Tema 4 2013

  • View
    57

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. Tema:4 Dispositius demmagatzematge secundari 2. Objetius Tema: Dispositius demmagatzematge secundari Identificar els dispositius demmagatzematge secundari. Classificar estos dispositius dacord amb la tecnologia que usen per la lectura y escriptura de les dades. Explicar el funcionament general daquestos dispositius. Aplicar els criteris per a la medici del funcionament daquestos dispositius. 3. Contingut Dispositivus magntics demmagatzematge. Dispositus pticos demmagatzematge. Organizaci de les dades en un dispositiu demmagatzematge. Medici de les caracterstiques. Tema: Dispositius demmagatzematge secundari 4. RepsReps La unitat base de mesura per a lemmagatzematge de dades es: El Byte. El factor multiplicador de mesura per a lemmagatzematge de dades es: 1024 Quants bytes hi ha en un KiloByte? 1024 Quants bytes hi ha en un MegaByte? 1024 x 1024 = 1.048.576 Els prefixos en el sistema de medici para emmagatzemar dades son: Kilo, Mega, Giga, Tera, etc. 5. Recordem Les memorias RAM y ROM son dispositius demmagatzematge? Clar que s! Es tracta de dispositius fsics en els que semmagatzema informaci Qu semmagatzema en la memoria ROM? Les instruccions per a liniciar les operaciones de lordenador. Qu semmagatzema en la memoria RAM? Totes les dades y programas que sestn executant en qualsev instant. 6. Mitjans d emmagatzematge Components fsics o materials en els que semmagatzemen les dades. Dispositius (unitats) demmagatzematge Components fsics que escriuen y ligen dels mitjans demmagatzematgw. Tema: Dispositius demmagatzematge secundari Dispositivos y medios 7. Tema: Dispositius demmagatzematge secundari Tipus de dispositius Magntics Disquets Discs durs Discs durs removibles Cintes magnetiques ptics CD-ROM CD-Recordable (WORM) CD-RWritable. DVD 8. Tots usen el mateix mitj (material) Usen tcniques similars per legir i escriure les dades Les superfcies dels disquets, discs durs i cintes magntiques estan recobertes amb partcules d'un material magntic sensible (en general xid de ferro) que reacciona a un camp magntic. Cada partcula actua com un imant, creant un camp magntic quan se sotmet a un electroimant. Els caps de lectura / escriptura de la unitat, contenen electroimants i graven cadenes de 1 i 0, alternant la direcci del corrent en aquests electroimants. Tema: Dispositius demmagatzematge secundari Dispositius magntics 9. Tema: Dispositius demmagatzematge secundari Dispositivos magnticos 10. CaracterstiquesCaracterstiques (discs durs)(discs durs) Son disc rgidsSon disc rgids Tecnologia magnticaTecnologia magntica Emmagatzematge digitalEmmagatzematge digital Per a grans quantitats dinformaciPer a grans quantitats dinformaci Por regravar-se moltes voltesPor regravar-se moltes voltes Capacitat i velocitat de transferncia altesCapacitat i velocitat de transferncia altes 11. Tipus dunitatsTipus dunitats INTERNESINTERNES IDEIDE SCSISCSI SATASATA EXERNESEXERNES Connexi: USB, Fire Wire.Connexi: USB, Fire Wire. IDEIDE Tamany: 2,5 i 3,5 poladesTamany: 2,5 i 3,5 polades 12. Constituci dels discsConstituci dels discs Un o varis discos magntics queUn o varis discos magntics que giren sobre un eixgiren sobre un eix La informaci semmagatzemaLa informaci semmagatzema en el disc dur en sectors, pistes ien el disc dur en sectors, pistes i cilindres.cilindres. Cada disc est dividit en cilindresCada disc est dividit en cilindres (pistes superposades de cada(pistes superposades de cada disc)disc) Les pistes son cerclesLes pistes son cercles concntrics dividits per sectorsconcntrics dividits per sectors Cada sector conte un nmero fixCada sector conte un nmero fix de bytes, i sagrupen en clsters.de bytes, i sagrupen en clsters. (mnima quantitat d'informaci)(mnima quantitat d'informaci) 13. Capals de lectura /esctripturaCapals de lectura /esctriptura Nombre de capals lectura / escriptura utilitzats per la unitat de disc per emmagatzemar dades Dos caps per disc (superior i inferior) Cilindre: conjunt de diverses pistes concntriques i iguals en cada plat 14. Sectors:Sectors: Sectors per pista:Sectors per pista: Cadascuna de les divisionsCadascuna de les divisions d'una pistad'una pista Cada sector emmagatzema unaCada sector emmagatzema una quantitat fixa d'informaci.quantitat fixa d'informaci. El formatat tpic proveeix espaiEl formatat tpic proveeix espai per a 512 bytesper a 512 bytes per sectorper sector El principal sector del disc dur esEl principal sector del disc dur es l'anomena'tl'anomena't sectorsector d'arrencadad'arrencada , sol ser el primer, sol ser el primer sector del primer disc. En estesector del primer disc. En este sector el sistema operatiusector el sistema operatiu guarda la informaci que ha deguarda la informaci que ha de carregar-se a l'arrencada. Sensecarregar-se a l'arrencada. Sense este sector el sistema operatiueste sector el sistema operatiu no por arrencar.no por arrencar. 