of 26 /26
UPISI U SREDNJE ŠKOLE UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. 2013./2014.

UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPISI U SREDNJE ŠKOLE. 2013./2014. Glavni ciljevi MZOS:. Srednje obrazovanje učiniti dostupnim svima pod jednakim uvjetima Uspostava inovativnog sustava na korist svih uključenih korisnika Osiguranje zakonitosti provedbe upisa. PREDNOSTI:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

UPISI U SREDNJE ŠKOLEUPISI U SREDNJE ŠKOLE

2013./2014.2013./2014.

Page 2: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Glavni ciljevi MZOS:Glavni ciljevi MZOS:

• Srednje obrazovanje učiniti Srednje obrazovanje učiniti dostupnim svima pod jednakim dostupnim svima pod jednakim uvjetimauvjetima

• Uspostava inovativnog sustava na Uspostava inovativnog sustava na korist svih uključenih korisnikakorist svih uključenih korisnika

• Osiguranje zakonitosti provedbe Osiguranje zakonitosti provedbe upisaupisa

Page 3: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

PREDNOSTI:PREDNOSTI:

• Bolja umreženost svih sudionika upisnog procesa Bolja umreženost svih sudionika upisnog procesa (MZOS, UDU, županijskih upravnih odjela, (MZOS, UDU, županijskih upravnih odjela, osnovnih i srednjih škola, učenika i roditelja)osnovnih i srednjih škola, učenika i roditelja)

• Informacije o upisnom postupku dostupne u Informacije o upisnom postupku dostupne u svakom trenutkusvakom trenutku

• Mogućnost odabira više programa obrazovanja u Mogućnost odabira više programa obrazovanja u više škola i usporedbe svog ranga s ostalim više škola i usporedbe svog ranga s ostalim kandidatimakandidatima

• Olakšan postupak učenicima i roditeljimaOlakšan postupak učenicima i roditeljima• Bolji nadzor nad upisnim procesom te dostupnost Bolji nadzor nad upisnim procesom te dostupnost

točnih podatakatočnih podataka

Page 4: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

ODLUKA O ELEMENTIMA I ODLUKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U KANDIDATA ZA UPIS U

1.RAZRED SREDNJE 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE 2013./2014.ŠKOLE 2013./2014.

Page 5: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

• Kandidati se za upis u obrazovne Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnog mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr

• U svakom upisnom roku kandidat se U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše 5 škola može prijaviti za upis u najviše 5 škola odnosno ukupno 10 obrazovnih odnosno ukupno 10 obrazovnih programaprograma

Page 6: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

ELEMENTI VREDNOVANJAELEMENTI VREDNOVANJA

• Zajednički elementZajednički element::• Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih

predmeta na dvije decimale u posljednja četiri predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanjarazreda osnovnoga obrazovanja

• Za upis u Za upis u programe za stjecanje strukovne programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i obrtničke programe u trajanju kvalifikacije i obrtničke programe u trajanju od najmanje tri godineod najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne , vrednuju se i zaključne ocjene iz posljednja dva razreda iz predmeta ocjene iz posljednja dva razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezikHrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

• Na takav način moguće je steći najviše 50 bodovaNa takav način moguće je steći najviše 50 bodova

Page 7: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

• Zajednički element:Zajednički element:• Za upis u Za upis u gimnazijske programe i programe gimnazijske programe i programe

obrazovanja za stjecanje strukovne obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 4 kvalifikacije u trajanju od najmanje 4 godinegodine, vrednuju se i zaključne ocjene u , vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz predmeta posljednja dva razreda iz predmeta Hrvatski Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezikjezik, Matematika i prvi strani jezik te triju te triju predmeta važnih za nastavak obrazovanja u predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz Popisa predmeta posebno važnih za upisPopisa predmeta posebno važnih za upis))

• Na takav način moguće je steći najviše 80 bodovaNa takav način moguće je steći najviše 80 bodova

Page 8: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Poseban element:Poseban element:

• Na osnovi Na osnovi provjere sposobnosti umjetničkog provjere sposobnosti umjetničkog izražavanja i kreativnostiizražavanja i kreativnosti;;

• Na osnovi Na osnovi rezultata natjecanja u znanjurezultata natjecanja u znanju koja koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te rezultata međunarodnih obrazovanje te rezultata međunarodnih natjecanjanatjecanja

• Na osnovi rezultata Na osnovi rezultata natjecanja školskih natjecanja školskih športskih društavašportskih društava za OŠ u organizaciji i pod za OŠ u organizaciji i pod nadzorom Hrvatskoga školskog športskog saveza;nadzorom Hrvatskoga školskog športskog saveza;

• Na osnovi Na osnovi kategorizacijekategorizacije HOO, Hrvatskog HOO, Hrvatskog paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskoga športskog saveza gluhih.športskog saveza gluhih.

