12
Udruga "Zajednica Humanitas" Zagreb, Ulica breza 38A mob: 091/29-12-535 e-mail: [email protected] Koordinator udruge: Zoran Oštrić UB:ZH-2010-01/1 Zagreb, 26. siječnja 2010. PROTUZAKONITA GRADNJA l RAD OBJEKATA TVRTKE AUTO ZUBAK U SESVETSKOM KRALJEVCU Informacija za medije i javnost Na području grada Zagreba, područni ured Sesvete, od 11. siječnja do 9. veljače u tijeku je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, na lokaciji Sesvetski Kraljevac, Dumovečka 25, investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice. Stanovnici okolnih naselja Sesvetski Kraljevac, Kobiljak i Dumovec izražavaju ogorčenje zbog dosadašnje protupropisne gradnje i protupropisnog rada pogona na tom području. Zbog blizine stambenih objekata, GUP na tom području predviđa samo pretežno zanatsku proizvodnju bez štetnog utjecaja na okoliš. Pogoni su izgrađeni i rade bespravno i protivno izričitim zabranama koje su izrekle različite inspekcije (vidi priloge 2 do 6). Miran sav i zdravlje okolnih stanovnika, te vrijednost njihove imovine, narušeni su bespravno izgrađenim ventilatorima i drugim objektima na nekoliko metara od prvih kuća, stalnom bukom, prašinom i smradom. Otpadne vode se protivno propisima ispuštaju u potočić. Barata se opasnim kemikalijama i stvara opasni otpad bez potrebnih dozvola. Nakon inspekcijskog nadzora više inspekcija, bilo je doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje i rekonstrukcije te cijelo područje zatvoreno, ali su "nepoznate osobe" uklonile službeni znak i pogoni dalje rade. U PRILOGU: 1) Slučaj Zabak Sesvetski Kraljevac (kronologija; pripremila Sanja Stipandić, supredsjednica Gradske organizacije Zelene liste Zagreb, www.zelenalista.hr) 2) Obavijest o inpekcijskom nadzoru po predmetu neugodnih mirisa, 31.07.2009. 3) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju dogradnje, 11.08.2009. 4) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju rekonstrukcije, 11.08. 2009. 5) Obavijest višeg sanitarnog inspektora o zabrani upotrebe ventilatora i upotrebe opasnih kemikalija, 24.08. 2009. 6) Dopis državne tajnice u Ministarstvu zaštite okoliša o podnesku vezano uz bespravno sagrađenu tvornicu, 2.11.2009. 7) Obavijest o upućivanju Studije utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima na javnu raspravu, 30. 12. 2009..

Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

Udruga "Zajednica Humanitas"Zagreb, Ulica breza 38Amob: 091/29-12-535e-mail: [email protected] udruge: Zoran Oštrić

UB:ZH-2010-01/1

Zagreb, 26. siječnja 2010.

PROTUZAKONITA GRADNJA l RADOBJEKATA TVRTKE AUTO ZUBAK

U SESVETSKOM KRALJEVCU

Informacija za medije i javnost

Na području grada Zagreba, područni ured Sesvete, od 11. siječnja do 9. veljače u tijeku jejavna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom zalakiranje i ostalim pratećim sadržajima, na lokaciji Sesvetski Kraljevac, Dumovečka 25, investitoraAUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice.

Stanovnici okolnih naselja Sesvetski Kraljevac, Kobiljak i Dumovec izražavaju ogorčenjezbog dosadašnje protupropisne gradnje i protupropisnog rada pogona na tom području. Zbog blizinestambenih objekata, GUP na tom području predviđa samo pretežno zanatsku proizvodnju bez štetnogutjecaja na okoliš. Pogoni su izgrađeni i rade bespravno i protivno izričitim zabranama koje su izreklerazličite inspekcije (vidi priloge 2 do 6).

Miran sav i zdravlje okolnih stanovnika, te vrijednost njihove imovine, narušeni subespravno izgrađenim ventilatorima i drugim objektima na nekoliko metara od prvih kuća, stalnombukom, prašinom i smradom. Otpadne vode se protivno propisima ispuštaju u potočić. Barata seopasnim kemikalijama i stvara opasni otpad bez potrebnih dozvola. Nakon inspekcijskog nadzora višeinspekcija, bilo je doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje i rekonstrukcije te cijelo područjezatvoreno, ali su "nepoznate osobe" uklonile službeni znak i pogoni dalje rade.

