Transcript
Page 1: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

SK

Návod na údržbuPlynový kondenzačný kotolMGK 130MGK 170MGK 210MGK 250MGK 300

Art.-Nr.: 3062225_201309

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk

Page 2: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

2 3062225_0408

Obsah

Bezpečnostné upozornenia ............................................................................................................................ 3 – 4

Postup pri údržbe ........................................................................................................................................... 5 – 7

Postup pri údržbe MGK-130 ......................................................................................................................... 8 – 10

Postup pri údržbe MGK-170/210/250/300 ................................................................................................... 11 – 12

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300 ....................................................................... 13 – 17

Neutralizačná jednotka a sifón ................................................................................................................... 18 – 20

Postup pri údržbe, ukončenie ..................................................................................................................... 21 – 23

Kontrola funkčnosti ............................................................................................................................................. 24

Zoznam potrebných súčiastok ............................................................................................................................ 25

Protokol o údržbe a prehľad pracovných krokov ........................................................................................ 26 – 27

Montáž spätnej klapky pri MGK-130 ........................................................................................................... 28 – 30

Page 3: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

33062225_0408

V tomto opise sa používajú tieto symboly a varovné značky. Tieto dôležité upozornenia sa týkajú ochra-ny osôb a technickej bezpečnosti prevádzky.

Nedodržanie takto označených bez-pečnostných upozornení môže vážne ohroziť život a zdravie osôb a poškodiť zariadenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prú-dom!

Pozor: Pred demontážou ochranného krytu treba vypnúť hlavný vypínač.

Ak je hlavný vypínač zariadenia zapnutý, manipulácia s elektrickými súčiastkami, zapojeniami a kontaktmi je životu ne-bezpečná!

Pripájacie svorky sú pod napätím, aj keď je hlavný vypínač vypnutý.

Časti vykurovacích zariadení môžu byť veľmi horúce. Hrozí riziko vážneho popá-lenia, a preto ich pred montážnymi práca-mi nechajte vychladnúť.

Tento symbol znamená, že treba vykonať nejaký pracovný krok.

Vizuálna kontrola.

svorkovnicaNebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Bezpečnostné upozornenia

zapaľovací transformátor, vysokonapäťová zapaľovacia elektróda, ionizačná elektróda, výmenník teplaNebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nebez-pečenstvo popálenia na horúcich častiach za- riadenia!

Page 4: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

4 3062225_0408

Bezpečnostné upozornenia Nedodržanie takto označených tech-

nických upozornení môže spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu zariade-nia.

Pozor

kombinovaný plynový ventilNebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!Nebezpečenstvo úniku plynu, otravy a výbuchu!

Všetky údržbárske práce môže vykonávať len vyškolený odborník.

Pravidelná údržba a používanie origi-nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia.

Odporúčame uzavrieť zmluvu o údržbe s odbornou servisnou firmou.

prípojka plynuNebezpečenstvo úniku plynu, otravy a výbuchu!

Všeobecné upozornenia

MGK-170/210/250/300 MGK-130

Page 5: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

53062225_0408

Postup pri údržbe

VYP.

VYP.

VYP.

Page 6: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

6 3062225_0408

Postup pri údržbe

2 x

5 mm

1 x

Nechajte 1 hodinu chladnúť.

Page 7: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

73062225_0408

Postup pri údržbe

4 x

3 mm

Page 8: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

8 3062225_0408

Postup pri údržbe MGK-130

4 x

13 mm

Uvoľnite elektrické prívody na ventilátore a na zapa-ľovacom transformátore.

Uvoľnite skrutky medzi ventilátorom a zmiešavacou komorou.

13 mm

Page 9: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

93062225_0408

Postup pri údržbe MGK-130

Vyberte skupinu zostavenú z horákovej príruby a z ventilátora.

6 mm

13 mm

Page 10: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

10 3062225_0408

vizuálna kontrola spätnej klapky

+

Postup pri údržbe MGK-130

Vizuálna kontrola tesneniahoráka.

