6.464,11 21,55%Financijski rashodi

34311 30.000,0049 6.464,11 21,55%Usluge banaka

Izvor: 04 6.718,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 6.718,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 6.718,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32381 6.718,00447

Održavanje WiFi sustava za pristup internetu i god. Licenca sustava(HotSpot)

0,00 0,00%Usluge ažuriranja računalnih baza

Izvor: 07 50.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

Str.2Municipal Soft

rptP2P-1

Page 31: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

3 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 50.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32999 50.000,00365 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00POVRAT JAMČEVINA1 0,00 0,00%317.000,00Akt. A100775 MEĐUNARODNI PROJEKTI 0,00 0,00%

Izvor: 04 317.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 317.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 317.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32399 17.000,00425 0,00 0,00%Ostale nespomenute usluge

17.000,00"EGTS Sjeverni Jadran"0 0,00 0,00%32399 300.000,00453

PROJEKT MEMA

0,00 0,00%Ostale nespomenute usluge

65.500,00Akt. A100795 NAJAM VOZILA 36.375,00 55,53%

Izvor: 01 65.500,00 36.375,00 55,53%Opći prihodi i primici

3 65.500,00 36.375,00 55,53%Rashodi poslovanja

32 65.500,00 36.375,00 55,53%Materijalni rashodi

32355 65.500,00434

NAJAM VOZILA-KOMBI

36.375,00 55,53%Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva

1.413.374,00Program1002

UPRAVLJANJE IMOVINOM 337.964,67 23,91%

10.000,00Akt. A100731 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 0,00 0,00%

Izvor: 04 10.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 10.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 10.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32329 10.000,00406

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

0,00 0,00%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

800.930,00Akt. A100763 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE 298.241,43 37,24%

Izvor: 01 511.930,00 175.186,08 34,22%Opći prihodi i primici

3 511.930,00 175.186,08 34,22%Rashodi poslovanja

32 511.930,00 175.186,08 34,22%Materijalni rashodi

32231 140.000,0020

DISTRIBUCIJA

67.813,26 48,44%Električna energija

32233 30.000,0022 3.555,68 11,85%Izdaci za pogonsko gorivo

32234 15.000,0023 7.528,73 50,19%Lož ulje

32329 40.000,0029

održavanje javne rasvjete

0,00 0,00%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 3.000,0030 4.814,08 160,47%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000,00IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE1 4.814,08 160,47%32329 5.000,0031

izdaci za stolarske popravke

0,00 0,00%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 14.200,0032

izdaci za održavanje - sloga

8.406,04 59,20%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Str.3Municipal Soft

rptP2P-1

Page 32: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

32329 200.000,0033

ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

51.912,44 25,96%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 9.000,00466

TEKUĆE ODRŽAVANJE GALERIJE ALEKSANDRA RUKAVINE

1.764,72 19,61%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32341 40.000,0036 12.140,15 30,35%Utrošak vode

32922 15.730,0046 17.250,98 109,67%Premije osiguranja imovine i zaposlenih

Izvor: 04 236.000,00 72.274,10 30,62%Prihodi za posebne namjene

3 236.000,00 72.274,10 30,62%Rashodi poslovanja

32 236.000,00 72.274,10 30,62%Materijalni rashodi

32231 200.000,0021

OPSKRBA

69.640,12 34,82%Električna energija

32231 25.000,00297 0,00 0,00%Električna energija

25.000,00PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE3 0,00 0,00%32344 6.000,00123 1.562,50 26,04%Dimnjačarske i ekološke usluge

32349 5.000,00301

VODNI DOPRINOS

1.071,48 21,43%Ostale komunalne usluge

Izvor: 07 53.000,00 50.781,25 95,81%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

3 53.000,00 50.781,25 95,81%Rashodi poslovanja

32 53.000,00 50.781,25 95,81%Materijalni rashodi

32251 3.000,00429 0,00 0,00%Sitni inventar

32349 50.000,00371 50.781,25 101,56%Ostale komunalne usluge

50.000,00DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA1 50.781,25 101,56%36.000,00Akt. A100764 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 6.474,90 17,99%

Izvor: 01 36.000,00 6.474,90 17,99%Opći prihodi i primici

3 36.000,00 6.474,90 17,99%Rashodi poslovanja

32 36.000,00 6.474,90 17,99%Materijalni rashodi

32321 24.000,0026 6.037,40 25,16%Održavanje mehanizacije

32322 7.000,0027 437,50 6,25%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 5.000,00284

RAD METEOROLOŠKE STANICE

0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

158.000,00Akt. K100757 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 10.287,36 6,51%

Izvor: 07 158.000,00 10.287,36 6,51%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 158.000,00 10.287,36 6,51%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 158.000,00 10.287,36 6,51%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42211 50.000,0071 8.986,75 17,97%Računala i računalna oprema

42212 3.000,00232 0,00 0,00%Uredski namještaj

42223 0,00471 1.300,61Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama

42621 105.000,00458

PROJEKT E-RAČUN (80.000,00)

0,00 0,00%Ulaganja u računalne programe

117.500,00Akt. K100758 NABAVA VOZILA 7.275,00 6,19%

Izvor: 07 117.500,00 7.275,00 6,19%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 117.500,00 7.275,00 6,19%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Str.4Municipal Soft

rptP2P-1

Page 33: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

42 117.500,00 7.275,00 6,19%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42313 117.500,00457 7.275,00 6,19%Kombi vozila

290.944,00Akt. K100779 KUPNJA ZEMLJIŠTA 15.685,98 5,39%

Izvor: 07 290.944,00 15.685,98 5,39%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 290.944,00 15.685,98 5,39%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 290.944,00 15.685,98 5,39%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41112 290.944,00277

KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE

15.685,98 5,39%Građevinsko zemljište

2.427.500,00Program1003

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 162.843,75 6,71%

1.229.375,00Akt. A100759 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 25.000,00 2,03%

Izvor: 07 1.229.375,00 25.000,00 2,03%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 1.229.375,00 25.000,00 2,03%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 1.229.375,00 25.000,00 2,03%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 1.229.375,00400 25.000,00 2,03%Ostala nematerijalna imovina

50.000,00PROJEKTNA DOK. ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA 0,00 0,00%10.000,00PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH

CESTA0,00 0,00%

10.000,00PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJA ŽMERGO 0,00 0,00%0,00PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA 0,00

50.000,00PROJEKTNA DOK. PROMETNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE II FAZA

25.000,00 50,00%

190.000,00PROJEKTNA DOK. ŠKOLSKE DVORANE 0,00 0,00%50.000,00PROJEKTNA DOK. ZA IZGRADNJE KANALIZACIJE OSTALIH

NASELJA0,00 0,00%

100.000,00PROJEKTNA DOK. ZA KOM. INFRASTRUKTURU 0,00 0,00%80.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNA PROMETNICA Arheološkog

parka Santi Quaranti0,00 0,00%

119.375,00PROJEKTNA DOK. STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA 0,00 0,00%30.000,00PROJEKTNA DOK. ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA U VL.

OPĆINE BRTONIGLA0,00 0,00%

25.000,00PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI 0,00 0,00%30.000,00PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3 0,00 0,00%40.000,00PROJEKTNA DOK.ULICA U NASELJU NOVA VAS 0,00 0,00%20.000,00PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI 0,00 0,00%

0,00PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA 0,000,00PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI 0,00

20.000,00PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE 0,00 0,00%20.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRONIGLI 0,00 0,00%20.000,00PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI7 0,00 0,00%30.000,00PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI 0,00 0,00%

100.000,00PROJEKTNA DOK. ZA OBORINSKU ODVODNJU I REKONSTRUKCIJA TRGA U BRTONIGLI

0,00 0,00%

30.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA

0,00 0,00%

50.000,00PROJEKTNA DOK. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI-HOSTEL-DRUŠTVENI DOM

0,00 0,00%

50.000,00PROJEKTNA DOK.PROMETNE INF. U NASELJIMA 0,00 0,00%40.000,00 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4 0,00 0,00%40.000,00PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI

SERBANI0,00 0,00%

Str.5Municipal Soft

rptP2P-1

Page 34: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

25.000,00PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA 0,00 0,00%350.000,00Akt. A100760 ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI 14.750,00 4,21%

Izvor: 01 70.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

4 70.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 70.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 70.000,0051 0,00 0,00%Ostala nematerijalna imovina

70.000,00PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 0,00 0,00%Izvor: 04 65.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

4 65.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 65.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 65.000,0051 0,00 0,00%Ostala nematerijalna imovina

50.000,00IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU 0,00 0,00%15.000,00ELABORATI IZVLAŠTENJA 0,00 0,00%

Izvor: 07 215.000,00 14.750,00 6,86%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 215.000,00 14.750,00 6,86%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 215.000,00 14.750,00 6,86%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 65.000,0051 5.250,00 8,08%Ostala nematerijalna imovina

25.000,00SNIMCI IZVEDENOG STANJA 0,00 0,00%10.000,00USLUGE IZRADE ETAŽNIH ELABORATA 0,00 0,00%30.000,00PROCJENA NEKRETNINA 5.250,00 17,50%

41261 150.000,00400 9.500,00 6,33%Ostala nematerijalna imovina

150.000,00PRIPREMA PROJEKATA ZA EUROPSKE FONDOVE 9.500,00 6,33%15.000,00Akt. A100762 CERTIFIKATI 5.000,00 33,33%

Izvor: 04 15.000,00 5.000,00 33,33%Prihodi za posebne namjene

4 15.000,00 5.000,00 33,33%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 15.000,00 5.000,00 33,33%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 15.000,0051 5.000,00 33,33%Ostala nematerijalna imovina

15.000,00PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE BRTONIGLA

5.000,00 33,33%

623.125,00Akt. A100767 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA 118.093,75 18,95%

Izvor: 04 623.125,00 118.093,75 18,95%Prihodi za posebne namjene

4 623.125,00 118.093,75 18,95%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 623.125,00 118.093,75 18,95%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 623.125,00401 118.093,75 18,95%Ostala nematerijalna imovina

100.000,00UPU OSTALIH G.P. 51.343,75 51,34%80.000,00UPU Prezentacijski centar Sv. Juraj 0,00 0,00%

131.250,00UPU FIORINI 25.500,00 19,43%211.875,00UPU BRTONIGLA 41.250,00 19,47%100.000,00UPU PARK UMAG2 0,00 0,00%

210.000,00Akt. A100768 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 0,00 0,00%

Izvor: 04 210.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

4 210.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 210.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41261 210.000,00401 0,00 0,00%Ostala nematerijalna imovina

Str.6Municipal Soft

rptP2P-1

Page 35: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

100.000,00IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a 0,00 0,00%10.000,00IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVOJA 0,00 0,00%

100.000,00IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA4 0,00 0,00%

624.056,00Program1004

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 11.090,10 1,78%

50.000,00Akt. A100748 SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA

1.723,22 3,45%

Izvor: 01 50.000,00 1.723,22 3,45%Opći prihodi i primici

3 50.000,00 1.723,22 3,45%Rashodi poslovanja

35 50.000,00 1.723,22 3,45%Subvencije

35232 50.000,00282

SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

1.723,22 3,45%Subvencije obrtnicima

105.000,00Akt. A100752 SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA

0,00 0,00%

Izvor: 01 105.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 105.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

35 105.000,00 0,00 0,00%Subvencije

35232 10.000,0077

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA

0,00 0,00%Subvencije obrtnicima

35231 95.000,00442 0,00 0,00%Subvencije poljoprivrednicima

95.000,00PROBLEMATIKA RJEŠAVANJA ZLATNE ŽUTICE0 0,00 0,00%60.500,00Akt. A100753 SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA 7.500,00 12,40%

Izvor: 01 60.500,00 7.500,00 12,40%Opći prihodi i primici

3 60.500,00 7.500,00 12,40%Rashodi poslovanja

35 60.500,00 7.500,00 12,40%Subvencije

35232 0,0078

HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA

0,00Subvencije obrtnicima

35232 10.000,0079

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

0,00 0,00%Subvencije obrtnicima

35232 10.000,00352

TROŠKOVI LAG-a

0,00 0,00%Subvencije obrtnicima

35231 500,00382

MODELNA ŠUMA

500,00 100,00%Subvencije poljoprivrednicima

35232 10.000,00441 7.000,00 70,00%Subvencije obrtnicima

10.000,00LAGUR "Pinna nobilis"0 7.000,00 70,00%35232 30.000,00461

POTPORE UDRUGAMA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

0,00 0,00%Subvencije obrtnicima

408.556,00Akt. A100754 STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA 1.866,88 0,46%

Izvor: 01 408.556,00 1.866,88 0,46%Opći prihodi i primici

3 408.556,00 1.866,88 0,46%Rashodi poslovanja

38 408.556,00 1.866,88 0,46%Ostali rashodi

38612 408.556,00362

STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA( RAZVOJ POLJOPRIVREDE, TURIZMA,PROMOCIJA)

1.866,88 0,46%Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

316.800,00Program1005

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 135.216,92 42,68%

Str.7Municipal Soft

rptP2P-1

Page 36: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

126.000,00Akt. A100301 TROŠKOVI STANOVANJA 32.123,91 25,50%

Izvor: 01 126.000,00 32.123,91 25,50%Opći prihodi i primici

3 126.000,00 32.123,91 25,50%Rashodi poslovanja

37 126.000,00 32.123,91 25,50%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37211 126.000,0080 32.123,91 25,50%Prijenos sredstava za pomoć

10.000,00SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU

3 0,00 0,00%

7.000,00PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA8 9.994,72 142,78%49.000,00OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI7 1.407,60 2,87%13.000,00SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI6 0,00 0,00%4.000,00SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE4 0,00 0,00%

18.000,00POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA2 14.921,59 82,90%20.000,00JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ1 5.800,00 29,00%5.000,00SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA5 0,00 0,00%

70.000,00Akt. A100744 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 45.000,00 64,29%

Izvor: 01 70.000,00 45.000,00 64,29%Opći prihodi i primici

3 70.000,00 45.000,00 64,29%Rashodi poslovanja

37 70.000,00 45.000,00 64,29%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37217 70.000,00298 45.000,00 64,29%Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

8.000,00Akt. A100755 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA 0,00 0,00%

Izvor: 01 8.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 8.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 8.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38114 8.000,00424 0,00 0,00%Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

8.000,00POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNOG KARAKTERA0 0,00 0,00%60.000,00Akt. A100787 POMOĆI UMIROVLJENICIMA 36.000,00 60,00%

Izvor: 01 60.000,00 36.000,00 60,00%Opći prihodi i primici

3 60.000,00 36.000,00 60,00%Rashodi poslovanja

37 60.000,00 36.000,00 60,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37214 60.000,00292

NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

36.000,00 60,00%Naknade za mirovine i dodatke

52.800,00Akt. A100788 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

22.093,01 41,84%

Izvor: 01 52.800,00 22.093,01 41,84%Opći prihodi i primici

3 52.800,00 22.093,01 41,84%Rashodi poslovanja

37 52.800,00 22.093,01 41,84%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37223 52.800,00317

SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA

22.093,01 41,84%Stanovanje

74.693,00Program1006

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

23.161,38 31,01%

74.693,00Akt. A100741 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA 23.161,38 31,01%

Str.8Municipal Soft

rptP2P-1

Page 37: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

Izvor: 01 40.000,00 14.878,00 37,20%Opći prihodi i primici

3 40.000,00 14.878,00 37,20%Rashodi poslovanja

37 30.000,00 14.878,00 49,59%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37141 30.000,00427

SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

14.878,00 49,59%Medicinske (zdravstvene) usluge

38 10.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38111 10.000,00462

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD

0,00 0,00%Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

Izvor: 04 34.693,00 8.283,38 23,88%Prihodi za posebne namjene

3 34.693,00 8.283,38 23,88%Rashodi poslovanja

38 34.693,00 8.283,38 23,88%Ostali rashodi

38211 34.693,00437 8.283,38 23,88%Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

34.693,00SUFINANCIRANJE KREDITA ZA OPĆU BOLNICU PULA0 8.283,38 23,88%

856.711,00Program1007

JAVNE POTREBE U KULTURI 46.043,48 5,37%

35.000,00Akt. A100732 PROJEKT BRZI Internet 0,00 0,00%

Izvor: 01 35.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 35.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 35.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38219 35.000,00438 0,00 0,00%Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

35.000,00PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

0 0,00 0,00%

180.000,00Akt. A100736 FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE 0,00 0,00%

Izvor: 01 180.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 180.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 180.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38113 0,0094

ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA

0,00Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

38113 0,0095

ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS

0,00Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

38113 180.000,00459

POTPORE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE

0,00 0,00%Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

269.711,00Akt. A100739 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA 0,00 0,00%

Izvor: 04 269.711,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 269.711,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 269.711,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38112 100.000,0093

OBNOVA CRKVI

0,00 0,00%Tekuće donacije vjerskim zajednicama

38112 169.711,00454

prihvat reljefa BDM sa djetetom

0,00 0,00%Tekuće donacije vjerskim zajednicama

300.000,00Akt. A100740 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA 30.000,00 10,00%

Izvor: 04 300.000,00 30.000,00 10,00%Prihodi za posebne namjene

3 300.000,00 30.000,00 10,00%Rashodi poslovanja

38 300.000,00 30.000,00 10,00%Ostali rashodi

Str.9Municipal Soft

rptP2P-1

Page 38: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

38119 300.000,00423 30.000,00 10,00%Ostale tekuće donacije

300.000,00TURISTIČKA ZAJEDNICA0 30.000,00 10,00%57.000,00Akt. A100756 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE 16.043,48 28,15%

Izvor: 01 50.000,00 16.043,48 32,09%Opći prihodi i primici

3 50.000,00 16.043,48 32,09%Rashodi poslovanja

32 50.000,00 16.043,48 32,09%Materijalni rashodi

32931 50.000,0048

IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE

16.043,48 32,09%Reprezentacija

Izvor: 04 7.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 7.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 7.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32931 7.000,00319

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA

0,00 0,00%Reprezentacija

15.000,00Akt. A100796 KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE 0,00 0,00%

Izvor: 01 15.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 15.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 15.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32339 15.000,00463

POTPORA UDRUGAMA U KULTURI

0,00 0,00%Ostale usluge promidžbe i informiranja

250.000,00Program1011

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 99.400,00 39,76%

250.000,00Akt. A100733 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA 99.400,00 39,76%

Izvor: 01 250.000,00 99.400,00 39,76%Opći prihodi i primici

3 250.000,00 99.400,00 39,76%Rashodi poslovanja

38 250.000,00 99.400,00 39,76%Ostali rashodi

38115 0,00329

NK BRTONIGLA-NOVA VAS

99.400,00Tekuće donacije sportskim društvima

38115 250.000,00439 0,00 0,00%Tekuće donacije sportskim društvima

250.000,00POTPORE UDRUGAMA U SPORTU0 0,00 0,00%

205.700,00Program1012

OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

70.484,65 34,27%

100.000,00Akt. A100716 STIPENDIRANJE STUDENATA 33.000,00 33,00%

Izvor: 01 100.000,00 33.000,00 33,00%Opći prihodi i primici

3 100.000,00 33.000,00 33,00%Rashodi poslovanja

37 100.000,00 33.000,00 33,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37215 100.000,00112

IZDACI ZA STIPENDIJE

33.000,00 33,00%Stipendije i školarine

100.000,00Akt. A100742 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK

37.484,65 37,48%

Izvor: 01 100.000,00 37.484,65 37,48%Opći prihodi i primici

3 100.000,00 37.484,65 37,48%Rashodi poslovanja

37 100.000,00 37.484,65 37,48%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Str.10Municipal Soft

rptP2P-1

Page 39: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

37219 10.000,00390

NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE

0,00 0,00%Ostale naknade iz proračuna u novcu

37219 90.000,00391

PRODUŽENI BORAVAK

37.484,65 41,65%Ostale naknade iz proračuna u novcu

5.700,00Akt. A100743 NAGRADE ODLIKAŠIMA 0,00 0,00%

Izvor: 01 5.700,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 5.700,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

37 5.700,00 0,00 0,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37229 5.700,00294

NAGRADE ODLIKAŠIMA

0,00 0,00%Ostale naknade iz proračuna

97.771,00Program1013

ZAŠTITA OKOLIŠA 24.985,70 25,56%

20.000,00Akt. A100713 EKO AKCIJE 0,00 0,00%

Izvor: 04 20.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

3 20.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 20.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32342 20.000,00121

EKO AKCIJA

0,00 0,00%Iznošenje i odvoz smeća

35.271,00Akt. A100714 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 4.410,00 12,50%

Izvor: 04 0,00 4.410,00Prihodi za posebne namjene

3 0,00 4.410,00Rashodi poslovanja

32 0,00 4.410,00Materijalni rashodi

32349 0,00411

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

4.410,00Ostale komunalne usluge

Izvor: 06 35.271,00 0,00 0,00%Donacije

3 35.271,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 35.271,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

38219 35.271,00436 0,00 0,00%Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

35.271,00ŽCGO "KAŠTIJUM"0 0,00 0,00%42.500,00Akt. A100715 JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU 20.575,70 48,41%

Izvor: 04 42.500,00 20.575,70 48,41%Prihodi za posebne namjene

3 42.500,00 20.575,70 48,41%Rashodi poslovanja

32 42.500,00 20.575,70 48,41%Materijalni rashodi

32343 42.500,00122 20.575,70 48,41%Deratizacija i dezinsekcija

24.900,00DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA1 12.250,00 49,20%17.600,00HIGIJENIČARSKE USLUGE2 8.325,70 47,31%

518.243,00Program1014

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 192.164,42 37,08%

381.517,00Akt. A100708 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 165.508,55 43,38%

Izvor: 01 133.517,00 61.616,44 46,15%Opći prihodi i primici

3 133.517,00 61.616,44 46,15%Rashodi poslovanja

38 133.517,00 61.616,44 46,15%Ostali rashodi

Str.11Municipal Soft

rptP2P-1

Page 40: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

38119 133.517,00125

JVP - UMAG

61.616,44 46,15%Ostale tekuće donacije

Izvor: 04 248.000,00 103.892,11 41,89%Prihodi za posebne namjene

3 248.000,00 103.892,11 41,89%Rashodi poslovanja

36 248.000,00 103.892,11 41,89%Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

36611 248.000,00344

DIO POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZACIJSKIH FUNKCIJA

103.892,11 41,89%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

124.000,00Akt. A100709 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 16,13%

Izvor: 01 124.000,00 20.000,00 16,13%Opći prihodi i primici

3 124.000,00 20.000,00 16,13%Rashodi poslovanja

38 124.000,00 20.000,00 16,13%Ostali rashodi

38119 124.000,00126

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA

20.000,00 16,13%Ostale tekuće donacije

12.726,00Akt. A100710 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 6.655,87 52,30%

Izvor: 01 12.726,00 6.655,87 52,30%Opći prihodi i primici

3 12.726,00 6.655,87 52,30%Rashodi poslovanja

38 12.726,00 6.655,87 52,30%Ostali rashodi

38119 1.570,00109

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

500,00 31,85%Ostale tekuće donacije

38119 5.000,00127

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

0,00 0,00%Ostale tekuće donacije

38119 6.156,00322

VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE

6.155,87 100,00%Ostale tekuće donacije

19.242.125,00Program1015

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

244.860,78 1,27%

2.600.000,00Akt. K100500 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 203.168,78 7,81%

Izvor: 07 2.600.000,00 203.168,78 7,81%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 2.600.000,00 203.168,78 7,81%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 2.600.000,00 203.168,78 7,81%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42131 2.600.000,00359 203.168,78 7,81%Ceste

