Transcript
 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 1

  ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 PROFILERING VAN DE VIJF OPLEIDINGEN

  Doelen Acties Resultaten

  Leerlingen volgen de best passende en hoogst haalbare leerroute.

  Uitwerken profielen per opleiding door teams.

  Profiel opleiding vmbo met de Martinus vakschool

  Leerlingen vinden de leerroutes helder, herkenbaar, ervaren verbindingen tussen leerroutes en zijn zich bewust van hun doorstroomkansen.

  Door teams wordt geëxpliciteerd met welke uitgangspunten zij het leer- en onderwijsconcept verder vorm kunnen geven binnen elke opleiding en welke toegevoegde waarde dit kan hebben voor de leerlingen.

  Voor ouders en leerlingen zijn de leerroutes duidelijk.

  Gebruik van dakpan-klassen in het eerste leerjaar zorgt dat leerlingen in de juiste opleiding instromen.

  Het integreren van technologische

  kennis en digitale leer- en

  hulpmiddelen met de didactische en

  inhoudelijke vakkennis van leraren

  (TPACK).

  Inrichten van projectorganisatie met 4 werkgroepen: pilot laptops, ICT, Magister/ELO en digitale leermiddelen.

  Uitbreiding van gebruik digitale leermiddelen:

  ‘train de trainer’-programma via de elo voor maximalisering digitalisering

  Onderzoek naar meerwaarde van tablets in de klas m.b.t. differentiatie en maatwerk in bkk1 en g1. G1 en Bkk1 werken een schooljaar met tablets. Evalueren van het proces

  Projectorganisaties ingericht

  Ieder team heeft ELO-specialisten

  Er is een gezamenlijk implementatieplan voor de hele school

  Magister wordt gebruikt door alle leraren voor dagelijkse registratie, begeleidings- en onderwijsdoeleinden

  Er zijn evaluatieve enquêtes afgenomen bij de leerlingen, ouders en lesgevers. Hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd.

  ONTWIKKELING VAN DE VIJF OPLEIDINGEN

  vmbo

  Doelen Acties Resultaten

  GOEDE PRESTATIES BIJ KERNVAKKEN EN BREDE VORMING

  We willen ons onderwijsaanbod verdiepen en verbreden

  Ontwikkelen van lesmateriaal voor de domeinen en de leergebieden.

  Maken van een programma van toetsing voor de separate vakken , de domeinen en de leergebieden in de onderbouw.

  Voorbereiden modulaire aanpak voor verdieping beroepsvoorbereidende opleiding in de afdeling Dienstverlening en Commercie (DenC) en Metaal, Installatie en Electrotechniek (MEI).

  Breed programma/curriculum in de leergebieden en domeinen in de onderbouw zijn gerealiseerd.

  Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, leergebieden en domeinen is het programma van toetsing vastgelegd en beschikbaar voor ouders en leerlingen via Magister.

  Curriculum DenC en MEI voor leerjaar 3 is ontwikkeld.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 2

  Doelen Acties Resultaten

  Voorbereiden van de invoering van de vernieuwing examen programma’s beroepsgerichte vakken per augustus 2016.

  Vmbo-breed komen tot een keuze voor een scenario voor de inrichting van de vakschool

  Vasthouden aan de uitstroomlicenties bij de omzetting naar profielen in 2016

  Informatiebijeenkomst organiseren voor het hele team door J. Kerkhoffs. (Platform Vernieuwing BG Examens)

  Diverse studiebijeenkomsten organiseren om bewustwording op gang te brengen en om tot keuze van een scenario voor 2016 te komen.

  Starten van de Uitwerking in cursusjaar 2014-2015

  RPO-overleg West-Friesland en informatie inwinnen bij externe deskundige. Informatie inpassen in de profilering van de vakschool en het personeel in het vmbo breed informeren.

  Juni 2014 is helder dat alle uitstroomlicenties omgezet kunnen worden naar de nieuwe profielen per augustus 2016.Extra profiel dat aangeboden gaat worden is Media vormgeving ICT.

  Juni 2014 is de keus gemaakt voor scenario 4 met een duidelijk beeld voor de rol van de sectoren, de intersectorale programma’s en de domeinen in de onderbouw. Uitwerking kan direct in nieuwe schooljaar starten.

  Leerlingen slagen in 2015 met een gemiddeld 0,2 punt hogere score op het eindexamen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde dan in 2010.

  Bespreken van de examenresultaten met alle leraren van de examenvakken en afspraken maken om het onderwijsprogramma eventueel aan te passen.

  Schoolexamens worden qua inhoud en vorm afgestemd op CE.

  Waar nodig zijn de PTA’s aangepast.

  Onderzoeksmatige benadering resultaten + PTA + onderwijs in de klas is op gang gebracht in studiebijeenkomsten met sectievoorzitters

  Verschil CE en SE cijfer kleiner dan 0,5 bij de meeste vakken. Vakken die dit niet halen zijn in beeld en worden begeleid door de teamleiders. Voor de basisberoepsgerichte leerweg zijn dat de vakken: biologie, economie, wiskunde, bouwtechniek, instalelectro. Voor de kaderberoeps-gerichte leerweg zijn dat de vakken: economie, bouwtechniek, consumptieve techniek, instalectro, sdv,.

  Leerlingen hebben toetsen gemaakt volgens de werkwijze van het CE.

