Download pdf - tugasan rumahtangga

Transcript
 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  1/23

  PENDIDIKAN DAN BAHASA

  MEI / 2014

  HBLS3303

  TEKNOLOGI RUMAH TANGGA

  NO. MATRIKULASI : 760721036057001

  NO. KAD PENGNEALAN : 760721036057

  NO. TELEFON : 013963090

  E!MEL : "#$%&'()*$#++.,+%

  PUSAT PEMBELA-ARAN : PUSAT PEMBELA-ARAN

  KELANTAN

  0

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  2/23

  Alhamdulillah, saya merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat ilahi dengan limpah dan

  kurnianya, dapat menyelesaikan Laporan ini dengan penuh jayanya. Saya menjulang sepenuh

  penghargaan kepada Puan Haizan, tutor utama OU di atas kesudian !eliau mem!eri tugasan

  ini kepada saya dan menjadi penyelia sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. "eliau juga

  !anyak mem!antu sepanjang proses pem!entukan tugasan ini !erlaku. Pel!agai ilmu dan

  pengetahuan yang dapat rungkai sepanjang menyiapkan tugasan ini. #i kesempatan ini, saya

  ingin mengu$apkan ri!uan terima kasih kepada semua pihak yang terli!at sepanjang

  menjayakan tugasan ini. %erutamanya kepada rakan&rakan saya, kerana mereka telah !anyak

  mem!erikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang menjalankan ini. %unjuk ajar mereka amat

  mem!antu dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini. Oleh itu, saya

  juga ingin mengu$apkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga kerana telah !anyak

  mem!eri sokongan moral dan !antuan !agi menyelesaikan tugasan ini. Sekiranya, ayahnda

  yang dikasihi masih !erada disisi, serangkap kata ' %erima (asih) !uat dirinya ingin

  dihulurkan, namun hanya Al&*atihah yang hanya mampu dititipkan !uat ayahnda yang

  dikasihi.

  Selain itu, saya turut !erterima kasih jua yang mampu diu$apkan kepada rakan sepengajian

  yang turut sama mengajar !ersama&sama saya disekolah kerana !anyak mem!eri idea&idea

  yang !ernas serta telah !anyak menghulurkan !antuan dan kerjasama !agi merealisasikan

  usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.U$apan ini juga ditujukan kepada semua

  pihak yang telah terli!at dalam menjayakan tugasan ini sama ada se$ara langsung atau tidak

  langsung. Segala !antuan yang telah kalian hulurkan amatlah saya hargai kerana tanpa

  !antuan dan sokongan kalian semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

  Se!elum saya mengundur diri, izinkan saya !erkongsi serangkap mutiara kata yang !anyak

  memoti+asikan dan mem!eri semangat serta kekuatan !uat diri saya.

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  3/23

  PENGENALAN TENTANG BINAAN FABRIK

  P-/-ALA

  Sejarah telah menunjukkan !agaimana manusia telah menggunakan sum!er semulajadi

  se!agai !ahan asas untuk mem!uat pakaian !agi melindungi tu!uh mereka. (ini, dengan

  kemajuan sains dan teknologi telah dapat menghasilkan pel!agai jenis fa!rik yang !ermutu

  daripada sum!er asli dan !ahan kimia untuk pakaian dan artikel lain.(ajian fa!rik meliputi

  klasifikasi gentian, kegunaan, dan $irinya. Pengetahuan tentang fa!rik dapat mem!antu kita

  untuk memilih fa!rik yang sesuai untuk pakaian dan kelengkapan rumah tangga.

  1. K$"('$" F$'

  /entian ialah sera!ut serat dan filamen daripada !ahan asli dan !uatan yang dijadikan yarn

  untuk menghasilkan fa!rik. /entian !oleh diklasifikasikan kepada gentian asli dan gentian

  !uatan.

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  4/23

  1.1 G$ $"

  Sejak zaman pur!a, manusia telah menggunakan pel!agai sum!er semulajadi untuk

  melindungi tu!uh mereka. (ulit hai1an dan sum!er tum!uhan seperti daun dan kulit pokok

  merupakan pilihan utama mereka.

