of 67 /67
- 1 - 1 . Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ 1.1 Τι είναι πρόβλημα Με τον όρο Πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύ- ση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 1.2 Δώστε 3 παραδείγματα προβλημάτων Το πρόβλημα με το ψύχος που αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα στην εκστρατεία του στη Ρωσία, είχε σαν αποτέλεσμα την ανακοπή της προέλα- σης και την οπισθοχώρησή του. Σοβαρότατα προβλήματα επιδημιών, όπως η πανούκλα, η χολέρα και η λύσσα, αφάνιζαν καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους τον περασμένο αιώνα μέχρις ότου επιστήμονες, όπως ο Pasteur και ο Fleming, να ανακαλύψουν τα κατάλληλα εμβόλια. Το πρόβλημα της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγω- γής στα σημεία κατανάλωσης πονοκεφάλιασε πολύ τους υπεύθυνους περασμέ- νων εποχών μέχρι να εμφανιστούν οι μετασχηματιστές οι οποίοι έδωσαν λύση στο πρόβλημα. 1.3 Συνάρτηση ποιών παραγόντων είναι η κατανόηση ενός προβλήματος; Η κατανόηση ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων, της σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού του και της αντίστοιχα σωστής ερμηνείας από τη μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμε- τωπίσει. 1.4 Από τι εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διατύπωσή του. 1.5 Ποια μέσα χρησιμοποιούμε για την διατύπωση ενός προβλήματος Οποιοδήποτε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδοθεί η διατύπωση ενός προβλή- ματος. Συνηθέστερο από όλα είναι ο λόγος, είτε ο προφορικός, είτε ο γραπτός. 1.6 Τι ονομάζεται δεδομένο Με τον όρο δεδομένο δηλώνεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του. 2.1 Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επε- ξεργασία δεδομένων. 1.7 Τι δηλώνει ο όρος επεξεργασία δεδομένων Ο όρος επεξεργασία δεδομένων δηλώνει εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία ένας μη- χανισμόςδέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες. 1.8 Τι ονομάζουμε δομή ενός προβλήματος Με τον όρο δομή ενός προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά του μέρη, στα επιμέ- ρους τμήματα που το αποτελούν καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτά τα μέρη συνδέο- νται μεταξύ τους. 1.9 Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε δύσκολα προβλήματα Η δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων ελαττώνεται όσο περισσότερο προχωράει η ανάλυση τους σε απλούστερα προβλήματα. Ο κατακερματισμός ενός προβλήματος σε άλλα

πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις

Embed Size (px)

Text of πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις

1. - 1 - 1. 1.1 , - , , . 1.2 3 , - . , , , , Pasteur Fleming, . - - . 1.3 ; , - . 1.4 . 1.5 - . , , . 1.6 . 2.1 - . 1.7 - , . 1.8 , - - . 1.9 . 2. - 2 - - , . 1.10 - . - . . . . , . . . , , .. , . 1.11 , , , , - . 1.12 , - . , - . - , , - . , , , . , - . , , . . , . 1.13 , - . , - . , - , . 3. - 3 - , , . , - . - 1.14 , . , , . - . , , . - - . , . . 1.15 - . , , , . 1.16 , , , - , - , , - . 1.17 . : , , . , - . - 1) . 4. - 4 - 2) . 3) , , - . 4) . 5) ; 6) - . 5. - 5 - 2. 2.1 , - , . 2.2 (input). , - . , - - . (output). - . (definiteness). . , , . (finiteness). . , (computational procedure). (effectiveness). . - , . 2.3 ; - . 2.4 H , : (hardware). , . (programming languages). (, - ) - . (theoretical). , - . (analytical). (computer resources) - , , CPU / .. 2.5 ; 6. - 6 - , - . 2.6 : (free text), . - , . (diagramming techniques), . , , (flow chart). , - . (natural language) . , , , . (coding), . 2.7 , , , , , , , . 2.8 () ( ) - , . 2.9 , - , . 2.10 , . , 2.11 (constands). - . 2.12 , .. 123, +5, -1,25 .. , , 2.13 7. - 7 - (variables). , - . , - . 2.14 , : . 2.15 (operators). - . , . 2.16 (expressions). (operands), . . . - . 2.17 . _ // // // // 2.18 . _ // // // // _ 2.19 - ;. (!) . 2.20 - . + - * / mod div ^ 2.21 ; - . , 8. - 8 - . , - . 2.22 ; - . 2.23 ; - . 2.24 ... , ( ) .... , - . 2.25 ; 2.26 ; , - , . 2.27 ; - . 2.28 ; . 2.29 : _ _ _ _ 2.30 - _ . _ 9. - 9 - 2.31 _ - _ . _ - _ 2.32 - _ . - _ i _ _ - + 2.33 ; _ - . _ _ - - . _ - . 2.34 k n n ; 2.35 k n 1 ; 2.36 ; - ; ( - ), , - . , - , . , , , 45 19. - , . , . , 10. - 10 - , . , . 45 19 45 90 9 90 180 4 360 2 720 1 720 = 855 , . , , . . , , (shift), - . - . - . : ( ) : M1 M2, M1, M2 1 : P=M1*M2 1: P=0 2: M2>0, 3, 7 3: 2 , P=P+M1 4: 1=1*2 5: 2=2/2 ( ) 6: 2 7: P. . __ // 1,2 // P 0 M2 > 0 M2 MOD 2 = 1 P P+M1 _ M1 M1*2 M2 _(M2/2) _ // P, 1,2 // __ 2.37 (shift) ( 0 ) , ( 11. - 11 - ) - . 2.38 1) : , +, - , : - , : , . 2) - , , _ (underscore). , . 3) +, -, *, /, ^ :