Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu. W roku 2003 uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły z klasą”. W 2013 roku podjęliśmy próby zdobycia certyfikatu programu „Szkoły z klasą 2.0”. Aby sprostać wymaganiom, podjęliśmy szereg cennych inicjatyw w ciągu całego roku szkolnego. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu

 • Zesp Szk im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu

 • W roku 2003 uzyskalimy certyfikat Szkoy z klas

 • W 2013 roku podjlimy prby zdobycia certyfikatu programu Szkoy z klas 2.0

  Aby sprosta wymaganiom, podjlimy szereg cennych inicjatyw w cigu caego roku szkolnego.

 • Szkolni koordynatorzy projektu mgr Elbieta Rodzinkamgr Anna Juszcz - Jakubikmgr Aleksandra Kraekmgr Edyta Kowalskamgr Joanna Albrycht - CymermanDyrektor Zespou Szk w Odrzykoniumgr Piotr Guzek

 • Realizacja I zadaniaW dniu 3 grudnia 2012 roku odbya si debata na temat niebezpieczestw czyhajcych w sieci na dzieci i modzie. Chcielimy si zmierzy z tym narastajcym problemem, ktry dotyczy nie tylko naszej szkoy. W tym celu staralimy si okreli gwne zagroenia, sprecyzowalimy problem i wsplnie opracowalimy KODEKS 2.0 czyli jak zachowa si w sieci? Zawiera on dziewi najwaniejszych punktw. By motywem przewodnim na cay rok pracy na rnych zajciach i rnych sytuacjach szkolnych.

 • Gazetka szkolna LIDER wzia udzia w oglnopolskim konkursie Bd bezpieczny w sieci .

 • Celem konkursu byo uwiadomienie modym ludziom zagroe, jakie niesie ze sob Internet. W gazetce znalaz si wywiad z konsultantem Helpline.org i wolontariuszem Fundacji Orange, ankieta przeprowadzona w naszej szkole, reportae i zdjcia oraz wasny ilustrowany kodeks 2.0.Dziki staraniom czasopismo szkolne zostao wyrnione nagrod gwn.

 • KODEKS BEZPIECZNEGO INTERNETU1. Nie odbieraj wiadomoci od nieznajomych.2. Korzystaj z programw antywirusowych.

 • 3. Ograniczaj czas spdzany w sieci.4. Nie korzystaj z programw bez licencji ich uytkowanie jest zabronione.

 • 5. Nie publikuj swoich zdj na nieodpowiednich stronach.6. Nie podawaj swoich danych osobowych nieznajomym.

 • 7. Wypowiadajc si na portalach oraz korzystajc z komunikatorw, uywaj odpowiedniego sownictwa. 8. Zakupy przez Internet dokonuj rozwanie i pod okiem osoby dorosej.

 • 9. Pamitaj, e przywaszczanie sobie cudzych prac to plagiat.

  10. Unikaj stron o treciach pornograficznych lub nakaniajcych do przemocy czy uzalenie.

 • 11. Nie podszywaj si pod innych.12. Uywaj komputera rozwanie.

 • Uczennice naszej szkoy, biegle posugujce si technologi informatyczn, prowadz blogi;Blog - FASHION for you dla zainteresowanych mod i nie tylko.Blogerki: Karolina Juszcz, Oktawia Pelczar, Natalia Krzysik uczennice klasy I c gimnazjum.

 • Blog Co w trawie piszczy? Prowadzony w jzyku angielskim, redagowany przez Natali Hedesz uczennic kl. II a gimnazjum.

 • Projekt interdyscyplinarny"Nosce te ipsum" - Poznajsamego siebie

  Temat projektu planowanego wnaszej szkole powsta z inicjatywy uczniw. Gimnazjalici zainteresowali si histori lokaln, dlatego chcieli tworzy i opracowa materiay zwizany z regionem. Motywem przewodnim naszej pracy byo przyblienie uczniom bogactwa kulturowo-przyrodniczego Odrzykonia i uwiadomienie im, e mog odegra rol w tworzeniu rnorodnych materiaw przedstawiajcych dzieje naszej okolicy. Wie, w ktrej mieci si Gimnazjum im. Aleksandra Fredry posiada bardzo bogat i interesujc histori, a take unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazowe.

 • Wspczesny wizerunek wsi jest wynikiem dziaalnoci i stara wielu pokole, ktre woyy wysiek w tworzenie obiektw kulturalnych, religijnych, ktre na stae zapisay si w historii Odrzykonia. Dzieje naszego regionu to historia Polski w mikroskali, dlatego warto zaprezentowa to, co ksztatuje nasz osobowo, poniewa oprcz rodziny znaczny wpyw na wiadomo historyczn, kulturow ma rodowisko przyrodnicze oraz wspczesne osignicia techniczne. Korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnej uatwio uczniom porozumiewanie si, wspprac oraz umoliwio dokadniejsze opracowanie dostpnego materiau.