15. Com sorganitzen les dades en un disc? Dispositius magntics Sector Pista (Track) Creaci de pistes, sectors y clusters Cluster 16. Caracterstiques tcniquesCaracterstiques tcniques Temps daccs: es el tempsTemps daccs: es el temps daccedir a la informaci 50%daccedir a la informaci 50% del totaldel total Capacitat: Gb o TbCapacitat: Gb o Tb Velocitat de transferncia :Velocitat de transferncia : Mb/sMb/s Velocitat de rotaci: rpmVelocitat de rotaci: rpm ( a( a major velocitat major transferncia)major velocitat major transferncia) Memria cau de discMemria cau de disc ( a mes( a mes memria major velocitat dememria major velocitat de transferncia)transferncia) 17. Caracterstiques tcniquesCaracterstiques tcniques Tipus de bus (ide, sata ..)Tipus de bus (ide, sata ..) Interficie (controladora)Interficie (controladora) Connecta el disc dur ambConnecta el disc dur amb lordinadorlordinador Determina : el connector, ElDetermina : el connector, El scol, el cable de busscol, el cable de bus 18. Abans de poder usar un disc per a emmagatzemar dades, s'ha de formata o inicialitzar. Lobjectiu: Crear un mapa amb el qual l'ordinador pugue arribar a qualsevol punt del disc directament. Passes: - Creaci i numeraci de les pistes i dels sectors - Creaci de registre d'arrencada i taula d'assignaci d'arxius (FAT) - Creaci del directori arrel i lrea de dades. Organitzaci de les dades en un disc 19. Organitzaci de les dades en un disc Creaci de les quatre rees 20. Organitzaci de les dades en un disc 1 er sector Cont la taula de particions MBR (Master Boot Record o registre d'arrencada) gestiona l'arrencada del sistema si hi ha varis sistemes op. s un programa que s'executa a lencesa de lordinador, determina si el disc t els components bsics necessaris per executar el sistema operatiu. 21. Organitzaci de les dades en un disc El MBR: (master boot record o registre darrencada) Si els arxius sn presents, transfereix el control a un dels programes del sistema operatiu, perqu continue el procs d'inici. Aquest procs es coneix com: seqncia d'inici, arrencada o boot 22. Organitzaci de les dades en un disc El FAT: (File Allocation Table o taula de localitzaci darxius) s una taula que guarda la ubicaci de cada arxiu dins del disc i l'estat de cada sector.Esta duplicada per a mes seguretat Quan es guarda un arxiu en el disc, el sistema operatiu busca a la FAT una rea disponible, emmagatzema l'arxiu i, finalment, l'identifica amb la seva ubicaci en la FAT. ArxiuArxiu ClusterCluster Pepe.xlsPepe.xls 33 Maria.txtMaria.txt 66 Jose.pptJose.ppt 2020 ClusterCluster PistaPista SectorSector 33 11 5, 6, 75, 6, 7 1515 1010 1, 2, 31, 2, 3 23. Preparaci dun disc durPreparaci dun disc dur Al comprar disc dur aquest est formatat a baixAl comprar disc dur aquest est formatat a baix nivell ( cont informaci sobre cilindre pistes inivell ( cont informaci sobre cilindre pistes i sectors)sectors) Abans de treballar amb ell:Abans de treballar amb ell: El formarem a alt nivell enregistrant les estructuresEl formarem a alt nivell enregistrant les estructures demmagatzematge de fitxers y la FATdemmagatzematge de fitxers y la FAT (taula de localitzaci de(taula de localitzaci de fitxers).fitxers). Este sistema prepara la unitat i es particular de cadaEste sistema prepara la unitat i es particular de cada sistema operatiu.sistema operatiu. El dividirem en una o mes parts (partici)El dividirem en una o mes parts (partici) Determinarem lespai per a cada particiDeterminarem lespai per a cada partici 24. Preparaci dun disc durPreparaci dun disc dur Formatarem totes lesFormatarem totes les unitats a alt nivellunitats a alt nivell Format unitat :__Format unitat :__ Cada sist Op. teCada sist Op. te programes per a ferprogrames per a fer particionsparticions Exemple : S.O. DosExemple : S.O. Dos el fdiskel fdisk Programes especficsProgrames especfics : partition magic: partition magic 25. Preparaci dun disc durPreparaci dun disc dur Estructura:Estructura: Partici primria :Partici primria : (unitat(unitat c:) installarem el S.O.c:) installarem el S.O. Partici estesa:Partici estesa: conteconte altres unitats, lordinador noaltres unitats, lordinador no les reconeix com darrancles reconeix com darranc Determinarem el numero iDeterminarem el numero i tamany de cada unitattamany de cada unitat Seran les unitats lgiquesSeran les unitats lgiques d, e, f,d, e, f, 26. Dispositius magntics El mij i el dispositiu formen una sola pesa. La unitat te un motor que fa girar el disc en un eix. Els caps de lectura/escriptura poden moures a qualsevol punt del disc. Acces aleatori 27. Dispositius magntics disc dur Un o ms platets de metall. Dins d'una cambra segellada al buit. El medi i el dispositiu formen una sola pea. Fix i pesat. Emmagatzemen des de 80 MB. Giren a velocitats d'entre 3600 rpm i 7200 rpm. Disc dur removible Combinen la velocitat i la capacitat d'un disc dur, amb la portabilitat d'un disquet. El conjunt format pel disc i la caixa sovint