U PRILOGU:

1) Slučaj Zabak Sesvetski Kraljevac (kronologija; pripremila Sanja Stipandić,supredsjednica Gradske organizacije Zelene liste Zagreb, www.zelenalista.hr)

2) Obavijest o inpekcijskom nadzoru po predmetu neugodnih mirisa, 31.07.2009.3) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju dogradnje, 11.08.2009.4) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju rekonstrukcije, 11.08.

2009.5) Obavijest višeg sanitarnog inspektora o zabrani upotrebe ventilatora i upotrebe opasnih

kemikalija, 24.08. 2009.6) Dopis državne tajnice u Ministarstvu zaštite okoliša o podnesku vezano uz bespravno

sagrađenu tvornicu, 2.11.2009.7) Obavijest o upućivanju Studije utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja

autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima na javnu raspravu, 30. 12. 2009..

Page 2: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

Slučaj Zubak Sesvetski Kraljevac

2002 Zubak dobiva lokacijsku dozvolu za građenje poslovne građevine, hale, garaže suredskim prostorom.

srpanj i kolovoz 2009 Zubak provodi probni rad termolakirnice i nadograđuje objekt

22-24. 07.2009 Inspektor zaštite okoliša vrši mjerenja onečišćenja i buke pri probnom radute utvrđuje daje sve u granicama dozvoljenog

03.08.2009 Sanitarna inspekcija izdaje rješenje o zabrani upotrebe kemijskih opasnih tvari izbog prevelike buke u termolakirnici obustavlja rad

07.08.2090 Zubak podnosi zahtjev za izdavanje lokacijsku dozvolu nadogradnje objekta

11.08.2009 - izdano rješenje o uklanjanju nadstrešnice (sanitarna inspekcija)

16.09.2009. - ponovna inspekcija utvrđuje daje sa objekta uklonjena službena oznaka zabranerada

23.09.2009. Građevinska inspekcija obustavlja gradnju zbog neusklađenosti i bez dozvolete je vidljivo da se parcela još vodi kao ORANICA

19.10 2009 Ministarstvo za zaštitu okoliša traži studiju na utjecaj na okoliš, nakon zatvaranjazbog nedostataka

dozvola o korištenju kemikalija, prekoračene razine buke, te je utvrđeno da seZubak ne pridržava

propisa te mu je izdana zabrana rada na rok od 6 mjeseci02.11.2009 Ministarstvo graditeljstva odgovara na dopis stanovnika sa peticijom od 600potpisa

daje čestica od 1986 u Gospodarskoj zoni (samo ta i čestica do koja je u vlasništvukuma ili bratića)

Opća pravila gupa cl.66 S ob žirom na stanovanje na ovom području mogu segraditi proizvodno pretežito

zanatski sadržaji s tehnološki visoko razvijenoj proizvodnji, bez štetnih utjecaja naokoliš, te poslovne

građevine pretežito uslužne i servisne djelatnosti

30. 12.2009 Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavještava da nanaputak ministarstva

za zaštitu okoliša od 21.12.2009 STUDIJU O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATPROIZVODNJA AUTOBUSA S

KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM PRATEĆIM SADRŽAJIMA upućujena javnu raspravu koja

će trajati od 11.01 - 09.02. 2010 u Gradu ZagrebuU Utorak 26.01.2010 u 17 sati u Plavoj dvorani u Sesvetama, Trg Dragutina

Domjanića 6 održati će sejavno izlaganje.Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka

javne rasprave upisti u knjigu

Page 3: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

primjedbi izloženu uz predmetnu studiju ili u istom roku dostaviti pismeno na adresuGRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE POTPADOM, Stara Trešnjevka 2,Zagreb.

Za napomenuti je da se ni 50 m dalje nalazi igralište za nogomet gdje trenira oko 500 djecekoju financira Zubak pa nisu spremni na suradnjui ostalim stanovnicima se prijeti tj, Zubak im je uputio pismo sa potpisom zaposlenici sanavodom da im sve oprašta jer su žrtve pojedinaca koje vode interesia zapravo se radi o ucjeni, daje inspekcija pokazala daje udovoljio sve ekološke norme a daće buku smanjiti. Napominje da posjeduje dokumentaciju tko sve imaili nema dozvole za građenje. On se nebi ustvari služio tom metodom jer on jedino hoćepokrenuti Hrvatsku proizvodnju automobila, zaposliti 500 ljudi.

Studiju na okoliš sam nekima poslala, ako nekoga još zanima neka mi javi.