  Examencijfers 2010 – 2014

  Nederlands basis: 6.5 – 6.63

  Engels basis: 6.8 – 6.84

  Wiskunde basis: 6.6 – 7.38

  Nederlands kader: 6.3 - 5,96

  Engels kader: 6.2 – 6.12

  Wiskunde kader: 6.1 -5.85

  Loopbaan Oriéntatie en Begeleiding (LOB) is de rode draad door de hele vmbo opleiding: als ondersteuning van het keuzeproces en om te leren reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

  LOB Projectplan maken.

  Voorbereidend overleg met de decanen.

  Nulmeting met betrekking tot de lob-activiteiten. LOB-scan invullen.

  LOB projectplan is klaar en gepresenteerd aan decanen, teamleiders en aan de vakwerkgroep voorzitters van de Domeinen.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 3

  Doelen Acties Resultaten

  Externe ondersteuning organiseren bij het maken van het projectplan

  Mentoren voeren tenminste 3 x per jaar een gesprek met de leerling.

  De decaan voert minimaal 1 x per jaar een individueel gesprek.

  Domein opdrachten en stageopdrachten die competentiegericht zijn, worden verwerkt in het portfolio.

  Overeenstemming over inhoud, organisatie en vorm van het projectplan LOB.

  Externe ondersteuning door Frank Numan.

  Leerlingen in lj 2 hebben alle gesprekken gehad en zijn met een portfolio naar de bovenbouw gegaan.

  De decanen hebben met alle leerlingen individueel gesproken.

  LOB is impliciet onderdeel van het curriculum van de bovenbouw.

  Bij de sector Economie en Verzorging is LOB expliciet in het curriculum opgenomen.

  Meer meisjes kiezen voor Techniek

  Organiseren van Girls Day voor de onderbouw, bedrijfsbezoeken in leerjaar 1 en bedrijfsstagebezoeken in leerjaar 2.

  Ontwikkelen van Bouw, Wonen en Interieur met accenten op fijnhout en design om de afdeling aantrekkelijker voor meisjes te maken.

  Girls Day is niet doorgegaan.

  1 % meisjes hebben voor techniek gekozen.

  Bij Bouw wonen en interieur hebben 3 meisjes (13%) van in totaal 23 leerlingen voor deze technische opleiding gekozen..

  30% van de vmbo-leerlingen kiest voor de technieksector

  Het brede aanbod in de sector techniek vasthouden door samenvoeging van Metaal techniek en Instalelektro.

  Ouders en leerlingen informeren over de keuze mogelijkheden in de bovenbouw.

  35 % van de leerlingen hebben voor techniek gekozen.

  Leerlingen kiezen bewust de juiste sector in de bovenbouw..Er zijn geen overstappers van de ene naar de andere sector.

  Alle leerlingen sluiten de vmbo onderbouw met minimaal 1F af voor Nederlands en rekenen.

  Alle leerlingen sluiten de vmbo af op 2F niveau voor Nederlands en rekenen.

  Werkgroep taal- en rekenbeleid werkt een beleidsplan uit.

  Gebruiken van de digitale methode ‘Score’ bij het vak Nederlands en Rekenen ter ondersteuning van het referentieniveau 2F in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo.

  Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (Toa) toets afnemen start in leerjaar 1 (nulmeting) en wordt afgerond in leerjaar 2.

  2F toets Rekenen wordt in het 3e leerjaar afgenomen met een herkansing in het 4e leerjaar.

  Alle leraren en leerlingen zijn op de hoogte van de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen.

  76.6% leerlingen sluiten onderbouw af op min. 1F voor rekenen.

  10.9% leerlingen sluiten onderbouw af op min. 2F voor rekenen.

  12,5% leerlingen sluiten onderbouw af onder 1F voor rekenen.

  Mei 2014 leerjaar 3: 34% van de leerlingen heeft 2F gehaald. (Was sept 2013 maar 5%)

  64% basis leerlingen sluiten vmbo af op min. 2F voor rekenen.

  51% kader leerlingen sluiten vmbo af op min. 2F voor rekenen.

  Rekenprogramma is aangepast en er komt grotere aandacht voor instructie.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 4

  Doelen Acties Resultaten

  Instructie boekje Nederlands voor de leerlingen is gemaakt.

  Doorlopende leerlijn voor taalontwikkeling is uitgezet.

  OPBRENGSTGERICHT WERKEN

  100% van de leraren werken aantoonbaar opbrengstgericht.

  Overleg met vakwerkgroepen, individuele leraren en binnen de teams over de vorderingen van leerlingen.

  Systematisch volgen van de resultaten van de leerlingen en bespreken in mentorgesprekken met eventuele verwijzing naar ‘banduren’.

  Aandacht voor uitvallende leerlingen in voortgangsvergaderingen leraren (kernteamvergaderingen) en het opstellen van actieplannen.

  Begeleiden van leerlingen binnen de banduren.

  In voortgangsgesprekken wordt de inzet en het resultaat voor diverse (team-)taken aan de orde gesteld. Hierbij worden leraren uitgenodigd om te reflecteren op hun inzet en de geboekte resultaten.

  Gemiddeld rapportcijfer per leerjaar per vak is 0,2 hoger dan in 2010.

  Opstroom brugklas kader-mavo naar mavo 2 is 29%.

  Uitvallende leerlingen vroegtijdig in beeld zijn gekomen en dat er afspraken gemaakt zijn om tot planmatige aanpak te komen.

  De banduren.zijn functioneel ingezet voor het inhalen van onderwijs achterstanden, voor het inhalen van toetsen en voor remediale ondersteuning.

  Voortgangsgesprekken zijn niet in alle teams consequent gevoerd en er is geen eenduidigheid over de manier waarop de gesprekken worden gevoerd en vastgelegd.