Preskúšajte spätnú klapku, či má ľahký chod.

Page 11: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

113062225_0408

Postup pri údržbe MGK-170/210/250/300

Odpojte od transformátora a ventilátora všetky elek-trické prípojky.

Odmontujte z ventilátora zmiešavaciu komoru.

6 mm

4 x

13 mm

Page 12: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

12 3062225_0408

Odmontujte prírubu horáka s ventilátorom.

4 x

13 mm

Postup pri údržbe MGK-170/210/250/300

Page 13: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

133062225_0408

Skontrolujte tesnenie na prírubea podľa potreby ho vymeňte.

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300

Horák môžete vypláchnuť čistou vodou alebo vyčistiť stlačeným vzduchom.Pred namontovaním ho vytraste.

Page 14: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

14 3062225_0408

Prírubu s tesnením a zapaľovací transformátor namontujte a skrutkami upevnite na ventilátor.

4 x

13 mm

4 x

13 mm

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300

Page 15: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

153062225_0408

Elektródy vložte správne!Zapaľovacia elektróda: uzemňovací kon-takt musí byť horeIonizačná elektróda: musí smerovať k horáku

Pozor

zapaľovacia elektróda s tesnením

ionizačná elektróda s tesnením

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300

4 x

3 mm

Page 16: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

16 3062225_0408

6 x

10 mm

6 x

10 mm

Údržba článkového bloku

Otvorte všetky uzávery na čistenie článkov.

Skontrolujte tesnenie a podľa potrebyho vymeňte.

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300

Page 17: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

173062225_0408

6 x

10 mm

Vaňu na zachytávanie kondenzátu vysajte vysávačom na mokré vysávanie.

Skontrolujte tesnenie a podľa potrebyho vymeňte.

6 x

10 mm

Kontrola/Údržba, konštrukčné prvky MGK-130 – MGK-300

Page 18: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

18 3062225_0408

Na jednej strane vyberte sito a granulát uvoľnite čistiacou tyčkou príp. vodou. Rovnako postupujte aj na druhej strane.

Neutralizačná jednotka a sifón• Skontrolujte čerpadlo na kondenzát.

• Skontrolujte neutralizačnú jednotku a podľa potreby doplňte granulát.

• Skontrolujte konektor na čerpadle na kondenzát.

• Zmerajte hodnotu pH počas neutralizácie.

→ Ak je hodnota pH nižšia ako 7, treba urobiť údržbu.

• Vizuálna kontrola neutralizácie

→ Ak je na granuláte tmavý povlak, treba urobiť údržbu.

→ Ak náplň klesla pod maximálnu úroveň, treba urobiť údržbu.

Page 19: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

193062225_0408

Neutralizačná jednotka a sifón

Granulát viackrát premyte vodou.

Prázdne rúry vypláchnite vodou.

Page 20: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

20 3062225_0408

Granulát rovnomerne doplňte.

Pomocou lievika naplňte rúru opäť premytým granu-látom a doplňte novým granulátom až po značku maximálneho množstva náplne.

Pozor

Vyčistite sifón a naplňte ho.

Neutralizačná jednotka a sifón

naplnenie

Page 21: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

213062225_0408

Postup pri údržbe, ukončenieVizuálna kontrola potrubia na odvod spalín.

Vizuálna kontrola potrubia na prívod vzduchu.

Vizuálna kontrola elektrických konektorov.

Schéma MGK

+

havarijný termostat v ponornom puzdre

zapaľovacia elektródaionizačná elektróda

plynový ventilátor

snímač prívodu

kombinovaný plynový ventils manostatom plynu

snímač spiatočky

tlakový spínač vody

teplotný spínač spalín

tlakový spínačspalín

Page 22: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

22 3062225_0408

Pozor na dôkladné utesnenie plášťa.

Pozor na správne umiestnenie tesnenia na kryte.

2 x

5 mm

Pozor

230 V

1 x

Pozor

Postup pri údržbe, ukončenie

Page 23: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

233062225_0408

Postup pri údržbe, ukončenie

plyn

Zap.

