of 29 /29
KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE

Izbor srednje škole

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Izbor srednje škole

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE

Page 2: Izbor srednje škole

Profesionalni razvoj je proces:

Počinje u dječjem vrtiću pitanjem “Što bi htio biti kad odrasteš?” i traje cijelog života

Page 3: Izbor srednje škole

Odluka o izboru srednje škole treba biti promišljena pa prije odluke treba razmisliti o tome:

Gdje se vidim u budućnosti ( što želim postati)Što mogu ( sposobnosti: intelektualne,

tjelesne,...)Što znam (znanja, hobiji, vještine…)Kakav sam (osobine, stavovi, temperament,

karakter)Koje su karakteristike pojedinih zanimanja (što

se tu radi, u kakvim uvjetima)Koje škole postoje (gdje se nalaze, kako se

upisati)Gdje se može zaposliti (koji poslovi su više

traženi)

Page 4: Izbor srednje škole

Pogreške pri izboru zanimanja

Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanjaNepoznavanje svih obilježja zanimanjaPrecjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih

sposobnosti Biranje zanimanja prema izboru prijateljaBiranje zanimanja prema željama roditelja, ali

ne i vlastitim željamaZa žene su ženska zanimanja

Page 5: Izbor srednje škole

Tko može pomoći u odluci?

Nastavnici i stručni suradnici u školi (znaju u čemu je dijete dobro, uspješno)

Ljudi koje rade u nekom zanimanju (mogu djetetu objasniti i pokazati neki posao)

Informacije na internetu, tiskani materijal (letak, brošure)

Stručnjaci koji se bave profesionalnom orijentacijom (neodlučni učenici, učenici sa zdravstvenim poteškoćama, poteškoćama u učenju)

RODITELJI (oni svoje dijete najbolje poznaju)

Page 6: Izbor srednje škole

Kod kuće se možete informirati putem INTERNETA:

na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr,

vodič kroz zanimanja, putem HZZ, ili direktno: http://mrav.ffzg.hr/zanimanja) i

na stranicama: www.skole.hrUpisi: https://www.upisi.hr/upisi/

Page 7: Izbor srednje škole

Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje

Nudi uslugu profesionalnog savjetovanjaPreporučava se:

Neodlučnim učenicima Učenicima s teškoćama u razvoju Učenicima s teškim zdravstvenim teškoćama

Ove usluge su besplatne

Page 8: Izbor srednje škole

Postupak koji pomaže u izboru zanimanja.Sastoji se od: informiranja o školama i zanimanjima savjetovanja sa psihologom kojemu može

prethoditi testiranje liječničkog pregleda ako učenik ima nekih

zdravstvenih teškoća

?Što je profesionalno usmjeravanje?

Page 9: Izbor srednje škole

Vrste srednjih škola i mogućnosti nastavka daljnjeg školovanja

GIMNAZIJE

Industrijske i

srodne školeObrtničke škole

Državna matura Završni ispitPomoćnički

ispit

Nastavak obrazovanjaNastavak

obrazovanjaZaposlenje

Nastavak obrazovanja

Zaposlenje Zaposlenje Zaposlenje

Tehničke i druge četverogodišnje škole

Državna matura Državna matura

SREDNJE ŠKOLEUMJETNIČKE STRUKOVNE ŠKOLE

Page 10: Izbor srednje škole

Kako se upisati u srednju školu?U I. razred srednje škole upisuju se kandidati koji

su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (https://www.upisi.hr/upisi/).

U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše šest škola

Page 11: Izbor srednje škole

Što su to elementi vrednovanja?

Za upis u I. razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju zajednički, poseban i dodatni element

Page 12: Izbor srednje škole

Zajednički element :

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja; (20 bodova)

za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik;

Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

Page 13: Izbor srednje škole

za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz priloženoga Popisa predmeta posebno važnih za upis).

Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova.

Page 14: Izbor srednje škole

Primjer izračuna bodova za upis u gimnazije

PREDMETI KOJI SE BODUJU

OCJENA 5.RAZ

OCJENA 6.RAZ

OCJENA 7.RAZ

OCJENA 8.RAZ

OPĆI USPJEH 5 5 5 5HRVATSKI JEZIK 5 5

STRANI JEZIK 4 4MATEMATIKA 5 5

POVIJEST 4 4GEOGRAFIJA 5 5BIOLOGIJA 5 5UKUPNO 5 5 33 33

BROJ BODOVA 76

Page 15: Izbor srednje škole

Poseban element vrednovanja

Sposobnosti i darovitosti kandidata dokazuju se i vrednuju:

1. Na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti umjetničkog izražavanja i kreativnosti; Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole provode ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza i utvrđuju rezultate u skladu s određenim kriterijima

 

Page 16: Izbor srednje škole

2. Na osnovi rezultata natjecanja u znanju koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te rezultata međunarodnih natjecanja;

Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na državnim/međunarodnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranoga jezika te dva nastavna predmeta posebno važna za upis iz Popisa predmeta posebno značajnih za upis), koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na jednom natjecanju iz znanja koja samostalno određuje srednja škola

Page 17: Izbor srednje škole

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

Sudjelovanje na državnom natjecanju kao pojedinac ili član skupine

1 bod

Prvo osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

2 boda

Page 18: Izbor srednje škole

3. Na osnovi rezultata natjecanja školskih sportskih društavaza osnovne škole koja se organiziraju i izvode pod nadzorom Hrvatskoga školskoga športskog saveza;

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava i to učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili: Prvo mjesto 3 boda

Drugo mjesto 2 bodaTreće mjesto 1 bod

Page 19: Izbor srednje škole

Dodatni element vrednovanja Vrednovanje rezultata učenja kandidata u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja

1. Kandidati pripadnici romske nacionalne manjine (2 boda)

2. Hrvatski državljani čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo (ako su se u najmanje dva posljednja razreda školovali u inozemstvu – izravan upis)

Page 20: Izbor srednje škole

3. Kandidati s teškoćama u razvoju Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati čije su teškoće u razvoju utvrđene u postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi tijekom pohađanja najmanje jednoga od posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja. Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

- To ne znači da će sigurno i upisati (ovisi o drugim učenicima s teškoćama i uvjetima u školi)

Page 21: Izbor srednje škole

4. Kandidati sa zdravstvenim teškoćamasu kandidati koji su prethodno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teška zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja te značajno smanjuju mogućnost izbora srednjoškolskoga obrazovnog programa. Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Kandidat iz stavka 1. ove točke može se natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario broj bodova koji je određen kao minimalni bodovni prag za tu vrstu škole te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Page 22: Izbor srednje škole

5. Kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrjednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Kandidat iz stavka 1. ove točke može se natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario broj bodova određen kao minimalni bodovni prag za tu vrstu škole te ukoliko zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Page 23: Izbor srednje škole

Otežani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj školi

jesu, ako kandidat:

živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti; živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2.

Zakona o poticanju zapošljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12); živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u

izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi;

ako je kandidatu jedan roditelj preminuo; ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske

skrbi, u smislu čl. 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

Page 24: Izbor srednje škole

Posebna mjerila i postupci za upis

Mjerila i postupci za izbor i upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine utvrđuje se na temelju: elemenata vrednovanja iz točke IV. ove Odluke; zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i

radnih zadaća u odabranome zanimanju.  Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada, ako je škola tako propisala. Škole koje upisuju kandidate u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije za koje je potrebna specifična sposobnost (tjelesna, govorna i slična) za stjecanje neke vještine mogu provoditi dodatnu provjeru kandidata za obrazovni program.

Page 25: Izbor srednje škole

Mjerila i postupci za izbor i upis u programe obrazovanja za vezane obrte Elementi, pravila i postupci za izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (N. N., br. 69/04.). Izbor kandidata za upis utvrđuje se na temelju: elemenata vrednovanja iz točke IV. ove Odluke; zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u

odabranome zanimanju. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis kandidati su dužni u roku od 7 dana dostaviti školi sklopljen ugovor o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju, N. N., br. 18/08., 19/10. i 109/12.).

Page 26: Izbor srednje škole

Utvrđivanje ukupnog rezultata

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, uspjeh na natjecanjima i u otežanim uvjetima obrazovanja). Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

Page 27: Izbor srednje škole

Minimalni bodovni prag

Minimalni broj bodova potrebnih za prijavu temelji se na zajedničkom elementu vrednovanja iz točke IV. ove Odluke te iznosi:

56 bodova za upis u gimnazije; 50 bodova za upis u eksperimentalni program strukovne

gimnazije; 44 boda za upis u ostale programe obrazovanja u

trajanju od najmanje četiri godine. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

Page 28: Izbor srednje škole

Razredni odjeli za sportaše

Rang lista sportskog savezaDodatni bodovi: 80, 72, 64 boda (ovisno o vrsti sporta)Vrijedi samo za upis u sportske razrede

Page 29: Izbor srednje škole

“Najvažnija stvar za cijeli život je izbor zanimanja, a najčešće je to plod slučajnosti”

Blaise Pascal