580.000,00UREĐENJE I SANACIJA PROMETNICE GROBICE-BRTONIGLA I FAZA

0,00 0,00%

0,00ASFALTIRANJE CESTE KARIGADOR C-3 86.709,71100.000,00ASFALTIRANJE ULICE U NASELJU NOVA VAS 0,00 0,00%100.000,00PROTUPOŽARNI PUTEVI (bike staze)1 56.063,77 56,06%200.000,00ASFALTIRANJE ULICE U FIORINIMA 0,00 0,00%100.000,00SANACIJA DIJELA PROMETNICE ŽC 5070 FIORINI 0,00 0,00%70.000,00HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 60.395,30 86,28%

1.000.000,00IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRAĐ. PODRUČJA POSEBNE NAMJENE

0,00 0,00%

100.000,00UREĐENJE ULICE ALEKSANDRA RUKAVINE DO SPOJA UL. MARCONI

0,00 0,00%

70.000,00URBANA OPREMA 0,00 0,00%50.000,00IZGRADNJA ULICE SU2 I OU4 U KARIGADORU 0,00 0,00%

230.000,00ASFALTIRANJE CESTE U NASELJU KARIGADOR KRAS 0,00 0,00%

Str.12Municipal Soft

rptP2P-1

Page 41: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

258.750,00Akt. K100711 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA 0,00 0,00%

Izvor: 04 258.750,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

4 258.750,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 258.750,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42149 258.750,00279 0,00 0,00%Ostali nespomenuti građevinski objekti

115.000,00Rekonstrukcija i konzervacija zida sa potrebnim arheološkim istraž. na lokalitetu Sv. Juraj

3 0,00 0,00%

100.000,00Feasibility study i CBA4 0,00 0,00%43.750,00Analiza upravljanja lokalitetom1 0,00 0,00%

300.000,00Akt. K100717 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 0,00 0,00%

Izvor: 07 300.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 300.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 300.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42141 150.000,00136 0,00 0,00%Plinovod, vodovod, kanalizacija

35.000,00IZGR.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR SK7, SK13 I DIO SK14

0,00 0,00%

25.000,00IZG.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR I ETAPA GSK21

0,00 0,00%

90.000,00IZGR. DIJELA KANALIZ. SUSTAVA BRTONIGLA(SK8,SK14,SK20,SK21 I SK 23)

0,00 0,00%

42141 150.000,00361 0,00 0,00%Plinovod, vodovod, kanalizacija

100.000,00OBORINSKA ODVODNJA DIJELA NASELJA BRTONIGLA5 0,00 0,00%50.000,00OBORINSKA ODVODNJA NASELJA FIORINI7 0,00 0,00%

500.000,00Akt. K100718 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE 0,00 0,00%

Izvor: 07 500.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 500.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 500.000,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45411 500.000,00399 0,00 0,00%Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

500.000,00MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA

1 0,00 0,00%

190.000,00Akt. K100719 UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA 11.467,00 6,04%

Izvor: 04 90.000,00 11.467,00 12,74%Prihodi za posebne namjene

4 90.000,00 11.467,00 12,74%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 90.000,00 11.467,00 12,74%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41139 90.000,00354 11.467,00 12,74%Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina

10.000,00PARK U CENTRU SERBANI5 0,00 0,00%50.000,00UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA6 11.467,00 22,93%30.000,00PARK KOD ŠKOLE U NOVA VASI3 0,00 0,00%

Izvor: 07 100.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 100.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 100.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42145 100.000,00356 0,00 0,00%Sportski i rekreacijski tereni

100.000,00NABAVA DJEČJIH REKVIZITA ZA PARKOVE I IGRALIŠTA6 0,00 0,00%3.250.000,00Akt. K100720 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA 3.975,00 0,12%

Str.13Municipal Soft

rptP2P-1

Page 42: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

Izvor: 05 3.100.000,00 0,00 0,00%Pomoći

4 3.100.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 3.100.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42149 3.100.000,00455

RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

0,00 0,00%Ostali nespomenuti građevinski objekti

134.750,00Priprema projektne i tehničke dokumentacije1 0,00 0,00%2.740.000,00Radovi2 0,00 0,00%

12.750,00Promidžba i vrijednost3 0,00 0,00%212.500,00Upravljanje projektom i administracije4 0,00 0,00%

Izvor: 07 150.000,00 3.975,00 2,65%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 150.000,00 3.975,00 2,65%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 150.000,00 3.975,00 2,65%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42149 150.000,00159 3.975,00 2,65%Ostali nespomenuti građevinski objekti

150.000,00TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI1 3.975,00 2,65%290.000,00Akt. K100721 UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 0,00 0,00%

Izvor: 07 290.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 290.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 290.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42149 290.000,00360 0,00 0,00%Ostali nespomenuti građevinski objekti

70.000,00OBNOVA ŽIČANE OGRADE I ZIDA NA IGRALIŠTU N.K. BRTONIGLA-NOVA VAS

8 0,00 0,00%

50.000,00UREĐENJE FASADA U CENTRU BRTONIGLE4 0,00 0,00%70.000,00UREĐENJE ROTORA5 0,00 0,00%

100.000,00UREĐENJE TRGA U CENTRU NASELJA BRTONIGLA7 0,00 0,00%240.000,00Akt. K100722 UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE 0,00 0,00%

Izvor: 04 240.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

4 240.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

41139 50.000,00354 0,00 0,00%Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina

50.000,00PARKIRALIŠTE GROBLJE BRTONIGLA1 0,00 0,00%42 190.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42129 190.000,00357 0,00 0,00%Ostali poslovni građevinski objekti

70.000,00FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAV ZA MRTVAČNICE U BRTONIGLI I SERBANIMA

3 0,00 0,00%

20.000,00UREĐENJE STAZE UNUTAR GROBLJA SERBANI5 0,00 0,00%100.000,00II FAZA DOGRADNJE GROBLJA SERBANI1 0,00 0,00%85.200,00Akt. K100724 UREĐENJE LJEKARNE 26.250,00 30,81%

Izvor: 07 85.200,00 26.250,00 30,81%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 85.200,00 26.250,00 30,81%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 85.200,00 26.250,00 30,81%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42122 85.200,00414 26.250,00 30,81%Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

85.200,00UREĐENJE LJEKARNE1 26.250,00 30,81%5.568.175,00Akt. K100725 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 0,00 0,00%

Izvor: 07 5.568.175,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

Str.14Municipal Soft

rptP2P-1

Page 43: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

4 5.568.175,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 5.568.175,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42123 5.568.175,00422

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO U BRTONIGLI

0,00 0,00%Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

450.000,00Opremanje interijera8 0,00 0,00%400.000,00Strojarske (termotehničkih) instalacija 0,00 0,00%143.125,00Sustav za dojavu požara 0,00 0,00%98.750,00Konzultanske usluge 0,00 0,00%98.750,00Stručni nadzor9 0,00 0,00%

2.914.600,00Građevinsko-obrtnički radovi3 0,00 0,00%638.750,00Elektroinstalacija6 0,00 0,00%280.000,00Uređenje okoliša4 0,00 0,00%155.000,00Hidroinstalacija5 0,00 0,00%53.750,00Izvedbeni projekti2 0,00 0,00%16.250,00Projekt opremanja interijera i vanjskih prostora1 0,00 0,00%

319.200,00Opremanje dječjeg igrališta7 0,00 0,00%310.000,00Akt. K100726 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA 0,00 0,00%

Izvor: 07 310.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 310.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 310.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42123 310.000,00131 0,00 0,00%Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

310.000,00ŠKOLA NOVA VAS5 0,00 0,00%350.000,00Akt. K100727 CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE

TRADICIJE0,00 0,00%

Izvor: 07 350.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 350.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 350.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42124 250.000,00134 0,00 0,00%Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

250.000,00CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE

1 0,00 0,00%

42124 100.000,00460

UREĐENJE MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA IV ETAPA

0,00 0,00%Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

250.000,00Akt. K100729 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 0,00 0,00%

Izvor: 07 250.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 250.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 250.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42147 250.000,00358 0,00 0,00%Javna rasvjeta

50.000,00NABAVKA I MONTAŽA DEKORATIVNE RASVJETE3 0,00 0,00%200.000,00J. R. NA POD. OPĆINE BRTONIGLA2 0,00 0,00%50.000,00Akt. K100797 UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA 0,00 0,00%

Izvor: 07 50.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42119 50.000,00445 0,00 0,00%Ostali stambeni objekti

Str.15Municipal Soft

rptP2P-1

Page 44: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

50.000,00ULAGANJA U STAMBENE OBJEKTE0 0,00 0,00%5.000.000,00Akt. K100799 IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE 0,00 0,00%

Izvor: 07 5.000.000,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 5.000.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 5.000.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42126 5.000.000,00465

IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE

0,00 0,00%Sportske dvorane i rekreacijski objekti

725.500,00Program1016

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

293.816,20 40,50%

725.500,00Akt. A100601 VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 293.816,20 40,50%

Izvor: 04 725.500,00 293.816,20 40,50%Prihodi za posebne namjene

3 525.500,00 187.816,20 35,74%Rashodi poslovanja

31 342.900,00 125.541,08 36,61%Rashodi za zaposlene

31111 230.000,00384 87.516,00 38,05%Plaće za zaposlene

31216 10.000,00421

REGRES

0,00 0,00%Regres za godišnji odmor

31215 2.500,00443 2.500,00 100,00%Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

31312 56.600,00386 19.359,72 34,20%Doprinos za MIO- II stup JUO

31320 36.800,00385 14.519,78 39,46%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31333 7.000,00387 1.645,58 23,51%Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

32 182.600,00 62.275,12 34,10%Materijalni rashodi

32121 20.000,00388 2.858,00 14,29%Naknade za prijevoz na posao i s posla

32149 2.100,00408 995,00 47,38%Ostale naknade troškova zaposlenima

32233 50.000,00396 13.992,10 27,98%Izdaci za pogonsko gorivo

32271 10.500,00409 16.875,36 160,72%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

32320 50.000,00389 13.000,73 26,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32321 50.000,00395 14.553,93 29,11%Održavanje mehanizacije

4 200.000,00 106.000,00 53,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 200.000,00 106.000,00 53,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42319 200.000,00417 106.000,00 53,00%Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu

200.000,00NABAVA RADNE MEHANIZACIJE0 106.000,00 53,00%

1.995.200,0000102GLAVA DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330 958.367,13 48,03%1 3 4Izv.

1.995.200,00Program1009

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 958.367,13 48,03%

1.472.600,00Akt. A100701 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ 748.598,38 50,84%

Izvor: 01 1.472.600,00 748.598,38 50,84%Opći prihodi i primici

3 1.472.600,00 748.598,38 50,84%Rashodi poslovanja

31 1.377.600,00 683.461,38 49,61%Rashodi za zaposlene

31111 1.131.700,00160 575.479,05 50,85%Plaće za zaposlene

Str.16Municipal Soft

rptP2P-1

Page 45: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

31111 10.000,00163

JUBILARNA NAGRADA

9.000,00 90,00%Plaće za zaposlene

31216 36.400,00161

REGRES

0,00 0,00%Regres za godišnji odmor

31213 4.800,00164

DAR DJETETU DO 15. GODINA

0,00 0,00%Darovi

31321 169.760,00167

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

86.321,88 50,85%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31321 5.700,00168

OZLJEDE

2.877,32 50,48%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31320 19.240,00169

DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE

9.783,13 50,85%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

32 95.000,00 65.137,00 68,57%Materijalni rashodi

32115 5.000,00172 917,00 18,34%Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

32121 80.000,00173 57.800,00 72,25%Naknade za prijevoz na posao i s posla

32122 5.000,00432 3.326,00 66,52%Naknade za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe

32131 5.000,00175 3.094,00 61,88%Seminari, savjetovanja i simpoziji

424.100,00Akt. A100702 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ 193.410,67 45,60%

Izvor: 01 413.000,00 181.788,89 44,02%Opći prihodi i primici

3 413.000,00 181.788,89 44,02%Rashodi poslovanja

32 413.000,00 181.788,89 44,02%Materijalni rashodi

32211 10.000,00176 8.222,31 82,22%Uredski materijal

32212 5.000,00177

STRUČNA LITERATURA

160,00 3,20%Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 5.000,00178

KNJIGA ZA ODGOJNE SKUPINE

5.656,93 113,14%Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 2.000,00179

PRETPLATA ZA GLASILA

0,00 0,00%Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 2.000,00180

IZDACI ZA NATJEČAJE I OGLASE

0,00 0,00%Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32214 15.000,00181 9.659,27 64,40%Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

32216 20.000,00183 7.842,85 39,21%Materijal za higijenske potrebe i njegu

32219 20.000,00184

IGRAČKE ZA ODGOJNE SKUPINE

11.734,68 58,67%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 22.000,00185

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODGOJNE SKUPINE

5.380,61 24,46%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00186

POTROŠNI MATERIJAL ZA PRIREDBE

1.307,90 43,60%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00187

POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUHINJE

2.786,56 92,89%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 2.000,00188

POTOŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUĆNOG MAJSTORA

1.327,01 66,35%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00189

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NASADA

1.655,90 55,20%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

Str.17Municipal Soft

rptP2P-1

Page 46: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

32219 5.000,00190

DID.MATERIJAL-DRŽ.PRORAČUN

0,00 0,00%Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32224 160.000,00191

NAMIRNICE

99.807,53 62,38%Namirnice

32233 15.000,00228 5.275,00 35,17%Dizel gorivo

32251 5.000,00198

SI KUHINJA

0,00 0,00%Sitni inventar

32251 5.000,00200

SI KUĆ. MAJSTORA

0,00 0,00%Sitni inventar

32251 8.000,00334 0,00 0,00%Sitni inventar

32271 10.000,00182 0,00 0,00%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

32311 5.000,00201 526,88 10,54%Usluge telefona, telefaksa

32313 1.000,00202 20,00 2,00%Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

32361 25.000,00213 0,00 0,00%Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

32363 5.000,00214

ANALIZA BRISEVA - KUHINJA

0,00 0,00%Laboratorijske usluge

32369 5.000,00295

HACCAP SUSTAV

0,00 0,00%Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

32369 4.000,00309

DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA

0,00 0,00%Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

32374 28.000,00217 15.000,00 53,57%Knjigovodstvene usluge

32379 9.000,00218

Usluge zaštita na radu+ glossa Tihi

0,00 0,00%Ostale intelektualne usluge

32371 5.000,00368 3.925,46 78,51%Autorski honorari

5.000,00ugovori o djelu1 3.925,46 78,51%32381 6.000,00431

IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICA

1.500,00 25,00%Usluge ažuriranja računalnih baza

Izvor: 03 11.100,00 10.121,78 91,19%Vlastiti prihodi

3 11.100,00 10.121,78 91,19%Rashodi poslovanja

32 7.500,00 8.512,38 113,50%Materijalni rashodi

32319 1.000,00452

USLUGE PRIJEVOZA

3.210,00 321,00%Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

32391 1.000,00448

Grafičke usluge

1.089,38 108,94%Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično

32931 5.000,00449 4.213,00 84,26%Reprezentacija

32952 500,00451 0,00 0,00%Sudske pristojbe

34 3.600,00 1.609,40 44,71%Financijski rashodi

34311 3.600,00450 1.609,40 44,71%Usluge banaka

Izvor: 04 0,00 1.500,00Prihodi za posebne namjene

3 0,00 1.500,00Rashodi poslovanja

32 0,00 1.500,00Materijalni rashodi

32399 0,00472 1.500,00Ostale nespomenute usluge

20.000,00Akt. A100703 REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ

0,00 0,00%

Izvor: 01 20.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

Str.18Municipal Soft

rptP2P-1

Page 47: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

3 20.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 20.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32911 20.000,00221 0,00 0,00%Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

20.000,00NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA1 0,00 0,00%44.500,00Akt. A100704 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE -

DJEČJI VRTIĆ14.348,08 32,24%

Izvor: 01 44.500,00 14.348,08 32,24%Opći prihodi i primici

3 44.500,00 14.348,08 32,24%Rashodi poslovanja

32 44.500,00 14.348,08 32,24%Materijalni rashodi

32231 20.000,00192 4.523,62 22,62%Električna energija

32234 10.000,00193 8.644,00 86,44%Lož ulje

32233 2.500,00194 0,00 0,00%Plin

32341 6.000,00207 1.180,46 19,67%Utrošak vode

32344 2.000,00210 0,00 0,00%Dimnjačarske i ekološke usluge

32349 2.000,00211

ODVOZ SMEĆA

0,00 0,00%Ostale komunalne usluge

32340 2.000,00229

SLIVNE VODE

0,00 0,00%Komunalne usluge

24.000,00Akt. A100705 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ 2.010,00 8,38%

Izvor: 01 24.000,00 2.010,00 8,38%Opći prihodi i primici

3 24.000,00 2.010,00 8,38%Rashodi poslovanja

32 24.000,00 2.010,00 8,38%Materijalni rashodi

32322 10.000,00203

GRAĐ. OBJEKATA

0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 10.000,00204

OSTALA OPREMA

1.200,00 12,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 2.000,00206

VATROGASNI APARAT

0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32353 2.000,00212 810,00 40,50%Zakupnine i najamnine za opremu

10.000,00Akt. K100780 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 0,00 0,00%

Izvor: 01 10.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

4 10.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 10.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42211 10.000,00288 0,00 0,00%Računala i računalna oprema

10.000,00Oprema-kuhinja1 0,00 0,00%

187.597,00002

RAZDJEL PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA 41.967,68 22,37%

187.597,0000201GLAVA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 41.967,68 22,37%1Izv.

187.597,00Program1008

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

41.967,68 22,37%

34.800,00Akt. A100735 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA

6.300,00 18,10%

Str.19Municipal Soft

rptP2P-1

Page 48: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-

VERTENEGLIO ZA 2018. GODINURASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

Izvor: 01 34.800,00 6.300,00 18,10%Opći prihodi i primici

3 34.800,00 6.300,00 18,10%Rashodi poslovanja

38 34.800,00 6.300,00 18,10%Ostali rashodi

38114 25.200,00100

IDS

6.300,00 25,00%Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

38114 9.600,00299 0,00 0,00%Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

9.600,00NEZAVISNE LISTE1 0,00 0,00%25.000,00Akt. A100737 MJESNA SAMOUPRAVA 1.027,68 4,11%

Izvor: 01 25.000,00 1.027,68 4,11%Opći prihodi i primici

3 25.000,00 1.027,68 4,11%Rashodi poslovanja

38 25.000,00 1.027,68 4,11%Ostali rashodi

38119 25.000,00110

MJESNI ODBORI

1.027,68 4,11%Ostale tekuće donacije

50.000,00Akt. A100769 PRORAČUNSKA PRIČUVA 9.343,00 18,69%

Izvor: 01 50.000,00 9.343,00 18,69%Opći prihodi i primici

3 50.000,00 9.343,00 18,69%Rashodi poslovanja

38 50.000,00 9.343,00 18,69%Ostali rashodi

38319 50.000,00326 9.343,00 18,69%Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

50.000,00SREDSTVA IZDVOJENA ZA PRORAČUNSKU ZALIHU1 9.343,00 18,69%0,00Akt. A100771 OTPLATA OKVIRNOG KREDITA 2.500,00

Izvor: 01 0,00 2.500,00Opći prihodi i primici

3 0,00 2.500,00Rashodi poslovanja

34 0,00 2.500,00Financijski rashodi

34339 0,00370 2.500,00Ostale zatezne kamate

0,00KAMATE NA DOZVOLJENI MINUS2 2.500,0050.000,00Akt. A100773 ODRŽAVANJE IZBORA 0,00 0,00%

Izvor: 01 50.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 50.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 50.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

32919 50.000,00318 0,00 0,00%Ostale slične naknade za rad

50.000,00IZBOR ZA MJESNE ODBORE2 0,00 0,00%22.797,00Akt. A100782 DOTACIJA CRVENOG KRIŽA 22.797,00 100,00%

Izvor: 01 22.797,00 22.797,00 100,00%Opći prihodi i primici

3 22.797,00 22.797,00 100,00%Rashodi poslovanja

38 22.797,00 22.797,00 100,00%Ostali rashodi

38119 22.797,00115

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

22.797,00 100,00%Ostale tekuće donacije

5.000,00Akt. A100783 SAVJET MLADIH 0,00 0,00%

Izvor: 01 5.000,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

38 5.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

Str.20Municipal Soft

rptP2P-1

Page 49: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI

Plan proračuna 2018

Ostvarenje 2018 Indeks4/3

38119 5.000,00323 0,00 0,00%Ostale tekuće donacije

5.000,00SAVJET MLADIH1 0,00 0,00%

31.986.041,00UKUPNO 3.908.067,97 12,22%

Str.21Municipal Soft

rptP2P-1

Page 50: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO 30.06.2018.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla - Verteneglio

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 28.294.937,00 2.575.394,41 9,10%

MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 23.019.139,00 918.670,85 3,99%

1003PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 2.427.500,00 162.843,75 6,71%PROGRAM

A100759 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1.1.22. Broj donešenih i određenih planova 5 6 1.229.375,00 25.000,00 2,03%00101 2

A100760 ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI

1.1.23. Broj planiranih projekata 3 7 350.000,00 14.750,00 4,21%00101 4

A100762 CERTIFIKATI 1.1.24. Broj izrade certifikata 10 12 15.000,00 5.000,00 33,33%00101

A100767 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA 1.1.25. Broj donešenih određenih planova 2 3 623.125,00 118.093,75 18,95%00101

A100768 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

1.1.26. Broj donesenih određenih planova 1 1 210.000,00 0,00 0,00%00101 1

1005JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 8.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

Stranica 1 od 10

Page 51: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100755 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA

1.1.29 Dotacija udrugama 5 5 8.000,00 0,00 0,00%00101 3

1013ZAŠTITA OKOLIŠA 97.771,00 24.985,70 25,56%PROGRAM

A100713 EKO AKCIJE 1.1.13. sanacija ilegalnih deponija 1 1 20.000,00 0,00 0,00%00101 1

A100714 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 1.1.14. sanacija ilegalnih deponija 1 1 35.271,00 4.410,00 12,50%00101 0

A100715 JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU

1.1.15. Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo higijeničarske usluge

16 16 42.500,00 20.575,70 48,41%00101 5

1014PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 518.243,00 192.164,42 37,08%PROGRAM

A100708 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 1.1.16. sufinanciranje godišnjeg plana rada 6,20% 6,20% 381.517,00 165.508,55 43,38%00101

A100709 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA

1.1.17. Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima

4,50% 3,20% 124.000,00 20.000,00 16,13%00101

A100710 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1.1.18. Sufinanciranje sukladno zakonu 20 članova 20 članova 12.726,00 6.655,87 52,30%00101

1015IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 19.242.125,00 244.860,78 1,27%PROGRAM

K100500 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.1.01. Površina novoga i obnova %jećeg asfalta 1.180,00 4.000,00 2.600.000,00 203.168,78 7,81%00501 2.000,00

Stranica 2 od 10

Page 52: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

K100711 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA

1.1.02. Projektna dokumentacija 0 1 258.750,00 0,00 0,00%00501 0

K100717 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

1.1.03. broj dužnih metara kanalske mreže 170,00 300,00 300.000,00 0,00 0,00%00501 150

K100718 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

1.1.04. Zamjena%jeće javne rasvjete u LED 600,00 600,00 500.000,00 0,00 0,00%00501 60

K100719 UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA 1.1.05. %tak uređenosti 50% 65% 190.000,00 11.467,00 6,04%00501 65%

K100720 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA 1.1.06. Izgradnja pristupnih promernica u%tcima

70% 80% 3.250.000,00 3.975,00 0,12%00501 0%

K100721 UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 1.1.07. Površina novo uređenih objekata 1.500,00 1.500,00 290.000,00 0,00 0,00%00501 0

K100722 UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE 1.1.08. Izgradnja mrtvačnice 0 1 240.000,00 0,00 0,00%00501 0