Page 24: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

24 3062225_0408

Vykonajte kontrolu funkčnosti

a) Otvorte plynový kohút a detektorom úniku plynu skontrolujte potrubie až po kombinovaný ventil.

b) Uveďte kotol do prevádzky. Horák sa zapne.

c) Detektorom na únik plynu skontrolujte spoje za plynovým kombinovaným ventilom.

d) Kontrola funkčnosti: Zatvorte plynový kohút! Regulátor hlási chybový kód 12, resp. kontrolka bliká načerveno.

e) Otvorte plynový kohút, stlačte resetovacie tlačidlo. Horák sa zapne.

f) Nastavte parametre, ak je potrebné zmeniť nastavenie výrobcu.

g) Skontrolujte funkčnosť regulácie, ktorá je súčasťou príslušenstva.

Meranie spalín Merajte v režime servisná prevádzka a hodnoty zapisujte do protokolu o údržbe.

Podľa potreby nastavte hodnoty CO2 (pozri montážny návod).

Kontrola funkčnosti

Page 25: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

253062225_0408

Zoznam potrebných súčiastokKontrola regulačného príslušenstva

AWT – analógový ekviter-mický regulátor

DWT – digitálny ekviter-mický regulátor

BM – ovládací modul

spojenieso zbernicou eBus

• Spojenie so zbernicou eBus musí byť znázornené na displeji.

Náradie a súčiastky potrebné na údržbu:1 súprava na údržbu

MGK obsahuje: 1 tesnenie príruby horákaobj. č. 8751280

1 ionizačná elektróda 1 tesnenie ionizačnej elektródy1 zapaľovacia elektróda1 tesnenie zapaľovacej elektródy1 ochranná hadička na zapaľovaciu elektródu4 skrutky M4 x 8

1 čistiaca lišta s držadlom obj. č. 24828791 prístroj na meranie spalín

Odporúčame vziať si so sebou aj tieto súčiastky:1 kábel zapaľovania obj. č. 27443041 tesnenie odvodu spalín DN 150 pre MGK-130 obj. č. 39100731 tesnenie odvodu spalín DN 200 pre MGK-170/210/250/300 obj. č. 3910060

1 silikónové mazivo, tuba 10 g alebo tuba 400 g

obj. č. 3500103obj. č. 3500103

1 snímač spiatočky obj. č. 87512841 snímač prívodu obj. č. 86018861 snímač teploty spalín obj. č. 87512001 tesniaca šnúra krytu na čistenie článku obj. č. 16682461 tesnenie veka na čistenie vane na kondenzát obj. č. 39100711 balenie 1,3 kg neutralizačného granulátu na doplnenie obj. č. 24007311 súprava na údržbu neutralizačného

zariadenia 1 čistiaca tyčka z umelej hmoty 100 ks indikačných papierikov na určenie hodnoty pH 1 lievik na plnenie

obj. č. 2483182

Page 26: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

26 3062225_0408

Protokol o údržbe a prehľad pracovných krokov

Č. Pracovný krok Vykonané 1 vypnúť kotol a hlavný vypínač

2 odpojiť kotol od prúdu

3 zatvoriť prívod plynu

4 demontovať plášť

5 odpojiť kontakty od ionizačnej a zapaľovacej elektródy

6 vymeniť elektródy

7 vymeniť tesnenia O

8 vizuálne skontrolovať horákovú jednotku O

9 odstrániť kryty na čistiacich otvoroch O

10 vyčistiť výmenník tepla O

11 vyčistiť vaňu na zachytávanie kondenzátu O

12 ak je nainštalovaná neutralizačná jednotka, skontrolovať ju, podľa potrebydoplniť granulát O

13 vyčistiť, naplniť a namontovať sifón, skontrolovať správnu polohu O

14 skontrolovať elektrické konektory O

15 skontrolovať prívody vody a plynu: tesnosť, korózia, opotrebovanie

16 vizuálne skontrolovať expanznú nádobu O

17 skontrolovať bezpečnostné zariadenia (poistný ventil) – overiť ich funkčnosť O