  Leerlingen verlaten de school met het hoogst haalbare diploma en met de opbrengsten zoals verwoord in onze collectieve ambitie.

  Opstroom stimuleren.

  ……..

  12 leerlingen met een vmbo-basis diploma via VM2-traject geslaagd binnen 2 jaar, waarvan 9 in 1,5 jaar, en ingestroomd in niveau 3 op het MBO. 1 leerling eerder overgestapt naar andere MBO-opleiding (niveau 2). 1 leerling is gestopt wegens medische redenen. Dit betekent voor deze risicogroep: 0% voortijdige schoolverlaters, 91 % instroom in niveau 3.

  Examenresultaten zijn door de inspectie beoordeeld als voldoende

  De teams werken volgens de teamplannen aan verbetering klassenmanagement, differentiatie, ontwikkeling van de vakschool, taal- en rekenbeleid, vernieuwing van de examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken en versterking van Loopbaan Orientatie en Begeleiding.

  In de teamvergaderingen komen de thema’s uit de teamplannen systematisch aan de orde.

  De evaluatie van de teamplannen vormen de aanzet voor de doelen en acties voor het volgende leerjaar.

  Uitwerking van de resultaten van de thema’s van de teamplannen, komen op verschillende plaatsen in dit onderwijsjaarverslag terug.

  LEREN DIFFERENTIËREN

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 5

  Doelen Acties Resultaten

  Alle leraren stemmen de instructie, de verwerking en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen

  In teamvergaderingen wordt niveau- en tempodifferentiatie onderwerp van agenda

  Het boek ‘De 5 rollen van de leraar” bespreken en gebruiken.

  Opzetten van een pedagogisch didactisch handboek in de onderbouw

  Nog onvoldoende differentiatie naar niveau en tempo.

  Alle leerlingen van het vmbo hebben een portfolio ter ondersteuning van competentiegericht onderwijs. Portfolio wordt breed ingezet, niet uitsluitend voor beroepsgerichte vakken. Ook kernvakken maken deel uit van het leerbeeld van leerlingen.

  Invulling van opdrachten mbt doorstroomcompetenties in onderbouw

  AVO-vakken ontwikkelen competentiegerichte onderwijsopdrachten/projecten

  Onderzoek naar gebruik portfolio en behoeften verdere ontwikkeling mbt portfolio.

  Onderbouwleerlingen gebruiken portfolio

  2/3 van bovenbouwleerlingen gebruiken portfolio

  In bovenbouw worden vakoverstijgende projecten in de projectweken geïntegreerd, waardoor avo-vakken ook in portfolio aanwezig zijn.

  Onderzoek geeft aanbevelingen voor verdere implementatie.

  Uitbreiding gebruik digitale hulpmiddelen

  ‘train de trainer’-programma via de elo voor maximalisering digitalisering.

  Ieder team heeft ELO-specialisten

  Er is een gezamenlijk implementatieplan uitgerold in de hele school

  Magister wordt gebruikt door alle leraren voor dagelijkse registratie, begeleidings- en onderwijsdoeleinden

  Onderzoek naar meerwaarde van tablets in de klas m.b.t. differentiatie en maatwerk

  Pilot tabletklas in basis-kader klein leerjaar 1.

  G1 en Bkk1 werken een schooljaar met tablets. Evalueren van het proces

  Er zijn enquêtes afgenomen bij de leerlingen, ouders en lesgevers. Hieruit zijn aanbevelingen

  geformuleerd.

  AMBITIEUZE LEERCULTUUR

  We hebben een uitgesproken profiel gericht op excellentiebevordering en talentontwikkeling.

  Stapelen wordt gepromoot bij examenleerlingen.

  Er worden schakelprogramma’s ontwikkeld en georganiseerd.

  De deelname van leerlingen aan vakwedstrijden wordt gestimuleerd

  Vak technologie wordt als 'schakel' tussen mavo en de beroepsgerichte vakken ontwikkeld.

  Er stapelen leerlingen bij economie en bij techniek Vakleerkrachten van de sectorvakken hebben schakel-programma’s ontwikkeld en georganiseerd. Horeca vakwedstrijd is op het Martinus georganiseerd. Deelname van de leerlingen aan las- en metselwedstrijd en instalektro. Vak technologie in lessentabel van mavo. Vakleerkrachten opgeleid vanuit Beroeps Gerichte Vakken (BGV) en mavo Vlekkenplan volgens plan uitgevoerd:

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 6

  Doelen Acties Resultaten

  vmbo beter positioneren in het gebouw (volgens het zogenaamde ‘vlekkenplan’).

  open ruimte op 1e en 2e verdieping vmbo; nieuwe werkplek teamleider economie; D005 en D006 beschikbaar als avo-lokalen voor sector economie.

  Talentontwikkeling van medewerkers stimuleren

  'Klassenmanagement' in de teams inzetten om het onderwijs te optimaliseren. Diverse individuele opleidingen door medewerkers.

  Teams zijn actief bezig met klassenmanagement, maar wel op verschillende manieren. Afstemming is nodig.

  Er is geen meerjarenplan met betrekking tot scholing. Er is een actief scholingsbeleid. Meedoen aan scholing is vrijwillig behalve de georganiseerde scholing vmbo breed.

  De zorgleerlingen krijgen passend onderwijs

  Nieuwe opzet LWT: LWT verbinden met hele onderwijs in de BB en verantwoordelijkheid bij de teams leggen om betrokkenheid te vergroten. Leerling goed voorbereiden op examen beroepsgericht vak.