Page 4: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA lGRADITELJSTVA

10000 Zagreb,. Ulica Republike Austrije 20TEL: 01/37 82-444 FAX: 01/37 72-822

Područna jedinica u Zagrebu za područjeGrada Zagreba i Zagrebačke županijeOdjel inspekcijskog nadzora u ZagrebuOdsjek inspekcijskog nadzora zaštite okolišaVinogradska 25, ZagrebTe!:3712-828, fax: 3712-811

KLASA: 351-02/09-03/902UR.BROJ: 531-07-1-3-4/BF-09-6Zagreb, 31, srpanj 2009.

MLADEN PAPACS. Sulimanca 12

10361 Sesvetski Kraljevec

Predmet: Obavijest o postupanju inspektora - po predmetu neugodnih mirisa izautolakirnice tvrtke AZ CROBUS D.O.O. unutar obiekta tvrtke AUTOZUBAKD,O.O.

Poštovani g. Papac,

Temeljem Vašeg zahtjeva inspektor zaštite okoliša, dana 29.07.2009., zajedno sagrađevinskim inspektorom i sanitarnim inspektorom, obavio je koordinirani nadzor u sveziutvrđivanja činjenica iz predstavke o radu termolakirnice za motorna vozila i prostora zazavršnu obradu unutar objekta na adresi Dumovečka 25, Sesvetski Kraljevec. Nakonutvrđivanja činjenica, za uočene postojeće nedostatke će se poduzeti radnje u skladu sazakonima po kojima postupa ovo tijelo.

S poštovanjem.Inspektor zaštite okoliša:

Branimir'Faft.dipl.ing.rud.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,2. Evidencija inspekcije, ovdje,3. Pismohrana.

Page 5: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVAUPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORAODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORAPodručna jedinica u Zagrebu za područje

Grada Zagreba i Zagrebačke županijeZagreb, U l i c a R e p u b l i k e A u s t r i j e 20

Klasa: UP/P-362-02/09-02/1961Ur.broj: 53 l -07-1-3-2/DČ-09-4Zaereb. I l . kolovoza 2009.

Mladen PapacSesvete. Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET: 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb.Obavijest - dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije-dogradnje. na istočnomdijelu k.č.br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb, možemo vas izvjestiti da smo unavedenom slučaju postupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovo«:područja.

U provedbi inspekcijskog nadzora, utvrđeno je daje investitor izveo dogradnju uz postojećugrađevinu - nadstrešnicu, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imati temeljemčlanka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). te je sli jedomutvrđenog doneseno rješenje o uk lan jan ju dogradnje.

t R A Đ E V I N S K I INSPEKTOR:DOSTAVITI:

'^''if:"' Ji" ' " " ~-:": ;

Š^f'/^::"''' : /-::>Damir,Cenić d.i.g.1. naslovu, l̂̂ •'•':'r-'-.-^-žs' U:

-s • -2. U SpiS.

3. evidencija.

Page 6: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVAUPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORAODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORAPodručna jedinica u Zagrebu za područje

Grada Zagreba i Zagrebačke županijeZagreb. Ulica Republike Austrije 20

Kiasa: UP/P-362-02/09-02/1960Ur.broj: 531-07-1-3-2/DČ-09-4Zagreb. ! l . kolovoza 2009.

Mladen PapacSesvete, Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET: 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb.Obavijest — dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije, na istočnom dijelu k.č.br.4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora 'AUTOZUBAK'd.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb. možemo vas izvjestiti da smo u navedenom slučajupostupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovog područja.

U provedbi inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da je investitor izveo rekonstrukciju napostojećoj građevini - nadstrešnici, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imatitemeljem članka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). teim je slijedom utvrđenog doneseno rješenje o uklanjanju rekonstrukcije.

|/f o VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:DOSTAVITI:

. ,_"%V;-; >-•: Dam i r Cenić d.i.g.1. naslovu. \č--£</ ;'••"-:.•• ' .-2. u spis.3. evidencija.

Page 7: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

" R E P l J B L J K 4 H K V A 1 S k' AMINISTARSTVO ZDRAVSTVA I

SOCIJALNE SKRBILprava za sanitarnu inspekciju

Služba župani j ske sanitarne inspekcijeOdjel za * rrad Zagreb

GRAD ZAGREBGRADSKA ČETVRT SESVETE10 360 SesveteTrg Dragutina Domjanića 4/TI

Predmet: "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete,Ljudevita Posavskog 7a

obavijest na prijavu

Veza vaš broj: KLASA: 363-01/09-01/4URBROJ: 251-06-02/12-09-02 od 06. 08. 2009.