K100724 UREĐENJE LJEKARNE 1.1.09. Broj rekonstruirane ljekarne 1 1 85.200,00 26.250,00 30,81%00501 1

K100725 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 1.1.10. Površina izgradnja novog vrtića 400,00 1.000,00 5.568.175,00 0,00 0,00%00501 0,00

K100726 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA

1.1.11. Uređenje i poprakak krova 1 1 310.000,00 0,00 0,00%00501 1

Stranica 3 od 10

Page 53: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

K100727 CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE

1.1.11. Unutarnje uređenje i oprema 1 1 350.000,00 0,00 0,00%00501 0

K100729 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1.1.12. Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela 0 30 250.000,00 0,00 0,00%00501 0

K100797 UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA 1.1.27. Uređenje stambenih objekata 1 1 50.000,00 0,00 0,00%00101 1

K100799 IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE 1.1.30 Izgradnja školske dvorane 1 1 5.000.000,00 0,00 0,00%00501 0

1016ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 725.500,00 293.816,20 40,50%PROGRAM

A100502 UREĐENJE PROSTORA 1.1.19. uređenje 0,00 0,00 #Br!00101

A100601 VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.1.20. Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije

6 6 725.500,00 293.816,20 40,50%00101 5

A100765 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.1.21. Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija

12 12 0,00 0,00 #Br!00101 45

MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE 624.056,00 11.090,10 1,78%

1004RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 624.056,00 11.090,10 1,78%PROGRAM

A100748 SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA

1.2.01. Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom

1 2 50.000,00 1.723,22 3,45%00101 2

Stranica 4 od 10

Page 54: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100752 SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA

1.2.02. Broj subvencioniranih mjera 6 7 105.000,00 0,00 0,00%00101

A100753 SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

1.2.03. Broj subvencioniranih udruga 1 1 60.500,00 7.500,00 12,40%00101 1

A100754 STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA

1.2.04. Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)

408.556,00 1.866,88 0,46%00101

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA 4.651.742,00 1.645.633,46 35,38%

1001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 3.050.771,00 1.265.701,11 41,49%PROGRAM

A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

1.3.11. Broj predmeta u rješevanju i vrijeme rješavanja

15 predmeta tijedno 20 predmeta tijedno 1.400.027,00 746.231,79 53,30%00101

A100766 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

1.3.12. Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja

15 predmeta tijedno 20 predmeta tijedno 1.268.244,00 483.094,32 38,09%00101

A100775 MEĐUNARODNI PROJEKTI 1.3.13. realizacija projekta 0 1 317.000,00 0,00 0,00%00101 0

A100795 NAJAM VOZILA 1.3.14. Broj vozila za potrebe Općinske uprave 2 2 65.500,00 36.375,00 55,53%00101 2

1002UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.413.374,00 337.964,67 23,91%PROGRAM

A100731 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 1.3.07. Unapređenje turističke infrastrukture 10.000,00 0,00 0,00%00101

Stranica 5 od 10

Page 55: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100763 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE

1.3.08. 800.930,00 298.241,43 37,24%00101

A100764 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME

1.3.09. Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja

5 6 36.000,00 6.474,90 17,99%00101

K100757 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 1.3.10. Nabava inform. Sustava i tehnike 158.000,00 10.287,36 6,51%00101

K100758 NABAVA VOZILA 1.1.28 Kupnja služnemog auta 1 1 117.500,00 7.275,00 6,19%1

K100779 KUPNJA ZEMLJIŠTA 1.3.06. Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova 3 3 290.944,00 15.685,98 5,39%00101

1008MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 187.597,00 41.967,68 22,37%PROGRAM

A100735 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA

1.3.01. Uplata potpora sukladno zakonu i odluci 11 11 34.800,00 6.300,00 18,10%00101 11

A100737 MJESNA SAMOUPRAVA 1.3.02. Financiranje aktivnosti mjesnih odbora 5 mj. odbora 5 mj. odbora 25.000,00 1.027,68 4,11%00101 5mj. Obbora

A100769 PRORAČUNSKA PRIČUVA 1.3.03. Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom

20.000,00 20.000,00 50.000,00 9.343,00 18,69%00101

A100771 OTPLATA OKVIRNOG KREDITA 1.3.16 Kamata na dozvoljeni minus 1 1 0,00 2.500,00 #Dije/0!0400 0

Stranica 6 od 10

Page 56: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100773 ODRŽAVANJE IZBORA 1.3.15. Izbori 1 1 50.000,00 0,00 0,00%00101 1

A100782 DOTACIJA CRVENOG KRIŽA 1.3.04. Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu

2% 2% 22.797,00 22.797,00 100,00%00101

A100783 SAVJET MLADIH 1.3.05. Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova

5 člana 10 člana 5.000,00 0,00 0,00%00101

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA 2.200.900,00 1.028.851,78 46,75%

MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE

2.200.900,00 1.028.851,78 46,75%

1009JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 1.995.200,00 958.367,13 48,03%PROGRAM

A100701 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ

2.1.01. Broj zaposlenih osoba 13 13 1.472.600,00 748.598,38 50,84%00102 13

A100702 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ

2.1.02. Plaćanje troškova 100%iznosa 100%iznosa 424.100,00 193.410,67 45,60%00102 50%

A100703 REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ

2.1.03. Broj isplaćenih naknada godišnje 100%iznosa 100%iznosa 20.000,00 0,00 0,00%00102 50%

A100704 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ

2.1.04. Financiranje redovnog održavanja 100%iznosa 100%iznosa 44.500,00 14.348,08 32,24%00102 100%

A100705 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ

2.1.05. Financiranje opreme 100%iznosa 100%iznosa 24.000,00 2.010,00 8,38%00102 100%

Stranica 7 od 10

Page 57: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

K100780 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 2.1.06. Financiranje opreme 100%iznosa 100%iznosa 10.000,00 0,00 0,00%00102 100%

1012OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 205.700,00 70.484,65 34,27%PROGRAM

A100716 STIPENDIRANJE STUDENATA 2.1.07. Broj studenata 12 15 100.000,00 33.000,00 33,00%00102 15

A100742 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK

2.1.08. Broj učenika nižih razreda O.Š. 21 21 100.000,00 37.484,65 37,48%00102 0

A100743 NAGRADE ODLIKAŠIMA 2.1.09. Broj učenika 4 4 5.700,00 0,00 0,00%00102 0

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 1.490.204,00 303.821,78 20,39%

MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 250.000,00 99.400,00 39,76%

1011RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 250.000,00 99.400,00 39,76%PROGRAM

A100733 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA

3.1.01. Broj udruga 2 2 250.000,00 99.400,00 39,76%000101 2

MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 856.711,00 46.043,48 5,37%

1007JAVNE POTREBE U KULTURI 856.711,00 46.043,48 5,37%PROGRAM

A100732 PROJEKT BRZI Internet 3.2.01. Realizacija projekta 35.000,00 0,00 0,00%00101

Stranica 8 od 10

Page 58: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100736 FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE

3.2.02. Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina

2 2 180.000,00 0,00 0,00%00101 2

A100739 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA 3.2.03. Uređenja crkve 2 2 269.711,00 0,00 0,00%00101 2

A100740 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA

3.2.04. Broj organiziranih manifestacija 10 10 300.000,00 30.000,00 10,00%00101 1

A100756 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE

3.2.07. Broj organiziranih manifestacija godišnje 1 1 57.000,00 16.043,48 28,15%00101 1

A100796 KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE 3.2.06. Štampanje knjige Brtonigle 1 1 15.000,00 0,00 0,00%00101 1

K100781 UREĐENJE BIKE STAZA 3.2.08 Uređenje bike staze /km 0 5 0,00 0,00 #Br!00101 5

MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

383.493,00 158.378,30 41,30%

1005JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 308.800,00 135.216,92 43,79%PROGRAM

A100301 TROŠKOVI STANOVANJA 3.3.01. Broj korisnika 20 20 126.000,00 32.123,91 25,50%00301 20

A100744 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 3.3.02. Broj novorođenčadi 10 10 70.000,00 45.000,00 64,29%00301 10

A100787 POMOĆI UMIROVLJENICIMA 3.3.03. Jednokratna pomoć/broj korisnika 5 8 60.000,00 36.000,00 60,00%00301 12

Stranica 9 od 10

Page 59: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Planirana vrijednost

Plan Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarenavrijednost

A100788 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

3.3.04. Broj osoba za sufinanciranje 7 7 52.800,00 22.093,01 41,84%00301 7

1006ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 74.693,00 23.161,38 31,01%PROGRAM

A100741 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA

3.3.05. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 1 1 74.693,00 23.161,38 31,01%00301 1

SVEUKUPNO 31.986.041,00 3.908.067,97 12,22%

Stranica 10 od 10

Page 60: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama

Općine Brtonigla-Verteneglio, te na web stanicama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 400-08/18-80/02

UR.BROJ:2105/04-01-18-

Brtonigla-Verteneglio, 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik

Ezio Barnaba'

Page 61: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Plan proračuna 2018 1. Rebalans 2018

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUN FINANCIRANJA

16.492.256,00 kn

9.025.610,00 kn

9.539.972,00 kn

22.446.069,00 kn

-6.468.175,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina

900.000,00 kn

Na temelju članka 39.st.2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj sjednici održanoj dana 2018. godine donosi

Ovom Odlukom utvrđuju se I. izmjene i dopune proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu.

Proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 31.981.041,00 kn u prihodovnom i rashodovnom dijelu ostaje neizmjenjen.

Članak 1.

Članak 2.

16.492.256,00 kn

9.025.610,00 kn

9.585.896,00 kn

22.400.145,00 kn

-6.468.175,00 kn

-900.000,00 kn -900.000,00 kn

7.368.175,00 kn

0,00 kn

7.368.175,00 kn

0,00 kn

7.368.175,00 kn 7.368.175,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn

25.517.866,00 kn 25.517.866,00 kn

31.986.041,00 kn 31.986.041,00 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

Povećanje / smanjenje

0,00 kn

0,00 kn

45.924,00 kn

-45.924,00 kn

0,00 kn

-900.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn -900.000,00 kn-900.000,00 kn

Page 62: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 63: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

Jedinstveni upravni odjel

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

Plan proračuna 2018

4

Ostvareno 1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

6 4.127.154,7916.492.256,00 16.492.256,000,00Prihodi poslovanja

61 1.945.757,114.893.100,00 4.893.100,000,00Prihodi od poreza

611 1.053.532,361.800.000,00 1.800.000,000,00Porez i prirez na dohodak

6111 1.053.532,361.800.000,00 1.800.000,000,00Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.053.532,361.800.000,00 1.800.000,0061111 -23 0,00Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti

613 870.812,402.810.000,00 2.810.000,000,00Porezi na imovinu

6131 17.920,74360.000,00 360.000,000,00Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)17.920,74360.000,00 360.000,0061314 -1 0,00Porez na kuće za odmor

6134 852.891,662.450.000,00 2.450.000,000,00Povremeni porezi na imovinu852.891,662.450.000,00 2.450.000,0061341 -2 0,00Porez na promet nekretnina

614 21.412,35283.100,00 283.100,000,00Porezi na robu i usluge

6142 21.412,35250.000,00 250.000,000,00Porez na promet21.412,35250.000,00 250.000,0061424 -3 0,00Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

6145 0,0033.100,00 33.100,000,00Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti0,0033.100,00 33.100,0061453 -4 0,00Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

63 119.982,113.213.465,00 3.213.465,000,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

632 0,002.060.465,00 2.060.465,000,00Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

6324 0,002.060.465,00 2.060.465,000,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU0,00150.000,00 150.000,00

NATJEČAJ ZA LAG-A ZA OPERACIJU 7.4

63241 -67 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00300.000,00 300.000,00

MULTIMEDIA EXTENSIVE MUSEUM OF ADRIATIC

-65 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

Page 64: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

Plan proračuna 2018

4

Ostvareno 1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

0,00119.375,00 119.375,00

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA POD. OPĆINE BRTONIGLA

63241 -64 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,001.332.340,00 1.332.340,00

RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

-63 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0,00158.750,00 158.750,00

ARHEOLOŠKI PARK SANTI QUARANTI

-57 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

633 16.090,00905.000,00 905.000,000,00Pomoći iz proračuna

6331 16.090,005.000,00 5.000,000,00Tekuće pomoći iz proračuna16.090,005.000,00 5.000,00

POMOĆI IZ PRORAČUNA RH DV

63311 -61 0,00Tekuće pomoći iz državnog proračuna

6332 0,00900.000,00 900.000,000,00Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00500.000,00 500.000,0063321 -7 0,00Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

0,00MINISTARSTVO1 0,00 0,000,000,00KAP. POMOĆI2 500.000,00 500.000,000,000,00400.000,00 400.000,00

ŽUPANIJA ISTARSKA

63322 -8 0,00Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

635 103.892,11248.000,00 248.000,000,00Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

6351 103.892,11248.000,00 248.000,000,00Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije103.892,11248.000,00 248.000,0063511 -40 0,00Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

64 389.034,511.119.100,00 1.119.100,000,00Prihodi od imovine

641 875,1540.100,00 40.100,000,00Prihodi od financijske imovine

6413 6,12100,00 100,000,00Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju6,12100,00 100,00

KAMATE DV

64130 -62 0,00Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6414 869,0340.000,00 40.000,000,00Prihodi od zateznih kamata869,0340.000,00 40.000,0064143 -18 0,00Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

642 388.159,361.079.000,00 1.079.000,000,00Prihodi od nefinancijske imovine

6421 74.348,76400.000,00 400.000,000,00Naknade za koncesije

Page 65: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

Plan proračuna 2018

4

Ostvareno 1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

74.348,76400.000,00 400.000,00

NAKNADE ZA KONCESIJE

64219 -35 0,00Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije

6422 274.153,78624.000,00 624.000,000,00Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine66.515,31100.000,00 100.000,0064222 -25 0,00Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

19.360,2124.000,00 24.000,00

NAJAM STANA

64223 -26 0,00Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme

145.431,05400.000,00 400.000,00

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA

-24 0,00Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme

42.847,21100.000,00 100.000,00

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

64229 -31 0,00Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6423 139,685.000,00 5.000,000,00Naknada za korištenje nefinancijske imovine139,685.000,00 5.000,00

SPOMENIČKA RENTA

64236 -36 0,00Spomenička renta

6429 39.517,1450.000,00 50.000,000,00Ostali prihodi od nefinancijske imovine39.517,1450.000,00 50.000,0064299 -48 0,00Ostali prihodi od nefinancijske imovine

39.517,14NAKNADA ZA NEZAKONITO IZG. ZGRADE1 50.000,00 50.000,000,00

65 1.624.037,316.116.591,00 6.066.591,00-50.000,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada

651 139.500,73875.000,00 875.000,000,00Upravne i administrativne pristojbe

6513 7.734,425.000,00 5.000,000,00Ostale upravne pristojbe i naknade7.734,425.000,00 5.000,00

PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

65132 -9 0,00Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira

6514 131.766,31870.000,00 870.000,000,00Ostale pristojbe i naknade18.975,91570.000,00 570.000,0065141 -10 0,00Boravišne pristojbe

112.790,40300.000,00 300.000,0065149 -11 0,00Ostale nespomenute pristojbe i naknade

112.790,40RAZNE PRISTOJBE1 300.000,00 300.000,000,00

652 234.151,181.006.000,00 1.006.000,000,00Prihodi po posebnim propisima

6522 0,00600.000,00 600.000,000,00Prihodi vodnog gospodarstva

Page 66: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

Plan proračuna 2018

4

Ostvareno 1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

0,00600.000,00 600.000,0065224 -44 0,00Naknada za uređenje voda

6524 0,001.000,00 1.000,000,00Doprinosi za šume0,001.000,00 1.000,0065241 -14 0,00Doprinosi za šume

6526 234.151,18405.000,00 405.000,000,00Ostali nespomenuti prihodi 17.856,0035.000,00 35.000,00

PRIHODI OD PARTICIPACIJA ŠKOLA DV

65264 -60 0,00Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

7.776,0010.000,00 10.000,00

PRIHODI OD PARTICIPACIJE ODGAJATELJA DV

-59 0,00Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

184.137,00330.000,00 330.000,00

PRIHODI PRATICIPACIJA RODITELJA DV

-58 0,00Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

24.382,1830.000,00 30.000,00

GROBNA NAKNADA

65269 -50 0,00Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima

653 1.250.385,404.235.591,00 4.185.591,00-50.000,00Komunalni doprinosi i naknade

6531 609.157,512.485.591,00 2.435.591,00-50.000,00Komunalni doprinosi609.157,512.485.591,00 2.435.591,0065311 -12 -50.000,00Komunalni doprinosi

6532 641.227,891.750.000,00 1.750.000,000,00Komunalne naknade641.227,891.750.000,00 1.750.000,0065321 -13 0,00Komunalne naknade

66 48.343,751.150.000,00 1.200.000,0050.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

663 48.343,751.150.000,00 1.200.000,0050.000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

6632 48.343,751.150.000,00 1.200.000,0050.000,00Kapitalne donacije0,00150.000,00 150.000,00

KAPITALNE DONACIJE OD POKRETNINA

66323 -51 0,00Kapitalne donacije od trgovačkih društava

48.343,751.000.000,00 1.000.000,00

KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

-29 0,00Kapitalne donacije od trgovačkih društava

0,000,00 50.000,00

SUFINANCIRANJE PROČELJA U CENTRU NASELJA BRTONIGLE-VERTENEGLIO

66324 -68 50.000,00Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države

Page 67: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

PRIHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

Plan proračuna 2018

4

Ostvareno 1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

7 323.645,729.025.610,00 9.025.610,000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 216.737,248.575.610,00 8.575.610,000,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

711 216.737,248.575.610,00 8.575.610,000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7111 216.737,248.575.610,00 8.575.610,000,00Zemljište12.529,8075.000,00 75.000,0071111 -19 0,00Prih.od.prod.poljop.zemljišta

191.941,118.450.610,00 8.450.610,0071112 -20 0,00Građevinsko zemljište

12.266,3350.000,00 50.000,00

PRODAJA GROBNIH MJESTA

71119 -54 0,00Ostala zemljišta

72 106.908,48450.000,00 450.000,000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

721 106.908,48450.000,00 450.000,000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata

7211 106.908,48450.000,00 450.000,000,00Stambeni objekti13.168,8650.000,00 50.000,0072111 -21 0,00Stambeni objekti po stanarskom pravu

93.739,62400.000,00 400.000,0072119 -22 0,00Ostali stambeni objekti

4.450.800,51UKUPNO 25.517.866,00 25.517.866,000,00

Page 68: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

ISTARSKA ŽUPANIJA

Jedinstveni upravni odjel

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

31.798.444,00001

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 31.793.444,00-5.000,004.166.863,77

29.803.244,0000101

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 29.798.244,00-5.000,003.055.128,86

3.050.771,00Program1001

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

3.072.271,0021.500,001.400.140,26

1.400.027,00A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJEAkt. 1.400.027,001Izv.

0,00873.533,69Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Izvor: 01 1.400.027,00 1.400.027,000,00Opći prihodi i primici 873.533,69

31 1.400.027,00 1.400.027,000,00873.533,69Rashodi za zaposlene

948.500,00311 948.500,000,00587.322,81Plaće (Bruto)

3111 948.500,00 948.500,000,00587.322,81Plaće za redovan rad

31111 948.500,001 948.500,000,00587.322,81Plaće za zaposlene

20.000,00312 20.000,000,0020.000,00Ostali rashodi za zaposlene

3121 20.000,00 20.000,000,0020.000,00Ostali rashodi za zaposlene

31216 20.000,002 20.000,000,0020.000,00Regres za godišnji odmor

431.527,00313 431.527,000,00266.210,88Doprinosi na plaće

3131 242.166,00 242.166,000,00143.124,12Doprinosi za mirovinsko osiguranje

31311 188.376,003

I. STUP

188.376,000,00107.343,05Doprinosi za mirovinsko osiguranje

31312 53.790,004 53.790,000,0035.781,07Doprinos za MIO- II stup JUO

3132 170.415,00 170.415,000,00110.921,25Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31321 170.415,005 170.415,000,00110.921,25Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 18.946,00 18.946,000,0012.165,51Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

31333 18.946,006 18.946,000,0012.165,51Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Page 69: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

1.268.244,00A100766 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJEAkt. 1.289.744,00

1 4 7Izv.

21.500,00490.231,57

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

Izvor: 01 1.211.526,00 1.233.026,0021.500,00Opći prihodi i primici 490.231,57

31 32.155,00 32.155,000,0024.454,05Rashodi za zaposlene

32.155,00312 32.155,000,0024.454,05Ostali rashodi za zaposlene

3121 32.155,00 32.155,000,0024.454,05Ostali rashodi za zaposlene

31219 6.500,00304

ZAŠTITA NA RADU

6.500,000,000,00Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

31212 24.455,00428

JUBILARNA

24.455,000,0024.454,05Nagrade

31213 1.200,00456

Dar djetetu do 15 godine života

1.200,000,000,00Darovi

32 1.149.371,00 1.170.871,0021.500,00459.253,41Materijalni rashodi

143.000,00321 145.000,002.000,0061.796,97Naknade troškova zaposlenima

3211 29.000,00 31.000,002.000,0011.839,34Službena putovanja

32111 8.000,007 8.000,000,001.275,00Dnevnice za službeni put u zemlji

32112 5.000,008 5.000,000,002.362,50Dnevnice za službeni put u inozemstvu

32113 4.000,009 4.000,000,000,00Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji

32114 2.000,0010 2.000,000,000,00Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu

32115 6.000,0011 6.000,000,003.603,86Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

32116 4.000,0012 6.000,002.000,004.597,98Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu

3212 96.000,00 96.000,000,0041.930,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

32121 96.000,0013 96.000,000,0041.930,00Naknade za prijevoz na posao i s posla

3213 8.000,00 8.000,000,004.045,63Stručno usavršavanje zaposlenika

32131 8.000,0015 8.000,000,004.045,63Seminari, savjetovanja i simpoziji

3214 10.000,00 10.000,000,003.982,00Ostale naknade troškova zaposlenima

32141 10.000,0014 10.000,000,003.982,00Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

72.000,00322 74.500,002.500,0043.746,74Rashodi za materijal i energiju

Page 70: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

3221 72.000,00 74.500,002.500,0043.746,74Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

32211 45.000,0016 45.000,000,0023.175,40Uredski materijal

32212 7.000,0017 9.500,002.500,009.410,00Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32219 20.000,0018 20.000,000,0011.161,34Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

585.720,00323 602.720,0017.000,00197.260,23Rashodi za usluge

3231 90.000,00 90.000,000,0028.526,68Usluge telefona, pošte i prijevoza

32311 45.000,0024 45.000,000,0013.722,74Usluge telefona, telefaksa

32312 45.000,0028 45.000,000,0014.803,94Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke

3232 16.000,00 16.000,000,009.145,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32323 16.000,0025 16.000,000,009.145,00Održavanje opreme - Internet stranice

3233 80.720,00 80.720,000,0046.961,25Usluge promidžbe i informiranja

32339 70.000,0019 70.000,000,0043.023,75Ostale usluge promidžbe i informiranja

50.000,00OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE1 50.000,000,0031.773,7520.000,00KONZULTANSKE USLUGE2 20.000,000,0011.250,00

32331 5.720,0034 5.720,000,003.937,50Izdaci za tiskanje i uvezivanje

32332 5.000,0035 5.000,000,000,00Izdaci za reklame

3236 6.000,00 6.000,000,00750,00Zdravstvene i veterinarske usluge

32362 6.000,0037 6.000,000,00750,00Analiza mora

3237 290.000,00 290.000,000,0070.067,50Intelektualne i osobne usluge

32373 240.000,0039 240.000,000,0070.067,50Izdaci za geodetske usluge

32374 50.000,0040 50.000,000,000,00Izdaci za nadzor

3238 73.000,00 90.000,0017.000,0041.809,80Računalne usluge

32381 73.000,00419 85.000,0012.000,0041.809,80Usluge ažuriranja računalnih baza

73.000,00Usluge održavanja računala općinske uprave i servisa0 85.000,0012.000,0041.809,8032381 0,00467

REDIZAJN WEB STRANICE

5.000,005.000,000,00Usluge ažuriranja računalnih baza

3239 30.000,00 30.000,000,000,00Ostale usluge

Page 71: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32399 30.000,00435

SREĐIVANJE ARHIVSKOG I REGISTRATURSKOG GRADIVA

30.000,000,000,00Ostale nespomenute usluge

348.651,00329 348.651,000,00156.449,47Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 149.430,00 149.430,000,0062.502,95Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

32911 110.000,0041 110.000,000,0045.640,51Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

32911 20.000,0042 20.000,000,007.779,60Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

20.000,00STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU1 20.000,000,007.779,6032912 19.430,0043 19.430,000,009.082,84Naknade članovima povjerenstava

19.430,00NAK. ČL. POVJERENSTVA1 19.430,000,009.082,843292 23.000,00 23.000,000,003.989,47Premije osiguranja

32921 23.000,0045 23.000,000,003.989,47Premije osiguranja prijevoznih sredstava

3293 25.000,00 25.000,000,003.053,00Reprezentacija

32931 25.000,0047 25.000,000,003.053,00Reprezentacija

3294 1.221,00 1.221,000,001.214,50Članarine

32942 1.221,00267

ČLANARINA ZA ALDA

1.221,000,001.214,50Međunarodne članarine

3296 150.000,00 150.000,000,0085.689,55Troškovi sudskih postupaka

32961 150.000,0038

ODVJETNIČKE USLUGE

150.000,000,0085.689,55Troškovi sudskih postupaka

34 30.000,00 30.000,000,006.524,11Financijski rashodi

30.000,00343 30.000,000,006.524,11Ostali financijski rashodi

3431 30.000,00 30.000,000,006.524,11Bankarske usluge i usluge platnog prometa

34311 30.000,0049 30.000,000,006.524,11Usluge banaka

Izvor: 04 6.718,00 6.718,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

32 6.718,00 6.718,000,000,00Materijalni rashodi

6.718,00323 6.718,000,000,00Rashodi za usluge

3238 6.718,00 6.718,000,000,00Računalne usluge

32381 6.718,00447

Održavanje WiFi sustava za pristup internetu i god. Licenca sustava(HotSpot)

6.718,000,000,00Usluge ažuriranja računalnih baza

Izvor: 07 50.000,00 50.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

Page 72: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32 50.000,00 50.000,000,000,00Materijalni rashodi

50.000,00329 50.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299 50.000,00 50.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32999 50.000,00365 50.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00POVRAT JAMČEVINA1 50.000,000,000,00317.000,00A100775 MEĐUNARODNI PROJEKTIAkt. 317.000,00

4Izv.

