Zasticene Prirodne Vrijednosti Zagrebacke Zupanije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zasticene prirodne vrijednosti Zagrebacke zupanije

Text of Zasticene Prirodne Vrijednosti Zagrebacke Zupanije

 • Zatiene prirodne vrijednostiZ a g r e b a k e u p a n i j e

 • IIzzddaavvaa:: Zagrebaka upanija Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

  ZZaa iizzddaavvaaaa:: mr.sc. Stjepan Koi

  UUrreeddnniikk:: Nada Sohora

  SSttrruunnii ssuurraaddnniiccii:: Zoran Tonkovi, eljka Kuini

  IIddeejjnnoo rrjjeeeennjjee:: Nenad Pejukovi

  GGrraaffiikkaa pprriipprreemmaa:: Grafem d.o.o.

  FFoottooggrraaffiijjee:: Boris Kovai, Igor Kuntek, arhiva Parka prirode Medvednica, Mladen Houka,Nenad Pejukovi, Toni Nikoli

  TTiissaakk:: Denona d.o.o.

  Zagreb, 2006.

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica - Zagreb

  UDK 502.72 (497.5-35 Zagreb)

  ZATIENE prirodne vrijednostiZagrebake upanije / . -Zagreb : Zagrebaka upanija, 2006.

  ISBN 953-7410-00-5

  I. Prirodna batina - - Zagrebaka upanija

  300717031

 • Zapadni dio Medvednice - park prirode, 1971.

  umberak-Samoborsko gorje - park prirode, 1999.

  Smerovie - posebni botaniki rezervat,1963.

  Dubravica - posebni botaniki rezervat, 1966.

  Jastrebarski lugovi - posebni ornitoloki rezervat, 1967.

  Zaprei-Sava - Strmec-Sava - posebni ornitoloki rezervat, 1970.

  Crna Mlaka - posebni ornitoloki rezervat, 1980.

  Varoki lug - posebni zooloki rezervat, 1982.

  Markovak-Bistra - posebni rezervat umske vegetacije, 1963.

  Stupniki lug - posebni rezervat umske vegetacije, 1964.

  Japeti - posebni rezervat umske vegetacije, 1975.

  Varoki lug - posebni rezervat umske vegetacije, 1988.

  esma - posebni rezervat umske vegetacije, 1982.

  Novakua - posebni rezervat umske vegetacije, 1982.

  Tepec-Palanik-Stranik - park uma, 1970.

  Karta Zagrebake upanije

  Slapnica - znaajni krajobraz, 1964.

  Zelinska glava - znaajni krajobraz, 1991.

  Oki grad-okolica - znaajni krajobraz, 1970.

  Turopoljski lug i vlane livade uz rijeku Odru - znaajni krajobraz, 2003.

  Grgosova spilja - spomenik prirode geomorfoloki, 1974.

  Tisa u upljaku - spomenik prirode -rijetki primjerak drvea, 1964.

  Hrast lunjak u dvoritu kole Rakitovec, - spomenik prirode

  - rijetki primjerak drvea, 2001.

  Samobor - park u Langovoj -spomenik parkovne arhitekture, 1962.

  Lug - park oko dvorca - spomenik parkovne arhitekture, 1948.

  Samobor - park u Bistracu - spomenik parkovne arhitekture, 1969.

  Jastrebarsko - park oko dvorca - spomenik parkovne arhitekture, 1961.

  Bojakovina - park oko dvorca - spomenik parkovne arhitekture, 1965.

  Gornja Bistra - ljeilini park - spomenik parkovne arhitekture, 1971.

  Samobor - park Mojmir - spomenik parkovne arhitekture, 1976.

  Samobor - tisa - spomenik parkovne arhitekture, 1963.

  sadr

  aj 12

  345

  6,789

  10111213141516

  17181920212223

  2425262728293031

  2

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  22

  24

  25

  26

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  36

  38

  39

  40

 • 4Park prirode Medvednica zatienje 1981. godine, a obuhvaa naj-znaajniji dio planine koji see odPodsuseda do Kainskog sedla u du-ljini oko 24 km. Ukupna povrina par-ka prirode iznosi 22.826,00 ha, apovrina koja se odnosi na Zagreba-ku upaniju je 4.593,22 ha.