Page 9: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Preduvjeti za upisPreduvjeti za upis

• Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole provode ispitivanje darovitosti kandidata provode ispitivanje darovitosti kandidata

• U razredne odjele za sportaše upisuju se U razredne odjele za sportaše upisuju se kandidati koji na temelju zajedničkoga kandidati koji na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja ostvare min.bodovni elementa vrednovanja ostvare min.bodovni prag za upis u gimNazije odnosno druge prag za upis u gimNazije odnosno druge četverogodišnje škole te prilože potvrdu četverogodišnje škole te prilože potvrdu odgovarajućega nac.sportskog saveza o odgovarajućega nac.sportskog saveza o sportskom postignućusportskom postignuću

Page 10: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje posebnih Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom rezultata u prethodnom

obrazovanjuobrazovanju• Kandidatima se vrednuju posebni rezultati ako su:Kandidatima se vrednuju posebni rezultati ako su:• Završili OŠ i 6 Završili OŠ i 6 razreda osnovne glazbene ili 4 razreda osnovne glazbene ili 4

razreda osnovne plesne školerazreda osnovne plesne škole (Zakon o (Zakon o umjetničkom obrazovanju-N.N. 130/11), koja ima umjetničkom obrazovanju-N.N. 130/11), koja ima odobrenje za rad MZOS- odobrenje za rad MZOS- dva dodatna bodadva dodatna boda

• U OŠ U OŠ najmanje 4 godine učili drugi strani najmanje 4 godine učili drugi strani jezik-jezik- 1 dodatni bod1 dodatni bod za upis u sve obrazovne za upis u sve obrazovne programeprograme

• U OŠ U OŠ najmanje 4 godine učili jedan od najmanje 4 godine učili jedan od klasičnih jezika-klasičnih jezika- 1 dodatni bod1 dodatni bod za upis u za upis u jezične i klasične gimnazijske programejezične i klasične gimnazijske programe

Page 11: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje rezultata Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima postignutih na natjecanjima

iz znanja i u sportuiz znanja i u sportu• Pravo na dodatne bodove- ostvaruje se Pravo na dodatne bodove- ostvaruje se

na osnovi rezultata koje su kandidati na osnovi rezultata koje su kandidati postigli postigli na državnim natjecanjima u na državnim natjecanjima u znanju iz nast.predmeta posebno znanju iz nast.predmeta posebno značajnih za upisznačajnih za upis, koja se provode u , koja se provode u organizaciji AZOO te na osnovi organizaciji AZOO te na osnovi rezultata s međunarodnih rezultata s međunarodnih natjecanja u znanju iz istih natjecanja u znanju iz istih predmetapredmeta

Page 12: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje rezultata Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima postignutih na natjecanjima

iz znanjaiz znanjaVrsta Vrsta

natjecanjanatjecanjaOpisOpis Broj bodova koji se Broj bodova koji se

dodaju na broj bodova dodaju na broj bodova koji je utvrđen tijekom koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanjapostupka vrednovanja

Državna/ Državna/ međunarodmeđunarodnana

natjecanjanatjecanja

PrvoPrvo mjesto kao mjesto kao pojedinac u 7. ili 8. pojedinac u 7. ili 8. razredurazredu

Izravan upisIzravan upis

PrvoPrvo osvojeno mjesto kao osvojeno mjesto kao pojedinac u 5. ili 6. pojedinac u 5. ili 6. razredurazredu

3 boda3 boda

PrvoPrvo osvojeno mjesto kao osvojeno mjesto kao članovi skupine u članovi skupine u posljednja 4 razredaposljednja 4 razreda

3 boda3 boda

DrugoDrugo osvojeno mjesto osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja 4 skupine u posljednja 4 razredarazreda