0,000,00Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 04 317.000,00 317.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

32 317.000,00 317.000,000,000,00Materijalni rashodi

317.000,00323 317.000,000,000,00Rashodi za usluge

3239 317.000,00 317.000,000,000,00Ostale usluge

32399 17.000,00425 17.000,000,000,00Ostale nespomenute usluge

17.000,00"EGTS Sjeverni Jadran"0 17.000,000,000,0032399 300.000,00453

PROJEKT MEMA

300.000,000,000,00Ostale nespomenute usluge

65.500,00A100795 NAJAM VOZILAAkt. 65.500,001Izv.

0,0036.375,00Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Izvor: 01 65.500,00 65.500,000,00Opći prihodi i primici 36.375,00

32 65.500,00 65.500,000,0036.375,00Materijalni rashodi

65.500,00323 65.500,000,0036.375,00Rashodi za usluge

3235 65.500,00 65.500,000,0036.375,00Zakupnine i najamnine

32355 65.500,00434

NAJAM VOZILA-KOMBI

65.500,000,0036.375,00Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva

1.413.374,00Program1002

UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.427.175,0013.801,00337.964,67

10.000,00A100731 TURISTIČKA SIGNALIZACIJAAkt. 10.000,004Izv.

0,000,00Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 04 10.000,00 10.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

32 10.000,00 10.000,000,000,00Materijalni rashodi

10.000,00323 10.000,000,000,00Rashodi za usluge

3232 10.000,00 10.000,000,000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Page 73: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32329 10.000,00406

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

10.000,000,000,00Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

800.930,00A100763 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJEAkt. 811.430,001 4 7Izv.

10.500,00298.241,43Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 511.930,00 512.430,00500,00Opći prihodi i primici 175.186,08

32 511.930,00 512.430,00500,00175.186,08Materijalni rashodi

185.000,00322 185.000,000,0078.897,67Rashodi za materijal i energiju

3223 185.000,00 185.000,000,0078.897,67Energija

32231 140.000,0020

DISTRIBUCIJA

140.000,000,0067.813,26Električna energija

32233 30.000,0022 30.000,000,003.555,68Izdaci za pogonsko gorivo

32234 15.000,0023 15.000,000,007.528,73Lož ulje

311.200,00323 311.700,00500,0079.037,43Rashodi za usluge

3232 271.200,00 271.700,00500,0066.897,28Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 40.000,0029

održavanje javne rasvjete

40.000,000,000,00Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 3.000,0030 9.000,006.000,004.814,08Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000,00IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE1 9.000,006.000,004.814,0832329 5.000,0031

izdaci za stolarske popravke

5.000,000,000,00Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 14.200,0032

izdaci za održavanje - sloga

14.200,000,008.406,04Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 200.000,0033

ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000,000,0051.912,44Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32329 9.000,00466

TEKUĆE ODRŽAVANJE GALERIJE ALEKSANDRA RUKAVINE

3.500,00-5.500,001.764,72Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3234 40.000,00 40.000,000,0012.140,15Komunalne usluge

32341 40.000,0036 40.000,000,0012.140,15Utrošak vode

15.730,00329 15.730,000,0017.250,98Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3292 15.730,00 15.730,000,0017.250,98Premije osiguranja

Page 74: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32922 15.730,0046 15.730,000,0017.250,98Premije osiguranja imovine i zaposlenih

Izvor: 04 236.000,00 236.000,000,00Prihodi za posebne namjene 72.274,10

32 236.000,00 236.000,000,0072.274,10Materijalni rashodi

225.000,00322 225.000,000,0069.640,12Rashodi za materijal i energiju

3223 225.000,00 225.000,000,0069.640,12Energija

32231 200.000,0021

OPSKRBA

200.000,000,0069.640,12Električna energija

32231 25.000,00297 25.000,000,000,00Električna energija

25.000,00PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE3 25.000,000,000,0011.000,00323 11.000,000,002.633,98Rashodi za usluge

3234 11.000,00 11.000,000,002.633,98Komunalne usluge

32344 6.000,00123 6.000,000,001.562,50Dimnjačarske i ekološke usluge

32349 5.000,00301

VODNI DOPRINOS

5.000,000,001.071,48Ostale komunalne usluge

Izvor: 07 53.000,00 63.000,0010.000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 50.781,25

32 53.000,00 63.000,0010.000,0050.781,25Materijalni rashodi

3.000,00322 3.000,000,000,00Rashodi za materijal i energiju

3225 3.000,00 3.000,000,000,00Sitni inventar i auto gume

32251 3.000,00429 3.000,000,000,00Sitni inventar

50.000,00323 60.000,0010.000,0050.781,25Rashodi za usluge

3234 50.000,00 60.000,0010.000,0050.781,25Komunalne usluge

32349 50.000,00371 60.000,0010.000,0050.781,25Ostale komunalne usluge

50.000,00DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA1 60.000,0010.000,0050.781,2536.000,00A100764 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREMEAkt. 38.000,00

1Izv.

2.000,006.474,90Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 36.000,00 38.000,002.000,00Opći prihodi i primici 6.474,90

32 36.000,00 38.000,002.000,006.474,90Materijalni rashodi

36.000,00323 38.000,002.000,006.474,90Rashodi za usluge

3232 36.000,00 38.000,002.000,006.474,90Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32321 24.000,0026 24.000,000,006.037,40Održavanje mehanizacije

Page 75: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32322 7.000,0027 7.000,000,00437,50Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 5.000,00284

RAD METEOROLOŠKE STANICE

5.000,000,000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 0,00470

ODRŽAVANJE DIZALA U AMBULANTI GLAVNA UL.

2.000,002.000,000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

158.000,00K100757 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADEAkt. 159.301,007Izv.

1.301,0010.287,36Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 07 158.000,00 159.301,001.301,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 10.287,36

42 158.000,00 159.301,001.301,0010.287,36Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

53.000,00422 54.301,001.301,0010.287,36Postrojenja i oprema

4221 53.000,00 53.000,000,008.986,75Uredska oprema i namještaj

42211 50.000,0071 50.000,000,008.986,75Računala i računalna oprema

42212 3.000,00232 3.000,000,000,00Uredski namještaj

4222 0,00 1.301,001.301,001.300,61Komunikacijska oprema

42223 0,00471 1.301,001.301,001.300,61Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama

105.000,00426 105.000,000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina

4262 105.000,00 105.000,000,000,00Ulaganja u računalne programe

42621 105.000,00458

PROJEKT E-RAČUN (80.000,00)

105.000,000,000,00Ulaganja u računalne programe

117.500,00K100758 NABAVA VOZILAAkt. 117.500,007Izv.

0,007.275,00Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 07 117.500,00 117.500,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 7.275,00

42 117.500,00 117.500,000,007.275,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

117.500,00423 117.500,000,007.275,00Prijevozna sredstva

4231 117.500,00 117.500,000,007.275,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

42313 117.500,00457 117.500,000,007.275,00Kombi vozila

290.944,00K100779 KUPNJA ZEMLJIŠTAAkt. 290.944,007Izv.

0,0015.685,98Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor: 07 290.944,00 290.944,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 15.685,98

41 290.944,00 290.944,000,0015.685,98Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

290.944,00411 290.944,000,0015.685,98Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Page 76: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

4111 290.944,00 290.944,000,0015.685,98Zemljište

41112 290.944,00277

KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE

290.944,000,0015.685,98Građevinsko zemljište

2.427.500,00Program1003

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 2.427.500,000,00162.843,75

1.229.375,00A100759 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEAkt. 1.229.375,007Izv.

0,0025.000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 1.229.375,00 1.229.375,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 25.000,00

41 1.229.375,00 1.229.375,000,0025.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.229.375,00412 1.229.375,000,0025.000,00Nematerijalna imovina

4126 1.229.375,00 1.229.375,000,0025.000,00Ostala nematerijalna imovina

41261 1.229.375,00400 1.229.375,000,0025.000,00Ostala nematerijalna imovina

100.000,00PROJEKTNA DOK. ZA KOM. INFRASTRUKTURU166 100.000,000,000,0030.000,00PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3138 30.000,000,000,0010.000,00PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA140 10.000,000,000,0010.000,00PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJA ŽMERGO148 10.000,000,000,00

0,00PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA162 0,000,000,0050.000,00PROJEKTNA DOK. PROMETNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE II FAZA163 50.000,000,0025.000,0030.000,00PROJEKTNA DOK. ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA U VL. OPĆINE BRTONIGLA171 30.000,000,000,0050.000,00PROJEKTNA DOK. ZA IZGRADNJE KANALIZACIJE OSTALIH NASELJA165 50.000,000,000,0020.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRONIGLI27 20.000,000,000,0080.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNA PROMETNICA Arheološkog parka Santi Quaranti167 80.000,000,000,0040.000,00PROJEKTNA DOK.ULICA U NASELJU NOVA VAS168 40.000,000,000,00

119.375,00PROJEKTNA DOK. STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA169 119.375,000,000,0050.000,00PROJEKTNA DOK. ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA170 50.000,000,000,0020.000,00PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE137 20.000,000,000,00

190.000,00PROJEKTNA DOK. ŠKOLSKE DVORANE164 190.000,000,000,0025.000,00PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI17 25.000,000,000,0020.000,00PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI7 20.000,000,000,0030.000,00PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI79 30.000,000,000,00

0,00PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI12 0,000,000,0040.000,00PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI SERBANI135 40.000,000,000,0025.000,00PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA20 25.000,000,000,0020.000,00PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI49 20.000,000,000,00

Page 77: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

100.000,00PROJEKTNA DOK. ZA OBORINSKU ODVODNJU I REKONSTRUKCIJA TRGA U BRTONIGLI85 100.000,000,000,0030.000,00PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA91 30.000,000,000,0050.000,00PROJEKTNA DOK. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI-

HOSTEL-DRUŠTVENI DOM93 50.000,000,000,00

50.000,00PROJEKTNA DOK.PROMETNE INF. U NASELJIMA96 50.000,000,000,0040.000,00 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4105 40.000,000,000,00

0,00PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA10 0,000,000,00350.000,00A100760 ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTIAkt. 350.000,00

1 4 7Izv.

0,0014.750,00Funkcija: 0130 Opće usluge

Izvor: 01 70.000,00 70.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

41 70.000,00 70.000,000,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

70.000,00412 70.000,000,000,00Nematerijalna imovina

4126 70.000,00 70.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

41261 70.000,0051 70.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

70.000,00PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO118 70.000,000,000,00Izvor: 04 65.000,00 65.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

41 65.000,00 65.000,000,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

65.000,00412 65.000,000,000,00Nematerijalna imovina

4126 65.000,00 65.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

41261 65.000,0051 65.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

15.000,00ELABORATI IZVLAŠTENJA94 15.000,000,000,0050.000,00IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU147 50.000,000,000,00

Izvor: 07 215.000,00 215.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 14.750,00

41 215.000,00 215.000,000,0014.750,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

215.000,00412 215.000,000,0014.750,00Nematerijalna imovina

4126 215.000,00 215.000,000,0014.750,00Ostala nematerijalna imovina

41261 65.000,0051 65.000,000,005.250,00Ostala nematerijalna imovina

30.000,00PROCJENA NEKRETNINA70 30.000,000,005.250,0010.000,00USLUGE IZRADE ETAŽNIH ELABORATA84 10.000,000,000,0025.000,00SNIMCI IZVEDENOG STANJA153 25.000,000,000,00

41261 150.000,00400 150.000,000,009.500,00Ostala nematerijalna imovina

150.000,00PRIPREMA PROJEKATA ZA EUROPSKE FONDOVE125 150.000,000,009.500,00

Page 78: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

15.000,00A100762 CERTIFIKATIAkt. 15.000,004Izv.

0,005.000,00Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 04 15.000,00 15.000,000,00Prihodi za posebne namjene 5.000,00

41 15.000,00 15.000,000,005.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000,00412 15.000,000,005.000,00Nematerijalna imovina

4126 15.000,00 15.000,000,005.000,00Ostala nematerijalna imovina

41261 15.000,0051 15.000,000,005.000,00Ostala nematerijalna imovina

15.000,00PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE BRTONIGLA

155 15.000,000,005.000,00

623.125,00A100767 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJAAkt. 623.125,004Izv.

0,00118.093,75Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 04 623.125,00 623.125,000,00Prihodi za posebne namjene 118.093,75

41 623.125,00 623.125,000,00118.093,75Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

623.125,00412 623.125,000,00118.093,75Nematerijalna imovina

4126 623.125,00 623.125,000,00118.093,75Ostala nematerijalna imovina

41261 623.125,00401 623.125,000,00118.093,75Ostala nematerijalna imovina

211.875,00UPU BRTONIGLA43 211.875,000,0041.250,00131.250,00UPU FIORINI47 131.250,000,0025.500,00100.000,00UPU OSTALIH G.P.76 100.000,000,0051.343,7580.000,00UPU Prezentacijski centar Sv. Juraj148 80.000,000,000,00

100.000,00UPU PARK UMAG2 100.000,000,000,00210.000,00A100768 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANAAkt. 210.000,00

4Izv.

0,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 04 210.000,00 210.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

41 210.000,00 210.000,000,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

210.000,00412 210.000,000,000,00Nematerijalna imovina

4126 210.000,00 210.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

41261 210.000,00401 210.000,000,000,00Ostala nematerijalna imovina

100.000,00IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA4 100.000,000,000,00100.000,00IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a16 100.000,000,000,0010.000,00IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVOJA147 10.000,000,000,00

624.056,00Program1004

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 624.056,000,0011.090,10

Page 79: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

50.000,00A100748 SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMAAkt. 50.000,001Izv.

0,001.723,22Funkcija: 0421 Poljoprivreda

Izvor: 01 50.000,00 50.000,000,00Opći prihodi i primici 1.723,22

35 50.000,00 50.000,000,001.723,22Subvencije

50.000,00352 50.000,000,001.723,22Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3523 50.000,00 50.000,000,001.723,22Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

35232 50.000,00282

SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

50.000,000,001.723,22Subvencije obrtnicima

105.000,00A100752 SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJAAkt. 105.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0421 Poljoprivreda

Izvor: 01 105.000,00 105.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

35 105.000,00 105.000,000,000,00Subvencije

105.000,00352 105.000,000,000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3523 105.000,00 105.000,000,000,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

35232 10.000,0077

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA

10.000,000,000,00Subvencije obrtnicima

35231 95.000,00442 95.000,000,000,00Subvencije poljoprivrednicima

95.000,00PROBLEMATIKA RJEŠAVANJA ZLATNE ŽUTICE0 95.000,000,000,0060.500,00A100753 SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJAAkt. 60.500,00

1Izv.

0,007.500,00Funkcija: 0421 Poljoprivreda

Izvor: 01 60.500,00 60.500,000,00Opći prihodi i primici 7.500,00

35 60.500,00 60.500,000,007.500,00Subvencije

60.500,00352 60.500,000,007.500,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3523 60.500,00 60.500,000,007.500,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

35232 0,0078

HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA

0,000,000,00Subvencije obrtnicima

35232 10.000,0079

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

10.000,000,000,00Subvencije obrtnicima

35232 0,0098 30.000,0030.000,000,00Subvencije obrtnicima

0,00LEPUS - lovačko društvo3 15.000,0015.000,000,000,00BOLETUS -društvo glivara2 15.000,0015.000,000,00

Page 80: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

35232 10.000,00352

TROŠKOVI LAG-a

10.000,000,000,00Subvencije obrtnicima

35231 500,00382

MODELNA ŠUMA

500,000,00500,00Subvencije poljoprivrednicima

35232 10.000,00441 10.000,000,007.000,00Subvencije obrtnicima

10.000,00LAGUR "Pinna nobilis"0 10.000,000,007.000,0035232 30.000,00461

POTPORE UDRUGAMA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

0,00-30.000,000,00Subvencije obrtnicima

408.556,00A100754 STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLAAkt. 408.556,001Izv.

0,001.866,88Funkcija: 0421 Poljoprivreda

Izvor: 01 408.556,00 408.556,000,00Opći prihodi i primici 1.866,88

38 408.556,00 408.556,000,001.866,88Ostali rashodi

408.556,00386 408.556,000,001.866,88Kapitalne pomoći

3861 408.556,00 408.556,000,001.866,88Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

38612 408.556,00362

STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA( RAZVOJ POLJOPRIVREDE, TURIZMA,PROMOCIJA)

408.556,000,001.866,88Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

316.800,00Program1005

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 315.800,00-1.000,00135.705,87

126.000,00A100301 TROŠKOVI STANOVANJAAkt. 126.000,001Izv.

0,0032.612,86Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor: 01 126.000,00 126.000,000,00Opći prihodi i primici 32.612,86

37 126.000,00 126.000,000,0032.612,86Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

126.000,00372 126.000,000,0032.612,86Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 126.000,00 126.000,000,0032.612,86Naknade građanima i kućanstvima u novcu

37211 126.000,0080 126.000,000,0032.612,86Prijenos sredstava za pomoć

5.000,00SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA5 5.000,000,000,0020.000,00JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ1 20.000,000,005.800,0018.000,00POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA2 18.000,000,0015.410,544.000,00SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE4 4.000,000,000,00

10.000,00SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU3 10.000,000,000,0049.000,00OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI7 46.000,00-3.000,001.407,60

Page 81: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

7.000,00PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA8 10.000,003.000,009.994,7213.000,00SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI6 13.000,000,000,00

70.000,00A100744 NAKNADA ZA NOVOROĐENČADAkt. 70.000,001Izv.

0,0045.000,00Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor: 01 70.000,00 70.000,000,00Opći prihodi i primici 45.000,00

37 70.000,00 70.000,000,0045.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

70.000,00372 70.000,000,0045.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 70.000,00 70.000,000,0045.000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu

37217 70.000,00298 70.000,000,0045.000,00Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

8.000,00A100755 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERAAkt. 7.000,001Izv.

-1.000,000,00Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 8.000,00 7.000,00-1.000,00Opći prihodi i primici 0,00

37 0,00 7.000,007.000,000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

0,00372 7.000,007.000,000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 0,00 7.000,007.000,000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu

37213 0,0083

UDRUŽENJE SLIJEPIH

2.000,002.000,000,00Pomoć osobama s invaliditetom

37212 0,0084

SIGURNA KUĆA

3.000,003.000,000,00Pomoći

37213 0,00394

DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE

2.000,002.000,000,00Pomoć osobama s invaliditetom

38 8.000,00 0,00-8.000,000,00Ostali rashodi

8.000,00381 0,00-8.000,000,00Tekuće donacije

3811 8.000,00 0,00-8.000,000,00Tekuće donacije u novcu

38114 8.000,00424 0,00-8.000,000,00Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

8.000,00POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNOG KARAKTERA0 0,00-8.000,000,0060.000,00A100787 POMOĆI UMIROVLJENICIMAAkt. 60.000,00

1Izv.

0,0036.000,00Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor: 01 60.000,00 60.000,000,00Opći prihodi i primici 36.000,00

37 60.000,00 60.000,000,0036.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

60.000,00372 60.000,000,0036.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 60.000,00 60.000,000,0036.000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Page 82: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

37214 60.000,00292

NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

60.000,000,0036.000,00Naknade za mirovine i dodatke

52.800,00A100788 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJAAkt. 52.800,001Izv.

0,0022.093,01Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 52.800,00 52.800,000,00Opći prihodi i primici 22.093,01

37 52.800,00 52.800,000,0022.093,01Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

52.800,00372 52.800,000,0022.093,01Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3722 52.800,00 52.800,000,0022.093,01Naknade građanima i kućanstvima u naravi

37223 52.800,00317

SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA

52.800,000,0022.093,01Stanovanje

74.693,00Program1006

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 74.693,000,0023.161,38

74.693,00A100741 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERAAkt. 74.693,001 4Izv.

0,0023.161,38Funkcija: 0700 Zdravstvo

Izvor: 01 40.000,00 40.000,000,00Opći prihodi i primici 14.878,00

37 30.000,00 30.000,000,0014.878,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

30.000,00371 30.000,000,0014.878,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

3714 30.000,00 30.000,000,0014.878,00Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru

37141 30.000,00427

SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

30.000,000,0014.878,00Medicinske (zdravstvene) usluge

38 10.000,00 10.000,000,000,00Ostali rashodi

10.000,00381 10.000,000,000,00Tekuće donacije

3811 10.000,00 10.000,000,000,00Tekuće donacije u novcu

38111 10.000,00462

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD

10.000,000,000,00Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

Izvor: 04 34.693,00 34.693,000,00Prihodi za posebne namjene 8.283,38

38 34.693,00 34.693,000,008.283,38Ostali rashodi

34.693,00382 34.693,000,008.283,38Kapitalne donacije

3821 34.693,00 34.693,000,008.283,38Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

38211 34.693,00437 34.693,000,008.283,38Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

34.693,00SUFINANCIRANJE KREDITA ZA OPĆU BOLNICU PULA0 34.693,000,008.283,38

Page 83: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

856.711,00Program1007

JAVNE POTREBE U KULTURI 819.711,00-37.000,0046.043,48

35.000,00A100732 PROJEKT BRZI InternetAkt. 35.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Izvor: 01 35.000,00 35.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

38 35.000,00 35.000,000,000,00Ostali rashodi

35.000,00382 35.000,000,000,00Kapitalne donacije

3821 35.000,00 35.000,000,000,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

38219 35.000,00438 35.000,000,000,00Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

35.000,00PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU0 35.000,000,000,00180.000,00A100736 FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINEAkt. 143.000,00

1Izv.