  Peru!ahan masa dan pengetahuan sains dan teknologi !erupaya menghasilkan pel!agai fa!rik

  yang !ermutu. /entian asli !oleh diklasifikasikan kepada gentian tum!uhan dan gentian

  hai1an. *a!rik dihasilkan daripada gentian asli atau gentian !uatan./entian ini diproses

  untuk dijadikan yarn, !enang dan seterusnya menghasilkan fa!ri$.fa!rik dihasilkan dengan

  kaedah tenun, kait, dan tanpa tenun.men$elup 1arna pada kepada fa!ri$ dilakukan ketika

  dalam !entuk yarn atau fa!ri$. 2orak di atas fa!ri$ di!uat dengan menggunakan pel!agai

  kaedah.terdapat juga fa!ri$ yang di!eri kemasan untuk memper!aiki kualiti.

  P%$$ ($'

  Pem!inaan fa!rik di !ahagi kepada tiga

  *a!ri$ kait

  *a!ri$ tenun

  *a!ri$ tanpa tenun

  3

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  5/23

  4

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  6/23

  CIRI-CIRI GENTIAN ASLI SUMBER TUMBUHAN

  . (ukuh dan !ertam!ah kukuh apa!ila !asah

  . udah menyerap lem!apan

  3. Selesa dipakai

  4. Pengalir ha!a yang !aik5. %idak kenyal dan mudah renyuk

  6. %ahan pada suhu tinggi dan sinaran $ahaya matahari

  7. %ahan pada asid lemah dan alkali

  CIRI-CIRI GENTIAN ASLI SUMBER HAIWAN

  . (ukuh tetapi lemah apa!ila !asah

  . #aya penyerapan !aik

  3. Selesa dipakai kerana lem!ut

  4. Pengalir ha!a yang !aik

  5. %idak mudah renyuk6. 8osak oleh suhu tinggi dan alkali

  CIRI-CIRI GENTIAN BUATAN:

  . (ukuh tetapi lemah apa!ila !asah

  . enyerap sedikit lem!apan dan mengalami elektrostatik

  3. %idak selesa dipakai

  4. Pene!at ha!a yang !aik

  5. (enyal dan tidak mudah renyuk

  6. Suhu sederhana

  7. %ahan pada $ahaya matahari

  9. %ahan pada asid dan lemah pada alkali

  5

 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  7/23

  FABRIK -ENIS KAIT

  *a!rik kait ter!ahagi kepada dua iaitu kait lungsin dan kait pakan.

  *a!rik !erkait mempunyai struktur yang diperoleh dengan mengait !enang yang !ergelung.

  :stilah ini digunakan kerana tiap&tiap gelungan yarn dikait untuk mendapatkan !arisan yang

  !aru. (aedahnya serupa dengan mengait mengguna jarum kait ;knitting needles< /elung

  !erkait yang menegak dikenali se!agai =AL-S dan gelung !erkait yang mendatar dikenali

  se!agai 2OU8S-.

  *a!rik !erkait mempunyai kesta!ilan yang kurang jika di!anding dengan fa!rik !ertenun.

  #ari itu kegunaan fa!rik !erkait terhad kepada pakaian tertentu ;sukan, riadah, pakaian

  dalam, pakaian !ayi

  a< (ait lungsin

  %er!ina dengan satu !enang atau satu !enang yang dikait se$ara menegak.

  2iri&$iri fa!rik ialah ringan,kurang mengikut !entuk !adan,daya menyerap kelem!apan yang

  !aik,permukaan fa!rik keras dan hanya dihasilkan dalm !entuk fa!rik.

  6

  http://faridahhanimbpsrt.files.wordpress.com/2011/04/kaittt.jpghttp://faridahhanimbpsrt.files.wordpress.com/2011/04/kait.jpg
 • 8/10/2019 tugasan rumahtangga

  8/23

  !< (ait pakan

  %er!ina hanya dengan satu yarn ataupun satu set !enang yang dikait se$ara melintang.

  Setiap satu set itu mempunyai jarum yang tersendiri.

  #ihasilkan se$ara manual ataupun mesin.

  2ontoh fa!rik !erkait>

  ?ersi, single knit

  2iri kait lungsin ;$ontoh > tri$ot flee$e