2 boda2 boda

TrećeTreće osvojeno mjesto osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja 4 skupine u posljednja 4 razredarazreda

1 bod1 bod

Page 13: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje rezultata Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim postignutih na sportskim

natjecanjimanatjecanjimaVrsta Vrsta

natjecanjnatjecanjaa

Opis Opis Broj bodova koji se Broj bodova koji se dodaju na broj dodaju na broj bodova koji je bodova koji je

utvrđen tijekom utvrđen tijekom postupka postupka

vrednovanjavrednovanja

NatjecanjNatjecanja školskih a školskih športskih športskih društavadruštava

Učenici koji su na Učenici koji su na državnom ili državnom ili međunarodnom međunarodnom natjecanju kao članovi natjecanju kao članovi ekipe osvojiliekipe osvojili prvo prvo mjesto mjesto

3 boda3 boda

Učenici koji su na Učenici koji su na međunarodnom međunarodnom natjecanju kao članovi natjecanju kao članovi ekipe osvojili ekipe osvojili drugodrugo mjestomjesto

2 boda2 boda

Učenici koji su na Učenici koji su na državnom ili državnom ili međunarodnom međunarodnom natjecanju kao članovi natjecanju kao članovi ekipe osvojili ekipe osvojili trećetreće mjestomjesto

1 bod1 bod

Page 14: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje statusa Vrednovanje statusa kategoriziranog sportašakategoriziranog sportaša

• Kandidatima koji su na temelju postignutih Kandidatima koji su na temelju postignutih sportskih rezultata ostvarili sportskih rezultata ostvarili status status kategoriziranog sportaša od I. do VI. kategoriziranog sportaša od I. do VI. kategorijekategorije pripadaju dodatni bodovi: pripadaju dodatni bodovi:

• Vrhunskome sportašu I., II. ili III. Vrhunskome sportašu I., II. ili III. kategorije- kategorije- 3 boda3 boda

• Vrsnome sportašu IV. kategorije i Vrsnome sportašu IV. kategorije i darovitome sportašu V. kategorije- darovitome sportašu V. kategorije- 2 boda2 boda

• Darovitome sportašu VI. Kategorije- Darovitome sportašu VI. Kategorije- 1 bod1 bod

Page 15: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

DODATNI ELEMENT DODATNI ELEMENT VREDNOVANJAVREDNOVANJA

Page 16: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Upis kandidata na temelju Zakona Upis kandidata na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida o zaštiti vojnih i civilnih invalida ratarata

• Djeca civilnih invalida rataDjeca civilnih invalida rata čije je oštećenje čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. br. 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 02/94., 76/94., br. 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 82/01. i 103/03.);108/95., 82/01. i 103/03.);

• Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjarata I. skupine sa 100% oštećenja organizma organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog zakonaokolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog zakona

Page 17: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Upis kandidata s teškoćamaUpis kandidata s teškoćama

• Kandidat s teškoćama u razvojuKandidat s teškoćama u razvoju ima ima pravo pravo izravnog upisa u programe obrazovanja za koje izravnog upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za prof. posjeduje stručno mišljenje službe za prof. usmjeravanjeusmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upisškolama u kojima je to uvjet za upis

• Kandidatima sa zdravstvenim teškoćamaKandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaju dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za prof. koje posjeduje stručno mišljenje službe za prof. usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanjeusmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Page 18: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Dodatni element Dodatni element vrednovanjavrednovanja• Kandidatu koji živi Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima u otežanim uvjetima

uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicimaodgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi- uspjeh u osnovnoj školi- 1 bod na broj bodova 1 bod na broj bodova utvrđen tijekom postupka vrednovanjautvrđen tijekom postupka vrednovanja

Otežani uvjetiOtežani uvjeti jesu ako kandidat: jesu ako kandidat:• Živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom Živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom

teškom bolesti;teškom bolesti;• Živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u Živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u

smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N., br. 57/12 i 120/12)(N.N., br. 57/12 i 120/12)

Page 19: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

• Živi uz samohranog roditelja (koji nije u braku i ne Živi uz samohranog roditelja (koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., br. 33/12) te 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., br. 33/12) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnog tijela u jedinici lokalne ili socijalnu skrb ili nadležnog tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika soc.skrbi;pravu samohranoga roditelja korisnika soc.skrbi;

• Ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;Ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;• Ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće Ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće

roditeljske skrbi u smislu čl.27. Zakona o socijalnoj roditeljske skrbi u smislu čl.27. Zakona o socijalnoj skrbiskrbi

Page 20: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

ZDRAVSTVENE ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJEKONTRAINDIKACIJE

• Škola je dužna na svim dostupnim i vidljivim Škola je dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima istaknuti programe za koje postoje mjestima istaknuti programe za koje postoje određeni zdravstveni preduvjetiodređeni zdravstveni preduvjeti (popis (popis zdravstvenih kontraindikacija), kao i one zdravstvenih kontraindikacija), kao i one programe za koje je posebnim propisima programe za koje je posebnim propisima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u školukandidata kao obveza pri upisu u školu

• Za upis u programe obrazovanja za stjecanje Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije, kada je to utvrđeno strukovne kvalifikacije, kada je to utvrđeno posebnim propisima (npr.zdravstvo, promet, obrt posebnim propisima (npr.zdravstvo, promet, obrt i dr.), škola je dužna objaviti da je i dr.), škola je dužna objaviti da je uvjet za upis uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine radaliječnička svjedodžba medicine rada

Page 21: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Mjerila upisa u programe Mjerila upisa u programe obrazovanja obrazovanja za stjecanje za stjecanje strukovne kvalifikacije u strukovne kvalifikacije u trajanju od 3 godinetrajanju od 3 godine• Izbor se utvrđuje na temelju:Izbor se utvrđuje na temelju:

• 1. elemenata vrednovanja 1. elemenata vrednovanja (zajednički, posebni, dodatni)(zajednički, posebni, dodatni)

• 2. zdravstvenoj sposobnosti 2. zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome radnih zadaća u odabranome zanimanjuzanimanju

Page 22: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Mjerila upisa u programe Mjerila upisa u programe obrazovanja obrazovanja za vezane obrteza vezane obrte

• Izbor kandidata utvrđuje se na temelju:Izbor kandidata utvrđuje se na temelju:1)1) Elemenata vrednovanjaElemenata vrednovanja2)2) Zdravstvene sposobnosti kandidata za Zdravstvene sposobnosti kandidata za

obavljanje poslova u odabranome zanimanjuobavljanje poslova u odabranome zanimanju3)3) Izravan upisIzravan upis imaju djeca obrtnika koja se imaju djeca obrtnika koja se

upisuju u program istovjetan obrtu kojim se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ako ispunjavaju preslike obrtnice roditelja ako ispunjavaju ostale uvjete za upis koje utvrđuje školaostale uvjete za upis koje utvrđuje škola

Page 23: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Utvrđivanje ukupnog rezultata Utvrđivanje ukupnog rezultata kandidatakandidata

• Ukupan rezultat utvrđuje se na temelju Ukupan rezultat utvrđuje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u otežanim uvjetima obrazovanja)otežanim uvjetima obrazovanja)

• Na temelju ukupnog rezultata utvrđuje se Na temelju ukupnog rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na stranici objavljuje na stranici Nacionalnoga Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u informacijskog sustava prijava i upisa u srednje školesrednje škole

Page 24: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Minimalni bodovni pragMinimalni bodovni prag

• Gimnazije- 56 bodovaGimnazije- 56 bodova• Eksperimentalni program strukovne Eksperimentalni program strukovne

gimnazije- 50 bodovagimnazije- 50 bodova• Ostali programi obrazovanja u trajanju od Ostali programi obrazovanja u trajanju od

najmanje 4 godine- 44 bodanajmanje 4 godine- 44 boda• Za programe obr.za stjecanje strukovne Za programe obr.za stjecanje strukovne

kvalifikacije i vezane obrte u trajanju od 3 kvalifikacije i vezane obrte u trajanju od 3 godine te za programe obrazovanja koji godine te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, traju manje od tri godine, ne utvrđuje se ne utvrđuje se minimalni broj bodovaminimalni broj bodova

Page 25: UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Ljestvica poretka kandidataLjestvica poretka kandidata

• Radi se na osnovu prosjeka svih Radi se na osnovu prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovnoga posljednja 4 razreda osnovnoga obrazovanja te posebnog i dodatnog obrazovanja te posebnog i dodatnog elementa vrednovanja.elementa vrednovanja.

Page 26: UPISI U SREDNJE ŠKOLE