Zollner, Erich & Schussel, Therese - Povijest Austrije

Embed Size (px)

Text of Zollner, Erich & Schussel, Therese - Povijest Austrije

 • Erich Zllner

  Therese Schssel

  Povijest

  Austrije

 • Sadraj

  AUSTRIJA U TRAJANJIMA: Erich Zllner i njegovo djelo (dr. Drago

  Roksandi)

  AUSTRIJA U PRAPOVIJESNOME (PRETHISTORIJSKOM) DOBU 1

  Poetci stalnog obitavanja (starije i mlae kameno doba) 1

  Bronano doba 3

  eljezno doba 5

  AUSTRIJA U VRIJEME RIMLJANA (AUSTRIA ROMANA) (15. st. pr. K.

  - kraj 5. st.) 11

  Osvajanje, osiguravanje i upravljanje dunavskim provincijama 11

  Privreda i drutvo 13

  Rimska kultura 16

  Austria Romana u pogibelji i njezin preustroj 18

  Kasnoantiko kranstvo 20

  Kraj rimske vlasti 24

  AUSTRIJA OD 6. DO 10. STOLJEA 28

  Bavarci 28

  Avari i Slaveni 29

  Djelomian opstanak rimske kulture 30

  Irsko-kotska i anglosaska misija (7. i 8. st.) 31

  Vlast Karolinga 32

  Kraj karolinke vlasti - maarski ratovi 34

  DOBA BABENBERGOVACA 976. do 1246. 37

  Markgrofovi 37

  Vojvode 44

  POLITIKA POVIJEST AUSTRIJSKIH ALPSKIH ZEMALJA U

  VISOKOMU SREDNJEM VIJEKU 52

  tajerska 52

  Koruka 54

  Salzburg 56

  Tirol 58

  Vorarlberg 59

  Austrija i alpske zemlje 60

  PROCES NASELJAVANJA U VISOKOMU SREDNJEM VIJEKU 64

 • GOSPODARSKI IVOT U VISOKOMU SREDNJEM VIJEKU 68

  CRKVENA I DVORSKA KULTURA 74

  Kulturna ostvarenja Crkve 74

  Dvorska kultura 76

  Romanika umjetnost 79

  POETCI HABSBURGOVACA UAUSTRIJI 82

  Borba za babenberku batinu 82

  Rudolf Habsburki i Otokar 84

  Uspostava habsburke dinastike vlasti u Austriji 86

  Razvoj i izgradnja austrijskog posjeda (Herrschaft zu sterreich) 88

  Rudolf IV. i osvajanje Tirola 91

  RAZDOBLJE PODJELE IZMEU HABSBURGOVACA - PRVI

  ZEMALJSKI SABORI 95

  Podjela u Neubergu - Albrecht III. i Leopold III. 95

  Prvo sazivanje zemaljskih sabora 97

  Podjela iz 1411. i sukobi meu braom 98

  Vojvoda Fridrik 1V. Tirolski 99

  Razdoblje Albrechta V. (II.) 100

  KRIZA I USPONAUSTRIJE 103

  Razdoblje austrijskih nemira pod Fridrikom III. 103

  Austrija u sukobu sa Zapadom i Istokom 107

  OD SREDNJEG DO NOVOG VIJEKA 111

  Politika Maksimilijana I. prema Istoku i Zapadu 111

  Maksimilijanove reforme - nova inovnika drava u Austriji 113

  Maksimilijanova osobnost 115

  Sporazumi u Wormsu i Bruxellesu 115

  Poetci Ferdinanda I. u Austriji (1521.-1526.) 116

  PROCES NASELJAVANJA U KASNOMU SREDNJEM VIJEKU 120

  GOSPODARSKI IVOT U KASNOMU SREDNJEM VIJEKU 123

  Poljoprivreda i pravni poloaj seljaka 123

  Rudarstvo 125

  Privredna struktura kasnosrednjovjekovnoga grada 126

  Trgovina 127

 • DUHOVNA KULTURA U KASNOMU SREDNJEM VIJEKU 130

  kolstvo 130

  Knjievnost i pjesnitvo - Austrijski humanizam 131

  Umjetnost u kasnomu Srednjem vijeku 133

  Glazba 134

  REFORMACIJA I PROTUREFORMACIJA 136

  Upravna reforma Ferdinanda I. 136

  Ugarsko pitanje i prvi turski ratovi 137

  Prodor protestantizma u austrijske zemlje 138

  Podjela austrijskih nasljednih zemalja izmeu sinova Ferdinanda I. 140

  Car Maksimilijan II. (1564.-1576.) 142

