Interaktivna igra prethodnik i sledbenik

Embed Size (px)

Text of Interaktivna igra prethodnik i sledbenik

ZAKONITOS CRTANJA MAPA

Prethodnik i sledbenik

Suzana MiljkoviNi

Matematika interaktivna igra za uenike mlaih razreda

izraena pomou programa

LibreOfis Impress i GeoGebre

Ovu igru koju sam osmislila praktikujem u prvom razredu kod usvajanja i razumevanja pojma prethodnik i sledbenikDidaktike igre

Potrebno je da deca stanu u red gledajui jedan drugom u potiljak, tj. ako bi stajali na brojevnoj polupravi kao na prezentaciji, svi bi trebalo da budu okrenuti prema nuli.

Tada im podelim ,,uloge" imenujui svako dete u jedan od brojeva na brojevnoj polupravi poev od 1. Sledee dete je bro2, pa broj 3, i tako redom do 10

Opis igre

Prethodnik i sledbenik u GeoGebri

Pomou programskog paketa GeoGebra lako se moe predstaviti vei deo programa matematike za osnovnu i srednju kolu.

Matematiko gradivo prikazano na ovaj nain, uenici lake prihvataju i pamte pojmove. Motivacija kod dece je izuzetno velika jer igrajui se arenim apletima usvajaju izuzetno bitna osnovna matematika znanja.

GeoGebra u nastavi matematike u mlaim razredima

Program nudi mogunost izrade i prikazivanja interaktivnih matematikih modela, tj.odreeni objekti se mogu pomerati i tako se mogu na jednostavan i zabavan nain istraivati matematiki odnosi.

Za uenike mlaih razreda mogu se umesto jednostavnih objekata postaviti razliite slike i na taj nain uenicima nastavni sadraj napraviti interesantnijimGeoGebra u nastavi matematike u mlaim razredima

GeoGebra se moe sa izvesnim prilagoavanjima primeniti i u mlaim razredima osnovne kole, te se matematika i Geogebra mogu na vrlo interesantan nain pribliiti deci mlaeg uzrasta.

Time se geoGebra pribliava deci a i oni njoj.

GeoGebra u nastavi matematike u mlaim razredima

Nastavni sadraji su tako razumljivi, lako prihvatljivi, utemeljeni na konceptu koji omoguuje brzo uenje i napredovanje uenika. Sutina matematikog znanja koja podazumeva razvoj matematikih misaonih procesa, miljenja i zakljuivanja, usvajanje konceptualnih znanja tako je utemeljena na razumevanju sadraja. Uloga uenika u usvajanju znanja se tako menja, te on od pasivnog posmatraa postaje aktivan istraiva.

a602dd3e59c1b08a6441d059b5f67e88/123.png

4acebaff2d4c218e756a5ec53c0130fa/tree-and-bird-.png

c7d363815c5dddb822a745bf4e924763/Maja.png

1d92f1db4db04db210490f217a4b8073/Ana.png

39fb645e823c470eee924af93aeb927f/Sara.png

95b36714bc5c8af433f6b7c7cd8e4f1c/Masa.png

908213e2771cabd69d552f2b1629cd19/crvena ptica.png

9a9443bd9b5b2386411afe8d3d3a73b1/05672254.png

68a51b8a3bc97e4a6828f02882b70597/plava ptica.png

geogebra_thumbnail.png

geogebra_javascript.jsfunction ggbOnInit() {}

geogebra_defaults2d.xml

geogebra_defaults3d.xml

geogebra.xml