Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (4) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Το (4ο) κεφάλαιο στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία του τομέα Ηλεκτρονικής και ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Γ’ τάξη ΕΠΑΛ. Η παρουσίαση αυτή (PPT in PDF) είναι ενεργή, συνοδεύεται από κάποια αρχεία τα οποία συνδέονται με υπερσυνδέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα http://www.ilektronikoi.gr/index.php?act=viewCat&catId=19

Text of Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (4) Βιβλίο...

  • 1. 4 &

2. o 4.1 / & /.n 4.1.1 .o 4.2 .n 4.2.1 .n 4.2.2 .n 4.2.3 .o 4.3 .n 4.3.1 .o 4.4 .o 4.5 /.n 4.5.1 .n 4.5.2 . 3. 4.1 & / & /o / . (pins) .(integrated circuit board).o :o . .o .12/2/2012 3 1708 4. 4.1 & / & /o IO/M(Input Output / Memory).o .o / .12/2/2012 51708 5. 4.1.1 o / . .o .o .o .12/2/2012 6 1708 6. 4.1.1 o .o (multiplexing).12/2/2012 7 1708 7. 0-3 D0-D3 . AD0-AD3. . . 8. . 2 1. 9. 4.2 -o /, .o / :o / . ( / ). / .o . ( / ). / / .12/2/2012 101708 10. 4.2.1 .o / (/) .o , (buffer) .o flip flop, .o . , .12/2/2012 11 1708 11. 4.2.1 . 12. 4.2.2 - o :o . (memory mapped).o . (isolated I/O).12/2/2012 13 1708 13. 4.2.2 - o .o , IN OUT. .o , .o , .12/2/2012 14 1708 14. 4.2.2 - o IN OUT .o .o .12/2/2012 15 1708 15. 4.2.2 - o .o , / / .o , .o .12/2/2012 16 1708 16. 4.2.2 - o :o .( / ).o / /.( ).12/2/2012 17 1708 17. 4.2.2 - o :o /.o ( bytes) /. .12/2/2012 18 1708 18. 4.2.3 /o / (/) :o .o .o .12/2/2012 191708 19. 4.2.3 /o .o /.o / /.o /.o bits ().12/2/2012 201708 20. 4.2.3 /o bits (polling), (polling loop).o .12/2/2012 211708 21. 4.2.3 / 22. 4.2.3 /o :o .o . .12/2/2012 23 1708 23. 4.2.3 /o :o . .o / .12/2/2012 24 1708 24. 4.3 INTERNETo / .o , .o / .o . 25. 4.3.1 o , / (int, interrupt, ).o / , , . ( ).o , .12/2/2012 261708 26. 4.3.1 o .o / . , .o .o / .12/2/2012 27 1708 27. 4.3.1 o .o , / . .. .o .12/2/2012 28 1708 28. 4.3.1 o / .o .12/2/2012 291708 29. 4.3.1 o , .o .o , .12/2/2012 30 1708 30. 4.3.1 o .1. /.2. .3. / ( ).4. .5. / . 12/2/2012 31 1708 31. 4.3.1 o / .o , / .12/2/2012 321708 32. 4.3.1 o . .o .o .o PC .o , .12/2/2012 33 1708 33. 4.3.1 o / .o / :o , , , .12/2/2012 341708 34. 4.3.1 o / (stack).o RAM.o (stackpointer).o .12/2/2012 35 1708 35. 4.4 o , .o .o , /.o , .12/2/2012 361708 36. 4.4 INTERNET o , DMA (Direct MemoryAccess).o byte () .o .o (master) , (slave).12/2/2012 37 1708 37. 4.4 o /, / (busrequest), / .o , ( /).o DMA.12/2/2012 38 1708 38. 4.4 39. 4.4 o ( ) .o .o .o /.o .12/2/2012 40 1708 40. 4.4 1. DMA .2. (HOLD), / (HLDA) DMA.3. .12/2/2012 411708 41. 4.4 12/2/2012 421708 42. 4.4 4. .5. .o ( ).12/2/2012 43 1708 43. 4.4 12/2/2012 441708 44. 4.4 o DMA.o / .o DMA / .o / . (cycle stealing).12/2/2012 45 1708 45. 4.5 o .o ( ) . 12/2/2012 46 1708 46. 4.5.1 o /, .o , . 12/2/2012 471708 47. 4.5.1 48. 4.5.1 o 12/2/2012 491708 49. INTERNET4.5.1 o (pull up resistor) TTL. o , (on) 0 volts. 12/2/2012 50 1708 50. 4.5.1 51. 4.5.1 52. 4.5.1 o (off), Vout=5V-I*R ( I ). o R 2,7 V . o (3-state buffer) 53. 4.5.1 o , .(keyboards, keypads)o .o , .o .o . /12/2/2012 54 1708 54. 4.5.1 o 8 3 - 12/2/2012 551708 55. 4.5.1 o (matrix) . (4*4=16 ). o .12/2/2012 561708 56. 4.5.1 o , .o .12/2/2012 571708 57. 4.5.1 1. 0 .o 0 .011 112/2/2012 581708 58. 4.5.1 2. , ( ) 0 1. 59. 4.5.1 3. ( ) 0. 0 . 60. 4.5.1 . 61. 4.5.1 . keypads 62. 4.5.2 o .o , LED (Light Emitter Diodes) 7 segment displays, LCD ...o LED (10 mA) .12/2/2012 63 1708 63. 4.5.2 o . . . o 24 mA. 64. 4.5.2 o Seven SegmentDisplays.o LED (a-g). 65. 4.5.2 66. 4.5.2 o seven segmentdisplay .o BCD 7.o 5V.