-37.000,000,00Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 180.000,00 143.000,00-37.000,00Opći prihodi i primici 0,00

38 180.000,00 143.000,00-37.000,000,00Ostali rashodi

180.000,00381 143.000,00-37.000,000,00Tekuće donacije

3811 180.000,00 143.000,00-37.000,000,00Tekuće donacije u novcu

38113 0,0094

ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA

125.000,00125.000,000,00Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

38113 0,0095

ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS

18.000,0018.000,000,00Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

38113 180.000,00459

POTPORE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE

0,00-180.000,000,00Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

269.711,00A100739 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATAAkt. 269.711,004Izv.

0,000,00Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

Izvor: 04 269.711,00 269.711,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

38 269.711,00 269.711,000,000,00Ostali rashodi

269.711,00381 269.711,000,000,00Tekuće donacije

3811 269.711,00 269.711,000,000,00Tekuće donacije u novcu

38112 100.000,0093

OBNOVA CRKVI

100.000,000,000,00Tekuće donacije vjerskim zajednicama

38112 169.711,00454

prihvat reljefa BDM sa djetetom

169.711,000,000,00Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Page 84: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

300.000,00A100740 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLAAkt. 300.000,004Izv.

0,0030.000,00Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 04 300.000,00 300.000,000,00Prihodi za posebne namjene 30.000,00

38 300.000,00 300.000,000,0030.000,00Ostali rashodi

300.000,00381 300.000,000,0030.000,00Tekuće donacije

3811 300.000,00 300.000,000,0030.000,00Tekuće donacije u novcu

38119 300.000,00423 300.000,000,0030.000,00Ostale tekuće donacije

300.000,00TURISTIČKA ZAJEDNICA0 300.000,000,0030.000,0057.000,00A100756 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINEAkt. 57.000,00

1 4Izv.

0,0016.043,48Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 50.000,00 50.000,000,00Opći prihodi i primici 16.043,48

32 50.000,00 50.000,000,0016.043,48Materijalni rashodi

50.000,00329 50.000,000,0016.043,48Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3293 50.000,00 50.000,000,0016.043,48Reprezentacija

32931 50.000,0048

IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE

50.000,000,0016.043,48Reprezentacija

Izvor: 04 7.000,00 7.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

32 7.000,00 7.000,000,000,00Materijalni rashodi

7.000,00329 7.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3293 7.000,00 7.000,000,000,00Reprezentacija

32931 7.000,00319

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA

7.000,000,000,00Reprezentacija

15.000,00A100796 KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLEAkt. 15.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 15.000,00 15.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

32 15.000,00 15.000,000,000,00Materijalni rashodi

15.000,00323 15.000,000,000,00Rashodi za usluge

3233 15.000,00 15.000,000,000,00Usluge promidžbe i informiranja

32339 15.000,00463

POTPORA UDRUGAMA U KULTURI

15.000,000,000,00Ostale usluge promidžbe i informiranja

250.000,00Program1011

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 235.000,00-15.000,0099.400,00

Page 85: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

250.000,00A100733 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJAAkt. 235.000,001Izv.

-15.000,0099.400,00Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa

Izvor: 01 250.000,00 235.000,00-15.000,00Opći prihodi i primici 99.400,00

38 250.000,00 235.000,00-15.000,0099.400,00Ostali rashodi

250.000,00381 235.000,00-15.000,0099.400,00Tekuće donacije

3811 250.000,00 235.000,00-15.000,0099.400,00Tekuće donacije u novcu

38115 0,00329

NK BRTONIGLA-NOVA VAS

230.000,00230.000,0099.400,00Tekuće donacije sportskim društvima

38115 250.000,00439 5.000,00-245.000,000,00Tekuće donacije sportskim društvima

250.000,00POTPORE UDRUGAMA U SPORTU0 5.000,00-245.000,000,00

205.700,00Program1012

OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 205.700,000,0070.484,65

100.000,00A100716 STIPENDIRANJE STUDENATAAkt. 100.000,001Izv.

0,0033.000,00Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

Izvor: 01 100.000,00 100.000,000,00Opći prihodi i primici 33.000,00

37 100.000,00 100.000,000,0033.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100.000,00372 100.000,000,0033.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 100.000,00 100.000,000,0033.000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu

37215 100.000,00112

IZDACI ZA STIPENDIJE

100.000,000,0033.000,00Stipendije i školarine

100.000,00A100742 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAKAkt. 100.000,001Izv.

0,0037.484,65Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

Izvor: 01 100.000,00 100.000,000,00Opći prihodi i primici 37.484,65

37 100.000,00 100.000,000,0037.484,65Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100.000,00372 100.000,000,0037.484,65Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 100.000,00 100.000,000,0037.484,65Naknade građanima i kućanstvima u novcu

37219 10.000,00390

NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE

10.000,000,000,00Ostale naknade iz proračuna u novcu

37219 90.000,00391

PRODUŽENI BORAVAK

90.000,000,0037.484,65Ostale naknade iz proračuna u novcu

5.700,00A100743 NAGRADE ODLIKAŠIMAAkt. 5.700,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

Izvor: 01 5.700,00 5.700,000,00Opći prihodi i primici 0,00

Page 86: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

37 5.700,00 5.700,000,000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

5.700,00372 5.700,000,000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3722 5.700,00 5.700,000,000,00Naknade građanima i kućanstvima u naravi

37229 5.700,00294

NAGRADE ODLIKAŠIMA

5.700,000,000,00Ostale naknade iz proračuna

97.771,00Program1013

ZAŠTITA OKOLIŠA 162.771,0065.000,0024.985,70

20.000,00A100713 EKO AKCIJEAkt. 80.000,004Izv.

60.000,000,00Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Izvor: 04 20.000,00 80.000,0060.000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

32 20.000,00 20.000,000,000,00Materijalni rashodi

20.000,00323 20.000,000,000,00Rashodi za usluge

3234 20.000,00 20.000,000,000,00Komunalne usluge

32342 20.000,00121

EKO AKCIJA

20.000,000,000,00Iznošenje i odvoz smeća

42 0,00 60.000,0060.000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00422 60.000,0060.000,000,00Postrojenja i oprema

4223 0,00 60.000,0060.000,000,00Oprema za održavanje i zaštitu

42239 0,00469

NABAVA SPREMNIKA KOMUNALNOG ODPADA

60.000,0060.000,000,00Ostala oprema za održavanje i zaštitu

35.271,00A100714 PLAN GOSPODARENJA OTPADOMAkt. 40.271,004 6Izv.

5.000,004.410,00Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Izvor: 04 0,00 5.000,005.000,00Prihodi za posebne namjene 4.410,00

32 0,00 5.000,005.000,004.410,00Materijalni rashodi

0,00323 5.000,005.000,004.410,00Rashodi za usluge

3234 0,00 5.000,005.000,004.410,00Komunalne usluge

32349 0,00411

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

5.000,005.000,004.410,00Ostale komunalne usluge

Izvor: 06 35.271,00 35.271,000,00Donacije 0,00

38 35.271,00 35.271,000,000,00Ostali rashodi

35.271,00382 35.271,000,000,00Kapitalne donacije

3821 35.271,00 35.271,000,000,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Page 87: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

38219 35.271,00436 35.271,000,000,00Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

35.271,00ŽCGO "KAŠTIJUM"0 35.271,000,000,0042.500,00A100715 JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELUAkt. 42.500,00

4Izv.

0,0020.575,70Funkcija: 0500 Zaštita okoliša

Izvor: 04 42.500,00 42.500,000,00Prihodi za posebne namjene 20.575,70

32 42.500,00 42.500,000,0020.575,70Materijalni rashodi

42.500,00323 42.500,000,0020.575,70Rashodi za usluge

3234 42.500,00 42.500,000,0020.575,70Komunalne usluge

32343 42.500,00122 42.500,000,0020.575,70Deratizacija i dezinsekcija

17.600,00HIGIJENIČARSKE USLUGE2 17.600,000,008.325,7024.900,00DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA1 24.900,000,0012.250,00

518.243,00Program1014

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 573.167,0054.924,00192.164,42

381.517,00A100708 JAVNA VATROGASNA POSTROJBAAkt. 381.517,001 4Izv.

0,00165.508,55Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 01 133.517,00 133.517,000,00Opći prihodi i primici 61.616,44

38 133.517,00 133.517,000,0061.616,44Ostali rashodi

133.517,00381 133.517,000,0061.616,44Tekuće donacije

3811 133.517,00 133.517,000,0061.616,44Tekuće donacije u novcu

38119 133.517,00125

JVP - UMAG

133.517,000,0061.616,44Ostale tekuće donacije

Izvor: 04 248.000,00 248.000,000,00Prihodi za posebne namjene 103.892,11

36 248.000,00 248.000,000,00103.892,11Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

248.000,00366 248.000,000,00103.892,11Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661 248.000,00 248.000,000,00103.892,11Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

36611 248.000,00344

DIO POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZACIJSKIH FUNKCIJA

248.000,000,00103.892,11Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

124.000,00A100709 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICAAkt. 166.924,001Izv.

42.924,0020.000,00Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 01 124.000,00 166.924,0042.924,00Opći prihodi i primici 20.000,00

38 124.000,00 166.924,0042.924,0020.000,00Ostali rashodi

124.000,00381 166.924,0042.924,0020.000,00Tekuće donacije

Page 88: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

3811 124.000,00 166.924,0042.924,0020.000,00Tekuće donacije u novcu

38119 124.000,00126

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA

166.924,0042.924,0020.000,00Ostale tekuće donacije

12.726,00A100710 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJAAkt. 24.726,001Izv.

12.000,006.655,87Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 01 12.726,00 24.726,0012.000,00Opći prihodi i primici 6.655,87

38 12.726,00 24.726,0012.000,006.655,87Ostali rashodi

12.726,00381 24.726,0012.000,006.655,87Tekuće donacije

3811 12.726,00 24.726,0012.000,006.655,87Tekuće donacije u novcu

38119 1.570,00109

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

1.570,000,00500,00Ostale tekuće donacije

38119 5.000,00127

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

5.000,000,000,00Ostale tekuće donacije

38119 6.156,00322

VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE

6.156,000,006.155,87Ostale tekuće donacije

38119 0,00468

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU BRTONIGLA

12.000,0012.000,000,00Ostale tekuće donacije

19.242.125,00Program1015

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 19.134.900,00-107.225,00257.328,38

2.600.000,00K100500 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTAAkt. 2.426.710,007Izv.

-173.290,00203.168,78Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 07 2.600.000,00 2.426.710,00-173.290,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 203.168,78

42 2.600.000,00 2.426.710,00-173.290,00203.168,78Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.600.000,00421 2.426.710,00-173.290,00203.168,78Građevinski objekti

4213 2.600.000,00 2.426.710,00-173.290,00203.168,78Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

42131 2.600.000,00359 2.426.710,00-173.290,00203.168,78Ceste

100.000,00UREĐENJE ULICE ALEKSANDRA RUKAVINE DO SPOJA UL. MARCONI25 100.000,000,000,00230.000,00ASFALTIRANJE CESTE U NASELJU KARIGADOR KRAS26 0,00-230.000,000,00100.000,00PROTUPOŽARNI PUTEVI (bike staze)1 100.000,000,0056.063,77200.000,00ASFALTIRANJE ULICE U FIORINIMA29 150.000,00-50.000,000,00100.000,00SANACIJA DIJELA PROMETNICE ŽC 5070 FIORINI28 100.000,000,000,00100.000,00ASFALTIRANJE ULICE U NASELJU NOVA VAS31 100.000,000,000,00

1.000.000,00IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRAĐ. PODRUČJA POSEBNE NAMJENE24 1.000.000,000,000,00

Page 89: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

0,00ASFALTIRANJE CESTE KARIGADOR C-322 86.710,0086.710,0086.709,7170.000,00URBANA OPREMA16 70.000,000,000,0050.000,00IZGRADNJA ULICE SU2 I OU4 U KARIGADORU13 50.000,000,000,0070.000,00HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA12 90.000,0020.000,0060.395,30

580.000,00UREĐENJE I SANACIJA PROMETNICE GROBICE-BRTONIGLA I FAZA27 580.000,000,000,00258.750,00K100711 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKAAkt. 258.750,00

4Izv.

0,000,00Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 04 258.750,00 258.750,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

42 258.750,00 258.750,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

258.750,00421 258.750,000,000,00Građevinski objekti

4214 258.750,00 258.750,000,000,00Ostali građevinski objekti

42149 258.750,00279 258.750,000,000,00Ostali nespomenuti građevinski objekti

43.750,00Analiza upravljanja lokalitetom1 43.750,000,000,00115.000,00Rekonstrukcija i konzervacija zida sa potrebnim arheološkim istraž. na lokalitetu Sv. Juraj3 115.000,000,000,00100.000,00Feasibility study i CBA4 100.000,000,000,00

300.000,00K100717 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVAAkt. 300.000,007Izv.

0,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 300.000,00 300.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 300.000,00 300.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

300.000,00421 300.000,000,000,00Građevinski objekti

4214 300.000,00 300.000,000,000,00Ostali građevinski objekti

42141 150.000,00136 150.000,000,000,00Plinovod, vodovod, kanalizacija

25.000,00IZG.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR I ETAPA GSK2134 25.000,000,000,0090.000,00IZGR. DIJELA KANALIZ. SUSTAVA BRTONIGLA(SK8,SK14,SK20,SK21 I SK 23)21 90.000,000,000,0035.000,00IZGR.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR SK7, SK13 I DIO SK1432 35.000,000,000,00

42141 150.000,00361 150.000,000,000,00Plinovod, vodovod, kanalizacija

100.000,00OBORINSKA ODVODNJA DIJELA NASELJA BRTONIGLA5 100.000,000,000,0050.000,00OBORINSKA ODVODNJA NASELJA FIORINI7 50.000,000,000,00

500.000,00K100718 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETEAkt. 500.000,007Izv.

0,000,00Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor: 07 500.000,00 500.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

45 500.000,00 500.000,000,000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

500.000,00454 500.000,000,000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

Page 90: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

4541 500.000,00 500.000,000,000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

45411 500.000,00399 500.000,000,000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

500.000,00MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA1 500.000,000,000,00190.000,00K100719 UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTAAkt. 240.000,00

4 7Izv.

50.000,0023.934,60Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor: 04 90.000,00 140.000,0050.000,00Prihodi za posebne namjene 23.934,60

41 90.000,00 140.000,0050.000,0023.934,60Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

90.000,00411 140.000,0050.000,0023.934,60Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4113 90.000,00 140.000,0050.000,0023.934,60Ostala prirodna materijalna imovina

41139 90.000,00354 140.000,0050.000,0023.934,60Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina

30.000,00PARK KOD ŠKOLE U NOVA VASI3 30.000,000,000,0010.000,00PARK U CENTRU SERBANI5 10.000,000,000,0050.000,00UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA6 100.000,0050.000,0023.934,60

Izvor: 07 100.000,00 100.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 100.000,00 100.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00421 100.000,000,000,00Građevinski objekti

4214 100.000,00 100.000,000,000,00Ostali građevinski objekti

42145 100.000,00356 100.000,000,000,00Sportski i rekreacijski tereni

100.000,00NABAVA DJEČJIH REKVIZITA ZA PARKOVE I IGRALIŠTA6 100.000,000,000,003.250.000,00K100720 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONAAkt. 3.250.000,00

5 7Izv.

0,003.975,00Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 05 3.100.000,00 3.100.000,000,00Pomoći 0,00

42 3.100.000,00 3.100.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.100.000,00421 3.100.000,000,000,00Građevinski objekti

4214 3.100.000,00 3.100.000,000,000,00Ostali građevinski objekti

42149 3.100.000,00455

RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

3.100.000,000,000,00Ostali nespomenuti građevinski objekti

134.750,00Priprema projektne i tehničke dokumentacije1 134.750,000,000,002.740.000,00Radovi2 2.740.000,000,000,00

12.750,00Promidžba i vrijednost3 12.750,000,000,00212.500,00Upravljanje projektom i administracije4 212.500,000,000,00

Izvor: 07 150.000,00 150.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 3.975,00

Page 91: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

42 150.000,00 150.000,000,003.975,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

150.000,00421 150.000,000,003.975,00Građevinski objekti

4214 150.000,00 150.000,000,003.975,00Ostali građevinski objekti

42149 150.000,00159 150.000,000,003.975,00Ostali nespomenuti građevinski objekti

150.000,00TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI1 150.000,000,003.975,00290.000,00K100721 UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATAAkt. 340.000,00

7Izv.

50.000,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 290.000,00 340.000,0050.000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 290.000,00 340.000,0050.000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

290.000,00421 340.000,0050.000,000,00Građevinski objekti

4214 290.000,00 340.000,0050.000,000,00Ostali građevinski objekti

42149 290.000,00360 340.000,0050.000,000,00Ostali nespomenuti građevinski objekti

50.000,00UREĐENJE FASADA U CENTRU BRTONIGLE4 100.000,0050.000,000,0070.000,00OBNOVA ŽIČANE OGRADE I ZIDA NA IGRALIŠTU N.K. BRTONIGLA-NOVA VAS8 70.000,000,000,00

100.000,00UREĐENJE TRGA U CENTRU NASELJA BRTONIGLA7 100.000,000,000,0070.000,00UREĐENJE ROTORA5 70.000,000,000,00

240.000,00K100722 UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICEAkt. 240.000,004Izv.

0,000,00Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor: 04 240.000,00 240.000,000,00Prihodi za posebne namjene 0,00

41 50.000,00 50.000,000,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

50.000,00411 50.000,000,000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4113 50.000,00 50.000,000,000,00Ostala prirodna materijalna imovina

41139 50.000,00354 50.000,000,000,00Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina

50.000,00PARKIRALIŠTE GROBLJE BRTONIGLA1 50.000,000,000,0042 190.000,00 190.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

190.000,00421 190.000,000,000,00Građevinski objekti

4212 190.000,00 190.000,000,000,00Poslovni objekti

42129 190.000,00357 190.000,000,000,00Ostali poslovni građevinski objekti

100.000,00II FAZA DOGRADNJE GROBLJA SERBANI1 100.000,000,000,0070.000,00FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAV ZA MRTVAČNICE U BRTONIGLI I SERBANIMA3 70.000,000,000,0020.000,00UREĐENJE STAZE UNUTAR GROBLJA SERBANI5 20.000,000,000,00

Page 92: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

85.200,00K100724 UREĐENJE LJEKARNEAkt. 85.200,007Izv.

0,0026.250,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 85.200,00 85.200,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 26.250,00

42 85.200,00 85.200,000,0026.250,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

85.200,00421 85.200,000,0026.250,00Građevinski objekti

4212 85.200,00 85.200,000,0026.250,00Poslovni objekti

42122 85.200,00414 85.200,000,0026.250,00Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

85.200,00UREĐENJE LJEKARNE1 85.200,000,0026.250,005.568.175,00K100725 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAAkt. 5.568.175,00

7Izv.

0,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 5.568.175,00 5.568.175,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 5.568.175,00 5.568.175,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.568.175,00421 5.568.175,000,000,00Građevinski objekti

4212 5.568.175,00 5.568.175,000,000,00Poslovni objekti

42123 5.568.175,00422 5.568.175,000,000,00Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

400.000,00Strojarske (termotehničkih) instalacija12 400.000,000,000,00143.125,00Sustav za dojavu požara11 143.125,000,000,0098.750,00Konzultanske usluge10 98.750,000,000,0098.750,00Stručni nadzor9 98.750,000,000,00

450.000,00Opremanje interijera8 450.000,000,000,00319.200,00Opremanje dječjeg igrališta7 319.200,000,000,00638.750,00Elektroinstalacija6 638.750,000,000,00155.000,00Hidroinstalacija5 155.000,000,000,00280.000,00Uređenje okoliša4 280.000,000,000,00

2.914.600,00Građevinsko-obrtnički radovi3 2.914.600,000,000,0053.750,00Izvedbeni projekti2 53.750,000,000,0016.250,00Projekt opremanja interijera i vanjskih prostora1 16.250,000,000,00

310.000,00K100726 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATAAkt. 340.000,007Izv.

30.000,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 310.000,00 340.000,0030.000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 310.000,00 340.000,0030.000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

310.000,00421 340.000,0030.000,000,00Građevinski objekti

4212 310.000,00 340.000,0030.000,000,00Poslovni objekti

Page 93: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

42123 310.000,00131 310.000,000,000,00Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

310.000,00ŠKOLA NOVA VAS5 310.000,000,000,0042123 0,00474

ADAPTACIJA PROSTORIJA U PODRUČNOJ ŠKOLI BRTONIGLA

30.000,0030.000,000,00Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

350.000,00K100727 CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJEAkt. 350.000,007Izv.

0,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 350.000,00 350.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 350.000,00 350.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

350.000,00421 350.000,000,000,00Građevinski objekti

4212 350.000,00 350.000,000,000,00Poslovni objekti

42124 250.000,00134 250.000,000,000,00Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

250.000,00CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE1 250.000,000,000,0042124 100.000,00460

UREĐENJE MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA IV ETAPA

100.000,000,000,00Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

250.000,00K100729 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEAkt. 250.000,007Izv.

0,000,00Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor: 07 250.000,00 250.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 250.000,00 250.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00421 250.000,000,000,00Građevinski objekti

4214 250.000,00 250.000,000,000,00Ostali građevinski objekti

42147 250.000,00358 250.000,000,000,00Javna rasvjeta

200.000,00J. R. NA POD. OPĆINE BRTONIGLA2 200.000,000,000,0050.000,00NABAVKA I MONTAŽA DEKORATIVNE RASVJETE3 50.000,000,000,00

50.000,00K100797 UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATAAkt. 50.000,007Izv.

0,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 50.000,00 50.000,000,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 50.000,00 50.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00421 50.000,000,000,00Građevinski objekti

4211 50.000,00 50.000,000,000,00Stambeni objekti

42119 50.000,00445 50.000,000,000,00Ostali stambeni objekti

50.000,00ULAGANJA U STAMBENE OBJEKTE0 50.000,000,000,00

Page 94: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

5.000.000,00K100799 IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANEAkt. 4.936.065,007Izv.

-63.935,000,00Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 07 5.000.000,00 4.936.065,00-63.935,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00

42 5.000.000,00 4.936.065,00-63.935,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000.000,00421 4.936.065,00-63.935,000,00Građevinski objekti

4212 5.000.000,00 4.936.065,00-63.935,000,00Poslovni objekti

42126 5.000.000,00465

IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE

4.636.065,00-363.935,000,00Sportske dvorane i rekreacijski objekti

42126 0,00473

IZGRADNJA MALONOGOMETNOG DJEČJEG IGRALIŠTA 8 u sportskoj zoni Brtonigla)

300.000,00300.000,000,00Sportske dvorane i rekreacijski objekti

725.500,00Program1016

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 725.500,000,00293.816,20

725.500,00A100601 VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt. 725.500,004Izv.

