Standard prestasi prasekolah

  • View
    1.499

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH )SkorSimbolKriteria ( Tahap Pengusaan )Tahap Menguasai TMTahu dan boleh buat sendiri dengan baik secarabertatasusilaSedang Maju SMTahu dan boleh buat dengan bimbinganBelum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum )berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat ( sentiasa memerlukan bimbingan )Singkatan Sumber EvidensLI LisanPR ProjekHK Hasil KerjaTL Tingkah LakuLL Lain -lain

2. TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIANSPTS SUMBER/EVIDENSCATATANTARIKHKodKonstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARDPRESTASI (SPTS) TM SM BM LI PLKTLL2BM1 Kemahiran mendengarTM: Boleh memberi respon kepada arahan 1 ringkas, perbuatan dan cerita secara( BM 1.1, BM 1.2 ) bertatasusila.2 SM: Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita dengan bimbingan. 3 BM: Boleh mendengar tetapi tiada responBM2 Kemahiran bertutur TM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang 1(Bertutur merangkumi sesuaiberinteraksi, bersoalSM: Boleh bertutur mengikut situasi denganjawab, dan bercerita) 2 menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbimgan( BM 2.1, BM 2.2, BM BM: Belum boleh bertutur menggunakan 32.3., BM 2.4 ) perkataan yang sesuaiBM3 Kemahiran menyebut dan TM: Boleh menyebut dan mengecam hurufmengecam huruf vokal vokal dan konsonan 1dan konsonan SM: Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan(BM 3.1, BM 3.3 ) 2 BM: Belum boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan3 3. TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENSCATATAN TARIKHKodKonstrukSKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS)TM SM BM LI PLKTLL2BM4 Kemahiran membaca TM: Boleh membaca perkataan denganperkataan betul1SM: Boleh membaca dengan bimbingan.(Membaca perkataanBM: Tahu menyebut beberapa perkataanmerangkumi 2sahajamembunyikan suku katadan membatangkanperkataan) 3( BM 3.1, BM 3.3 )BM5 Kemahiran membaca ayatTM: Boleh membaca ayat, memahami apayang dibaca1( BM 3.4, BM 3.5, BM 3.6, SM: Boleh membaca perkataan frasa, ayatmudah dengan mengeja terlebih dahuluBM 3.7 ) 2BM: Dapat memgeja perkataam mudahsahaja 3BM6 Kemahiran mencerita TM: Boleh menceritakan semula secarasemulabertatasuaila1SM: Boleh menceritakan semula dengan(BM 2.4 ) bimbingan 2BM: Tdak dapat menceritakan semula 3BM7 Kemahiran menulis TM: Dapat menulis dengan betul dan kemasSM: Dapat menlis dengan bimbingan1(Kemahiran menulisBM: Boleh memegang pencil tetapi belummerangkumi menulisdapat membentuk hurufhuruf, menyalin perkataan2dan ayat) 3(BM 4.1, BM 4.2 ) 4. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIANSPTS SUMBER/EVIDENSCATATANTARIKHKodKonstrukSKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI PLKTLL2PI1 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 5 Rukun IslamRukun Islam dengan betul dan beradab1SM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam( PI 1.0 )dengan bimbingan.2BM: Boleh menyatakan bilangan RukunIslam sahaja3PI2 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 6 Rukun ImanRukun Imandengan betul dan beradab1SM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman( PI 1.0 )dengan bimbimgan2BM: Boleh menyatakan bilangan RukunIman sahaja3PI3 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 2 Kalimah SyahadahKalimah Syahadahdengan betul dan beradab1SM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah( PI 1.0 )dengan bimbimgan2BM: Boleh menyatakan bilangan KalimahSyahadah sahaja3PI4 Pengetahuan dan TM: Boleh menyatakan dan melakukan caraKebolehan melakukan bersuci, berwuduk dan pergerakan1Ibadahsolat dengan betul secara tertibSM: Boleh menyatakan dan melakukan( PI 3.1 )2sebahagian perkara yang berkaitandengan bersuci, berwuduk danpergerakan solat dengan bimbingan 3BM: Boleh nyatakan bila perlu bersuci,berwuduk dan solat tetapi tidak dapatmelakukan 5. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM )PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENSCATATAN TARIKHKodKonstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARDPRESTASI (SPTS)TM SM BM LI PLKTLL2PI5 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyebut nama RasulullahSirah Rasulullah S.A.WS.A.W ., ibu bapa, datuk dan bapa1saudaranya serta menyebut perkara( PI 3.1 )penting tentang kelahiran Rasulullah 2S.A.W dengan betul melalui ransanganSM: Boleh menyebut nama RasulullahS.A.W dan sebahagian ahli3keluarganya serta perkara pentingtentang kelahiran Rasulullah S.A.Wdengan bimbingan.BM: Boleh menyebut nama RasulullahS.A.W sahajaPI6 Pengamalan Akhlak TM: Boleh mengamalkan akhlak RasulullahRasulullah S.A.Wdalam amalan harian1SM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah( Akhlak Rasulullahadalah sabar, bercakapdalam amalan harian dengan 2benar, rajin, bijaksana bimbimgandan amanahBM: Boleh menyebut akhlak Rasulullah danamalan-amalan yang baik tetapi belum 3( PI 4.1, PI 4.2 )mengamalkanPI7 Pengetahuan asasTM: Boleh mengenal dan menyebut hurufBahasa Al-Quran hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan 1dalam bahasa Al-Quran( PI 5.1) SM: Boleh mengenal dan menyebut huruf 2hijaiyah, huruf berbaris serta perkataandalam bahasa Al-Quran denganbimbimgan3BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenalhuruf hijaiyah 6. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIANSPTS SUMBER/EVIDENSCATATANTARIKHKodKonstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARDPRESTASI (SPTS) TM SM BM LI PLKTLL2PI8 Pengetahuan AsasTM: Boleh membaca suku kata terbukaTulisan Jawidengan betul dan beradab1SM: Boleh membaca beberapa suku kata( PI 5.2 )terbuka dengan bimbingan.2BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenalsebahagian huruf jawi3TUNJANG KETRAMPILANSE1 Kemahiran mengenal danTM: Boleh mengurus emosi sendiri denganmengurus emosi sendiri. rangsangan1SM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan( Merangkumibimbingan.menceritakan2BM: Boleh menyatakan perasaan sendiripengalaman emosi,luahan perasaan, urus tetapi belum boleh mengurus emosi.emosi sendiri, terima 3pandangan dan membezaemosi antara individu )( PSE 1.1, PSE 1.2, PS1.3, )SE2 Kemahiran mencapaiTM: Boleh kawal diri dan menunjukkanemosi yang positifsikap positif.SM: Boleh kawal diri dan menunjukkan( PSE 2.1, PSE 2.2, PSE sikap positif dengan bimbingan.2.3, PSE 2.4 )BM: Boleh menyatakan sifat positif tapi tidakmelakukannya. 7. TUNJANG KETRAMPILAN PEMERHATIANSPTS SUMBER/EVIDENSCATATANTARIKHKodKonstrukSKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI PLKTLL2SE3 Membina kemahiran sosial TM: Menghormati perasaan, pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. 1( PSE 3.1, PSE 3.2, PSESM: Menghormati perasaan, pandangan3.3 )dan hak orang lain dengan rangsangan 2 dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi3 tidak menunjukkanTUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )PM1Mengamalkan Nilai TM: Bersedia membantu guru dan rakan. 1 Baik Hati SM: Memberi bantuan apabila diminta. 2 BM: Belum sedia memberi bantuan. ( PM 2.1 ) 3PM2Mengamalkan Nilai TM: Menjaga kebersihan, keselamatan Bertanggungjawabharta benda sendiri dan kelas.1 SM: Menjaga keselamatan harta benda ( PM 3.1) 2 sendiri dan kelas dengan bimbimgan BM: Masih belum dapat menjagakebersihan, keselamatan harta benda3sendiri dan kelas.PM3Mengamalkan Nilai TM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih Nerterima Kasih apabila menerima sesuatu barang,1 bantuan dan penghargaan. ( PM 4.1 )2 SM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang dengan bimbimgan3 BM: Tahu ucapan terima kasih 8. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENSCATATAN TARIKHKod KonstrukSKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARDPRESTASI (SPTS)TM SM BM LI PLKTLL2PM4 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan tingkah laku yang sopanBerhemah Tinggi dalam pergaulan seharian.1SM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan( PM 5.1 )dalam pergaulan seharian dengan 2bimbingan.BM:Belum boleh bertingkah laku dengansopan. 3PM5 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan sikap hormatHormat Menghormatimenghormati keluarga, orang dewasa 1dan rakan.( PM 6.1, PM 6.2 )SM: Menunjukkan sikap hormat 2menghormati keluarga, orang dewasadan rakan dengan bimbinganBM: Belum menunjukkan sikap hormat 3menghormati keluarga, orang dewasadan rakanPM6 Mengamalkan Nilai Kasih TM: Menunjukkan kasih sayang kepada diriSayangsendiri, keluarga, orang disekelilingnya 1secara lisan dan bukan lisan.( PM 7.1) SM: Menunjukkan kasih sayang kepada diri 2sendiri, keluarga, orang disekelilingnyasecara lisan dan bukan lisan. denganbimbingan3BM: Boleh menyatakan perbuatan yangmenunjukkan sifat kasih sayang tetapitidak menunjukkan kasih sayang.PM7 Mengamalkan Sifat TM: Bersikap adil semasa melakukan aktiviti1KeadilanSM: Mengamalkan skap adil dengan 2bimbingan.( PM 8.1 )BM: Belum dapat mengamalkan sikap adil.3 9. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIANSPTS SUMBER/EVIDENSCATATANTARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI PLKTLL2PM8Mengamalkan Nilai TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai Keberanianaktiviti mengikut situasi yang sesuai1 ( PM 9.1 )dengan rangsangan. SM: Berani mencuba sesuatu tugasan dengan2 bimbingan. BMKurang keyakinan diri..3PM9Mengamalkan Nilai TM: Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur Kejujuran1 dengan rakan dan guru dengan ( PM 10.1 ) rangsangan SM: Bersikap jujur dan memohon maaf apabila2 diminta BM: Belum dapat mengamalkan sikap jujur. 3PM10 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan Kerajinan diri dan menjalankan tugasan dengan1 rangsangan. ( PM 11.1)SM: Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan2diri dengan bimbingan BM:Belum dapat menunjukkan sifaf rajindalam pengurusan diri . 3PM11 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap bekerjasama dalam1 Kerjasama pengaulan2 SM: Berkerjasama dengan rakan apabila ( PM 12.1 ) diminta3 BM: Kurang berkerjasama dalam melakukan aktiviti 10. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) SPTS SUMBER/EVIDENSCATATANPEMERHATIANKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD TARIKH PRESTASI (SPTS)TM SM BM LI PLKTLL2PM12 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam Kesederhanaan penggunaan barang keperluan.1 ( PM 13.1 ) SM: Men