  Ouvani kompleksi uma u niim di-jelovima, hrast kitnjak i kesten, zatimbukva te smreka i jela, bili su temeljproglaenju parkom prirode. U skla-du sa zatitom prirode temeljna muje funkcija ekoloka, izletniko-rek-reativna i edukativna.

  Medvednica svojim prirodnim vrijed-nostima s obzirom na reljef, geoloki

  P a r k p r i r o d ez a p a d n i d i oM e d v e d n i c eOOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  11

 • 5sastav klimatska i hidroloka obilje-ja te vegetacijski pokrov s faunom, aosobito na svoj poloaj ima iznimnoznaenje na oblikovanje zdravstve-nih uvjeta za ivot i rad stanovnikaZagreba i Zagrebake upanije.

  Park prirode Medvednica bogat je ikrkim fenomenima na podruju is-tono od Jelenje vode meu kojimase istie peina Medvednica i Tisinponor. Niz obronke Medvednice sli-jevaju se brojni potoci koji su u trupplanine urezali duboke doline.

 • 6Podruje umberka i Samoborskoggorja zatieno je 1999. godine ukategoriji parka prirode.

  umberako i Samoborsko gorje ugeomorfolokom i krajobraznomsmislu predstavlja cjelinu, koja se

  P a r k p r i r o d e u m b e r a k -S a m o b o r s k og o r j eOOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  22

  P a r k p r i r o d e u m b e r a k -S a m o b o r s k og o r j e

 • 7prua u smjeru jugozapad - sjeverois-tok, duine oko 40 kilometra s ukup-nom povrinom od 33.300 ha. Povri-na parka prirode koja se nalazi napodruju Zagrebake upanije iznosi26.031,33 ha.

  umberako-Samoborsko gorje vrloje vrijedan i jo uvijek, s gledita zati-te prirode, ouvan prostor. Visoka es-tetska vrijednost je u prostranim brd-skim livadama koje se izmjenjuju saumskim kompleksima i poljodjelskimpovrinama.

  Znatan broj rijetkog i zatienog biljanaao je takoer utoite u ovim go-rama, posebno u iroj okolici Samo-bora: blagajev likovac, crveni likovac,lovorasti likovac, kranjski ljiljan, pla-ninski bour, tisa, boikovina, ende-mina samoborska gromotulja itd.

  Vrlo je iroka i zanimljiva lepezapredstavnika ivotinjskog svijeta ovogparka prirode. Od krupnijih ivotinjanajbrojnije su srne i divlje svinje. Po-vremeno se pojavljuju ris i divlja ma-ka. Tu su i kune bijelica i zlatica (ovapotonja je vezana uz najstarije ume),

  puh i vjeverica, temnoge vrste sitnih imiolikih glodava-ca. U potocima i-ve potone pastr-ve, uveni su tere-ni za sportski ribo-lov Bregana i Slap-nica.

 • 8Posebni botaniki rezervat kodSmerovia nalazi se na dolomit-nom breuljku neposredno iznad ko-rita Lipoveke Gradne uz aktivni ka-menolom. Povrina rezervata iznosi3,00 ha.

  Najznaajnije biljke su: mala sapuni-ka (Saponaria belidifolia) koja je ter-cijarni relikt, a pripada junoeurop-skom flornom elementu, te brdskagromotulja (Alyssum montanum ssp.Samoborense). Izvanredna floristi-ka vrijednost ovog lokaliteta feno-men je dolomita. Rezervat je zati-en 1963. godine.