  Er wordt een schoolondersteuningsprofiel gemaakt die is afgestemd op regionaal niveau

  Aparte opvangplek van waaruit de begeleiding van trajectklasleerlingen georganiseerd wordt door deskundige medewerkers vergroten en inrichten Na sluiting van het orthopedagogisch didactisch centrum te Hoorn, gaan wij een aangepast onderwijsarrangement aanbieden aan de leerlingen met gestapelde problematiek. Analyse knelpunten maken; in overleg met betrokken leraren en sl vmbo komen tot nieuwe opzet LWT.

  Ouders en LWT leerlingen informeren.

  Betrokkenheid voor LWT leerlingen schoolbreed vergroten door verantwoordelijkheid bij de teams te leggen.

  Is gemaakt

  In bkk team zijn vijf mensen (5) naar een scholing geweest over externaliserend en internaliserend gedrag.

  Voor een 70-tal cluster 4 leerlingen is een optimaal onderwijsaanbod waarbij 3 leerlingen verwezen zijn naar ander onderwijs

  Nieuw traject-lokaal ingericht.

  Start Bkk10; externe expertise binnen gehaald;

  Plan is gemaakt

  Ouders zijn ingelicht

  Voorbereidingen voor een goede start in schooljaar 14-15 zijn afgerond.

  mavo

  Doelen Acties Resultaat

  GOEDE PRESTATIES BIJ KERNVAKKEN EN BREDE VORMING

  Leerlingen slagen in 2015 met een gemiddeld 0,2 punt hogere score op het eindexamen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde dan in 2010.

  Leerlingen in het examenjaar voorbereiden op het CE

  Tijdens de drie centrale toetsweken worden toetsen gegeven die qua inhoud en

  Examenresultaten kernvakken 2013-14 (vergelijking met 2009-2010)

  Nederlands 6,1 (-0,2))

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 7

  Doelen Acties Resultaat

  lengte vergelijkbaar zijn met het centrale examen. Na de laatste centrale toetsweek volgt een proefexamen-periode: verplicht, klassikaal en onder leiding van de vakleraar.

  Engels 6,4 (+0,0)

  Wiskunde 6,7 (+0,6)

  Kernvakken versterken

  Nederlands – begrijpend lezen

  Engels

  Wiskunde - rekenonderwijs

  Aanpassen van het programma voor het vak Nederlands aan eindniveau 2F. In leerjaar 1 en 2 één lesuur extra begrijpend lezen.

  Engels in leerjaar 2 van 2 naar 3 lesuren per week.

  Het keuzewerktijd uur wiskunde in mavo 3 + 4 gebruiken voor het rekenonderwijs en laten geven door de eigen wiskunde docent.

  In de onderbouw in leerjaar 1 en 2 extra uren rekenonderwijs aanbieden.

  Afnamen van een rekentoets om het niveau te bepalen.

  De taaltoets is niet afgenomen.

  Meer verdieping en aandacht voor spreek- en luistervaardigheid.

  Mavo 3 heeft meegedaan met de rekentoets VO. 61% van de leerlingen heeft 2F met een gemiddeld cijfer van 5,8 (landelijk 5,8).

  Leerlingen zijn beter voorbereid op de rekentoets.

  De toa-toets is afgenomen: 80% van leerjaar 2 zit op niveau van 1F.

  50% van de mavoleerlingen kiest NASK.

  Het vak science (nask1 en nask2) in leerjaar 2 starten. Modulair werken: afwisselend nask1 en nask2. Tijdens de projectweken een geïntegreerd science project aanbieden.

  Een technologie-lokaal inrichten. Twee leraren geven er les: één is bevoegd en de ander studerend voor de bevoegdheid.

  Van de 79 leerlingen kiezen 28 leerlingen voor de NASK, dat is 35 %.

  Elke PJW een science project in lj 2 en lj3.

  Twee bevoegde technologieleraren. Lokaal bijna ingericht, er ontbreken nog 5 werkplekken voor mavo4.

  Leerlingen zijn enthousiast over technologie.

  Loopbaanoriëntatie (LOB) integreren in het (vak)onderwijs en mentoraat.

  Decaan en mentor werken samen. De decaan coördineert en de mentor bespreekt met de leerling het lob-proces.

  De leerling maakt met behulp van het programma Decaannet een doorstroom-portfolio.

  Tussen de 20% en 25% van de mavoleerlingen opteert voor een vervolg in de havo. 16 leerlingen zijn opgestroomd naar havo4.

  Na het behalen van het mavodiploma geeft 90% van de leerlingen aan een goede keuze gemaakt te hebben.

  De ouders volgen de ontwikkeling van het portfolio via decaannet.

  Versterking doorlopende leerlijnen

  Voor de doorlopende leerlijnen onder- naar bovenbouw gemaakt sectieoverleg mavo starten.

  Inzet van docenten in de onder- en bovenbouw. Een opzet maken voor de uitwisseling van

  De lesmethodes zijn afgestemd.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 8

  Doelen Acties Resultaat

  docenteninzet in onder- en bovenbouw.

  Gerealiseerd voor alle vakken met uitzondering van wiskunde, biologie en Nederlands.

  OPBRENGSTGERICHT WERKEN

  Er wordt opbrengstgericht gewerkt volgens de criteria van de onderwijsinspectie

  100% van de leraren werken aantoonbaar opbrengstgericht.

  De mentor bespreekt twee wekelijks de cijfers met de leerlingen.

  Hij neemt, buiten de ouderavonden om, hierover contact op met de ouders.

  Het monitoren van de gegevens maakt de prognoses betrouwbaarder.