  Vjerski sukob u Tirolu i Unutranjoj Austriji 143

  Katolika reforma i protureformacija 144

  Razdor meu braom u Habsburgu 146

  RAZDOBLJE TRIDESETOGODINJEG RATA 149

  Car Matija i dogaaji koji su prethodili Tridesetogodinjem ratu 149

  Tridesetogodinji rat 150

  Westfalski mir i Austrija 155

  PROCES NASELJAVANJA 1 STANOVNITVO U RAZDOBLJU REFORMACIJE I TRIDESETOGODINJEG RATA 157

  GOSPODARSKI IVOT U RAZDOBLJU RANOG KAPITALIZMA 160

  KULTURA U VRIJEME REFORMACIJE I TRIDESETOGODINJEG

  RATA 165

  AUSTRIJA POSTAJE VELESILA - DVORSKI APSOLUTIZAM 170

  Poetak rata na dvjema frontama pod Leopoldom I. 170

  Prvi turski rat - Borba za Ugarsku 171

  Turska godina 1683. i austrijski protunapad 172

  Borba s Francuskom na zapadu 175

  Rat za panjolsko naslijee (1701.-1714.) 176

  Zadnji Habsburgovci i pitanje ureivanja nasljedstva 180

  Poloaj Austrije za cara Karla VI. (1711.-1740.) 181

  STANOVNITVO I NASELJA U VREMENU OD GODINE 1648. DO

  1740. 186

  GOSPODARSKI IVOT I GOSPODARSKA POLITIKA U ZNAKU MERKANTILIZMA 188

  192

 • KULTURA U VRIJEME BAROKA

  kole i znanost 192

  Umjetnost baroka (graditeljstvo, slikarstvo i kiparstvo) 193

  Kazalite,

  glazba i pjesnitvo u doba baroka 197

  DOBA MARIJE TEREZIJE, JOSIPA II. I LEPOLDA II. -

  PROSVIJEENIAPSOLUTIZAM (1740.-1792.) 200

  Rat za nasljedstvo u Austriji i oba leska rata 200

  Promjene u austrijskoj vanjskoj politici - Sedmogodinji rat 202

  Reforme Marije Terezije 205

  Osvajanje novih podruja za vrijeme Marije Terezije 206

  Desetljee Josipa II. 208

  Jozefinistike ideje i reforme 209

  Uvrivanje Austrije za vladavine Leopolda II. (1790.-1792.) 212

  Privredni i kulturni ivot 213

  BORBA PROTIV REVOLUCIONARNE FRANCUSKE 220

  Prva tri koalicijska rata - Kraj Svetoga Rimskog Carsrva (1792.-1806.) 220

  Godina 1809. i borba Tirola za slobodu 224

  Od poraza do uspona. Austrija izmeu Francuske i Rusije 226

  Beki kongres 228

  RAZDOBLJE OD GODINE 1815. DO 1848. 232

  Intervencijska politika Svete alijanse i Metternichov sustav 232

  Ferdinand I. (1835.-1848.) - Narodi u predveerje revolucije 234

  Revolucionarna godina 1848. 235

  GOSPODARSKI I KULTURNI IVOT U RAZDOBLJU OD GODINE

  1792. DO 1848. 240

  Poljoprivreda, industrijalizacija, trgovina i promet 240

  Obrazovanje i znanost 243

  Pjesnitvo i kazalite, glazba i likovne umjetnosti 245

  DOBA FRANJEJOSIPA I. DO IZBIJANJA PRVOGA SVJETSKOG

  RATA, 1848.-1914. 250

  Reakcija na dogaaje iz godine 1848. 250

  Od Solferina do Kniggrtza (Kraljiin Gradac) 253

  Austrijsko-maarska nagodba 257

  Era liberalizma 258

  Savezna politika - Vlada grofa Eduarda Taaffea 262

  Politika kriza i borbe meu nacionalnostima (1894.-1914.) 263

 • PRIVREDA I KULTURA U DOBA FRANJEJOSIPA I. 270

  Fluktuacija stanovnitva 270

  Poljodjelstvo 271

  Industrija 272

  Promet, trgovina, novarski i kreditni poslovi 274

  kolstvo i znanost 275

  Pjesnitvo, kazalite i glazba 276

  Likovna umjetnost 279

  PRVI SVJETSKI RAT I KRAJ MONARHIJE 282

  Izbijanje rata 282

  Ratne godine 1914.-1916. 284

  Znaajna godina 1917. 288

  Propast i kraj Monarhije 289