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zaprimilaje 17.08. 2009. vaš dopios pod gornjim brojem u kojem nas upozoravatena već ranije primljenu prijavu građana , koja se odnosila na širenjesmrada, prašine i buke iz termolakirnice AZ CROBUS d.o.o. u SesvetskomKraljevcu, Dumovačka ulica 25, u kojem tražite dalnje poduzimanje mjera iobavijest o poduzetom.

U svezi gornjeg traženja dostavljamo vam odgovor kako sijedi:Na pismenu prijavu Mladena Papca iz Sesvetskog Kraljevca , Ul. S.

Sulimanca 12, obavljen je dana 27.07.2009 nadzor nad provedbom mjeraza zaštitu od buke u terniolakirmci "AZ CROBU'S" d.o.o. u SesvetskomKraljevcu, Dumovačka ulica 25, te je pokrenut postupak po službenojdužnosti.

U tom postupku tvrtka "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, LjudevitaPosavskog 7a, dokazala je Izvještajem o mjerenju buke ovlaštene tvrtkeINSPEKT d.o.o. iz Zagreba, A.Senoe 32, broj: 1-81-1111-26-09 od 29.07.2009., da nisu zadovoljeni kriteriji iz Pravilnika o najvišim dopuštenimrazinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( Narodne novine145/04). a koji se odnose na rad lakirmce autobusa u tvrtki "AZ CROBUS"d.o.o. Sesvetski Kraljevce, Dumovačka 25.Ovlaštena tvrtka Inspekt d.o.o. procjenila je, d a j e najbliža boravišnaprostorija dnevni boravak kuće obitelji. Miljanović na adresi StjepanaSulimanca lc), kod kojih je i obavljeno mjerenje buke.

Page 8: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

Temeljem navedenog Izvještaja, zabranjena je "AZ CROBUS" d.o.o,,Sesvete. Ljudevita Posavskog 7a. uporaba ventilatora u termolakirnici uSesvetskom Kraljevcu. Dumovačka 25, dok se ne ispune propisani uvjeti.

Također je tvrtki "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog7a, zabranjeno korištenje opasnih kemikalija u termolakirnici Sesvetski

Navedena prijava , u dijelu koji se odnosi na onečišćenja zrakaprašinom, i smradom te gradnju termolakirmce bez građevne dozvole .ustupljena je na nadležni postupak Ministarstvu zaštite okoliša, prostornoguređenja i graditeljstva , Upravi za inspekcijske poslove, Zagreb, RepublikeAustri je 20.

S poštovanjem.

Dostaviti:LNaslovljeniku

-•'(2;Mladen Papac10 361 Sesvetski KraljevceStjepana Sulimanca 12

3. Pismohrana

-Tvari Godiaiiić, dipl, ing.•*N_ .:•' " — l s " ' °

Page 9: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA!GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEKLASA: 351-01/09-03/106UR.BROJ: 531-07-3-1-6-09-4Zagreb, 02. studenoga 2009.

MLADEN PAPAC10361 Sesvetski Kraljevec

Ulica S. Sulimanca 12

Predmet: Podnesak vezano uz bespravno izgrađenu tvornicu autobusa s industrijskomtermolakirnicom- obavijest, dostavlja se

U vezi podneska građana Sesvetskog Kraljevca u kojem se navodi da je poljoprivredno zemljištek.č. br. 496S Sesvetski Kraljevec veličine 10.000 m2 2003. godine postalo gospodarska zona vi.Pave Zubaka bez znanja građana, da je tvornica autobusa bespravno izgrađena bez projektnedokumentacije s ventilacijskim cijevima okrenutim prema kućama prvih susjeda, da je njihovaimovina obezvrijeđena, da su sudionici u realizaciji tog projekta kršili zakone RH, da će javnimprosvjedima tražiti poštivanje propisa te u kojem se traži obrazloženje o postupanju inspektorazaštite okoliša Branimira Fuka jer smatraju da propisi nisu primjenjeni, daje se sljedeće:

Na temelju uvida urbanističke inspekcije u raspoloživu prostorno plansku dokumentaciju koja seprimjenjivala, odnosno koja se primjenjuje na području Sesvetskog Kraljevca - Odluka odonošenju GUP-a Sesveta ("SI. glasnik", 14/03, 17/06, 3/07 - ispr, 6/08, 1/09) proizlazi da segrađevina nalazi na čestici koja je od 1986. godine u radnoj/gospodarskoj zoni.Odredbama za provođenje važećeg GUP-a Sesveta određeno je da se u gospodarskoj zoniKobiljak, obzirom na blizinu stanovanja, mogu graditi građevine za proizvodnju, pretežitozanatske sadržaje s tehnološki visoko razvijenom proizvodnjom i bez štetnih utjecaja na okoliš,te poslovne građevine za pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne sadržaje. Takođerje određeno da prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina udaljenostod susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m. Iz navedenog proizlazi da tvrdnja oprenamjeni poljoprivrednog zemljišta u gospodarsku zonu u 2003. ne odgovara činjeničnomstanju.Temeljem prijave građana iz srpnja 2009. godine koja se odnosila samo na protivljenje radutvrtke AZ CROBUS d.o.o. na spornoj lokaciji zbog neugodnog mirisa, buke i prašine, uzinspekciju zaštite okoliša zajednički nadzor provela je i građevinska inspekcija i to radi nadzoralegalnosti gradnje građevine i rada postrojenja investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice,Zagrebačka bb, na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Dumovečka 25 u kojem nadzoru je utvrđenokako slijedi.

Page 10: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

U vezi s tvrdnjom da se radi o bespravno izgrađenoj građevini valja reći da je investitor AUTOCENTAR ZUBAK 2001. godine ishodio građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2000-01/0184za izgradnju poslovnih građevina i to hale, garaže s uredskim prostorom te portirnice snadstrešnicom, a 2002. godine građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2002-01/305 zaizgradnju nadstrešnice za automobile sukladno kojima je izgrađen poslovni objekt na lokaciji uSesvetskom Kraljevcu. Izdavanju navedenih dozvola prethodila su dva inspekcijska postupkagrađevinske inspekcije radi početka gradnje bez odgovarajućih dozvola.Tvrtka AZ CROBUS d.o.o. je u najmu dijela poslovnog kompleksa u vlasništvu AUTO ZUBAKAd.o.o. na navedenoj lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu koji je po investitoru AUTO ZUBAKrekonstruiran i dograđen za projektni ured, radionicu za proizvodnju, odnosno sklapanjeprototipa autobusa i za završnu obradu motornih vozila, uključivo i lakiranje dijelova i karoserijeautobusa. U nadzoru građevinske inspekcije je utvrđeno da su građevinski radovi rekonstrukcijepostojeće građevine (hale) završeni početkom lipnja 2009. godine, a nakon toga je obavljenopostavljanje termokomore i sustava odzračivanja, kotlovnice, kompresorske i agregatne stanicesa završetkom do 24. srpnja 2009. godine.Temeljem utvrđenog stanja građevinski inspektor je na temelju odredbi Zakona o prostornomuređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) zatvorio gradilište posebnom oznakom irješenjima naredio uklanjanje rekonstrukcijom izvedenih dijelova građevine, te uklanjanjedogradnje, budući da u nadzoru investitor nije predočio odgovarajuću dokumentaciju i aktekojima se odobravaju izvedeni radovi i to: zatvaranje prostora ispod postojeće nadstrešnice vel.82 x 41 m te dogradnja vel. 3,6 x 32 m, sve izvedeno na istočnoj strani postojeće hale te jenadležnom sudu podnesen optužni prijedlog, l J kontrolnom pregledu obavljenom 16. rujna 2009.godine utvrđeno je da je uklonjen službeni znak o zatvorenom gradilištu koji je ponovnopostavljen, a protiv nepoznate osobe je podnesena kaznena prijava. Navedeni postupci će senastaviti sukladno propisima o građenju.U tijeku nadzora građevinska inspekcija jo zatražila i od gospodarske inspekcije nadzorobavljanja djelatnosti tvrtke AZ CROBUS, koja je između ostaloga registrirana za proizvodnjumotornih vozila. U pregledu poslovnog prostora te tvrtke nisu zamijećene djelatnosti, koje nisuobuhvaćene registracijom.Inspektor zaštite okoliša je utvrdio da je tvrtka AZ CROBUS u tzv. probnoj proizvodnji te da su utom razdoblju obavljeni radovi uključivanja u rad postrojenja, prilikom čega je izvršeno urazdoblju od 22. do 24. srpnja 2009. godine i mjerenje emisija iz stacionarnih izvora - odsisa napročelju sa sjeverne i istočne strane građevine putem ovlaštene osobe Metroalfa. Premapredočenim rezultatima mjerenja utvrđeno je da emisijske koncentracije mjerenih parametara primaksimalnim emisijama tijekom brušenja i lakiranja te rada kotla udovoljavaju .propisanimvrijednostima, dok su vezano za postupanje s otpadom donesena dva rješenja kojima jenaređeno vođenje propisanog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i uklanjanje zatečenogotpada nastalog obradom metala i ostalih materijala putem ovlaštene tvrtke. Navedeni postupakse nastavlja sukladno propisima o otpadu.U vrijeme obavljanja nadzora nije bilo građevinskih aktivnosti, a tvrtka Inspect je obavljalamjerenje buke unutar i izvan građevine na temelju naloga sanitarne inspekcije.Investitor je 07. kolovoza 2009. godine pod klasom UP/I 350-05/09-001/867 podnio zahtjevnadležnom uredu Grada Zagreba za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnjuposlovne građevine AUTOZUBAK na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Kobiljak, Dumovečka 25, k.č.br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevec koji je u postupku rješavanja.Investitor je također 21. rujna 2009. godine pod klasom UP/I 351-03/09-08/82 dostavio ovomMinistarstvu zahtjev za ocjenu procjene utjecaja na okoliš zahvata rekonstrukcije i dogradnjegrađevina u građevinu gospodarske namjene proizvodnje autobusa s lakirnicom i ostalimpratećim sadržajem k.o. Sesvetski Kraijevec na temelju kojeg je doneseno rješenje klasa UP/I