 • Realizacja II zadaniaPoznanie dziedzictwa kulturowego naszej miejscowoci

 • Grupa uczniw w skadzie: Karolina Jzefczyk, Angelika Szurlej, Patrycja Zajchowska, Monika Gumienna, Maciej Zajchowski, Micha Krygowski, Jakub Jucha, poszukiwali materiaw, studiowali dostpn literatur w celu opracowania historii szkolnictwa w Odrzykoniu. Uczniowie przygotowali prezentacj multimedialn, ktra moe by wykorzystywana na ronych zajciach lekcyjnych.Dzieje szkolnictwa odrzykoskiego sigaj XVII wieku. Wwczas to w Odrzykoniu istniaa ju szkoa parafialna. Kolejne wzmianki o istnieniu szkoy parafialnej pochodz z roku 1839 oraz 1841, kiedy to staraniem wczesnego proboszcza ks. Szymona Serafina, postawiono niewielki, drewniany budynek, by to pierwszy budynek oddany cakowicie na potrzeby nauczania.

 • Dziki uprzejmoci pana Ludwika acha i jego osobistym zbiorom zdj, udao si odtworzy wygld budynku szkolnego od 1930 r. oraz sylwetki wczesnych dyrektorw wraz z yciem kulturalnym jakie toczyo si w obrbie szkoy.Wykonalimy pamitkowe tabla, ktre zawisy w gwnym holu szkoy.

 • Ta sama grupa uczniw wybraa si na wycieczk do muzeum. Wyjcie zaowocowao wykonaniem prezen-tacji multimedialnej pt. Muzeum Wsi. Prezentacja zawiera zdjcia licznie zgromadzonych eksponatw zwizanych z histori naszej wsi oraz Kamieca; wyroby rzemiosa ludowego, zbiory etnograficzne, archeologiczne, eksponaty i fotografie dotyczce Stowarzyszenia Odrzykoniakw , chru oraz orkiestry dtej. Ilustruj one niemal wszystkie dziedziny ycia wsi w trakcie jej wielowiekowych dziejw.

 • Odby si konkurs rekonstrukcji ruin zamku w formie makiety oraz technik dowoln opisy.

 • W dniu 11.04.2013 r. w Zespole Szk im. A. Fredry w Odrzykoniu odbya si uroczysto upamitnienia Odrzykoniakw, ofiary mordu sowieckiego NKWD na Ukrainiew 1940r., w ramach oglnopolskiego programu Katy ocali od zapomnienia.

 • Celem tego programu jest uczczenie pamici Bohaterw Mordu Katyskiego,a zarazem przywrcenie ich sylwetek zbiorowej pamici narodu poprzez posadzenie 21857 Dbw Pamici. Kady Db upamitnia konkretn osob, jeden Db to nazwisko jednego Polaka, ktry zosta zamordowany strzaem w ty gowy w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

  Szkoa w Odrzykoniu uczcia pami: ks. Kapelana podpukownika Jzefa Panasia, podpukownika Jana Pelczara, majora Jana Osiskiego, porucznika Mieczysawa Osiskiego, aspiranta Policji Pastwowej Franciszka Guzka.

 • Program artystyczny wykonay dzieci i modzie Zespou Szk im. A. Fredryw Odrzykoniu.

 • Zebralimy dokumenty o zamordowanych Odrzykoniakach.Wykonalimy okolicznociowe tabla i wystaw dokumentw.

 • Znani Polacy zwizani z Odrzykoniem

 • W czasach wietnoci Kamieca przebywali na nim: krl Wadysaw Jagieo i krl Wgier Jan Zapolya.

 • Jan Matejko w 1842 wykonywa szkice zamku odrzykoskiego.

  Jan Matejko, Szcztki zamku w Odrzykoniu od strony zachodniej

 • Seweryn Goszczyskiw swojej ksice pt. Krl zamczyska wykorzysta histori Jana Machnika, obkanego mieszkaca zamkuodrzykoskiego.

 • Aleksander Fredro patron szkoyWincenty Pol tak pisa o okolicach Odrzykoskiego Zamku: "Jake ci piknie u tych ska Wisoku, Jak si spokojnie twoje szumy stroj, I jake hardo, chocia niby w mroku Zawsze te wiee Odrzykonia stoj"

 • Adam Gorczyski (1805 1876) malarz i pisarzAdam Gorczyski Ruiny zamku w Odrzykoniu 1837r.

  Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, litografia wg rysunku A. Gorczyskiego, 1837 r.

 • Poznanie walorw krajoznawczo turystycznych Odbyo si spotkanie z przedstawicielem Karpackich Parkw Krajobrazowych panem Ignacym Bieleckim.

  Wzilimy udzia w III edycji konkursufotograficznego Wiosna w Czarnorzecko-Strzyowskim Parku Krajobrazowym.

 • Autor: Oktawia PelczarAutor: Natalia HedeszAutor: Patrycja SitarPRACE KONKURSOWE

 • Autor: Patrycja NowakAutor: Milena PelczarAutor: Karolina Juszcz

 • Poprzez edukacj ekologiczn poznawalimy:

  cieki dydaktyczno- przyrodnicze.Bogactwo flory i fauny regionu;- odbyway si zajcia w terenie, - prezentacje/film o walorach przyrodniczych regionu.

 • RAJD Powitanie Wiosny

 • RAJD

 • Mamy nadziej, e wszystkie podjte dziaania zostan pozytywnie ocenione przez ekspertwCentrum Edukacji Obywatelskieji Gazet Wyborcz. Jest to oglnopolska akcja edukacyjna prowadzona po to, aby wychowywa mode spoeczestwo obywatelskie. Dzikujemy za uwag