  Ouders zijn beter geïnformeerd.

  Leerlingen verlaten de school met het hoogst haalbare diploma en met de opbrengsten zoals verwoord in onze collectieve ambitie.

  Systematisch aandacht voor leerling-resultaten realiseren door vier maal per jaar de resultaten met alle teamleden te bespreken. Naar aanleiding hiervan worden actiepunten opgesteld. Deze met de leerling en ouders bespreken en tussentijds evalueren en eventueel bijstellen.

  50% van de leerlingen in de mavo-havo brugklassen is doorgestroomd naar een havo-atheneum klas in leerjaar 2

  20% van de mavo4 leerlingen zijn doorgestroomd naar havo4.

  Vertegenwoordigers vanuit het team een RTTI training laten volgen.

  Door een aantal leraren is RTTI toegepast bij toetsen. Er is een eerste aanzet gedaan voor een examen, nog niet voor reguliere toetsen. Dit jaar gaan wij hiermee door.

  Gerealiseerd voor Nederlands, Duits, biologie, geschiedenis en wiskunde.

  LEREN DIFFERENTIËREN

  Alle leraren stemmen de instructie, de verwerking en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen.

  Digitaliseren onderwijs

  Inzet van digitale leermiddelen en laptop of computers

  Schoolbrede studiemiddag digitalisering onderwijs

  Het gebruik van digitale middelen, waaronder de ELO, is in en buiten de les toegenomen.

  Ook in het lesprogramma is de computer voor leerlingen bij het verwerken en maken van opdrachten een belangrijkere component geworden.

  Scholing personeel d.m.v. good practice (workshop elo, Tpack, interactieve werkvormen)

  Aandacht voor klassenmanagement

  Elke teamvergadering komt een aspect van klassenmanagement aan de orde zoals: collegiale consultatie, casuïstiek, gastspreker en nabespreking lesbezoek.

  Good-practice gedeeld door teamleden.

  Teamtraining mavo ob (drie bijeenkomsten) oplossingsgericht werken.

  Differentiatie in de vaklessen versterken

  Bij Engels in leerjaar 1 wordt onderscheid gemaakt in het niveau leesboekjes dat de leerlingen mogen uitzoeken.

  Toetsen in leerjaar mh 1 bevatten componenten op mh 2 en ha 2 niveau.

  Leerlingen kiezen opdrachten die aansluiten bij hun taalvaardigheden.

  Verbetering determinatie voor de overgang naar leerjaar 2

  Rustige werkomgeving

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 9

  Doelen Acties Resultaat

  Duidelijke afspraken vastleggen over het gewenste gedrag tijdens keuzewerktijd (kwt) in lj m3 en m4.

  De verschillende vakken verstrekken praktische opdrachten via planningsbord in het leercentrum.

  Leerlingen plannen voor hun kwt-uur te aan welke opdrachten zij willen werken.

  Differentiatie op pedagogisch didactisch gebied

  Differentiatie op terreinen bijvoorbeeld op leerstijl, zintuiglijk, meervoudige intelligentie e.d.

  Challenge Day in lj 2.

  In persoonlijk contact met leerlingen is er een meer gedifferentieerde aanpak.

  Bij teamleden ontstaat het besef dat differentiatie ook op andere terreinen dan cognitie mogelijk is.

  AMBITIEUZE LEERCULTUUR

  Het percentage leerlingen dat in meer vakken eindexamen doet dan minimaal is voorgeschreven, is in 2015 gestegen

  Aandacht voor hoogvliegers Tijdens diploma-uitreiking aandacht voor bijzondere prestaties van leerlingen.

  Stimuleren van deelname medewerkers aan scholingsbijeenkomsten.

  Hele onderbouwteam heeft een training oplossingsgericht werken gedaan.

  50% van de mavo leraren heeft een externe scholing gevolgd.

  Er wordt gewerkt aan een mavo-plus programma waardoor verbreding en verdieping van het onderwijsprogramma ontstaat.

  Alle leerlingen doen in 7 vakken examen.

  Leerlingen die mbo-opleiding kiezen hebben technologie afgerond.

  Leerlingen die naar de havo doorstromen hebben een pakket dat aansluit op het te kiezen profiel.

  havo

  Doelen Acties Resultaat

  GOEDE PRESTATIES BIJ KERNVAKKEN EN BREDE VORMING

  Leerlingen slagen in 2015 met een gemiddeld 0,2 punt hogere score op het eindexamen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde dan in 2010. Leerlingen in het examenjaar voorbereiden op het CE

  Tijdens de drie centrale toetsweken worden toetsen gegeven die qua inhoud en lengte vergelijkbaar zijn met het centrale examen.

  Vanaf h4 krijgen alle leerlingen per vak examentraining in de reguliere lessen aangeboden.

  Externe training op vak niveau via Lyceo

  Examenresultaten 2013-14 (vergelijking met 2009-2010)

  Nederlands 6,2 (+0,3)

  Engels 6,8 (+1,0)

  Wiskunde A 6,6 (+0,6)

  Wiskunde B 6,5 (+0,6)

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 10

  Doelen Acties Resultaat

  10 leerlingen hebben deelgenomen voor de vakken natuurkunde en economie

  Kernvakken versterken

  Nederlands – begrijpend lezen

  Engels

  Wiskunde - rekenonderwijs

  Ha 1: 1 extra lesuur taalonderwijs

  H bb: Taalonderwijs wordt geïntegreerd in het vak Nederlands.

  ----------

  Begeleidingstraject voor leerlingen rekenproblemen hebben.