0,00293.816,20Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 04 725.500,00 725.500,000,00Prihodi za posebne namjene 293.816,20

31 342.900,00 342.900,000,00125.541,08Rashodi za zaposlene

230.000,00311 230.000,000,0087.516,00Plaće (Bruto)

3111 230.000,00 230.000,000,0087.516,00Plaće za redovan rad

31111 230.000,00384 230.000,000,0087.516,00Plaće za zaposlene

12.500,00312 12.500,000,002.500,00Ostali rashodi za zaposlene

3121 12.500,00 12.500,000,002.500,00Ostali rashodi za zaposlene

31216 10.000,00421

REGRES

10.000,000,000,00Regres za godišnji odmor

31215 2.500,00443 2.500,000,002.500,00Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

100.400,00313 100.400,000,0035.525,08Doprinosi na plaće

3131 56.600,00 56.600,000,0019.359,72Doprinosi za mirovinsko osiguranje

31312 56.600,00386 56.600,000,0019.359,72Doprinos za MIO- II stup JUO

3132 36.800,00 36.800,000,0014.519,78Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31320 36.800,00385 36.800,000,0014.519,78Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 7.000,00 7.000,000,001.645,58Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Page 95: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

31333 7.000,00387 7.000,000,001.645,58Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

32 182.600,00 182.600,000,0062.275,12Materijalni rashodi

22.100,00321 22.100,000,003.853,00Naknade troškova zaposlenima

3212 20.000,00 20.000,000,002.858,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

32121 20.000,00388 20.000,000,002.858,00Naknade za prijevoz na posao i s posla

3214 2.100,00 2.100,000,00995,00Ostale naknade troškova zaposlenima

32149 2.100,00408 2.100,000,00995,00Ostale naknade troškova zaposlenima

60.500,00322 60.500,000,0030.867,46Rashodi za materijal i energiju

3223 50.000,00 50.000,000,0013.992,10Energija

32233 50.000,00396 50.000,000,0013.992,10Izdaci za pogonsko gorivo

3227 10.500,00 10.500,000,0016.875,36Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

32271 10.500,00409 10.500,000,0016.875,36Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

100.000,00323 100.000,000,0027.554,66Rashodi za usluge

3232 100.000,00 100.000,000,0027.554,66Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32320 50.000,00389 50.000,000,0013.000,73Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32321 50.000,00395 50.000,000,0014.553,93Održavanje mehanizacije

42 200.000,00 200.000,000,00106.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00423 200.000,000,00106.000,00Prijevozna sredstva

4231 200.000,00 200.000,000,00106.000,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

42319 200.000,00417 200.000,000,00106.000,00Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu

200.000,00NABAVA RADNE MEHANIZACIJE0 200.000,000,00106.000,00

1.995.200,0000102

GLAVA DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330 1.995.200,000,001.111.734,91

1.995.200,00Program1009

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 1.995.200,000,001.111.734,91

1.472.600,00A100701 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆAkt. 1.472.600,001Izv.

0,00899.466,16Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 1.472.600,00 1.472.600,000,00Opći prihodi i primici 899.466,16

31 1.377.600,00 1.377.600,000,00823.873,16Rashodi za zaposlene

Page 96: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

1.141.700,00311 1.141.700,000,00680.393,54Plaće (Bruto)

3111 1.141.700,00 1.141.700,000,00680.393,54Plaće za redovan rad

31111 1.131.700,00160 1.131.700,000,00671.393,54Plaće za zaposlene

31111 10.000,00163

JUBILARNA NAGRADA

10.000,000,009.000,00Plaće za zaposlene

41.200,00312 41.200,000,0028.000,00Ostali rashodi za zaposlene

3121 41.200,00 41.200,000,0028.000,00Ostali rashodi za zaposlene

31216 36.400,00161

REGRES

36.400,000,0028.000,00Regres za godišnji odmor

31213 4.800,00164

DAR DJETETU DO 15. GODINA

4.800,000,000,00Darovi

194.700,00313 194.700,000,00115.479,62Doprinosi na plaće

3132 194.700,00 194.700,000,00115.479,62Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31321 169.760,00167

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

169.760,000,00100.709,05Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31321 5.700,00168

OZLJEDE

5.700,000,003.356,89Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31320 19.240,00169

DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE

19.240,000,0011.413,68Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

32 95.000,00 95.000,000,0075.593,00Materijalni rashodi

95.000,00321 95.000,000,0075.593,00Naknade troškova zaposlenima

3211 5.000,00 5.000,000,00917,00Službena putovanja

32115 5.000,00172 5.000,000,00917,00Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

3212 85.000,00 85.000,000,0071.582,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

32121 80.000,00173 80.000,000,0067.032,00Naknade za prijevoz na posao i s posla

32122 5.000,00432 5.000,000,004.550,00Naknade za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe

3213 5.000,00 5.000,000,003.094,00Stručno usavršavanje zaposlenika

32131 5.000,00175 5.000,000,003.094,00Seminari, savjetovanja i simpoziji

424.100,00A100702 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆAkt. 424.100,001 3 4Izv.

0,00195.910,67Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Page 97: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4Izvor: 01 413.000,00 411.500,00-1.500,00Opći prihodi i primici 184.288,89

32 413.000,00 411.500,00-1.500,00184.288,89Materijalni rashodi

320.000,00322 318.500,00-1.500,00160.816,55Rashodi za materijal i energiju

3221 117.000,00 117.000,000,0055.734,02Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

32211 10.000,00176 10.000,000,008.222,31Uredski materijal

32212 5.000,00177

STRUČNA LITERATURA

5.000,000,00160,00Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 5.000,00178

KNJIGA ZA ODGOJNE SKUPINE

5.000,000,005.656,93Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 2.000,00179

PRETPLATA ZA GLASILA

2.000,000,000,00Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32212 2.000,00180

IZDACI ZA NATJEČAJE I OGLASE

2.000,000,000,00Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

32214 15.000,00181 15.000,000,009.659,27Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

32216 20.000,00183 20.000,000,007.842,85Materijal za higijenske potrebe i njegu

32219 20.000,00184

IGRAČKE ZA ODGOJNE SKUPINE

20.000,000,0011.734,68Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 22.000,00185

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODGOJNE SKUPINE

22.000,000,005.380,61Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00186

POTROŠNI MATERIJAL ZA PRIREDBE

3.000,000,001.307,90Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00187

POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUHINJE

3.000,000,002.786,56Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 2.000,00188

POTOŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUĆNOG MAJSTORA

2.000,000,001.327,01Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 3.000,00189

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NASADA

3.000,000,001.655,90Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

32219 5.000,00190

DID.MATERIJAL-DRŽ.PRORAČUN

5.000,000,000,00Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

3222 160.000,00 160.000,000,0099.807,53Materijal i sirovine

Page 98: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32224 160.000,00191

NAMIRNICE

160.000,000,0099.807,53Namirnice

3223 15.000,00 15.000,000,005.275,00Energija

32233 15.000,00228 15.000,000,005.275,00Dizel gorivo

3225 18.000,00 16.500,00-1.500,000,00Sitni inventar i auto gume

32251 5.000,00198

SI KUHINJA

5.000,000,000,00Sitni inventar

32251 5.000,00200

SI KUĆ. MAJSTORA

5.000,000,000,00Sitni inventar

32251 8.000,00334 6.500,00-1.500,000,00Sitni inventar

3227 10.000,00 10.000,000,000,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

32271 10.000,00182 10.000,000,000,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

93.000,00323 93.000,000,0023.472,34Rashodi za usluge

3231 6.000,00 6.000,000,00546,88Usluge telefona, pošte i prijevoza

32311 5.000,00201 5.000,000,00526,88Usluge telefona, telefaksa

32313 1.000,00202 1.000,000,0020,00Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3236 39.000,00 39.000,000,000,00Zdravstvene i veterinarske usluge

32361 25.000,00213 25.000,000,000,00Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

32363 5.000,00214

ANALIZA BRISEVA - KUHINJA

5.000,000,000,00Laboratorijske usluge

32369 5.000,00295

HACCAP SUSTAV

5.000,000,000,00Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

32369 4.000,00309

DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA

4.000,000,000,00Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

3237 42.000,00 42.000,000,0021.425,46Intelektualne i osobne usluge

32374 28.000,00217 28.000,000,0017.500,00Knjigovodstvene usluge

32379 9.000,00218

Usluge zaštita na radu+ glossa Tihi

9.000,000,000,00Ostale intelektualne usluge

32371 5.000,00368 5.000,000,003.925,46Autorski honorari

Page 99: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

5.000,00ugovori o djelu1 5.000,000,003.925,463238 6.000,00 6.000,000,001.500,00Računalne usluge

32381 6.000,00431

IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICA

6.000,000,001.500,00Usluge ažuriranja računalnih baza

Izvor: 03 11.100,00 11.100,000,00Vlastiti prihodi 10.121,78

32 7.500,00 7.500,000,008.512,38Materijalni rashodi

2.000,00323 2.000,000,004.299,38Rashodi za usluge

3231 1.000,00 1.000,000,003.210,00Usluge telefona, pošte i prijevoza

32319 1.000,00452

USLUGE PRIJEVOZA

1.000,000,003.210,00Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

3239 1.000,00 1.000,000,001.089,38Ostale usluge

32391 1.000,00448

Grafičke usluge

1.000,000,001.089,38Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično

5.500,00329 5.500,000,004.213,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3293 5.000,00 5.000,000,004.213,00Reprezentacija

32931 5.000,00449 5.000,000,004.213,00Reprezentacija

3295 500,00 500,000,000,00Pristojbe i naknade

32952 500,00451 500,000,000,00Sudske pristojbe

34 3.600,00 3.600,000,001.609,40Financijski rashodi

3.600,00343 3.600,000,001.609,40Ostali financijski rashodi

3431 3.600,00 3.600,000,001.609,40Bankarske usluge i usluge platnog prometa

34311 3.600,00450 3.600,000,001.609,40Usluge banaka

Izvor: 04 0,00 1.500,001.500,00Prihodi za posebne namjene 1.500,00

32 0,00 1.500,001.500,001.500,00Materijalni rashodi

0,00323 1.500,001.500,001.500,00Rashodi za usluge

3239 0,00 1.500,001.500,001.500,00Ostale usluge

32399 0,00472 1.500,001.500,001.500,00Ostale nespomenute usluge

20.000,00A100703 REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆAkt. 20.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 20.000,00 20.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

Page 100: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32 20.000,00 20.000,000,000,00Materijalni rashodi

20.000,00329 20.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 20.000,00 20.000,000,000,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

32911 20.000,00221 20.000,000,000,00Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

20.000,00NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA1 20.000,000,000,0044.500,00A100704 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆAkt. 44.500,00

1Izv.

0,0014.348,08Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 44.500,00 44.500,000,00Opći prihodi i primici 14.348,08

32 44.500,00 44.500,000,0014.348,08Materijalni rashodi

32.500,00322 32.500,000,0013.167,62Rashodi za materijal i energiju

3223 32.500,00 32.500,000,0013.167,62Energija

32231 20.000,00192 20.000,000,004.523,62Električna energija

32234 10.000,00193 10.000,000,008.644,00Lož ulje

32233 2.500,00194 2.500,000,000,00Plin

12.000,00323 12.000,000,001.180,46Rashodi za usluge

3234 12.000,00 12.000,000,001.180,46Komunalne usluge

32341 6.000,00207 6.000,000,001.180,46Utrošak vode

32344 2.000,00210 2.000,000,000,00Dimnjačarske i ekološke usluge

32349 2.000,00211

ODVOZ SMEĆA

2.000,000,000,00Ostale komunalne usluge

32340 2.000,00229

SLIVNE VODE

2.000,000,000,00Komunalne usluge

24.000,00A100705 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆAkt. 24.000,001Izv.

0,002.010,00Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 24.000,00 24.000,000,00Opći prihodi i primici 2.010,00

32 24.000,00 24.000,000,002.010,00Materijalni rashodi

24.000,00323 24.000,000,002.010,00Rashodi za usluge

3232 22.000,00 22.000,000,001.200,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32322 10.000,00203

GRAĐ. OBJEKATA

10.000,000,000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

Page 101: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4

32322 10.000,00204

OSTALA OPREMA

10.000,000,001.200,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

32322 2.000,00206

VATROGASNI APARAT

2.000,000,000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

3235 2.000,00 2.000,000,00810,00Zakupnine i najamnine

32353 2.000,00212 2.000,000,00810,00Zakupnine i najamnine za opremu

10.000,00K100780 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆAAkt. 10.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 10.000,00 10.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

42 10.000,00 10.000,000,000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00422 10.000,000,000,00Postrojenja i oprema

4221 10.000,00 10.000,000,000,00Uredska oprema i namještaj

42211 10.000,00288 10.000,000,000,00Računala i računalna oprema

10.000,00Oprema-kuhinja1 10.000,000,000,00

187.597,00002

RAZDJEL PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA 192.597,005.000,0041.967,68

187.597,0000201

GLAVA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 192.597,005.000,0041.967,68

187.597,00Program1008

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

192.597,005.000,0041.967,68

34.800,00A100735 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMAAkt. 34.800,001Izv.

0,006.300,00Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 34.800,00 34.800,000,00Opći prihodi i primici 6.300,00

38 34.800,00 34.800,000,006.300,00Ostali rashodi

34.800,00381 34.800,000,006.300,00Tekuće donacije

3811 34.800,00 34.800,000,006.300,00Tekuće donacije u novcu

38114 25.200,00100

IDS

25.200,000,006.300,00Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

38114 9.600,00299 9.600,000,000,00Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

9.600,00NEZAVISNE LISTE1 9.600,000,000,0025.000,00A100737 MJESNA SAMOUPRAVAAkt. 25.000,00

1Izv.

0,001.027,68Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Page 102: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4Izvor: 01 25.000,00 25.000,000,00Opći prihodi i primici 1.027,68

38 25.000,00 25.000,000,001.027,68Ostali rashodi

25.000,00381 25.000,000,001.027,68Tekuće donacije

3811 25.000,00 25.000,000,001.027,68Tekuće donacije u novcu

38119 25.000,00110

MJESNI ODBORI

25.000,000,001.027,68Ostale tekuće donacije

50.000,00A100769 PRORAČUNSKA PRIČUVAAkt. 50.000,001Izv.

0,009.343,00Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 50.000,00 50.000,000,00Opći prihodi i primici 9.343,00

38 50.000,00 50.000,000,009.343,00Ostali rashodi

50.000,00383 50.000,000,009.343,00Kazne, penali i naknade štete

3831 50.000,00 50.000,000,009.343,00Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

38319 50.000,00326 50.000,000,009.343,00Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

50.000,00SREDSTVA IZDVOJENA ZA PRORAČUNSKU ZALIHU1 50.000,000,009.343,000,00A100771 OTPLATA OKVIRNOG KREDITAAkt. 5.000,00

1Izv.

5.000,002.500,00Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi

Izvor: 01 0,00 5.000,005.000,00Opći prihodi i primici 2.500,00

34 0,00 5.000,005.000,002.500,00Financijski rashodi

0,00343 5.000,005.000,002.500,00Ostali financijski rashodi

3433 0,00 5.000,005.000,002.500,00Zatezne kamate

34339 0,00370 5.000,005.000,002.500,00Ostale zatezne kamate

0,00KAMATE NA DOZVOLJENI MINUS2 5.000,005.000,002.500,0050.000,00A100773 ODRŽAVANJE IZBORAAkt. 50.000,00

1Izv.

0,000,00Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 50.000,00 50.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

32 50.000,00 50.000,000,000,00Materijalni rashodi

50.000,00329 50.000,000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 50.000,00 50.000,000,000,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

32919 50.000,00318 50.000,000,000,00Ostale slične naknade za rad

50.000,00IZBOR ZA MJESNE ODBORE2 50.000,000,000,0022.797,00A100782 DOTACIJA CRVENOG KRIŽAAkt. 22.797,00

1Izv.

0,0022.797,00Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Page 103: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

RASHODI - DETALJNIJI PRIKAZ

3

Plan proračuna 2018

1. Rebalans 2018

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

Ostvareno

4Izvor: 01 22.797,00 22.797,000,00Opći prihodi i primici 22.797,00

38 22.797,00 22.797,000,0022.797,00Ostali rashodi

22.797,00381 22.797,000,0022.797,00Tekuće donacije

3811 22.797,00 22.797,000,0022.797,00Tekuće donacije u novcu

38119 22.797,00115

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

22.797,000,0022.797,00Ostale tekuće donacije

5.000,00A100783 SAVJET MLADIHAkt. 5.000,001Izv.

0,000,00Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 5.000,00 5.000,000,00Opći prihodi i primici 0,00

38 5.000,00 5.000,000,000,00Ostali rashodi

5.000,00381 5.000,000,000,00Tekuće donacije

3811 5.000,00 5.000,000,000,00Tekuće donacije u novcu

38119 5.000,00323 5.000,000,000,00Ostale tekuće donacije

5.000,00SAVJET MLADIH1 5.000,000,000,00

31.986.041,00UKUPNO 31.986.041,000,004.208.831,45

Page 104: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla - Verteneglio

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 28.341.937,00 24.011.482,00 23.780.482,00

MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 23.148.338,00 18.676.639,00 18.626.639,00

1002UPRAVLJANJE IMOVINOM 117.500,00 0,00 0,00PROGRAM

K100758 NABAVA VOZILA 1.1.28 Kupnja služnemog auta 1 1 117.500,00 0,00 0,00

1003PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 2.427.500,00 2.465.000,00 2.465.000,00PROGRAM

A100759 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1.1.22. Broj donešenih i određenih planova 5 6 6 7 1.229.375,00 1.379.375,00 1.379.375,0000101

A100760 ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI

1.1.23. Broj planiranih projekata 3 7 9 11 350.000,00 280.000,00 280.000,0000101

A100762 CERTIFIKATI 1.1.24. Broj izrade certifikata 10 12 13 14 15.000,00 15.000,00 15.000,0000101

A100767 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA 1.1.25. Broj donešenih određenih planova 2 3 3 3 623.125,00 680.625,00 680.625,0000101

Stranica 1 od 10

Page 105: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

A100768 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

1.1.26. Broj donesenih određenih planova 1 1 1 1 210.000,00 110.000,00 110.000,0000101

1005JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 7.000,00 8.000,00 8.000,00PROGRAM

A100755 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA

1.1.29 Dotacija udrugama 5 5 4 5 7.000,00 8.000,00 8.000,0000101

1013ZAŠTITA OKOLIŠA 162.771,00 97.771,00 97.771,00PROGRAM

A100713 EKO AKCIJE 1.1.13. sanacija ilegalnih deponija 1 1 1 1 80.000,00 20.000,00 20.000,0000101

A100714 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 1.1.14. sanacija ilegalnih deponija 1 1 1 1 40.271,00 35.271,00 35.271,0000101

A100715 JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU

1.1.15. Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo higijeničarske usluge

16 16 16 16 42.500,00 42.500,00 42.500,0000101

1014PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 573.167,00 518.243,00 518.243,00PROGRAM

A100708 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 1.1.16. sufinanciranje godišnjeg plana rada 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 381.517,00 381.517,00 381.517,0000101

A100709 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA

1.1.17. Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima

4,50% 3,20% 4% 4% 166.924,00 124.000,00 124.000,0000101

A100710 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1.1.18. Sufinanciranje sukladno zakonu 20 članova 20 članova 20 članova 20 članova 24.726,00 12.726,00 12.726,0000101

1015IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 19.134.900,00 14.962.125,00 14.962.125,00PROGRAM

Stranica 2 od 10

Page 106: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

K100500 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.1.01. Površina novoga i obnova %jećeg asfalta 1.180,00 4.000,00 4.200,00 4.500,00 2.426.710,00 2.600.000,00 2.600.000,0000501

K100711 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA

1.1.02. Projektna dokumentacija 0 1 1 1 258.750,00 258.750,00 258.750,0000501

K100717 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

1.1.03. broj dužnih metara kanalske mreže 170,00 300,00 300,00 300,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0000501

K100718 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

1.1.04. Zamjena%jeće javne rasvjete u LED 600,00 600,00 600,00 600,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0000501

K100719 UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA 1.1.05. %tak uređenosti 50% 65% 70% 90% 240.000,00 190.000,00 190.000,0000501

K100720 RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA 1.1.06. Izgradnja pristupnih promernica u%tcima

70% 80% 90% 90% 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,0000501

K100721 UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 1.1.07. Površina novo uređenih objekata 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 340.000,00 290.000,00 290.000,0000501

K100722 UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE 1.1.08. Izgradnja mrtvačnice 0 1 1 0 240.000,00 220.000,00 220.000,0000501

K100724 UREĐENJE LJEKARNE 1.1.09. Broj rekonstruirane ljekarne 1 1 1 1 85.200,00 85.200,00 85.200,0000501

K100725 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 1.1.10. Površina izgradnja novog vrtića 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.568.175,00 5.568.175,00 5.568.175,0000501

Stranica 3 od 10

Page 107: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

K100726 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA

1.1.11. Uređenje i poprakak krova 1 1 1 1 340.000,00 100.000,00 100.000,0000501

K100727 CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE

1.1.11. Unutarnje uređenje i oprema 1 1 1 1 350.000,00 350.000,00 350.000,0000501

K100729 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1.1.12. Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela 0 30 30 0 250.000,00 250.000,00 250.000,0000501

K100797 UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA 1.1.27. Uređenje stambenih objekata 1 1 1 1 50.000,00 0,00 0,0000101

K100799 IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE 1.1.30 Izgradnja školske dvorane 1 1 1 1 4.936.065,00 1.000.000,00 1.000.000,0000501

1016ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 725.500,00 625.500,00 575.500,00PROGRAM

A100502 UREĐENJE PROSTORA 1.1.19. uređenje 0,00 0,00 0,0000101

A100601 VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.1.20. Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije

6 6 6 6 725.500,00 625.500,00 575.500,0000101

A100765 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.1.21. Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija

12 12 12 12 0,00 0,00 0,0000101

MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE 624.056,00 571.500,00 571.500,00

1004RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 624.056,00 571.500,00 571.500,00PROGRAM

Stranica 4 od 10

Page 108: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

A100748 SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA

1.2.01. Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom

1 2 3 3 50.000,00 50.000,00 50.000,0000101

A100752 SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA

1.2.02. Broj subvencioniranih mjera 6 7 8 9 105.000,00 60.000,00 60.000,0000101

A100753 SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

1.2.03. Broj subvencioniranih udruga 1 1 1 1 60.500,00 52.500,00 52.500,0000101

A100754 STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA

1.2.04. Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)

408.556,00 409.000,00 409.000,0000101

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA 4.569.543,00 4.763.343,00 4.582.343,00

1001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 3.072.271,00 2.995.816,00 2.794.816,00PROGRAM

A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

1.3.11. Broj predmeta u rješevanju i vrijeme rješavanja

15 predmeta tijedno

20 predmeta tijedno

25 predmeta tijedno

25 predmeta tijedno

1.400.027,00 1.400.027,00 1.400.027,0000101

A100766 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

1.3.12. Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja

15 predmeta tijedno

20 predmeta tijedno

25 predmeta tijedno

25 predmeta tijedno

1.289.744,00 1.278.789,00 1.278.789,0000101

A100775 MEĐUNARODNI PROJEKTI 1.3.13. realizacija projekta 0 1 0 0 317.000,00 317.000,00 116.000,0000101

A100795 NAJAM VOZILA 1.3.14. Broj vozila za potrebe Općinske uprave 2 2 2 3 65.500,00 0,00 0,0000101

1002UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.309.675,00 1.629.930,00 1.649.930,00PROGRAM

Stranica 5 od 10

Page 109: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

A100731 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 1.3.07. Unapređenje turističke infrastrukture 10.000,00 10.000,00 10.000,0000101

A100763 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE

1.3.08. 811.430,00 780.930,00 800.930,0000101

A100764 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME

1.3.09. Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja

5 6 6 7 38.000,00 36.000,00 36.000,0000101

K100757 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 1.3.10. Nabava inform. Sustava i tehnike 159.301,00 103.000,00 103.000,0000101

K100779 KUPNJA ZEMLJIŠTA 1.3.06. Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova 3 3 3 3 290.944,00 700.000,00 700.000,0000101

1008MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 187.597,00 137.597,00 137.597,00PROGRAM