  S m e r o v i e- p o s e b n i r e z e r v a t - b o t a n i k iOOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  33

 • 9D u b r a v i c a - p o s e b n i r e z e r v a t -b o t a n i k i

  Podruje creta kod Dubravice sokolnom umom stavljeno je podposebnu zatitu 1966. godine. Ukup-na zatiena povrina iznosi 6,00 ha.Rezervat se nalazi u umi Dubrava is-pod Lugarskog brega na lijevomobronku potoka Dubrava. Cretnepovrine su okruene ikarom johe.Cret je gotovo jednoliko pokriven nis-kom vegetacijom s mjestimice izraslimgrmovima johe, krkavine, breze i vr-be. Vegetaciju creta izgrauje biljnazajednica iljkice, a jedno je odposljednjihn a l a z i t aokrugolisner o s i k e( D r o s e r arotondifolia)u Hrvatskoj.

  OOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  44

 • 10

  Posebni ornitoloki rezervat Jas-trebarski lugovi obuhvaa um-ski odjel 15. u gospodarskoj jedini-ci Jastrebarski lugovi, a nalazi se uzlijevu obalu rjeice Okinice u Cr-noj Mlaki. Povrina rezervata iznosi61,18 ha.

  To je mjeovita nizinska sastojinahrasta lunjaka, jasena, brijesta,klena, johe i dr.; hrast, jasen i bri-jest u prosjeku su starosti oko 140god. Uslijed depresije tog podru-ja voda se dugo zadrava, pa jeumsko tlo movarno. Proglaen je1967. godine posebnim ornitolo-kim rezervatom kao obitavaliteorla tekavca, rijetke i ugroenegrabljivice.

  J a s t r e b a r s k il u g o v i - o r n i t o l o k ir e z e r v a tOOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  55

 • 11

  Z a p r e i - S a v ai S t r m e c - S a v ao r n i t o l o k ir e z e r v a t

  Podruje Zaprei-Sava zatienoje 1970., a podruje Strmec-Sava1971. godine. Povrine rezervata su243,00 i 287,00 ha.

  Podruje na lijevoj i desnoj obali Savezapadno od Podsuseda jedinstvenoje stanite brojnih vrsta ptica, obrasloumom vrba, topola, johe i gustomniskom vegetacijom, protkano rukav-cima, brojnim kanalima i kanaliima,pjeanim i ljunanim nanosima temovarnim livadama.

  Na ovom podruju naroito je vanookupljanje nekih znaajnih i rijetkihvrsta ptica kao na primjer: sokol grla,kulik slijepi, prutka pjegavka, uka-vica potrk, vodomar ribar, pelaricauta, pupavac bojak, plazica vuga,slavuj mali i grmua pjegava. Naroitu

  OOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  66 ii 77

  vrijednost ovog podruja u europ-skim razmjerima predstavlja gnijee-nje rijetke vrste ptice - plazice vuge(Remiz pendulinus).

  Unato zahvatima, u neposrednoj bli-

  zini ouvana je autohtona uma i ika-re priobalja rijeke Save, gdje obitavajubrojne ptije vrste i druga fauna. U di-jelu rezervata ouvan je prirodni tokrijeke Save s meandrima i rukavcima.

 • Podruje Crne Mlake nalazi se iz-meu rjeica Okinice na zapadui Brebernice na istoku u pokupskombazenu, na povrini od priblino 650ha. U sklopu movarnog podruja Cr-ne Mlake nalaze se i istoimeni ribnja-ci, koji su nastali na mjestu nekada-nje Male mlake uz rjeicu Okinicu.

  U umskim sastojinama nalaze se:hrast lunjak, poljski jasen, brijest,joha, topola i grab, te umsko voe(divlja kruka i divlja jabuka). Uslijeddepresije i previsoke razine pod-zemne vode, umsko tlo je minero-geno i movarno.

  Movarne povrine i periferni dijelo-vi ribnjaka obrasli su vrbom rakitom,trskom, rogozom i sitom, a vodene

  C r n a M l a k a -p o s e b n i r e z e r v a t - o r n i t o l o k iOOZZNNAAKKAA NNAA KKAARRTT II

  88

 • 13

  povrine prekriva lopo, lokvanj ioraac.

  Od movarne ornitofaune, koja jezastupana u velikom broju vrsta i pri-mjeraka, najei su predstavnici:gnjurac ubasti, siva aplja, apljadanguba, apljica bijela, uta aplja,gak kvakavac, patka divlja,