  Toa-Toets wordt afgenomen om referentieniveau vast te stellen.

  Ha 2: begeleidingstraject voor leerlingen met ernstige rekenproblemen.

  H4: rekenonderwijs op maat

  H4: afname rekentoets

  Geen Nederlandse taaltoets afgenomen.

  ------------

  1 lesuur in leerjaar, waardoor leerling met rekenproblemen extra ondersteuning hebben ontvangen,

  Rekenen: 98% van de leerlingen in leerjaar 1 heeft 1F gehaald.

  2 leerlingen hebben alsnog 1F daardoor gehaald.

  Leerlingen volgen een individueel programma

  52% van de leerlingen hebben de rekentoets met een voldoende afgerond met een gemiddeld cijfer van 5,6 (landelijk 5.5)

  Tenminste 55% van de havoleerlingen kiest in 2015 voor een N-profiel.

  Activiteiten met JetNet partner Marine: Lj2 meteorologie Lj3 brandpreventie Lj4 conditie training en onderzoek

  Lj 1, 2 en 3 Exact stroom

  Van de 113 ll kiezen 62 leerlingen voor de exacte profielen, dat zijn 55% van de leerlingen.

  Versterking doorlopende leerlijnen

  Loopbaanoriëntatie (LOB) ondersteunt doorlopende leerlijn van het vak- en vervolg onderwijs

  .

  Lj 4 en 5: de cijferopbouw voor het examendossier start in leerjaar 4.

  Lj 3 Beroepen oriëntatie simulatie (bos) project

  Lj 4 organisatie “Speeddate” in samenwerking met Rotary

  De decanen organiseren terugkomdag voor oud-leerlingen.

  De toetsen binnen hetzelfde vak zijn voor alle leerlingen bij de vakken qua zwaarte en vorm gelijk.

  Leerlingen hebben kennis gemaakt met enkele onderdelen van het beroepenveld.

  Informatie over de aansluiting op vakniveau tussen school en vervolgopleiding.

  Het tevredenheidsonderzoek en de terugkoppelingen vanuit de vervolgopleidingen geven een positief beeld van de prestatie van onze leerlingen.

  OPBRENGSTGERICHT WERKEN

  Er wordt opbrengstgericht gewerkt volgens de criteria van de onderwijsinspectie. 100% van de leraren werken aantoonbaar opbrengstgericht.

  Resultaten

  Bij de resultaatbesprekingen in de havo onderbouw worden statistieken per klas en per leerjaar opgesteld om de gegevens te analyseren.

  Gerealiseerd en teruggekoppeld naar de secties ter bespreking.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 11

  Doelen Acties Resultaat

  Mentoren en vakdocenten hebben regelmatig overleg over leerlingen en hun resultaten.

  Zorg

  Mentoren havo 3 hebben een warme overdracht aan het begin van het schooljaar met de mentoren in havo 4.

  Mentoren voeren individuele gesprekken met leerlingen op basis van vragenlijsten die vooraf door de leerlingen zijn ingevuld.

  Uitbreiding van het VSV project. De zorgcoördinator en teamleider bespreken op regelmatige basis welke leerlingen voor dit project in aanmerking komen.

  Opstellen van handelingsplannen

  Leerlingen zeggen dat feedback hun ondersteunt.

  Met de start van het schooljaar zijn sociaal-emotionele problemen bij de mentor van havo 4 in beeld.

  De mentor is door deze aanpak in staat om indien nodig adequate hulp in te schakelen.

  De zorgcoördinator kan hierdoor vroegtijdig maatregelen nemen en ouders informeren en betrekken bij het vinden van oplossingen.

  Leerlingen verlaten de school met het hoogst haalbare diploma en met de opbrengsten zoals verwoord in onze collectieve ambitie.

  De decaan bespreekt de resultaten met leerlingen en ouders en adviseert bij de opstroom naar ag5.

  25% van de leerlingen in de ha leerjaar 2 is doorgestroomd naar een ath klas in leerjaar 3.

  2 leerlingen van de 113 h5 leerlingen zijn naar ag5 en 1 leerling is van h5 naar ag6 opgestroomd.

  LEREN DIFFERENTIËREN

  Alle leraren stemmen de instructie, de verwerking en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen. Scholing RTTI

  Drie teamleden volgen scholing RTTI.

  Door een aantal leraren is RTTI toegepast bij toetsen (Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde)

  Er is een eerste aanzet gedaan voor een examen, nog niet voor reguliere toetsen.

  Leraren geven een instructie en gebruiken de tijd verder voor het begeleiden van de leerlingen (onderbouw)

  Door de differentiatie in leerjaar 1 geldt dat de meeste leerlingen door kunnen naar leerjaar 2. (93% stroomt door naar ha2, 99% naar leerjaar 2)

  Digitaliseren onderwijs

  In de teambijeenkomsten van havo-bovenbouw wordt ruimte gemaakt voor presentaties van collega’s die hun ‘good practice’ met de anderen delen.

  Organisatie schoolbrede studiedag integratie ict in de les

  De sectie natuurkunde geeft voorbeelden van gamification en interactief werken met rekenmachines, de sectie geschiedenis verwerkt lesmateriaal in powerpoint presentaties.

  Verschillende workshops, o.a. socrative, flip the classroom, elo-training, lesmateriaal visualiseren.

  AMBITIEUZE LEERCULTUUR

  Het percentage leerlingen dat in meer vakken eindexamen doet dan minimaal is voorgeschreven, is in 2015 gestegen.

  Aanbod van een cursus elementair boekhouden.