A100735 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA

1.3.01. Uplata potpora sukladno zakonu i odluci 11 11 11 11 34.800,00 34.800,00 34.800,0000101

A100737 MJESNA SAMOUPRAVA 1.3.02. Financiranje aktivnosti mjesnih odbora 5 mj. odbora 5 mj. odbora 5 mj. odbora 5 mj. odbora 25.000,00 25.000,00 25.000,0000101

A100769 PRORAČUNSKA PRIČUVA 1.3.03. Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0000101

A100773 ODRŽAVANJE IZBORA 1.3.15. Izbori 1 1 0 0 50.000,00 0,00 0,0000101

Stranica 6 od 10

Page 110: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

A100782 DOTACIJA CRVENOG KRIŽA 1.3.04. Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu

2% 2% 2% 2% 22.797,00 22.797,00 22.797,0000101

A100783 SAVJET MLADIH 1.3.05. Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova

5 člana 10 člana 10 člana 10 člana 5.000,00 5.000,00 5.000,0000101

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA 2.200.900,00 2.114.653,00 2.114.653,00

MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE 2.200.900,00 2.114.653,00 2.114.653,00

1009JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 1.995.200,00 1.995.200,00 1.995.200,00PROGRAM

A100701 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ

2.1.01. Broj zaposlenih osoba 13 13 13 13 1.472.600,00 1.472.600,00 1.472.600,0000102

A100702 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ

2.1.02. Plaćanje troškova 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 424.100,00 424.100,00 424.100,0000102

A100703 REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ

2.1.03. Broj isplaćenih naknada godišnje 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 100% iznosa 20.000,00 20.000,00 20.000,0000102

A100704 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ

2.1.04. Financiranje redovnog održavanja 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 44.500,00 44.500,00 44.500,0000102

A100705 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ

2.1.05. Financiranje opreme 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 100%iznosa 24.000,00 24.000,00 24.000,0000102

K100780 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 2.1.06. Financiranje opreme 100%iznosa 100%iznosa 100%iznisa 100%iznosa 10.000,00 10.000,00 10.000,0000102

Stranica 7 od 10

Page 111: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

1012OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 205.700,00 119.453,00 119.453,00PROGRAM

A100716 STIPENDIRANJE STUDENATA 2.1.07. Broj studenata 12 15 15 15 100.000,00 100.000,00 100.000,0000102

A100742 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK

2.1.08. Broj učenika nižih razreda O.Š. 21 21 21 21 100.000,00 13.753,00 13.753,0000102

A100743 NAGRADE ODLIKAŠIMA 2.1.09. Broj učenika 4 4 4 4 5.700,00 5.700,00 5.700,0000102

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 1.438.204,00 1.175.493,00 1.175.493,00

MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 235.000,00 240.000,00 240.000,00

1011RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 235.000,00 240.000,00 240.000,00PROGRAM

A100733 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA

3.1.01. Broj udruga 2 2 2 2 235.000,00 240.000,00 240.000,00000101

MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 819.711,00 578.000,00 578.000,00

1007JAVNE POTREBE U KULTURI 819.711,00 578.000,00 578.000,00PROGRAM

A100732 PROJEKT BRZI Internet 3.2.01. Realizacija projekta 35.000,00 35.000,00 35.000,0000101

A100736 FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE

3.2.02. Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina

2 2 2 2 143.000,00 143.000,00 143.000,0000101

Stranica 8 od 10

Page 112: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

A100739 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA 3.2.03. Uređenja crkve 2 2 2 2 269.711,00 50.000,00 50.000,0000101

A100740 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA

3.2.04. Broj organiziranih manifestacija 10 10 10 10 300.000,00 300.000,00 300.000,0000101

A100756 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE

3.2.07. Broj organiziranih manifestacija godišnje 1 1 1 1 57.000,00 50.000,00 50.000,0000101

A100796 KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE 3.2.06. Štampanje knjige Brtonigle 1 1 1 1 15.000,00 0,00 0,0000101

K100781 UREĐENJE BIKE STAZA 3.2.08 Uređenje bike staze /km 0 5 5 5 0,00 0,00 0,0000101

MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

383.493,00 357.493,00 357.493,00

1005JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 308.800,00 292.800,00 292.800,00PROGRAM

A100301 TROŠKOVI STANOVANJA 3.3.01. Broj korisnika 20 20 20 20 126.000,00 120.000,00 120.000,0000301

A100744 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 3.3.02. Broj novorođenčadi 10 10 10 10 70.000,00 70.000,00 70.000,0000301

A100787 POMOĆI UMIROVLJENICIMA 3.3.03. Jednokratna pomoć/broj korisnika 5 8 8 8 60.000,00 50.000,00 50.000,0000301

A100788 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

3.3.04. Broj osoba za sufinanciranje 7 7 8 8 52.800,00 52.800,00 52.800,0000301

Stranica 9 od 10

Page 113: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Oznaka Pokazatelj rezultata Polaznavrijednost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Plan Projekcija 2019 Projekcija 2020Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org.klas.

3 4 6 7 8 9 10 11 121 2 5

1006ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 74.693,00 64.693,00 64.693,00PROGRAM

A100741 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA

3.3.05. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 1 1 1 1 74.693,00 64.693,00 64.693,0000301

SVEUKUPNO 31.981.041,00 27.301.628,00 27.070.628,00

Stranica 10 od 10

Page 114: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama

Općine Brtonigla-Verteneglio, te na web stanicama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 400-08/18-80/02

UR.BROJ:2105/04-01-18-

Brtonigla-Verteneglio, 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik

Ezio Barnaba'

Page 115: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 -

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13 i 53/13, 147/14, 36/15), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio”, broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj _. sjednici održanoj __. srpnja 2018. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2018. godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

Brtonigla-Verteneglio u 2018. godini ( u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se poslovi s

procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za

nabavku opreme, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa s

izvorima financiranja po djelatnostima, a sukladno Proračunu Općine Brtonigla-Verteneglio

za 2018. godinu („Službene novine Općine Brtonigla“, broj: 20/17, ____)

Članak 2.

U 2018 .godini gradnja komunalne infrastrukture u Općini Brtonigla-Verteneglio

obuhvaća slijedeće:

I/ GRAĐENJE OBJEKATA:

I/I CESTOVNA INFRASTRUKTURA:

1. Uređenje nerazvrstanih cesta (bike staze i protupožarni putevi) 100.000,00 kn

- Prema popisu u prilogu

2. Horizontalna i vertikalna signalizacija prometnica, 90.000,00 kn

3. Izgradnja prometnice unutar radne zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (Ifaza),

3.100.000,00 kn

4. Asfaltiranje ceste u naselju Karigador Kras 0,00 kn

- Uređenje ulice u naselju 200 m

5. Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas 100.000,00 kn

6. Uređenje i sanacija prometnice Grobice Brtonigla I faza 580.000,00 kn

Sanacija u dužini od 700m

7. Izgradnja ulice SUO2 i OU4 u Karigadoru, 50.000,00 kn

8. Urbana oprema 70.000,00 kn

u naseljima:

- Brtonigla

- Nova Vas

Page 116: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

- Karigador

- Fiorini

- Radini

9. Izgrad.kom.infras. do građev. područja posebne namjene 1.000.000,00 kn

- TP Marcari

- TP Gromače

- TP Ronki

10. Asfaltiranje ulice u naselju Fiorini 150.000,00 kn

- Uređenje ulice u naselju dužini 200 sa pratećom infr.

11. Sanacija djela prometnice ŽC 5070 Fiorini – Karigador 100.000,00 kn

- Sanacija prometnice 350 m

12. Uređenje ulice Aleksandra Rukavine do spoja Ul. Marconi 100.000,00 kn

- Uređenje ulice u naselju dužine 70m sa pratećom infrastrukturom

13. Asfaltiranje ceste Karigador C-3 87.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI: 5.527.000,00 kn

I/II GROBLJE:

1. Izrada FN sustava za mrtvačnicu Srbani - Brtonigla 70.000,00 kn

- Izrada 2 x 3,50 kW napajanja

2. II faza dogradnje groblja Srbani 120.000,00 kn

- Izgradnja WC-a i prostorija za držanje alata te ostalog za potrebe groblja

- Uređenje staze na groblju Srbani

PLANIRANI RASHODI: 190.000,00 kn I/III JAVNA RASVJETA 1. Javna rasvjeta na području Općine Brtonigla. 200.000,00 kn

- Karigador Kras 5 kom

- Fiorini 4 kom

- Nova Vas 5 kom

- Brtonigla 10 kom

- Marinčići 2 kom

2. Modernizacija JR na području Općine Brtonigla 500.000,00 kn

- Zamjena postojeće JR na području Općine Brtonigla, a sve prema projektnoj

dokumentaciji za zamjenu postojeće u LED rasvjetu.

- Zamjena i postava nove LED rasvjete u naselju Karigador cesta D-75

Page 117: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

3. Nabava i montaža nove dekorativne rasvjete na području Općine 50.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI: 750.000,00 kn I/IV JAVNE POVRŠINE: 1. Uređenje rotora 70.000,00 kn

2. Parkiralište groblje Brtonigla 50.000,00 kn

3. Uređenje parka kod škole Nova Vas 30.000,00 kn

4. Park u centru Serbana 10.000,00 kn

5. Uređenje ostalih parkovnih i zelenih površina 100.000,00 kn

- Radini

- Fiorini

- Karigador

6. Opremanje parkova i igrališta dječjim rekvizitima. 100.000,00kn

- Radini

- Fiorini

7. Uređenje trga u centru naselja Brtonigla 100.000,00 kn

8. Obnova žičane ograde i zida na igralištu N.K Brtonigla –N.Vas 70.000,00 kn

9. Izgradnja malonogometnog dječjeg igrališta u sportskoj zoni Brtonigla 300.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI: 830.000,00 kn II/ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. Projektna dokumentacija rekonstruk. nerazvrstanih cesta 10.000,00 kn

2. Projektna dokumentacija pristupnih prometnica do

Poduzetničkih zona 30.000,00 kn

3. Projektna dokumentacija prometne infrastrukture u naseljima 50.000,00 kn

4. Projektna dokumentacija pristupne prometnice Arheološkog

parka Santi Quaranti 80.000,00 kn

5. Projektna dokumentacija u Karigadoru SU2 i OU4 40.000,00 kn

6. Projektna dokumentacija sportske zone u Brtonigli 20.000,00 kn

7. Projektna dokumentacija cestovne infrastrukture Donji Srbani 40.000,00 kn

8. Projektna dokumentacija opremanja komunalno servisne

zone K-3 30.000,00 kn

9. Projektna dokumentacija prometne signalizacije na području Općine

20.000,00 kn

10. Projektna dokumentacija sanacije zaljeva 25.000,00 kn

11. Projektna dokumentacija pristupna cesta dvorana Brtonigla 20.000,00 kn

Page 118: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

12. Projektna dokumentacija prom. unutar pod. zone Štrpe II faza 50.000,00 kn

13. Projektna dokumentacija za komun. infrastrukturu 100.000,00 kn

14. Prometni elaborat naselja Brtonigla 70.000,00 kn

15. Projektna dokumentacija ulice u naselju Nova Vas. 40.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI: 625.000,00 kn ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SVEUKUPNI PLANIRANI RASHODI: 7.922.000,00 kn

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne iz prethodnog članka,

u ukupnoj visini od 7.922.000,00 kn osigurati će se iz slijedećih izvora:

- Komunalni doprinos 2.485.591,00 kn

- Komunalna naknada 1.025.000,00 kn

- Prodaja grobnih mjesta 50.000,00 kn

- Prihod od prodaje zemljišta 4.361.409,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama

Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA:361-01/18-10/19 URBROJ: 2105/04-01-18-2 Brtonigla, __. srpnja 2018.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio

Predsjednik

Ezio Barnaba’

Page 119: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

PRILOG br. 1. Nerazvrstane ceste (bike staze i protupožarni putevi)

Naziv ceste sa oznakom k.č.br. dužina

NC Radini - Park Umag (2303/4 ko.Brtonigla) 3.244,00

NC Radini - Fiorini (2302/6 ko.Brtonigla) 1.993,00

NC Radini - Mrinčići (2303/1, 2303/5, 2319/1 i 2318/11 ko.Brtonigla) 1.800,00

NC Marinčići - Fiorini (2318/4 ko.Brtonigla) 1.068,00

NC Turini - Marinčići (2399 ko.Brtonigla) 2.021,00

NC Marinčići - Boboći (2318/7 ko.Brtonigla) 480,00

NC ŽLC 5070 -Cavaglieri Marinčići (2446 i 2452 ko.Brtonigla) 1.267,00

NC Štroligarija - Balbije (2302/5 ko. Brtonigla 938,00

NC Turini - Stara cesta NG (2688 ko.Brtonigla) 801,00

NC NovaVas - Žmergo- Grobice (2312 ko.NovaVas) 1.543,00

NC NovaVas - Škrline (2362/4 ko.NovaVas) 1.761,00

NC Brtonigla - Škrline (2310/3 ko.Brtonigla i 2357 ko.NovaVas) 1.572,00

NC Pavići - Stancija Drušković (2315/1 ko.Brtonigla i 2405ko.NovaVas) 1.420,00

NC Groblje Srbani - G.Srbani (2416 ko.NovaVas) 713,00

NC D.Srbani -Sv. Juraj 1 (2410/1, 2410/2, 2412 ko.NovaVas) 1.256,00

NC D.Srbani -Sv.Juraj- Groblje Srbani (2410/1 i 2412 ko. NovaVas) 1.520,00

NC Čendaki - Sv.Jure (2408, 2409, 1158/4, 1450/4 ko.NovaVas) 1.740,00

NC D.Srbani - G.Srbani (2417 ko.NovaVas) 439,00

NC G.Srbani - Stancija Brekija (2418 ko.NovaVas) 749,00

NC G.Srbani - Obilazak prema Brekiji 2 (2382/1 ko.NovaVas) 555,00

NC ŽLC 50042 - Zona K-3 - izlaz ŽC 5070 (2313/1 ko. Brtonigla) 613,00

NC D-301 - Brekija (2376/1 ko.NovaVas) 1.241,00

NC D-301 - Stara Deponija (2377 ko.NovaVas) 806,00

NC Nova Vas - Štancija Dubac (2373 i 2379 ko.NovaVas) 502,00

NC Nova Vas - Kašteljer (2368 ko.NovaVas) 1.146,00

NC Nova Vas - Kašteljer 2 (2370 ko.NovaVas) 994,00

NC Marinčići-Groblje Brtonigla (2488 i 2484 ko. Brtonigla) 1.010,00

NC ŽLC- 50042 - Valica (k.č. 2383, k.o. Nova Vas) 632,92

NC Gornji Katunari –Pedrola (k.č.2316/1 k.o. Brtonigla) 1.446,00

NC Gornji Srbani – Valica (k.č. 2380 2381 2382/1 2416 i 2376/1 ko. Nova Vas) 2.350,00

NC Carbonera - Kršin (2309/5 i 2309/4 ko.Brtonigla) 686,00

NC Velika Punta - Štroligarija (2302/1 k.o.Brtonigla) 779,00

NC Carbonera - Kršin (2309/4 ko.Brtonigla) 118,00

NC Čendaki - Medelini ( 2426, 2387, 2386 dio k.o. Nova Vas) 2.014,00

Ovisno o stupnju oštećenja utvrditi će se prioriteti sanacije naprijed navedenih

nerazvrstanih cesta.

Page 120: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 361-01/18-10/19 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla-Verteneglio, 12. srpnja 2018. Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio, br. 03/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, dana 12. srpnja 2018. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2018.godini (KLASA: 361-01/18-10/19, URBROJ: 2105/04-01-18-__ od __. srpnja 2018. godine), koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Prijedlog. I. Izmjena Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2018.godini iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio na usvajanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r

Page 121: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Prijedlog

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 53/13, 94/13, 147/14, 36/15), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio”, broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj __. sjednici održanoj __. srpnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godini

I.

Prihvaćaju se I.Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu.

II.

I. Izmjene Programa iz točke I. ovog zaključka sastavni SU dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 361-01/18-10/19

URBROJ: 2105/04-01-18-3

Brtonigla-Verteneglio, __. srpnja 2018.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio

Predsjednik

Ezio Barnaba’

Page 122: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

1

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla Verteneglio / Comune di Brtonigla - Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO

52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 302-01/18-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla - Verteneglio, 10. srpnja 2018.godine

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 03/2018), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018. godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018) (KLASA: 302-01/18-10/02 URBROJ: 2105/04-01-18-1), koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Utvrđeni Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla - Verteneglio radi razmatranja i donošenja.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec.

Page 123: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

2

PRIJEDLOG Temeljem članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla- Verteneglio “, broj 3/18), Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio “, broj 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla- Verteneglio, na svojoj ___. sjednici održanoj dana , donosi slijedeće

I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

I GOSPODARSTVU ZA 2018. GODINU („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018)

I. Toč. I. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018.godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018) (u daljnjem tekstu: Program), mijenja se u cijelosti i glasi:

„Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži programe javnih potreba u društvenim djelatnostima i programe u oblasti gospodarstva.

Za ostvarenje Programa u 2018. godini proračunom Općine Brtonigla – Verteneglio potrebno je osigurati 4.469.124,00 kn.

Utvrđivanje javnih potreba i pojedinačnih programa utvrđuje se u skladu s odredbama posebnih zakona, podzakonskih akata, odluka i drugih propisa, navedenih u pojedinim programima, kojima se uređuje obavljanje predmetnih djelatnosti.

Društveni program obuhvaća:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju 1.995.200,00 kn Program javnih potreba osnovnog školstva i naobrazbe

205.700,00 kn

Program zdravstvene zaštite 117.193,00 kn Program javnih potreba u kulturi 18.500,00 kn Program javnih potreba u sportu 250.000,00 kn Programe udruga građana, neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica

550.308,00 kn

Gospodarski program obuhvaća:

Program gospodarskog i ruralnog razvoja 599.056,00 kn Program civilne zaštite, zaštite od požara i vatrogastvo

316.167,00 kn

Programi u turizmu 367.000,00 kn Program za poduzetništvo i obrtništvo 50.000,00 kn

„.

Page 124: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

II. U toč. V. Programa javnih potreba u kulturi ukupan iznos osiguranih sredstava za podtočku 4.2. Održavanje Ateljea stalnog postava A. Rukavina, od „9.000,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „3.500,00 kn“.

III. U st. 2. toč. VII. Programa javnih potreba udruga građana, neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica, iznos osiguranih sredstava od „380.597,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „550.308,00 kn“.

U toč. VII. Programa javnih potreba udruga građana, neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica, ukupan iznos osiguranih sredstava za podtočku 6.1. Vjerske zajednice, od „100.000,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „269.711,00 kn“.

IV.

U toč. VIII. Gospodarskog programa za gospodarski i ruralni razvoj ukupan iznos osiguranih sredstava od „549.056,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „599.056,00 kn“.

U toč. VIII. Gospodarskog programa za gospodarski i ruralni razvoj, iza podtoč.8., dodaje se nova podtočka 9. koja glasi: “ 9. Sufinanciranje obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio Sufinanciranje obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio u 2018. godini, dodjeliti će se sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća kojom se propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Brtonigla – Verteneglio i TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA sa sjedištem u Brtonigli - Verteneglio, Mlinska ulica 2, nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio. Potrebna sredstva 50.000,00 kn“

V.

U toč. IX. Gospodarskog programa za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i vatrogastvo, iznos potrebnih sredstava za podtočku 2. Područna vatrogasna zajednica, od „124.000,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „169.924,00 kn“.

U toč. IX. Gospodarskog programa za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i vatrogastvo, ukupan iznos osiguranih sredstava od „270.243,00 kn“, zamjenjuje se sa iznosom od „316.167,00 kn“.

VI.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Brtonigla".

KLASA: 302-01/18-10/02 URBROJ: 2105/04-01-18-1 Brtonigla – Verteneglio,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Predsjednik

Ezio Barnaba'

Page 125: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

4

Obrazloženje

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018.godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018) donijet je u skladu sa Proračunom Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018). Radi donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu nepohodno je uskladiti Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018.godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018) sa izmjenama predmetnog akta. Slijedom toga:

- iznos osiguran za održavanje Ateljea stalnog postava A. Rukavina, umanjen je za 5.500,00 kn, s obzirom da je u prvom polugodištu 2018. godine, realiziran trošak u iznosu od 1.764,72 kn,

- iznos osiguran za vjerske zajednice povećan je za 169.711,00 kn, radi financiranja reljefa Bogorodice sa djetetom (stoga je povećan i ukupan iznos Programa javnih potreba udruga građana, neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica),

- iznos potrebnih sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu, povećan je za 45.924,00 kn zbog razlike utvrđene konačnim obračunom za 2017. Godinu (stoga je povećan i ukupan iznos Gospodarskog programa za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i vatrogastvo),

- na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio, donijeta je Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio“, broj 10/2018), zato se u Gospodarskom programu za gospodarski i ruralni razvoj, uvrstila nova podtočka za tu vrstu mjere.

Slijedom rečenog, predlaže se Općinkom vijeću Općine Brtonigla - Verteneglio donošenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018.godinu („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 20/2018).

Jedinstveni upravni odjel

Page 126: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKO VIJEĆE - CONSIGLIO COMUNALE 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 361-01/17-10/01

URBROJ: 2105/04-01-18-27

Brtonigla - Verteneglio, __.__.2018. godine

Temeljem članka 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla -

Verteneglio broj 03/18) i čl. 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u

ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(„Narodne novine“ br. 48/18), Općinsko vijeće općine Brtonigla - Verteneglio na __. sjednici održanoj

u Brtonigli - Verteneglio dana __.__.2018. godine , donosi:

O D L U K U o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

„Dogradnja i djelomična adaptacija vrtića u Brtonigli“

Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave,

Općine Brtonigla - Verteneglio za investiciju „Dogradnja i djelomična adaptacija vrtića u Brtonigli“.

Članak 2. Suglasnost se daje u svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, a radi ostvarivanja bespovratne potpore za provedbu

investicije „Dogradnja i djelomična adaptacija vrtića u Brtonigli“ .

Članak 3.

Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“ koji čini njezin sastavni dio.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ezio Barnaba'

Page 127: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKO VIJEĆE - CONSIGLIO COMUNALE 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 612-01/18-10/02

URBROJ: 2105/04-01-18-01

Brtonigla - Verteneglio, __.__.2018. godine

Temeljem članka 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla -

Verteneglio broj 03/18) i čl. 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u

ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(„Narodne novine“ br. 48/18), Općinsko vijeće općine Brtonigla - Verteneglio na __. sjednici održanoj

u Brtonigli - Verteneglio dana __.__.2018. godine , donosi:

O D L U K U o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

„Sanacija grobljanske crkve Gospe Nogaredske“

Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave,

Općine Brtonigla - Verteneglio za investiciju „Sanacija grobljanske crkve Gospe Nogaredske“.

Članak 2. Suglasnost se daje u svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, a radi ostvarivanja bespovratne potpore za provedbu

investicije „Sanacija grobljanske crkve Gospe Nogaredske“ .

Članak 3.

Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“ koji čini njezin sastavni dio.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ezio Barnaba'

Page 128: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

1

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla- Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE 52474 Brtonigla-Verteneglio , Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.Brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 700-01/18-10/04 URBROJ: 2105/04-02/01-18-3 Brtonigla-Verteneglio, 13.lipnja2018. godine

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio” broj 03/18), načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, dana 13.lipnja 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o zahtjevu za mirno rješenje spora Županijskog državnog odvjetništva u Puli-Pola broj: N-DO-14/2018 od 02.svibnja 2018.g..

2. Prijedlog Zaključka iz toč. 1 čini sastavni dio ovog Zaključka, te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću.

Općinski načelnik

Paolo Klarić dipl. oec.