  OD PRVE DO DRUGE REPUBLIKE (1918.-1988.) 293

  Poetci Republike - Mirovni sporazum u St. Germainu 293

  Poslijeratno vrijeme do krize u godini 1927. 295

  Socijalna politika prve Republike i njezina postignua 297

  Slabljenje demokracije u Austriji 298

  Rasputanje Parlamenta - Staleka drava 300

  Austrija u Treem Reichu - Drugi svjetski rat 305

  Ponovno uspostavljanje Republike Austrije 309

  Koalicije i jednostranake vlade (1955.-1994.) 315

  PRIVREDNI I KULTURNI RAZVOJ OD GODINE 1918. 327

  Stanovnitvo 327

  Privredni razvoj Republike 328

  Kulturni razvoj 333

  Tabela Habsburgovaca 339

  Kazalo 341

 • AUSTRIJA U TRAJANJIMA:

  Erich Zllner i njegovo djelo

  S ovim izdanjem Povijesti Austrije u biblioteci Homines, tempora, loci nakladnikog poduzea Barbat, hrvatska kultura dobiva prvu, znanstvenopopularno pisanu, sintezu austrijske povijesti. Time se u nas udovoljava uistinu prenoj potrebi da se osigura pouzdaniji uvid u povijest bliske zemlje, inae tako usko isprepletenu s hrvatskom i toliko vanu za razumijevanje europske povijesti. Ovom se knjigom nesumnjivo na nov nain ulazi u inae dugotrajni hrvatsko-austrijski historiografski i kulturni dijalog, koji e i ubudue pretpostavljati mnogo bolja meusobna poznavanja, a time neizbjeno i nove prijevode na oba jezika. Bilo je tome uistinu krajnje vrijeme.

  Prole godine Republika Austrija proslavila je svoje Tisuljee. S prvim studenim bilo se navrilo 1.000 godina otkako je jednom poveljom cara Ota III. iz 996. godine Freisinkoj biskupiji bio dodijeljen posjed u kraju, koji se pukim jezikom /zove/ Ostarrichi... (in regione vulgari vocabulo Ostarrichi...). Ova je povijest Austrije takoer posveena tome jubileju.

  Knjiga je ustvari prijevod austrijskog izvornika djela Das Werden sterreichs. Ein

  Arbeitsbuch fr sterreichische Geschichte Ericha Zllnera i Therese Schssel, prema

  njegovu posebnom, posljednjem izdanju (Wien: Tosa Verlag, 1995.). Njegova je izvorna

  osnova u prestinoj sintezi Geschichte Osterreichs nedavno preminulog austrijskog povjesniara Ericha Zllnera (Be, 25. lipnja 1916. - Be, 11. prosinca 1996.). Koliko je pak Geschichte sterreichs vana u suvremenoj austrijskoj historiografiji, vjerojatno dovoljno sugestivno svjedoi ve samo to to je od 1961. do 1990. godine tiskana u osam izdanja, isto kao i ova njezina znanstvena popularizacija, koja strukturalno i interpretacijski slijedi svoj

  predloak.

  Kako je izvorno Zllnerovo djelo prevelik izdavaki izazov u nas, a i manje bi bilo primjereno koncepciji navedene biblioteke, nakladniko poduzee Barbat odluilo se prevesti njegovu znanstvenu popularizaciju, koja je i u Austriji inae u irokoj uporabi. U svome nastojanju Barbat je naiao na puno razumijevanje i s hrvatske i s austrijske strane. S hrvatske strane ovo izdanje je potpomoglo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a sa

  austrijske Austrijski kulturni institut u Zagrebu. Najljepe im se i jednima i drugima zahvaljujemo.

  Prijevod ovoga djela rad je dviju vrijednih mladih prevoditeljica, Ane Vlatke Duji i Sonje Ledini, naobrazbom obje povjesniarke i ger