  Van de 13 deelnemende leerlingen in havo 5 hebben 12 leerlingen het diploma elementair boekhouden behaald. 57

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 12

  Doelen Acties Resultaat

  Het percentage leerlingen dat eindexamen doet in een vak op een hoger niveau, is in 2015 gestegen.

  leerlingen hebben de vakken economie of management & organisatie gekozen.

  Verdieping en verbreding van het onderwijsprogramma

  Leerlingen uitdagen door een aanvullend onderwijsaanbod.

  Leerlingen doen mij aan een plusprogramma zoals olympiades, master-classes, kangoeroe wedstrijden, theatervoorstellingen of internationaliseringprojecten.

  Het programma is in een activiteitenkalender vastgelegd.

  Aandacht voor bijzondere prestaties tijdens de diploma-uitreiking.

  Bij de havo diploma uitreikingen zijn uitnodigingen voor het Socrates fellowship uitgereikt aan 7 leerlingen die gemiddeld een 7.5 of hoger hebben gehaald.

  In voortgang- en functioneringsgesprekken in het havo onderbouw- en bovenbouwteam is het stimuleren van deelname aan scholingsbijeenkomsten een standaard gespreksonderwerp

  60 % van de leraren bezoekt externe nascholing, zowel vakgericht als onderwijsgericht.

  Ontwikkeling burgerschap competenties

  Leerlingen zijn betrokken bij gemeente politiek en nemen deel politiek aan het politieke debat.

  Het onderzoek naar omgevingsgeschiedenis is onderdeel van het vak geschiedenis. (havo/vwo bb)

  vwo

  Doelen Acties Resultaat

  GOEDE PRESTATIES BIJ KERNVAKKEN EN BREDE VORMING

  Leerlingen slagen in 2015 met een gemiddeld 0,2 punt hogere score op het eindexamen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde dan in 2010.

  Leerlingen in het examenjaar voorbereiden op het CE

  Tijdens de drie centrale toetsweken worden toetsen gegeven die qua inhoud en lengte vergelijkbaar zijn met het centrale examen.

  In ag6 krijgen alle leerlingen per vak examentraining in de reguliere lessen aangeboden.

  Examenresultaten 2013-14 (vergelijking met 2009-2010)

  Nederlands 6,3 (+0,3)

  Engels 6,3 (+0,5

  Wiskunde A 6,4 (-0,4)

  Wiskunde B 6,3 (-0,8)

  Wiskunde C 8,1 (+1,8)

  Kernvakken versterken

  Nederlands – begrijpend lezen

  Gym bb: Taalonderwijs wordt geïntegreerd in het vak Nederlands.

  Geen Nederlandse taaltoets afgenomen.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 13

  Doelen Acties Resultaat

  Engels

  Wiskunde - rekenonderwijs

  ----------

  Begeleidingstraject voor leerlingen rekenproblemen hebben.

  Toa-Toets wordt afgenomen om referentieniveau vast te stellen.

  AG4 en 5: rekenonderwijs op maat

  AG5: afname rekentoets

  ------------

  In gym 1 was een begeleidingsprogramma niet nodig.

  Rekenen: 100% heeft in leerjaar 1 1F gehaald.

  Leerlingen volgen een individueel programma.

  88,7% van de leerlingen hebben de rekentoets met een voldoende afgerond met een gemiddeld cijfer van 7,15 (landelijk 7,06)

  Tenminste 55% van de atheneum- en gymnasium-leerlingen kiest in 2015 voor een N-profiel.

  Activiteiten met JetNet partner Marine: Lj2 meteorologie Lj3 brandpreventie Lj4 conditie training en onderzoek

  Lj 1, 2 en 3 Exact stroom

  Van de 53 ll kiezen 38 leerlingen voor de exacte profielen, dat zijn 72% van de leerlingen in ag6.

  Versterking doorlopende leerlijnen Loopbaanoriëntatie (LOB) ondersteunt doorlopende leerlijn van het vak- en vervolg onderwijs

  Lj 4,5 en 6: de cijferopbouw voor het examendossier start in leerjaar 4.

  Lj 3 Beroepen oriëntatie simulatie (bos) project

  Lj 4 organisatie “Speeddate” in samenwerking met Rotary

  De decanen organiseren terugkomdag voor oud-leerlingen.

  De toetsen binnen hetzelfde vak zijn voor alle leerlingen bij de vakken qua zwaarte en vorm gelijk.

  Leerlingen krijgen een beter beeld van beroepen en welke vakken zij nodig hebben voor vervolgopleidingen.

  Leerlingen maken kennis met enkele onderdelen van het beroepenveld.

  Informatie over de aansluiting op vakniveau tussen school en vervolgopleiding.

  Het tevredenheidsonderzoek en de terugkoppelingen vanuit de vervolgopleidingen geven een positief beeld van de prestatie van onze leerlingen.

  OPBRENGSTGERICHT WERKEN

  Er wordt opbrengstgericht gewerkt volgens de criteria van de onderwijsinspectie. 100% van de leraren werken aantoonbaar opbrengstgericht. Leerlingen verlaten de school met het hoogst haalbare diploma en met de opbrengsten zoals verwoord in onze collectieve ambitie.

  Resultaten

  De prestaties van onderbouw naar bovenbouw worden via Magister gevolgd.

  Bij de resultaatbesprekingen in gym onderbouw worden statistieken per klas en per leerjaar opgesteld om de gegevens te analyseren.

  Mentoren en vakdocenten hebben regelmatig overleg over leerlingen en hun resultaten.

  Prognose voor het volgend schooljaar is daardoor betrouwbaar.