18 skontrolovať otvory na prívod vzduchu do kotlov

19 otvoriť prívod plynu

20 zapnúť kotol

21 skontrolovať tesnosť systému na odvod spalín

22 skontrolovať zapaľovanie

23 skontrolovať prívod vzduchu do kotolne

24 skontrolovať spojenie s regulačným príslušenstvom

25 zmerať spaliny pri servisnej prevádzke

26 teplota spalín brutto

27 teplota nasávaného vzduchu

28 teplota spalín netto

29 obsah oxidu uhličitého (CO2)

30 alebo obsah kyslíka (O2)

31 obsah oxidu uholnatého (CO)

32 strata tepla spalinami

Potvrdenie o údržbe (pečiatka, podpis)

Dátum

Protokol o údržbe

Page 27: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

273062225_0408

Č. Pracovný krok Vykonané 1 vypnúť kotol a hlavný vypínač

2 odpojiť kotol od prúdu

3 zatvoriť prívod plynu

4 demontovať plášť

5 odpojiť kontakty od ionizačnej a zapaľovacej elektródy

6 vymeniť elektródy

7 vymeniť tesnenia O

8 vizuálne skontrolovať horákovú jednotku O

9 odstrániť kryty na čistiacich otvoroch O

10 vyčistiť výmenník tepla O

11 vyčistiť vaňu na zachytávanie kondenzátu O

12 ak je nainštalovaná neutralizačná jednotka, skontrolovať ju, podľa potrebydoplniť granulát O

13 vyčistiť, naplniť a namontovať sifón, skontrolovať správnu polohu O

14 skontrolovať elektrické konektory O

15 skontrolovať prívody vody a plynu: tesnosť, korózia, opotrebovanie

16 vizuálne skontrolovať expanznú nádobu O

17 skontrolovať bezpečnostné zariadenia (poistný ventil) – overiť ich funkčnosť O

18 skontrolovať otvory na prívod vzduchu do kotlov

19 otvoriť prívod plynu

20 zapnúť kotol

21 skontrolovať tesnosť systému na odvod spalín

22 skontrolovať zapaľovanie

23 skontrolovať prívod vzduchu do kotolne

24 skontrolovať spojenie s regulačným príslušenstvom

25 zmerať spaliny pri servisnej prevádzke

26 teplota spalín brutto

27 teplota nasávaného vzduchu

28 teplota spalín netto

29 obsah oxidu uhličitého (CO2)

30 alebo obsah kyslíka (O2)

31 obsah oxidu uholnatého (CO)

32 strata tepla spalinami

Potvrdenie o údržbe (pečiatka, podpis)

Dátum

Protokol o údržbe

Protokol o údržbe a prehľad pracovných krokov

Page 28: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

28 3062225_0408

Montáž spätnej klapky pri MGK-130

Osaďte spätnú klapku do adaptéra.

Protiplech položte na adaptér, dbajte pritom na polo-hu otvorov.

Upevnite tesnenie na spätnú klapku.

Page 29: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

293062225_0408

Montáž spätnej klapky pri MGK-130

Položte na protiplech tesnenie.

Pohľad na zmontovanú spätnú klapku.

Kompletnú jednotku namontujte na ventilátorRG 175.

Skontrolujte, či je spätná klapka uzavretá v montážnej polohe.

4 x

13 mm

Page 30: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

30 3062225_0408

vizuálna kontrola spätnej klapky

+

Preskúšajte, či má spätná klapka ľahký chod.

Montáž spätnej klapky pri MGK-130

Page 31: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

313062225_0408

Page 32: Návod na údržbu · nálnych náhradných dielov firmy Wolf majú rozhodujúci význam pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a dlhú život-nosť zariadenia. Odporúčame uzavrieť

Preklad PhDr. Ildikó Gúziková.Editorky Mgr. Oľga Ruppeldtová, PhDr. Dáša Zvončeková.

Konzultant špecialista Ing. Ladislav Truchlík.

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk


Recommended