Page 11: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

351-03/09-08/82 od 19. listopada 2009. godine o potrebi provedbe postupka procjene utjecajana okoliš.Prema saznanju ovog Ministarstva sanitarna inspekcija je zbog prekoračenja razine emisije bukekoja nastaje od rada ventilatora termolakirnice, tvrtki AZ CROBUS d.o.o. rješenjem zabranilauporabu izvora buke odnosno uređaja termolakirnice dok se ne ishode propisani uvjeti, a zbognedostatka dozvole o korištenju kemikalija tvrtki je zabranjen rad odnosno obavljanje djelatnostilakiranja i korištenja opasnih kemikalija do ishođenja propisane dozvole.

U ponovnom kontrolnom inspekcijskom nadzoru građevinske inspekcije utvrđeno je da je tvrtkaAZ CROBUS d.o.o. nastavila s radom osnosno korištenjem građevine. Temeljem tako utvrđenihčinjenica građevinska inspekcija će podnijeti optužni prijedlog za korištenje građevine bezuporabne dozvole i o tome obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju.

Temeljem rješenja koje je izdalo MZOPUG o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja naokoliš od 19. listopada 2009. godine, inspektor zaštite okoliša će na temelju članka 198. stavka3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07) narediti tvrtki AZ CROBUS d.o.o.privremenu zabranu rada postrojenja odnosno obavljanja djelatnosti na rok od šest mjeseci,zbog čega je u tijeku ponovni nadzor inspekcije zaštite okoliša.

Zaključno u skladu s opisanim postupanjem nadležnih inspekcija nema razloga za bilo kakvusumnju u zakonito postupanje ovog Ministarstva.

S poštovanjem,

„Dostaviti:, 1y

; naslovu2. u spis

ferušić, jdipl. ing. arh.

Page 12: Zubak - Sesvetski Kraljevac - siječanj 2010. (pdf)

REPUBLIKA HRVATSKAGRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZAENERGETIKU, ZAŠTITU

OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

KLASA: 351-03/09-01/07URBROJ:251-19-01-09-4Zagreb, 30. prosinca 2009.

Sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju zahvata „Gospodarskaproizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, SesvetskiKraljevce" na okoliš, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja igraditeljstva, Uprava za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/09-02/104, Ur.broj: 531-14-3-17-09-3 od 21. prosinca 2009., a u svezi zamolbe za pravnu pomoćistog Ministarstva, Klasa: UP/I 351-03/09-02/105, Ur.broj: 531-14-3-17-09-4 od 21. prosinca2009., Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

OBAVJEŠTAVA

da se STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: GOSPODARSKAPROIZVODNJA AUTOBUSA S KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM

PRATEĆIM SADRŽAJIMAupućuje na javnu raspravu

Javna rasprava' o Studiji o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa skomorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima trajat će u Gradu Zagrebu od 11. siječnjado 9. veljače 2010. godine.

~*ar*~ *

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetkeStudije u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4,radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak, 26. siječnja 2010. u 17 sati u „Plavoj dvorani" uSesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javnerasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanomobliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Odjelza zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja,primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti uobzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

, diphing.