  De resultaatbesprekingen in de onderbouw zijn door deze aanpak efficiënter qua tijd.

  Gerealiseerd en teruggekoppeld naar de secties.

  Leerlingen zeggen dat feedback hun ondersteunt.

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 14

  Doelen Acties Resultaat

  Decaan gaat uitgebreid in gesprek met leerlingen die voor een keuzevak een negatief advies hebben gekregen.

  Zorg

  Mentoren ag 3 hebben een warme overdracht aan het begin van het schooljaar met de mentoren in ag 4.

  Mentoren voeren individuele gesprekken met leerlingen op basis van vragenlijsten die vooraf door de leerlingen zijn ingevuld.

  Uitbreiding van het VSV project. De zorgcoördinator en teamleider bespreken op regelmatige basis welke leerlingen voor dit project in aanmerking komen.

  Opstellen van handelingsplannen

  Bij de start van het schooljaar zijn sociaal-emotionele problemen bij de mentor in beeld.

  De mentor is door deze aanpak in staat om indien nodig adequate hulp in te schakelen.

  De zorgcoördinator kan hierdoor vroegtijdig maatregelen nemen en ouders informeren en betrekken bij het vinden van oplossingen.

  LEREN DIFFERENTIËREN

  Alle leraren stemmen de instructie, de verwerking en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen.

  Digitale leermiddelen, die kunnen bijdragen aan een gedifferentieerd leerstofaanbod voor de leerlingen, worden geleidelijk aan meer ingezet. Er worden wel steeds meer digitale lesmethodes besteld.

  Pilot tablets gym1 is gestart. Door de inzet van tablets en digitale leermiddelen ontstaan meer mogelijkheden om te differentiëren in de lessen.

  Nog niet alle leraren zijn geschoold in het gebruik van digitale didactiek

  Uitwisselen van expertise tussen vakdocenten of vaksecties.

  Het gebeurt in beperkte mate, voornamelijk bij de bètavakken en in gang gezet bij de MVT.

  Scholing RTTI

  Twee teamleden volgen scholing RTTI.

  Door een aantal leraren is RTTI toegepast bij toetsen (economie, biologie)

  Er is een eerste aanzet gedaan voor een examen, nog niet voor reguliere toetsen.

  Digitaliseren onderwijs

  Organisatie schoolbrede studiedag integratie ict in de les

  Verschillende workshops, o.a. socrative, flip the classroom, elo-training, lesmateriaal visualiseren.

  AMBITIEUZE LEERCULTUUR

  De gemiddelde score op het eindexamen van de 20% best presterende vwo-leerlingen is gestegen met 0,2 punt ten opzichte van 2010. Het percentage leerlingen dat in meer vakken eindexamen doet dan minimaal is voorgeschreven, is in 2015 gestegen. Het percentage leerlingen dat eindexamen doet in een vak op een hoger niveau, is in 2015 gestegen.

  Excellentie onderbouw

  Opzetten van een Talentklas uit groep 7 en 8 basisschool.

  In de onderbouw bieden wij speciale projecten aan voor vwo leerlingen aan.

  Pilot ict-gestuurd onderwijs in gymnasium 1 voortzetten.

  120 leerlingen uit het basisonderwijs hebben vier modules op drie dagdelen gevolgd.

  Leerlingen ontwikkelen hierdoor metacognitieve vaardigheden.

  Alle leerlingen leerjaar 1 hebben een tablet/laptop ter beschikking. Gemiddeld 25%

 • ONDERWIJSJAARVERSLAG 2013-2014 Pagina 15

  Doelen Acties Resultaat

  In 2015 wordt aan nagenoeg alle excellente en hoogbegaafde leerlingen maatwerk geboden.

  van de lestijd wordt hier gebruik van gemaakt.

  Verdieping en verbreding van het onderwijsprogramma

  Excellentie bovenbouw

  Leerlingen in ag 5 en 6 volgend collegereeksen aan de UvA, masterclasses en het zomerkamp van de TU Delft.

  Leerlingen uitdagen door een aanvullend aanbod.

  Aandacht voor bijzondere prestaties tijdens diploma-uitreiking

  De deelname van leerlingen aan onderwijsprijzen wordt gestimuleerd. Dit gebeurt in het kader van het profielwerkstuk.

  14 leerlingen hebben deelgenomen aan collegereeksen en masterclasses. Drie leerlingen hebben extra curriculaire vakken gevolgd.

  Bij de vwo diploma uitreiking zijn 9 (16%) uitnodigingen voor het Socrates fellowship uitgereikt aan leerlingen die gemiddeld een 7.5 of hoger hebben gehaald

  Uitbouw internationalisering door uitwisselingsprogramma.

  Uitwisseling met school in Madrid (15 lln) en 1e deel van uitwisseling met school uit Ankara (13 lln).

  Gestart met beleidsplan en subsidieaanvraag KA1 (docentenmobiliteit) gehonoreerd. KA2 (uitwisselingsprogramma tussen twee of meer scholen in Europa) aanvraag nog niet gehonoreerd.

  Aanbod van een cursus elementair boekhouden.

  Van de 11 deelnemende leerlingen in het vwo hebben 10 leerlingen het diploma elementair boekhouden behaald. 31 leerlingen hebben de vakken economie of management & organisatie gekozen.

  Ontwikkeling burgerschap competenties

  Leerlingen zijn betrokken bij gemeente politiek en nemen deel politiek aan het politieke debat.

  Het onderzoek naar omgevingsgeschiedenis is onderdeel van het vak geschiedenis. (havo/vwo bb)


Recommended