Page 129: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

2

PRIJEDLOG Na temelju čl. 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine

Brtonigla - Verteneglio ”, broj 03/18) te članka 56. i 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18), povodom Zahtjeva za mirno rješenje spora, Županijskog državnog odvjetništva u Puli-Pola, broj N-DO-14/2018 od 02. svibnja 2018., godine, Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 10. sjednici oržanoj 2018. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK O ZAHTJEVU ZA MIRNO RJEŠENJE SPORA

ŽUPNIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTA U PULI-POLA BROJ: N-DO-14/2018 od 02. svibnja 2018. g

I.

Općina Brtonigla -Verteneglio ne prihvaća Zahtjev za mirno rješenje spora radi isplate iznosa od 5.961.559,59 kn, broj N-DO-14/2018 od 02. svibnja 2018. godine, podnesenog od strane Županijskog državnog odvjetništva u Puli – Pola, a zaprimljen dana 05.svibnja 2018. godine, kojim se predlaže zaključenje nagodbe radi isplate iznosa od 5.961.559,29 kn koji je Općina Brtonigla -Verteneglio stekla bez pravnog osnova prodajom nekretnine označene kao k.č.br. 1944/474 k.o. Brtonigla, šuma trgovačkom društva RA KAPITAL d.o.o. Novigrad. Navedenu nekretninu trgovačko društvo RA KAPITAL d.o.o. Novigrad je steklo od Općine Brtonigla -Verteneglio temeljem Ugovora o zamjeni nekretnine od 19. prosinca 2013. g. KLASA:944-05/13-50/95 i Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 19.prosinca 2013. g., KLASA:944-05/13-50/94.

II. Budući se pred nadležnim Trgovačkim sudom u Pazinu vodi više sudskih sporova

tužiteljice Republika Hrvatska protiv Općine Brtonigla-Verteneglio, predmet kojih je stjecanja vlaništva nekretnina označenih kao šuma odnosno šumska zemljišta u Karigadoru, te da je u predmetu P-1618/2015 donijeta presuda kojom je odbijena tužba Republike Hrvatske, donosi se ovaj Zaključak.

Analiza sporova sa Republikom Hrvatskom koji se odnose na šume i šumska zemljišta čini sastavni dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim

novinama Općine Brtonigla. KLASA: 700-01/18-10/04 URBROJ: 2105/04-01-18- Brtonigla - Verteneglio, 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Predsjednik Općinskog vijeća

Ezio Barnaba'

Page 130: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

ŠUME / ŠUMSKA ZEMLJIŠTA Sud: TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Tužitelj: REPUBLIKA HRVATSKA

Tužena: OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO Predmet tužbi:

- zahtjev tužiteljice da se utvrdi njezino pravo vlasništva na nekretninama u

obuhvatu građevinskog područja Karigador, koje je bilo pošumljeno, a

početkom 1980-ih je uvršteno u prostorni plan bivše Općine Buje kao

građevinsko područje i posječeno radi izgradnje - isplata iznosa koji su polučeni od prodaje zemljišta koja su predmet tužbi

Tužiteljica svoje tužbene zahtjeve utemeljuje na tvrdnji kako se “Nekretnina iz točke I.

ove tužbe na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

šumama (NN 41/90), 16. listopada 1990. nalazila u šumskogospodarskoj osnovi,

odnosno bila je obuhvaćena Programom gospodarenja šumama i šumskim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske, pa je ista ex lege postala vlasništvo Republike

Hrvatske.”

PRESUDE SE TEMELJE NA NEZAKONITIM DOKAZIMA

U prilog svojim tvrdnjama tužiteljica prilaže krivotvorene potvrde Hrvatskih šuma d.o.o. Tako npr. u postupku P-1459/2015, P-406/2016, P-359/2017 tužiteljica je kao dokaz svojim tvrdnjama priložila

- potvrdu Hrvatskih šuma d.o.o., Ur. broj: BU-08/ŽL-13-792/13 od 26.09.2013. godine;

S druge strane, tužena je predala sudu

- očitovanje društva Hrvatske šume d.o.o. od 20. studenog 2012. godine.

Iz potvrde Hrvatskih šuma d.o.o., Ur. broj: BU-08/ŽL-13-792/13 od 26.09.2013.

godine, koju je tužiteljica priložila kao dokaz svojih navoda u tužbi, proizlazi da se

“…predmetne k.č.br. (…) vode u šumskogospodarskoj osnovi, odnosno obuhvaćene

su programima gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike

Hrvatske, na dan 16. listopada 1990. godine, i u naravi su šume i šumsko zemljište.”

S druge strane, iz potvrde Hrvatskih šuma od 20. studenog 2012. godine, BU-08/NMŠ-

2012-792/2, priložene od strane tužene općine Brtonigla, proizlazi pak sljedeće:

“Budući da na dan 16.10.1990. godine nije postojao važeći program gospodarenja

šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske za gospodarsku

jedinicu “Kršin” obrađen je program koji je bio važeći u periodu 01.01.1991. –

31.12.2000. godine”.

Page 131: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

4

Potvrde Hrvatskih šuma imaju status službene isprave.

Po mišljenju tužene, sud prvog stupnja ne smije zasnovati svoju odluku na ispravi - Potvrdi Hrvatskih šuma od 26.09.2013. godine već iz razloga jer je sam, u provedenom postupku P- 1459/2015, nesporno utvrdio kako se radi o krivotvorenoj ispravi sa neistinitim sadržajem.

SUD ČINI BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA Pristupom raspravljanju u kojem se paušalno odbijaju dokazi, kao što je npr. očevid na

licu mjesta uz prisustvo sudskog vještaka, ili pak skraćivanjem rokova za izjavljivanje

pravnog lijeka protiv presude s propisanih 15, na samo 8 dana, sud pokazuje

nerazumijevanje suštine konkretnog postupka, koji bez ikakve dvojbe ne predstavlja “trgovački spor”, već spor o stvarnim pravima, koji se SAMO vodi pred trgovačkim

sudom.

Tužiteljica je dužna dokazati činjenice koje su stvarna osnova tužbe. S’obzirom da je njezin ključni dokaz očito nezakonit, sud treba sadržaj tog dokaza cijeniti kao neistinit, te primjenom pravila o teretu dokazivanja ocijeniti kako ključne činjenice o tome da li je na dan 16. listopada 1990. predmetna nekretnina bila šuma, ili pak šumsko zemljište, nisu dokazane.

PODACI U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI NE ODRAŽAVAJU POTPUNO I ISTINITO ČINJENIČNO STANJE

Podaci o stanju šumskih nasada u periodu između 1977. i 1991. godine nisu bili ažurni,

pa time niti potpuni i točni, budući da prema sadržaju Dopisa HŠ od 20.11.2012. godine očito nije obavljena revizija programa gospodarenja šumama koji je važio za

period 1968. – 1977. godine, a što je sukladno odredbi čl. 26 Zakona o šumama iz

1983. godine (u nastavku: ZŠ/83) bila obveza prednika Hrvatskih šuma, ali i ovlaštenje (davanje suglasnosti) općine koja je prednik tužene.

Slijedom navedenog, a shodno samoj činjenici da na dan 16.10.1990. godine nije

postojao važeći program gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu

Republike Hrvatske za gospodarsku jedinicu “Kršin”, sud ne može biti siguran da je

zemljišna knjiga i na dan 16. listopada 1990. godine odražavala stvarno činjenično

stanje, i da li je zemljište doista predstavljalo šumu, ili se radilo o šumskom zemljištu,

ili pak o poljoprivrednoj katastarskoj kulturi (pašnjak, livada…), kao neizgrađenom

građevinskom zemljištu ?

To pogotovo stoga što: - iz odredbe članka 122 ZŠ/83, kao temeljnog zakona od 31.12.1983. godine, koji je

1990. doživio određene izmjene i dopune (ZID ZŠ od 16.10.1990. godine), proizlazi da su programi za gospodarenje šumama morali biti donijeti, odnosno usklađeni najkasnije do 31.12.1985. godine.

- Iako je propuštanje donošenja programa u roku iz članka 122 ZŠ/1983 bilo kažnjivo

(čl. 111 toč. 19), prednik Hrvatskih šuma, tj. radna organizacija šumarstva (članak

Page 132: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

5

79/1 ZŠ/83) to ipak nije učinio, već je novi program donesen tek 1991. godine, skoro 15 godina nakon prestanka važenja zadnjeg Programa donijetog za period 1968-1977. (a kako proizlazi iz ranije citiranog Dopisa Hrvatskih šuma od 20.11.2012. godine).

- iz odredbe članka 26 istog zakona proizlazilo je: “Revizija šumskogospodarske

osnove područja obavlja se redovito svakih 10 godina. Ako se u toku provedbe

šumskogospodarske osnove područja ustanovi da su se trajno i bitno izmijenile

činjenice i okolnosti na kojima se temelje njezine odredbe, radna organizacija

šumarstva mora obaviti izvanrednu reviziju osnove na način i po postupku koji važi

za njezino donošenje.”

Nastavno, u čl. 120 ZŠ/83 propisano je: “Reviziju i obnovu postojećih gospodarskih osnova i godišnje planove gospodarenja iz čl. 118. i 119. ovoga zakona odobrava

općinska skupština…”

Međutim, na ovom mjestu nužno je naglasiti još jednu odredbu, i to odredbu odredba

čl. 126 ZŠ/83, kojom je propisano:

“Osnovne organizacije šumarstva, druge organizacije udruženog rada i druge

društvene pravne osobe koje upravljaju šumama i šumskim zemljištima u društvenom

vlasništvu dužne su provesti uknjižbu svojih prava u pogledu tih nekretnina u roku

dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.”

Prednica Hrvatskih šuma svoje pravo vlasništva nije uknjižila do 31. prosinca 1985.

godine – predmetna nekretnina nije uvrštena u “bilancu” Poduzeća za šume na dan

31.12.1990. godine.

Prednica Hrvatskih šuma više od desetljeća nije pokazivala nikakav interes za zemljišta u gospodarskoj jedinici Kršin, već je punu skrb o tom zemljištu preuzela na sebe tužena

općina.

Sud neosnovano propušta cijeniti sadržaj Zakona o šumama, u onom dijelu koji je u taj propis implementiran donošenjem Vjerodostojnog tumačenja čl. 44 ZIDZŠ/90. (Nar.nov. 18/2013)

SUD KORISTI KOVANICU “ŠUMA, ODNOSNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE”

“…Člankom 4. st. 2. ZŠ iz 1990. godine definirano je što se smatra šumom, a člankom

4. st. 3. ZŠ iz 1990. godine definirano je šumsko zemljište.

Šuma je stoga određena prema kulturi i potpuno je nebitno da li se nalazi unutar zone

građevinskog zemljišta ili izvan te zone. Veći je problem s određivanjem šumskog

zemljišta koje je kao takvo postalo vlasništvo Republike Hrvatske 16. listopada 1990.

godine.

Međutim, obzirom da je raniji Zakon o šumama prije stupanja na snagu ZŠ iz 1990.

godine propisivao da sve šume i šumska zemljišta se vode upisani u

šumskogospodarskoj osnovi, a da je kriterij za utvrđenje šumskog zemljišta činjenica

da se kao takvo vodilo upisano u šumskogospodarskoj osnovi kod nadležne uprave

Page 133: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

6

šuma…” (stručni članak; mr.sc. Jadranko Jug, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

RH; sada sudac Vrhovnog suda RH i autor “pilot” Presude VSRH Rev-450/11-2)

Ovakav pristup implicira zaključak kako sud ne razlikuje opisana dva pojma.

Svjedok Christian Gallo, voditelj Uprave šuma Podružnica Buzet i krivotvoritelj

potvrde HŠ od 26.09.2013., je u postupku P-1459/2015 iskazao:

“U Istri npr. postoji dosta napuštenog poljoprivrednog zemljišta koje nije

desetljećima obrađivano i koje je u međuvremenu obraslo šumom te je ono danas u

naravi šuma. Ako se utvrdi da bi iziskivalo prevelika novčana sredstva za privođenje

takvog zemljišta ponovno u poljoprivredno, takvo se zemljište označava kao šuma. I

danas RH radi na tome da jasno razgraniči što je šuma i šumsko zemljište, a što je

poljoprivredno zemljište.”

Iz ovakve tvrdnje svjedoka Christiana Galla proizlazi sljedeće:

– Zemljište zbog prirodne rasti stabala uslijed neobrađivanja, ne dobiva

automatski status šume, već samo ukoliko se financijski ne opravda vraćanje

poljoprivrednog zemljišta u njegovu izvornu funkciju “poljoprivrednog zemljišta”, što znači da ne postoji automatsko mijenjanje statusa zemljišta, poljoprivredno u šumsko,

ili obratno, jer to ovisi o financijskim mogućnostima vlasnika, u ovom slučaju

Republike Hrvatske.

– Potonje samo potvrđuje kako se status “šume”, ili “šumskog zemljišta” očito ne

može utvrditi prostim okom punomoćnika tužiteljice, pa čak ni očevidom suda, jer je

takvo utvrđenje podložno okolnostima koje nisu ovisne samo o biološkim promjenama u prirodi (prirodni, ili planirani prirast stabala), već i okolnostima koje su usko

povezane s ekonomskim interesima vlasnika zemljišta, njegovim mogućnostima

obnove, ili uklanjanja prirodnih nasada i sl.

Upravo na takvom shvaćanju statusa zemljišta tužena Općina Brtonigla-Verteneglio tvrdi kako predmetno zemljište, još od početka 80-tih godina prošlog stoljeća, NIJE predstavljalo šumu, pa ni šumsko zemljište, a to slijedom okolnosti da je tužiteljica, odnosno organizacije šumarstva u njezinom vlasništvu, napustila svaku skrb o toj nekretnini, te je prepustila tuženoj općini Buje (Brtonigla).

U svakom slučaju, na RH pada teret dokaza da je neko zemljište “šumsko zemljište”, pa sud ne može suditi bez da se provede stručno vještačenje o tom pojmu. Pri tome, već i samo određivanje vještačenja nama je dokaz kako sud nije sklon prihvatiti tvrdnju da se radi o “šumi”.

Na tragu takvog shvaćanja je u predmetu P-1618/2015 donijeta presuda od 14.12.2017. kojom je odbijena tužba Republike Hrvatske u odnosu na dio predmetnog zemljišta u Karigadoru.

Page 134: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

7

TUŽENA JE STEKLA PREDMETNE NEKRETNINE TEMELJEM ZAKONA Tužena je, jednako kao i tužiteljica, stekla predmetnu nekretninu temeljem zakona, ex

lege, a to temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN 90/92), kao i

predmnjeve iz čl. 362 st. 1 ZV-a.

Pri tome, tužena Općina ističe sve okolnosti tog stjecanja, posebno naglasivši kako je

njezino stjecanje bilo u dobroj vjeri (a ne na načelu povjerenja u zemljišne knjige), i

to slijedom spoznaje kako okolnosti u vrijeme stjecanja po tuženoj nisu bile sporne u

odnosu na to: • da tužiteljica nikada nije bila uknjižena kao titular predmetne nekretnine • da organizacija šumarstva u vlasništvu tužiteljice također nikada nije bila titular • da je kao titular na predmetnoj nekretnina bila upisana prednica tužene – Općina

Buje • da predmetna nekretnina nije bila upisana u šumskogospodarsku osnovu • da su nasadi na predmetnom zemljištu, prema službenim podacima Hrvatskih

šuma, bili posječeni (golosjek) početkom 80.tih godina prošlog stoljeća, pa je od tada o njemu skrbila tužena, a ne više organizacija šumarstva u vlasništvu

tužiteljice.

Tužena je, a kako pokazuje povijest zemljišnoknjižnih upisa, samo bila odgovornija u

odnosu na svoje obveze i svoja prava, pa je uknjižila vlasništvo na predmetnoj

nekretnini, stečeno ex lege, 20- ak godina prije pokušaja tužiteljice da to isto učini na

temelju koji smatra osnovanim.

Općinski načelnik

Paolo Klarić dipl.oec.

Page 135: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

PRIJEDLOG

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst, 123/17), i čl. 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio ”, broj 03/18) Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 10. sjednici održanoj dana 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

za 2017. godinu I.

Prihvaća se Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017. godinu (KLASA: 320-01/18-03/02, URBROJ: 2163/1-03/26-18-05 od 05. ožujka 2018. godine), koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio“. KLASA: 320-01/18-10/07 URBROJ: 2104/04/01-18-02 Brtonigla-Verteneglio, 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO Predsjednik

Ezio Barnaba'

Page 136: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 137: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 138: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 139: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 140: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 141: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 142: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 143: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 144: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 145: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 146: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 147: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 148: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 149: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 150: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 151: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 152: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 153: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 154: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 155: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 156: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 157: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 158: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 159: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 160: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 161: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 162: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 163: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 164: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 165: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 166: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 167: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 168: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 169: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 170: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 171: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 172: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 173: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 174: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

1

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla – Verteneglio/ Comune di Brtonigla - Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 944-05/18-50/17 URBROJ: 2105/04-02/01-18-13 Brtonigla, 17. srpnja 2018.godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO

PREDMET: Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u naselju Brtonigla - dostavlja se

Temeljem čl.52 Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio br. 03/18-proč. tekst), Načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke za zamjenu nekretnina u naselju Brtonigla.

II. Akt iz točke I. sastavni je dio ovoga Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Brtonigla - Verteneglio na nadležno postupanje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik Paolo Klarić dipl.oec.

Page 175: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

2

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. i st. 4 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 38 Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla Brtonigla – Verteneglio br. 03/18), , te Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio, .na svojoj sjednici održanoj dana godine, donosi sljedeću:

ODLUKU o zamjeni nekretnina u naselju Brtonigla

I.

Prihvaća se prijava za zamjenu nekretnina, neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio kako slijedi:

- 41/274 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 494 zgr. k.o. Brtonigla, upisane pri

Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižnom odjelu Buje – Buie u z.k.ul.1847, kao kuća i dvorište ukupne površine 275 m² u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio, što je na Situaciji posebnih jedinica broj posla:21/14 od 28. veljače 2014.godine izrađene od strane Geodetskog ureda Mataija d.o.o., Umag, Valica, Barboj 36 c označeno slovom B2 i

- 5/201 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 493 zgr. k.o. Brtonigla, upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižnom odjelu Buje – Buie u z.k.ul.1847, kao štala i dvorište ukupne površine 201 m² u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio, što je na Situaciji posebnih jedinica broj posla:21/14 od 28. veljače 2014.godine izrađene od strane Geodetskog ureda Mataija d.o.o., Umag, Valica, Barboj 36 c označeno slovom C2

zamjenjuje se - za nekretninu označenu kao 46/430 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 939/1 k.o.

Brtonigla - Verteneglio, upisane pri upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižnom odjelu Buje – Buie u z.k.ul.47 kao voćnjak ukupne površine 400 m² , u vlasništvu Župe Sv. Zenona, Trg Sv. Zenona 3, Brtonigla, što je na Situaciji posebnih jedinica broj posla:21/14 od 28. veljače 2014.godine izrađene od strane Geodetskog ureda Mataija d.o.o., Umag, Valica, Barboj 36 c označeno slovom A2.

II.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i ponuditelj iz prethodne točke ove Odluke, u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti će Ugovor o zamjeni nekretnina, neizgrađenog građevinskog zemljišta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objavit u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 944-05/18-50/17 URBROJ: 2105/04-01-18-12 Brtonigla, .godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik Ezio Barnaba'

Page 176: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

3

Page 177: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla Verteneglio / Comune di Brtonigla - Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO

52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-18-7 Brtolnigla – Verteneglio, 29. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 03/2018), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ: 2105/04-01-18-06), koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Utvrđeni Prijedlog Odluke iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla - Verteneglio radi razmatranja i donošenja.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec.

Page 178: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

PRIJEDLOG Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17 ), članka 7. stavak 1., članka 12. stavak 1. i 3. te članka 13. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine RH", broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 7. stavak 1. i članka 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine RH", broj 10/97., 107/07. i 94/13.), čl.38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 03/2018), te Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla“, broj 03/2018), Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio, na svojoj _______. sjednici održanoj dana ________ 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (Broj: 01-462/97 od 30. rujna 1997.godine, Klasa: 023-01/08-01/02 Ur.broj: 2105/04-04-08-01 od 20. ožujka 2008.godine, i KLASA: 023-01/11-10/04 URBROJ:2105/04-01-17-11 od 05. travnja 2017. godine) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. iza riječi „Brtonigla“, dodaje se „-Verteneglio“.

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: „ Osnivač Vrtića je Općina Brtonigla - Verteneglio sa sjedištem u Brtonigli -

Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1 (u daljnjem tekstu: Osnivač).“.

Članak 3. U članku 4. Odluke u stavku 3. iza riječi „Brtonigli“, dodaje se „- Verteneglio“.

Članak 4.

U članku 6. Odluke u stavku 1. iza riječi „Brtonigli“, dodaje se „- Verteneglio“.

Članak 5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-3 od 09. veljače 2018. godine).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-06 Brtonigla - Verteneglio,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Predsjednik

Ezio Barnaba'

Page 179: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Obrazloženje

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA Pravna osnova za donošenje Odluke sadržan je u članku 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članku 8. i članku 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl.38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla- Verteneglio“, broj 03/2018). II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA Dječji vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero, osnovan je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (Broj: 01-462/97 od 30. rujna 1997.godine i Klasa: 023-01/08-01/02 Ur.broj: 2105/04-04-08-01 od 20. ožujka 2008.godine, i KLASA: 023-01/11-10/04 URBROJ:2105/04-01-17-11 od 05. travnja 2017. godine), za koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo rješenje o sukladnosti tog akata sa zakonom. Ujedno, navedena ustanova posjeduje i potrebno rješenje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti. Isti je vrtić upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, a time je i stekao svojstvo pravne osobe. Prijedlogom ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero, u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (Broj: 01-462/97 od 30. rujna 1997.godine, Klasa: 023-01/08-01/02 Ur.broj: 2105/04-04-08-01 od 20. ožujka 2008.godine, i KLASA: 023-01/11-10/04 URBROJ:2105/04-01-17-11 od 05. travnja 2017. godine) (u daljnjem tekstu: Odluka) usklađuje se naziv Osnivača i naziv naselja sjedišta Vrtića sa Zakonom o područjima Županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine RH“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) i Statutom Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla- Verteneglio“, broj 03/2018). Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja u postupku ocjene sukladnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-3 od 09. veljače 2018. godine) sa zakonom, izmijenjena je ista odluka te se stoga predlaže donošenje ovog prijedloga. Stoga ovaj Prijedlog odluke sadržava i odredbu da stupanjem na snagu predmetne odluke, prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero (KLASA: 023-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-3 od 09. veljače 2018. godine). III. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA AKTA Prijedlog Odluke dostavljen je u prilogu. IV. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA Za provedbu predmetne Odluke u Proračunu Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godini nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Jedinstveni upravni odjel

Page 180: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN –

33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 123/17), čl. 38.Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 10. sjednici održanoj dana 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti

na području Općine Brtonigla-Verteneglio za svibanj i lipanj 2018. godine

I. Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio prihvaća informaciju o stanju

sigurnosti za mjesec svibanj 2018.godine, broj: 511-08-23/1-9/05/18 od 05. lipnja 2018.godine i za mjesec lipanj 2018.godine, broj: 511-08-23/1-9/06/18 od 06.srpnja 2018. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA:215-01/18-01/01 URBROJ: 2105/04-01-18-08 Brtonigla-Verteneglio, 2018. godine

Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio

Predsjednik Ezio Barnaba'

Page 181: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 182: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 183: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,
Page 184: ZAPISNIK ćinskog vije ća Op ćine Brtonigla - Verteneglio ... · za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, izgradnja ceste,